Cameratoezicht in Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cameratoezicht in Almere"

Transcriptie

1 Onderzoek & Statistiek September 2011 Welke invloed heeft het cameratoezicht op de veiligheid en leefbaarheid in het stadscentrum? Cameratoezicht in Almere Hoe is de veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers en bezoekers? Is er sprake van een waterbedeffect? Hebt u vragen? Wilt u reageren? Meer informatie?

2

3 Cameratoezicht in Almere Het effect van cameratoezicht op incidenten, misdrijven en de veiligheidsbeleving in het stadscentrum van Almere Gemeente Almere SBZ / Team Onderzoek & Statistiek Hanneke Gorter, Marian Huisman September 2011

4 3

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Voorgeschiedenis Doel, probleemstelling en aanpak evaluatie Relatie met ander veiligheidsonderzoek Ontwikkelingen in het stadscentrum: beperking van het onderzoek Het gebied Registraties Incidenten gesignaleerd door Coppweb Leefbaarheidsincidenten geregistreerd bij de politie Misdrijven geregistreerd bij de politie Meldingen aan Klant Contact Systeem Meldingen- en Registratiesysteem (MRS) Stadsbeheer Administratie - Openbare ruimte Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Is er sprake van een waterbedeffect? Politiecijfers Meldingen Registratie Systeem (MRS) Veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers en bezoekers Bewoners Bezoekers Ondernemers Cameratoezicht volgens betrokkenen Conclusie Bijlage 1 Indeling Coppwebregistraties...37 Bijlage 2 Leefbaarheidsincidenten geregistreerd bij politie...39 Bijlage 3 Misdrijven geregistreerd bij politie...40 Bijlage 4 Indeling deelgebieden...41 Bijlage 5 Bronnen

6 5

7 1 Inleiding 1.1 Voorgeschiedenis Na een periode van voorbereiding en besluitvorming is eind april 2008 cameratoezicht in het stadscentrum van Almere in werking getreden. Het besluit hiertoe heeft de gemeenteraad van Almere in april 2006 genomen door een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005, door middel van invulling van het daarin gereserveerde Artikel B. 1.5 Cameratoezicht. Het wettelijk kader voor de invoering van cameratoezicht in de openbare ruimte werd gecreëerd door een aanpassing in de Gemeentewet, artikel 151 c, die in februari 2006 in werking is getreden. Op grond van dit artikel kan de gemeenteraad aan de burgemeester bij verordening de bevoegdheid verlenen tot het uitvoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde. De Algemene plaatselijke verordening 2011, wijziging december 2010 Artikel 2:66 Cameratoezicht op openbare plaatsen. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. In februari 2006 nam het college een besluit waarmee het lopende cameraproject wordt gefinancierd. In het werkplan van het Almeerse college 1 is dan ook expliciet gesteld: Cameratoezicht in het stadscentrum en citymanagement zullen zowel mogelijkheden bieden om sneller op te treden en er zal een preventieve werking uit gaan. In de programmabegrotingen van 2008 en 2009 zijn voor het effect van cameratoezicht doelen geformuleerd, namelijk het zogenaamde Magiedoel om 10% afname te bereiken van het aantal geweldsdelicten in het uitgaansgebied in De APV bepaalt dus dat naast het genoemde hoofddoel, handhaving van de openbare orde en veiligheid, het gemeentelijk cameratoezicht ook subdoelen mag dienen. De regelgeving biedt de mogelijkheid om de opgenomen beelden onder bepaalde voorwaarden te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast kunnen de camera s worden gebruikt om de inzet van politie en andere hulpdiensten te verbeteren. In de praktijk blijkt dat een andere belangrijke meerwaarde van cameratoezicht is dat het een belangrijke bijdrage levert aan het optimaliseren van het beheer en onderhoud van het gebied. Cameratoezicht kan dus al met al een bijdrage leveren aan het bevorderen van de subjectieve en objectieve veiligheid door het aanpakken en terugdringen van criminaliteit en overlast. Met name wanneer de camerabeelden live worden uitgekeken kan de politie vroegtijdig op de hoogte worden gebracht van incidenten en gericht optreden, waardoor deze sneller opgelost worden. Daardoor kan de politie efficiënter optreden. Cameratoezicht is een aanvulling op politietoezicht en mag pas worden toegepast wanneer is aangetoond dat reeds genomen veiligheidsmaatregelen onvoldoende effect hebben. Het is bijna altijd een onderdeel van een uitgebreid pakket maatregelen gericht op het terugdringen van de onveiligheid in een bepaald gebied. 3 1 Gemeente Almere (2006): Collegewerkplan Gemeente Almere, Programmabegrotingen 2008 en Uit: Gemeente Almere: Besluit RV van de Almeerse gemeenteraad 6

8 Ook biedt cameratoezicht de mogelijkheid aan de gemeente om de leefbaarheid in en de staat van het onderhoud van de openbare ruimte te monitoren en om adequaat onderhoud te plegen in de openbare ruimte. Politie en gemeente werken dan ook beiden en samen met het instrument om zowel de veiligheid als de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Bewoners van het stadscentrum lieten in 2007 in een bewonersenquête weten dat zij denken dat cameratoezicht zal leiden tot minder delicten, een veiliger uitgaans- en winkelgebied en minder overlast. Bewoners waren van mening dat zij zich door de invoering van cameratoezicht veiliger zouden gaan voelen in het stadscentrum. 4 De verwachting was dat na de instelling van het cameratoezicht het aantal incidenten in eerste instantie zou toenemen, waarna een uiteindelijke daling zichtbaar zou worden. Na bijna een jaar cameratoezicht in Almere is een tussentijdse evaluatie gehouden door de DSPgroep. 5 Deze evaluatie is met name gericht op de werkprocessen van en rond het cameratoezicht. In de rapportage wordt geconcludeerd dat op het gebied van criminaliteit de organisatie van het cameratoezicht goed werkt. Er is goede communicatie, opvolging en terugkoppeling na de meldingen uit het cameratoezicht die leiden tot een aanhouding. Op het gebied van leefbaarheid liep dit proces nog niet optimaal en werden suggesties gedaan voor verbetering op het gebied van afhandeling van meldingen. Gesteld werd dat de samenwerking tussen actoren (observanten en toezichthouders) verbetering verdient. Ook wordt aan de Driehoek aanbevolen om strategische doelen en prioriteiten te stellen, die een werkgroep kan vertalen naar concrete afspraken. 1.2 Doel, probleemstelling en aanpak evaluatie Na ruim twee jaar cameratoezicht is er behoefte aan een evaluatie van het cameratoezicht gericht op de veiligheid in het Almeerse stadscentrum, zowel wat betreft de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid (de beleving), en op de leefbaarheid in het stadscentrum. De evaluatie heeft als doel het beoogde effect waar te nemen van de invoering van cameratoezicht in het stadscentrum van Almere. De vraag is of er een vermindering van geweld- en overlastincidenten en een verhoogd veiligheid- en leefbaarheidgevoel te constateren zijn in het stadscentrum sinds de invoering van cameratoezicht in het gebied. De probleemstelling voor de evaluatie luidt dan ook: In hoeverre draagt de invoering van cameratoezicht bij aan het terugdringen van criminaliteit en overlast en aan de instandhouding/bevordering van de leefbaarheid in het stads centrum van Almere? De bijbehorende onderzoeksvragen zijn: 1. Hoe ontwikkelen incidenten en misdrijven zich in het gebied? 2. Hoe ontwikkelt de beleving van veiligheid en leefbaarheid van bewoners, bezoekers en ondernemers zich in het gebied? Door de ontwikkeling van de registraties en uitkomsten van onderzoek te schetsen, kan inzicht verkregen worden in de veranderingen in het veiligheid- en leefbaarheidbeeld van het stadscentrum van Almere. In deze evaluatie wordt teruggekeken op de periode en In april 2008 werd het cameratoezicht ingesteld. Er is dus een terugblik naar de periode vóór het toezicht en anderzijds nog een blik op de twee jaren na de invoering. De ontwikkelingen worden geschetst op basis van bestaande registraties in verschillende bronnen die zicht kunnen geven op de veiligheid- en leefbaarheidsituatie in het stadscentrum van Almere. In deze evaluatie wordt gekeken naar de ontwikkeling van: 4 Gemeente Almere (2007): Bewoners Stadscentrum over veiligheid en cameratoezicht 5 Uit: DSP-groep (2009): Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere 7

9 o de geregistreerde leefbaarheidincidenten o de geregistreerde misdrijven in het betrokken gebied o de veiligheidsbeleving in het betrokken gebied o de beleving van de leefbaarheid in het gebied o de meerwaarde van cameratoezicht voor opsporing en vervolging o het eventuele verplaatsingseffect van incidenten. In deze rapportage wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens van Coppweb, Politie Flevoland, Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling 2009, enkele interviews met betrokkenen, registraties van Gemeente Almere (Klant Contact Centrum, Meldingen Registratie Systeem, Stads Beheer Administratie). De evaluatie heeft alleen betrekking op het cameratoezicht in het stadscentrum van Almere. 1.3 Relatie met ander veiligheidsonderzoek In het veiligheidsonderzoek dat onder begeleiding van prof. dr. Fijnaut in is uitgevoerd, werd gebruik gemaakt van de gelegenheidstheorie van Cohen en Felson (1979), die onder meer stelt dat een crimineel feit tot stand komt door het in tijd en ruimte samenkomen van een gemotiveerde dader, een aantrekkelijk doelwit en (ongehinderde) toegang tot het doelwit. Dit werd vertaald in drie termen: (1) De aanwezigheid van risicogroepen, zoals jonge bevolking, hoog aandeel niet-westerse allochtonen, sociaaleconomische achterstand, aanwezigheid van randgroepen, zoals drugsverslaafden, daklozen etc. (2) De aanwezigheid van doelwitten, de ontwikkeling van bedrijvigheid, horeca, recreatieve voorzieningen, centrumfunctie. (3) De toegang tot doelwitten, zoals de mate van stedelijkheid, ontwikkeling stedelijke inrichting, ontsluiting van Almere. Vertaald naar het stadscentrum van Almere betekent dit dat van alle drie genoemde termen sprake is. Het centrum ontwikkelt zich tot een meer stedelijk gebied met een horeca-aanbod dat, vooral in de weekenden veel jongeren aantrekt en zeer goed bereikbaar is per OV. Almere kent een relatief grote jongerenpopulatie die voor een belangrijk deel uit niet-westerse allochtonen bestaat. In termen van de gelegenheidstheorie is hiermee sprake van een gebied waar alle factoren samenkomen die leiden tot criminaliteit en onveiligheid. Echter, in relatie met cameratoezicht, zou gesteld kunnen worden dat dit beperkend werkt op de toegang tot het gebied in termen van bereikbaarheid voor crimineel handelen. 1.4 Ontwikkelingen in het stadscentrum: beperking van het onderzoek Het doel in deze rapportage is de ontwikkeling van verschijnselen die direct samenhangen met veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte van het stadscentrum te beschrijven in de periode voor- en na invoering van het cameratoezicht. Veranderingen zijn echter niet alleen terug te voeren op de invoering van het cameratoezicht. Het is belangrijk te beseffen dat de invoering van cameratoezicht een onderdeel is van een samenhangend pakket aan maatregelen die in het stadscentrum getroffen zijn om het veiligheidsniveau in het gebied te vergroten, zoals de invoering van het messenverbod, gebiedsverbod voor overlastplegers, collectief horecaverbod, horecaontzegging, alcoholverbod in de openbare ruimte, de uitbreiding van het aantal toezichthouders en de aanstelling van straatcoaches (vanaf 1 juli 2010) die jeugdgroepen aanspreken en confronteren met hun overlastgevende gedrag. Ook de speciale over- 6 Moors et al. (2009): Criminaliteit en veiligheid in Almere

10 vallenaanpak, de sms-alert en de invoering van digitale aangifte zijn de afgelopen jaren ingevoerd. Bovendien werd het Veiligheidshuis operationeel, dat gericht is op het terugdringen van overlast en criminaliteit. In het Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting, zorg en hulpverlening. De ruimtelijke en demografische ontwikkelingen van de stad zijn van invloed op de bezoekcijfers in het centrumgebied. Zo was de afronding van de uitbreiding van het nieuwe stadscentrum een belangrijke ontwikkeling. Hierdoor nam het aanbod van centrumvoorzieningen, zoals detailhandel en horeca flink toe, met bijbehorende aantrekkingskracht op de bezoekersaantallen in het stadscentrum. De laatste tellingen van bezoekers in het stadscentrum dateren van Destijds telde men in een gemiddelde week bezoekers per week. 7 Waar dit jongeren betreft is vermoedelijk vooral sprake van winkelend- en uitgaanspubliek. Uit de inventarisatie van jeugdgroepen door Politie Flevoland blijkt namelijk dat in het centrumgebied niet van hinderlijke, overlastgevende of criminele groepen sprake is. 8 Waar meer bezoekers zijn, zullen meer incidenten en ongeregeldheden plaatsvinden. Ook het doel van het bezoek aan het stadcentrum bepaalt de mate waarin dit samengaat met incidenten. Zo zal er bijvoorbeeld tijdens winkelopeningstijden minder en van andersoortige incidenten sprake zijn dan tijdens de uitgaansuren. Dit hangt samen met de diversiteit, de omvang en de dichtheid van het publiek dat door de verschillende functies wordt aangetrokken. De specifieke kenmerken van bezoekersgroepen geven wat betreft de veiligheid en leefbaarheid druk op het gebied. Zo zijn de aanwezigheid van veel (groepen) jongeren en de toenemende kenmerken van stedelijkheid, zoals de aanwezigheid van bijvoorbeeld drugsverslaafden en daklozen, naast de stedelijke inrichting en de goede toegankelijkheid van het gebied, allemaal risicofactoren voor criminaliteit (zie ook 1.3). In de loop der jaren is overigens het aantal evenementen in het stadscentrum is iets toegenomen, maar het totaal aantal bezoekers aan de evenementen is echter iets gedaald. Kortom, er is sprake van meerdere ontwikkelingen in het stadscentrum die van invloed zijn op de veiligheid en leefbaarheid in het gebied. Ontwikkelingen zullen dus nooit allemaal en precies te relateren zijn aan de invoering van het cameratoezicht in het gebied. Het effect van cameratoezicht op de veiligheidsbeleving, de leefbaarheid en de incidenten en misdrijven in het stadscentrum moet gezien worden als een onderdeel van een complex van maatregelen waarvan de effecten niet onderscheidbaar zijn. Er is alleen een direct verband met de camera s te leggen, als die uit de cameraregistraties zelf voortkomen of als meldingen en registraties van politie en gemeente direct terug te voeren zijn op het cameratoezicht. Dit is echter lang niet altijd het geval. Niet alles wat geregistreerd wordt bij politie en gemeente is terug te voeren op de camerabeelden en niet alle cameraregistraties leiden tot een registratie bij politie of gemeente. 1.5 Het gebied Het cameratoezicht in stadscentrum Almere beslaat vrijwel het hele centrumgebied (zie onderstaand kaartje). Het stadscentrum is een echt centrumgebied waar winkels en uitgaansgelegenheden zich concentreren en waar de woonfunctie van ondergeschikt belang is. Op 1 januari 2011 wonen in het stadcentrum Almeerders. Het gebied trekt echter grote groepen winkelenden uitgaanspubliek uit alle delen van Almere en soms ook van daarbuiten aan. Het horecaaanbod in het stadscentrum heeft een stedelijke functie en trekt vooral in en rond de weekends tijdens uitgaansuren grote groepen jongeren naar het gebied. 7 Strabo (2007) Passantenonderzoek Stadshart en koopstromenonderzoek Almere 8 Politie Flevoland (2010): Inventarisatie Jeugdgroepen Almere

11 De laatste tellingen van bezoekers aan het stadscentrum spreken van bezoekers per week. 9 Er zijn geen tellingen van uitgaanspubliek. Daarnaast brengen de evenementen die in het stadscentrum gehouden worden de nodige bezoekers op de been. In 2010 werden bezoekers geteld die een evenement in het centrum bijwoonden. 10 De cameraopstelling beslaat vrijwel het hele stadcentrum. Het gebied van het cameratoezicht wordt in figuur 1 weergegeven. In het voorjaar van 2011 leeft het voornemen om het gebied met cameratoezicht in het stadscentrum nog iets uit te breiden c.q. de zichtlijnen die onvoldoende zijn te vervolmaken. Figuur 1: Kaart van gebied cameratoezicht in het stadscentrum van Almere 9 Strabo (2007) Passantenonderzoek Stadshart en koopstromenonderzoek Almere. 10 Bron: Almere City Marketing 10

12 11

13 2 Registraties In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de registraties van het cameratoezichtsysteem, de politie en van verschillende afdelingen van de gemeente aan de orde. De registraties hebben alle betrekking op het stadscentrum van Almere Stad. 2.1 Incidenten gesignaleerd door Coppweb Door het camerasysteem gesignaleerde incidenten worden geregistreerd in het systeem Coppweb. Als eerste wordt een samenvattende schets gegeven van de geregistreerde incidenten door het managementinformatiesysteem van het cameratoezicht zelf. De registratie in het systeem gebeurt zeer gedetailleerd. De mogelijkheden van het systeem zijn nog niet volledig benut om de registraties te categoriseren en systematisch te rapporteren. Voor deze rapportage is een gecomprimeerde indeling gemaakt, waardoor een overzicht ontstaat van de registraties (zie bijlage 1). De registraties in Coppweb betreffen zowel strafbare als niet strafbare feiten ten behoeve van opsporing en handhaving, maar ook als onderbouwing voor toekomstig beleid. Het aantal registraties in Coppweb is sinds de start van het cameratoezicht steeds toegenomen (tabel 1). Het jaar 2008 beslaat negen maanden door de start van het systeem in april De registraties over 2008 zijn in de tabellen hieronder indicatief meegenomen. De andere gerapporteerde jaren zijn hele jaren. De aantallen registraties nemen toe omdat de observanten het gebied en het systeem steeds beter leren kennen en gebruiken. Daarnaast is het aantal observatie-uren toegenomen sinds mei Waar hebben de registraties betrekking op? Een groot deel van de registraties betreft verkeer en parkeren: bijna 60% in 2009 en bijna de helft van de registraties in 2010 (zie tabel 1 op de volgende pagina). Het gaat dan vaak om laden en lossen in het voetgangersgebied buiten de toegestane uren. Eén op de zes registraties valt in de categorie overlast. Dit betreft alle vormen van overlast: van groepen jongeren, dronken mensen, baldadigheid etc. Ook onder de noemer drugs wordt veel geregistreerd, 10% van de registraties, die grotendeels bestaan uit het openlijk gebruik van (soft)drugs. Hoewel de aantallen en aandelen klein zijn is de categorie opsporing toch belangrijk omdat hier het cameratoezicht een rol speelde bij de opsporing van daders. Zie ook verder in de rapportage bij de politiegegevens. 11 In mei 2010 kreeg Centrum Almere Buiten eveneens cameratoezicht en werden extra observatie-uren toegevoegd. In de extra uren wordt het Stadscentrum ook geobserveerd. 12

14 Tabel 3: Indeling registratie op hoofdcategorieën 12 % Cameratoezicht in Almere Tabel 1: Geordend naar type incident (aantal) 2008 (8-9 maanden) 2009 (12 maanden) 2010 (12 maanden) Diefstal Diversen Drugs totaal waarvan: dealen openlijk gebruik runner Geweld Hulpdienst Openbare ruimte Opsporing Overlast waarvan: bezit/drinken alcohol Verkeer Totaal Bron: Coppweb, bewerking O&S Tabel 2: Geordend naar type incident (%) Diefstal 1% 1% 2% Diversen 5% 9% 10% Drugs 9% 8% 11% Geweld 2% 4% 5% Hulpdienst 1% 1% 2% Openbare ruimte 18% 9% 7% Opsporing 0 0% 1% Overlast 19% 10% 16% Verkeer en parkeren 46% 59% 48% Totaal 100% 100% 100% Bron: Coppweb, bewerking O&S Ingedeeld naar de categorieën veiligheid en leefbaarheid (toezicht en handhaving en beheer) is bijna 40% van de geregistreerde incidenten op het gebied van veiligheid en rond de 60% op het gebied van leefbaarheid (toezicht en beheer). Openbare orde en veiligheid 39% Toezicht & handhaving & beheer 57% Overig 4% Totaal 100% Rond de dagen van het weekend worden meer incidenten gesignaleerd dan tijdens doordeweekse dagen, in de zomer meer dan in de winter. 12 Zie bijlage 5 voor de indeling in hoofdcategorieën 13

15 In het overzicht van de registraties valt op dat in 2010 in driekwart van de gesignaleerde en geregistreerde onregelmatigheden geen actie ondernomen wordt. In 2009 was dit nog 81%. De redenen waarom registraties niet gemeld worden aan een instantie is bijvoorbeeld omdat er afspraken zijn met de politie en gemeente welke zaken wel en niet gemeld worden, afgeleid van de prioriteiten die de politie en gemeente stellen. Blowen in de openbare ruimte wordt bijvoorbeeld nooit doorgegeven. Parkeer- en verkeerszaken worden alleen gemeld als het onveilige situaties betreft of parkeren in voetgangersgebied of laden en lossen buiten de toegestane uren. Waarom worden zaken die niet gemeld worden dan toch geregistreerd? De reden hiervoor is dat men het bij het camerasysteem belangrijk vindt om een goed beeld te krijgen van bepaalde situaties in het stadscentrum, dit geldt bijvoorbeeld voor de verkeers- en parkeersituatie. Registraties over onwenselijk gedrag van bezoekers in de openbare ruimte wordt bijgehouden zodat dit eventueel een onderbouwing kan vormen voor ontwikkeling van toekomstig beleid. Overigens is het aandeel geen actie in 2010 (73%) kleiner dan in 2009 (81%). Tabel 3: Acties na registratie Geen actie % % % Politie % % % Toezichthouder 88 1% 214 1% 369 2% Brandweer 2 0% 1 0% 2 0% GGD 14 0% 55 0% - 0% Gemeente- KCC/MRS 17 0% 101 1% 175 1% NS/Prorail/Connexion 1 0% 11 0% 14 0% Parkeerservice % 81 0% Anders 290 4% 219 1% 289 2% Totaal % % % Bron: Coppweb, bewerking O&S De politie wordt het meest bereikt vanuit het cameratoezicht met 22% van de registraties en een aantal van meldingen in Dit is een flinke toename ten opzichte van 2009 (toen acties, 14% van de registraties). Door prioriteitsstelling bij de politie, waarin afgesproken is op welke zaken de politie wel/niet reageert, maar ook door de beschikbare capaciteit, zal de politie niet altijd en/of niet op elk type melding vanuit cameratoezicht reageren. Naar toezichthouders en gemeente samen gingen in 2010 vanuit cameratoezicht 544 meldingen. Deze betreffen voornamelijk het beheer van de openbare ruimte. Naar andere instanties gaan minder meldingen. De meldingen aan toezichthouders, het KCC en het MRS van de gemeente dragen bij aan het schoon houden en het onderhouden van de openbare ruimte van het stadscentrum. 14

16 Er kunnen ook beelden uit Coppweb opgevraagd worden. Dit kan echter alleen door opsporingsinstanties gebeuren, dus door de politie en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA). Daarnaast kunnen beelden opgevraagd worden voor civielrechtelijke claims. In dat geval mogen er geen herkenbare personen op de beelden staan. Het opvragen van beeldmateriaal gebeurt in toenemende mate. De politie bijvoorbeeld, gebruikt zowel live-beelden voor heterdaad aanhoudingen als beelden uit archief voor opsporing. Op basis van de registraties van Coppweb blijkt dat in 2010 in ruim 150 gevallen op basis van geleverde beelden door de politie tot aanhouding of bekeuring overgegaan. De aanvragen voor beeldmateriaal door de politie laten in 2010 een flinke stijging zien ten opzichte van 2009 (+30%). Het jaar 2008 betrof 8 à 9 maanden. Opgeloste zaken betreffen zaken die voor observanten zichtbaar werden opgelost. Figuur 2: Aanvragen beeldmateriaal bij Coppweb vs aanhoudingen Aanvragen beeldmateriaal door de politie aanvragen beeldmateriaal opgeloste zaken aanhoudingen Bron: Coppweb, bewerking O&S Conclusie Het aantal registraties door cameratoezicht neemt toe, het aandeel meldingen aan instanties eveneens, waarvan de meeste meldingen naar de politie gaan. Het grootste deel van de registraties kent echter geen opvolging door melding aan een instantie. Qua type geregistreerd incident neemt de categorie Verkeer en parkeren het grootste aandeel registraties voor zijn rekening. Tussen 2009 en 2010 is het aantal registraties die drugsgebruik en geweld betreffen toegenomen. Anderzijds nam het aantal registraties openbare ruimte af. Er wordt in toenemende mate beeldmateriaal opgevraagd door politie. De opgevraagde camerabeelden leidden in bijna de helft van de gevallen tot aanhoudingen. 15

17 2.2 Leefbaarheidsincidenten geregistreerd bij de politie Van de politieregistraties worden hier de leefbaarheidsincidenten in het stadscentrum weergegeven. Een incident is een gebeurtenis die ter kennis is gekomen van de politie, zowel via meldingen door burgers als door eigen waarnemingen. Dat zijn niet alleen meldingen van strafbare feiten, maar bijvoorbeeld ook meldingen van overlast. De politieregistratie geeft vooral op het gebied van leefbaarheid een indicatie van de werkelijkheid. Immers, niet elk incident wordt gemeld, en anderzijds wordt niet van elke melding ook daadwerkelijk aangifte gedaan. Incidenten in het gebied die door de politie geregistreerd worden omvatten ook incidenten die niet door de camera s gesignaleerd worden, omdat die bijvoorbeeld buiten het zicht van de camera s of niet in het publieke domein plaatsvinden. Ontwikkeling In 2007 zijn incidenten geregistreerd bij de politie. In 2010 zijn dat er 883 (tabel 4), een afname van 17%. In 2009 was dit aantal zelfs nog lager met 796, maar dit is in de periode toch weer toegenomen. Tabel 4: Leefbaarheidsincidenten in het stadscentrum Totaal Leefbaarheid Bron: Politie Flevoland, bewerking O&S op basis van de indeling in Sociale Atlas Figuur 3: Ontwikkeling aantal leefbaarheidsincidenten stadscentrum De leefbaarheidsincidenten kunnen onderverdeeld worden in overlast en sociale incidenten. Onder overlast wordt hier verstaan: drugs- en drankoverlast en diefstal/inbraak bedrijveninstellingen/vernieling/overlast horeca etc. Sociale incidenten zijn burenruzies en andere overlast door bewoners. Zoals te zien in tabel 5 bestaat het grootste deel van de leefbaarheidsincidenten uit overlast. Tabel 5: Indeling incidenten in het stadscentrum Leefbaarheid Overlast Sociaal Bron: Politie Flevoland, bewerking O&S op basis van de indeling in Sociale Atlas Het aantal incidenten in de categorie overlast is wel aanzienlijk afgenomen sinds Tot 2009 is het aantal flink gedaald, waarna het toch weer iets is toegenomen. Het aantal sociale incidenten is daarentegen meer dan verdubbeld in de periode

18 Aangezien overlast het grootste deel van de incidenten uitmaakt, is de overlast in tabel 6 uitgesplitst. Te zien is dat vernieling het meest voorkomt, gemiddeld maar liefst 48% van de incidenten betreffende overlast gaan over vernieling. Dit zijn voornamelijk vernielingen van of aan auto s en andere objecten in de openbare ruimte. Tabel 6: Overlast in het stadscentrum gespecificeerd* Vernieling Aantasting openbare orde Overlast zwervers, overspannen en verwarde pers Overlast jeugd/uitgaansoverlast Drank- en drugsoverlast Totaal (abs.) Bron: Politie Flevoland * betreft geen diefstal/inbraak bedrijveninstellingen (voor volledig overzicht van incidenten zie bijlage 2) Hoewel het totaal aantal overlastincidenten is afgenomen sinds 2007 (tabel 5) geldt dit voor sommige vormen van overlast echter niet. De overlast van zwervers, overspannen en verwarde personen en overlast van jeugd is juist verdubbeld. Conclusie Het aantal leefbaarheidsincidenten is met 17% afgenomen in de periode Het grootste deel van de incidenten betreft overlast. Hoewel het totaal aantal incidenten is afgenomen, nam het aantal incidenten met betrekking tot jeugd, zwervers en verwarde personen wel toe. 17

19 Misdrijven geregistreerd bij de politie Een misdrijf is een feitelijk geregistreerd delict cq feitelijk geregistreerde criminaliteit. De cijfers van de politie betreffende misdrijven omvatten alle aangiften, maar ook delicten die ambtshalve vervolgd worden. Ontwikkeling De misdrijven zijn ingedeeld in hoofdcategorieën volgens de Standaardclassificatie Misdrijven (Politie) In tabel 7 is te zien dat het aantal misdrijven in 2007 aanzienlijk hoger lag dan in 2009 en In 2008 was er nog een kleine stijging van het aantal misdrijven, maar in 2009 was het aantal misdrijven afgenomen tot rond de Tabel 7: Misdrijven in het stadscentrum Afgelopen 4 jaren Vermogensmisdrijven Vernieling en openbare orde misdrijven Geweldsmisdrijven Verkeersmisdrijven Drugsmisdrijven (Vuur)wapenmisdrijven Overig Totaal Bron: Politie Flevoland Het overgrote deel van de misdrijven in het stadscentrum bestaat uit vermogensdelicten, maar liefst 68% (zie tabel 8 op de volgende pagina). De meest voorkomende vermogensmisdrijven zijn winkeldiefstal, diefstal van fietsen en brom- en snorfietsen en zakkenrollen. Verder komen misdrijven die te maken hebben met vernieling en verstoring van openbare orde en geweldsmisdrijven relatief vaak voor in het stadscentrum. Misdrijven met betrekking tot vernieling en openbare orde die het vaakst voorkomen zijn vernieling c.q. zaakbeschadiging en aantasting openbare orde. Mishandeling en bedreiging zijn de geweldsdelicten die in het stadscentrum het meest door de politie geregistreerd zijn. De verdeling van de soorten misdrijven is ongeveer gelijk gebleven sinds Echter, het aandeel verkeersmisdrijven is verdubbeld en het percentage drugsdelicten is gehalveerd (in 2010 in aantal zelfs drie keer zo weinig als in 2007). Het zogenaamde Magiedoel 13, een afname van 10% van het aantal geweldsdelicten in het uitgaansgebied in 2010 lijkt gehaald. Het aantal misdrijven was immers in 2007 nog 299. Na een toename van het aantal geweldsdelicten in het jaar waarin het cameratoezicht geïntroduceerd werd, is het aantal geweldsdelicten in 2009 gedaald tot 227 en in 2010 tot 221 delicten. Dit is een afname van een kwart ten opzichte van 2007 (voor een volledig overzicht van misdrijven, zie bijlage 3). 13 Gemeente Almere, Programmabegrotingen 2008 en

20 Tabel 8: Verdeling misdrijven in percentages Gemiddeld periode Vermogensmisdrijven 69% 67% 66% 68% 68% Vernieling en openbare orde misdrijven 13% 15% 14% 13% 14% Geweldsmisdrijven 11% 12% 11% 11% 11% Verkeersmisdrijven 3% 3% 7% 6% 4% Drugsmisdrijven 3% 2% 1% 1% 2% (Vuur)wapenmisdrijven 1% 1% 1% 1% 1% Overig 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Bron: Politie Flevoland Wanneer specifiek gekeken wordt naar brom-, snor- en fietsendiefstallen (tabel 9), wat gerekend wordt tot de vermogensmisdrijven, is te zien dat het aantal fietsendiefstallen met ongeveer 40% gedaald is ten opzichte van 2007, ondanks een toename van het aantal fietsendiefstallen in Ook het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen is afgenomen. Auto-inbraak is vaak een rationele actie. Impulsieve daders houden vaak geen rekening met cameratoezicht, maar rationele daders waarschijnlijk wel. Mogelijk is de afname van het aantal inbraken en fietsendiefstallen een neveneffect van het cameratoezicht (Politie Flevoland). Tabel 9: Fietsendiefstal (brom-, snor-, fietsen) Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen De regelgeving biedt de mogelijkheid om de opgenomen beelden onder bepaalde voorwaarden te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat betekent dat camerabeelden ondersteunend bewijsmateriaal kunnen vormen voor opsporingsonderzoek. Conclusie Het aantal misdrijven is gemiddeld met een kwart afgenomen in 2010 sinds Mogelijk is het cameratoezicht hierop van invloed geweest. Maar ook andere maatregelen en ontwikkelingen kunnen hierop van invloed zijn. Uit de cijfers kan geconcludeerd worden dat het doel om het aantal geweldsdelicten in het uitgaansgebied met 10% te verminderen in 2010, is behaald. Dit is een positief signaal, gezien de enorme ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Het grotere horeca- en uitgaansaanbod brengt meer bezoekers op de been, die de druk op het uitgaansgebied vergroten. Hierdoor zouden meer misdrijven verwacht mogen worden. Anderzijds is naast het cameratoezicht een keur aan andere maatregelen getroffen om de veiligheid in het gebied te vergroten, zoals de maatregelen in het kader van het Keurmerk Veilig Uitgaan, de collectieve portiersinstructies, het messenverbod, het horecaverbod etc. Gezien de dalende registratie van misdrijven heeft het complex van veiligheidsmaatregelen succes afgeworpen. 19

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier Eval uat i ecamer at oezi cht Rot t er dam Tussenr appor t age SAMENVATTING In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG

NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG 2016 2020 Versie, maart 2016. Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving Gemeente Valkenburg aan de Geul 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Probleemstelling...

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Evaluatie cameratoezicht Ouverture

Evaluatie cameratoezicht Ouverture A ug u s t u s 201 0 Evaluatie cameratoezicht Ouverture samenstelling: drs. Marja Vissers, bureau Beleidsinformatieen Onderzoek Eric van Kessel, sector Openbare Orde en Veiligheid BiO-rapport nr. 1156

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST 2002-2012 januari t/m december Colofon Uitgave: Politie Haaglanden Staf Korpsdirectie Analyse & Research Burgemeester Patijnlaan 35 Postbus 264 2501 CG Den Haag Politie

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Oost

Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Oost Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Quick scan Sander Flight Paul Hulshof Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Quick scan

Nadere informatie

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR AFSTANDSCRITERIUM COFFEESHOPS AMSTERDAM September 2015 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Stellers: - G. Thielen - I. van Kronenberg - M. Rasser Datum: 13 februari 2013 1. Inleiding De inzet van cameratoezicht in de gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie