integratie in het contactcenter.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-mail integratie in het contactcenter."

Transcriptie

1 integratie in het contactcenter. Multi-channel afhandeling van klantcontacten komt steeds vaker voor in het contactcenter. Klanten kiezen naast de traditionele kanalen (balie, brief, fax en telefoon) steeds vaker voor andere contactvormen als en internet. Het belang van voor bedrijven, eventueel gekoppeld aan een internetsite, neemt daarmee steeds meer toe. De stroom van verkeer en webformulieren groeit met behoud van de traditionele contactvormen. Veel contactcenters richten zich nog altijd sterk op telefonie. Ook richten bedrijven afhandeling veelal onafhankelijk van het bestaande callcenter in. Historisch gezien is dit begrijpelijk, maar de vraag is of dit vanuit zowel de klantgerichtheid als de interne efficiency verstandig is. Bereikbaarheidsonderzoeken wijzen uit dat bedrijven en instellingen het belang van contacten onderschatten dan wel negeren. In dit artikel gaan we in op de integratie van met telefonie. Verbetering van dienstverlening en gelijktijdige reductie van kosten per klantcontact zijn realiseerbaar. Achtergrond en ontwikkelingen. Tijdens de internet-hype van enkele jaren geleden is slechts beperkt aandacht geweest voor internet als efficient contact- en verkoopkanaal. Intussen heeft de rationalisatie van het medium internet plaatsgevonden 19% Chat 3% 11% Overig 5% Telefoon 62% Figuur 1 : Directe klant contact naar contactvorm Bron: Aberdeen Group, maart 2003 Telefoon Chat Overig en het overgrote deel van Nederlandse huishoudens en bedrijven beschikt hier over. Zo is in de periode van 2001 tot 2003 het percentage consumenten met internet toegang gestegen van 56% naar 76% (bron Forrester, onderzoek Europa 2003). Verdere verschuiving van contactvormen wordt onderstreept door de trends onder jongeren tot 25 jaar die ook kanalen als selfservice, chat en SMS volop gebruiken. Ook verkopen via internet, zeker in de reisbranche, stijgen sterk onder de toenemende automatisering. Dit onderstreept dat zowel in de B2C als de B2B-markt verdere veranderingen in de wijze van communicatie te verwachten zijn. Het contactcenter moet hier op anticiperen en dus het vertrouwde telefoonkanaal niet langer als primair contactmedium behandelen. Via worden nu al grote aantallen contacten aangeboden (zie figuur 1). De verwachting is dat de aantallen s in de komende jaren met 50 tot 100% per jaar zullen toenemen. Het antwoord op deze ontwikkelingen is een efficiënt en effectief contactcenter, dat de toenemende volumes en variatie in directe klantcontacten aan blijft kunnen. Dit begint met een klantcontact strategie, waarin is uitgewerkt hoe de organisatie haar klantcontacten bestuurt. Hierin geeft de organisatie immers aan op welke manier zij in haar marktgebied bepaalde typen vragen van de verschillende klantgroepen beantwoord. Uiteraard is de klant niet in alle gevallen te sturen naar elke gewenste contactvorm. Het gaat om het productaanbod, de marktpositie/strategie in combinatie met de aangegeven optimalisatie vragen. In de navolgende tabel is ter illustratie een algemeen voorbeeld opgenomen van communicatiekanalen en aard van klantvragen. Kanaal Volume Aard Contact type/ Soort vraag IVR selfservice Internet formulier Hoog Vluchtig Algemeen Algemene informatie Eenvoudige mutaties/transacties FAQ s Normaal Kort zakelijk Algemeen Telefoon (live) Normaal Intensief Persoonlijk Vertrouwelijk Servicevragen Mutaties Eenvoudige vragen Servicevragen Complexe vragen en mutaties Commerciële adviezen Fax Laag Persoonlijk Mutaties Bewijs (neigend naar klacht) 1 (5) 2004 Cvision

2 Kanaal Volume Aard Contact type/ Soort vraag Brief Laag Persoonlijk Formele correspondentie Klacht Mutatie Kantoor/Thuis Laag Interactief Persoonlijk Vertrouwelijk Figuur 2- Tabel Contact typering en kanaalsturing. Persoonlijk advies Commercieel hoogwaardig Complexe vragen en mutaties Het gebruik van internet en de snelheid waarmee inburgert, maakt verkeer en webformulieren tot een welkome en snel groeiende contactvorm tussen bedrijven en hun klanten. Hier ligt de kans om, mits goed voorbereid, verdere optimalisatie en synergie te bereiken. Enerzijds biedt het de gelegenheid de externe klantgerichtheid aan te scherpen door de klant via alle media optimaal van informatie en/of producten te voorzien. Anderzijds bieden de karakteristieken van de inkomende adhoc (telefonische) contacten en afhandeling nieuwe kansen voor een verdere optimalisatie in de bezetting van de agent-workforce. Telefonie en . en webformulieren vormen, zoals ook aangegeven is in figuur 1, samen met telefonie nu al de belangrijkste directe contactvormen. De kanaalkenmerken van beide contactvormen, zie figuur 3, bieden het contactcenter goede mogelijkheden voor verdere efficiency verbetering, leidend tot een goedkoper klantcontact. Het meest karakteristieke verschil tussen beide kanalen ligt in de snelheid waarmee het Kenmerk kanaal Telefoon / formulier Tijdkritisch Hoog Laag Agenten (vaardigheden) Mondeling Schriftelijk Spraak/stem Bereikbaarheid Kantooruren cq. 7x24 uur Rapportage/Monitoring Openingstijd Antwoordsnelheid Bereikbaarheid Wachttijden Herhaalverkeer Gem. afhandeltijd Volume aanbod Antwoordsnelheid Herhaalverkeer Service level (gangbaar) 80%/20 s. 100%/24uur Klantverwachting Direct met first time Binnen enkele dagen (beantwoording) completion Contacttechniek Uitvragen Samenvatten Spreiding contacten Variërend met enkele Stabiel, vast volume pieken per dag Abandoned contacts Mogelijk Niet mogelijk Figuur 3 - Tabel Karakteristieken afhandeling telefoon en medium. contact beantwoord moet worden. Dit is wel afhankelijk van de aard van de klantvraag aangezien een klacht per of webformulier net zo snel behandeld moet worden als een telefonisch doorgegeven klacht. Een ander belangrijk verschil is dat een klant een telefoongesprek voortijdig kan beëindigen, terwijl een verstuurde niet meer ingetrokken kan worden. Ongeacht hoe de klant het contactcenter benadert, verdient elk contact een goed en tijdig antwoord. afhandeling heeft op dit moment een negatief imago, doordat klanten vaak slechte of te late response krijgen. Het kanaal biedt daardoor op dit moment de mogelijkheid onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie. De afhandeling van grootschalige klantcontacten hoort thuis in het contactcenter. Door deze contacten gezamenlijk met telefonische contacten af te handelen is het contactcenter in staat om de stabiele, minder tijdkritische stroom contacten te combineren met het tijdkritische telefoonverkeer en de daaraan gekoppelde piekmomenten. Hier ligt de basis voor verbetering van efficiency in de inzet van agenten, dé kostenpost in het contactcenter. Het zorgt daarnaast voor afwisseling van werkzaamheden en betere motivatie. Integratie en optimalisatie e -mail afhandeling Integratie van beantwoording van contacten met de telefonische contacten vereist een flexibele organisatie- en systeeminrichting. Integratie van de contactinformatie van klanten is daarbij cruciaal. Groot volume afhandeling vereist net als afhandeling van telefoongesprekken een efficiënte 2 (5) 2004 Cvision

3 inrichting van proces en systeem. In de navolgende figuur 4 is het proces van afhandeling weergegeven, Rapportage waarbij ook management rapportage en formulier contentmanagement benoemd zijn. Analyse Routering Kennis/Content management Informatie verzamelen Muteren en Registreren Figuur 4 : Hoofdlijn procesgang Beantwoorden De afhandeling van start met de ontvangst van het bericht van de klant. Indien gewenst kan het contactcenter de ontvangst automatisch bevestigen (autoacknowledgement) en hierbij tevens de te verwachten service levels communiceren. Klanten ervaren een ontvangstbevestiging over het algemeen positief. Het is daarbij af te raden om te reageren op bijvoorbeeld bedank berichten, onzin berichten of (ongewenste) reclame. Het is wel van belang dat het contactcenter de termijnen die in de bevestiging zijn gemeld ook daadwerkelijk waar maakt. Indien dat niet gebeurt, ervaart de klant dat als niet betrouwbaar. Het binnengekomen bericht wordt daarna geanalyseerd. Deze analyse is gericht op het achterhalen van klantinformatie en het achterhalen van de exacte klantvraag. Op basis hiervan kan het betreffende bericht naar de juiste groep agenten worden gerouteerd. Het is ook mogelijk om de klant automatisch te antwoorden (auto-reply). Het gebruik hiervan is voor eenvoudige informatievragen aantrekkelijk. Het spreekt voor zich dat voorkomen moet worden, dat bijvoorbeeld een vraag over het boeken van een reis wordt beantwoord met een aantal titels van boeken over reizen. De agent krijgt het bericht, dat niet automatisch kan worden beantwoord, ter verwerking aangeboden, al dan niet voorzien van voorstellen voor beantwoording (auto-suggested response). De mogelijkheden voor en de kwaliteit van (semi-)automatisch verwerken of beantwoorden is sterk afhankelijk van de daartoe beschikbare technieken en de ingerichte business logica. Er blijft altijd een categorie vragen die in zijn geheel door een gespecialiseerde agent moet worden geïnterpreteerd en beantwoord. De snelheid en kwaliteit hiervan wordt mede bepaald door het bedieningsgemak van de informatiesystemen om informatie te verzamelen en mutaties te registreren. Het gebruik van de eerder aangeduide webformulieren, in feite gestructureerde s vanaf de internetsite, biedt betere mogelijkheden voor geautomatiseerde verwerking en daarmee hogere efficiency in contactafhandeling. De overeenkomsten met verwerking zijn daarbij groot, echter het contactcenter operationeel verwerkt het contactcenter in dat geval de uitval uit het geautomatiseerde proces en niet de bulk webformulieren. Organisatie. Met integratie van meerdere kanalen wordt het service level van het contactcenter niet langer alleen bepaald door de telefonische contacten. De overall beoordeling van het contactcenter is afhankelijk van de bereikbaarheid en service levels over alle kanalen heen. Dit betekent dus dat de contactcenter besturing naar optimalisatie van alle soorten klantcontacten moet streven. Immers de klant bepaalt op welke manier hij contact opneemt en het contactcenter zorgt voor de adequate reactie. Dit is zowel voor interne contactcenter besturing, als ook in de rest van de organisatie een flinke cultuurverandering. Uitgangspunt is om zowel de service levels voor telefonie als verwerking te halen. Essentieel verschil tussen telefoon en is dat een telefoontje vertraagd aangenomen kan worden. Een kan niet worden geweigerd. In alle gevallen draagt afhandeling van het contact bij aan het overall service level. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat het belang om een relatief lang openstaande af te handelen groter is dan het aannemen van een nieuw telefoongesprek. Om het contactcenter in staat te stellen klanten tijdig te antwoorden, dienen dergelijke afspraken vastgelegd te zijn in de interne aansturing van agenten en in de serviceafspraken met faciliterende backoffice afdelingen. s bieden een eenvoudige mogelijkheid de klant een mededeling van vertraging toe te sturen. Dit voorkomt herhaalverkeer en vereist, net als bij de eerder genoemde ontvangstbevestiging, intern commitment van betrokken afdelingen/teams om dit contact binnen de gestelde tijdlijnen goed af te handelen. 3 (5) 2004 Cvision

4 Vanuit de organisatie gezien is het ook van belang om vervolgvragen op eerdere klantcontacten te herkennen. Meestal betekent dit dat de uitleg aan de klant niet afdoende is geweest dan wel dat de klant serieus interesse toont en dus bijvoorbeeld aanschaf overweegt. Vervolgvragen hoeven niet via hetzelfde kanaal te verlopen. Communicatie op maat is daarbij sleutel tot succes. Dit onderstreept het belang tot integratie van communicatiekanalen in het contactcenter. Vanuit een interne efficiencyslag zijn significante verbeteringen bereikbaar. afhandeling in een omgeving met handmatige, niet geïntegreerde verwerking levert een verwerkingscapaciteit van ruwweg 5 s per uur per agent. Optimalisatie van de procesgang maakt het mogelijk om dit met een factor 2 tot 4 te verbeteren, of te wel 10 tot 20 s per agent per uur. Er is in elk geval een significante kostenreductie realiseerbaar. Operationeel kunnen de klantcontactprocessen worden versterkt door de processen van forecast, planning, roostering, traffic management en rapportage af te stemmen op de kenmerken van de verschillende kanalen, gecombineerd met een goede weging van de agent vaardigheden. De combinatie met de routeringsstrategiën legt de basis voor optimalisatie en flexibiliteit. Mensen. afhandeling vergt van agents andere vaardigheden dan het voeren van telefoongesprekken. De benodigde vaardigheden liggen meer in lijn met het afhandelen van correspondentie. Het is niet vanzelfsprekend dat een agent die goed is in telefonische klantcontacten ook een goede schrijver van e- mail of correspondentie is (en andersom). Het ligt daarom voor de hand om uw medewerkers in te delen naar vaardigheden voor telefonie, voor afhandeling van contacten, of voor beide. Agenten ervaren de afwisseling in de aard van het werk over het algemeen positief. Het samenstellen en schrijven van s is een aparte vaardigheid. De communicatie dient kort en bondig te zijn, vrij van taalfouten, antwoord op de vraag van de klant te geven, en geen overbodige informatie te bevatten, aan te sluiten bij de huisstijl etc.. Tevens moet de informatie commercieel verantwoord zijn aangezien een , in tegenstelling tot telefonisch verstrekte informatie, eenvoudig overdraagbaar is aan derden. Vaardigheden die bijdragen aan de productiviteit zijn snel lezen, commercieel schrijven, beeldschermcommunicatie en beheersing van 10-vingerig blind typen. In principe kunnen agenten uitstekend berichten en telefoongesprekken afwisselend afhandelen. Agenten die over beide vaardigheden beschikken zijn voor de organisatie het meest waardevol, doordat zij zeer flexibel inzetbaar zijn. Media blending kan worden toegepast, echter dit vergt toch terughoudendheid aangezien dit veel van de individuele agent vergt. In het HRM beleid betekent het daarom dat nieuwe agents ook op de specifieke vaardigheden beoordeeld moeten worden. Agenten met beide vaardigheden kunnen een uitstekende functie vervullen, ook in de andere opkomende media. Hoewel die niet van vandaag op morgen een hoge vlucht zullen nemen in Nederland en Europa, is gestage groei te verwachten. Ook bij deze nieuwe media is de combinatie van de aangegeven vaardigheden voor telefonie en aanwezig. Systemen. Het management systeem staat in het proces van afhandeling centraal. Het proces voor e- mail beantwoording is op zich niet complex, maar kan toch tijdrovend zijn. Het grote volume s maakt dat systemen een efficiënte en duidelijke procesgang en een goede organisatie ondersteunen. Vooral de functionaliteit in het management systeem en de integratie met het content management systeem zijn, zoals ook in figuur 4 is weergegeven, daarbij samen met de ontsluiting van klant-, contract-, product- en contact-informatie vanuit de systeembenadering van belang. Indien dit niet goed gerealiseerd is, kan het contactcenter snel overladen raken met s en loopt de druk vanuit klanten snel op. De management systemen zijn gericht op het afhandelen van grootschalige communicatie. Naast de gangbare mail functionaliteit omvatten deze pakketten veelal faciliteiten voor geautomatiseerde bevestiging en beantwoording op basis van specifieke kenmerken (business rules). Tevens bevatten deze systemen faciliteiten om samenhangende berichten te groeperen. Ten behoeve van het genereren van concept antwoorden beschikt het systeem over standaard tekstblokken, gekoppeld aan een verwachte 4 (5) 2004 Cvision

5 toepasbaarheidsgraad. Ook bevat het functies voor onder meer routeringsstrategieën, spelling controle, faciliteiten voor herrouteren, persoonlijke wachtrijen, en rapportage/on-line controle middelen. Naast de grote contactcenter applicaties zijn er op de markt van respons management diverse niche spelers. Deze niche spelers bieden momenteel over het algemeen betere en completere functionaliteit. De keuze voor hetzij één geïntegreerd systemen dan wel integratie van toepassingen is sterk afhankelijk van de door de organisatie gestelde eisen en wensen, de bestaande infrastructuur en vanzelfsprekend het beschikbare budget. Het content management systeem, in feite de kennisdatabase van het contactcenter, is sleutel tot een eenduidige beantwoording van klantvragen. Voor afhandeling draagt dit systeem bij aan een efficiënte procesgang indien hier tekstblokken beschikbaar zijn die qua vorm, opbouw, taalgebruik, klantbenadering etc. eenduidig zijn. Uiteraard is het van doorslaggevend belang dat de antwoorden via zelfbediening (FAQ, voice response) gelijk zijn aan de antwoorden via een live telefoongesprek of e- mail. De klantcontact strategie vereist dit. Het draagt bij aan de professionele uitstraling van de onderneming. Dit noodzaakt om content beheer centraal te beleggen over de contact kanalen heen en daarbij rekening te houden met de specifieke kenmerken per contactmedium. Geïntegreerd content beheer voor alle kanalen biedt een mogelijkheid om kosten te besparen. Samenvatting. Het contactcenter ontwikkelt zich van een telefonie gerichte organisatie naar een volwaardig multi channel organisatie. Sturing van de klantcontacten wordt bereikt door een effectieve klantcontact strategie. Onmiskenbaar maakt de klant zijn eigen keuze voor de wijze van contact en kan het bedrijf dit enigszins bijsturen. Internet gebruik neemt toe en in het contactcenter is de combinatie e- mail/webformulieren na telefonie het meest gebruikte kanaal. Volumes en aard van contacten maken dat deze ontwikkeling de mogelijkheid biedt om zowel de externe klantgerichtheid als de interne efficiency te verbeteren. Externe klantgerichtheid wordt verbeterd door als integraal contactmedium op te volgen en niet langer alleen van de telefonie service levels uit te gaan, maar van integrale contact service levels. Dit is organisatorisch een grote verandering, zowel voor management, operationele contactcenter aansturing, klantbenadering, als ook voor HRM en infrastructurele aspecten. afhandeling kan op zich geoptimaliseerd worden door beschikbare technieken efficiënt in te zetten en synergie te bereiken in de planningsprocessen en de contact routering. De hiervoor benodigde systemen zijn beschikbaar. Een optimale inzet van agent-resources, zich vertalend in een hogere bezettingsgraad per gewerkt uur en een hoger volume afgehandelde contacten per uur, ligt binnen bereik. Organisatorische aspecten en de ondersteunende ICT bepalen het succes en raken het contactcenter als geheel Cvision auteurs: Jaap Kunst en André Kok Jaap Kunst en André Kok zijn werkzaam als project- interimmanager bij Cvision B.V. Cvision heeft zich gespecialiseerd in het opbouwen en optimaliseren van multi-channel customer care omgevingen. Voor meer informatie: Cvision B.V. telefoon: +31 (0) (5) 2004 Cvision

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V.

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V. Supply: uitvoeren van IT-dienstverlening door leverancier De selfservicedesk 4.2 De Selfservicedesk M ijn klanten worden steeds veeleisender, ze willen meer, kwalitatief hoogwaardiger en snellere service

Nadere informatie

Are you being served?

Are you being served? Are you being served? Het belang van klantenservice voor het succes van organisaties. Nieuwe technologie heeft een grote impact op de communicatie van organisaties. Vernieuwingen in hardware (zoals smartphones,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel A - Hoofdlijnen Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER Inhoudstafel DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER 1. Inleiding... 3 2. Methodologie... 5 3. Variatie in contactcenter activiteiten... 6 4. Functies & processen binnen een contactcenter... 8 5. Een structureel

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie 4.5 Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie In de huidige

Nadere informatie

Instrumenten en technologie voor kanaalmanagement

Instrumenten en technologie voor kanaalmanagement Instrumenten en technologie voor kanaalmanagement Een overzicht van technologie en instrumenten ten behoeve van het gebruik en beheer van communicatiekanalen. Colofon Datum : 22-08-2008 Versie : 1.0 Verandering

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218)

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) CEVORA Beroepsprofiel Contactcenter www.cevora.be CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) Beroepsprofielen van bedienden contactcenter Inhoudstafel De organisatie van een contactcenter 2

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Strategische inzet ICT op waarde geschat, innovatie blijft achter. Resultaten Trendonderzoek Fashion Retail & ICT 2009

Strategische inzet ICT op waarde geschat, innovatie blijft achter. Resultaten Trendonderzoek Fashion Retail & ICT 2009 Strategische inzet ICT op waarde geschat, innovatie blijft achter Resultaten Trendonderzoek Fashion Retail & ICT 2009 Trendonderzoek Fashion Retail & ICT 2009 1 2 K3 Voorwoord Het trendonderzoek dat voor

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie