Overzicht onderzoeken, lectoraten, opleidingen gericht op levensvragen, zingeving en ouderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht onderzoeken, lectoraten, opleidingen gericht op levensvragen, zingeving en ouderen"

Transcriptie

1 Overzicht onderzoeken, lectoraten, opleidingen gericht op levensvragen, zingeving en ouderen Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen Postbus RE Utrecht t

2 Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen Aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van welzijn en zorg voor ouderen Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerking van ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, MOgroep, PCOB en Unie KBO, PThU, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans. De activiteiten van het Expertisenetwerk worden mede mogelijk gemaakt door: Brentano, de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN, Ministerie van VWS, Ouderenfonds, Porticus, R.C. Maagdenhuis, RCOAK, Skanfonds, Sluyterman van Loo, Vereniging Het Zonnehuis en VSBfonds. Kijk voor meer informatie op COLOFON Auteurs: Martine van Blaaderen, Mariëlle Cuijpers, Marije Vermaas Organisatie: Vilans Datum: 13 december 2010 Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg en ondersteuning

3 Voorwoord Dit document bevat een overzicht van onderzoeken, leerstoelen, faculteiten en onderzoeksinstellingen die aandacht besteden aan de thema s zingeving, levensvragen en ouderen. De inventarisatie vond in november 2010 plaats, en is zodoende onderhevig aan actuele ontwikkelingen. Ook vermoeden wij dat het overzicht nog niet volledig is, daarom zijn reacties en aanvullingen meer dan welkom. U kunt uw reactie mailen aan: Op de website staan bovendien aanvullend op dit overzicht cursussen beschreven. Kijk hiervoor onder materiaal>opleidingen en cursussen>cursussen.

4

5 Inhoudsopgave 1 Opleidingen en cursussen Opleidingen Cursussen staan beschreven op de website 6 2 Onderzoeken en onderzoeksprogramma s Lopend onderzoek Afgerond onderzoek Lectoraten en leerstoelen Hoogleraren Onderzoeksinstituten, faculteiten en instellingen Onderzoeken die de thematiek zijdelings raken... 19

6 1 Opleidingen en cursussen Instelling Type / Naam Contactpersoon Omschrijving Weblink 1.1 Opleidingen Han Fortmann Centrum Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht IKNO, Leerhuizen palliatieve zorg, Zorggroep Noorderbreedte Leergang Spiritualiteit in werk en leven Bachelor Zingeving en spiritualiteit Masterclass Spiritualiteit en geestelijke verzorging in de palliatieve zorg Ted van Rijt Studiecoördinator Drs. H. Boswinkel Een tweejarige leergang voor wie in zijn of haar beroep wil leren omgaan met vragen naar zingeving en spiritualiteit. De leergang bindt zich niet aan één bepaalde traditie. De twee of vierjarige studierichting Zingeving en spiritualiteit biedt een vorming voor mensen die zich bezig willen houden met filosofische bespiegelingen over de functies van leven en dood, geluk en verdriet, ziekte en lijden en zich daarbij willen laten inspireren door psychotherapeutische referentiekaders en het zingevingkader van religie en spiritualiteit. J. van der Geer Intensieve kennismaking met de ontwikkelingen en de concepten binnen de palliatieve zorgbenadering, reflectie op de eigen beroepsinhoud van de geestelijk verzorger en specifieke vaardigheden trainen met het oog op spirituele zorgverlening in de palliatieve zorg. Vanuit de eigen ervaring op het gebied van stervensbegeleiding, rouwverwerking, geestelijke verzorging zoeken naar een passende invulling van begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse rgang/spiritualiteit-in-levenen-werk /zingeving-en-spiritualiteit/ /files/2010_workshops_en_cur sussen/aankondiging_mastercl ass_2010_ikno.pdf 3

7 gezondheidszorg. Luce, Centrum voor Religieuze Communicatie (Universiteit van Tilburg) Protestantse Theologische Universiteit Kampen Protestantse Theologische Universiteit Kampen Protestantse Theologische Universiteit Kampen Rijksuniversiteit Groningen Leergang Spiritualiteit en palliatieve zorg Master Geestelijke verzorging Master Mens en zorg Masterclass Ouder worden in perspectief Master Geestelijke verzorging Drs. Arthur Polspoel Studentendecaan Drs. T.A. Struik Studentendecaan Drs. T.A. Struik Prof.dr. F. de Lange Prof.dr. T.H. Zock Centraal in deze leergang staat de religieuze levensbeschouwing als verschijningsvorm in het leven van terminale patiënten en de wijze waarop deze een rol kan spelen bij zingevingvragen. Deze leergang is bedoeld voor zowel theologische als niet-theologische professionals die werkzaam zijn in de ouderenzorg. De masteropleiding is bedoeld voor wie zich vooral wil specialiseren in vakken waarmee een geestelijk verzorger in een zorginstelling te maken krijgt, zoals pastoraat, (medische) ethiek en interreligieuze problematiek. Deze eenjarige theologie masteropleiding is gericht op wetenschappelijke reflectie op plaats, taak en werkveld van de geestelijke zorgverlener in de context van de gezondheidszorg. Vakken die worden gegeven zijn o.a.: Persoon, zingeving en coping, Levensbeschouwelijke diagnostiek en Religie en contingentie. Een postinitiële opleiding voor mensen die een academische verdieping zoeken voor hun begeleidingspraktijk van ouderen op hun levensweg. De masterclass wordt gegeven door deskundigen op het gebied van gerontologie, ouderenzorg, ethiek en spiritualiteit, met ervaring in de praktijk van de begeleiding van ouderen. Hoe ervaren mensen zin in hun leven? Hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Voor welke keuzes op het n/fkt/lucecrc/onderwijs/palliatievezorg.html logischeuniversiteit.nl/general info.aspx?lintnavid=166 logischeuniversiteit.nl/general info.aspx?lintnavid=161 ass/ rwijs/maopleidingen/magv/in dex 4

8 Universitair Medisch Centrum st. Radboud Universiteit Utrecht Universiteit van Tilburg Universiteit van Tilburg Masterclass Levensbeschouwelijke counseling Master Theologie en Geestelijke verzorging Master Zorg, Ethiek en Beleid Opleidingsprogramm a: Geestelijke leiding aan ouderen Drs. J. de Groot Dr. N.M. Hijweege - Smeets Prof.dr. F.J.H. Vosman Drs. P. Mulders terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood wordt een mens gesteld? Op heel veel verschillende manieren wordt er binnen deze master gezocht naar zin en levensoriëntatie. De masterclass leert professionals om het innerlijk overleg van een cliënt te ondersteunen, het levensbeschouwelijk zelfonderzoek van een cliënt te activeren en belemmeringen in het innerlijk overleg te verminderen en weg te nemen. Op verschillende momenten in een mensenleven kan de zin(loosheid) van het bestaan een kwestie worden die mensen intensief bezighoudt. Bijvoorbeeld op momenten van ziekte wanneer het leven zijn vanzelfsprekendheid verloren heeft of bij opname in een zorginstelling. Deze master gaat in op de thema s zingeving in het contact tussen arts en patiënt, spirituele screening in de palliatieve zorg en geestelijke verzorging in de 21 e eeuw. De student maakt kennis met wat zorg geven en ontvangen betekent, naar aanleiding van vragen rond ethiek en zingeving, zoals die zich voordoen in de zorg. Eén van de vakken is: Zingeving en spiritualiteit in de gezondsheidszorg. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste levensgeheim. Deze thematiek staat centraal tijdens deze js/pages/masterclasslevensbe schouwelijkecounseling.aspx manities/nl/onderwijs/maste rprogrammas/theologieengees telijkeverzorging/pages/defau lt.aspx zers/opleidingen/zorg-ethieken-beleid/ n/fkt/lucecrc/onderwijs/geestelijkeleiding-ouderen.html 5

9 opleiding van tien studiedagen. Vrije Universiteit Amsterdam VUMC, Universiteit van Tilburg, UMC st. Radboud, PThU Symfora Master Religie en levensbeschouwing, specialisatie Geestelijke zorg in organisaties Postacademische opleiding Klinische Pastorale Vorming Drs. E.C.T. de Jongh Per universiteit verschillend De afstudeerspecialisatie leidt studenten op tot geestelijk verzorgers binnen organisaties, zoals zorginstellingen. De student leert om mensen te helpen hun spirituele en geestelijke identiteit vorm te geven en verder te ontwikkelen. Hij doet dat op een persoonlijk betrokken, theoretisch verantwoorde, professionele en inspirerende wijze. De basistraining is gericht op het herijken van het handelen van de pastoraal werker en geestelijk verzorger, met als bijzondere focus de integratie van persoonlijke biografie, geloofs- of levensbeschouwelijke traditie en inzichten uit de gedragswetenschappen in de praktijk van de pastorale of geestelijke zorg. u.nl/nl/studenten/onderwijsp rogrammas/religie-enlevensbeschouwingma/afstudeerrichtinggeestelijke-zorg-inorganisaties/index.asp 1.2 Cursussen staan beschreven op de website Kijk onder Materiaal > opleidingen en cursussen > cursussen 6

10 2 Onderzoeken en onderzoeksprogramma s 2.1 Lopend onderzoek Instelling Type / naam Contactpersoon Omschrijving Weblink EMGO Institute (VU) Helen Dowling Instituut, i.s.m. Onderzoekschool Psychologie en Gezondheid Radboud Universiteit Nijmegen Respire Onderzoeksprogramma Spiritual end-of-life care in nursing homes Onderzoeksproject Rol van spiritualiteit bij kanker Onderzoekslijn Ethiek van palliatieve zorg Uitwisseling Spiritualiteit in de gezondheidszorg Prof. M.W. Ribbe In dit onderzoek wordt de end-of-life care in Nederlandse zorginstellingen beschreven. Vragen die beantwoord worden, zijn onder andere: Hoe bezien en beoordelen artsen de spirituele behoeften van terminale cliënten en hun familie? Op welke manier bieden ze spirituele zorg en hoe is de interactie met andere verzorgers? Dr. B. Garssen Studie naar de vraag of een spirituele houding helpt bij het omgaan met kanker. Dr. W. Dekker Dr. R.R. van Leeuwen Veranderingen in de autonomie, de confrontatie met onherstelbaar lijden, de zingeving aan het levenseinde roepen diepgaande ethische vragen op die veel vergen van de patiënt, maar ook van de hulpverleners en van de naasten van de patiënt. De sectie EFG doet onderzoek naar de ethische veranderingen in de zorg bij het naderende levenseinde. Dat onderzoek richt zich op vooral op de belevingswereld van de patiënt zelf. Respire wil een bijdrage leveren aan de integratie van spiritualiteit, gezondheid en zorg. Het doel van deze dag is dat h/quality-of-care/researchprojects/903/spiritual-end-oflife-care-in-nursinghomes/background/ +bij+kanker.htm ContentFront/ContentOnderzo ekslijn/onderzoekslijnmain.as px?onderzoekslijnid=24 7

11 Rijksuniversiteit Groningen, i.s.m. Medisch Centrum Leeuwarden UMCG/RUG, het Nationaal Programma Ouderenzorg Universiteit van Tilburg Promotieonderzoek Multidisciplinaire spirituele zorg binnen de context van de palliatieve zorg in Nederland Onderzoeksproject Narratief en welbevinden Onderzoeksproject Religious coping in een institutionele omgeving Drs. J. van de Geer, promotor Prof.dr. T.H. Zock Prof.dr. T.H. Zock en Prof.dr. J Slaets Dr. J. Pieper onderzoekers in het veld van spiritualiteit en gezondheidszorg elkaar informeren over verschillende onderzoekstijlen en daarover met elkaar in gesprek gaan. De uitkomsten van de bijeenkomst zullen in een publicatie worden verwerkt. (27 april 2011) Een onderzoek naar multidisciplinaire spirituele zorg binnen de context van de palliatieve zorg in Nederland Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de belevingsgerichte zorg in De Hoven, door het ontwikkelen van narratieve interventies die het welbevinden van de ouderen die in De Hoven wonen verhogen en die behulpzaam zijn bij het omgaan met accomodatieproblematiek. Het betreft hier interventies vanuit de geestelijk verzorgers, die in De Hoven in nauw contact met psychologen en maatschappelijk werkers de narratieve zorg vormgeven door middel van narratief-hermeneutische methodieken. De bredere maatschappelijke relevantie van het onderzoek bestaat eruit de zingevingsproblematiek van de (psycho)geriatrische zorgvragers onderbouwd op de politieke agenda te krijgen. Geloof en religie zijn voor veel ouderen in verzorgingstehuizen van belang. Juist in deze fase en omstandigheden doet men existentiële ervaringen op die kunnen leiden n/fkt/onderzoek/programma/ hernieuwing/thema/pieper/ 8

12 Universiteit van Tilburg Universiteit van Tilburg Universiteit voor Humanistiek Promotieonderzoek Religieuze coping bij longkanker Promotieonderzoek Kwetsbare ouderen in het St. Elisabeth Ziekenhuis Onderzoeksproject Goed ouder worden Drs. S. Körver Drs. H. van der Meide Prof.dr. Derkx tot zingevingsvragen, waarbij religie en geloof een antwoord kunnen geven. Dit onderzoek wil de relevantie van religie en geloof binnen zorginstellingen en de daaruit voortvloeiende vraag aan geestelijke verzorging in kaart brengen. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat religie, spiritualiteit en levensbeschouwing, een belangrijke rol kan spelen bij de coping van mensen met (long)kanker. Kanker confronteert mensen met de grenzen van het bestaan en met centrale existentiële thema's. In deze omstandigheden zullen mensen (meer) gebruik maken van religieuze/spirituele copingstrategieën, aangezien de zin en betekenis van het bestaan aan de orde zijn en tevens de bronnen waaruit men leeft, worden aangesproken. De doelen van het kwalitatief-empirisch onderzoek zijn (1) inzicht krijgen in de ervaringen van oudere patienten in het ziekenhuis, (2) een bijdrage leveren aan bestaande praktijken van patientparticipatie door middel van het ontwikkelen van een etnografische methode en (3) het ontwikkelen van een zorgethisch perspectief op patiëntenparticipatie. Wat houdt het goede in goed ouder worden in? Deze vraag wordt onderzocht vanuit de (ook praktijkgerichte) invalshoek van humanisme, zingeving en humanisering. n/fkt/onderzoek/programma/ hernieuwing/thema/korver/ how/?uid=j.w.vandermeide n.nl/ 9

13 2.2 Afgerond onderzoek Instelling Type/ naam Contactpersoon Omschrijving Weblink Helen Dowling Instituut Afgerond onderzoek Spiritualiteit bij kanker Dr. B. Garssen De Spirituele Attitude en Interesse Lijst' is ontwikkeld ten behoeve van verder onderzoek naar de rol van spiritualiteit bij kanker p?id=164/ontwikkeling+vrag enlijst+spiritualiteit.htm UMC st Radboud, GPV EMGO en Vrije Universiteit van Amsterdam (LASA) Christelijke Hogeschool Ede, Gereformee rde Hogeschool, Eleos en HdS Universiteit voor Humanistiek Onderzoeksproject Zin in zorg, Spiritualiteit als verpleegkundig aandachtsgebied Onderzoeksproject Beschermend effect van gelovigheid tegen geestelijke stoornissen op oudere leeftijd Onderzoeksproject 'Geloven in Hulpverlening' Afstudeerscriptie Zingeving en spiritualiteit in de ouderenzorg Drs. E. Groeneveld Prof.dr. D.J.H. Deeg Dr. R.R. van Leeuwen Drs. J.L.C. van Dijke Het onderzoek heeft als doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van zorg, in de zin van beter worden. Het wil bijdragen aan de bewustwording bij verpleegkundigen dat spiritualiteit een beroepsverantwoordelijkheid is, en aan integrale zorg op de verpleegafdeling. In Nederland heeft een groot gedeelte van de huidige ouderen een christelijke achtergrond. Dit onderzoek presenteert de verschillende type Godsbeelden en religieuze copingstyles in relatie tot vaak voorkomende mentale gebreken op latere leeftijd. Leggen ouderen met een beeld van een straffende God bijvoorbeeld een verband tussen die God en hun gebreken? Onderzoek naar de wijze waarop zorg- en hulpverleners omgaan met het geloof van cliënten en de factoren die daarop van invloed zijn. Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen worstelen vaak met ingrijpende zingevingsvragen. Vanuit zorginstellingen is hier helaas weinig aandacht voor. Zorgverleners missen een antenne om zingeving gerelateerde vragen te herkennen en hier fdelingen/geestelijkeverzor gingenpastoraat/documents/ Zin%20in%20zorg.pdf matie.nl/nl/oi/nod/onderzo ek/ond / / /UUindex.html 10

14 adequaat op in te spelen. Ook zijn zij nauwelijks bekend met de steun die veel ouderen putten uit spiritualiteit en religie. De vraag die in deze scriptie wordt beantwoord is: Welke betekenis hebben zingeving en spiritualiteit in het leven van zorgbehoeftige ouderen, en hoe kunnen beiden een plek krijgen binnen de zorg? 11

15 3 Lectoraten en leerstoelen Instelling Type/ naam Contactpersoon Omschrijving Weblink Gereformeerde Hogeschool Zwolle Lectoraat Zorg en spiritualiteit Dr. R.R. van Leeuwen Hogeschool Windesheim Zwolle KSVG, Universiteit van Tilburg Rijksuniversiteit Groningen en het KSVG i.s.m. VVP Lectoraat Innoveren in de ouderenzorg Leerstoel 'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten' Leerstoel Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke Dr. H.M. Smits Prof. dr. M.H.F. van Uden Het lectoraat wil bijdragen aan de systematische inbedding van spirituele zorg in zorg- en onderwijsprocessen. Centraal staat het werken vanuit een integrale mensbenadering en zingevingaspecten. Het lectoraat richt zich op de vraag wat de invloed van spiritualiteit in de zorg kan zijn. Daarbij is zij gericht op christelijke en nietchristelijke vormen van spiritualiteit. Het lectoraat werkt samen met verschillende opleidingen van Windesheim om toepasbare kennis te ontwikkelen, docenten te professionaliseren en bestaande curricula te actualiseren op het terrein van ouderenzorg. De rol en functie van levensbeschouwing en geloof in de sector van de geestelijke gezondheidszorg blijft het eerste aandachtsveld. De leerstoelhouder richt zich met name ook op het tot stand brengen van promotieonderzoek rond het centrale thema van de leerstoel: religie/levensbeschouwing en geestelijke gezondheid. Prof. dr. T.H. Zock Het KSGV beoogt met deze leerstoel een extra concretisering van zijn steven: het bevorderen van een geestelijk gezonde omgang met levensbeschouwing en zingeving. liteit.nl portal/page?_pageid=559, &_dad=portal&_schem a=portal eerstoel%20tb.html departments/

16 Vrije Universiteit Amsterdam, i.s.m. Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut verzorging Lindeboom Leerstoel Prof. dr. ir. H. Jochemsen De Lindeboomleerstoel is aan het VU Medisch Centrum gevestigd door het prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, centrum voor medische ethiek. Doelstelling van het Instituut is de bevordering van christelijke ethiek in de gezondheidszorg. Het Lindeboom Instituut streeft dit doel primair na door het geven van onderwijs in de medische ethiek vanuit christelijk perspectief. uut.nl/sitemanager.asp?pid= 23 13

17 4 Hoogleraren UvH Dr. Jan Baars Bijzonder Hoogleraar Interpretatieve Gerontologie. Kernthema: theoretische en praktische veronderstellingen die werkzaam zijn in benaderingen van ouderen en ouder worden. En de mogelijkheid om positieve kwaliteiten die in vele tradities verbonden zijn met ouder worden opnieuw leven in te blazen. Deze leerstoel werd ingesteld door de Stichting KRONOS. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de projectgroep 'Goed Ouder Worden', waarbinnen ook zijn onderzoek plaatsvindt (zie Zijn belangrijkste onderzoeksthema's zijn: Tijdsbegrippen en ouder worden als leven in de tijd; Kritische Gerontologie: onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen en hun effect op ouder worden; De geschiedenis van de levenskunst als inspiratiebron voor de levenskunst van het ouder worden. Zie VU Dr. van Baarsen Dr. Berna van Baarsen werkt als ethicus/psycholoog in het centrum voor ethiek en levensbeschouwing in VU medisch centrum. Naast ethiek onderwijs aan studenten geneeskunde en co-assistenten is zij senior onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn 'Zorg voor het Levenseinde', waarin (toekomstige) projecten over spirituele zorg, lijden en levenseinde, existentiële eenzaamheid, ziekte, ziektebeleving en sterven, en de arts-patiënt relatie. In 2004 is zij een onderzoek gestart naar de relaties tussen eenzaamheid, lijden en zingeving. UvT Prof.dr.J.van Heyst Het vakgebied van prof. Dr. J. van Heyst is de ethische vraag hoe menselijke waardigheid in het sociale domein van professioneel zorg verlenen (en ontvangen) normatief kan fungeren als een bindende waarde voor mensen met pluriforme achtergronden en in uiteenlopende situaties. De onderzoeksvraag is ook of vanuit christelijk oogpunt, menswaardigheid geen complement behoeft van de notie 'menslievendheid. VU Dr. A. Francke Als bijzonder hoogleraar 'Verpleging en verzorging in de laatste levensfase' heeft Anneke Francke speciale aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de zorg in de laatste levensfase. Belangrijke subthema's zijn de kwaliteit van palliatieve zorg, begeleiding van mensen met dementie, palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond en zorginnovaties in de laatste levensfase. PthU dr. Frits de Lange Hoogleraar ethiek. De laatste jaren heeft Frits de Lange veel gepubliceerd over waardig ouder worden, De armoede van het zwitserlevengevoel en de oude dag van morgen. Zie: Uvt Dr. C. Leget De afgelopen jaren schreef hij vooral over ethiek en spiritualiteit in de palliatieve zorg, 14

18 beschreven vanuit het praktische werk in verpleeghuizen. Komende jaren zal dr. Leget uitdrukkelijk vanuit zorg ethisch perspectief gaan werken en de aandacht verbreden naar thema's als hoop, aandacht, kwetsbaarheid en waardigheid. UvT Prof.dr. Vosman Prof. Dr. Vosman richt zich op politiek- en sociaal-ethische vragen en op een politiekethische doordenking van kwesties die vaak als individueel-ethische, private aangelegenheden worden opgevat (zoals seks; einde van het menselijk leven). Daarbij oriënteert hij zich op de rijke en zeer relevante katholieke morele tradities, waarbij hij gebruik maakt van onder meer de theorieën van Charles Larmore, Michael Walzer en Paul Ricoeur (wijsgerige ethiek). Verder interesseert hij zich voor hedendaagse Franse fenomenologie. Dr. G. Westerhof Universitair hoofddocent. Kernwoorden: psychogerontologie; stereotypen over ouderen; positieve geestelijke gezondheid, welbevinden, en zingeving; Identiteit; Levensverhalen. RuG Prof. dr. H. Zock Bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging. Haar hoofdfunctie is: universitair hoofddocent godsdienstpsychologie. Ze is coördinator van de master Geestelijke Verzorging. 15

19 5 Onderzoeksinstituten, faculteiten en instellingen Naam Onderdeel van Taak Weblink Onderzoeksschool Psychologie en Gezondheid (OPG) Universiteit Utrecht (UU) Topinstitute Gezond Ouder Worden (Ti-GO) Centrum Voor Ouderen onderzoek (CVO) Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) Erasmus Medisch Centrum (EMC) Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Vrije Universiteit Amsterdam, VU Medisch Centrum Het handhaven of verbeteren van de algemene gezondheidstoestand en het verminderen van het lijden van diegenen, waarbij de gezondheidstoestand is verslechterd. Psychologische theorieën en methoden, alsmede de resultaten van empirisch onderzoek, worden ingezet bij zowel het fundamentele als het toegepaste wetenschappelijk onderzoek. De missie van Ti-GO is: - Het verhogen van de gezonde levensverwachting; - Het verbeteren van de zelfredzaamheid van ouderen en hun actieve participatie in de maatschappij; - Het stimuleren van training van zorgprofessionals en van gezondheidseducatie van het algemene publiek. Het CVO is een knooppunt van onderzoekers en andere medewerkers van de Vrije Universiteit (VU) en het VU medisch centrum (VUmc), die gespecialiseerd zijn op het gebied van veroudering. Samenwerking en een gezamenlijke oriëntatie op verouderingsvraagstukken door gerontologen, geriaters, economen, juristen, epidemiologen en vele andere disciplines, geeft aanzienlijke meerwaarde aan het ouderenonderzoek en aan de kennis over veroudering. Dat is van groot belang gezien de snelle toename van het aantal ouderen in de derde en de vierde levensfase en de inspanningen die nodig zijn om optimale kwaliteit van hun leven te realiseren. LASA is in 1991 opgericht als een initiatief van het Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport om voorspellers en consequenties te onderzoeken van het ouder worden. LASA focust op het fysieke, emotionele, cognitieve en sociale functioneren van ouderen. th.eu 16

20 Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie Platform Identiteit en Zingeving Capaciteitsgroep Christelijke Ethiek en Spiritualiteit (CES) Het praktijkcentrum Zingeving & Professie Universiteit van Tilburg Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie heeft tot taak het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming ten dienste van pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek. UnieKBO De Unie KBO voert, vanuit haar katholieke identiteit, een beleid dat zich richt op het geestelijk welzijn van ouderen. Voldoende zin geven en ondervinden is van belang voor het levensgeluk van ouderen. De Unie KBO functioneert daarom als een platform voor levensvragen en zingeving. Met andere woorden, ze wil voor leden en andere ouderen mogelijkheden bieden om te debatteren en te bezinnen over levensvragen en zingeving. Universiteit van Tilburg Het CES bestaat uit een groep onderzoekers met een gemeenschappelijk aandachtsgebied, namelijk de zorgethiek. Universiteit voor Humanistiek Het centrum ontwikkelt instrumenten, waarbij het centrum zich richt op aandachtsvelden als existentiële zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit, levenskunst, empowerment, zelfzorg, normatieve professionalisering, morele educatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en humanisering van organisaties. Het centrum biedt verschillende trainingen en cursussen aan op het gebied van zingeving en ouderen. Voorbeeld is de cursus Existentieel Biografisch Reflecteren, waarin deelnemers worden uitgedaagd het eigen vermogen tot zelfreflectie te vergroten en te verdiepen door oefening en training. De Workshop /fkt/luce-crc/mission.html ntiteit-enzingeving/zingeving/?page=zing eving %20zijn%20wij?/CES_CCC/ asp?ooourl=/alginfo.asp?frames Insetting=nonexxxxxxxxxxxoId= 527xxxxxxxxxxxoChapter=30xxx xxxxxxxxhid=sub

21 Respire Spiritualiteit in de gezondheidszorg, Dr. R.R. van Leeuwen werken met de Reflect-on Ouderen gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de oudere. In de cursus Schaamte als verborgen levensthema in de praktijk van de geestelijke verzorging is de vraag aan de orde welke plaats schaamte heeft in het leven, welke rol speelt het, en hoe kan ermee worden omgegaan, in het bijzonder in de praktijk van de geestelijke begeleiding? Respire wil een bijdrage leveren aan de integratie van spiritualiteit, gezondheid en zorg. 27 april 2011 organiseert Respire een dag voor onderzoekers in het veld van spiritualiteit en gezondheidszorg om elkaar te informeren over verschillende onderzoekstijlen en daarover met elkaar in gesprek gaan. De uitkomsten van de bijeenkomst worden in een publicatie verwerkt. 18

22 6 Onderzoeken die de thematiek zijdelings raken Instelling Naam Persoon Uitleg Weblink Helen Dowling Instituut Onderzoeksproject Effect training palliatieve sedatie Dr. M. van der Lee Helpt patiënten in de palliatieve fase om beter om te gaan met angst en depressie. (aandachttraining) 70/Effect+training+palliatieve+fase.htm Rijksuniversiteit van Nijmegen Rijkuniversiteit Groningen, Ti- Go Rijksuniversiteit Groningen Onderzoekslijn Ondersteunen van gedragsverandering en aanpassing aan ziekte Onderzoeksproject Adaption, selfmanagement and wellbeing Onderzoekprogramma Zingeving, traditie en verandering Dr. T.van Achterberg Prof.dr. R. Sanderman Prof.dr. A.L. Molendijk Onderzoek op het terrein van gedragsverandering en aanpassing aan ziekte. Gericht op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van ondersteunende strategieën die hulpverleners in de praktijk van de patiëntenzorg kunnen toepassen. Studies binnen dit thema richten zich op therapietrouw, leefstijl en andere onderwerpen die voor patiënten relevant zijn bij aanpassing aan een situatie van ziekte. Dit onderzoek wil inzicht verschaffen in het algehele welzijn (bijvoorbeeld fysiek, sociaal en psychologisch) en de kwaliteit van leven van ouderen. Het onderzoeksprogramma onderzoekt hoe geloofsovertuigingen van individuen en groepen integreren met een veranderende culturele context. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de cultuurgebonden vooronderstellingen die zich met het cognitieve aspect van het geloof vermengen en op de emoties en onbewuste verlangens die het geloofsvertrouwen inkleuren. ntfront/contentonderzoekslijn/on derzoekslijnmain.aspx?onderzoeksli jnid=20 nl/nl/oi/nod/onderzoek/ond / /crsonderzoekprog#z Universiteit van Onderzoeksproject: Dr. C. Anbeek In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het 19

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase Kees Penninx Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase Colofon Opdrachtgever: MOVISIE, project Effectieve Interventies Auteur: drs. Kees

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Regie over de plaats van sterven

Regie over de plaats van sterven Berdine Koekoek Regie over de plaats van sterven Een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning Apeldoorn mei 2014 afstudeeronderzoek master Strategisch management in de non-profit 2012-2014 Faculteit, Recht,

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Deelnemen, geven en zijn

Deelnemen, geven en zijn Deelnemen, geven en zijn 2 Deelnemen, geven en zijn Eindrapportage Sociaal Maatschappelijke Participatie van mensen Deelnemen, met niet-aangeboren geven en hersenletsel zijn vanuit patiëntenperspectief

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties INHOUD INLEIDING 1 1. Inleiding 3 2. Interculturele palliatieve

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK Foto: Theo van Pelt PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK C. KLINGEMAN, C. NIJHUIS, J. DE LANGE Connie Klingeman Carolien Nijhuis Jacomine de Lange PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK EEN METHODE TER VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW)

Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW) Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW) Auteur(s) Datum MOVISIE Martijn Bool Utrecht, april 2013 2 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie