Bevolkingsprognose : veronderstellingen over de asielmigratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevolkingsprognose 2004 2050: veronderstellingen over de asielmigratie"

Transcriptie

1 Han Nicolaas Met de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 op 1 april 2001 is een verscherping van het beleid ten aanzien van de toelating van asielzoekers in Nederland ingezet. Sinds 2001 komen minder asielzoekers naar Nederland, en steeds vaker wordt hun verzoek afgewezen. Ook het beleid ten aanzien van afgewezen asielzoekers is aangescherpt. Het nieuwe beleid ten aanzien van asielzoekers heeft gevolgen voor de (migratie)paragraaf in de nieuwe CBS-bevolkingsprognose In dit artikel wordt de berekening van de asielmigratie in de prognose verantwoord en worden de veronderstellingen achter de berekeningen uiteengezet en onderbouwd. 1. Asielaanvragen Het aantal asielzoekers dat jaarlijks naar Nederland komt fluctueert sterk en is moeilijk te voorspellen. In de jaren was het aantal asielverzoeken redelijk stabiel (gemiddeld 44 duizend). In de loop van 2001 zette een daling in die nog steeds aanhoudt (staat 1). In 2004 waren het er zelfs minder dan 10 duizend, het laagste aantal sinds In staat 1 zijn het aantal asielaanvragen en de beslissingen op asielverzoeken weergegeven. Het aantal beslissingen in een bepaald jaar kan (veel) hoger liggen dan het aantal aanvragen. Dit komt voor een deel doordat niet alle aanvragen in hetzelfde jaar worden afgehandeld. Een andere reden is dat op één aanvraag meerdere beslissingen mogelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een asielzoeker eerst één of twee negatieve beslissingen krijgt alvorens zijn aanvraag wordt toegewezen of definitief wordt afgewezen. De inwilligingen zijn uitgesplitst naar soort verblijfsvergunning. De A-status, de vergunning tot verblijf (VTV) en de voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) zijn verleend onder het regime van de oude Vreemdelingenwet, die van kracht was tot 1 april Een A-status werd toegekend aan asielzoekers die erkend waren als politiek vluchteling. Wie niet in aanmerking kwam voor een A-status, maar op humanitaire gronden niet kon worden teruggestuurd, kreeg een VTV. Een VVTV werd toegekend aan asielzoekers die vooralsnog niet naar hun herkomstland konden terugkeren in verband met de situatie in het land van herkomst. Deze verblijfsvergunning gold voor een periode van maximaal drie jaar. Met de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 per 1 april 2001 worden nog maar twee soorten status toegekend. Dit zijn de vergunning voor bepaalde tijd en de vergunning voor onbepaalde tijd. Een vergunning voor bepaalde tijd wordt voor maximaal vijf jaar afgegeven. De laatste kolom in deze staat geeft het aantal VVTV ers van wie de verblijfsvergunning in 1999 of 2000 is ingetrok- Staat 1 Asielaanvragen en (positieve) beslissingen Aanvragen Beslissingen Inwilligingen 1) w.v. Intrekkingen VVTV 1) A-status 2) VTV 3) VVTV 1) 4) Vergunning Vergunning voor bepaalde voor onbetijd 5) paalde tijd 6) ) ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) De VVTV s die in 1999 zijn ingetrokken, zijn verrekend met de inwilligingen in de jaren (voor elk van deze jaren eraf). De VVTV s die in 2000 zijn ingetrokken, zijn verrekend met de inwilligingen in de jaren (voor elk van deze jaren eraf). Term uit de oude Vreemdelingenwet, die van kracht was tot 1 april Deze status werd verleend aan asielzoekers die gegronde redenen hadden om te vrezen voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève en de Vreemdelingenwet. Zij werden toegelaten als politiek vluchteling, kregen de vluchtelingenstatus en daarmee een definitieve verblijfsvergunning. Term uit de oude Vreemdelingenwet, die van kracht was tot 1 april Asielzoekers aan wie een VTV werd verleend, werden niet erkend als politiek vluchteling maar toegelaten op grond van humanitaire overwegingen. Deze tijdelijke verblijfsvergunning gold voor een periode van maximaal vijf jaar. Term uit de oude Vreemdelingenwet, die van kracht was tot 1 april De VVTV werd ingevoerd per 1 januari Deze vergunning werd toegekend aan asielzoekers die vooralsnog niet naar hun herkomstland konden terugkeren omdat de situatie daar te gevaarlijk werd geacht. Deze verblijfsvergunning gold voor een periode van maximaal drie jaar. Zowel ontheemden als gedoogden konden in aanmerking komen voor een VVTV. Ingevoerd per 1 april 2001 toen de Vreemdelingenwet 2000 van kracht werd. Deze vergunning wordt voor maximaal vijf jaar afgegeven. Het hangt van de aantekening op de verblijfsvergunning af of personen met deze vergunning mogen werken en zo ja, of hun werkgever moet beschikken over een daartoe vereiste tewerkstellingsvergunning. Ingevoerd per 1 april 2001 toen de Vreemdelingenwet 2000 van kracht werd. Personen met deze vergunning zijn vrij op de arbeidsmarkt, een tewerkstellingsvergunning is niet vereist. Inclusief ruim 4 duizend evacués uit Kosovo die zijn uitgenodigd door de Nederlandse regering. Bevolkingstrends, 2e kwartaal

2 ken. Aangezien voorwaardelijke verblijfsvergunningen maximaal drie jaar geldig waren, is ervan uitgegaan dat deze ingetrokken VVTV s betrekking hebben gehad op de periode , respectievelijk De ingetrokken VVTV s in 1999 en 2000 zijn daarom proportioneel verrekend met de inwilligingen over de jaren , respectievelijk Hierdoor nam het aantal inwilligingen jaarlijks af met 3159 ( ) en 1514 ( ). De aanscherping van het asielbeleid heeft geleid tot een stijging van het aantal kansloze verzoeken. Was in 2000 nog 15 procent van het aantal asielverzoeken in de eerste fase van de asielprocedure dat wil zeggen binnen 48 uur afgewezen, in 2003 is dit percentage gestegen naar 40. De asielzoekers die in de aanmeldcentra als kansloos worden aangemerkt, zijn overigens wel in de cijfers over asielaanvragen van het ministerie van Justitie meegeteld, en dus ook in staat 1. De daling van de instroom van asielzoekers en de stijging van het percentage verzoeken dat al in de aanmeldcentra wordt afgewezen, hebben tot gevolg dat steeds minder asielzoekers in de echte asielprocedure, de fase ná het aanmeldcentrum, terechtkomen. In 2000 waren dit er nog ruim 37 duizend (85 procent van 44 duizend), in 2003 nog maar 8 duizend (60 procent van 13,4 duizend). De daling van het aantal asielverzoeken in ons land is groter dan gemiddeld in alle landen van de Europese Unie, waar de omslag in het aantal asielverzoeken overigens pas in 2003 heeft plaatsgevonden. In de periode was het aantal asielverzoeken in de vijftien landen van de EU nog stabiel, tussen de 394 duizend en 397 duizend. In 2003 is het aantal in vrijwel alle landen (fors) gedaald. Deze daling heeft zich in 2004 voortgezet (UNHCR, 2005). In 2004 werden in de vijftien lidstaten van de EU bijna 250 duizend verzoeken ingediend, 40 procent minder dan in 2002 (grafiek 1). Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk (grafiek 2). Van een dergelijk waterbed is nu geen sprake meer. Sinds 2003 is het aantal asielverzoeken in vrijwel alle landen van de EU gedaald (grafiek 3). 2. Ontwikkeling van het aantal asielverzoeken in de EU, Frankrijk Zweden Oostenrijk Verenigd Koninkrijk 10 nieuwe lidstaten Griekenland Ierland Finland Portugal Luxemburg Spanje Denemarken België Italië Duitsland Nederland x Bron: CBS, UNCR. Het is om deze reden niet waarschijnlijk dat een daling van het aantal asielverzoeken in de ons omringende landen automatisch gepaard zal gaan met een stijging in Nederland, zoals in het verleden wel is gebeurd. Het strengere asielbeleid in Duitsland na 1992 heeft halverwege de jaren negentig bijgedragen aan de stijging van het aantal asielverzoeken in Nederland tot een niveau van 53 duizend in Aantal asielverzoeken in de Europese Unie 3. Ontwikkeling van het aantal asielverzoeken in de EU, x EU nieuwe lidstaten nieuwe lidstaten Frankrijk Luxemburg Finland Portugal Spanje Griekenland Denemarken België Italië Ierland Nederland Zweden Oostenrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk x Bron: CBS, UNCR. Bron: CBS, UNCR. In de periode werden dalende aantallen asielverzoeken in met name Nederland, Duitsland, Italië en België gecompenseerd door een stijgend aantal verzoeken in In de tien nieuwe lidstaten waarmee de EU per 1 mei 2004 is uitgebreid, is het aantal asielverzoeken bescheiden. In eerste helft van de jaren negentig waren het er slechts 40 Centraal Bureau voor de Statistiek

3 enkele duizenden per jaar. Inmiddels (2004) zijn het er 39 duizend. Het aandeel asielverzoeken in de nieuwe lidstaten bedraagt daarmee zo n 14 procent van het totale aantal ingediende verzoeken in de EU-25. Driekwart van de verzoeken in de toegetreden landen vindt plaats in Cyprus, Polen en Slowakije. Gemiddeld wordt er in de EU op elke duizend inwoners jaarlijks iets minder dan één asielverzoek ingediend (grafiek 4). Op grond hiervan en op basis van de ontwikkelingen in Nederland wordt voor de langetermijnprognose van het aantal asielverzoeken aangenomen dat deze ratio ook voor Nederland zal gelden. In de nieuwe bevolkingsprognose is het jaarlijkse aantal asielverzoeken daarom verlaagd van 20 duizend naar 15 duizend. Verondersteld is dus dat het huidige lage niveau tijdelijk is en dat op lange termijn het aantal asielverzoeken wat hoger zal zijn, maar aanzienlijk lager dan in de jaren negentig. 4. Ingediende asielverzoeken in EU-landen per duizend inwoners, 2004 Luxemburg Oostenrijk Zweden België Ierland Frankrijk Finland Verenigd Koninkrijk EU-15 EU-25 Nederland Denemarken 10 nieuwe lidstaten Duitsland Griekenland Italië Spanje Portugal Voor de migratieprognose is van belang welk deel van de asielzoekers die een verzoek indienen, wordt ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Alleen asielzoekers die zijn ingeschreven worden immers geteld als immigrant. Op 1 januari 2003 was zo n 50 tot 65 procent van de asielzoekers die gebruik maakten van een opvangvoorziening van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ingeschreven in de GBA (COA, 2003). In de nieuwe prognose wordt verondersteld dat het aandeel asielzoekers dat is ingeschreven 50 procent bedraagt. 2. Inwilligingen Voor de prognose is het van belang om te weten welk deel van de asielzoekers uiteindelijk in Nederland mag blijven. Het bepalen van het inwilligingspercentage heeft twee doelen: vaststellen welk deel van de asielzoekers wel in de GBA wordt ingeschreven, maar van wie het verzoek wordt afgewezen (deze groep wordt meegenomen in de emigratie); bepalen welk deel van de asielzoekers in aanmerking komt voor gezinshereniging of gezinsvorming (bepalen van de volgmigratie van asielmigranten). In staat 2 is voor de periode het percentage inwilligingen vermeld, zowel ten opzichte van het aantal asielaanvragen als ten opzichte van het totale aantal beslissingen. Het aantal inwilligingen kan niet zonder meer gerelateerd worden aan het aantal asielaanvragen. Er gaat immers enige tijd overheen voordat een beslissing op een asielaanvraag wordt genomen. Hoeveel tijd dit is, is niet precies bekend. Hierover moet een veronderstelling worden gemaakt. Als een gemiddelde periode van twee jaar wordt aangehouden tussen inwilliging en een positieve beslissing, dan blijkt dat het aandeel inwilligingen in de periode ruwweg twee derde bedroeg van het aantal aanvragen (staat 2). In de periode is het aandeel positieve beslissingen gedaald tot 40 procent om vervolgens in de periode te dalen naar ongeveer 25 procent. Als de tijd tussen aanvraag en positieve beslissing wordt gesteld op één of op drie jaar, levert dat overigens in de meeste gevallen vergelijkbare cijfers op. In alledrie gevallen daalt het inwilligingspercentage in de onderzochte periodes. Inwilligingen in een bepaald jaar kunnen betrekking hebben op asielverzoeken uit verschillende jaren. Het inwilligingspercentage is daarom ook nog op een andere manier berekend. Daarbij is het aantal inwilligingen in een bepaald jaar gerelateerd aan het totale aantal beslissingen in dat jaar, zonder time lag. Deze berekening levert aanmerkelijk lagere percentages positieve beslissingen op: 26 procent voor de periode 1992/2003, afnemend van 39 procent begin jaren negentig tot 18 procent in 2000/2003. Staat 2 Percentage inwilligingen (incl. verrekening van de in 1999 en 2000 ingetrokken VVTV s) Periode Op basis van het aantal asielaanvragen Op basis van met een time lag van het aantal beslissingen een jaar twee jaar drie jaar (zonder time lag) waarvan Bevolkingstrends, 2e kwartaal

4 Het percentage inwilligingen gerelateerd aan het aantal aanvragen (waarbij weer is uitgegaan van een time lag van 2 jaar) en het aantal beslissingen (zonder time lag) is weergegeven in grafiek 5. Beide benaderingen hebben hun beperkingen. Zo zal het percentage inwilligingen ten opzichte van het aantal aanvragen (bovenste lijn in de grafiek) door dubbeltellingen in verband met herziene beslissingen op eenzelfde aanvraag iets te hoog zijn. Een deel van de asielzoekers die in eerste instantie, bijvoorbeeld, een VVTV hebben gekregen, heeft doorgeprocedeerd voor een hogere status, waardoor het mogelijk is dat naar aanleiding van één verzoek twee of drie inwilligingen plaatsvinden. 5. Percentage inwilligingen ten opzichte van asielaanvragen en 5. beslissingen, en uit cohortrapportages van de IND t.o.v. beslissingen (geen time lag) t.o.v. aanvragen (time lag 2 jaar) cohortrapportages IND Het percentage inwilligingen ten opzichte van het totale aantal beslissingen zal daarentegen wat te laag zijn. Het is namelijk mogelijk dat asielzoekers eerst één of twee negatieve beslissingen krijgen alvorens hun aanvraag wordt ingewilligd of definitief wordt afgewezen. Zowel beslissingen in eerste aanleg als beslissingen naar aanleiding van bezwaarprocedures worden op deze manier meegeteld, zodat aan de beslissingenkant een hoger aantal dubbeltellingen ontstaat. Voor een zuiver beeld is het beter een longitudinale aanpak te volgen. Hierbij wordt een asielverzoek in een bepaald jaar gevolgd tot het moment dat de asielprocedure is afgerond. Dit kan jaren duren. De cohortrapportages van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) volgen een dergelijke aanpak (IND, 2002 en 2003). In grafiek 5 is dan ook tevens het aantal positieve beslissingen weergegeven op basis van twee cohortrapportages van de IND, met als peildata 31 maart 2002 en 31 maart De lijn cohortrapportages IND in de grafiek geeft waarschijnlijk het beste beeld van de inwilligingspercentages sinds 1994, het eerste jaar waarvoor inwilligingspercentages op cohortbasis beschikbaar zijn. Duidelijk is dat de drie lijnen van 1998 tot en met 2002 een dalende trend laten zien. De stijging van het inwilligingspercentage in 2003, zowel op basis van het aantal aanvragen als op basis van beslissingen, wordt veroorzaakt door een hoog aantal verleende statussen aan asielzoekers uit Centraal-Irak, die tot en met juni 2003 bescherming genoten (IND, 2004). De tweede helft van 2003 laat een duidelijk lager percentage inwilligingen zien dan de eerste helft. De inwilligingspercentages uit de cohortrapportages van de IND moeten met enige voorzichtigheid worden bezien, vooral omdat de jongste cohorten nog niet af zijn. Op grond van de nog openstaande voorraden na het doorprocederen van asielzoekers, kan met enige voorzichtigheid wel een uitspraak worden gedaan over het aantal verzoeken dat nog ingewilligd zou kunnen worden. In staat 3 is hiertoe het percentage inwilligingen vermeld tot en met de peildatum van de laatste cohortanalyse van de IND (31 maart 2003). Tevens wordt een prognose gegeven van het te verwachten inwilligingspercentage per cohort aan de hand van drie varianten. De eerste variant is dat de verzoeken in de nog openstaande voorraad even vaak positief worden beoordeeld als de verzoeken waarop reeds is beslist. Deze variant lijkt de meest realistische. In deze variant liggen de uiteindelijke inwilligingspercentages zeer dicht bij de tot nu toe gerealiseerde. Voor de oudere cohorten komt dit doordat er vrijwel geen voorraad meer is, terwijl de jongste cohorten worden gekenmerkt door een (zeer) hoog percentage negatieve beslissingen. Hoewel er weinig reden is om aan te nemen dat uit de openstaande voorraad (veel) hogere inwilligingspercentages zouden voortkomen, is dit in de varianten 2 en 3 toch nagegaan. Op deze manier kan het maximale inwilligingspercentage worden vastgesteld. Staat 3 Percentage inwilligingen uit Cohortanalyse Asielprocedure (peildatum 31 maart 2003) Cohort Inwilligings- Prognose van het uiteindelijke inwilligingspercentage percentage t/m variant 1 1) variant 2 2) variant 3 3) ) 2) 3) Op de verzoeken in de nog openstaande voorraad wordt even vaak positief beslist als op de reeds afgedane verzoeken. Op de helft van de verzoeken in de nog openstaande voorraad wordt positief beslist. Op alle verzoeken in de nog openstaande voorraad wordt positief beslist. 42 Centraal Bureau voor de Statistiek

5 In variant 2, waarbij op de helft van de openstaande verzoeken positief wordt beslist, liggen de uiteindelijke inwilligingspercentages rond de 20. Zelfs in het theoretische geval dat op álle verzoeken in de openstaande voorraad positief wordt beslist (variant 3), komt het percentage inwilligingen van cohort 2002 net boven de 25 procent uit. Voor cohort 2001 is het inwilligingspercentage hoger, omdat de openstaande voorraad van 2001 veel groter is dan die van Verwacht kan worden dat de asielzoeker kritischer wordt bij de beslissing om asiel te vragen. Alleen kansrijke asielzoekers komen dan naar Nederland. Op basis van deze overwegingen, en in de wetenschap dat het zeer lastig is het uiteindelijke inwilligingspercentage van een groep asielzoekers vast te stellen, is in de prognose de veronderstelling over de fractie asielzoekers die mag blijven, verlaagd van 0,4 naar 0,33. Op grond van bovengenoemde veronderstellingen zouden jaarlijks 7,5 duizend asielzoekers worden ingeschreven in de GBA (50 procent van 15 duizend). Volgens het zojuist vastgestelde percentage wordt echter van maar 5 duizend asielzoekers (een derde van 15 duizend) het verzoek ingewilligd. Als wordt aangenomen dat iedere asielzoeker van wie het verzoek wordt ingewilligd zich inschrijft in de GBA, betekent dit dat er 2,5 duizend asielzoekers worden ingeschreven van wie het verzoek wordt afgewezen. Dit aantal wordt meegenomen in de veronderstellingen over de emigratie. 3. Volgmigranten Ten slotte is het voor de prognose nodig om het aantal volgmigranten van de asielzoekers te bepalen. Staat 4 geeft hier inzicht in en laat de verhouding zien tussen het aantal asielzoekers dat mag blijven en de volgmigranten. De bron voor de berekende aantallen volgmigranten is het Centraal Register Vreemdelingen (CRV) van het ministerie van Justitie. Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de volgmigranten zich na één jaar voegt bij de asielzoeker die mag blijven. (Nicolaas en Sprangers, 2001) Daarom is voor de berekening van de fractie volgmigranten ten opzichte van asielzoekers die mogen blijven in staat 4 een time lag aangehouden van één jaar. De verhouding tussen het aantal volgmigranten en het aantal asielzoekers dat mag blijven fluctueert tussen 0,4 en 0,8, en ligt voor de gehele periode op 0,6. Gezien de sterk dalende aantallen asielzoekers die mogen blijven, is te verwachten dat de fractie volgmigranten op korte termijn iets zal toenemen. Als het aantal asielzoekers dat mag blijven daalt, zullen op termijn ook minder migranten volgen. Bovendien is per 1 november 2004 de regelgeving ten aanzien van volgmigratie aangescherpt. Zo is de leeftijdsgrens voor de gezinsvormer én de partner die uit het buitenland komt verhoogd van 18 naar 21 jaar. Tevens is de inkomenseis voor degene die een partner uit het buitenland haalt, verhoogd van 100 procent naar 120 procent van het minimumloon. Op grond hiervan is in de prognose de fractie volgmigranten ten opzichte van het aantal asielzoekers dat mag blijven gehandhaafd op 0,5. 4. Terugkeer In de vorige paragrafen zijn de mogelijke gevolgen van het beleid voor de immigratie aan bod gekomen. Ook voor de emigratie kan aanscherping van het (terugkeer)beleid gevolgen hebben. De terugkeerkant van de asielprocedure blijkt keer op keer het meest weerbarstige onderdeel van het vreemdelingenbeleid. Al in de Terugkeernotitie (juni 1999) werd duidelijk gesteld dat asielzoekers reeds bij hun aanvraag geïnformeerd zouden worden over rechten en plichten bij de afwijzing van de aanvraag en over de mogelijkheden van hulpverlening bij een terugkeer naar het land van herkomst. Kernpunt was dat de afgewezen asielzoeker zelf verantwoordelijk was om het land te verlaten. De asielzoeker kreeg vier weken de tijd om zijn terugkeer te regelen. Zou hij na deze vier weken nog in de opvang verblijven, dan werden alle voorzieningen stopgezet en werd de procedure gestart tot daadwerkelijke uitzetting naar het land van herkomst (ministerie van Justitie, 2000). In de praktijk gaat het maar zelden zo. Zo lieten enkele landen hun afgewezen asielzoekers niet meer toe, omdat Staat 4 Relatie tussen asielzoekers die mogen blijven en volgmigranten Beslissingen op Asielzoekers Volgmigranten Fractie asielverzoeken die mogen van asielzoekers volgmigranten blijven 1) die mogen blijven ten opzichte van (gezinsherenigers asielzoekers die en gezinsvormers) mogen blijven 2) , , , , , , , , ,61 Totaal ,58 1) 2) Op basis van de veronderstelling dat de fractie asielzoekers die mogen blijven 0,39 bedraagt voor de jaren , 0,25 voor de jaren en 0,18 voor de jaren (zie staat 2). Op basis van de veronderstelling dat de volgmigrant zich na gemiddeld één jaar bij de asielzoeker, die mag blijven, voegt. Bevolkingstrends, 2e kwartaal

6 deze niet konden bewijzen staatsburger te zijn van het betreffende land. En in Nederland zelf was het terugkeerbeleid geregeld onderwerp van heftige discussie. Uitzetting of vermeende uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers stuitte regelmatig op weerstand van maatschappelijke organisaties, burgemeesters en particulieren die, tegen het regeringsbeleid in, afgewezen asielzoekers onderdak bleven verlenen. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie wil hierin met haar terugkeerbeleid verandering brengen en duidelijkheid scheppen. Alle uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in aanmerking zijn gekomen voor een verblijfsvergunning, zullen Nederland binnen drie jaar moeten hebben verlaten. Het betreft hier een groep van 26 duizend afgewezen asielzoekers die hun eerste asielaanvraag hebben ingediend onder de oude Vreemdelingenwet die tot 1 april 2001 van kracht was. Zij krijgen maximaal vier maanden begeleiding bij de voorbereiding op hun terugkeer. De eerste acht weken kunnen zij nog in de asielopvang blijven, de tweede periode van maximaal acht weken worden zij ondergebracht in het vertrekcentrum. Minister Verdonk denkt hiervoor 1500 plaatsen nodig te hebben. Diverse gemeenten steunden het beleid van Verdonk niet. Zo weigerde de gemeente Eindhoven een vertrekcentrum binnen haar grenzen te plaatsen. Drie locaties voor de vertrekcentra die de minister op het oog had, Dokkum, Eindhoven en Crailo, vielen in de loop van 2004 af omdat de gemeentebesturen weigerden mee te werken of omdat de minister de onderhandelingen stopte wegens te hoge eisen van de gemeente. Met enige vertraging werd eind juli 2004 in de gemeente Vlagtwedde dan toch het eerste vertrekcentrum geopend. Op 1 maart 2005 opende de gemeente Vught het tweede vertrekcentrum. Eind 2004 waren er van de 26 duizend uitgeprocedeerde asielzoekers ruim 7,1 duizend zaken bekeken. Daarvan kregen er 2,8 duizend alsnog een verblijfsvergunning. Er zouden 1,8 duizend ex-asielzoekers zijn vertrokken, deels vrijwillig met een vertrekpremie, deels gedwongen. Ongeveer 2,5 duizend mensen zijn met onbekende bestemming vertrokken. Een deel is mogelijk verdwenen in de illegaliteit (De Volkskrant, 2004). De afgewezen asielzoekers die al dan niet vrijwillig vertrekken, zijn te beschouwen als emigranten voorzover ze in de GBA zijn ingeschreven. Het is echter de vraag of deze groep van 26 duizend asielzoekers in dezelfde mate in de GBA is ingeschreven als de asielzoekers die gebruik maken van de opvangvoorzieningen van het COA. Een deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers zal inmiddels uitgesloten zijn van de opvangvoorzieningen van het COA en waarschijnlijk bij vrienden, kennissen of hulpinstanties zijn ondergebracht zonder ingeschreven te zijn in de GBA. Aan de andere kant is het voorstelbaar dat een aanzienlijk deel van deze uitgeprocedeerde asielzoekers al langere tijd in Nederland verblijft en wel in de GBA is ingeschreven. Dit maakt het moeilijk te kwantificeren hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers voor de langetermijnprognose beschouwd kunnen worden als extra emigranten. Gezien deze onzekerheid zijn in de prognose een paar duizend extra emigranten opgenomen, verdeeld over de jaren Het is aannemelijk dat een deel van hen niet terugkeert naar het land van herkomst en (illegaal) in Nederland zal blijven. De extra emigranten zullen deels in de geregistreerde emigratie zichtbaar worden en deels in de administratieve afvoeringen. Voor de prognose is dat verschil op zich niet relevant: het gaat erom dat deze personen worden uitgeschreven uit de GBA. 5. Conclusies Mede door het restrictievere beleid dat met ingang van de Vreemdelingenwet 2000 van kracht is geworden, loopt zowel het aantal verzoeken als het aantal inwilligingen terug. Het niveau van het aantal asielaanvragen in 2004 (minder dan 10 duizend) ligt 3,5 duizend onder het niveau van De laatste maandcijfers geven echter aan dat aan de scherpe daling een einde lijkt te zijn gekomen. Het percentage asielzoekers dat mag blijven vertoont tot en met 2002 een dalende trend. De stijging in 2003 wordt veroorzaakt doordat in de eerste helft van 2003 veel statussen zijn verleend aan Irakezen. Het aantal inwilligingen in de tweede helft van 2003 is lager dan in de eerste helft. De verhouding tussen aantallen volgmigranten en aantallen asielzoekers die mogen blijven bedraagt in de periode ongeveer 0,6. Voor de migratiecomponent in de nieuwe bevolkingsprognose heeft dit geleid tot de volgende veronderstellingen: het jaarlijks aantal asielzoekers is verlaagd van 20 duizend naar 15 duizend; de fractie asielzoekers die zich inschrijft in de GBA is vastgesteld op 0,5 (in de vorige prognose is dit gegeven niet gebruikt); Staat 5 Veronderstellingen over (ingeschreven) asielzoekers, asielzoekers die mogen blijven en volgmigranten volgens de oude en de nieuwe bevolkingsprognose Oude prognose Nieuwe prognose Aantal asielzoekers per jaar Fractie asielzoekers die zich inschrijven in GBA 0,50 Fractie asielzoekers die mogen blijven 0,40 0,33 Fractie volgmigranten t.o.v. asielzoekers die mogen blijven 0,50 0,50 Ingeschreven asielzoekers Asielzoekers die mogen blijven Volgmigranten van asielzoekers die mogen blijven Ingeschreven asielzoekers + volgmigranten (oude prognose: asielzoekers die mogen blijven + volgmigranten) Verschil tussen nieuwe prognose en oude prognose (per jaar) Centraal Bureau voor de Statistiek

7 de fractie asielzoekers die mag blijven is verlaagd van 0,4 naar 0,33; de fractie volgmigranten ten opzichte van het aantal asielzoekers dat mag blijven is gehandhaafd op 0,5; voor de jaren zijn een paar duizend extra emigranten opgenomen. De verschillen tussen de oude prognose ( ) en de nieuwe prognose op basis van de hierboven geformuleerde veronderstellingen zijn weergegeven in staat 5. Literatuur COA, 2003, Jaarverslag COA, Rijswijk. IND, 2002, Cohortanalyse Asielprocedure IND, 2003, Cohortanalyse Asielprocedure IND, 2004, Jaarrapportage Vreemdelingenketen Ministerie van Justitie, 2000, Terugkeerbeleid, Factsheet. Nicolaas, H. en A.H. Sprangers, 2001, Gezinshereniging van asielmigranten nog gering. Maandstatistiek van de Bevolking 49(1), blz CBS, Voorburg/Heerlen. UNHCR, 2005, Asylum levels and trends in industrialized countries, Population Data Unit UNHCR, Geneva ( Volkskrant, 29 december 2004, U moet vertrekken. Komt u over vier weken maar terug. Bevolkingstrends, 2e kwartaal

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Vluchtelingen in getallen

Vluchtelingen in getallen Vluchtelingen in getallen 2002-2003 Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Krijgt Nederland echt veel meer asielzoekers dan andere Europese landen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Veel gestelde vragen,

Nadere informatie

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Tijd rijp voor nieuw evenwicht In vergelijking met veel landen is de Europese Unie (EU) veilig en welvarend. De Europese Unie is dan

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Migratieradar april 2016 Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Colofon Titel Migratieradar Asiel april 2016 Inhoud De migratieradar is een kwalitatief analyseproduct en draagt bij aan de informatievoorziening

Nadere informatie

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten Arno Sprangers, Aslan Zorlu, Joop Hartog en Han Nicolaas De arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse immigranten die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, is vergelijkbaar met die van immigranten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 8 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Nederland: van immigratie- naar emigratieland?

Nederland: van immigratie- naar emigratieland? Han Nicolaas Sinds 196 is Nederland in feite vrijwel onafgebroken een immigratieland geweest: het aantal immigranten naar Nederland overtrof het aantal mensen dat Nederland verliet. Aan deze situatie is

Nadere informatie

Allochtonenprognose 2002 2050: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 2010

Allochtonenprognose 2002 2050: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 2010 Allochtonenprognose 22 25: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 21 Maarten Alders Volgens de nieuwe allochtonenprognose van het CBS neemt het aantal niet-westerse allochtonen toe van 1,6 miljoen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie

Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie Bevolkingsprognose -: veronderstellingen over emigratie Han Nicolaas De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstig aantal

Nadere informatie

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen November 2011 ugu Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen In Leiden wonen ca. 2.550 mensen uit de MOE-landen, waarvan 1.900 van de eerste generatie. Dit is percentueel iets meer dan in Nederland.

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009 Inhoudsopgave A. VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND Vluchtelingen in Nederland: grootste groepen 2 Asielaanvragen 3 Beslissingen 4 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv en)

Nadere informatie

Dossieronderzoek naar afgewezen (gestelde) homoseksuele asielzoekers uit Irak

Dossieronderzoek naar afgewezen (gestelde) homoseksuele asielzoekers uit Irak Dossieronderzoek naar afgewezen (gestelde) homoseksuele asielzoekers uit Irak In aanvulling op het onderzoek Evaluatie gevolgen beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Irak Datum september 2011 Status

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

U vraagt asiel: asiel, krijgt u aanwijzingen van de grensbewakingsambtenaren

U vraagt asiel: asiel, krijgt u aanwijzingen van de grensbewakingsambtenaren Bijlage C 39 Folder met informatie voor de asielzoeker (Nederlandse tekst) 1 Alqemeen Inhoud folder U vraagt asiel: Ministerie van Justitie Afdeling Asielzaken Als u asiel vraagt in Nederland, is het belangrijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033

Rapport. Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033 Rapport Datum: 3 februari 2004 Rapportnummer: 2004/033 2 Klacht Verzoekers klagen over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van hun aanvraag van 12 september

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Artikelen. Bevolkingsprognose 2009 2016: omslag naar lagere groei. Coen van Duin en Han Nicolaas

Artikelen. Bevolkingsprognose 2009 2016: omslag naar lagere groei. Coen van Duin en Han Nicolaas Artikelen Bevolkingsprognose 29 216: omslag naar lagere groei Coen van Duin en Han Nicolaas In 27 en 28 liep de bevolkingsgroei van Nederland sterk op, mede onder invloed van de economische bloei in de

Nadere informatie

Artikelen. Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 2007. Arno Sprangers en Nic Steenbrink

Artikelen. Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 2007. Arno Sprangers en Nic Steenbrink Artikelen Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 7 Arno Sprangers en Nic Steenbrink In 7 werden 32,6 duizend huwelijken door de Nederlandse rechter ontbonden. Dit is vrijwel gelijk aan het

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Vluchtelingen in getallen

Vluchtelingen in getallen Vluchtelingen in getallen 2003-2004 (cijfers tot medio 2003) Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Krijgt Nederland meer asielzoekers dan andere Europese landen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Veel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 841 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug NRV 9 november 2011 Opzet 1. migratiecijfers; migratiedoelen 2. spanning mensenrechten en eigenbelang 3. vluchtelingen en vluchtelingenbeleid 4.

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Samenvatting. De belangrijkste bevindingen per migratietype

Samenvatting. De belangrijkste bevindingen per migratietype Samenvatting In deze studie is voor de belangrijkste migratietypen (arbeid, gezin, studie en asiel) een overzicht gemaakt van de omvang, de verdeling over de herkomstlanden en de demografische samenstelling

Nadere informatie

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie.

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie. De Warande, 14 maart 2012 Dames en heren, U zal het wel al gehoord en begrepen hebben: ik ben tevreden met resultaat van de budgetcontrole. Vooral omdat mijn asiel- en migratiebeleid nu eindelijk uit de

Nadere informatie

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Mevrouw drs. M.C.F. Verdonk Kamer L 324 Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Mevrouw drs. M.C.F. Verdonk Kamer L 324 Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Mevrouw drs. M.C.F. Verdonk Kamer L 324 Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Advies ACVZ motie Dittrich c.s. Zeer geachte Mevrouw Verdonk, Op 2 september 2004

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Intro Artikel 11 WWB geeft aan dat in een aantal gevallen de hier te lande verblijvende vreemdeling met de Nederlander wordt gelijkgesteld. Hierdoor is aanspraak

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding tot het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding tot het onderzoek Samenvatting Aanleiding tot het onderzoek In de periode 2008 tot en met maart 2010 heeft het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC) voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15972 31 juli 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 20 juli 2012, nummer WBV 2012/16,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27 maart 2007 Nummer voorstel: 2007/31

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27 maart 2007 Nummer voorstel: 2007/31 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27 maart 2007 Nummer voorstel: 2007/31 Voor raadsvergadering d.d.: 10-04-2007 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

5 Het wettelijk minimumjeugdloon in internationaal perspectief

5 Het wettelijk minimumjeugdloon in internationaal perspectief 5 Het wettelijk minimumjeugdloon in internationaal perspectief 5.1 Vergelijking van bruto wettelijk minimumjeugdlonen Ook andere landen kennen minimumjeugdlonen. In de helft van de OESO-landen is dat het

Nadere informatie

Geboorteplaats en etnische samenstelling van Surinamers in Nederland

Geboorteplaats en etnische samenstelling van Surinamers in Nederland Chan Choenni 1) en Carel Harmsen Anders dan het geval is voor de bevolking in Suriname zelf, is er geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de etnische samenstelling van de Surinaamse bevolking

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering

1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering versie april 2008 Vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zorgverzekeringswet Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad.

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland

Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland Vreemdelingen en (sociale) ziektekostenverzekeringen in Nederland Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Q&A asielprocedure versie 15 april 2016

Q&A asielprocedure versie 15 april 2016 Q&A asielprocedure versie 15 april 2016 Korte uitleg van instanties en afkortingen: De Vreemdelingenpolitie (AVIM) is onderdeel van de Nederlandse politie en houdt toezicht op vreemdelingen. VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk Vreemdelingenrecht toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland door Mr. Th. Holterman derde, geheel herziene druk W.EJ.ljeenkWillink Zwolle1993 Inhoudsopgave Afkortingen XIII I. II. III. Inleiding

Nadere informatie

Cijfers bij migratie en sociale zekerheid

Cijfers bij migratie en sociale zekerheid Cijfers bij migratie en sociale zekerheid Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 1 Cijfers bij migratie en sociale zekerheid 1 Inleiding De Nederlandse

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Procedure stap Bijbehorende COAopvangmodaliteit: Verblijfsduur: COA opvanglocatie(s) in: Voorzieningen gezondheidszorg:

Procedure stap Bijbehorende COAopvangmodaliteit: Verblijfsduur: COA opvanglocatie(s) in: Voorzieningen gezondheidszorg: Opvangmodel van COA 1 in de asielprocedure die inging op 1-7-2010 2 en de voorzieningen gezondheidszorg 34 in deze locaties (stand van zaken 1-12- 2011). Procedure stap 1. Aanmelding Centrale Ontvangstlocatie

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2014 2060: veronderstellingen migratie

Bevolkingsprognose 2014 2060: veronderstellingen migratie Bevolkingstrends Bevolkingsprognose 214 26: veronderstellingen migratie 215 6 Coen van Duin Lenny Stoeldraijer Jeroen Ooijevaar CBS Bevolkingstrends april 215 6 1 De tot 26 voorziene aantallen buitenlandse

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 7 februari 2012 Onderwerp Beleidskader hervestiging 2012-2015

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 7 februari 2012 Onderwerp Beleidskader hervestiging 2012-2015 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl/bzk Contactpersoon

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarapportage 2008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Mei 2009 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Kernprognose 2015 2060: Hoge bevolkingsgroei op korte termijn

Kernprognose 2015 2060: Hoge bevolkingsgroei op korte termijn Bevolkingstrends Kernprognose 215 26: Hoge bevolkingsgroei op korte termijn 215 19 Coen van Duin, Lenny Stoeldraijer, Han Nicolaas, Jeroen Ooijevaar, Arno Sprangers CBS Bevolkingstrends december 215 19

Nadere informatie

Werkende ouderen in België en Nederland de cijfers

Werkende ouderen in België en Nederland de cijfers Werkende ouderen in België en Nederland de cijfers Peter Ekamper De komende decennia wordt Europa geconfronteerd met een onvermijdelijke veroudering van de bevolking. In de landen van de Europese Unie

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

Werkende ouderen in België en Nederland de cijfers

Werkende ouderen in België en Nederland de cijfers Werkende ouderen in België en Nederland de cijfers Peter Ekamper De komende decennia wordt Europa geconfronteerd met een onvermijdelijke veroudering van de bevolking. In de landen van de Europese Unie

Nadere informatie

Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be)

Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be) Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be) Inleiding Onderliggende assumptie gemaakt door aantal beleidsmakers: Sociaal beleid mag niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 224 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd Nr.

Nadere informatie