Uw veiligheid staat op nr. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw veiligheid staat op nr. 1"

Transcriptie

1 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer juni - juin 2012 Diabolo... en de Koning zag dat het goed was! Le Diabolo... le Roi a manifestement apprécié! Uw veiligheid staat op nr. 1

2 INHOUD / SOMMAIRE Voorwoord / Avant-propos 2 Familiedag / Journée en famille 2 Diabolo Opening/Inauguration 4 OostCampus Opening/Inauguration 6 Open Wervendag Journée Chantiers Ouverts 8 Werven /Chantiers 10 Berenklauw 14 La berce du Caucase 16 Veiligheid- en kwaliteitdag Journée Sécurité et Qualité 18 Lassen / Souder 20 SanPro 22 Familie / Famille 23 Op reis zonder zorgen 24 En voyage sans souci 25 10x Etalage! 26 Voorwoord Redactie - Rédaction: Danny Standaert Met dank aan - Avec nos remerciements à Ronny Cools, Dirk De Vilder, Roseline Mélardy, Cécile Otlet, Karin Vandeput, personeeldienst / service personnel Verantw. uitgever - Editeur responsable: bvba Buildways s.p.r.l. - Vaste vertegenwoordiger Représentant permanent ir. M. Peeters, gedelegeerd bestuurder administrateur délégué Foto s - Photos / illustraties - illustrations: s.a. CEI De Meyer n.v. / Katrien Daems / Reporters Brussels / Gemeente Oostkamp / Jan Darthet / NAVO - OTAN: SOM ASSAR - VK Engineering Druk - Impression: Drukkerij Verspecht - Londerzeel Periodieke uitgave van CEI-De Meyer nv / juni 2012 Périodique d information de CEI-De Meyer sa / juni 2012 Contact: Bij aanvang van de zomervakantie maken wij traditioneel de balans op van het afgelopen half jaar in wat intussen al de 10de editie is! van ons periodiek tijdschrift Etalage. Het jaar 2012 begon met de opstart van het prestigieuze seniorencomplex langs de Damse Vaart, waar 131 serviceflats worden gebouwd voor de firma Militza. In de daaropvolgende maand werden ook in de afdeling Infra enkele nieuwe opdrachten gegund, met name, de bouw van een stormvloedbekken te Ukkel, de vernieuwing van de spoorbruggen over en de verbreding van het Albertkanaal in Merksem en een project in de industrie bestaande uit zware betonnen funderingswerken voor een nieuwe koudwalsinstallatie in opdracht van Aleris (Duffel). Verder werd nog de bestelling ontvangen van een kantoorgebouw voor de VZW Floreal-Germinal in Brussel en een multifunctioneel gebouw voor Dijledal te Leuven. Intussentijd werd de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem beter bekend als het Diaboloproject als eerste van de vele grote infrastruc-

3 tuurwerken in uitvoering (naast de Liefkenshoekspoortunnel, de spoorwegverbinding Schuman-Josaphat en de Antwerpse zeesluis) beschikbaar gesteld en recentelijk nog in koninklijk gezelschap ingehuldigd. In maart had het bediendenpersoneel naar aanleiding van de toelichting van de jaarcijfers 2011 het genoegen om de inmiddels opgeleverde renovatie van het bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus letterlijk te bewonderen. Daarvoor, op 30 januari 2012, ontmoetten alle arbeiders elkaar op de jaarlijkse veiligheids- en kwaliteitsdag in de Montil te Affligem. Een initiatief dat verder moet worden herhaald, niet in het minst nu de veiligheidscijfers de afgelopen jaren een negatieve trend vertonen. VEILIG WER- KEN is en blijft de belangrijkste zorg van ons allen! Maar laat ons nu eerst genieten van een deugddoende, zonovergoten vakantie! Want het mag tot slot nog eens gezegd, in deze economisch harde tijden weet CEI-De Meyer zich goed staande te houden, zowel binnen als buiten België en bovenal in vergelijking met haar zusterbedrijven in Koninklijke BAM Groep dankzij de blijvende inzet van jullie allen! L année 2012 a démarré avec le lancement du prestigieux complexe pour seniors le long de la Damse Vaart, où 131 appartements-services sont construits par l entreprise Militza. Le mois suivant, le département Infra a décroché quelques nouvelles missions, notamment la construction de bassins d orage à Uccle, la rénovation et l élargissement des ponts de chemin de fer sur le Canal Albert à Merksem et un projet dans l industrie impliquant de lourds travaux de fondation en béton pour un nouveau train de laminage à froid à la demande d Aleris (Duffel). Nous avons également décroché une commande pour un immeuble de bureaux pour l ASBL Floreal-Germinal à Bruxelles, ainsi que pour un immeuble multifonctionnel pour Dijledal à Louvain. Entretemps, le désenclavement nord de l aéroport de Zaventem mieux connu sous le nom de projet Diabolo a été réalisé et récemment inauguré par le Roi. Il s agit du premier d une série de grands travaux d infrastructures (le tunnel ferroviaire du Liefkenshoek, la liaison ferroviaire Schuman-Josaphat et l écluse de mer à Anvers). En mars, le personnel employé a eu littéralement le plaisir d admirer la rénovation du centre administratif et de services Oostcampus, à l occasion de la présentation des résultats annuels Auparavant, le 30 janvier 2012, tous les ouvriers ont eu l occasion de se rencontrer à la journée annuelle sur la sécurité et la qualité au Montil à Affligem. Cette initiative devra être reconduite, surtout vu le fait que les statistiques de sécurité ont indiqué une tendance négative ces dernières années. La SECURITE AU TRAVAIL est et reste la préoccupation prioritaire de tout un chacun! Mais profitons à présent des vacances bénéfiques et inondées de soleil! Car nous pouvons rappeler en guise de conclusion que malgré la crise économique, CEI-De Meyer parvient à bien se maintenir, autant en Belgique qu à l étranger surtout en comparaison avec ses sociétés-sœurs au sein du groupe BAM grâce à votre engagement à tous! Je vous reverrai avec plaisir après les vacances dans nos bureaux de Gand ou Bruxelles, sur chantier ou en tout cas à notre journée des familles à Bellewaerde le 15 septembre A bientôt! Ik zie jullie allen graag terug na de vakantie in onze kantoren in Gent of Brussel, op de werf en in ieder geval op de familiedag in Bellewaerde op 15 september Tot dan! Avant-propos A l aube des vacances d été, nous faisons traditionnellement le bilan du semestre écoulé dans le magazine Etalage, dont vous avez dans les mains la 10e édition déjà! Cedric Claus Administratief directeur Directeur administratif 3

4 Diabolo, de noordelijke spoorontsluiting van Brussels Airport 4 Op donderdag 7 juni opende Koning Albert II officieel het nieuw Diabolospoorcomplex. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder andere Eerste Minister Elio Di Rupo, Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette en Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet. Ook de CEO s en afgevaardigden van de verscheidene partners (Northern Diabolo nv, Infrabel, NMBS, NMBS-Holding, Thalys, TUC RAIL, THV Dialink, Eurostation, The Brussels Airport Company,de Europese Unie) waren hierop aanwezig. CEI-De Meyer was vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder Marc Peeters, bestuurder directeur-generaal Paul Depreter, bestuurder financieel directeur Guido De Cock en directeur Infra Anthony Casteels. Op zaterdag 9 juni hebben bezoekers tijdens de Publieksdag Diabolo een kijkje genomen achter de schermen van het nieuw ondergronds spoorcomplex. Een treinrit door de tunnels onder de luchthavensite van Brussels Airport vormde het hoogtepunt van het bezoek. Het was een gevarieerde ontdekkingsreis waarbij de bezoekers werden ondergedompeld in een origineel en visueel spektakel. Via tentoonstellingen en videofilms kregen ze uitleg over de belangrijkste feiten, gebeurtenissen en realisaties met betrekking tot de nieuwe Diabolospoorverbinding, die zijn naam dankt aan zijn overeenkomstige vorm met het gelijknamige kinderspel. Diabolo: tunnelboringen onder het luchthavendomein Het paradepaardje die het consortium van aannemers (THV Dialink) uitvoerde was ongetwijfeld de computer en lasergestuurde boring van de twee enkelsporige tunnelkokers 16,5 meter onder de belangrijkste start- en landingsbaan van Brussels Airport. Beide 1,07 km lange tunnels werden afzonderlijk gegraven met een 66 meter lange boormachine ( Hydro Mixshield ), zodat het vliegtuigverkeer tijdens de werkzaamheden nooit enige hinder heeft ondervonden. De twee boorschilden Danté en Niña groeven 13 meter per dag. Op de luchthavensite ter hoogte van Pier A werden de geboorde tunnels aangesloten op een nieuw ondergronds spoor- en wisselcomplex. Dit maakt deel uit van het volledig vernieuwde station Brussel-Nationaal-Luchthaven. De aansluiting met de nieuwe spoorlijn op de middenberm van de E19 werd gerealiseerd via twee ondergrondse spoorvertakkingen en toegangshellingen. De totale lengte van de Diabolo (vanaf het luchthavenperron tot aan de vertakking in Machelen) bedraagt respectievelijk 4 km voor de vertakking richting Brussel en 3,4 km richting Antwerpen. Door de realisatie van het Diaboloproject zal de reistijd Mechelen Brussel-Nationaal-Luchthaven 10 minuten bedragen, vanuit Antwerpen iets meer dan een half uur.

5 Diabolo, le désenclavement ferroviaire de Brussels Airport vers le nord Le jeudi 7 juin, le Roi Albert II a inauguré officiellement le nouveau complexe ferroviaire Diabolo, en présence notamment du Premier ministre Elio Di Rupo, du Ministre des entreprises publiques Paul Magnette et du Secrétaire d état à la mobilité Melchior Wathelet. Les CEO et représentants des différents partenaires (Northern Diabolo SA, Infrabel, SNCB, SCNB-Holding, Thalys, TUC RAIL, THV Dialink, Eurostation, The Brussels Airport Company, l Union européenne) étaient également présents. CEI-De Meyer était représentée par l administrateur délégué Marc Peeters, l administrateur directeur général Paul Depreter, l administrateur directeur financier Guido De Cock et le directeur Infra Anthony Casteels. Le samedi 9 juin, visiteurs ont pu jeter un coup d oeil dans les coulisses de ce nouveau complexe ferroviaire souterrain au cours de la Journée publique Diabolo. Un voyage en train à travers les tunnels sous le site aéroportuaire de Brussels Airport a constitué le point d orgue de la journée. Cette journée de découverte était très variée et les visiteurs ont pu profiter d un spectacle visuel original. Des expositions et films vidéo expliquaient les faits principaux, les événements et les réalisations concernant la nouvelle liaison ferroviaire Diabolo, qui doit son nom à sa forme qui ressemble à celle du jeu pour enfants du même nom. Diabolo: forage de tunnels sous le domaine aéroportuaire La plus grande fierté du consortium d entrepreneurs (THV Dialink) était sans aucun doute le forage piloté par ordinateur et laser de deux tunnels à une seule voie 16,5 mètres sous la principale piste d atterrissage et décollage de l aéroport de Bruxelles. Les deux tunnels, de 1,07 km de long chacun, ont été exceptionnellement creusés au moyen d une machine de forage de 66 mètres de long ( Hydro Mixshield ), afin que le trafic aérien ne soit jamais perturbé pendant les travaux. Les deux boucliers de forage Danté et Niña creusaient 13 mètres par jour. Les tunnels ainsi forés ont été reliés au nouveau complexe souterrain ferroviaire et de correspondance à hauteur de la jetée A du site aéroportuaire. Il fait partie de la gare totalement rénovée de Bruxelles-National-Aéroport. La connexion avec la nouvelle ligne ferroviaire sur la berme centrale de l E19 a été réalisée au moyen de deux embranchements ferroviaires et rampes d accès souterrains. La longueur totale du Diabolo (à partir du quai de l aéroport jusqu à l embranchement à Malines) est de respectivement 4 km pour la ligne en direction de Bruxelles et de 3,4 km en direction d Anvers. Grâce à la réalisation du projet Diabolo, le voyage Malines Bruxelles-National-Aéroport dure 10 minutes, à peine plus d une demi-heure à partir d Anvers. 5

6 6 Viceminister-president Geert Bourgeois en minister van Openbare Werken Hilde Crevits waren op vrijdag 15 juni te gast bij de opening van het nieuw dienstencentrum OostCampus. Tijdens de academische zitting werden alle facetten van het bouwproces naar voor gebracht. Ook onze hoofdprojectleider Dieter Dobbelaere kreeg evenzeer de gelegenheid om zijn ervaring met deze uitzonderlijke werf uit de doeken te doen. OostCampus officieel geopend Eind 2005 besliste Coca-Cola Enterprises om Oostkamp te verlaten. Hoewel het gemeentebestuur deze beslissing betreurde, bood het een kans voor Oostkamp om alle diensten, zowel technische als administratief, op één site te centraliseren. De gemeente kon in 2006 de site met een oppervlakte van 4 ha en een gebouw van 1 ha aankopen. Een projectregisseur werd aangesteld en vervolgens deed de gemeente beroep op toenmalig Vlaams bouwmeester Marcel Smets met als opdracht te zoeken naar een kwaliteitsvolle architect. Via een internationale architectuurwedstrijd werd het ontwerp van architect Carlos Arroyo (Madrid) uit 5 ontwerpen gekozen. CEI-De Meyer kreeg in 2011 de werken toegewezen. Deze hielden onder anderen in: de inrichting van de vroegere loods als dienstencentrum met raadzaal, loketten, bureauruimten, binnentuin Uniek zijn de bubbels!!! Deze werden uitgevoerd door onderaannemer Vari uit Hoevenen. Het geheel vormt een zelfdragende constructie van glasvezelversterkt gips met een zeer lichte structuur erachter. De bubbelschalen zijn ongeveer 7 mm dik en wegen slechts 7 kg/m2. Voor de akoestiek wordt op bepaalde plaatsen een laag gerecycleerd papier toegevoegd, en aan de buitenzijde van de bubbels is een laag thermische isolatie. Als we aan projectverantwoordelijke Dieter Dobbelaere vragen waarom CEI-De Meyer belangstelling toonde voor deze bijzondere transformatie, antwoordt hij: Dat is heel eenvoudig. Dit project bood ons de mogelijkheid om iets volkomen anders te realiseren en een ongebruikelijke uitdaging aan te gaan. In dat opzicht is dit voor het werfteam zowel als voor het bedrijf een zeer motiverend project! OostCampus is gelegen aan de Siemenslaan nr.1. Je kan er elke dag de patio bezoeken tussen u 12.30u en 13.30u 17.00u. Beslist eens langs gaan!

7 Inauguration officielle de l OostCampus Le Vice-Ministre-Président flamand Geert Bourgeois et la Ministre des travaux publics Hilde Crevits ont participé le vendredi 15 juin à l inauguration officielle du nouveau centre de services OostCampus. Toutes les facettes du processus de construction ont été abordées lors de la séance académique. Notre chef de projet principal Dieter Dobbelaere a également eu l opportunité de partager son expérience de ce chantier exceptionnel. Fin 2005, Coca-Cola Enterprises a décidé de quitter Oostkamp. Bien que l administration communale ait regretté cette décision, elle a réalisé que ce départ était l opportunité pour Oostkamp de centraliser tous les services, autant techniques qu administratifs, sur un seul site. La commune a pu acheter en 2006 le site d une superficie de 4 ha, ainsi qu un bâtiment de 1 ha. Un chef de projet a été désigné et la commune a fait par la suite appel à Marcel Smets, alors bourgmestre, avec la mission de rechercher un architecte de talent. Le projet de l architecte Carlos Arroyo (Madrid) est sorti vainqueur parmi 5 projets retenus dans le cadre d un concours international d architecture. industriels en un centre de services avec salle du conseil, guichets, espaces de bureaux, jardin intérieur... Des bulles uniques!!! Cet ouvrage a été réalisé en sous-traitance par l entrepreneur Vari, de Hoevenen. L ensemble forme une construction autoportante en plâtre renforcé à la fibre de verre, adossé à une structure très légère. Les bulles font environ 7 mm d épaisseur et pèsent seulement 7 kg/m2. A certains endroits, une couche de papier recyclé a été ajoutée pour améliorer l acoustique, et la face externe des bulles est recouverte d une isolation thermique. A la question de savoir pourquoi CEI De Meyer a été intéressée par cette transformation si spéciale, le responsable de projet Dieter Dobbelaere répond : «C est très simple. Ce projet nous a permis de réaliser quelque chose de totalement différent et de relever un défi inhabituel. A cet égard, il s agit pour l équipe sur chantier autant que pour toute l entreprise d un projet très motivant!» L OostCampus est situé sur la Siemenslaan n 1. Vous pouvez en visiter le patio tous les jours de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Cela vaut le coup d œil! CEI - De Meyer s est vu confier les travaux en Ceux-ci incluaient notamment : l aménagement des anciens espaces 7

8 Open Wervendag Journée Chantiers Ouverts De editie 2012 van Open Wervendag, een organisatie van de Confederatie Bouw, was weerom een success. CEI-De Meyer stelde de werven in Boom en Watermaal-Bosvoorde open voor het publiek. Op beide werven kregen de bezoekers passend uitleg over het project. Ook was er voor jong en oud animatie voorzien. Watermaal Bosvoorde: Het GEN-project van Watermaal-Bosvoorde (lijn 161) bestaat uit het aanpassen van het spoorbaanvak naar 4 sporen en naar een verhoging van de snelheid naar 160 km/u. De THV Watermaal is verantwoordelijk voor de bouw van een overdekte sleuf van 1 km lang, de beddingswerken, het vernieuwen van twee bruggen en de aanleg van 500 m perron. Boom: Het oude ziekenhuis wordt omgebouwd tot een hedendaags multifunctioneel complex waarin een aantal belangrijke diensten en noden van de gemeente Boom worden opgenomen. Het grootste deel van het gebouw - de verdiepingen 2 tot 5 - wordt ingevuld door 63 assistentiewoningen. De sokkel van het gebouw (gelijkvloers en eerste verdieping) wordt ingenomen door verschillende semi-publieke diensten. VDAB en PWA komen links in het gebouw, het nieuwe gecentraliseerde politiekantoor voor de zone Rupel komt in het rechtergedeelte. Achteraan - in de dwarse vleugel - komen lokalen voor Kind & Gezin, voor buitenschoolse kinderopvang en op de eerste verdieping een spiksplinternieuw kinderdagverblijf. Er wordt ook een aangepaste buitenspeelruimte gerealiseerd. Op de zesde verdieping zijn de kantoren van de RVA gevestigd.

9 L édition 2012 de la Journée Chantiers Ouverts, une organisation de la Confédération de la construction, a de nouveau été un succès. CEI-De Meyer a ouvert au public ses chantiers à Boom et Watermael-Boitsfort. Les visiteurs ont eu droit dans les deux cas à des explications intéressantes sur les projets. Une animation avait également été prévue pour petits et grands. Watermael Boitsfort : Le projet RER de Watermael-Boitsfort (ligne 161) consiste en le doublement des tronçons (4 voies) et en l augmentation de la vitesse jusqu à 160 km/h. La société momentanée SM Watermael réalise la construction d une tranchée couverte de 1 km de long, les travaux de plateforme, la rénovation des deux ponts et l aménagement de 500 m de quais. Boom : Le vieil hôpital est transformé en un complexe multifonctionnel moderne, qui intègre un certain nombre de services et besoins importants de la commune de Boom. La majeure partie du bâtiment les étages de 2 à 5 accueillera 63 logements avec assistance. Le socle du bâtiment (rez-de-chaussée et premier étage) sera occupé par différents services semi-publics. Le VDAB et une agence locale pour l emploi s installeront à gauche du bâtiment, tandis que le nouveau bureau de police centralisé pour la zone Rupel prendra ses quartiers à droite. A l arrière du bâtiment dans l aile en diagonale - se trouveront les locaux de Kind & Gezin, d une garderie extrascolaire, tandis que le premier étage accueillera une toute nouvelle crèche. Une aire de jeux extérieure sera également réalisée. Le sixième étage abritera les bureaux de l ONEM. 9

10 Werven in uitvoering

11 Chantiers en cours

12 Chantiers en cours Werven in uitvoering

13 Zwijndrecht: Ineos / bouwen van een betonnen tank voor opslag Ethyleen construction d un citerne à béton (dans laquelle est incorporée la citerne métallique contenant l éthylène) 2. Gent Gand: The Loop / bouw van de tweede brug over de Pégoudlaan construction du deuxième pont sur la Pégoudlaan 3. Duffel: Netebruggen / vernieuwing bruggen renouvellement ponts 4. Kallo: S.M. Locobouw THV / Liefkenshoekspoortunnel tunnel ferroviaire du Liefkenshoek 5. Schaarbeek Schaerbeek: S.M. Leophat THV / spoorverbinding liaison ferroviaire 6. Brugge: Hanzepark, 2 gebouwen bâtiments C en/et E 34 appartementen - appartements 7. Sint Niklaas: OCMW CPAS St-Niklaas / bouwen van een woon-zorgcentrum construction d un centre de séjour 8. Evere: NAVO OTAN bouwen van een nieuwe hoofdzetel construction du nouveau quartier général (Architect: Internationaal consortium van studiebureau s SOM-ASSAR (C.D.T.) 9. Boom: Den Brandt OCMW CPAS / ombouw voormalig ziekenhuis tot een modern servicecentrum Transformation d un ancien hôpital en un centre moderne de services 10. Neder-over-Heembeek: Bruyn West Ouest / bouwen van 79 woningen construction de 79 logements 11. Jette - Infrabel: verwezenlijken van een nieuwe onderdoorgang onder de sporen, verhoging en aanpassingen perrons réalisation d un nouveau passage sous les voies, rehaussement et aménagement des quais 12. Mechelen Malines: Caserne de Dossin kazerne / nieuwbouw en renovatie museum 13. Rixensart Profondsart: Tuc Rail / infrawerken voor het GEN - travaux infra pour le RER 14. Leuven Louvain: Vander Elst / bouwen van een kantoorgebouw construction d un immeuble de bureaux 15. Willebroek: bouwen van een administratief centrum construction d un centre administratif 16. Drongen - Infrabel: Aanleg 3de en 4de spoor tussen Gent St. Pieters en Landegem placement des 3ème et 4ème voies entre Gent St. Pieters et Landegem 17. Ottignies: Portieken - Portiques / plaatsen van bovenleiding- en signalisatieportieken placement de portiques pour les caténaires et la signalisation 18. Brugge Bruges: Militza: Nieuwbouw van 131 assistentiewoningen / construction de 131 logements avec assistance 19. Duffel Aleris Aluminium: funderingswerken / travaux de fondation 20. Merksem: Vernieuwen van de spoorbruggen over het Albertkanaal, de Merksemsestraat en de IJzerlaan en verbreding van het Albertkanaal / Renouvellement des ponts ferroviaires sur le canal Albert, la Merksemsestraat et la IJzerlaan et élargissement du canal Albert 21. Watermaal Bosvoorde / Watermael Boitsfort : bouw van een overdekte sleuf van 1 km lang, de beddingswerken, het vernieuwen van 2 bruggen en de aanleg van 500m perron / construction d une tranchée couverte de 1 km de long, les travaux de plateforme, la rénovation des 2 ponts et l aménagement de quais (500m) 22. Ukkel Uccle: Vivaqua: bouw van een regenwaterbekken / construction d un bassin d orages 23. Beveren: Waaslandhaven: bouw van een zeesluis construction d une écluse maritime 24. Brugge Bruges Blauwe toren: Aanleg Engelse vertakking / Réalisation bifurcation souterraine à l anglaise

14 Ken je de berenklauw? Een zeer gevaarlijke plant! In België bestaan er twee soorten BEREN- KLAUWEN, namelijk de reuzenberenklauw en de gewone of inlandse berenklauw. en genezen pas na 1 à 2 weken. Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten. De aangetaste huid kan jarenlang gevoelig blijven voor ultraviolet licht (bv blootstelling aan de zon). Als het sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen permanente blindheid ontstaan. Het sap van de berenklauw is ook giftig! Er zijn al sterfgevallen bekend. De reuzenberenklauw wordt in grote hoeveelheden teruggevonden langsheen de autosnelwegen en de spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen. De plant breidt zich vooral uit in de Brusselse regio en voornamelijk langs de Brusselse ring. Ook in heel Vlaanderen rukt de plant op en kan die overal voorkomen, ook in tuinen en langs waterlopen en grachten. De reuzenberenklauw wordt 5 meter hoog en heeft tussen juli en september paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter tot 50 cm. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel is rood gevlekt. De gewone berenklauw heeft geen rode vlekken op de stengel en wordt slechts 2 meter hoog. Het sap bevat een bijtende stof die in combinatie met de ultraviolette stralen van de zon reageert als een zuur en ernstige brandwonden veroorzaakt op uw huid. Bij regenweer irriteert de plant veel minder. Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden Veiligheidsinstructies: Iedereen die werkt waar reuzenberenklauw voorkomt, dient geïnformeerd te zijn over de gezondheidsrisico s. Het is essentieel de planten niet aan te raken of erover te wrijven met blote huid. Draag beschermende kledij. Synthetisch materiaal heeft de voorkeur want katoen en linnen absorbeert het sap en plantenharen dringen er doorheen. Draag handschoenen met lange mouwen. Let erop dat je met handschoenen die nat zijn van het sap niet de blote delen van je huid aanraakt. Tijdens maaien dient een beschermbril en gelaatsscherm gedragen te worden. Komt er sap in de ogen, spoel dan overvloedig met water en draag een zonnebril. Raak de plant niet aan en waarschuw ook de kinderen ervoor. Laat de kinderen nooit fluitjes of blaaspijpjes maken uit de holle stengel van de plant. Als de plant in de omgeving groeit van kinderspeelplaatsen, kan je aan de groendienst van jouw gemeente vragen om de reuzenberenklauw te verwijderen. Bij werkzaamheden in de tuin (snoeien of gras maaien) kan je het best vermijden dat sap van de reuzenberenklauw op jouw huid terechtkomt. Je moet er rekening mee houden dat het sap soms dwars door de kledij kan dringen. 14

15 Wat te doen in geval van vergiftiging? 1. Blijf steeds kalm. 2. Bij vergiftiging door het eten van plantendelen: 1. Verwijder plantenresten uit de mond en houd ze bij; 2. braakt het slachtoffer, houd dan het braaksel bij, maar doe in geen geval het slachtoffer braken zonder eerst deskundig advies in te winnen, geef ook geen melk aan het slachtoffer. 3. Raadpleeg een arts 3. Bij aanraking van giftige planten die huidirritatie of verbranding veroorzaken: 1. blijf uit de zon, aangetaste huid dient afgeschermd te worden van ultraviolet licht. 2. spoel de huid gedurende minstens 10 minuten overvloedig met water; 3. wrijf nooit hard op de huid 4. experimenteer niet met zalfjes 4. Het is aan te raden steeds deskundig advies in te winnen bij het Antigifcentrum (dag en nacht bereikbaar via het gratis nummer ) of je huisarts of het nummer

16 Connaissez-vous la berce du Caucase? Une plante très dangereuse! En Belgique, il existe deux sortes de BER- CES, la berce du Caucase et la berce commune. une coloration brune (hyperpigmentation) à la peau. La peau qui a été irritée peut présenter pendant des années une sensibilité particulière aux ultraviolets (par ex. en cas d exposition au soleil). Si la sève entre en contact avec les yeux, il y a également un risque de cécité permanente dans certains cas. La sève de la berce du Caucase est également particulièrement toxique en cas d ingestion! Il y a eu des cas de décès. La berce de Caucase pousse en grande quantité le long des autoroutes et des chemins de fer, ainsi que dans les jardins et bois non entretenus. La plante s étend surtout dans la région bruxelloise et en particulier le long du Ring de Bruxelles. La plante pousse également partout en Flandre. On peut la trouver partout, également dans des jardins ou le long de cours d eau ou canaux. 16 La berce du Caucase peut atteindre 5 m de haut et se caractérise de juillet à septembre par sa taille de parapluie et ses ombelles blanches d un diamètre jusque 50 cm. Ses feuilles sont pennées et sa tige comporte de petites taches rouges. La berce commune ne présente pas de taches rouges sur sa tige et n atteint que 2 mètres de haut. Sa sève contient une substance toxique, qui en réaction aux rayons ultraviolets du soleil, se transforme en acide qui provoque de graves brûlures de la peau. En cas de pluie, la plante est beaucoup moins irritante. Environ 24h après le contact avec la sève apparaissent sur la peau de petites taches rouges qui démangent. Elles provoquent quelques heures plus tard une inflammation bien localisée de la peau, avec apparition de cloques et d enflures. Ces lésions peuvent ressembler à de véritables brûlures et ne guérissent qu après 1 à 2 semaines. Après guérison, elles peuvent laisser Instructions de sécurité : Quiconque travaille dans des endroits où poussent des berces du Caucase doit être informé des risques pour la santé. Il est essentiel de ne pas toucher les plantes ou de ne pas s y frotter sans se protéger la peau. Portez des vêtements de protection. Donnez la préférence à des matériaux synthétiques car le coton et le lin absorbent la sève et les fibres végétales toxiques traversent le tissu. Portez des gants avec protection pour les avant-bras. Faites attention à ce que les gants mouillés par la sève n entrent pas en contact avec des parties exposées de votre peau. Lors du fauchage, il faut porter des lunettes de protection et un masque de protection. Si de la sève entre en contact avec les yeux, rincez alors abondamment avec de l eau et portez ensuite des lunettes de soleil. Ne touchez pas la plante et prévenez également les enfants du danger. Ne laissez jamais les enfants fabriquer des petites flutes ou des sarbacanes au moyen de la tige creuse de la plante. Si la plante pousse à proximité d une aire de jeux pour les enfants, vous pouvez demander au service environnement de votre commune d éliminer les berces du Caucase. En cas de travaux dans le jardin (élagage ou fauchage), évitez à tout prix que de la sève de berce du Caucase n entre en contact avec votre peau. Tenez compte du fait que la sève peut parfois traverser les vêtements.

17 Que faire en cas d intoxication? 1. Restez toujours calme. 2. En cas d intoxication par ingestion de parties de la plante : 1. Eliminez tous les résidus de plante qui resteraient dans votre bouche et conservez-les pour analyse; 2. Si la personne intoxiquée vomit, conservez la vomissure mais ne faites en aucun cas vomir la personne sans d abord demander un avis médical, ne donnez pas non plus du lait à la personne intoxiquée. 3. Consultez un médecin. 3. En cas de contact avec des plantes toxiques qui provoquent une irritation de la peau ou des brûlures : 1. ne vous exposez pas au soleil, une peau irritée doit être protégée des rayons ultraviolets. 2. rincez abondamment la peau avec de l eau pendant au moins 10 minutes; 3. n exercez jamais de frottement violent de la peau 4. ne tentez pas d expérience avec des pommades 4. Il est toujours conseillé de demander un avis scientifique auprès du Centre antipoison (accessible jour et nuit au numéro gratuit ) ou de votre médecin traitant ou du numéro

18 Veiligheid- en kwaliteitdag 30 januari 2012 Wat hebben we geleerd op de workshops? Bij het B.I.V.V.: - DRAAG STEEDS DE GORDEL - RIJ NOOIT TE SNEL WORKSHOP SPOOR: - ELECTROCUTIE TEN GEVOLGE VAN ONDER SPANNING STAANDE BOVENLEIDINGEN - LET OP VOOR VOORBIJ RIJDENDE SPOORVOER- TUIGEN WORKSHOP LEREN UIT ONGEVALLEN: - DE OORZAKEN VAN EEN ONGEVAL - DE PREVENTIEMAATREGELEN - ORDE EN NETHEID OP DE WERKVLOER WORKSHOP VERREIKER: - TOELICHTING EN VAARDIGHEIDSPROEF MET EEN VERREIKER WORKSHOP TORENKRAAN: - DE COMMUNICATIE TUSSEN MACHINIST EN WERKLIEDEN OP DE WERKVLOER 18 WORKSHOP PERSONEELSINFO: - ALLES OVER HET KB HET COLLECTIEF BONUSPLAN

19 Journée Sécurité et Qualité du 30 janvier 2012 Qu avons-nous appris pendant les workshops? IBSR: - BOUCLEZ TOUJOURS VOTRE CEINTURE - NE ROULEZ JAMAIS TROP VITE WORKSHOP CHEMINS DE FER : - ELECTROCUTION CAUSEE PAR DES CATENAIRES SOUS TENSION - FAITES ATTENTION AUX CONVOIS QUE VOUS CROISEZ WORKSHOP LECONS A TIRER DES ACCIDENTS : - LES CAUSES D UN ACCIDENT - LES MESURES DE PREVENTION - ORDRE ET PROPRETE SUR LE LIEU DE TRAVAIL WORKSHOP ELEVATEUR TELESCOPIQUE : - EXPLICATION ET TEST DE COMPETENCE AVEC UN ELEVATEUR TELESCOPIQUE WORKSHOP GRUE-TOUR : - COMMUNICATION ENTRE LE MACHINISTE ET LES OUVRIERS AU SOL WORKSHOP INFORMATION DU PERSONNEL : - TOUT SUR L AR LE PLAN DE BONUS COLLECTIF 19

20 LASSEN - SOUDER NOOIT lassen aan GEWI- en DYWIDAG staven Er wordt op onze werven zeer veel gebruik gemaakt van GEWI en DYWIDAG staven. Deze staven worden gebruikt om zeer grote krachten op te nemen bij het opspannen, ophangen en bevestigen van constructieonderdelen, zoals onder andere trekkers in de bekistingpanelen, ankers voor beschoeiingen, e.d.. Zij zijn vervaardigd uit speciaal staal met een zeer hoge weerstand, dat echter al zijn eigenschappen verliest door te lassen (zelfs een puntlas), door op te warmen en zelfs door bepaalde inductiestromen. Zij komen in diverse vormen voor (zowel met een rechtse als een linkse schroefdraad, onderbroken of doorlopende schroefdraad, enz.). zie onderstaande voorbeelden. Sommige types zijn lasbaar met een specifieke lasprocedure, maar gezien op de werf geen duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de lasbare en niet lasbare staven is het dus duidelijk dat lassen aan dergelijke staven een enorm groot risico inhoud. De boodschap is dus: NOOIT lassen aan GEWI en DYWIDAG staven zelfs geen puntlas. Is lassen toch noodzakelijk, dan mag dit enkel in uitdrukkelijke opdracht van de werfleiding en met de specifieke lasprocedure vermeld in de respectieve werkinstructie die vooraf is toegelicht aan de lasser 20

juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer

juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer 12 juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer INHOUD / SOMMAIRE 06 24 28 30 03 04 06 10 16 24 26 27 28 30 42 44 46 47 Vestigingen BAM België Voorwoord

Nadere informatie

EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers

EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-DE MEYER / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-DEMEYER juni - juin 2008 TIPS VOOR VEILIG EN MOOI WERKEN TUYAUX POUR BIEN TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE EXPO 58 Réalisations - Realisaties

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Frans nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Frans deel

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN INFO N 4 HERFST 2013 Gemeentehuis Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 T 056 45 55 57 info@spiere-helkijn.be www.spiere-helkijn.be SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN NUTTIGE GEGEVENS SPIERE-HELKIJN OPENINGSUREN

Nadere informatie

Le plan des temps de la ville de Milan

Le plan des temps de la ville de Milan N 34 - December - Décembre 2002 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. La sécurité du réseau ferroviaire en Belgique. De veiligheid van het spoorwegennet in België

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. La sécurité du réseau ferroviaire en Belgique. De veiligheid van het spoorwegennet in België DOC 53 0444/013 DOC 53 0444/013 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 décembre 2012 La sécurité du réseau ferroviaire en Belgique L exécution des recommandations

Nadere informatie

des audits gratuits pour les commerçants auderghemois

des audits gratuits pour les commerçants auderghemois Mars avril 2014 n 82 Journal d information de la Commune d Auderghem Bureaux? Non! Logements! C est un phénomène qui prend de plus en plus d ampleur. De grands immeubles de bureaux sont reconvertis en

Nadere informatie

Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie

Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable : Félix Wollseifen - Rue Point du Jour, 27-1470 Bousval ASBL - BELGIAN ULM FEDERATION VZM

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 142 HA 50 COM 142

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van MAANDAG 26 NOVEMBER 2007 Namiddag COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du LUNDI 26

Nadere informatie

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014 CO Nieuws MAGAZINE N 6 December/Décembre 2014 Info ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! Edito Geachte mevrouw, Geachte heer, Het jaar loopt weeral op zijn einde. Een moment

Nadere informatie

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE 854/1 854/1 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 2 september 2012 2 septembre 2012 CONFERENTIE De bewustmaking van de burger van de risico s van

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2008-2009) Nr. 24 C.R.I. COM (2008-2009) N 24 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

2e trimestre / 2 ste trimester

2e trimestre / 2 ste trimester BULLETIN 2e trimestre / 2 ste trimester 2010 ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE CONSERVATEURS-RESTAURATEURS D ŒUVRES D ART BEROEPSVERENIGING VOOR CONSERVATORS-RESTAURATEURS VAN KUNSTVOORWERPEN ASBL VZW Maalbeekweg

Nadere informatie

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent Janvier Février 2015 n 87 Journal d information de la Commune d Auderghem Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent les plus bas de Bruxelles Ed. resp. Didier GOSUIN - 12, rue E. Idiers 1160

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2009-2010 SESSION ORDINAIRE 2009-2010 15 MEI 2010 15 MAI 2010 Vragen en Antwoorden Questions et Réponses

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

Documentatie centrum van do 15de Wing Centre do documentation du 15 21 Wing. Verantwoordelijke uitgever : 5. Huybens : Editeur responsab fe

Documentatie centrum van do 15de Wing Centre do documentation du 15 21 Wing. Verantwoordelijke uitgever : 5. Huybens : Editeur responsab fe Driemaandelijks tijdschrift Périodique trimestrief 3/97 &lift:~ 3/97 Documentatie centrum van do 15de Wing Centre do documentation du 15 21 Wing Verantwoordelijke uitgever : 5. Huybens : Editeur responsab

Nadere informatie

LEHON8 KESSELS. Contrat de quartier. Wijkcontract. Informatiekrant voor de bewoners. Journal d information pour les habitants

LEHON8 KESSELS. Contrat de quartier. Wijkcontract. Informatiekrant voor de bewoners. Journal d information pour les habitants Journal d information pour les habitants Informatiekrant voor de bewoners Mahalle sakinleri için haber bülteni LEHON8 Contrat de quartier Gazeta e informacionit për banuesit KESSELS Wijkcontract E.R./V.U.

Nadere informatie

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3 VolUME 3 BEST OF SLATES VolUME 3 Redactie en lay-out Rédaction et mise en pages Gudrun Krämer, Karl Krämer Verlag Stuttgart INHOUDSOPGAVE Sommaire Hertekening van de plannen Adaptation des plans Dr.-Ing.

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2013-2014) Nr. 60 C.R.I. COM (2013-2014) N 60 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Compétition Nationale. Competitie

Compétition Nationale. Competitie Belgique - België P.P. - P.B. BRUXELLES X BC 1679 ARES U n i o n R o ya l e N at i o n a l e d e s O f f i c i e r s d e R é s e r v e d e B e lg i q u e a.s.b.l. Koninklijke Nationale Vereniging van de

Nadere informatie

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws Langerhans Cel Histiocytose een onbekende ziekte Nieuws Officiële nieuwsbrief van en voor patiënten, familie, vrienden en medici Jaargang 7 - nr 11 - December 2002 Colofon Inhoud Colofon... 2 Bestuur Hugo

Nadere informatie

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 1975 / 1-98 / 99 Chambre des représentants de Belgique - 1975 / 1-98 / 99 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999(') 9 FÉVRIER 1999 GEWONE ZITTING 1998-1999 (') 9 FEBRUARI

Nadere informatie