De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016"

Transcriptie

1 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan

2 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING LOKALE OMROEP EDE Radio Televisie Zendtijd Huisvesting Relatie met gemeentebestuur Andere media in Ede MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS LOKALE OMROEPEN Maatschappelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen op mediagebied Ontwikkelingen op technisch gebied Veranderend mediagebruik De situatie in Ede Conclusie BEKNOPTE BENCHMARK De situatie in Oss en Venlo Maatschappelijke positie Situatie in Eindhoven Regionale omroepen Conclusie benchmark STERKTEN, ZWAKTEN, KANSEN EN BEDREIGINGEN Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen SWOT-analyse in tabel SCENARIO S LOKALE OMROEP EDE Scenario 1: alleen radio Scenario 2: radio zelf maken en televisie uitbesteden Scenario 3: radio en televisie zelf maken BELEIDSKEUZES EN ONDERBOUWING Beleidskeuze: scenario Prioriteit doorontwikkeling televisie Multimedialiteit Gevolgen organisatie Communicatie Rol gemeente Ede UITVOERING EN PLANNING Concrete planning Financiën

3 1 SAMENVATTING De Stichting Lokale Omroep Ede wil als lokale publieke media-instelling van betekenis zijn in de gemeente Ede. Om het bestaansrecht ook voor de toekomst zeker te stellen heeft het bestuur een aantal beleidskeuzes gemaakt die in dit meerjarenbeleidsplan zijn neergelegd. Het huidige media-aanbod omvat circa 40 uur nieuwe radioprogramma s per week (EDE FM), dagelijkse kabelkrantuitzendingen en een wekelijks nieuwsprogramma op televisie (EDE TV). Voorts verzorgt de omroep teletekst (EDE TXT) en aan de voornoemde media gekoppelde websites. Sinds 2011 worden alle tv-uitzendingen door eigen omroepmedewerkers verzorgd, ondersteund door betaalde krachten, te weten een cameraman en een editor. Ondanks het feit dat de uitzendingen professioneler zijn geworden - mede door de inzet van de betaalde krachten - en er een zekere mate van continuïteit is, is de omroep in huidige vorm niet klaar voor de toekomst. In dit meerjarenbeleidsplan wordt de huidige interne en externe situatie in kaart gebracht, worden mogelijke toekomstscenario s uitgewerkt en komt het bestuur tot keuzes voor de toekomst. De relatie met het gemeentebestuur (college van B en W, gemeenteraad, ambtenaren) is erg goed. Op verschillende niveaus zijn er contacten en die verlopen prettig. De Lokale Omroep Ede krijgt jaarlijks een budgetsubsidie van van de gemeente Ede. Om de huidige activiteiten op dezelfde wijze te continueren is deze subsidie echter niet toereikend. Jaarlijks is sprake van een begrotingstekort van circa In Ede verschijnen diverse gedrukte media; er is echter maar één lokale publieke mediainstelling. Uitgeverij Wegener is met twee titels in Ede vertegenwoordigd. Dagblad De Gelderlander geeft de editie De Vallei uit. Daarnaast wordt het huis-aan-huisblad De Edese Post uitgegeven. Beide uitgaven staan echter onder druk. Verder is er het wekelijkse BDUnieuwsblad Ede Stad. De kerntaak van de lokale publieke media-instelling vormt het verspreiden van informatie, die inwoners mogelijkheden en aanleiding tot gesprek en discussie geeft. Het beschikken over informatie is een voorwaarde voor maatschappelijke participatie. Daarnaast dragen lokale media bij aan het vormen van een plaatselijke identiteit. De laatste jaren is - ook voor lokaal nieuws - internet sterk in opkomst. Vooral jongeren wensen niet meer middels een krant maar via televisie en internet geïnformeerd te worden. De eisen die tegenwoordig aan lokale publieke media-instellingen worden gesteld, hebben vooral betrekking op de pluriformiteit van het media-aanbod, de diversiteit van de onderwerpkeuzen en de media waarmee informatie verspreid wordt (radio, televisie, internet en teletext). Daarnaast is er tegenwoordig nadrukkelijk aandacht voor de impact van de publieke media. Verder lijkt het, dat de rol van het medium radio als primaire nieuwsleverancier steeds meer op de achtergrond komt te staan. Hier tegenover staat de opkomst van internet als nieuwsleverancier. Bij de populairste sites is beeld heel belangrijk. Een integratie van televisienieuws en internet ligt dan ook voor de hand. Naar verwachting zal binnen vijf jaar de mobiele internetwereld domineren boven de internetaansluiting via de vaste lijn. Dat geldt ook voor het model waarbij tv nu nog veelal via de kabel binnenkomt. Ook hier zal internet zijn intrede doen. Uitzendingen worden via het internet aangeboden en gedistribueerd. Geheel nieuwe verdienmodellen gaan ontstaan voor zowel de aanbieders als providers/distributeurs. Hierdoor zal de afhankelijkheid van internet in de komende jaren steeds groter worden. 3

4 Daarnaast is een tendens zichtbaar dat consumenten in toenemende mate overstappen naar digitale tv en kiezen voor combinatiepakketten en dergelijke. De lokale publieke mediainstelling zal hierop moeten anticiperen zodat deze ook digitaal te ontvangen is en daarmee de kijkcijfers kan optimaliseren. In bijna 300 gemeenten zijn lokale publieke media-instellingen actief. Onder andere in Oss en Venlo met groot succes. De factoren die van belang zijn om van lokale publieke mediainstelling een succes te maken, zijn in Oss, Venlo en Eindhoven: goede maatschappelijke positie, goede eigen journalistieke nieuwsgaring, een basis bestaande uit kundige en betaalde medewerkers, substantiële subsidie en professioneel aanbod op televisie en internet. Onderzoek wijst uit dat de provinciale publieke media-instellingen alleen kunnen bestaan dankzij de ruime publieke financiering. De sterkte van Stichting Lokale Omroep Ede is dat deze door middel van bestuur en vrijwilligers over een groot netwerk beschikt en daardoor verankerd is in de samenleving. Grootste zwakten van de omroep zijn het gebrek aan eigen, professionele nieuwsgaring en dat er geen dagelijkse nieuwsuitzendingen op televisie zijn. Dit komt de beeldvorming van de omroep bij burgers niet ten goede. De laagdrempeligheid van de organisatie en het kleinschalige karakter zijn belangrijke kansen voor de omroep. De omroep kan uitgroeien tot een belangrijke nieuwsleverancier. Een gebrek aan goede reclameacquisitie, de onderontwikkelde televisieafdeling en internetsite vormen de belangrijkste bedreigingen. Voor het bestuur is het duidelijk dat de omroep zich verder moet ontwikkelen tot een professionele en maatschappelijk relevante organisatie met een eigen identiteit. Daarbij is het motto, ook in Ede: goed doen of laten. Het bestuur heeft in dit plan een ambitieuze keuze gemaakt om de omroep uit te bouwen tot een multimediale nieuwsorganisatie met de blijvende ondersteuning door vrijwilligers. Door de inzet van de drie media van de omroep worden de inwoners van het verzorgingsgebied optimaal geïnformeerd over en betrokken bij hetgeen zich in de lokale samenleving afspeelt. Het stichtingsbestuur is van mening dat het succesvol ontwikkelen van de televisieactiviteiten een voorwaarde is voor het voortbestaan van de organisatie op langere termijn. Daarnaast is structurele en substantiële publieke financiering een noodzakelijke voorwaarde om de omroep in de toekomst succesvol te laten opereren. Met de huidige subsidiëring en continuering van de activiteiten is sprake van een jaarlijks begrotingstekort van circa Dit impliceert dat het voortbestaan van de omroep over drie tot vier jaar ernstig in gevaar komt. In samenspraak met de gemeente Ede zijn op korte termijn dan ook fundamentele keuzes noodzakelijk om de huidige jaarlijkse subsidieomvang te verhogen tot in 2015 om daarmee de continuïteit van de omroep als multimediale nieuwsorganisatie te kunnen waarborgen. 4

5 2 LOKALE OMROEP EDE De Stichting Lokale Omroep Ede is in 1988 opgericht en bestaat dus ruim twintig jaar. Het bestuur bestaat uit vijf leden, die allen binding hebben met het verzorgingsgebied, de gemeente Ede. Daarnaast heeft de omroep, zoals dat is voorgeschreven door de Mediawet 2008, een programmabeleid bepalend orgaan (pbo). Binnen de omroep is ook een medewerkersvertegenwoordiging actief. Voorts kent de organisatie een programmastatuut. Momenteel verzorgt de omroep uitzendingen op radio, televisie (inclusief kabelkrant), teletext en internet. Daartoe zijn bij de omroep zo n 110 vrijwilligers werkzaam en wordt er samengewerkt met allerlei andere organisaties, zowel binnen als buiten het verzorgingsgebied. De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. 2.1 Radio De stichting startte de activiteiten in 1990 met het uitzenden van radioprogramma s. Destijds werden drie keer per week via het lokale kabelnet radio-uitzendingen verzorgd. Sinds 1992 is de radiozender ook via de ether te ontvangen. In de loop van de negentiger jaren is de programmering van de radiozender fors uitgebreid. Het programma-aanbod - circa veertig uur nieuwe programma s per week - kan als zeer divers worden betiteld en wordt thans uitgezonden vanuit twee studio s in het omroeppand aan de Kerkweg in Ede. 2.2 Televisie Ongeveer tien jaar geleden is de omroep op beperkte schaal gestart met het regelmatig uitzenden van televisieprogramma s en de kabelkrant alsmede met de teletextdienst. Voor de productie van de televisieprogramma s heeft de omroep samenwerking gezocht met ROC A12 (mbo; studioruimte, faciliteiten en leerlingen videotechniek) en de Christelijke Hogeschool Ede (hbo; studenten rtv-journalistiek). Sinds 2003 verzorgt de omroep wekelijks televisie-uitzendingen. Omdat de studenten van de CHE en de stagiaires van ROC A12 in bepaalde periodes niet beschikbaar waren (schoolvakanties, project- en tentamenweken), stond de continuïteit van de uitzendingen voortdurend onder druk. Daarnaast ontving de omroep uit de Edese samenleving signalen dat het televisieaanbod uitgebreid en de uitzendfrequentie verhoogd diende te worden. Mede om die reden heeft de omroep besloten om de productie van de televisie-uitzendingen geheel in eigen hand te nemen. Sinds 2011 worden wekelijks een nieuwsprogramma en een straatprogramma gemaakt. Daarnaast is sprake van live-tv-programma s, waaronder de maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad, en jaarlijkse evenementen als de dodenherdenking, de Airborne-Taptoe en de Heideweek. De uitzendingen zijn professioneler dan voorheen en er is continuïteit, mede door de beschikbaarheid van een tweetal betaalde krachten: een cameraman en een editor. De reacties vanuit de samenleving zijn zonder meer positief. Ook het bedrijfsleven pikt dat meer en meer op. Maar om de advertentieopbrengsten van bedrijven verder te optimaliseren, zal het programma-aanbod kwalitatief en kwantitatief uitgebouwd moeten worden. Opgemerkt dient te worden dat EDE alleen via het analoge kabelnet van UPC te ontvangen is. In het buitengebied ligt geen kabel. Digitale kabel- en ethertelevisie zijn allerminst zeker en de investeringen zijn fors. Daarom zijn nog veel inwoners verstoken van lokale televisie. 5

6 2.3 Zendtijd De stichting heeft een aanwijzing als lokale publieke media-instelling ( zendmachtiging ) van bij het Commissariaat voor de Media voor de periode Elke vijf jaar moeten omroepen een nieuwe aanvraag doen. Voor het eerst was er in 2009 een tweede gegadigde voor het verzorgingsgebied Ede. Gezien de bewezen continuïteit van de stichting en de voorkeur van de gemeenteraad van Ede, heeft de Lokale Omroep Ede de vergunning najaar 2009 verkregen. 2.4 Huisvesting De omroep is momenteel gehuisvest in een non-profitverzamelgebouw aan de Kerkweg in Ede. Het pand, eigendom van een projectontwikkelaar, vormt echter onderdeel van het plan Spoorzone en zal per 31 december 2012 verlaten moeten worden. In dat kader zijn gesprekken gaande met Stichting Cultura om de omroep te huisvesten in het Culturagebouw aan de Molenstraat. Daarmee maakt de omroep dan ook fysiek deel uit van het cultuurbeleid binnen de gemeente Ede. 2.5 Relatie met gemeentebestuur De relatie met het gemeentebestuur (college van B en W, gemeenteraad en ambtenaren) is erg goed. Op verschillende niveaus zijn er contacten en die verlopen prettig. De Lokale Omroep Ede krijgt jaarlijks een budgetsubsidie van van de gemeente Ede (stand 2011). Het bestuur is van mening dat zonder kwalitatief goede radio en tv-uitzendingen de omroep geen bestaansrecht heeft. Dit is echter alleen te realiseren door het inzetten van betaalde arbeidskrachten, met name voor tv. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het verzorgen van professionele en kwalitatief goede radio- en tv-uitzendingen uitsluitend door vrijwilligers een onmogelijke opgave is. Hiervoor zijn mensen nodig die zowel overdag als s avonds ingezet kunnen worden, hetgeen alleen mogelijk is door betaalde krachten in te zetten. De hiermee samenhangende kosten zijn dusdanig, dat met de huidige subsidie en overige inkomsten geen sluitende begroting kan worden overlegd: jaarlijks is sprake van een tekort van circa Er is jaarlijks ambtelijk overleg over de subsidievoorwaarden. Indien nodig - zoals rond de aanvraag van de nieuwe zendmachtiging - is er overleg met de wethouder. In het seizoen heeft een delegatie van de omroep vrijwel alle raadsfracties bezocht en uitleg gegeven over de stand van zaken. De verhouding van de radio- en tv-redacties met de lokale overheid is zonder meer goed te noemen. De omroepmedewerkers hebben het gevoel dat de gemeente de mogelijkheden van het fenomeen lokale omroep nog niet optimaal benut. 2.6 Andere media in Ede In Ede verschijnen diverse gedrukte media; er is echter maar één lokale publieke mediainstelling. Uitgeverij Wegener is met twee titels in Ede vertegenwoordigd. Dagblad De Gelderlander geeft de editie De Vallei uit. Daarnaast wordt het huis-aan-huisblad De Edese Post uitgegeven. Beide staan echter onder druk. Zo wordt de editie De Vallei binnenkort samengevoegd met de editie voor Arnhem e.o. Verder verschijnt het huis-aan-huisblad Ede Stad (Koninklijke BDU Uitgeverij) op woensdag en Zicht op Ede verschijnt maandelijks. Daarnaast zijn Radio en TV Gelderland te ontvangen en de commerciële zender Gelre.tv, maar de Veluwse editie is na een faillissement en doorstart in 2010 niet hervat. 6

7 Nota bene: EDE TV is via de kabel alleen te ontvangen in het analoge pakket. Digitale kabeldoorgifte (DVB-C) van lokale omroepen is wettelijk (nog) niet verplicht. De kosten die de kabelexploitant vraagt om dit nu al te verwezenlijken - een verbinding naar UPC in Zevenaar - staan niet in verhouding met de totale exploitatie van de omroep. Digitale ethertelevisie (DVB-T) is technisch mogelijk, maar daarvoor moeten de Haagse regels worden verruimd. De investeringen van digitale kabel- en ethertelevisie zijn fors. 7

8 3 MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS LOKALE OMROEPEN In het Nederlandse omroepbestel is veel ruimte gecreëerd voor publieke omroep, die zowel landelijk, als ook regionaal (lees: provinciaal) en lokaal opereert. Het bestaansrecht van de publieke omroepen komt voort uit de gedachte dat de democratische staat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de informatie die openbaar moet zijn voor alle burgers, waardoor die burgers in staat zijn zichzelf een oordeel te vormen over het functioneren van de samenleving (Stadszender in Eindhoven? Goed doen of laten!, Flexmanagement, 2008). Het gaat echter niet alleen om deze oordeelsvorming. Binnen- en buitenlands onderzoek oordeelt namelijk unaniem positief over de potentiële betekenis van lokale omroepen voor het democratisch functioneren, het sociale kapitaal en de sociale cohesie van stad en dorp (Ons Eigen AT5, Meijer, 2008). De kerntaak van de lokale omroep vormt het verspreiden van informatie, die inwoners mogelijkheden en aanleiding tot gesprek en discussie geeft. Het beschikken over informatie is een voorwaarde voor maatschappelijke participatie. Er gaat namelijk een bindende werking uit van lokale media op gemeenschappen, die ten gevolge van de globalisering en de toegenomen culturele verscheidenheid steeds minder samenhang vertonen. Daarnaast dragen lokale media bij aan het vormen van een plaatselijke identiteit. De auteurs van het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van de Amsterdamse stadszender AT5 als publieke omroep voor Amsterdam en de Amsterdammers (Ons Eigen AT5, Meijer, 2008) concluderen dat lokale media op vier verschillende terreinen kunnen bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid van inwoners van een gemeente: 1. Actief burgerschap De lokale omroep heeft een wettelijke taak om burgers te informeren over die zaken die van belang zijn om effectief en verantwoordelijk deel te nemen aan een democratische cultuur. 2. Democratische cultuur Media laten de betekenis en de waarde zien van bepaalde democratische omgangsvormen. Voorbeelden daarvan zijn: eerlijk delen, opkomen voor zwakkeren en elkaar laten uitpraten. Burgers leren hierover via de media. 3. Empathie Als lokale omroepen hun opdracht serieus nemen, dan maken ze programma s die bijdragen aan het zich beter kunnen inleven van burgers in andere (groepen) burgers. Laten zien dat een gemeenschap niet kan overleven zonder begrip voor, trots op en betrokkenheid van mensen bij elkaar is een belangrijke taak van de lokale omroep. 4. Representatie Als burgers in en door media het gevoel krijgen zelf gezien en daarmee erkend te worden, dan zal dat bijdragen aan ieders wens om mee te tellen als lid van de samenleving. 3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er de laatste jaren in de samenleving een spagaat is ontstaan tussen enerzijds een toename van het belang van de lokale gemeenschap en anderzijds een afgenomen onderlinge verbondenheid in die gemeenschap. Het belang van de lokale gemeenschap is toegenomen mede doordat de landelijke overheid de afgelopen jaren de beleidsontwikkeling en -uitvoering steeds meer heeft overgedragen aan de lokale overheid. Die heeft daardoor een belangrijkere rol in de samenleving 8

9 gekregen. Gemeenten en andere overheden moeten op tal van terreinen zelf beleid maken of invulling geven aan landelijk beleid. De lokale samenleving dient zich dus, meer dan voorheen, zélf te vormen. Anderzijds wordt geconstateerd dat de moderne samenleving kampt met cohesieproblemen. Groepen burgers voelen zich soms buitengesloten, de maatschappij is gefragmenteerd. De actieve participatie van burgers op maatschappelijk gebied neemt af. Dat laatste blijkt onder andere uit het feit dat talloze verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te vinden voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante activiteiten. 3.2 Ontwikkelingen op mediagebied Door de hierboven geschetste maatschappelijke ontwikkelingen is het belang van een lokale/regionale, sterke en onafhankelijke pers sterk toegenomen. In de praktijk blijkt echter dat met name de gedrukte media de laatste jaren grote problemen hebben. Abonnees lopen weg en redacties worden op hun budget gekort. De waakhondfunctie van de lokale journalistiek dreigt hierdoor verloren te gaan. Verder is het veranderend mediagebruik van belang. De laatste jaren is - ook voor lokaal nieuws - internet sterk in opkomst. Vooral jongeren wensen niet meer middels een krant maar via televisie en internet geïnformeerd te worden. Daarnaast is de communicatiebehoefte van (lokale) overheden veranderd. Zoals eerder gesteld: op lokaal niveau wordt meer beleid gemaakt en uitgevoerd. Dat betekent dat hierover meer met burgers dient te worden gecommuniceerd teneinde draagvlak, acceptatie en participatie te verwezenlijken. Een publieke lokale omroep kan ook op dit terrein verschil uitmaken. Zeker ook omdat de laatste jaren in toenemende mate het mediabeleid (onder andere vervat in de Mediawet) en de mediabeleidsmakers de publieke omroepen aanspreken op hun maatschappelijke betekenis. In het verleden was het mediabeleid nadrukkelijk op de inhoud van de programma s gericht. De eisen die tegenwoordig aan publieke lokale omroepen worden gesteld, hebben vooral betrekking op de pluriformiteit van het media-aanbod, de diversiteit van de onderwerpkeuze en de platforms waarop informatie verspreid wordt (radio, televisie en internet). Verder is er tegenwoordig nadrukkelijk aandacht voor de impact van de media. Met dat laatste wordt de vraag bedoeld welke toegevoegde waarde de publieke omroepen in het maatschappelijk leven hebben. Kort geformuleerd: vroeger werd er vooral naar de inhoud gekeken, tegenwoordig steeds meer naar het resultaat ervan. In het rapport over het maatschappelijk functioneren van AT5 (Ons Eigen AT5, Meijer, 2008) wordt gesteld dat publieke lokale omroepen aan hogere eisen moeten voldoen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) stelt dat de maatschappelijke meningsvorming op het niveau van de regionale of lokale gemeenschap [...] steeds belangrijker wordt en hiermee ook het belang toeneemt van de aanwezigheid van platforms voor nieuws- en meningsvorming. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt vast dat publieke lokale omroepen een rol hebben in het maatschappelijk activeren van burgers: Door de actieve inbreng van burgers bij de totstandkoming van programma s over allerlei lokale issues activeert de lokale omroep betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. (VNG, 2005) 3.3 Ontwikkelingen op technisch gebied Sinds een aantal jaren is een tendens zichtbaar dat consumenten in toenemende mate overstappen naar digitale tv, combinatiepakketten en dergelijke. EDE TV is momenteel te ontvangen in het analoge tv-pakket, en niet via UPC Digital, Digitenne (DVB-T) of KPN Interactieve TV. Uiteraard is het wel mogelijk om een digitaal pakket af te nemen en daarbij 9

10 ook nog analoog te blijven kijken. De praktijk wijst echter uit dat er zeer weinig gewisseld wordt tussen digitaal en analoog. Het gevolg van deze ontwikkeling voor de omroep is dat de doelgroep steeds beperkter wordt. De omroep zal daarom als content provider producten moeten gaan leveren aan bijvoorbeeld UPC Digital/Analoog, DVB-T, webstreams voor tv en radio, You Tube, de eigen website, radiozender, mobiele telefoon radio/tv en internet-tv (RegioTV van de OLON). Vooral de laatste twee ontwikkelingen zijn erg belangrijk. Naar verwachting zal binnen vijf jaar de mobiele internetwereld domineren boven internetaansluiting via de vaste lijn. Dat geldt ook voor het model waarbij tv nu nog veelal via de kabel binnenkomt. Uitzendingen worden via het internet aangeboden en gedistribueerd. Geheel nieuwe verdienmodellen gaan ontstaan voor zowel de aanbieders (Lokale Omroep Ede, NPO, RTL, SBS) als providers/distributeurs (bijvoorbeeld UPC). Hierdoor zal de afhankelijkheid van internet in de komende jaren steeds groter worden. Zeker nu duidelijk is dat providers de in het verleden gebruikelijke aanlevermethoden aan het afbouwen zijn en gaan aanbieden via internet. Indien internet niet beschikbaar is, wordt het primaire bedrijfsproces volledig verstoord en daarom zal de focus komen te liggen op kwaliteit en redundantie van voorzieningen. Voornoemde zal resulteren in nieuwe en extra verbindingen alsmede een toename van investeringen in pc s, servers en opslagcapaciteit. Ten aanzien van radio en teletext zijn vooralsnog geen significante ontwikkelingen te onderkennen. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen ten aanzien van tv en internet. Naast dat er sprake is van nieuwe afzetkanalen zal ook de ambitie van de omroep voor uitbreiding van de zendtijd resulteren in een zwaardere belasting van de productieketen. Meer zendtijd en meer fte s betekenen concreet meer apparatuur, meer slijtage, meer onderhoud, meer opslagcapaciteit en meer continuïteitsgaranties voor het primaire proces. Dit effect is vooral te zien binnen tv. Maar ook de algemene ICT-ondersteuning in netwerk, computerapparatuur en de ondersteuning van thuiswerken zorgen voor een toename van werkzaamheden voor de technische dienst van de omroep. Naast bovengenoemde ontwikkelingen speelt ook de professionalisering van de omroep een rol. Op termijn betekent dit dat ook ondersteuning nodig is vanuit de technische dienst tijdens kantooruren. Die kan momenteel niet geboden worden gezien het vrijwillig karakter van de dienstverbanden. In de toekomst zal het daarom noodzakelijk zijn de technische dienst te versterken met betaalde arbeidskrachten om de continuïteit van de technische ondersteuning te borgen. 3.4 Veranderend mediagebruik In het licht van de hiervoor genoemde ontwikkelingen valt te constateren dat de rol van het medium radio als primaire nieuwsleverancier naar de achtergrond verdwijnt. Een analyse van het hedendaagse landelijke radiolandschap leert dat radio, in tegenstelling tot de stations op regionaal en lokaal niveau, steeds meer een aaneenschakeling is geworden van personality s en muziek, met name popmuziek. Er zijn landelijk slechts twee radiozenders actief die zich voornamelijk met nieuws en informatie bezighouden: Radio 1 (publiek) en BNR Nieuwsradio (commercieel). Het marktaandeel van beide zenders is op het totaal echter eerder marginaal. In de meetperiode april - mei 2009 was het gezamenlijke marktaandeel van beide zenders 7,7% (Intomart GFK, 2009). Dat betekent dat van elke honderd minuten die in Nederland naar de radio wordt geluisterd, er nog geen acht minuten naar een landelijke nieuwszender wordt geluisterd. Daarnaast is het laatste decennium het medium radio sterk op doelgroepen gefocust. Met een herkenbaar muziekformat wordt getracht om dagelijks de vaste groep luisteraars te trekken. Zenders die voor ieder wat wils aanbieden, zijn landelijk niet meer te vinden. Met name de regionale omroepen hebben deze leemte gevuld. De regionale radiozenders kampen echter met een sterk vergrijzend publiek. 10

11 Tegenover deze beweging staat de opkomst van internet als nieuwsleverancier. Landelijke en regionale nieuwssites trekken dagelijks vele honderdduizenden bezoekers. Ook lokale sites zijn in opkomst. Bij de populairste sites is beeld heel belangrijk. Een integratie van televisienieuws en internet ligt dan ook voor de hand. 3.5 De situatie in Ede De Lokale Omroep Ede werkt al jaren nauw samen met allerlei maatschappelijke organisaties, van sportclubs en muziekverenigingen, tot verzorgingshuizen en jeugdcentra. Dit vertaalt zich in redactionele bijdragen van de organisaties aan de programmering en in locatie-uitzendingen van de omroep. Met name met de Stichting Heideweek, vrijwilligersorganisatie De Medewerker en cultureel centrum Cultura is de samenwerking de afgelopen jaren geïntensiveerd. De live-tv-verslaggeving van de gemeenteraadsvergaderingen blijkt in een behoefte te voorzien. Het algemene beeld is dat daar waar de Lokale Omroep Ede directe relaties aangaat met organisaties er al snel een win-win situatie ontstaat. De gemeente Ede blijft in de ogen van de omroep wat achter in het benutten van de mogelijkheden die de lokale omroep biedt. Maar ook daar wordt de potentiële van de omroep nu onderkend. De omroep probeert de redactionele capaciteit zodanig te combineren dat zoveel mogelijk media daarvan profiteren. Ook internet speelt daarbij een steeds grotere rol. Alle programma s zijn sinds 2009 live en via uitzending gemist op internet aanwezig en daarmee in principe voor iedereen toegankelijk. 3.6 Conclusie Lokale publieke media-instellingen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Ze helpen burgers bij het vormen van hun lokale identiteit en spelen een grote rol als het gaat om burgerparticipatie. Dat laatste is mede van belang omdat meer en meer taken vanuit de landelijke overheid aan de lokale overheid worden overgedragen. De laatste jaren is een ontwikkeling zichtbaar, waarbij publieke omroepen meer op het effect van hun activiteiten worden afgerekend, dan op de inhoud van hun programma s. Concluderend kan enerzijds worden gesteld dat er meer dan ooit behoefte is aan een goede lokale publieke media-instelling. Anderzijds worden de kwaliteitseisen, gesteld aan die publieke omroep, steeds hoger. Verder valt te constateren dat het medium radio zijn rol als primaire nieuwsleverancier is kwijtgeraakt aan televisie en internet. De huidige radiozenders hebben een strak format, gericht op een nauwkeurig omschreven doelgroep. Zenders met voor elk wat wils zijn er landelijk niet meer. De sterkste troeven van een lokale omroep zijn lokaal nieuws en lokale informatie. Alle andere media (m.u.v. de nieuwsbladen) hebben een groter verzorgingsgebied en kunnen zich dus niet zo sterk richten op één gemeente als een lokale omroep. Daarnaast is de redactionele bezetting bij de lokale en regionale pers dusdanig aan het verschralen dat de rol van de lokale omroep alleen maar belangrijker wordt. Het is daarnaast van belang om aansluiting te houden bij het veranderend mediagebruik en technische ontwikkelingen wat betreft internet en wijze van aanbieding door providers / distributeurs. Versterking van de technische dienst met betaalde krachten zal op termijn noodzakelijk zijn om de continuïteit van de technische faciliteiten te borgen. 11

12 4 BEKNOPTE BENCHMARK De Lokale Omroep Ede is één van de bijna 300 lokale publieke media-instellingen in Nederland. Deze branche wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Bijna alle publieke lokale omroepen zijn aangesloten bij de branchevereniging OLON. Voor dit plan is de situatie van de omroepen in Oss en Venlo op hoofdlijnen in kaart gebracht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de situatie in Eindhoven. De omroepen in Oss en Venlo zijn sinds vele jaren (semi-)professioneel en hebben een verzorgingsgebied ( inwoners) dat te vergelijken is met het uitzendgebied van de Lokale Omroep Ede. Beide omroepen hebben jaren geleden een professionaliseringsslag gemaakt en worden alle twee door de OLON vaak als voorbeeld gebruikt. Beide omroepen waren recent genomineerd voor de titel Beste lokale omroep van Nederland. In Eindhoven ( inwoners) is al jaren een publieke omroep actief. Er speelt een met de situatie in Ede vergelijkbare discussie hoe de omroep kan professionaliseren, zodat ze maatschappelijk relevant wordt. 4.1 De situatie in Oss en Venlo Beide omroepen bestaan al vele jaren en hebben vaste, betaalde krachten als de basis van de activiteiten. Belangrijkste activiteiten vormen de professionele nieuwsgaring en het multimediaal (op verschillende media tegelijkertijd) publiceren van het vergaarde nieuwsaanbod. Vrijwilligers worden additioneel ingezet. Beide omroepen worden door hun gemeentelijke overheden behoorlijk gesubsidieerd, maar zijn door hun aantrekkelijke programma-aanbod en hun sterke maatschappelijke positie in staat om ook zelf substantiële middelen te genereren. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de omroepen in Oss en Venlo. gemeente Oss Venlo aantal inwoners ± ± totale begroting subsidie aantal fte (redactie) 4,0 4,0 aantal fte (verkoop) 1,5 1,0 Bron: Vergelijkingsmateriaal diverse lokale omroepen, Van Osch 2009 Zowel de omroep in Oss als ook die in Venlo zendt 24 uur per dag een zelf geproduceerd radioprogramma uit. Echter, de dagelijkse televisie-uitzendingen vormen de belangrijkste pijler onder het succes van deze omroepen. Beide omroepen beheren een nieuwssite op internet: d-tv.nl en omroepvenlo.nl. 4.2 Maatschappelijke positie Voor dit plan is geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de maatschappelijke bijdrage die de twee genoemde omroepen leveren. Op basis van hun internetsites kan echter geconcludeerd worden dat de omroepen in Oss en Venlo er in geslaagd zijn om maatschappelijk relevant te zijn. Zo wordt er in Oss onder andere samengewerkt met een lokale woningcorporatie om de leefbaarheid in de wijken te bevorderen. Daarnaast faciliteert de Osse omroep de burgerparticipatie aan een aanstaande gemeentelijke herindeling door 12

13 uitgebreide berichtgeving over dat onderwerp, aangevuld met columns en een dossier op internet. Ook met het lokale bedrijfsleven wordt samengewerkt. Met twee grote regionale onderwijsinstellingen wordt samengewerkt om beroepsopleidingen positief onder de aandacht te brengen. In Venlo wordt ook samengewerkt met een lokale woningcorporatie en heeft de omroep een onderwijsdebat georganiseerd. Ook aan het maatschappelijk verbindende onderwerp carnaval besteedt de omroep ruimschoots aandacht. Daarnaast geven de kijkcijfers aanleiding te veronderstellen dat de genoemde omroepen maatschappelijk relevant zijn. In Oss kijkt bijna 40% van de bevolking dagelijks naar de televisie-uitzendingen; 80% van de inwoners stemt minimaal één keer per week op de tv-zender af. 4.3 Situatie in Eindhoven Ook in Eindhoven gaat de lokale omroep een professionaliseringsslag maken. In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft een onafhankelijk adviesbureau de bestaande lokale omroeporganisatie en vooral ook de mogelijk toegevoegde waarde voor Eindhoven in kaart gebracht. Naar aanleiding van dat rapport wordt de komende jaren de omroep met steun en subsidie van de gemeente omgebouwd naar een professionele nieuwsorganisatie. Basis voor het subsidiebesluit van de gemeente Eindhoven (jaarlijks 4 ton tot 2012 en eenmalig 4,5 ton) vormde, zoals gemeld, het Onderzoek naar een Stadszender in Eindhoven? Goed doen of laten! (Flexmanagement, 2008). In dat rapport wordt geconcludeerd dat een sterke lokale (radio- en tv-)zender kan bijdragen aan de pluriformiteit van de sterk door Wegener bepaalde lokale nieuwsvoorziening in Eindhoven. Een publieke omroep met een onafhankelijke journalistieke redactie moet in staat zijn een eigen geluid te laten horen en verantwoorde keuzes te maken, zonder daarbij gehinderd te worden door commerciële, partijpolitieke of andere belangen. Het rapport geeft nadrukkelijk aan, dat substantiële publieke financiering een voorwaarde voor succes is: De gemeente dient zich te realiseren dat er maar één keuze is: goed of niet. Een (semi-)professionele omroep kost geld. Als de gemeente niet bereid is een substantieel bedrag op tafel te leggen, blijft Omroep Eindhoven een vrijwilligersorganisatie waaraan geen hoge eisen gesteld mogen worden. 4.4 Regionale omroepen Hoewel dit meerjarenbeleidsplan zich richt op de ontwikkeling van de Lokale Omroep Ede, is het goed om in dat verband een blik te werpen op de regionale (in casu provinciale) publieke omroepen. Een inhoudelijke vergelijking en een discussie over de waarde en relevantie van publieke omroep op provinciaal niveau past niet in dit rapport. Wel is duidelijk dat deze omroepen alleen kunnen bestaan dankzij de ruime toebedeling van publieke middelen. Veel regionale omroepen krijgen een bijdrage die kan oplopen tot wel 7 euro per inwoner, zo blijkt uit onderstaand overzicht. zender subsidiebedrag (totaal) totale baten Omroep Gelderland Omroep Brabant Omroep Limburg RTV Utrecht Bron: Jaarverslag 2008, Commissariaat voor de Media Geconcludeerd mag worden dat de regionale publieke zenders zonder substantiële publieke financiering niet zouden kunnen bestaan. 13

14 4.5 Conclusie benchmark De factoren die van belang zijn om van publieke lokale omroep een succes te maken in Oss, Venlo en Eindhoven zijn: - goede maatschappelijke positie - goede eigen, journalistieke nieuwsgaring - basis bestaande uit kundige, betaalde medewerkers - substantiële subsidie - professioneel aanbod op televisie en internet 14

15 5 STERKTEN, ZWAKTEN, KANSEN EN BEDREIGINGEN In voorgaande hoofdstukken is in kaart gebracht met welke maatschappelijke ontwikkelingen de Lokale Omroep Ede geconfronteerd wordt. Daarnaast is bekeken welke rol lokale publieke media-instellingen in deze veranderende omgeving dienen te spelen. Verder zijn drie lokale omroepen met elkaar op enkele punten vergeleken. Indien deze informatie gekoppeld wordt aan de Lokale Omroep Ede ontstaat de volgende analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen, ook wel een SWOT-analyse genoemd. 5.1 Sterkten De Lokale Omroep Ede heeft een bestuur dat binding heeft met de samenleving. De bestuurders zijn bekend in Ede en omgeving en weten er de weg. Ook de contacten op bestuurlijk niveau zijn uitstekend. Ook de vele vrijwilligers zorgen ervoor dat de Lokale Omroep Ede veel contacten met de samenleving heeft. Daarnaast biedt een stabiele vrijwilligersgroep, bestaande uit specialisten op allerlei terreinen, potentie voor de toekomst, met name als het gaat om het bieden van continuïteit in de variaprogramma s op radio. De omroep beschikt over een goede technische infrastructuur. 5.2 Zwakten Omdat de Lokale Omroep Ede geen vaste nieuwsredactie heeft, is de structurele eigen nieuwsgaring onder het gewenste niveau. In zijn algemeenheid kan geconstateerd worden dat de dagelijkse nieuwsvoorziening te wensen over laat. Juist op dat terrein ligt het belang van de lokale omroep. In de hedendaagse cultuur is het publiek voor de nieuwsvoorziening georiënteerd op internet en televisie. Vastgesteld moet worden dat de Lokale Omroep Ede geen dagelijkse nieuwsuitzendingen op televisie verzorgt. De internetsite van de Lokale Omroep Ede is op dit moment nog onvoldoende een volwaardig derde medium, zoals dat bij andere landelijke, regionale en lokale publieke omroepen gebruikelijk is. Zo is op de site van de omroep nog weinig actueel nieuws te vinden. De Lokale Omroep Ede zet veel capaciteit en middelen in op het medium radio, terwijl de rol van dat medium voor de bevolking steeds meer complementair wordt ten opzichte van televisie en internet. 5.3 Kansen Door de kleinschaligheid en laagdrempeligheid kan de Lokale Omroep Ede een belangrijke nieuwsleverancier worden. Het is voor inwoners immers makkelijk om de omroep te benaderen. Juist een lokale omroep staat midden in de samenleving. De omroep heeft in potentie twee media (internet en televisie), waarmee ze grote groepen aan zich zou kunnen binden. Daarnaast kan ook het huidige radiopubliek worden behouden. Omdat de Lokale Omroep Ede een publieke omroep is (en daarmee een maatschappelijke instelling) is de omroep voor veel non-profitorganisaties een interessante partner. Zo zou er meer samengewerkt kunnen worden met plaatselijke woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en het onderwijs. De omroep kan voor deze instellingen een platform zijn, doordat goed gemaakte televisieprogramma s verschillende facetten van de Edese samenleving laten zien. Door haar rol als nieuwsleverancier voor de bevolking goed te spelen, kan de omroep haar stevige maatschappelijke positie verder uitbouwen en daarmee nog meer inhoud geven aan 15

16 haar wettelijke opdracht. Een dergelijke maatschappelijke positie is voor de lange termijn van belang als het gaat om structurele en substantiële publieke financiering. 5.4 Bedreigingen De Lokale Omroep Ede is een relatief kleine organisatie, zoals de meeste lokale omroepen in Nederland. Waar deze schaalgrootte een voordeel is op het gebied van nieuwsgaring en - verzorging, kan het een bedreiging vormen als het gaat om grote, landelijke, maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Te denken valt aan de digitale doorgifte op de kabelnetwerken, uitzendingen via DVB-T (digitale ethertelevisie), juridische kwesties etc. Zoals uit de benchmark blijkt, drijven succesvolle publieke lokale omroepen grotendeels op subsidie enerzijds en reclame-inkomsten anderzijds. Omdat de Lokale Omroep Ede geen eigen acquisitiemedewerker heeft, is het genereren van eigen middelen geen makkelijke opgave. Potentiële klanten eisen professionaliteit in alles: van verkoopgesprek tot correcte uitzending en facturering van verkochte reclamezendtijd. Het spreekt voor zich dat potentiële adverteerders ook inhoudelijke en technische kwaliteit eisen als het gaat om de uitzendingen en dat die kwaliteit ook een continue factor moet zijn. Voor lokale publieke media-instellingen is ten aanzien van de publieke financiering wettelijk weinig geregeld. Als er afspraken met de gemeente worden gemaakt, kan de gemeente die dus betrekkelijk eenvoudig herroepen. Dat zorgt voor onzekerheid op het gebied van continuïteit. Het feit dat de Lokale Omroep Ede anno 2011 slechts op bescheiden schaal televisieuitzendingen maakt en nog steeds geen professionele nieuwssite heeft, kan consequenties hebben. Als andere mediaorganisaties (kranten, regionale nieuwssites) al langer actief zijn op het gebied van multimedia, hebben ze een voorsprong opgebouwd, die wellicht moeilijk in te halen is. 5.5 SWOT-analyse in tabel Onderstaande tabel geeft de hierboven SWOT-analyse schematisch weer. Sterkten - veel vrijwilligers - voltallig en stabiel bestuur met binding samenleving en groot eigen netwerk - goede technische infrastructuur Zwakten - geen eigen professionele nieuwsgaring - onvoldoende actuele nieuwssite - geen dagelijkse televisie-uitzendingen Kansen - kleinschalig karakter - laagdrempeligheid - kan belangrijke nieuwsleverancier voor Ede worden - niet-commercieel karakter, daardoor toegankelijk voor samenwerking met non-profitorganisaties - professionele berichtgeving over Ede Bedreigingen - weinig mogelijkheden om op nieuwe ontwikkelingen in te springen - geen goede reclameacquisitie - afhankelijkheid subsidie - onderontwikkelde televisie-afdeling en internetsite 16

17 6 SCENARIO S LOKALE OMROEP EDE Op basis van de huidige organisatie en de in dit rapport geschetste maatschappelijke en mediaontwikkelingen, zijn er voor de Lokale Omroep Ede enkele toekomstscenario s denkbaar. Scenario 1: alleen radio In dit model verzorgt de Lokale Omroep Ede alleen radio-uitzendingen. Daartoe bestaat de organisatie uit enthousiaste vrijwilligers, die de huidige programmering in stand houden en waar mogelijk nog enigszins uitbouwen. Het voordeel van dit scenario is dat de kosten laag zijn. Er wordt immers alleen met vrijwilligers gewerkt. Dat levert echter ook een risico op. Zoals eerder gesteld, blijken steeds minder mensen bereid om vrijwilligerswerk te doen. Deze maatschappelijke trend vormt een voortdurende bedreiging voor de continuïteit en de kwaliteit van de uitzendingen. Daarnaast is de vraag of alleen met radio-uitzendingen voldaan wordt aan de in dit rapport omschreven veranderende eisen aan publieke lokale omroepen. De vraag is gerechtvaardigd of de Lokale Omroep Ede wel een rol van betekenis speelt in de lokale samenleving indien het aanbod alleen uit radioprogramma s bestaat. Deze maatschappelijke positie is immers van belang bij het genereren van publieke en private middelen, waarmee de omroepactiviteiten dienen te worden gefinancierd. Ook gezien de situatie in Oss en Venlo, waar televisie een prominente plaats inneemt, lijkt dit scenario binnen het huidige medialandschap en maatschappelijke ontwikkelingen niet voor de hand te liggen. Tot slot kan gewezen worden op het feit dat het medium radio als leverancier van nieuws en informatie eerder een aanvullende rol speelt. Scenario 2: radio zelf maken en televisie uitbesteden In dit model verandert er niets aan de radioafdeling van de omroep. Om structureel televisieprogramma s (te denken valt aan een dagelijks nieuwsprogramma) te kunnen aanbieden, wordt samenwerking gezocht met een derde partij. Die partij verzorgt een basisprogrammering op televisie, die aangevuld kan worden met door de vrijwilligers van de omroep gemaakte uitzendingen, bijvoorbeeld in het weekend. Het grootste voordeel van dit model is dat het medium televisie een prominente plaats krijgt in de omroepactiviteiten. Gezien landelijke ontwikkelingen is dat een must. Ervaringen in Oss en Venlo tonen aan dat de betrokken omroepen - juist vanwege hun televisieactiviteiten - een groot maatschappelijk draagvlak kennen. Daarmee is het makkelijker om publieke en private financiering voor de omroepexploitatie te genereren. Het uitbesteden van de tv-activiteiten heeft het voordeel, dat de omroep geen medewerkers in dienst hoeft te nemen en dus ook niets te maken heeft met alle aspecten die bij een dergelijke arbeidsverhouding horen. Nadeel aan het uitbesteden van de televisietak is, dat er niet structureel gebouwd wordt aan de eigen nieuwsgaring van de omroep. Het opbouwen en onderhouden van een redactioneel netwerk zal in het geval van uitbesteding, een lage prioriteit krijgen. Voor de derde partij zal namelijk eerder het kortetermijnbelang gelden (de uitzendingen dienen klaar te zijn) dan de interesses van de omroep op de lange termijn (de omroep als belangrijke nieuwsleverancier neerzetten). Nadeel is verder zonder meer het verlies van identiteit in de programmering. De derde partij bepaalt immers - binnen vooraf vastgestelde randvoorwaarden - de inhoud van de uitzendingen. En dat terwijl de Lokale Omroep Ede mediawettelijk eindverantwoordelijk is. 17

18 Verder zal de derde partij ook voor andere opdrachtgevers werken, hetgeen gevolgen kan hebben voor de exclusiviteit van de onderwerpen en beeldmateriaal. Het onderscheidend vermogen van de Lokale Omroep Ede en de pluriformiteit van de lokale pers komt dat niet ten goede. Tot slot zal de omroep voor de diensten van de producerende partij moeten betalen. Scenario 3: radio en televisie zelf maken In dit model verandert er niets aan de radioafdeling van de omroep. Om structureel televisieprogramma s (te denken valt aan een dagelijks nieuwsprogramma) te kunnen aanbieden, zet de omroep structureel betaalde krachten in. Hart van een dergelijke organisatie is een centrale redactie, die multimediaal werkt. De redactie is in staat om zelf nieuws te vergaren en vakkundig tot berichtgeving te verwerken op radio, televisie en internet. De redactie wordt gevormd door vaste, gekwalificeerde krachten en (op deelgebieden) aangevuld met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn enthousiast, bereid te leren en voeren (bestuurs)beleid correct uit. De vrijwilligers worden ingezet op radio (teneinde de gevarieerde programmering te behouden) en aanvullend op televisie. Een heldere, overzichtelijke organisatiestructuur draagt bij aan het goed functioneren. Het bestuur op afstand stelt het beleid vast en is verantwoordelijk voor financiën. Het pbo faciliteert en legitimeert de binding met de lokale gemeenschap. Belangrijkste voordeel in dit model is dat omroep structureel gaat werken aan een kwalitatieve nieuwsvoorziening, die leidt tot berichtgeving via alle de lokale publieke omroep ter beschikking staande media: radio, televisie en internet. De omroep denkt niet meer in termen van individuele (doelgroep)programma s en doelgroepen, maar in termen van nieuwsaanbod. Het voordeel van werken met betaalde krachten is continuïteit; niet alleen procesmatig, maar ook inhoudelijk. De betaalde krachten hebben eigen taken en verantwoordelijkheden en nemen daardoor de vrijwilligers het werk dus niet uit handen. Een grote rol voor televisie en internet is voor de komende jaren het fundament onder het bestaansrecht voor de Lokale Omroep Ede. Zoals eerder gemeld: Nederlands succesvolste publieke lokale omroepen drijven op hun tv-activiteiten. En weten daaruit substantiële middelen te genereren. 18

19 7 BELEIDSKEUZES EN ONDERBOUWING In dit meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur getracht relevante ontwikkelingen op het gebied van media en maatschappij te koppelen aan de huidige Lokale Omroep Ede. Het plan is geen doel op zich, maar slechts een middel om stappen te nemen die het voortbestaan van de organisatie op langere termijn dienen te waarborgen. Dat vraagt om het maken van bestuurlijke keuzes, waarbij zo veel mogelijk rekening is gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Bij het maken van zijn keuzes heeft het bestuur zich laten leiden door de huidige kwaliteiten van de omroep, maar zeker ook door de tekortkomingen van de organisatie en de kansen die de omroep kan benutten. Voor het bestuur is het duidelijk dat de omroep zich verder moet ontwikkelen tot een professionele en maatschappelijk relevante organisatie met een eigen identiteit. Daarbij is het motto - ook in Ede - goed doen, of laten. 7.1 Beleidskeuze: scenario 3 Het bestuur kiest dan ook voor het hiervoor geschetste scenario 3, waarbij er zelf radio- en televisieprogramma s worden geproduceerd. Uiteraard behoort de ontwikkeling van de internetsite tot volwaardig derde medium van de omroep tot dit scenario. Voor de door het bestuur gewenste ontwikkeling van de Lokale Omroep Ede is een structurele en multimediale eigen nieuwsvoorziening een voorwaarde. Door de inzet van de drie genoemde media worden de inwoners van het verzorgingsgebied optimaal geïnformeerd over en betrokken bij hetgeen zich in de lokale samenleving afspeelt. 7.2 Prioriteit doorontwikkeling televisie Het stichtingsbestuur is van mening dat het succesvol ontwikkelen van de televisieactiviteiten een voorwaarde is voor het voortbestaan van de organisatie op langere termijn. Bij succesvolle lokale publieke omroepen in Nederland zijn de televisieprogramma s namelijk peilers onder hun succes gebleken. Daarnaast heeft het medium radio - zeker in de toekomst - steeds minder bestaansrecht als het gaat om het bereiken van grote groepen inwoners van het verzorgingsgebied met informatieve en nieuwsprogramma s. Met alleen radio zal de Lokale Omroep Ede nooit een belangrijke, structurele speler kunnen zijn in het Edese maatschappelijk leven; een opdracht die het bestuur juist van groot belang acht. Om de eigen identiteit te behouden en verder te ontwikkelen, kiest het bestuur voor het zelf produceren van televisieprogramma s. De laagdrempeligheid van de te ontwikkelen centrale nieuwsredactie, het netwerk waarover de omroep reeds beschikt en het feit dat de omroep onderdeel uitmaakt van de samenleving waarover ze bericht, zorgen voor een unieke positie op de lokale nieuwsmarkt. De Lokale Omroep Ede is als geen ander in staat om Ede te vertalen in goed bekeken en beluisterde televisie- en radioprogramma s. Daarnaast biedt het zelf produceren van televisieprogramma s meer garanties op het gebied van journalistieke inhoud en continuïteit. Op steeds meer plaatsen in Nederland tonen lokale publieke omroepen aan dat ze met behulp van professionele, eigen nieuwsredacties op kwalitatieve en kwantitatieve wijze invulling geven aan hun televisiekanaal. Het bestuur constateert dat in Ede alle uitgangspunten aanwezig zijn om een zelf beheerd en geproduceerd televisiekanaal tot een succes te maken. 19

20 7.3 Multimedialiteit Het bestuur kiest voor een multimediale aanpak, waarbij een multimediale nieuwsredactie op efficiënte wijze content over de drie media - radio, tv en internet - van de Lokale Omroep Ede kan aanbieden. Deze manier van werken wordt met veel succes toegepast in (onder andere) Oss en Venlo. Ook in Eindhoven is vastgesteld, dat de omroep zich conform deze lijn dient te ontwikkelen. Met een multimediale aanpak wordt het bereik van de omroep vergroot en worden burgers optimaal van informatie voorzien. Dat laatste is van belang als het gaat om het maximaliseren van het effect van de activiteiten van de Lokale Omroep Ede in de zin van identiteitsvorming door burgers, burgerparticipatie en maatschappelijk welbevinden. Het bestuur constateert dat de omroep de komende jaren meer en meer op deze activiteiten wordt afgerekend. Daarnaast wordt door multimediaal te werken structureel aan de merken van de omroep gewerkt: EDE TV (tv en kabelkrant) en EDE FM (radio), alsmede de daarbij behorende domeinnamen en websites. De Lokale Omroep Ede dient voor veel inwoners de belangrijkste lokale nieuwsleverancier te worden. 7.4 Gevolgen organisatie De keuze voor scenario 3 heeft consequenties voor de interne organisatie van de omroep. Belangrijkste verandering is het creëren van een multimediale, centrale nieuwsredactie. Deze redactie verwerkt binnengekomen relevante informatie tot nieuwsberichten en onderwerpen voor televisie (inclusief kabelkrant), internet, radio en teletext. Uiteraard ligt de journalistieke ambitie van de centrale redactie hoog: de verankering in de lokale samenleving moet leiden tot een hoog gehalte aan eigen nieuws, waarmee de omroep zich kan onderscheiden van andere lokale media (zoals De Gelderlander en Ede Stad) en waarmee de publieke taak van de omroep correct wordt ingevuld. Om continuïteit en inhoudelijke (journalistieke) kwaliteit van de te vormen centrale redactie te waarborgen, is een vaste kern van beroepskrachten noodzakelijk. Omdat het een nieuw te vormen centrale redactie betreft, nemen de beroepskrachten nauwelijks taken van de huidige vrijwilligers over. Hierdoor zal er voor de plannen bij de onbetaalde omroepmedewerkers draagvlak zijn. Waar het om draait, is het op hoofdlijnen behouden van het huidige radioprogramma-aanbod, hetgeen aangevuld wordt met dagelijks nieuws op radio, televisie (inclusief kabelkrant en teletext) en internet. Om de Lokale Omroep Ede klaar te maken voor de toekomst heeft het bestuur in 2011 de statuten aangepast, daarbij rekening houdend met de aanpassingen in de relevante wet- en regelgeving, die de laatste jaren zijn doorgevoerd. Zo is internet niet langer een neventaak van de omroep, maar een hoofdtaak. Ook zijn allerlei termen en bepalingen aangepast, die nu ook in de eigen reglementen zijn verwerkt. Het bestuur acht het van belang, dat het pbo zijn mediawettelijke taak ook in de toekomst naar behoren kan uitvoeren. Om die reden zal de positie van het pbo binnen de omroep moeten worden aangepast. Het Commissariaat voor de Media heeft in 2009 richtlijnen voor de lokale omroepen gegeven, die het bestuur in 2011 in de nieuwe statuten heeft doorgevoerd. Tot slot zal de nieuwe vestigingslocatie moeten beschikken over de juiste oppervlakte en indeling om de organisatie te kunnen herbergen. Het bestuur heeft daarbij de voorkeur voor een eigen toegang en gezicht, alhoewel dat geen eigen pand hoeft te betekenen. 20

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923. Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum.

Gemeente Den Haag. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923. Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923 RIS108197_30-09-2003 Gemeente Den Haag Den Haag, 5 september 2003 Aan de gemeenteraad Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum.

Nadere informatie

Stichting Omroep Ede Jaarverslag 2014

Stichting Omroep Ede Jaarverslag 2014 Stichting Omroep Ede De Stichting Omroep Ede (hierna: omroep) is in 1988 opgericht en handelt tevens onder de merknamen EDE TV en EDE FM. Daarnaast vormt internet (omroepede.nl) een belangrijke pijler

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid 2009-2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden. RegioPilot Twente - Intentieverklaring In de vergadering van het Twents Overleg lokale Omroepen (TOlO) van 16 juli 2012 hebben de ondergetekende Twentse lokale Omroepen de intentie uitgesproken om: een

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen Toelichting Inleiding Op 31 augustus 2017 lopen de vergunningen af die de Minister van Economische Zaken heeft verleend voor commerciële radio-omroepen. Het gaat om vergunningen voor gebruik van het spectrum

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 bijlage(n)

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen

Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen T.a.v. mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus

Nadere informatie

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2004

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2004 1 januari t/m 31 december 2004 RTL Nederland Interactief, een dochteronderneming van RTL Nederland, heeft een netwerk van sites met een hoog entertainmentgehalte. Deze sites zijn qua vormgeving en uitstraling

Nadere informatie

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2005

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2005 1 januari t/m 31 december 2005 RTL Nederland Interactief, een dochteronderneming van RTL Nederland, heeft een netwerk van sites met een hoog entertainmentgehalte. Deze sites zijn qua vormgeving en uitstraling

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Uitvoering motie 'à la carte menu'

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Uitvoering motie 'à la carte menu' >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

RTV80: Lokaal multimediaal. Van radiostation tot multimediaal station

RTV80: Lokaal multimediaal. Van radiostation tot multimediaal station RTV80: Lokaal multimediaal Van radiostation tot multimediaal station 1 Inleiding Sinds de komst van radio 80 in 1980 (toen nog radio Noordzee geheten) is het medialandschap aanzienlijk veranderd. Communicatiemiddelen

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten,

Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten, Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten, bij deze de reactie van IRTV Groningen betreffende het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de concessie

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Omroepvereniging VARA T.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2008 Uitgifte van het tijdschrift Kassa Magazine Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Document van de Werkgroep Andere Publieke Omroep ten behoeve van het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie OCW in de Tweede

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht

RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht 1 CONCEPT RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht De Regionale Programmaraad Midden Utrecht heeft in 2004 voor het laatst een radioadvies uitgebracht aan Casema. Hierbij treft u een nieuw

Nadere informatie

Raad V200901121 versie 1 december 2009

Raad V200901121 versie 1 december 2009 Raadsvoorstel Inleiding: Sinds 2002 worden de vergaderingen van de gemeenteraad door camera geregistreerd en integraal uitgezonden op het televisiekanaal van de Heusdense lokale omroep HTR. Sinds de vaststelling

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Het publiek van lokale en regionale media

Het publiek van lokale en regionale media Ed Hollander Maurice Vergeer Piet Verschuren Het publiek van lokale en regionale media De veranderingen in lokale en regionale medialandschappen in Nederland gedurende de laatste jaren betreffen de uitbreiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID media-aanbodbeleid 2015 INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID Inleiding - De publieke taak van de Omroep van Amsterdam 4 De publieke taak... 4 Het media-aanbodbeleid 5 Inleiding... 5 1 - Missie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID media-aanbodbeleid 2014 INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID Inleiding - De publieke taak van de Omroep van Amsterdam... 4 De publieke taak... 4 Omroep van Amsterdam: professioneel aanbod AT5, nieuwsvoorziening

Nadere informatie

Datum 15 juli 2014 Antwoord op Kamervragen van de leden De Liefde en Elias over 'de rode knop'

Datum 15 juli 2014 Antwoord op Kamervragen van de leden De Liefde en Elias over 'de rode knop' >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet,

gelet op het bepaalde in de artikelen 42, 64a, 82i en 134 van de Mediawet, Het Commissariaat voor de Media, gezien het bezwaarschrift d.d. 8 januari 2002 van UPC Nederland B.V. tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media d.d. 27 november 2001 waarbij aan UPC Nederland

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Adviesrapport m.b.t. uitspreken voorkeur lokale media instelling. Opdrachtgever: gemeente Lingewaard

Adviesrapport m.b.t. uitspreken voorkeur lokale media instelling. Opdrachtgever: gemeente Lingewaard Adviesrapport m.b.t. uitspreken voorkeur lokale media instelling Opdrachtgever: gemeente Lingewaard Uitgevoerd door: Bert van Valburg Michel van der Voort Waalre, 10 december 2012 Hubertus v.d. Clusenstraat

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707 Publieke Omroep t.a.v. de raad van bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 14 maart 2005 Life feeds Olympische Spelen op internet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4403854 Aan : Gemeenteraad Datum : 6 november 2013 Portefeuillehouder : Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Omgaan met (sociale) media. Voor politici

Omgaan met (sociale) media. Voor politici Omgaan met (sociale) media Voor politici René Schoemaker Sinds 1986 journalist, onder meer NHD (AC, SC), kabelkranten, NOS, AD, TROS, managementbladen en ict-websites. Sinds 2008 raadslid in Heerhugowaard

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015

Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015 Aan College van B&W, Rhenen Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015 Geacht College, Rhenen 30 oktober 2014 Op 20 oktober 2014 ontving de raad Sociaal Domein de

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013

UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013 UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013 De ondergetekenden: Stichting Publieke Omroep Amsterdam, gevestigd aan de Piet Heinkade 179 te (1019 HC) Amsterdam, en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal Experimentplan Nieuwsfragmentenkanaal Experimentplan voor een aanbodkanaal E x p e r i m e n t Achtergrond Uitgangspunten Wettelijke en juridische kaders Positie binnen taakopdracht en relatie met ander

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 26 februari 2008 Licentieverstrekking schoolartikelen bij jeugdserie Spangas Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem GfK. Growth from Knowledge Internet Radio Leendert van Meerem Radio, het oudste elektronische medium 2 - Gestart, 100 jaar geleden op de Amplitude Modulatie : AM - Voor de oorlog al krakend met de Korte

Nadere informatie