Provinciaal blad van Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad van Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: - Onderwerp Beleidsregel Leefbaarheid 2007, onderdeel van het Loket Sociale Infrastructuur. Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluiten: A In te trekken de beleidsregel Leefbaarheid van 2006 B Vast te stellen de aangepaste beleidsregel Leefbaarheid 2007 Inhoudsopgave beleidsregel Leefbaarheid Uitgangspunten en doelstelling 2. Aanvraagprocedure 3. Inhoudelijke beoordelingscriteria voor multifunctionele voorzieningen 4. Inhoudelijke beoordelingscriteria voor burgerparticipatieprojecten 5. Beschikbare middelen en financiële voorwaarden 5. In behandeling nemen van een aanvraag en besluitvorming 7. Algemene subsidieverplichtingen en bijzondere verplichtingen 8. Begripsbepalingen 9. Slotbepalingen

2 Artikel 1 Uitgangspunten en doelstelling 1.1. Algemene Subsidie Verordening De beleidsregel Leefbaarheid 2007 geldt voor het jaar Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant, voor zover niet nader geregeld in deze beleidsregel Inhoud De beleidsregel Leefbaarheid 2007 beschrijft de subsidiabele activiteiten en criteria, de subsidiabele kosten, de wijze van indiening en afhandeling van subsidieaanvragen Doel De Beleidsregel Leefbaarheid is bedoeld voor cofinanciering van projecten of activiteiten die bijdragen aan versterking van leefbaarheid in Noord-Brabant: A. Het bevorderen en stimuleren van burgerparticipatie Burgerparticipatie is belangrijk voor het behouden van de leefbaarheid. Het ontmoeten en samenwerken aan een gemeenschappelijk belang versterkt de noodzakelijke sociale cohesie. Bij burgerparticipatie denkt de provincie aan deelname en samenwerking met alle betrokkenen bij de voorbereiding en uitvoering van lokaal beleid. Het gaat om betrokkenheid van burgers bij visieontwikkeling en activiteiten ten aanzien van sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente. B. Het realiseren en behouden van een goed gespreid voorzieningenniveau Een multifunctionele accommodatie speelt een prominente rol in een kern of buurt en is bedoeld om de leefbaarheid van bewoners inhoud te geven. Een goed gespreid voorzieningenniveau kan in het bijzonder worden bereikt door functiemenging in de vorm van multifunctionele voorzieningen in de wijk waar verschillende type functies worden samengebracht en waar ontmoetingsfuncties nadrukkelijk onderdeel van uitmaken Leefbaarheid en de samenhang met het Combifonds De doelstelling van de beleidsregel Leefbaarheid vertoont grote gelijkenis met het Combifonds. De beleidsregel Leefbaarheid kan worden beschouwd als complementair aan het Combifonds. De beleidsregel Leefbaarheid cofinanciert de procesondersteuning die nodig is om tot draagvlak voor en samenwerking bij een multifunctioneel aanbod te komen. De beleidsregel Combifonds cofinanciert de fysieke realisatie van multifunctionele accommodaties waar het aanbod gerealiseerd wordt. Met de combinatie van beide beleidsregels zijn Gedeputeerde Staten in staat om goede projecten in alle fasen te ondersteunen. 2/14

3 Artikel 2 Aanvraagprocedure 2.1. Aanvrager Een aanvraag voor een stimuleringssubsidie Leefbaarheid kan worden ingediend door rechtspersonen Draagvlak gemeente Wij gaan ervan uit dat bij het aanvragen van subsidies er draagvlak is bij gemeenten, waardoor het project tot maatwerk kan komen. Dit kan door de aanvrager worden aangetoond door een positieve verklaring van de gemeente te overleggen Indieningtermijnen Aanvragen voor 2007 kunnen, vanaf 15 februari 2007, doorlopend worden ingediend, tot uiterlijk 1 juli Aanvraagformulier Een aanvraag voor stimuleringssubsidie Leefbaarheid wordt bij voorkeur digitaal ingediend via 15 februari 2007 is het provinciale digitale loket (vermoedelijk) beschikbaar. Het blijft mogelijk een aanvraag schriftelijk in te dienen. Een aanvraagformulier kan worden gedownload via of worden opgevraagd bij: Meer informatie is verkrijgbaar via mw. Van t Hoog tel Schriftelijke aanvragen Schriftelijke aanvragen kunnen worden gericht aan: College van Gedeputeerde Staten Directie Sociale en Culturele Ontwikkeling T.a.v. mevr. L. van t Hoog Postbus MC s-hertogenbosch Artikel 3 Inhoudelijke beoordelingscriteria voor burgerparticipatieprojecten 3.1. De activiteiten moeten leiden tot actieve betrokkenheid van burgers bij lokale beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie, met als doel het versterken van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. Initiatiefnemers dienen in hun subsidieaanvraag te onderbouwen op welke wijze (methode) bewoners betrokken zijn of hoe de activiteiten (methode) tot actieve betrokkenheid leiden. 3/14

4 3.2. Het project draagt bij aan een wezenlijk maatschappelijk belang. Initiatiefnemers dienen in hun subsidieaanvraag te onderbouwen dat er sprake is van een wezenlijk maatschappelijk belang. Dit kan bijvoorbeeld door beleidsnotities, kwantitatieve gegevens, enquête, interviews en dergelijke Er is sprake van een planmatige aanpak bestaande uit meerdere activiteiten, gericht op het betrekken van burgers bij lokale beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie Er is sprake van minimaal adviseren, coproduceren en/of meebeslissen Initiatiefnemers dienen in hun subsidieaanvraag aan te tonen van welk participatieniveau sprake is Toelichting In de participatieladder zoals gepubliceerd door de SGBO in mei 2005 (Burgerparticipatie in de WMO) worden diverse niveau s van participatie onderscheiden, waarbij de mate waarin burgers invloed uit kunnen oefenen toeneemt. A. Adviseren: de gemeente stelt in beginsel samen met burgers de agenda op, maar geeft hen de gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij hun ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van beleid. Men verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hierover (beargumenteerd) afwijken. B. Coproduceren: de gemeente komt samen met burgers een agenda overeen en zoekt samen naar oplossingen. Men verbindt zich in principe aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming. C. Meebeslissen: de gemeente laat de beleids- en bestuursvorming over aan de burgers, waarbij het ambtelijk apparaat een adviserende rol vervult. Men neemt de resultaten over, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden. Artikel 4 Inhoudelijke beoordelingscriteria voor multifunctionele voorzieningen Alleen wanneer een project voldoet aan alle inhoudelijke beoordelingscriteria kan het project voor subsidiëring in aanmerking komen Het project draagt bij aan het realiseren en behouden van een goed gespreid voorzieningenniveau in Noord-Brabant Er dient een aanbod van diensten (functies) te zijn dat aantoonbaar voorziet in de behoefte van bewoners in hun kern of buurt. Initiatiefnemers dienen in de subsidieaanvraag aan te tonen dat zij: - zicht hebben (of met het initiatief zicht krijgen) op de lokale behoefte 4/14

5 - en op welke wijze het initiatief aansluit bij deze behoeften en wensen. Hiertoe kan bijvoorbeeld een behoefteonderzoek, een verslag van een bewonersavond, een dorpsontwikkelingsplan of de uitkomsten van een enquête worden meegestuurd Er is sprake van aantoonbare betrokkenheid van wijk- of dorpsbewoners bij de planontwikkeling. Invloed van bewoners is van prominent belang voor het draagvlak voor de accommodatie. Deze invloed zal daarom structureel een plek moeten krijgen binnen de organisatie. Initiatiefnemers dienen in hun subsidieaanvraag aan te geven op welke wijze de invloed van bewoners in de diverse fasen van het project verankerd is. Hiertoe kan bijvoorbeeld een positief oordeel van de desbetreffende wijk-/dorpsraad of klankbordgroep bewoners worden meegestuurd Er dient een combinatie van minstens 3 verschillende functies onder één dak te worden aangeboden. Voor een toelichting op de voorzieningen per functie zie artikel 8.10 Artikel 5 beschikbare middelen en financiële voorwaarden 5.1. Stimuleringssubsidie Met het verlenen van een stimuleringssubsidie willen Gedeputeerde Staten andere partijen en subsidiegevers stimuleren mede te investeren in projecten om daarmee een multipliereffect te creëren. Gedeputeerde Staten dragen bij aan projecten die direct tot actie aanzetten en die een stimulerende werking hebben op de creativiteit van partijen, middels een éénmalige stimuleringssubsidie Vervolgaanvragen leefbaarheid Aan de toekenning van een stimuleringssubsidie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot vervolgaanvragen Subsidieplafond Verzoeken voor een subsidie worden in ieder geval afgewezen als door verstrekking van subsidie het betreffende subsidieplafond wordt overschreden Minimale en maximale subsidiebedragen Het maximale subsidiebedrag voor (pilot) projecten is , - per project. Het minimale bedrag is 3.000, Cofinanciering Er is sprake van cofinanciering van ten minste 50% bij projecten of er is, bij wijze van hoge uitzondering, voldoende aangetoond dat volledige cofinanciering niet haalbaar is. Cofinanciering is belangrijk omdat dit vaak betekent dat er meer draagvlak is. Daarnaast vinden wij cofinanciering van belang voor voortgang en implementatie van in gang gezette projecten. 5/14

6 5.6. Subsidiabele kosten voor burgerparticipatieprojecten. Het gaat om een éénmalige bijdrage in (proces)kosten bij de opstart van projecten die als einddoel hebben deelname en samenwerking van burgers bij ontwikkeling en uitvoering van lokaal beleid gericht op sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente. Subsidiabel zijn die: o proceskosten die gemaakt worden voor het ontwikkelen en uitvoeren van diverse methoden en activiteiten om burgers te betrekken bij lokaal beleid (beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie), gericht op het versterken van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. o kosten die gemaakt worden voor ondersteunende communicatie. De provincie denkt hierbij bijvoorbeeld aan een bijdrage in kosten die gemaakt worden voor (een combinatie van) digitale peilingen, enquêtes, prijsvragen, debatten, groepsgesprekken, expertmeetings, rondetafelgesprekken, dorpsontwikkelingsplannen e.d., draagvlakontwikkeling, inzet projectleider, netwerkontwikkeling, kennisontwikkeling en uitwisseling Subsidiabele kosten voor multifunctionele voorzieningen. Het gaat om een éénmalige bijdrage in (proces)kosten bij de opstart van projecten die als einddoel hebben het realiseren van een gecombineerd dienstenaanbod (minimaal 3 functies) onder één dak in een kern of wijk. Subsidiabel zijn die proceskosten die: o gemaakt worden om de combinatie van tenminste drie functies (zie artikel lid A t/m H) onder één dak te realiseren. o gemaakt worden burgers te betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van de multifunctionele voorzieningen o gerelateerd zijn aan de opstart en implementatie van samenwerking binnen één voorziening. De provincie denkt hier bijvoorbeeld aan een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor haalbaarheidsonderzoek, behoefteonderzoek, draagvlakontwikkeling, inzet projectleider, organisatie en implementatie van de diverse diensten in het multifunctioneel centrum, netwerkontwikkeling, visieontwikkeling, kennisontwikkeling en uitwisseling Niet-subsidiabele kosten Niet subsidiabel zijn: o bouwgerelateerde en huisvestingsgerelateerde kosten (zoals architectkosten, investeringskosten in vaste activa en onroerend goed, stedenbouwkundige onderzoeken, kosten voor schetsontwerpen, kosten voor de aanbestedingsprocedure voor de bouw e.d.) o inrichtingskosten en roerende goederen zoals computers en inventaris. o kosten welke op basis van reguliere taken (bijvoorbeeld wettelijke kaders) of op reguliere wijze (bijvoorbeeld door de verantwoordelijke gemeente) kunnen worden gefinancierd. Met andere woorden, er moet 6/14

7 een door de aanvrager aantoonbare financiële noodzaak zijn tot subsidiëring van het project Betrokkenheid Provincie Noord-Brabant De Provincie Noord-Brabant wil bij voorkeur vanaf de start van de ontwikkeling van een project door initiatiefnemers worden betrokken bij de planvorming om op die manier haar rol als kennismakelaar en facilitator optimaal te kunnen invullen. Initiatiefnemers kunnen hiertoe contact opnemen met de betreffende relatiebeheerder van de directie SCO/ZW. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de relatiebeheerders per gemeente. Artikel 6. In behandeling nemen van een aanvraag en besluitvorming 6.1. Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. - Het aanvraagformulier is volledig ingevuld, vergezeld van alle gevraagde bescheiden zoals: A. Positieve verklaring van de gemeente B. Document dat (aansluiting bij) de behoefte aantoont C. Document dat betrokkenheid bewoners aantoont - Aanvragen dienen altijd een gespecificeerd activiteitenplan/projectplan per jaar te bevatten. - Aanvragen dienen altijd een gespecificeerde en sluitende begroting uitgesplitst naar kalenderjaar te bevatten Beoordeling en afweging van aanvragen De beoordeling en afweging van aanvragen vindt plaats op basis van de informatie op het aanvraagformulier en alle andere met dit aanvraagformulier meegestuurde documentatie Beoordelingsprocedure In 2007 zal de beoordeling plaatsvinden op volgorde van binnenkomst Niet in behandeling nemen Gedeputeerde Staten kunnen besluiten een aanvraag op formele gronden niet in behandeling te nemen als het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld of niet alle gevraagde bescheiden zijn bijgevoegd. Alvorens Gedeputeerde Staten daartoe besluiten, stellen zij de aanvrager in de gelegenheid binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving hiervan de aanvraag aan te vullen met de verlangde gegevens en bescheiden. 7/14

8 6.5. Besluitvorming door Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten beslissen uiterlijk 12 weken na de ontvangst van de aanvraag op het subsidieverzoek. Beoordeling en afweging van aanvragen vindt plaats volgens de criteria in deze beleidsregel. Artikel 7 Algemene subsidieverplichtingen en bijzondere verplichtingen Indien de subsidie wordt toegekend zijn, naast de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordeningen van de Provincie Noord-Brabant de volgende algemeen geldende provinciale subsidieverplichtingen en bijzondere verplichtingen van toepassing Bevoorschotting Maximaal 80% van het jaarlijkse subsidiebedrag wordt bevoorschot. Subsidiebedragen van en lager worden bij verlening 100% bevoorschot Bevoorschotting bij meerjarige subsidie Na toezending en goedkeuring van een inhoudelijke en financiële verantwoording (zie art.7.5.) zal de subsidie van het desbetreffende jaar worden vastgesteld en wordt, indien van toepassing, overgegaan tot bevoorschotting voor het daaropvolgende jaar Besteding Toegekende subsidie voor 2007 dient ook in 2007 te worden besteed. Dit betekent dat de werkzaamheden voor afgerond moeten zijn Wijzigingen in activiteitenplanning Wij gaan ervan uit dat de prestaties waarvoor de subsidie wordt ontvangen daadwerkelijk worden gerealiseerd volgens de begroting en activiteitenplanning. Indien er onverhoopt vertraging optreedt in de uitvoering dient dit ons direct meegedeeld te worden, vergezeld van een gemotiveerd verzoek om de prestaties door te mogen schuiven naar een volgend kalenderjaar. Wij zullen dan vervolgens zo spoedig mogelijk besluiten of wij daarmee in kunnen stemmen Verantwoording De subsidieontvanger dient per kalenderjaar financiële en inhoudelijke verantwoording af te leggen in de vorm van een voortgangsrapportage over de in dat kalender jaar geleverde prestaties. Deze voortgangsrapportage dient voorzien te worden van deugdelijke bewijsstukken zoals facturen, betalingsbewijzen en een urenverantwoording. Maatgevend voor de provincie is of door de subsidieontvanger daadwerkelijk de prestatie is geleverd. 8/14

9 7.6. Eindafrekening Definitieve vaststelling van de subsidie zal plaats vinden aan het einde van de looptijd van het project op basis van een eindverantwoording ( inhoudelijk activiteitenverslag en een financieel verslag) en, indien van toepassing, een accountantsverklaring. In deze eindverantwoording moet worden aangetoond wat feitelijk is gerealiseerd. De eindverantwoording dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dan wel uiterlijk 1 april van het jaar, volgend op het subsidiejaar waarvoor subsidie is verleend, te zijn ingediend Garantiesubsidie De provinciale subsidie is een garantiesubsidie. Bij een positief exploitatiesaldo wordt de subsidie teruggevorderd naar verhouding van het provinciale subsidieaandeel in de totale subsidie-inkomsten Administratie De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie dat daaruit gedurende zeven jaren na afloop van de gesubsidieerde activiteit de van belang zijnde rechten en verplichtingen, evenals de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan Bijzondere verplichtingen A. Bij publicatie of andere communicatie over het project dient te worden vermeld dat het project mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant vanuit de beleidsregel Leefbaarheid Naast naamsvermelding verzoeken wij u, wanneer logo s van de Provincie Noord-Brabant worden gebruikt, het officiële provinciebeeldmerk op te nemen. Dit beeldmerk kunt u via , opvragen. B. Als wij u hierom verzoeken, dient u medewerking te verlenen aan activiteiten in het kader van het Leefbaarheid die dienen om de opgedane kennis en ervaring van het project beschikbaar te stellen aan derden. 9/14

10 Artikel 8 Begripsbepalingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 8.1. Aanvragers Rechtspersonen te weten de entiteit zoals genoemd in art.2:1 en 2:3 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan om publiekrechtelijke rechtspersonen (overheden) en privaatrechtelijke rechtspersonen (NV s, BV s, verenigingen en stichtingen) Subsidieplafond Het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift Stimuleringssubsidies Subsidies voor projecten die direct tot actie aanzetten en die een stimulerende werking hebben op de creativiteit van gemeenten en andere betrokken partijen. Met het verlenen van de stimuleringssubsidies willen Gedeputeerde Staten andere partijen en subsidiegevers stimuleren mede te investeren in deze projecten om daarmee een multipliereffect te creëren Cofinanciering Er is sprake van cofinanciering wanneer door één of meer andere partners dan de provincie een financiële bijdrage aan het project is toegezegd. Die andere partij kan de aanvrager van de subsidie zijn, maar ook één of meer andere partijen Schaal van kernen/wijken Er is een onderscheid gemaakt qua omvang in 2 soorten kernen. Kernen/wijken met minder dan inwoners en kernen/wijken met meer dan inwoners Multifunctionele voorzieningen Bouwkundige voorziening waarin minimaal drie verschillende functies zijn ondergebracht. De kern van multifunctionele voorzieningen is de integratie van functies op het gebied van zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke en commerciële dienstverlening zodat de sociale vitaliteit en leefbaarheid verbetert. Het gaat daarbij vooral om een diversiteit van functies waarmee wordt aangesloten op de behoefte die er is binnen een kern/wijk. Het gaat om voorzieningen als een gemeenschapshuis, een wijkcentrum, een brede school, een wijk(steun) punt etcetera. Ter illustratie is een lijst met functies opgenomen in artikel 8 lid 10. Accommodaties die zijn gericht op het onder één dak brengen van eenzelfde soort functies worden niet gezien als multifunctionele accommodaties. 10/14

11 8.7.Behoeften van een gemeenschap De behoeften van een gemeenschap betreft de behoeften van de bewoners van de kern/wijk. De initiatiefnemer kan middels een behoefteonderzoek aantonen aan welke functies binnen een kern /wijk behoeften is Dorpsontwikkelingsplan Integraal wijk- of buurtconcept ontwikkeld met of door bewoners, met door de gemeenteraad vastgestelde plannen voor wijk of buurt op het gebied van minimaal de thema s wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid Per functie zijn de volgende voorzieningen denkbaar: A. Welzijn: spreekuur maatschappelijk werk, kinderopvang, jongerenwerk, buitenschoolse opvang, dagopvang ouderen, kleinschalige sportactiviteiten. B. Ontmoeting en integratie: gelegenheid tot ontmoeting, bijeenkomen, vergaderen voor de wijk en de verenigingen. C. Zorg: thuiszorg, huisarts, dokter- en prikpost, ziekenboeg, polikliniek, fysiotherapie, apotheek, gezondheidsinformatiepunt. D. Cultuur: Oefen- en presentatieruimtes voor culturele activiteiten, bibliotheek, muziekschool. E. Educatie: peuterspeelzaal, basisschool, volksuniversiteit, volwasseneneducatie. F. Maatschappelijke dienstverlening: gemeentelijk loket/info/servicepunt, VVV. G. Zakelijke dienstverlening: servicepunt voor woningbouwcoöperatie, bankhandelingen, buurtconciërge, loket voor ziektekostenverzekering, TNT Post, uitzendbureau s. H. Wellness activiteiten: op gezondheid en actieve leefstijl gerichte activiteiten en daaraan verbonden organisaties zoals: fitnessstudio, sauna, voedingsspecialist. Artikel 9 Slotbepalingen 9.1. Inwerkingtreding De Beleidsregel Leefbaarheid 2007 treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad Afwijkingen van de beleidsregel Gedeputeerde Staten kunnen op grond van art 4:84 Awb afwijken van het in deze beleidsregel bepaalde. Indien Gedeputeerde Staten gebruik maken van deze bevoegdheid, maken zij, behoudens zaken van ondergeschikt belang, daarvan melding in hun rapportage aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC). 11/14

12 9.3. Citeertitel Deze beleidsregel wordt aangehaald als Leefbaarheid s-hertogenbosch, 23 januari 2007 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten : Uitgegeven: 31 januari 2007 De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, drs. W.G.H.M. Rutten 12/14

13 Coördinatie Elles Breebaart Bekeidsmedewerker Monique Bakker Ondersteuning Mariëtte Versteeg Ondersteuning Gemeente Relatiebeheerder Regio Subregio Telefoon Aalburg Albert van Schaik West Land van Heusden en Altena Alphen/Chaam Jan Willem van Herpen West Alphen-Chaam Asten Corry Bombeeck ZO Helmond Baarle-Nassau Jan Willem van Herpen West Baarle-Nassau Bergen op Zoom Jan Willem van Herpen West Bergen op Zoom Bergeyk Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Bernheze Frans van Amelsvoort NO Maasland Best Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Bladel Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Boekel Corry Bombeeck NO Uden/Veghel Boxmeer Corry Bombeeck NO Land van Cuijk Boxtel Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Breda Jan Willem van Herpen West Breda Cranendonck Corry Bombeeck ZO De Kempen Cuyk Corry Bombeeck NO Land van Cuijk Deurne Corry Bombeeck ZO Helmond Dongen Albert van Schaik Midden Dongen Drimmelen Jan Willem van Herpen West Drimmelen Eersel Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Eindhoven Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Etten-Leur Albert van Schaik West Etten-Leur Geertruidenberg Albert van Schaik West Geertruidenberg Geldrop/Mierlo Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Gemert-Bakel Corry Bombeeck ZO Helmond Gilze-Rijen Albert van Schaik Midden Gilze-Rijen Goirle Jan Willem van Herpen Midden Goirle Grave Corry Bombeeck NO Land van Cuijk Haaren Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Halderberge Jan Willem van Herpen West Roosendaal Heeze-Leende Corry Bombeeck ZO De Kempen Helmond Corry Bombeeck ZO Helmond s-hertogenbosch Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Heusden Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Hilvarenbeek Jan Willem van Herpen Midden Goirle Laarbeek Corry Bombeeck ZO Helmond Landerd Frans van Amelsvoort NO Maasland Lith Frans van Amelsvoort NO Maasland Loon op Zand Albert van Schaik Midden Loon op Zand Maasdonk Frans van Amelsvoort NO Maasland Mill en St. Hubert Corry Bombeeck NO Land van Cuijk Moerdijk Jan Willem van Herpen West Moerdijk Nuenen c.a. Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Oirschot Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Oisterwijk Jan Willem van Herpen Midden Goirle Oosterhout Albert van Schaik West Oosterhout

14 Oss Frans van Amelsvoort NO Maasland Reusel- De Mierden Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Roosendaal Jan Willem van Herpen West Roosendaal Rucphen Jan Willem van Herpen West Roosendaal Schijndel Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch St. Anthonis Corry Bombeeck NO Land van Cuijk St. Michielsgestel Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch St. Oedenrode Corry Bombeeck NO Uden/Veghel Someren Corry Bombeeck ZO Helmond Son en Breugel Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Steenbergen Jan Willem van Herpen West Bergen op Zoom Tilburg Albert van Schaik Midden Tilburg Uden Corry Bombeeck NO Uden/Veghel Valkenswaard Corry Bombeeck ZO De Kempen Veghel Corry Bombeeck NO Uden/Veghel Veldhoven Corry Bombeeck ZO De Kempen Vught Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Waalre Corry Bombeeck ZO De Kempen Waalwijk Albert van Schaik Midden Waalwijk Werkendam Albert van Schaik West Land van Heusden en Altena Woensdrecht Jan Willem van Herpen West Bergen op Zoom Woudrichem Albert van Schaik West Land van Heusden en Altena Zundert Albert van Schaik West Zundert /14

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: - Onderwerp Beleidsregel subsidiëring van projecten Leefbaarheid, 2006-2007, onderdeel van het Loket Sociale Infrastructuur. Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel Combifonds 2007 Bijlage(n) -- GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant - gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 28,37, 38, 39 en 63d

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE EEN INTERGEMEENTELIJK

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen

Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING BAAN BONUS REGIO WEST-BRABANT 2013-2014

STIMULERINGSREGELING BAAN BONUS REGIO WEST-BRABANT 2013-2014 STIMULERINGSREGELING BAAN BONUS REGIO WEST-BRABANT 2013-2014 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1:1 Begripsbepalingen Het college Baan Bonus IOAW IOAZ Wajong WW WIA WAO WWB Arbeidsgehandicapte Jongere Oudere

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Kaarten Sociale Veerkracht

Kaarten Sociale Veerkracht Kaarten Sociale Veerkracht Auteurs Drs. Wim Haarmann Ruben Smeets, MSc Tilburg, 30 april 2014 Documentnummer: 14.096 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 87 12 F 013-466

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport De zesde uitgave van de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema cultuur en sport. Zowel cultuur als sport zijn belangrijk voor de ontspanning

Nadere informatie

STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009

STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting TBV ; zij is de voortzetting van de TILBURGSCHE

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: Gelet op artikel 4.81 van de AWB; Overwegende dat - er behoefte is

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22944 20 december 2011 Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 076 Officiële naam regeling: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Citeertitel: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Beleidsregels Fonds Wonen en Leven gemeente Vlagtwedde 2013 / 2014

Beleidsregels Fonds Wonen en Leven gemeente Vlagtwedde 2013 / 2014 Inhoud Pagina Inleiding beleidsregels 2 Toelichting 2 Beleidsregels Fonds Wonen en Leven 4 Procedure aanvraag Fonds 5 Aanvraagformulier 6 Beleidsregels Wonen en Leven versie augustus 2013 Pag. 1 Wat zijn

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie