Provinciaal blad van Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad van Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: - Onderwerp Beleidsregel Leefbaarheid 2007, onderdeel van het Loket Sociale Infrastructuur. Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluiten: A In te trekken de beleidsregel Leefbaarheid van 2006 B Vast te stellen de aangepaste beleidsregel Leefbaarheid 2007 Inhoudsopgave beleidsregel Leefbaarheid Uitgangspunten en doelstelling 2. Aanvraagprocedure 3. Inhoudelijke beoordelingscriteria voor multifunctionele voorzieningen 4. Inhoudelijke beoordelingscriteria voor burgerparticipatieprojecten 5. Beschikbare middelen en financiële voorwaarden 5. In behandeling nemen van een aanvraag en besluitvorming 7. Algemene subsidieverplichtingen en bijzondere verplichtingen 8. Begripsbepalingen 9. Slotbepalingen

2 Artikel 1 Uitgangspunten en doelstelling 1.1. Algemene Subsidie Verordening De beleidsregel Leefbaarheid 2007 geldt voor het jaar Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant, voor zover niet nader geregeld in deze beleidsregel Inhoud De beleidsregel Leefbaarheid 2007 beschrijft de subsidiabele activiteiten en criteria, de subsidiabele kosten, de wijze van indiening en afhandeling van subsidieaanvragen Doel De Beleidsregel Leefbaarheid is bedoeld voor cofinanciering van projecten of activiteiten die bijdragen aan versterking van leefbaarheid in Noord-Brabant: A. Het bevorderen en stimuleren van burgerparticipatie Burgerparticipatie is belangrijk voor het behouden van de leefbaarheid. Het ontmoeten en samenwerken aan een gemeenschappelijk belang versterkt de noodzakelijke sociale cohesie. Bij burgerparticipatie denkt de provincie aan deelname en samenwerking met alle betrokkenen bij de voorbereiding en uitvoering van lokaal beleid. Het gaat om betrokkenheid van burgers bij visieontwikkeling en activiteiten ten aanzien van sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente. B. Het realiseren en behouden van een goed gespreid voorzieningenniveau Een multifunctionele accommodatie speelt een prominente rol in een kern of buurt en is bedoeld om de leefbaarheid van bewoners inhoud te geven. Een goed gespreid voorzieningenniveau kan in het bijzonder worden bereikt door functiemenging in de vorm van multifunctionele voorzieningen in de wijk waar verschillende type functies worden samengebracht en waar ontmoetingsfuncties nadrukkelijk onderdeel van uitmaken Leefbaarheid en de samenhang met het Combifonds De doelstelling van de beleidsregel Leefbaarheid vertoont grote gelijkenis met het Combifonds. De beleidsregel Leefbaarheid kan worden beschouwd als complementair aan het Combifonds. De beleidsregel Leefbaarheid cofinanciert de procesondersteuning die nodig is om tot draagvlak voor en samenwerking bij een multifunctioneel aanbod te komen. De beleidsregel Combifonds cofinanciert de fysieke realisatie van multifunctionele accommodaties waar het aanbod gerealiseerd wordt. Met de combinatie van beide beleidsregels zijn Gedeputeerde Staten in staat om goede projecten in alle fasen te ondersteunen. 2/14

3 Artikel 2 Aanvraagprocedure 2.1. Aanvrager Een aanvraag voor een stimuleringssubsidie Leefbaarheid kan worden ingediend door rechtspersonen Draagvlak gemeente Wij gaan ervan uit dat bij het aanvragen van subsidies er draagvlak is bij gemeenten, waardoor het project tot maatwerk kan komen. Dit kan door de aanvrager worden aangetoond door een positieve verklaring van de gemeente te overleggen Indieningtermijnen Aanvragen voor 2007 kunnen, vanaf 15 februari 2007, doorlopend worden ingediend, tot uiterlijk 1 juli Aanvraagformulier Een aanvraag voor stimuleringssubsidie Leefbaarheid wordt bij voorkeur digitaal ingediend via 15 februari 2007 is het provinciale digitale loket (vermoedelijk) beschikbaar. Het blijft mogelijk een aanvraag schriftelijk in te dienen. Een aanvraagformulier kan worden gedownload via of worden opgevraagd bij: Meer informatie is verkrijgbaar via mw. Van t Hoog tel Schriftelijke aanvragen Schriftelijke aanvragen kunnen worden gericht aan: College van Gedeputeerde Staten Directie Sociale en Culturele Ontwikkeling T.a.v. mevr. L. van t Hoog Postbus MC s-hertogenbosch Artikel 3 Inhoudelijke beoordelingscriteria voor burgerparticipatieprojecten 3.1. De activiteiten moeten leiden tot actieve betrokkenheid van burgers bij lokale beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie, met als doel het versterken van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. Initiatiefnemers dienen in hun subsidieaanvraag te onderbouwen op welke wijze (methode) bewoners betrokken zijn of hoe de activiteiten (methode) tot actieve betrokkenheid leiden. 3/14

4 3.2. Het project draagt bij aan een wezenlijk maatschappelijk belang. Initiatiefnemers dienen in hun subsidieaanvraag te onderbouwen dat er sprake is van een wezenlijk maatschappelijk belang. Dit kan bijvoorbeeld door beleidsnotities, kwantitatieve gegevens, enquête, interviews en dergelijke Er is sprake van een planmatige aanpak bestaande uit meerdere activiteiten, gericht op het betrekken van burgers bij lokale beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie Er is sprake van minimaal adviseren, coproduceren en/of meebeslissen Initiatiefnemers dienen in hun subsidieaanvraag aan te tonen van welk participatieniveau sprake is Toelichting In de participatieladder zoals gepubliceerd door de SGBO in mei 2005 (Burgerparticipatie in de WMO) worden diverse niveau s van participatie onderscheiden, waarbij de mate waarin burgers invloed uit kunnen oefenen toeneemt. A. Adviseren: de gemeente stelt in beginsel samen met burgers de agenda op, maar geeft hen de gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij hun ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van beleid. Men verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hierover (beargumenteerd) afwijken. B. Coproduceren: de gemeente komt samen met burgers een agenda overeen en zoekt samen naar oplossingen. Men verbindt zich in principe aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming. C. Meebeslissen: de gemeente laat de beleids- en bestuursvorming over aan de burgers, waarbij het ambtelijk apparaat een adviserende rol vervult. Men neemt de resultaten over, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden. Artikel 4 Inhoudelijke beoordelingscriteria voor multifunctionele voorzieningen Alleen wanneer een project voldoet aan alle inhoudelijke beoordelingscriteria kan het project voor subsidiëring in aanmerking komen Het project draagt bij aan het realiseren en behouden van een goed gespreid voorzieningenniveau in Noord-Brabant Er dient een aanbod van diensten (functies) te zijn dat aantoonbaar voorziet in de behoefte van bewoners in hun kern of buurt. Initiatiefnemers dienen in de subsidieaanvraag aan te tonen dat zij: - zicht hebben (of met het initiatief zicht krijgen) op de lokale behoefte 4/14

5 - en op welke wijze het initiatief aansluit bij deze behoeften en wensen. Hiertoe kan bijvoorbeeld een behoefteonderzoek, een verslag van een bewonersavond, een dorpsontwikkelingsplan of de uitkomsten van een enquête worden meegestuurd Er is sprake van aantoonbare betrokkenheid van wijk- of dorpsbewoners bij de planontwikkeling. Invloed van bewoners is van prominent belang voor het draagvlak voor de accommodatie. Deze invloed zal daarom structureel een plek moeten krijgen binnen de organisatie. Initiatiefnemers dienen in hun subsidieaanvraag aan te geven op welke wijze de invloed van bewoners in de diverse fasen van het project verankerd is. Hiertoe kan bijvoorbeeld een positief oordeel van de desbetreffende wijk-/dorpsraad of klankbordgroep bewoners worden meegestuurd Er dient een combinatie van minstens 3 verschillende functies onder één dak te worden aangeboden. Voor een toelichting op de voorzieningen per functie zie artikel 8.10 Artikel 5 beschikbare middelen en financiële voorwaarden 5.1. Stimuleringssubsidie Met het verlenen van een stimuleringssubsidie willen Gedeputeerde Staten andere partijen en subsidiegevers stimuleren mede te investeren in projecten om daarmee een multipliereffect te creëren. Gedeputeerde Staten dragen bij aan projecten die direct tot actie aanzetten en die een stimulerende werking hebben op de creativiteit van partijen, middels een éénmalige stimuleringssubsidie Vervolgaanvragen leefbaarheid Aan de toekenning van een stimuleringssubsidie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot vervolgaanvragen Subsidieplafond Verzoeken voor een subsidie worden in ieder geval afgewezen als door verstrekking van subsidie het betreffende subsidieplafond wordt overschreden Minimale en maximale subsidiebedragen Het maximale subsidiebedrag voor (pilot) projecten is , - per project. Het minimale bedrag is 3.000, Cofinanciering Er is sprake van cofinanciering van ten minste 50% bij projecten of er is, bij wijze van hoge uitzondering, voldoende aangetoond dat volledige cofinanciering niet haalbaar is. Cofinanciering is belangrijk omdat dit vaak betekent dat er meer draagvlak is. Daarnaast vinden wij cofinanciering van belang voor voortgang en implementatie van in gang gezette projecten. 5/14

6 5.6. Subsidiabele kosten voor burgerparticipatieprojecten. Het gaat om een éénmalige bijdrage in (proces)kosten bij de opstart van projecten die als einddoel hebben deelname en samenwerking van burgers bij ontwikkeling en uitvoering van lokaal beleid gericht op sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente. Subsidiabel zijn die: o proceskosten die gemaakt worden voor het ontwikkelen en uitvoeren van diverse methoden en activiteiten om burgers te betrekken bij lokaal beleid (beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie), gericht op het versterken van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. o kosten die gemaakt worden voor ondersteunende communicatie. De provincie denkt hierbij bijvoorbeeld aan een bijdrage in kosten die gemaakt worden voor (een combinatie van) digitale peilingen, enquêtes, prijsvragen, debatten, groepsgesprekken, expertmeetings, rondetafelgesprekken, dorpsontwikkelingsplannen e.d., draagvlakontwikkeling, inzet projectleider, netwerkontwikkeling, kennisontwikkeling en uitwisseling Subsidiabele kosten voor multifunctionele voorzieningen. Het gaat om een éénmalige bijdrage in (proces)kosten bij de opstart van projecten die als einddoel hebben het realiseren van een gecombineerd dienstenaanbod (minimaal 3 functies) onder één dak in een kern of wijk. Subsidiabel zijn die proceskosten die: o gemaakt worden om de combinatie van tenminste drie functies (zie artikel lid A t/m H) onder één dak te realiseren. o gemaakt worden burgers te betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van de multifunctionele voorzieningen o gerelateerd zijn aan de opstart en implementatie van samenwerking binnen één voorziening. De provincie denkt hier bijvoorbeeld aan een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor haalbaarheidsonderzoek, behoefteonderzoek, draagvlakontwikkeling, inzet projectleider, organisatie en implementatie van de diverse diensten in het multifunctioneel centrum, netwerkontwikkeling, visieontwikkeling, kennisontwikkeling en uitwisseling Niet-subsidiabele kosten Niet subsidiabel zijn: o bouwgerelateerde en huisvestingsgerelateerde kosten (zoals architectkosten, investeringskosten in vaste activa en onroerend goed, stedenbouwkundige onderzoeken, kosten voor schetsontwerpen, kosten voor de aanbestedingsprocedure voor de bouw e.d.) o inrichtingskosten en roerende goederen zoals computers en inventaris. o kosten welke op basis van reguliere taken (bijvoorbeeld wettelijke kaders) of op reguliere wijze (bijvoorbeeld door de verantwoordelijke gemeente) kunnen worden gefinancierd. Met andere woorden, er moet 6/14

7 een door de aanvrager aantoonbare financiële noodzaak zijn tot subsidiëring van het project Betrokkenheid Provincie Noord-Brabant De Provincie Noord-Brabant wil bij voorkeur vanaf de start van de ontwikkeling van een project door initiatiefnemers worden betrokken bij de planvorming om op die manier haar rol als kennismakelaar en facilitator optimaal te kunnen invullen. Initiatiefnemers kunnen hiertoe contact opnemen met de betreffende relatiebeheerder van de directie SCO/ZW. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de relatiebeheerders per gemeente. Artikel 6. In behandeling nemen van een aanvraag en besluitvorming 6.1. Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. - Het aanvraagformulier is volledig ingevuld, vergezeld van alle gevraagde bescheiden zoals: A. Positieve verklaring van de gemeente B. Document dat (aansluiting bij) de behoefte aantoont C. Document dat betrokkenheid bewoners aantoont - Aanvragen dienen altijd een gespecificeerd activiteitenplan/projectplan per jaar te bevatten. - Aanvragen dienen altijd een gespecificeerde en sluitende begroting uitgesplitst naar kalenderjaar te bevatten Beoordeling en afweging van aanvragen De beoordeling en afweging van aanvragen vindt plaats op basis van de informatie op het aanvraagformulier en alle andere met dit aanvraagformulier meegestuurde documentatie Beoordelingsprocedure In 2007 zal de beoordeling plaatsvinden op volgorde van binnenkomst Niet in behandeling nemen Gedeputeerde Staten kunnen besluiten een aanvraag op formele gronden niet in behandeling te nemen als het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld of niet alle gevraagde bescheiden zijn bijgevoegd. Alvorens Gedeputeerde Staten daartoe besluiten, stellen zij de aanvrager in de gelegenheid binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving hiervan de aanvraag aan te vullen met de verlangde gegevens en bescheiden. 7/14

8 6.5. Besluitvorming door Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten beslissen uiterlijk 12 weken na de ontvangst van de aanvraag op het subsidieverzoek. Beoordeling en afweging van aanvragen vindt plaats volgens de criteria in deze beleidsregel. Artikel 7 Algemene subsidieverplichtingen en bijzondere verplichtingen Indien de subsidie wordt toegekend zijn, naast de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordeningen van de Provincie Noord-Brabant de volgende algemeen geldende provinciale subsidieverplichtingen en bijzondere verplichtingen van toepassing Bevoorschotting Maximaal 80% van het jaarlijkse subsidiebedrag wordt bevoorschot. Subsidiebedragen van en lager worden bij verlening 100% bevoorschot Bevoorschotting bij meerjarige subsidie Na toezending en goedkeuring van een inhoudelijke en financiële verantwoording (zie art.7.5.) zal de subsidie van het desbetreffende jaar worden vastgesteld en wordt, indien van toepassing, overgegaan tot bevoorschotting voor het daaropvolgende jaar Besteding Toegekende subsidie voor 2007 dient ook in 2007 te worden besteed. Dit betekent dat de werkzaamheden voor afgerond moeten zijn Wijzigingen in activiteitenplanning Wij gaan ervan uit dat de prestaties waarvoor de subsidie wordt ontvangen daadwerkelijk worden gerealiseerd volgens de begroting en activiteitenplanning. Indien er onverhoopt vertraging optreedt in de uitvoering dient dit ons direct meegedeeld te worden, vergezeld van een gemotiveerd verzoek om de prestaties door te mogen schuiven naar een volgend kalenderjaar. Wij zullen dan vervolgens zo spoedig mogelijk besluiten of wij daarmee in kunnen stemmen Verantwoording De subsidieontvanger dient per kalenderjaar financiële en inhoudelijke verantwoording af te leggen in de vorm van een voortgangsrapportage over de in dat kalender jaar geleverde prestaties. Deze voortgangsrapportage dient voorzien te worden van deugdelijke bewijsstukken zoals facturen, betalingsbewijzen en een urenverantwoording. Maatgevend voor de provincie is of door de subsidieontvanger daadwerkelijk de prestatie is geleverd. 8/14

9 7.6. Eindafrekening Definitieve vaststelling van de subsidie zal plaats vinden aan het einde van de looptijd van het project op basis van een eindverantwoording ( inhoudelijk activiteitenverslag en een financieel verslag) en, indien van toepassing, een accountantsverklaring. In deze eindverantwoording moet worden aangetoond wat feitelijk is gerealiseerd. De eindverantwoording dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dan wel uiterlijk 1 april van het jaar, volgend op het subsidiejaar waarvoor subsidie is verleend, te zijn ingediend Garantiesubsidie De provinciale subsidie is een garantiesubsidie. Bij een positief exploitatiesaldo wordt de subsidie teruggevorderd naar verhouding van het provinciale subsidieaandeel in de totale subsidie-inkomsten Administratie De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie dat daaruit gedurende zeven jaren na afloop van de gesubsidieerde activiteit de van belang zijnde rechten en verplichtingen, evenals de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan Bijzondere verplichtingen A. Bij publicatie of andere communicatie over het project dient te worden vermeld dat het project mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant vanuit de beleidsregel Leefbaarheid Naast naamsvermelding verzoeken wij u, wanneer logo s van de Provincie Noord-Brabant worden gebruikt, het officiële provinciebeeldmerk op te nemen. Dit beeldmerk kunt u via , opvragen. B. Als wij u hierom verzoeken, dient u medewerking te verlenen aan activiteiten in het kader van het Leefbaarheid die dienen om de opgedane kennis en ervaring van het project beschikbaar te stellen aan derden. 9/14

10 Artikel 8 Begripsbepalingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 8.1. Aanvragers Rechtspersonen te weten de entiteit zoals genoemd in art.2:1 en 2:3 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan om publiekrechtelijke rechtspersonen (overheden) en privaatrechtelijke rechtspersonen (NV s, BV s, verenigingen en stichtingen) Subsidieplafond Het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift Stimuleringssubsidies Subsidies voor projecten die direct tot actie aanzetten en die een stimulerende werking hebben op de creativiteit van gemeenten en andere betrokken partijen. Met het verlenen van de stimuleringssubsidies willen Gedeputeerde Staten andere partijen en subsidiegevers stimuleren mede te investeren in deze projecten om daarmee een multipliereffect te creëren Cofinanciering Er is sprake van cofinanciering wanneer door één of meer andere partners dan de provincie een financiële bijdrage aan het project is toegezegd. Die andere partij kan de aanvrager van de subsidie zijn, maar ook één of meer andere partijen Schaal van kernen/wijken Er is een onderscheid gemaakt qua omvang in 2 soorten kernen. Kernen/wijken met minder dan inwoners en kernen/wijken met meer dan inwoners Multifunctionele voorzieningen Bouwkundige voorziening waarin minimaal drie verschillende functies zijn ondergebracht. De kern van multifunctionele voorzieningen is de integratie van functies op het gebied van zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke en commerciële dienstverlening zodat de sociale vitaliteit en leefbaarheid verbetert. Het gaat daarbij vooral om een diversiteit van functies waarmee wordt aangesloten op de behoefte die er is binnen een kern/wijk. Het gaat om voorzieningen als een gemeenschapshuis, een wijkcentrum, een brede school, een wijk(steun) punt etcetera. Ter illustratie is een lijst met functies opgenomen in artikel 8 lid 10. Accommodaties die zijn gericht op het onder één dak brengen van eenzelfde soort functies worden niet gezien als multifunctionele accommodaties. 10/14

11 8.7.Behoeften van een gemeenschap De behoeften van een gemeenschap betreft de behoeften van de bewoners van de kern/wijk. De initiatiefnemer kan middels een behoefteonderzoek aantonen aan welke functies binnen een kern /wijk behoeften is Dorpsontwikkelingsplan Integraal wijk- of buurtconcept ontwikkeld met of door bewoners, met door de gemeenteraad vastgestelde plannen voor wijk of buurt op het gebied van minimaal de thema s wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid Per functie zijn de volgende voorzieningen denkbaar: A. Welzijn: spreekuur maatschappelijk werk, kinderopvang, jongerenwerk, buitenschoolse opvang, dagopvang ouderen, kleinschalige sportactiviteiten. B. Ontmoeting en integratie: gelegenheid tot ontmoeting, bijeenkomen, vergaderen voor de wijk en de verenigingen. C. Zorg: thuiszorg, huisarts, dokter- en prikpost, ziekenboeg, polikliniek, fysiotherapie, apotheek, gezondheidsinformatiepunt. D. Cultuur: Oefen- en presentatieruimtes voor culturele activiteiten, bibliotheek, muziekschool. E. Educatie: peuterspeelzaal, basisschool, volksuniversiteit, volwasseneneducatie. F. Maatschappelijke dienstverlening: gemeentelijk loket/info/servicepunt, VVV. G. Zakelijke dienstverlening: servicepunt voor woningbouwcoöperatie, bankhandelingen, buurtconciërge, loket voor ziektekostenverzekering, TNT Post, uitzendbureau s. H. Wellness activiteiten: op gezondheid en actieve leefstijl gerichte activiteiten en daaraan verbonden organisaties zoals: fitnessstudio, sauna, voedingsspecialist. Artikel 9 Slotbepalingen 9.1. Inwerkingtreding De Beleidsregel Leefbaarheid 2007 treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad Afwijkingen van de beleidsregel Gedeputeerde Staten kunnen op grond van art 4:84 Awb afwijken van het in deze beleidsregel bepaalde. Indien Gedeputeerde Staten gebruik maken van deze bevoegdheid, maken zij, behoudens zaken van ondergeschikt belang, daarvan melding in hun rapportage aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC). 11/14

12 9.3. Citeertitel Deze beleidsregel wordt aangehaald als Leefbaarheid s-hertogenbosch, 23 januari 2007 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten : Uitgegeven: 31 januari 2007 De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, drs. W.G.H.M. Rutten 12/14

13 Coördinatie Elles Breebaart Bekeidsmedewerker Monique Bakker Ondersteuning Mariëtte Versteeg Ondersteuning Gemeente Relatiebeheerder Regio Subregio Telefoon Aalburg Albert van Schaik West Land van Heusden en Altena Alphen/Chaam Jan Willem van Herpen West Alphen-Chaam Asten Corry Bombeeck ZO Helmond Baarle-Nassau Jan Willem van Herpen West Baarle-Nassau Bergen op Zoom Jan Willem van Herpen West Bergen op Zoom Bergeyk Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Bernheze Frans van Amelsvoort NO Maasland Best Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Bladel Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Boekel Corry Bombeeck NO Uden/Veghel Boxmeer Corry Bombeeck NO Land van Cuijk Boxtel Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Breda Jan Willem van Herpen West Breda Cranendonck Corry Bombeeck ZO De Kempen Cuyk Corry Bombeeck NO Land van Cuijk Deurne Corry Bombeeck ZO Helmond Dongen Albert van Schaik Midden Dongen Drimmelen Jan Willem van Herpen West Drimmelen Eersel Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Eindhoven Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Etten-Leur Albert van Schaik West Etten-Leur Geertruidenberg Albert van Schaik West Geertruidenberg Geldrop/Mierlo Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Gemert-Bakel Corry Bombeeck ZO Helmond Gilze-Rijen Albert van Schaik Midden Gilze-Rijen Goirle Jan Willem van Herpen Midden Goirle Grave Corry Bombeeck NO Land van Cuijk Haaren Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Halderberge Jan Willem van Herpen West Roosendaal Heeze-Leende Corry Bombeeck ZO De Kempen Helmond Corry Bombeeck ZO Helmond s-hertogenbosch Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Heusden Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Hilvarenbeek Jan Willem van Herpen Midden Goirle Laarbeek Corry Bombeeck ZO Helmond Landerd Frans van Amelsvoort NO Maasland Lith Frans van Amelsvoort NO Maasland Loon op Zand Albert van Schaik Midden Loon op Zand Maasdonk Frans van Amelsvoort NO Maasland Mill en St. Hubert Corry Bombeeck NO Land van Cuijk Moerdijk Jan Willem van Herpen West Moerdijk Nuenen c.a. Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Oirschot Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Oisterwijk Jan Willem van Herpen Midden Goirle Oosterhout Albert van Schaik West Oosterhout

14 Oss Frans van Amelsvoort NO Maasland Reusel- De Mierden Frans van Amelsvoort ZO De Kempen Roosendaal Jan Willem van Herpen West Roosendaal Rucphen Jan Willem van Herpen West Roosendaal Schijndel Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch St. Anthonis Corry Bombeeck NO Land van Cuijk St. Michielsgestel Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch St. Oedenrode Corry Bombeeck NO Uden/Veghel Someren Corry Bombeeck ZO Helmond Son en Breugel Frans van Amelsvoort ZO Eindhoven Steenbergen Jan Willem van Herpen West Bergen op Zoom Tilburg Albert van Schaik Midden Tilburg Uden Corry Bombeeck NO Uden/Veghel Valkenswaard Corry Bombeeck ZO De Kempen Veghel Corry Bombeeck NO Uden/Veghel Veldhoven Corry Bombeeck ZO De Kempen Vught Frans van Amelsvoort NO 's-hertogenbosch Waalre Corry Bombeeck ZO De Kempen Waalwijk Albert van Schaik Midden Waalwijk Werkendam Albert van Schaik West Land van Heusden en Altena Woensdrecht Jan Willem van Herpen West Bergen op Zoom Woudrichem Albert van Schaik West Land van Heusden en Altena Zundert Albert van Schaik West Zundert /14

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: - Onderwerp Beleidsregel subsidiëring van projecten Leefbaarheid, 2006-2007, onderdeel van het Loket Sociale Infrastructuur. Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant) INGEKOMEN 2 0 MEI 2014 Gemeente Heusden WzNB MOOI BRABANT Aan het College van Burgemeester van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen en Wethouders WzN B Mooi Brabant Postbus 2047 2800 BD GOUDA

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel Combifonds 2007 Bijlage(n) -- GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant - gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, november 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind november waren er in Noord-Brabant bijna 65.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant

Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR275990_2 6 december 2016 Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant Gelet op artikel 105 en artikel 143 van de Provinciewet; Gelet op artikel

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Beleidsregel subsidies viering 900 jaar Hertogdom Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 28,37, 38, 39 en 63d

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/22

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/22 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/22 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 14 maart

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Subsidieregeling duurzaam bouwen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Middenen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE EEN INTERGEMEENTELIJK

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

urn in ii in in in in ii

urn in ii in in in in ii urn in ii in in in in ii B15-025929 MM Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,

Nadere informatie

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN Gemeenteblad van Utrecht 2015 Nr. xx BELEIDSREGEL UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN EXCELLENTIE (Besluit van B&W. 2015) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; gelet

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie