Halfjaarverslag Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0

2 1

3 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten pagina Thema s in uren en geld pagina Toelichting thema s in uren en geld pagina 36 Bijlage Projectbeschrijvingen pagina 38 2

4 3

5 VOORWOORD Als je wint heb je vrienden. Herman Brood en Henny Vrienten hebben dit gezegde populair gemaakt in Nederland. En in zekere zin is het ook een uitspraak die het eerste half jaar van 2011 voor Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver symboliseert. In verschillende opzichten zelfs. CrossOver heeft vanuit zijn taken en ambities maar oog voor één potentiële winnaar: de jongere met een beperking. Sinds zijn start heeft het Kennis- en Innovatiecentrum ingezet op een cultuuromslag in Nederland en de daarvoor noodzakelijke herijking van beleid, de afstemming tussen beleidsterreinen en de samenwerking tussen de relevante spelers. En die cultuuromslag wordt zichtbaar. In dit verslag verantwoordt CrossOver zijn activiteiten tot en met juni 2011 en spreekt de verwachting uit dat het de gestelde doelen voor heel 2011 zal kunnen realiseren. Jongeren met een beperking staan steeds vaker in het middelpunt van de aandacht bij politiek en binnen het bedrijfsleven. Neem de dynamiek in dit 1 e halfjaar van 2011 op het gebied van de wet- en regelgeving. De landelijke politiek richtte de aandacht vooral op de Wet Werken Naar Vermogen die per 1 januari 2013 wordt ingevoerd. Gemeenten en hun koepelorganisaties VNG en Divosa waren druk doende om de consequenties van de decentralisatie van taken in de jeugdzorg en de AWBZ en het streven naar één regeling voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in hun volle omvang te doorgronden. En ondertussen staan ook de plannen rondom Passend Onderwijs ter discussie, wordt het PGB heroverwegen en is de financiële crisis nog lang niet ten einde. Tegelijkertijd signaleert CrossOver dat bedrijven en branches in CAO veel meer afspraken maken over het in dienst nemen van mensen met een beperking en dat de eerste stappen naar de Werkschool worden gezet. In al die dynamiek doen de betrokkenen bij deze ingrijpende processen politici, wethouders, beleidsambtenaren, ministeries en het bedrijfsleven steeds vaker een beroep op Kennis en Innovatiecentrum CrossOver. Omdat juist deze periode van dynamiek in wet en regelgeving bepalend is voor het slagen van de noodzakelijk cultuuromslag, heeft CrossOver vol ingezet op deze ondersteuning. Het gevolg is dat de planningen van een paar lopende projecten zijn opgeschoven en dat het budget voor het 1 e halfjaar effectief is uitgeput. Daarnaast leggen ook aanvullende vragen van het ministerie van SZW over de financiële verslaglegging extra druk op het halfjaarbudget en op de inzet van de ondersteunende medewerkers van CrossOver. In totaal heeft CrossOver euro uitgegeven waar euro was begroot; in het tweede half jaar van 2011 wordt dit rechtgetrokken. CrossOver bestaat uit een klein team van professionals. Maar dat team krijgt meer en meer vrienden. Bij de uitvoering van de geplande projecten legt CrossOver de nadruk op het leggen van verbindingen tussen organisaties en professionals en het creëren van vertrouwen tussen alle spelers. Dat werkt. De betrokkenen verliezen hun handelingsverlegenheid. Ze ervaren hun participatie als een uitdaging waarbij innovatieve en creatieve toepasbare oplossingen worden ontwikkeld om het gestelde doel te behalen. Ook ministeries participeren in toenemende mate actief in de diverse projecten van CrossOver. CrossOver en de betrokken partners zijn bevlogen en hebben een grote ambitie een cultuuromslag rond de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van jongeren met een beperking - en een voor die ambitie relatief bescheiden beschikbaar budget. Die combinatie maakt creatief. En die creativiteit werpt zo blijkt zeker ook dit eerste half jaar van 2011 vruchten af. Door opvallende inhoudelijke en soms ludieke bijdragen aan bijeenkomsten voor professionals, door de elektronische verspreiding van informatie en kennisbronnen en door de effectieve inzet van relatief goedkope elektronische en social media, groeit de bekendheid van CrossOver sterk. En daarmee de kansen voor jongeren+(jongeren met een beperking) op de arbeidsmarkt. In de eerste helft van 2011 vertaalde zich dat zelfs in een groei van meer dan 30% van het aantal websitebezoekers en in een jaar tijd verdubbelde ook het aantal leden van onze LinkedIn-groep. De nieuwsvoorziening via CrossOver blijkt ook populair: bijna keer is in 2011 na automatische -attendering het CrossOver-nieuws bezocht. Over meer vrienden gesproken! CrossOver hoopt dat de vriendenschare nog verder zal groeien dit en volgend jaar! 4

6 2. THEMA S EN PROJECTEN IN VOGELVLUCHT Inleiding De projecten en activiteiten die CrossOver in de eerste helft van 2011 uitvoert, worden beschreven aan de hand van de thema s uit het plan Leren meedoen door mee te doen. CrossOver heeft voor de jaren 2011 en 2012 drie speerpunten gekozen: thuis (de jongere en zijn omgeving), onderwijs en werk. Dat doen we vanuit de wetenschap dat het gaat om het verzamelen, ontsluiten en verspreiden van daarvoor noodzakelijke kennis, door samenhang aan te brengen tussen daarvoor geschikte domeinen en door participatie als uitgangspunt te nemen. Als derde dimensie maken we een onderscheid tussen het realiseren van culturele en structurele veranderingen. De twaalf thema s zijn gedefinieerd volgens de bovenstaande kubus. Van elk thema worden de hoofdlijnen en de belangrijkste ontwikkelingen in het 1 e halfjaar weergegeven. Een meer uitgebreide beschrijving van de projecten en activiteiten is opgenomen in de Bijlage projectbeschrijvingen. 5

7 In onderstaand schema is aangegeven welke projecten en activiteiten onder de 12 thema s vallen. 1. Participatie - Cultuur Thuis (pagina 8) Programma Zelfredzaamheid en Zelfregie Empowerment ouders Empowerment jongeren 2. Participatie - Cultuur Werk (pagina 9) Kanaliseren en adresseren Activiteiten rondom het VN Verdrag 3. Participatie - Structuur Werk (pagina 12) Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid (WAS) 4. Participatie - Cultuur Onderwijs (pagina 14) Professionals van de toekomst 5. Samenhang - Cultuur - Thuis (pagina 16) Het beleid en de context Ervaringskennis werkt! 6. Samenhang - Cultuur - Werk (pagina 18) 7. Samenhang - Cultuur Onderwijs (pagina 19) Inventarisatie transitiepraktijken 8. Participatie/Samenhang - Structuur Bestuur en Beleid (pagina 20) Activiteiten Kennisoverdracht Structuur en beleid 9. Innovatie (pagina 22) Helmond 3 Helmond Contrapunt (pagina 24) Handreiking jobcoach Activiteiten Meewerken aan het contrapunt 6

8 11. Kennis (pagina 25) Instrument Samenhang en beleid Ontwikkelingen en de (nieuwe) wetten en regels Kennisnetwerken Kennismanagement 12. Basisprojecten (pagina 27) SROI Ervaringsdesk Helpdesk 7

9 Stand van zaken Thema s per Thema 1: Participatie- Cultuur- Thuis Uit het Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Producten in 2011: Producten in 2012: Het activeren van stakeholders om te werken aan het vergroten van de empowerment van jongeren en hun ouders. Eind 2012 zijn er minimaal vijftig organisaties behorende tot de volgende doelgroepen, die deel hebben genomen aan de informatiebijeenkomsten over hoe de empowerment van jongeren en hun ouders te vergroten. In 2011 organiseert CrossOver, samen met een of meerdere andere relevante partijen, bijeenkomsten bij de volgende doelgroepen: 1. Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs 2. Ouderorganisaties van jongeren met een beperking 3. MEE 4. Centra voor Jeugd en Gezin 5. Zorgorganisaties In deze bijeenkomsten wordt door middel van presentaties, filmbeelden en discussies gewerkt aan de totstandkoming van de bewustwording van de betreffende organisaties dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de empowerment van jongeren en hun ouders. Veel aandacht zal daarbij uitgaan aan het laten zien van voorbeelden hoe het kan: best practices. Vijf bijeenkomsten met de bovengenoemde stakeholders. Een brochure waarin de mogelijkheden voor empowerment van jongeren en ouders worden beschreven. Vijf bijeenkomsten met de bovengenoemde stakeholders. 8

10 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 1: Participatie Cultuur - Thuis: Bijbehorende projecten: - Programma Zelfredzaamheid en Zelfregie - Empowerment ouders - Empowerment jongeren Programma zelfredzaamheid en zelfregie In de tweede helft van 2010 is met een oriëntatie op dit thema gestart in het project Programma zelfredzaamheid en zelfregie. Deze oriëntatie is voortgezet in 2011 en heeft geleid tot een programma voor het domein Thuis voor de jaren , waarin wordt ingezet op de empowerment van ouders en jongeren. Het Programma zelfredzaamheid en zelfregie is met het maken van het plan voor het domein Thuis half maart 2011 afgesloten. Omdat het hier een oriëntatie betrof is er geen projectbeschrijving van Programma Zelfredzaamheid en Zelfregie opgenomen. Empowerment ouders In het voorjaar van 2011 is het project Empowerment ouders van start gegaan. Dit project loopt door in De inventarisatie en analyse van onder andere de behoeften van ouders en het al aanwezige aanbod loopt nu. De eerste bijeenkomst met stakeholders wordt in het najaar gehouden. De gedetailleerde activiteiten en producten van Empowerment ouders staan beschreven in de bijlage Projectbeschrijvingen. Empowerment jongeren De start van dit project staat voor de tweede helft van 2011 gepland. 9

11 Thema 2: Participatie Cultuur Werk Uit Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het activeren van werkgevers om jongeren in dienst te nemen en te houden. Eind 2012 is er een netwerk van werkgevers die positief staan tegenover het in dienst nemen van jongeren met een beperking en waarvan de leden van het netwerk aantoonbaar meewerken aan de realisatie van het vergroten van de arbeidsmarktkansen van jongeren met een beperking. In 2011 organiseert CrossOver, samen met een of meerdere andere relevante partijen, een drietal bijeenkomsten voor werkgevers met als doel hen te stimuleren en te informeren over de mogelijkheden om jongeren met een beperking in dienst te hebben en hen uit te nodigen deel te nemen aan het netwerk voor werkgevers. In 2012 worden deze bijeenkomsten gecontinueerd, als ook een formele overdracht van deze activiteiten aan een nog nader te definiëren erfgenaam. Een brochure waarin tips voor werkgevers over het in dienst nemen en houden van een jongere met een beperking. Een via het internet toegankelijk en interactief instrument, ter ondersteuning voor werkgevers bij het in dienst nemen en in dienst houden van jongeren met een beperking. Drie bijeenkomsten met werkgevers Vijf bijeenkomsten met werkgevers 10

12 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 2: Participatie Cultuur - Werk Bijbehorende projecten in 2011: - Kanaliseren en adresseren - Activiteiten rondom het VN verdrag Kanaliseren en adresseren Het doel van dit thema is ongewijzigd; wel zijn de activiteiten en producten iets gewijzigd, ten opzichte van Plan In 2010 is door CrossOver namelijk al, samen met het RWI, een instrument de Wajongwijzer ontwikkeld ter ondersteuning van werkgevers bij het in dienst nemen en houden van jongeren+. Na een analyse in de eerste maanden van 2011 is besloten in te zetten op het verder bekend maken van de al bestaande goede voorbeelden, kennis en instrumenten via de natuurlijke informatiekanalen van werkgevers. Daarnaast wordt onderzocht hoe de realisatie van de reeds gemaakte CAO-afspraken in de praktijk verloopt om met de hieruit verkregen kennis werkgevers verder te ondersteunen. Op dit moment zijn de eerste stappen hiertoe gezet. CrossOver heeft ook een overzicht gepubliceerd van de CAO-afspraken; de publicatie heeft tot doel zichtbaar te maken welke afspraken tot stand zijn gekomen, inzicht te verschaffen in bereikte implementatie van de afspraken en te stimuleren dat meer van dergelijke afspraken tot stand komen. Op ons verzoek heeft UWV Wajongteam MVO Nederland ingeschakeld om de relatie tussen werkgevers en Wajong in beeld te brengen. De gedetailleerde activiteiten en producten van Kanaliseren en Adresseren staan beschreven in de Bijlage projectbeschrijvingen. Activiteiten rondom het VN-verdrag In het voorjaar van 2011 is CrossOver door de Coalitie voor Inclusie die in opdracht van het ministerie van VWS de ratificatie van het VN-verdrag in Nederland voorbereid gevraagd activiteiten rond het thema Werk te organiseren. CrossOver heeft, in opdracht van de Coalitie, samen met andere partijen een lunchbijeenkomst rond het thema Samen werken georganiseerd, waaraan diverse organisaties, o.a. VNO NCW deelnamen. Daarnaast nam CrossOver deel aan de door de Coalitie georganiseerde Manifestatie Tekenen en dan? Nú waarmaken op 29 maart. CrossOver verzorgde vier presentaties en was actief op het Themaplein Samen werken. Zie Bijlage Projectbeschrijvingen. Later dit jaar organiseert CrossOver op verzoek van de Coalitie informatiebijeenkomsten ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer. Deze activiteiten worden gefinancierd door het Revalidatiefonds. 11

13 Thema 3: Participatie Structuur Werk Uit Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het ontwikkelen van een scenario voor een toekomstige arbeidsmarkt en sociale zekerheidsarrangementen waarin jongeren met een beperking optimaal kunnen participeren. Eind 2012 ligt er een uitgewerkt voorstel voor de inrichting van een arbeidsmarkt waaraan jongeren met een beperking optimaal kunnen deelnemen alsook de sociale zekerheidselementen en andere relevante randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de inrichting van een dergelijke arbeidsmarkt. Eind 2012 is met minimaal vier relevante organisaties een bijeenkomst georganiseerd waarin de vertaling van de uitkomsten voor hun handelen centraal thema vormde. CrossOver organiseert een werkconferentie waaraan senior experts vanuit diverse wetenschappelijke disciplines deelnemen met als doel de beleidsscenario s te ontwikkelen. CrossOver organiseert in 2011 een soortgelijke bijeenkomst voor junior onderzoekers vanuit overeenkomstige wetenschappelijke disciplines en met een soortgelijk doel. In 2012 organiseert CrossOver vier bijeenkomsten waaraan voor dit issue relevante organisaties aan deelnemen met als doel de mogelijkheden voor structurele inbedding in hun organisatie van de ontwikkelde scenario s vast te stellen. Een werkconferentie; Een rapport waarin de state of the art wordt beschreven, alsmede het nut en de noodzaak van het creëren van een arbeidsmarkt waarin jongeren met een beperking optimaal kunnen participeren. Vier bijeenkomsten. 12

14 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 3: Participatie Structuur - Werk Bijbehorend project in 2011: - Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid (WAS) Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid Het doel van het project is in grote lijnen ongewijzigd; met de kanttekening dat het uiteindelijk geen beleidsscenario s zijn geworden, maar algemene scenario s. Deze scenario s schetsen de toekomstige werkelijkheden (over 15 jaar) over de toekomstige arbeidsmarkt op basis van huidige besluitvorming of actuele trends - en de wijze waarop deze scenario s op lange termijn impact hebben op de arbeidsparticipatie en sociaal-economische positie van jongeren+. Bijna 70 beslissers en denkers rond dit thema hebben meegewerkt in de vorm van het schrijven van een essay, meewerken aan een interview of deelnemen aan scenariosessies. Dit heeft geresulteerd in de publicatie van Het Wassende Weten. De interviews en de scenariostudies zijn gereed; publicatie wordt voorzien na de zomer. Er is groot enthousiasme bij alle betrokkenen. Er wordt een plan gemaakt voor de communicatie voor zowel 2011 als Lees meer in de bijlage Projectbeschrijvingen. 13

15 Thema 4: Participatie Cultuur Onderwijs Uit Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het stimuleren en activeren van opleidingsmakers en brancheverenigingen om in hun hbo-opleidingen structureel aandacht te besteden aan de toekomstige arbeidssituatie van de studenten: een arbeidssituatie waarin zich jongeren met een beperking bevinden. Het gaat om opleidingen gericht op het onderwijs (lerarenopleiding, PABO) waarin de toekomstige docent leerlingen met een beperking in de klas heeft; opleidingen gericht op arbeid (HR/P&O opleidingen/managers opleidingen) waarin de toekomstige HRM er of manager in aanraking komt met (jonge) werknemers met een beperking en Sociaal-Agogische opleidingen (onder meer SPH) waarin de toekomstige hulpverlener in aanraking komt met (jonge) cliënten met een beperking. Eind 2012 zijn er minimaal vijftien hbo-opleidingen die binnen hun curriculum structureel aandacht besteden aan de toekomstige arbeidssituatie van hun studenten. CrossOver organiseert vijf netwerklunches met lectoren en opleidingsmanagers. In totaal worden gesprekken gevoerd met tien hbo-instellingen. In 2012 vinden soortgelijke activiteiten plaats alsook een formele overdracht van deze activiteiten aan een nog nader te definiëren erfgenaam. Vijf lunchbijeenkomsten. Een brochure met handreikingen voor opleidingsmakers hoe in hun curriculum structureel aandacht te besteden aan de toekomstige werksituatie van de studenten, waarin zich jongeren met een beperking bevinden. Vijf lunchbijeenkomsten. Een update van de brochure met handreikingen. 14

16 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 4: Participatie Cultuur - Onderwijs Bijbehorend project in 2011: - Professionals van de toekomst Professionals van de toekomst Het doel van dit project is ongewijzigd. Wat betreft de activiteiten: in de eerste helft van dit jaar heeft een scala aan activiteiten plaatsgevonden. Zo zijn er gesprekken met 9 opleidingen gevoerd, is er contact geweest met diverse beroepsgroepen, waaronder de MO Groep. Ook zijn gesprekken op bestuurlijk niveau gevoerd door bestuurslid Ankie Verlaan en is een online bibliotheek opgezet. Dit jaar is een online lectorennetwerk opgericht en heeft een bijeenkomst met de lectoren plaatsgevonden. De betrokken opleidingen en lectoren zijn enthousiast en van goede wil, echter op dit moment is het moeilijk de opleidingen enthousiast te krijgen en te houden, omdat hun prioriteiten als gevolg van actuele ontwikkelingen (kwaliteit, integriteit bestuurders etc.)elders liggen. Hierdoor kost het meer tijd de opleidingen te stimuleren en te activeren. Voor gedetailleerde informatie over activiteiten en producten tot dusverre en voor de rest van 2011, verwijzen we naar de bijlage Projectbeschrijvingen. 15

17 Thema 5: Samenhang Cultuur Thuis Uit Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het stimuleren en activeren van maatschappelijke organisaties om op een empowerende wijze om te gaan met jongeren met een beperking. Eind 2012 is er bij ieder type maatschappelijke instelling sprake van een meer empowerende wijze van omgaan met jongeren met een beperking. CrossOver organiseert in 2011 informatieve bijeenkomsten met de volgende maatschappelijke instellingen; kerken, vakbonden, werkgeversorganisaties, charitatieve instellingen/fondsen, media, dienstverleners, welzijnsorganisaties en sportverenigingen In deze bijeenkomsten wordt door middel van presentaties, filmbeelden en discussies gewerkt aan de totstandkoming van de bewustwording van de betreffende organisaties zodat zij zelf op een meer empowerende wijze om kunnen gaan met jongeren met een beperking. In 2012 worden deze bijeenkomsten gecontinueerd, alsook een formele overdracht van deze activiteiten aan een nog nader te definiëren erfgenaam. Een overzicht van de state of the art van de wijze waarop maatschappelijke organisaties op hun manier bijdragen aan de verbetering van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking. Een brochure waarin opgenomen adviezen over de mogelijkheden van maatschappelijke organisaties om op een empowerende wijze om te gaan met jongeren met een beperking. 16

18 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 5: Samenhang Cultuur Thuis Bijbehorend project en activiteiten in 2011: - Het beleid en de context - Ervaringskennis werkt! Het beleid en de context Doel en activiteiten van dit project verlopen volgens plan geïnitieerd. In de eerste helft van 2011 is materiaal verzameld en georganiseerd en zijn presentaties voor de bijeenkomsten met de verschillende typen organisaties (o.a. kerken en charitatieve instellingen, vakbonden en werkgeversorganisaties) voorbereid. In de 2 e helft van 2011 zullen de gesprekken met deze organisaties gevoerd. Een aanvulling is, dat niet alleen organisaties, maar ook jongeren zelf bij dit project over beeldvorming worden betrokken. Voor meer informatie zie de projectbeschrijvingen in de bijlage. Ervaringskennis werkt! In januari 2011 is het in 2010 opgestarte project Ervaringskennis werkt! voortijdig gestopt door ziekte en vervolgens uit dienst gaan van de verantwoordelijk projectleider. 17

19 Thema 6: Samenhang Cultuur Werk Uit het plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het stimuleren en activeren van organisaties die een directe invloed kunnen uitoefenen op de werksituatie van jongeren met een beperking, met als doel om zoveel als binnen hun mogelijkheden ligt, de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking te verbeteren. Denk aan onder meer de vakbonden, UWV, SZW, werkgeversorganisaties en MVO Nederland. Eind 2012 wordt er binnen iedere genoemde type organisatie, bij minimaal een organisatie structureel aandacht besteed aan de verbetering van de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking, in een voor de betreffende organisatie geëigende vorm. In 2011 organiseert CrossOver vijf voorlichtingsbijeenkomsten voor organisaties die een directe invloed kunnen uitoefenen op de werksituatie van jongeren met een beperking. In 2012 worden deze bijeenkomsten gecontinueerd, alsook wordt een formele overdracht georganiseerd voor de uitvoering van de voorlichtingsbijeenkomsten. Een brochure waarin een overzicht van de bestaande CAO afspraken in relatie tot de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Een brochure met tips voor ondernemingsraden en medezeggenschapsraden over hoe aandacht te besteden aan de verbetering van de arbeidsparticipatie van jonge werknemers met een beperking. Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 6: Samenhang Cultuur Werk Toelichting Omdat de doelstelling van dit thema zeer nauw verwant is met de doelstelling van thema 2 Participatie- Cultuur-Werk, is besloten één projectplan voor het domein Werk te maken. Dit projectplan Kanaliseren en adresseren en de geplande en bestede uren zijn verantwoord bij thema 2. Het bij Thema 6 beschreven overzicht van CAO-afspraken is reeds door CrossOver samengesteld en via de website beschikbaar (zie Thema 2). 18

20 Thema 7: Samenhang Cultuur Onderwijs Uit het plan Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Ontwikkeling van een management tool om op gemeentelijk niveau de ondersteuning van jongeren met een beperking in school, in de transitie van school naar werk en in werk, te organiseren. Eind 2012 ligt er een goed werkend management tool die op gemeentelijk niveau kan worden ingezet om de ondersteuning van jongeren met een beperking te regelen. CrossOver organiseert, samen met een of meer andere relevante organisaties, vijf bijeenkomsten met als doel, de ontwikkeling van een concept management tool. CrossOver test de management tool in twee gemeenten en werkt aan de formele overdracht van deze activiteiten aan een nog nader te definiëren erfgenaam. Een concept management tool. Een management tool dat op gemeentelijk niveau kan worden ingezet om de ondersteuning van jongeren met een beperking in school, in de transitie van school naar werk en in werk, te organiseren. Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 7: Samenhang Cultuur Onderwijs Bijbehorend project in 2011: - Inventarisatie transitiepraktijken Inventarisatie transitiepraktijken Dit project is in januari 2011 afgerond met het verschijnen van een publieksversie van de inventarisatie. Welke factoren dragen bij aan een succesvolle overgang (transitie) vanuit het VSO naar (betaald) werk, een vervolgstudie of dagbesteding? Lees het rapport. 19

21 Thema 8: Participatie en Samenhang - Structuur Bestuur en Beleid Uit het Plan : Doel: Het stimuleren en activeren van lokale en nationale overheden om gericht en vooral samenhangend beleid te ontwikkelen ten faveure van de onderwijs- en arbeidsmogelijkheden van jongeren met een beperking. Eind 2012 is er binnen iedere partij die zitting heeft in de tweede kamer, tenminste een deskundige op het gebied van de samenhang in beleid gericht op jongeren met een beperking in relatie tot school en werk. Eind 2012 is er binnen ieder departement tenminste een deskundige op het gebied van de samenhang in beleid gericht op jongeren met een beperking in relatie tot school en werk. Eind 2012 is er in tenminste tien gemeenten een deskundige op het gebied van de samenhang in beleid gericht op jongeren met een beperking in relatie tot school en werk. Activiteiten in 2011: CrossOver organiseert in 2011 voor parlementariërs en lokale en nationale beleidsmakers: een summerschool; twee master classes; vier discussiefora. Activiteiten in 2012: In 2012 worden soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd. Producten in 2011: Een uitgewerkt programma voor een summerschool; Twee uitgewerkte master classes; Een uitgewerkt discussieprogramma. Producten in 2012: Updates van de producten uit

22 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 8: Participatie en Samenhang Structuur Bestuur en Beleid In de eerste helft van 2011 hebben diverse activiteiten rond dit thema plaatsgevonden. Deze zijn beschreven in de Bijlage projectbeschrijvingen onder Kennisoverdracht beleid en bestuur. Omdat het hier diverse kortdurende en eenmalige activiteiten betreft, is er geen projectplan gemaakt. Eerste en Tweede Kamer In juni 2011 is een bijeenkomst georganiseerd voor Eerste en Tweede Kamerleden, waarbij het bestuur van CrossOver het belang van samenhang in beleid heeft benadrukt. Ook in losse contacten met parlementariërs en senaat heeft CrossOver haar expertise ingebracht, zie bijlage Projectbeschrijvingen, beleid en bestuur. Eind september 2011 zal een nazomerschool voor fractiemedewerkers worden verzorgd. Eveneens in het najaar is er bij het ministerie van VWS een informatieve bijeenkomst gepland t.b.v. VWSdirecties over de mate waarin hun werk een bijdrage vormt aan de participatiekansen van jongeren+ en de samenhang zowel binnen het departement als met andere departementen. Gemeenten Wat betreft lokaal beleid heeft CrossOver in gesprekken met o.a. Divosa, VNG, KING, B&A, Radar Advies en diverse gemeentes (o.a. Almere, Helmond, Woerden) de boodschap van samenhang uitgedragen en kennis ingebracht. Gezien de actuele ontwikkelingen tot overheveling van taken naar lokale en regionale overheden (Wet Werken naar Vermogen, AWBZ begeleiding naar WMO etc.) oriënteert CrossOver zich op haar ondersteuning aan gemeenten in de 2 e helft van 2011 en in

23 Thema 9: Innovatie Uit het plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen in relatie tot de verbetering van de arbeidsmarktkansen van jongeren met een beperking. Eind 2012 heeft CrossOver innovatieve concepten ontwikkeld m.b.t.: De inclusieve school Een management tool om de ondersteuning te regelen op macro niveau De inclusieve arbeidsmarkt De empowerende ouder en jongere Een economisch impact model om de kosten en baten van effectieve ondersteuning vast te stellen CrossOver voert desk research uit, spreekt met experts en organiseert discussiebijeenkomsten om kennis te verzamelen over de bovengenoemde innovatieve concepten. In 2012 worden deze activiteiten gecontinueerd. Conceptversies m.b.t.: De inclusieve school Een management tool om de ondersteuning te regelen op macro niveau De inclusieve arbeidsmarkt Conceptversies m.b.t.: De empowerende ouder en jongere Een economisch impact model om de kosten en baten van effectieve ondersteuning vast te stellen 22

24 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 9: Innovatie Bijbehorende projecten: - Helmond 3 - Helmond 4 Helmond 3 De activiteiten van CrossOver, samen met o.a. de gemeente Helmond en het ministerie van SZW 1, hebben geleid tot het project Helmond 3. In dit project zijn door een tiental experts, afkomstig uit verschillende relevante disciplines, alle randvoorwaarden vastgesteld die nodig zijn om te zorgen dat kinderen- en jongeren+ kunnen leren en werken naar vermogen. Dit heeft geleid tot een handzame informatiekaart, bruikbaar voor alle organisaties betrokken bij de arbeidsparticipatie van kinderen+ en jongeren+. Er is veel interesse voor de kaart, die inmiddels is verspreid bij diverse meetings, waaronder de SZW dagen dit voorjaar en bij het jaarcongres van Divosa (zie Bijlage projectbeschrijvingen). Helmond 4 In mei 2011 is Helmond 4 gestart. Doel is het tot stand komen van uitgewerkte scenario s over hoe en op welke wijze regievoering voor jongeren+ geregeld kan worden, met als uitgangspunt het perspectief van de jongere. Het gaat om regievoering op gemeenteniveau en regievoering op casuïstiek niveau. 1 Zie het rapport De ondersteuning geregeld op 23

25 Thema 10: Meewerken aan het contrapunt We moeten altijd in kunnen spelen op actuele kwesties. Deze activiteiten zijn moeilijk te plannen; achteraf wordt aangeven van wie welke vragen afkomstig zijn en hoe we daarmee zijn omgegaan. We noemen deze activiteiten Meewerken aan het contrapunt. Daarnaast kunnen deze vragen ook van invloed zijn op de wijze waarop we invulling geven aan onze thematisch georganiseerde projecten. Een uitgebreide beschrijving van de verzoeken, presentaties, gesprekken, initiatieven waarbij CrossOver is betrokken is per thema opgenomen in de bijlage Projectbeschrijvingen. Om enkele voorbeelden te noemen: - Jongeren en ouders In 2010 heeft CrossOver de organisaties Forum en Pharos ondersteund bij het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel naar de specifieke belemmeringen waarmee jongeren+ met een andere etnische achtergrond geconfronteerd worden in hun carrière en bij het betreden van de arbeidsmarkt. Hiertoe is in februari 2011 een aanvraag voor financiering bij Stichting Instituut Gak ingediend, welke is afgewezen. KCCO zal bij een eventueel vervolg nog maar zeer beperkt betrokken zijn. - Werkgevers/werknemers Op verzoek van de branche organisatie voor uitzendbureaus ABU, is advies gegeven over de implementatie van het in de CAO opgenomen voornemen, 50 Wajongers in dienst te nemen. CrossOver bepleitte een integrale aanpak door middel van een cultuurverandering, waarin de uitzendbranche structureel meer aandacht besteedt aan het in dienst nemen van jongeren met een beperking. ABU heeft dit advies overgenomen en sinds juni 2010 wordt dit project door ABU uitgevoerd. Een projectleider van CrossOver maakt deel uit van de projectgroep. Inmiddels zijn 10 plekken vervuld. Het blijkt dat er in de praktijk een grote afstand bestaat tussen de verwachtingen van de bij de ABU aangesloten leden en de realiteit van het aanbod en mogelijkheden van de jongeren. CrossOver vervult in dit project de rol van katalysator en aanjager voor een cultuurverandering bij de ABU-leden. - UWV CrossOver bezocht de Wajongdag van UWV en nam deel aan diverse workshops. Er werden onderwerpen behandeld als jeugdgezondheidszorg, licht verstandelijk beperkten en de decentralisatievoorstellen van SZW. Uit deze sessies blijkt vooral de ongelooflijke hoeveelheid kennis die bij UWV aanwezig is en die zeker benut moet worden bij de decentralisatie van taken naar gemeenten. - Onderwijs en professionals CrossOver neemt deel aan de Expertgroep Met je opleiding aan de slag op verzoek van Kenniscentrum Perspectief. Het betreft een project gericht op VSO, cluster 3, en de vraag in hoeverre jongeren door de school voldoende voorbereid worden op de overstap richting arbeids(markt). Bespreking van de bevindingen tot nu toe en hoe hieraan vervolg te geven. Overige deelnemers aan deze expertgroep vertegenwoordigen: ouders van kinderen met een beperking, (oud) leerlingen van VSO cluster 3 onderwijs, VSO-scholen, een ROC, werkgevers, adviesbureau, voormalige WEC-raad en de CG-raad. Onder Meewerken aan het contrapunt is tenslotte een project verantwoord dat voor een beperkt aantal uren is doorgelopen in 2011 en in het voorjaar is afgerond. Het betreft het project Handreiking jobcoach ; de handreiking is inmiddels beschikbaar gesteld via de website en ook belangrijke stakeholders o.a. Beroepsvereniging van jobcoaches - hebben het product onder hun leden verspreid. 24

26 Thema 11: Kennis Uit het plan : We zullen in 2011 en in 2012 een aantal kennisproducten uitgeven, namelijk: 1 Een State of the Art rapport met een overzicht van wat reeds bekend is uit onderzoek en de betekenis daarvan voor de praktijk van de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. 2 Een Botsboek, met een aantal bestaande sprekende voorbeelden van botsende en elkaar beïnvloedende wet- en regelgeving en suggesties voor oplossingen. 3 Een Projectenboek, met een overzicht van een aantal bestaande en sprekende voorbeelden van projecten in Nederland gericht op de verbetering van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking. 4 Een Instrumentenboek, met een overzicht van instrumenten die in Nederland worden gehanteerd in school, in de transitie van school naar werk en in werk. 25

27 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 11: Kennis Bijbehorende projecten: - Instrument Samenhang en beleid - Ontwikkelingen en de nieuwe wetten en regels - Kennismanagement - Kennisnetwerk Instrument Samenhang en Beleid In de eerste helft van 2011 is dit instrument een overzicht van de meeste belangrijke relevante wetten en regels voor kinderen en jongeren+ op de domeinen thuis, onderwijs en werk verder ontwikkeld. Het ontwerp is enthousiast ontvangen door beleidsmakers en professionals, die ook actief bij de inrichting worden betrokken. Gezien het belang van de borging van dit instrument op de lange termijn is gekozen voor het vervolg te zoeken naar een of meerdere partners om het instrument verder mee te ontwikkelen. Zie verder Bijlage projectbeschrijvingen. Ontwikkelingen nieuwe wetten en regels Zoals te verwachten is, hebben de recente ontwikkelingen Wet werken naar vermogen, overheveling AWBZ-taken naar gemeenten, PGB etc., een grote impact gehad voor dit project. De voorstellen zijn geanalyseerd op hun impact voor kinderen- en jongeren+ en er heeft veel overleg met stakeholders plaatsgevonden. Daarnaast zijn vier nieuwe botsen in wet- en regelgeving gepubliceerd. Zie verder de bijlage. Kennismanagement Het doorlopende project Kennismanagement behelst onder andere het voortdurend up-to-date houden van de online Kennisbank. Deze bank, die naast literatuur ook organisaties, goede voorbeelden en experts bevat, wordt is na het nieuwsoverzicht, het meest bekeken onderdeel op de kcco-website, zie onder Communicatie. Ook voor de attendering op nieuwe items in de Kennisbank is veel belangstelling. Kennisnetwerk Dit jaar is verder gewerkt aan het ontwikkelen van een kennisnetwerk met relevante kennis voor de doelgroep. Met een viertal kenniscentra zijn gesprekken gevoerd en dit aantal zal in de loop van 2011 worden uitgebreid. Die gesprekken hebben mede ten doel een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze wijze van kennis verzamelen en verspreiden te bewerkstelligen. Zie ook de Bijlage projectbeschrijvingen. 26

28 Thema 12: Basisprojecten In het plan zijn geen beschrijvingen van de basisprojecten opgenomen, omdat het hier doorlopende activiteiten betreft. Basisprojecten: - SROI - Ervaringsdesk - Helpdesk S(ocial) R(eturn) O(n) I(nvestment) CrossOver zal in het project SROI de toegevoegde maatschappelijke waarde van (een aantal van) haar activiteiten vaststellen. Gestart is met een inventarisatie van de interventies bij de stakeholders in de loop der jaren. Zie verder de projectbeschrijving. Ervaringsdesk CrossOver beschikt over een databestand van ongeveer 40 jongeren met diverse beperkingen. In de eerste helft van 2011 is de ervaringsdesk minimaal ingezet, omdat gebruik is gemaakt van ervaringsdeskundigheid uit andere netwerken. CrossOver is zich bewust van het belang van de inbreng van ervaringsdeskundigheid in haar eigen projecten. Het streven is dit in de projecten meer te profileren, maar tevens is vastgesteld dat deze intentie eenvoudiger is uitgesproken dan in daden omgezet. Helpdesk De helpdesk wordt regelmatig benaderd en geeft tevens een indicatie voor de issues die nu leven. In de eerste helft van 2011 zijn 106 vragen binnen gekomen. 27

29 3. COMMUNICATIEACTIVITEITEN CrossOver en de media De bekendheid van CrossOver groeit gestaag. Zeker ook onder journalisten. Ze nemen veelvuldig contact op voor achtergrondinformatie en tips over te interviewen personen en organisaties. Door het groeiend persbestand en de toename van persoonlijke perscontacten zijn er ook steeds meer CrossOver projecten en onderwerpen in de media terug te vinden. Het eerste half jaar van 2011 verscheen bijvoorbeeld: - In het tijdschrift Sprank een artikel met Yolan Koster over Meedoen leer je door mee te doen - In Balans Magazine een artikel met Yolan Koster over Mogelijke herziening Wajong-regeling - In dagblad Trouw een stuk over de visie van Robin Linschoten rond het VNverdrag voor rechten van mensen met een beperking - Een ervaringsverhaal/column van Nico Blok voor het tijdschrift Aan de Slag! - In tijdschrift Zorg Primair een artikel door Ankie Verlaan en Enid Reichrath over inclusief onderwijs - In het tijdschrift UWV Perspectief een artikel over de CrossOver website - In het tijdschrift Sociaal Bestek een artikel over het CrossOver project Alle Spelers In Beeld - In het tijdschrift SW-Journaal een artikel over het CrossOver project Alle Spelers In Beeld - In het blad Juris een column van Wil Verlaan over het project Botsboek - In het blad Pameijer een column van Yolan Koster over arbeidsmatige dagbesteding - Sinds begin mei elke twee weken een column van Hans Spigt in Binnenlands Bestuur website en e-nieuwsbrief. - Sinds begin juni met regelmaat een column van Dorien Verhoeven voor de MKB Servicedesk. Bekijk CrossOver en de media via de website 28

30 Corporate Communicatie CrossOver Relatiemagazine In de eerste helft van 2011 verscheen het relatiemagazine crux twee maal. Het posterzine wordt ook in het tweede jaar positief ontvangen door de lezers. crux wordt verstuurd aan 699 geïnteresseerden. E-nieuwsbrief Om de zes weken verschijnt de digitale nieuwsbrief inbox. De nieuwsbrief telt 443 abonnees. Daarnaast verschijnt elke twee weken de kennisbox. Een automatische update van nieuwe onderzoeken uit de kennisbank van CrossOver. De kennisbox heeft 135 abonnees. Beurzen/ludieke acties Vanuit het streven om zoveel mogelijk effect met een zo laag mogelijke investering te bereiken, kiest CrossOver ervoor om niet met een stand op beurzen te staan maar te kijken hoe we met specifieke ludieke acties op beurzen aanwezig kunnen zijn om op die manier de aandacht te trekken. Zo stond CrossOver op de Manifestatie Nu waarmaken op 29 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. Op het plein Samen Werken werden verschillende initiatieven getoond als het gaat om de inclusieve werkvloer. CrossOver bedacht een actie waarbij we bezoekers uitdaagden na te denken over hun Ja-Maren als het gaat over jongeren met een functiebeperking. Mensen kregen dan het CrossOver Ja-Maar kwartet. Daarnaast is tijdens de lunch voor alle bezoekers op alle tafels een placemat van de randvoorwaardenkaart neergelegd (waaronder de tafel van Tweede Kamerlid Jette Kleinsma). Op de kaart konden mensen zien wat ieder van ons kan doen om ervoor te zorgen dat alle jongeren en kinderen kunnen werken en leren. De reacties op de bijdragen van CrossOver waren zeer positief. De randvoorwaardenkaart is ook beschikbaar gesteld aan alle deelnemers van de DIVOSA conferentie in Maastricht. Social media Ook in de eerste helft van 2011 is weer actief gebruik gemaakt van Hyves, LinkedIn, Twitter en de weblog wijreddenonswel.nl. De LinkedIn groep, waar onder andere ervaringsdeskundigen, werkgevers en professionals gebruik van maken, telt nu bijna 600 leden (590). Dat is een verdubbeling ten opzichte van Deelnemers starten discussies op en delen ervaringen. Bovendien starten we als CrossOver ook diverse discussies waar op gereageerd wordt en online discussie over plaatsvindt. Het is een zeer actieve groep met dagelijks nieuwe discussies en reacties. Het Twitter-account neemt ook een vlucht: het aantal volgers is momenteel 563. Tegenover 652 Twitteraars die CrossOver weer volgt. Ook wordt er steeds vaker getwitterd over evenementen waar CrossOver aanwezig is en voorbeelden die van belang zijn. Tot nu toe zijn er 495 tweets geplaatst. De weblog trok in de eerste helft 1361 bezoeken, de website voor jongeren eigenboontjes 4765 en hyves heeft 100 leden. 29

31 Website In de eerste helft van 2011 werd de website keer bezocht. Dat is ruim keer meer dan de eerste helft van Dat zijn gemiddeld 248 bezoeken per dag. Waarbij de website doordeweeks duidelijk meer bezoekers trekt dan in het weekend (doordeweeks gemiddeld tussen de 300 en 400 bezoeken per dag). Er waren in totaal paginaweergaves (gemiddeld 2,54 pagina s per bezoek). De gemiddelde tijd op de site van een bezoeker is bijna 2 minuten (01.50). Dat is relatief veel. Van alle bezoeken was in 70,55% sprake van een nieuwe bezoeker. De meeste bezoekers komen binnen via een zoekmachine en zoeken dan op het woord CrossOver of op een specifieke handicap, maar je ziet ook een stijging in het aantal bezoekers dat binnenkomt via Twitter en Linkedin. Kijken we naar welke onderdelen het best bekeken worden dan wordt het nieuws het meest bezocht met paginaweergaves en vervolgens de kennisbank met paginaweergaves daarna komen de detailpagina s binnen de kennisbank op plaats drie. Daarnaast heeft de rss feed van CrossOver nieuws een enorme vlucht genomen. Mensen bekijken de nieuws feed via een reader of in hun mail. In een halfjaar tijd is de feedpagina keer bezocht. Welke documenten werden in het eerste half jaar van 2011 het meest gedownload? 1. Verandering indicatie WSW (1061 keer, 7%) 2. Jobcoach XXL (475 keer, 3%) 3. Kennisbank: Wajong Vangnet Afvoerput (462 keer, 3%) 4. Botsboek, deel 3 (403 keer, 3%) 5. Eindverslag Meedoen leer je door mee te doen (331keer, 2%) 6. Het wassende weten (303 keer, 2%) 7. Eindrapport Werk in Behandeling (275 keer, 2%) 8. Kennisbank: Wajong reguliere werkgever (238 keer, 1%) 9. WG Autisme (236 keer, 1%) 10. Zorgorganisaties in beeld (205 keer, 1 30

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie