Halfjaarverslag Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0

2 1

3 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten pagina Thema s in uren en geld pagina Toelichting thema s in uren en geld pagina 36 Bijlage Projectbeschrijvingen pagina 38 2

4 3

5 VOORWOORD Als je wint heb je vrienden. Herman Brood en Henny Vrienten hebben dit gezegde populair gemaakt in Nederland. En in zekere zin is het ook een uitspraak die het eerste half jaar van 2011 voor Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver symboliseert. In verschillende opzichten zelfs. CrossOver heeft vanuit zijn taken en ambities maar oog voor één potentiële winnaar: de jongere met een beperking. Sinds zijn start heeft het Kennis- en Innovatiecentrum ingezet op een cultuuromslag in Nederland en de daarvoor noodzakelijke herijking van beleid, de afstemming tussen beleidsterreinen en de samenwerking tussen de relevante spelers. En die cultuuromslag wordt zichtbaar. In dit verslag verantwoordt CrossOver zijn activiteiten tot en met juni 2011 en spreekt de verwachting uit dat het de gestelde doelen voor heel 2011 zal kunnen realiseren. Jongeren met een beperking staan steeds vaker in het middelpunt van de aandacht bij politiek en binnen het bedrijfsleven. Neem de dynamiek in dit 1 e halfjaar van 2011 op het gebied van de wet- en regelgeving. De landelijke politiek richtte de aandacht vooral op de Wet Werken Naar Vermogen die per 1 januari 2013 wordt ingevoerd. Gemeenten en hun koepelorganisaties VNG en Divosa waren druk doende om de consequenties van de decentralisatie van taken in de jeugdzorg en de AWBZ en het streven naar één regeling voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in hun volle omvang te doorgronden. En ondertussen staan ook de plannen rondom Passend Onderwijs ter discussie, wordt het PGB heroverwegen en is de financiële crisis nog lang niet ten einde. Tegelijkertijd signaleert CrossOver dat bedrijven en branches in CAO veel meer afspraken maken over het in dienst nemen van mensen met een beperking en dat de eerste stappen naar de Werkschool worden gezet. In al die dynamiek doen de betrokkenen bij deze ingrijpende processen politici, wethouders, beleidsambtenaren, ministeries en het bedrijfsleven steeds vaker een beroep op Kennis en Innovatiecentrum CrossOver. Omdat juist deze periode van dynamiek in wet en regelgeving bepalend is voor het slagen van de noodzakelijk cultuuromslag, heeft CrossOver vol ingezet op deze ondersteuning. Het gevolg is dat de planningen van een paar lopende projecten zijn opgeschoven en dat het budget voor het 1 e halfjaar effectief is uitgeput. Daarnaast leggen ook aanvullende vragen van het ministerie van SZW over de financiële verslaglegging extra druk op het halfjaarbudget en op de inzet van de ondersteunende medewerkers van CrossOver. In totaal heeft CrossOver euro uitgegeven waar euro was begroot; in het tweede half jaar van 2011 wordt dit rechtgetrokken. CrossOver bestaat uit een klein team van professionals. Maar dat team krijgt meer en meer vrienden. Bij de uitvoering van de geplande projecten legt CrossOver de nadruk op het leggen van verbindingen tussen organisaties en professionals en het creëren van vertrouwen tussen alle spelers. Dat werkt. De betrokkenen verliezen hun handelingsverlegenheid. Ze ervaren hun participatie als een uitdaging waarbij innovatieve en creatieve toepasbare oplossingen worden ontwikkeld om het gestelde doel te behalen. Ook ministeries participeren in toenemende mate actief in de diverse projecten van CrossOver. CrossOver en de betrokken partners zijn bevlogen en hebben een grote ambitie een cultuuromslag rond de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van jongeren met een beperking - en een voor die ambitie relatief bescheiden beschikbaar budget. Die combinatie maakt creatief. En die creativiteit werpt zo blijkt zeker ook dit eerste half jaar van 2011 vruchten af. Door opvallende inhoudelijke en soms ludieke bijdragen aan bijeenkomsten voor professionals, door de elektronische verspreiding van informatie en kennisbronnen en door de effectieve inzet van relatief goedkope elektronische en social media, groeit de bekendheid van CrossOver sterk. En daarmee de kansen voor jongeren+(jongeren met een beperking) op de arbeidsmarkt. In de eerste helft van 2011 vertaalde zich dat zelfs in een groei van meer dan 30% van het aantal websitebezoekers en in een jaar tijd verdubbelde ook het aantal leden van onze LinkedIn-groep. De nieuwsvoorziening via CrossOver blijkt ook populair: bijna keer is in 2011 na automatische -attendering het CrossOver-nieuws bezocht. Over meer vrienden gesproken! CrossOver hoopt dat de vriendenschare nog verder zal groeien dit en volgend jaar! 4

6 2. THEMA S EN PROJECTEN IN VOGELVLUCHT Inleiding De projecten en activiteiten die CrossOver in de eerste helft van 2011 uitvoert, worden beschreven aan de hand van de thema s uit het plan Leren meedoen door mee te doen. CrossOver heeft voor de jaren 2011 en 2012 drie speerpunten gekozen: thuis (de jongere en zijn omgeving), onderwijs en werk. Dat doen we vanuit de wetenschap dat het gaat om het verzamelen, ontsluiten en verspreiden van daarvoor noodzakelijke kennis, door samenhang aan te brengen tussen daarvoor geschikte domeinen en door participatie als uitgangspunt te nemen. Als derde dimensie maken we een onderscheid tussen het realiseren van culturele en structurele veranderingen. De twaalf thema s zijn gedefinieerd volgens de bovenstaande kubus. Van elk thema worden de hoofdlijnen en de belangrijkste ontwikkelingen in het 1 e halfjaar weergegeven. Een meer uitgebreide beschrijving van de projecten en activiteiten is opgenomen in de Bijlage projectbeschrijvingen. 5

7 In onderstaand schema is aangegeven welke projecten en activiteiten onder de 12 thema s vallen. 1. Participatie - Cultuur Thuis (pagina 8) Programma Zelfredzaamheid en Zelfregie Empowerment ouders Empowerment jongeren 2. Participatie - Cultuur Werk (pagina 9) Kanaliseren en adresseren Activiteiten rondom het VN Verdrag 3. Participatie - Structuur Werk (pagina 12) Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid (WAS) 4. Participatie - Cultuur Onderwijs (pagina 14) Professionals van de toekomst 5. Samenhang - Cultuur - Thuis (pagina 16) Het beleid en de context Ervaringskennis werkt! 6. Samenhang - Cultuur - Werk (pagina 18) 7. Samenhang - Cultuur Onderwijs (pagina 19) Inventarisatie transitiepraktijken 8. Participatie/Samenhang - Structuur Bestuur en Beleid (pagina 20) Activiteiten Kennisoverdracht Structuur en beleid 9. Innovatie (pagina 22) Helmond 3 Helmond Contrapunt (pagina 24) Handreiking jobcoach Activiteiten Meewerken aan het contrapunt 6

8 11. Kennis (pagina 25) Instrument Samenhang en beleid Ontwikkelingen en de (nieuwe) wetten en regels Kennisnetwerken Kennismanagement 12. Basisprojecten (pagina 27) SROI Ervaringsdesk Helpdesk 7

9 Stand van zaken Thema s per Thema 1: Participatie- Cultuur- Thuis Uit het Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Producten in 2011: Producten in 2012: Het activeren van stakeholders om te werken aan het vergroten van de empowerment van jongeren en hun ouders. Eind 2012 zijn er minimaal vijftig organisaties behorende tot de volgende doelgroepen, die deel hebben genomen aan de informatiebijeenkomsten over hoe de empowerment van jongeren en hun ouders te vergroten. In 2011 organiseert CrossOver, samen met een of meerdere andere relevante partijen, bijeenkomsten bij de volgende doelgroepen: 1. Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs 2. Ouderorganisaties van jongeren met een beperking 3. MEE 4. Centra voor Jeugd en Gezin 5. Zorgorganisaties In deze bijeenkomsten wordt door middel van presentaties, filmbeelden en discussies gewerkt aan de totstandkoming van de bewustwording van de betreffende organisaties dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de empowerment van jongeren en hun ouders. Veel aandacht zal daarbij uitgaan aan het laten zien van voorbeelden hoe het kan: best practices. Vijf bijeenkomsten met de bovengenoemde stakeholders. Een brochure waarin de mogelijkheden voor empowerment van jongeren en ouders worden beschreven. Vijf bijeenkomsten met de bovengenoemde stakeholders. 8

10 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 1: Participatie Cultuur - Thuis: Bijbehorende projecten: - Programma Zelfredzaamheid en Zelfregie - Empowerment ouders - Empowerment jongeren Programma zelfredzaamheid en zelfregie In de tweede helft van 2010 is met een oriëntatie op dit thema gestart in het project Programma zelfredzaamheid en zelfregie. Deze oriëntatie is voortgezet in 2011 en heeft geleid tot een programma voor het domein Thuis voor de jaren , waarin wordt ingezet op de empowerment van ouders en jongeren. Het Programma zelfredzaamheid en zelfregie is met het maken van het plan voor het domein Thuis half maart 2011 afgesloten. Omdat het hier een oriëntatie betrof is er geen projectbeschrijving van Programma Zelfredzaamheid en Zelfregie opgenomen. Empowerment ouders In het voorjaar van 2011 is het project Empowerment ouders van start gegaan. Dit project loopt door in De inventarisatie en analyse van onder andere de behoeften van ouders en het al aanwezige aanbod loopt nu. De eerste bijeenkomst met stakeholders wordt in het najaar gehouden. De gedetailleerde activiteiten en producten van Empowerment ouders staan beschreven in de bijlage Projectbeschrijvingen. Empowerment jongeren De start van dit project staat voor de tweede helft van 2011 gepland. 9

11 Thema 2: Participatie Cultuur Werk Uit Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het activeren van werkgevers om jongeren in dienst te nemen en te houden. Eind 2012 is er een netwerk van werkgevers die positief staan tegenover het in dienst nemen van jongeren met een beperking en waarvan de leden van het netwerk aantoonbaar meewerken aan de realisatie van het vergroten van de arbeidsmarktkansen van jongeren met een beperking. In 2011 organiseert CrossOver, samen met een of meerdere andere relevante partijen, een drietal bijeenkomsten voor werkgevers met als doel hen te stimuleren en te informeren over de mogelijkheden om jongeren met een beperking in dienst te hebben en hen uit te nodigen deel te nemen aan het netwerk voor werkgevers. In 2012 worden deze bijeenkomsten gecontinueerd, als ook een formele overdracht van deze activiteiten aan een nog nader te definiëren erfgenaam. Een brochure waarin tips voor werkgevers over het in dienst nemen en houden van een jongere met een beperking. Een via het internet toegankelijk en interactief instrument, ter ondersteuning voor werkgevers bij het in dienst nemen en in dienst houden van jongeren met een beperking. Drie bijeenkomsten met werkgevers Vijf bijeenkomsten met werkgevers 10

12 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 2: Participatie Cultuur - Werk Bijbehorende projecten in 2011: - Kanaliseren en adresseren - Activiteiten rondom het VN verdrag Kanaliseren en adresseren Het doel van dit thema is ongewijzigd; wel zijn de activiteiten en producten iets gewijzigd, ten opzichte van Plan In 2010 is door CrossOver namelijk al, samen met het RWI, een instrument de Wajongwijzer ontwikkeld ter ondersteuning van werkgevers bij het in dienst nemen en houden van jongeren+. Na een analyse in de eerste maanden van 2011 is besloten in te zetten op het verder bekend maken van de al bestaande goede voorbeelden, kennis en instrumenten via de natuurlijke informatiekanalen van werkgevers. Daarnaast wordt onderzocht hoe de realisatie van de reeds gemaakte CAO-afspraken in de praktijk verloopt om met de hieruit verkregen kennis werkgevers verder te ondersteunen. Op dit moment zijn de eerste stappen hiertoe gezet. CrossOver heeft ook een overzicht gepubliceerd van de CAO-afspraken; de publicatie heeft tot doel zichtbaar te maken welke afspraken tot stand zijn gekomen, inzicht te verschaffen in bereikte implementatie van de afspraken en te stimuleren dat meer van dergelijke afspraken tot stand komen. Op ons verzoek heeft UWV Wajongteam MVO Nederland ingeschakeld om de relatie tussen werkgevers en Wajong in beeld te brengen. De gedetailleerde activiteiten en producten van Kanaliseren en Adresseren staan beschreven in de Bijlage projectbeschrijvingen. Activiteiten rondom het VN-verdrag In het voorjaar van 2011 is CrossOver door de Coalitie voor Inclusie die in opdracht van het ministerie van VWS de ratificatie van het VN-verdrag in Nederland voorbereid gevraagd activiteiten rond het thema Werk te organiseren. CrossOver heeft, in opdracht van de Coalitie, samen met andere partijen een lunchbijeenkomst rond het thema Samen werken georganiseerd, waaraan diverse organisaties, o.a. VNO NCW deelnamen. Daarnaast nam CrossOver deel aan de door de Coalitie georganiseerde Manifestatie Tekenen en dan? Nú waarmaken op 29 maart. CrossOver verzorgde vier presentaties en was actief op het Themaplein Samen werken. Zie Bijlage Projectbeschrijvingen. Later dit jaar organiseert CrossOver op verzoek van de Coalitie informatiebijeenkomsten ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer. Deze activiteiten worden gefinancierd door het Revalidatiefonds. 11

13 Thema 3: Participatie Structuur Werk Uit Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het ontwikkelen van een scenario voor een toekomstige arbeidsmarkt en sociale zekerheidsarrangementen waarin jongeren met een beperking optimaal kunnen participeren. Eind 2012 ligt er een uitgewerkt voorstel voor de inrichting van een arbeidsmarkt waaraan jongeren met een beperking optimaal kunnen deelnemen alsook de sociale zekerheidselementen en andere relevante randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de inrichting van een dergelijke arbeidsmarkt. Eind 2012 is met minimaal vier relevante organisaties een bijeenkomst georganiseerd waarin de vertaling van de uitkomsten voor hun handelen centraal thema vormde. CrossOver organiseert een werkconferentie waaraan senior experts vanuit diverse wetenschappelijke disciplines deelnemen met als doel de beleidsscenario s te ontwikkelen. CrossOver organiseert in 2011 een soortgelijke bijeenkomst voor junior onderzoekers vanuit overeenkomstige wetenschappelijke disciplines en met een soortgelijk doel. In 2012 organiseert CrossOver vier bijeenkomsten waaraan voor dit issue relevante organisaties aan deelnemen met als doel de mogelijkheden voor structurele inbedding in hun organisatie van de ontwikkelde scenario s vast te stellen. Een werkconferentie; Een rapport waarin de state of the art wordt beschreven, alsmede het nut en de noodzaak van het creëren van een arbeidsmarkt waarin jongeren met een beperking optimaal kunnen participeren. Vier bijeenkomsten. 12

14 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 3: Participatie Structuur - Werk Bijbehorend project in 2011: - Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid (WAS) Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid Het doel van het project is in grote lijnen ongewijzigd; met de kanttekening dat het uiteindelijk geen beleidsscenario s zijn geworden, maar algemene scenario s. Deze scenario s schetsen de toekomstige werkelijkheden (over 15 jaar) over de toekomstige arbeidsmarkt op basis van huidige besluitvorming of actuele trends - en de wijze waarop deze scenario s op lange termijn impact hebben op de arbeidsparticipatie en sociaal-economische positie van jongeren+. Bijna 70 beslissers en denkers rond dit thema hebben meegewerkt in de vorm van het schrijven van een essay, meewerken aan een interview of deelnemen aan scenariosessies. Dit heeft geresulteerd in de publicatie van Het Wassende Weten. De interviews en de scenariostudies zijn gereed; publicatie wordt voorzien na de zomer. Er is groot enthousiasme bij alle betrokkenen. Er wordt een plan gemaakt voor de communicatie voor zowel 2011 als Lees meer in de bijlage Projectbeschrijvingen. 13

15 Thema 4: Participatie Cultuur Onderwijs Uit Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het stimuleren en activeren van opleidingsmakers en brancheverenigingen om in hun hbo-opleidingen structureel aandacht te besteden aan de toekomstige arbeidssituatie van de studenten: een arbeidssituatie waarin zich jongeren met een beperking bevinden. Het gaat om opleidingen gericht op het onderwijs (lerarenopleiding, PABO) waarin de toekomstige docent leerlingen met een beperking in de klas heeft; opleidingen gericht op arbeid (HR/P&O opleidingen/managers opleidingen) waarin de toekomstige HRM er of manager in aanraking komt met (jonge) werknemers met een beperking en Sociaal-Agogische opleidingen (onder meer SPH) waarin de toekomstige hulpverlener in aanraking komt met (jonge) cliënten met een beperking. Eind 2012 zijn er minimaal vijftien hbo-opleidingen die binnen hun curriculum structureel aandacht besteden aan de toekomstige arbeidssituatie van hun studenten. CrossOver organiseert vijf netwerklunches met lectoren en opleidingsmanagers. In totaal worden gesprekken gevoerd met tien hbo-instellingen. In 2012 vinden soortgelijke activiteiten plaats alsook een formele overdracht van deze activiteiten aan een nog nader te definiëren erfgenaam. Vijf lunchbijeenkomsten. Een brochure met handreikingen voor opleidingsmakers hoe in hun curriculum structureel aandacht te besteden aan de toekomstige werksituatie van de studenten, waarin zich jongeren met een beperking bevinden. Vijf lunchbijeenkomsten. Een update van de brochure met handreikingen. 14

16 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 4: Participatie Cultuur - Onderwijs Bijbehorend project in 2011: - Professionals van de toekomst Professionals van de toekomst Het doel van dit project is ongewijzigd. Wat betreft de activiteiten: in de eerste helft van dit jaar heeft een scala aan activiteiten plaatsgevonden. Zo zijn er gesprekken met 9 opleidingen gevoerd, is er contact geweest met diverse beroepsgroepen, waaronder de MO Groep. Ook zijn gesprekken op bestuurlijk niveau gevoerd door bestuurslid Ankie Verlaan en is een online bibliotheek opgezet. Dit jaar is een online lectorennetwerk opgericht en heeft een bijeenkomst met de lectoren plaatsgevonden. De betrokken opleidingen en lectoren zijn enthousiast en van goede wil, echter op dit moment is het moeilijk de opleidingen enthousiast te krijgen en te houden, omdat hun prioriteiten als gevolg van actuele ontwikkelingen (kwaliteit, integriteit bestuurders etc.)elders liggen. Hierdoor kost het meer tijd de opleidingen te stimuleren en te activeren. Voor gedetailleerde informatie over activiteiten en producten tot dusverre en voor de rest van 2011, verwijzen we naar de bijlage Projectbeschrijvingen. 15

17 Thema 5: Samenhang Cultuur Thuis Uit Plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het stimuleren en activeren van maatschappelijke organisaties om op een empowerende wijze om te gaan met jongeren met een beperking. Eind 2012 is er bij ieder type maatschappelijke instelling sprake van een meer empowerende wijze van omgaan met jongeren met een beperking. CrossOver organiseert in 2011 informatieve bijeenkomsten met de volgende maatschappelijke instellingen; kerken, vakbonden, werkgeversorganisaties, charitatieve instellingen/fondsen, media, dienstverleners, welzijnsorganisaties en sportverenigingen In deze bijeenkomsten wordt door middel van presentaties, filmbeelden en discussies gewerkt aan de totstandkoming van de bewustwording van de betreffende organisaties zodat zij zelf op een meer empowerende wijze om kunnen gaan met jongeren met een beperking. In 2012 worden deze bijeenkomsten gecontinueerd, alsook een formele overdracht van deze activiteiten aan een nog nader te definiëren erfgenaam. Een overzicht van de state of the art van de wijze waarop maatschappelijke organisaties op hun manier bijdragen aan de verbetering van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking. Een brochure waarin opgenomen adviezen over de mogelijkheden van maatschappelijke organisaties om op een empowerende wijze om te gaan met jongeren met een beperking. 16

18 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 5: Samenhang Cultuur Thuis Bijbehorend project en activiteiten in 2011: - Het beleid en de context - Ervaringskennis werkt! Het beleid en de context Doel en activiteiten van dit project verlopen volgens plan geïnitieerd. In de eerste helft van 2011 is materiaal verzameld en georganiseerd en zijn presentaties voor de bijeenkomsten met de verschillende typen organisaties (o.a. kerken en charitatieve instellingen, vakbonden en werkgeversorganisaties) voorbereid. In de 2 e helft van 2011 zullen de gesprekken met deze organisaties gevoerd. Een aanvulling is, dat niet alleen organisaties, maar ook jongeren zelf bij dit project over beeldvorming worden betrokken. Voor meer informatie zie de projectbeschrijvingen in de bijlage. Ervaringskennis werkt! In januari 2011 is het in 2010 opgestarte project Ervaringskennis werkt! voortijdig gestopt door ziekte en vervolgens uit dienst gaan van de verantwoordelijk projectleider. 17

19 Thema 6: Samenhang Cultuur Werk Uit het plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het stimuleren en activeren van organisaties die een directe invloed kunnen uitoefenen op de werksituatie van jongeren met een beperking, met als doel om zoveel als binnen hun mogelijkheden ligt, de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking te verbeteren. Denk aan onder meer de vakbonden, UWV, SZW, werkgeversorganisaties en MVO Nederland. Eind 2012 wordt er binnen iedere genoemde type organisatie, bij minimaal een organisatie structureel aandacht besteed aan de verbetering van de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking, in een voor de betreffende organisatie geëigende vorm. In 2011 organiseert CrossOver vijf voorlichtingsbijeenkomsten voor organisaties die een directe invloed kunnen uitoefenen op de werksituatie van jongeren met een beperking. In 2012 worden deze bijeenkomsten gecontinueerd, alsook wordt een formele overdracht georganiseerd voor de uitvoering van de voorlichtingsbijeenkomsten. Een brochure waarin een overzicht van de bestaande CAO afspraken in relatie tot de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Een brochure met tips voor ondernemingsraden en medezeggenschapsraden over hoe aandacht te besteden aan de verbetering van de arbeidsparticipatie van jonge werknemers met een beperking. Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 6: Samenhang Cultuur Werk Toelichting Omdat de doelstelling van dit thema zeer nauw verwant is met de doelstelling van thema 2 Participatie- Cultuur-Werk, is besloten één projectplan voor het domein Werk te maken. Dit projectplan Kanaliseren en adresseren en de geplande en bestede uren zijn verantwoord bij thema 2. Het bij Thema 6 beschreven overzicht van CAO-afspraken is reeds door CrossOver samengesteld en via de website beschikbaar (zie Thema 2). 18

20 Thema 7: Samenhang Cultuur Onderwijs Uit het plan Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Ontwikkeling van een management tool om op gemeentelijk niveau de ondersteuning van jongeren met een beperking in school, in de transitie van school naar werk en in werk, te organiseren. Eind 2012 ligt er een goed werkend management tool die op gemeentelijk niveau kan worden ingezet om de ondersteuning van jongeren met een beperking te regelen. CrossOver organiseert, samen met een of meer andere relevante organisaties, vijf bijeenkomsten met als doel, de ontwikkeling van een concept management tool. CrossOver test de management tool in twee gemeenten en werkt aan de formele overdracht van deze activiteiten aan een nog nader te definiëren erfgenaam. Een concept management tool. Een management tool dat op gemeentelijk niveau kan worden ingezet om de ondersteuning van jongeren met een beperking in school, in de transitie van school naar werk en in werk, te organiseren. Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 7: Samenhang Cultuur Onderwijs Bijbehorend project in 2011: - Inventarisatie transitiepraktijken Inventarisatie transitiepraktijken Dit project is in januari 2011 afgerond met het verschijnen van een publieksversie van de inventarisatie. Welke factoren dragen bij aan een succesvolle overgang (transitie) vanuit het VSO naar (betaald) werk, een vervolgstudie of dagbesteding? Lees het rapport. 19

21 Thema 8: Participatie en Samenhang - Structuur Bestuur en Beleid Uit het Plan : Doel: Het stimuleren en activeren van lokale en nationale overheden om gericht en vooral samenhangend beleid te ontwikkelen ten faveure van de onderwijs- en arbeidsmogelijkheden van jongeren met een beperking. Eind 2012 is er binnen iedere partij die zitting heeft in de tweede kamer, tenminste een deskundige op het gebied van de samenhang in beleid gericht op jongeren met een beperking in relatie tot school en werk. Eind 2012 is er binnen ieder departement tenminste een deskundige op het gebied van de samenhang in beleid gericht op jongeren met een beperking in relatie tot school en werk. Eind 2012 is er in tenminste tien gemeenten een deskundige op het gebied van de samenhang in beleid gericht op jongeren met een beperking in relatie tot school en werk. Activiteiten in 2011: CrossOver organiseert in 2011 voor parlementariërs en lokale en nationale beleidsmakers: een summerschool; twee master classes; vier discussiefora. Activiteiten in 2012: In 2012 worden soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd. Producten in 2011: Een uitgewerkt programma voor een summerschool; Twee uitgewerkte master classes; Een uitgewerkt discussieprogramma. Producten in 2012: Updates van de producten uit

22 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 8: Participatie en Samenhang Structuur Bestuur en Beleid In de eerste helft van 2011 hebben diverse activiteiten rond dit thema plaatsgevonden. Deze zijn beschreven in de Bijlage projectbeschrijvingen onder Kennisoverdracht beleid en bestuur. Omdat het hier diverse kortdurende en eenmalige activiteiten betreft, is er geen projectplan gemaakt. Eerste en Tweede Kamer In juni 2011 is een bijeenkomst georganiseerd voor Eerste en Tweede Kamerleden, waarbij het bestuur van CrossOver het belang van samenhang in beleid heeft benadrukt. Ook in losse contacten met parlementariërs en senaat heeft CrossOver haar expertise ingebracht, zie bijlage Projectbeschrijvingen, beleid en bestuur. Eind september 2011 zal een nazomerschool voor fractiemedewerkers worden verzorgd. Eveneens in het najaar is er bij het ministerie van VWS een informatieve bijeenkomst gepland t.b.v. VWSdirecties over de mate waarin hun werk een bijdrage vormt aan de participatiekansen van jongeren+ en de samenhang zowel binnen het departement als met andere departementen. Gemeenten Wat betreft lokaal beleid heeft CrossOver in gesprekken met o.a. Divosa, VNG, KING, B&A, Radar Advies en diverse gemeentes (o.a. Almere, Helmond, Woerden) de boodschap van samenhang uitgedragen en kennis ingebracht. Gezien de actuele ontwikkelingen tot overheveling van taken naar lokale en regionale overheden (Wet Werken naar Vermogen, AWBZ begeleiding naar WMO etc.) oriënteert CrossOver zich op haar ondersteuning aan gemeenten in de 2 e helft van 2011 en in

23 Thema 9: Innovatie Uit het plan : Doel: Activiteiten in 2011: Activiteiten in 2012: Producten in 2011: Producten in 2012: Het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen in relatie tot de verbetering van de arbeidsmarktkansen van jongeren met een beperking. Eind 2012 heeft CrossOver innovatieve concepten ontwikkeld m.b.t.: De inclusieve school Een management tool om de ondersteuning te regelen op macro niveau De inclusieve arbeidsmarkt De empowerende ouder en jongere Een economisch impact model om de kosten en baten van effectieve ondersteuning vast te stellen CrossOver voert desk research uit, spreekt met experts en organiseert discussiebijeenkomsten om kennis te verzamelen over de bovengenoemde innovatieve concepten. In 2012 worden deze activiteiten gecontinueerd. Conceptversies m.b.t.: De inclusieve school Een management tool om de ondersteuning te regelen op macro niveau De inclusieve arbeidsmarkt Conceptversies m.b.t.: De empowerende ouder en jongere Een economisch impact model om de kosten en baten van effectieve ondersteuning vast te stellen 22

24 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 9: Innovatie Bijbehorende projecten: - Helmond 3 - Helmond 4 Helmond 3 De activiteiten van CrossOver, samen met o.a. de gemeente Helmond en het ministerie van SZW 1, hebben geleid tot het project Helmond 3. In dit project zijn door een tiental experts, afkomstig uit verschillende relevante disciplines, alle randvoorwaarden vastgesteld die nodig zijn om te zorgen dat kinderen- en jongeren+ kunnen leren en werken naar vermogen. Dit heeft geleid tot een handzame informatiekaart, bruikbaar voor alle organisaties betrokken bij de arbeidsparticipatie van kinderen+ en jongeren+. Er is veel interesse voor de kaart, die inmiddels is verspreid bij diverse meetings, waaronder de SZW dagen dit voorjaar en bij het jaarcongres van Divosa (zie Bijlage projectbeschrijvingen). Helmond 4 In mei 2011 is Helmond 4 gestart. Doel is het tot stand komen van uitgewerkte scenario s over hoe en op welke wijze regievoering voor jongeren+ geregeld kan worden, met als uitgangspunt het perspectief van de jongere. Het gaat om regievoering op gemeenteniveau en regievoering op casuïstiek niveau. 1 Zie het rapport De ondersteuning geregeld op 23

25 Thema 10: Meewerken aan het contrapunt We moeten altijd in kunnen spelen op actuele kwesties. Deze activiteiten zijn moeilijk te plannen; achteraf wordt aangeven van wie welke vragen afkomstig zijn en hoe we daarmee zijn omgegaan. We noemen deze activiteiten Meewerken aan het contrapunt. Daarnaast kunnen deze vragen ook van invloed zijn op de wijze waarop we invulling geven aan onze thematisch georganiseerde projecten. Een uitgebreide beschrijving van de verzoeken, presentaties, gesprekken, initiatieven waarbij CrossOver is betrokken is per thema opgenomen in de bijlage Projectbeschrijvingen. Om enkele voorbeelden te noemen: - Jongeren en ouders In 2010 heeft CrossOver de organisaties Forum en Pharos ondersteund bij het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel naar de specifieke belemmeringen waarmee jongeren+ met een andere etnische achtergrond geconfronteerd worden in hun carrière en bij het betreden van de arbeidsmarkt. Hiertoe is in februari 2011 een aanvraag voor financiering bij Stichting Instituut Gak ingediend, welke is afgewezen. KCCO zal bij een eventueel vervolg nog maar zeer beperkt betrokken zijn. - Werkgevers/werknemers Op verzoek van de branche organisatie voor uitzendbureaus ABU, is advies gegeven over de implementatie van het in de CAO opgenomen voornemen, 50 Wajongers in dienst te nemen. CrossOver bepleitte een integrale aanpak door middel van een cultuurverandering, waarin de uitzendbranche structureel meer aandacht besteedt aan het in dienst nemen van jongeren met een beperking. ABU heeft dit advies overgenomen en sinds juni 2010 wordt dit project door ABU uitgevoerd. Een projectleider van CrossOver maakt deel uit van de projectgroep. Inmiddels zijn 10 plekken vervuld. Het blijkt dat er in de praktijk een grote afstand bestaat tussen de verwachtingen van de bij de ABU aangesloten leden en de realiteit van het aanbod en mogelijkheden van de jongeren. CrossOver vervult in dit project de rol van katalysator en aanjager voor een cultuurverandering bij de ABU-leden. - UWV CrossOver bezocht de Wajongdag van UWV en nam deel aan diverse workshops. Er werden onderwerpen behandeld als jeugdgezondheidszorg, licht verstandelijk beperkten en de decentralisatievoorstellen van SZW. Uit deze sessies blijkt vooral de ongelooflijke hoeveelheid kennis die bij UWV aanwezig is en die zeker benut moet worden bij de decentralisatie van taken naar gemeenten. - Onderwijs en professionals CrossOver neemt deel aan de Expertgroep Met je opleiding aan de slag op verzoek van Kenniscentrum Perspectief. Het betreft een project gericht op VSO, cluster 3, en de vraag in hoeverre jongeren door de school voldoende voorbereid worden op de overstap richting arbeids(markt). Bespreking van de bevindingen tot nu toe en hoe hieraan vervolg te geven. Overige deelnemers aan deze expertgroep vertegenwoordigen: ouders van kinderen met een beperking, (oud) leerlingen van VSO cluster 3 onderwijs, VSO-scholen, een ROC, werkgevers, adviesbureau, voormalige WEC-raad en de CG-raad. Onder Meewerken aan het contrapunt is tenslotte een project verantwoord dat voor een beperkt aantal uren is doorgelopen in 2011 en in het voorjaar is afgerond. Het betreft het project Handreiking jobcoach ; de handreiking is inmiddels beschikbaar gesteld via de website en ook belangrijke stakeholders o.a. Beroepsvereniging van jobcoaches - hebben het product onder hun leden verspreid. 24

26 Thema 11: Kennis Uit het plan : We zullen in 2011 en in 2012 een aantal kennisproducten uitgeven, namelijk: 1 Een State of the Art rapport met een overzicht van wat reeds bekend is uit onderzoek en de betekenis daarvan voor de praktijk van de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. 2 Een Botsboek, met een aantal bestaande sprekende voorbeelden van botsende en elkaar beïnvloedende wet- en regelgeving en suggesties voor oplossingen. 3 Een Projectenboek, met een overzicht van een aantal bestaande en sprekende voorbeelden van projecten in Nederland gericht op de verbetering van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking. 4 Een Instrumentenboek, met een overzicht van instrumenten die in Nederland worden gehanteerd in school, in de transitie van school naar werk en in werk. 25

27 Stand van zaken 30 juni 2011 Thema 11: Kennis Bijbehorende projecten: - Instrument Samenhang en beleid - Ontwikkelingen en de nieuwe wetten en regels - Kennismanagement - Kennisnetwerk Instrument Samenhang en Beleid In de eerste helft van 2011 is dit instrument een overzicht van de meeste belangrijke relevante wetten en regels voor kinderen en jongeren+ op de domeinen thuis, onderwijs en werk verder ontwikkeld. Het ontwerp is enthousiast ontvangen door beleidsmakers en professionals, die ook actief bij de inrichting worden betrokken. Gezien het belang van de borging van dit instrument op de lange termijn is gekozen voor het vervolg te zoeken naar een of meerdere partners om het instrument verder mee te ontwikkelen. Zie verder Bijlage projectbeschrijvingen. Ontwikkelingen nieuwe wetten en regels Zoals te verwachten is, hebben de recente ontwikkelingen Wet werken naar vermogen, overheveling AWBZ-taken naar gemeenten, PGB etc., een grote impact gehad voor dit project. De voorstellen zijn geanalyseerd op hun impact voor kinderen- en jongeren+ en er heeft veel overleg met stakeholders plaatsgevonden. Daarnaast zijn vier nieuwe botsen in wet- en regelgeving gepubliceerd. Zie verder de bijlage. Kennismanagement Het doorlopende project Kennismanagement behelst onder andere het voortdurend up-to-date houden van de online Kennisbank. Deze bank, die naast literatuur ook organisaties, goede voorbeelden en experts bevat, wordt is na het nieuwsoverzicht, het meest bekeken onderdeel op de kcco-website, zie onder Communicatie. Ook voor de attendering op nieuwe items in de Kennisbank is veel belangstelling. Kennisnetwerk Dit jaar is verder gewerkt aan het ontwikkelen van een kennisnetwerk met relevante kennis voor de doelgroep. Met een viertal kenniscentra zijn gesprekken gevoerd en dit aantal zal in de loop van 2011 worden uitgebreid. Die gesprekken hebben mede ten doel een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze wijze van kennis verzamelen en verspreiden te bewerkstelligen. Zie ook de Bijlage projectbeschrijvingen. 26

28 Thema 12: Basisprojecten In het plan zijn geen beschrijvingen van de basisprojecten opgenomen, omdat het hier doorlopende activiteiten betreft. Basisprojecten: - SROI - Ervaringsdesk - Helpdesk S(ocial) R(eturn) O(n) I(nvestment) CrossOver zal in het project SROI de toegevoegde maatschappelijke waarde van (een aantal van) haar activiteiten vaststellen. Gestart is met een inventarisatie van de interventies bij de stakeholders in de loop der jaren. Zie verder de projectbeschrijving. Ervaringsdesk CrossOver beschikt over een databestand van ongeveer 40 jongeren met diverse beperkingen. In de eerste helft van 2011 is de ervaringsdesk minimaal ingezet, omdat gebruik is gemaakt van ervaringsdeskundigheid uit andere netwerken. CrossOver is zich bewust van het belang van de inbreng van ervaringsdeskundigheid in haar eigen projecten. Het streven is dit in de projecten meer te profileren, maar tevens is vastgesteld dat deze intentie eenvoudiger is uitgesproken dan in daden omgezet. Helpdesk De helpdesk wordt regelmatig benaderd en geeft tevens een indicatie voor de issues die nu leven. In de eerste helft van 2011 zijn 106 vragen binnen gekomen. 27

29 3. COMMUNICATIEACTIVITEITEN CrossOver en de media De bekendheid van CrossOver groeit gestaag. Zeker ook onder journalisten. Ze nemen veelvuldig contact op voor achtergrondinformatie en tips over te interviewen personen en organisaties. Door het groeiend persbestand en de toename van persoonlijke perscontacten zijn er ook steeds meer CrossOver projecten en onderwerpen in de media terug te vinden. Het eerste half jaar van 2011 verscheen bijvoorbeeld: - In het tijdschrift Sprank een artikel met Yolan Koster over Meedoen leer je door mee te doen - In Balans Magazine een artikel met Yolan Koster over Mogelijke herziening Wajong-regeling - In dagblad Trouw een stuk over de visie van Robin Linschoten rond het VNverdrag voor rechten van mensen met een beperking - Een ervaringsverhaal/column van Nico Blok voor het tijdschrift Aan de Slag! - In tijdschrift Zorg Primair een artikel door Ankie Verlaan en Enid Reichrath over inclusief onderwijs - In het tijdschrift UWV Perspectief een artikel over de CrossOver website - In het tijdschrift Sociaal Bestek een artikel over het CrossOver project Alle Spelers In Beeld - In het tijdschrift SW-Journaal een artikel over het CrossOver project Alle Spelers In Beeld - In het blad Juris een column van Wil Verlaan over het project Botsboek - In het blad Pameijer een column van Yolan Koster over arbeidsmatige dagbesteding - Sinds begin mei elke twee weken een column van Hans Spigt in Binnenlands Bestuur website en e-nieuwsbrief. - Sinds begin juni met regelmaat een column van Dorien Verhoeven voor de MKB Servicedesk. Bekijk CrossOver en de media via de website 28

30 Corporate Communicatie CrossOver Relatiemagazine In de eerste helft van 2011 verscheen het relatiemagazine crux twee maal. Het posterzine wordt ook in het tweede jaar positief ontvangen door de lezers. crux wordt verstuurd aan 699 geïnteresseerden. E-nieuwsbrief Om de zes weken verschijnt de digitale nieuwsbrief inbox. De nieuwsbrief telt 443 abonnees. Daarnaast verschijnt elke twee weken de kennisbox. Een automatische update van nieuwe onderzoeken uit de kennisbank van CrossOver. De kennisbox heeft 135 abonnees. Beurzen/ludieke acties Vanuit het streven om zoveel mogelijk effect met een zo laag mogelijke investering te bereiken, kiest CrossOver ervoor om niet met een stand op beurzen te staan maar te kijken hoe we met specifieke ludieke acties op beurzen aanwezig kunnen zijn om op die manier de aandacht te trekken. Zo stond CrossOver op de Manifestatie Nu waarmaken op 29 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. Op het plein Samen Werken werden verschillende initiatieven getoond als het gaat om de inclusieve werkvloer. CrossOver bedacht een actie waarbij we bezoekers uitdaagden na te denken over hun Ja-Maren als het gaat over jongeren met een functiebeperking. Mensen kregen dan het CrossOver Ja-Maar kwartet. Daarnaast is tijdens de lunch voor alle bezoekers op alle tafels een placemat van de randvoorwaardenkaart neergelegd (waaronder de tafel van Tweede Kamerlid Jette Kleinsma). Op de kaart konden mensen zien wat ieder van ons kan doen om ervoor te zorgen dat alle jongeren en kinderen kunnen werken en leren. De reacties op de bijdragen van CrossOver waren zeer positief. De randvoorwaardenkaart is ook beschikbaar gesteld aan alle deelnemers van de DIVOSA conferentie in Maastricht. Social media Ook in de eerste helft van 2011 is weer actief gebruik gemaakt van Hyves, LinkedIn, Twitter en de weblog wijreddenonswel.nl. De LinkedIn groep, waar onder andere ervaringsdeskundigen, werkgevers en professionals gebruik van maken, telt nu bijna 600 leden (590). Dat is een verdubbeling ten opzichte van Deelnemers starten discussies op en delen ervaringen. Bovendien starten we als CrossOver ook diverse discussies waar op gereageerd wordt en online discussie over plaatsvindt. Het is een zeer actieve groep met dagelijks nieuwe discussies en reacties. Het Twitter-account neemt ook een vlucht: het aantal volgers is momenteel 563. Tegenover 652 Twitteraars die CrossOver weer volgt. Ook wordt er steeds vaker getwitterd over evenementen waar CrossOver aanwezig is en voorbeelden die van belang zijn. Tot nu toe zijn er 495 tweets geplaatst. De weblog trok in de eerste helft 1361 bezoeken, de website voor jongeren eigenboontjes 4765 en hyves heeft 100 leden. 29

31 Website In de eerste helft van 2011 werd de website keer bezocht. Dat is ruim keer meer dan de eerste helft van Dat zijn gemiddeld 248 bezoeken per dag. Waarbij de website doordeweeks duidelijk meer bezoekers trekt dan in het weekend (doordeweeks gemiddeld tussen de 300 en 400 bezoeken per dag). Er waren in totaal paginaweergaves (gemiddeld 2,54 pagina s per bezoek). De gemiddelde tijd op de site van een bezoeker is bijna 2 minuten (01.50). Dat is relatief veel. Van alle bezoeken was in 70,55% sprake van een nieuwe bezoeker. De meeste bezoekers komen binnen via een zoekmachine en zoeken dan op het woord CrossOver of op een specifieke handicap, maar je ziet ook een stijging in het aantal bezoekers dat binnenkomt via Twitter en Linkedin. Kijken we naar welke onderdelen het best bekeken worden dan wordt het nieuws het meest bezocht met paginaweergaves en vervolgens de kennisbank met paginaweergaves daarna komen de detailpagina s binnen de kennisbank op plaats drie. Daarnaast heeft de rss feed van CrossOver nieuws een enorme vlucht genomen. Mensen bekijken de nieuws feed via een reader of in hun mail. In een halfjaar tijd is de feedpagina keer bezocht. Welke documenten werden in het eerste half jaar van 2011 het meest gedownload? 1. Verandering indicatie WSW (1061 keer, 7%) 2. Jobcoach XXL (475 keer, 3%) 3. Kennisbank: Wajong Vangnet Afvoerput (462 keer, 3%) 4. Botsboek, deel 3 (403 keer, 3%) 5. Eindverslag Meedoen leer je door mee te doen (331keer, 2%) 6. Het wassende weten (303 keer, 2%) 7. Eindrapport Werk in Behandeling (275 keer, 2%) 8. Kennisbank: Wajong reguliere werkgever (238 keer, 1%) 9. WG Autisme (236 keer, 1%) 10. Zorgorganisaties in beeld (205 keer, 1 30

blz 1 plan leren meedoen door mee te doen plan 2011-2012 Kennis- en Innovatiecentrum

blz 1 plan leren meedoen door mee te doen plan 2011-2012 Kennis- en Innovatiecentrum 2011 2012 blz 1 leren meedoen door mee te doen plan 2011-2012 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver > plan INHOUD Inleiding 2 Citaten uit het Concept regeerakkoord VVD CDA 2010 4 Een cultuurverandering

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012

Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012 Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012 Projectvoorstel Verdrag om de Hoek: participeren is een werkwoord. Mario Nossin licht het projectvoorstel toe. In de eerdere activiteiten

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Projectvoorstel Activiteiten VN Verdrag om de Hoek: participeren is een werkwoord!

Projectvoorstel Activiteiten VN Verdrag om de Hoek: participeren is een werkwoord! Projectvoorstel Activiteiten VN Verdrag om de Hoek: participeren is een werkwoord! 1. Inleiding In 2010 en in 2011 zijn mede op verzoek van het Ministerie van VWS door de Stichting Inclusie Nederland via

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Ratificatie VN-verdrag 2006a

Ratificatie VN-verdrag 2006a Ratificatie VN-verdrag 2006a Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland dit Verdrag.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Projectvoorstel Met je opleiding aan de slag.

Projectvoorstel Met je opleiding aan de slag. Projectvoorstel Met je opleiding aan de slag. I Introductie Een zeer actueel onderwerp is de toename van de instroom in de Wajong door voortijdig schoolverlaten en/of door barrières in de aansluiting van

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Wat er voorafging aan dit project. Marianne van Boom, verzekeringsarts Linda ten Hove, verzekeringsarts, bestuurslid NVVG

Wat er voorafging aan dit project. Marianne van Boom, verzekeringsarts Linda ten Hove, verzekeringsarts, bestuurslid NVVG Wat er voorafging aan dit project Marianne van Boom, verzekeringsarts Linda ten Hove, verzekeringsarts, bestuurslid NVVG Film: Professionals schrijven een brief aan Wajongeren De belangrijkste project

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Plan van aanpak Zwemvaardigheid. 1. Inleiding

Plan van aanpak Zwemvaardigheid. 1. Inleiding Plan van aanpak Zwemvaardigheid 1. Inleiding De notitie Schoolzwemmen, vaardigheid en veiligheid werd op 28 juni 2001 besproken tijdens een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES

B en W Adviesnota ADVIES Onderwerp Update Baanwijs Zaaknummer 324980 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 29 mei 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Sanne Bloemen Portefeuillehouder Lucien Peeters/Martijn

Nadere informatie

Professionals leren van mmmensen met mogelijkheden

Professionals leren van mmmensen met mogelijkheden Professionals leren van mmmensen met mogelijkheden Samenwerkende beroepsgroepen Monique Klompé, voorzitter besturen NVvA en AKC Marga van Liere, NVVG Tjeerd Hulsman, projectmanager /programmadirecteur

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid 5/15/2014 Lezing Jongeren aan de Onderkant van de Arbeidsmarkt Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid A.holwerda01@umcg.nl 050-3638274 1 ParticipatieWet Gemeenten integrale

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Doorn, juli 2013 1. Inleiding 1.1 Werk&Mantelzorg in de zorgsector Stichting

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 007 Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 2 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Congres Het congres is in 2013 voor de 1e keer in de

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Arbeidsmarktregiobijeenkomst (regionaal werkatelier) Rivierenland

Arbeidsmarktregiobijeenkomst (regionaal werkatelier) Rivierenland Arbeidsmarktregiobijeenkomst (regionaal werkatelier) Rivierenland De Pluk, Geldermalsen op 16 maart 2017 Inleiding Achtergronden en werkateliers psychische aandoeningen Geestelijke gezondheid en participatie

Nadere informatie

Actieplan. Samen Leven, Samen Doen. Pagina 1 van 9

Actieplan. Samen Leven, Samen Doen. Pagina 1 van 9 Actieplan 2014 2015 Samen Leven, Samen Doen Lelystad, 20 maart 2014 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overzicht acties 3 3. Besluitvorming 4 4. Financiën 4.1 Begroting 2014-2015 5 5. Uitwerking

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie