Smakers. jongeren en cultuur 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smakers. jongeren en cultuur 2006"

Transcriptie

1 Smakers jongeren en cultuur

2 INHOUDSTAFEL 2 Leeswijzer 4 Voorwoord van de Minister 6 10 uitdagingen voor het jeugdbeleid 8 Jongeren aan het woord: 16 stellingen over 16-jarigen 12 Jong talent Kunstbende, een vinger aan de pols van jong creatief Vlaanderen 16 De ideale straat 20 Fier om Christen te zijn 26 Het ideale hebbeding 28 Create YourSpace 32 De Web2.0 generatie: Jongeren en digitale media 36 Wat stáát daar toch, in godsnaam? 42 De ideale game 44 Het persoonlijk en maatschappelijk onbehagen van jongvolwassenen 50 De ideale avond 60 Tips en tricks om met een groep naar cultuur te trekken Het ideale museum 70 Een greep uit de praktijk 76 Want het leven is meer dan geld verdienen alleen 82 De ideale oma & opa 88 Top vijf 92 De kick en het ei 94 De ideale outfit 100 Het debuut van een jonge schrijver 104 De ideale brief 110 De ideale foto 116 Cultfiguur zet jongeren massaal op de fiets 124 Het ideale ontbijt 128 Reclamecampagnes unifs en hogescholen 132 Referentielijst 138 Credits 142 3

3 Jongeren en cultuur anno 2006: niet zo eenvoudig om dit brede spectrum in één boek samen te vatten. Voor je ligt dus een boek met allerlei verhalen, getuigenissen en feiten. Vanuit het oogpunt van auteurs en experts, maar ook vanuit de jongeren zelf. Geen naslagwerk, veeleer patchwork. LEESWIJZER Niet de volledigheid primeerde. Wij de samenstellers van het boek hebben gekeken naar wat in 2006 kwam bovendrijven. Bij deze tweede editie hebben we een aantal items hernomen, om de continuïteit te waarborgen, en daarenboven andere zaken scherpgesteld. Hetzelfde en toch anders dus. Zo peilden we opnieuw naar de idealen van jongeren. Hoe speel je de ideale game of hoe ziet het ideale museum eruit? Verschillende jongeren tussen 15 en 25 jaar werden, individueel of in groepsverband, aangespoord om bij hun leeftijdsgenoten te polsen naar bijvoorbeeld de ideale outfit of de ideale avond. De resultaten werden voorgelegd aan een handvol experts uit het veld. Zij lieten hun blik erover dwalen en geven de lezer hun kijk mee. Jongeren luisteren dagelijks naar muziek, surfen regelmatig het wereldwijde web rond en lezen af en toe zelfs een boek. In de loop van 2006 vulden jongeren hun favoriete boek, ringtone, radioprogramma, enz. in via de CJP-website en enquêtes op scholen. Het is niet meer, maar zeker ook niet minder, dan een momentopname. Op pagina 92 en 93 vind je hun topscores. In 2006 werden eveneens de resultaten van een aantal recente wetenschappelijke onderzoeken geoogst. Onderzoeksgroepen bogen zich o.a. over vrijwilligerswerk en maatschappelijk (on)behagen. Verschillende bijdragen van diverse deskundigen stillen dan weer je honger naar kennis. Hebben onderwijs en cultuur een taak te vervullen in divers Vlaanderen? Welke stellingen over 16-jarigen doen de ronde? We legden ons oor te luisteren bij jonge schrijvers. Welk traject doorlopen zij? En wat met jongeren en religie? Zijn er tips om cultureel op stap te gaan? Hebben sportidolen impact op de sportdeelname van jongeren? De Web 2.0-generatie, wie zijn ze? Stellingen, een column, een wetenschappelijk artikel, wistjedatjes, een journalistieke bijdrage enz. wisselen elkaar hier af. Het oog wil ook wat, dus stuurden we een jonge fotografe op pad met de vraag: wat doen jongeren in hun vrije tijd? Hun verhaal, hier en daar geflankeerd door cijfers van Re-Creatief Vlaanderen, krijgt op die manier een plaats in dit boek. We gingen tevens op zoek naar jongeren en hun culturele bagage. Is er een bepaald lied blijven hangen omdat moeder of vader het altijd voorzong? Waar komt die passie voor wielrennen vandaan? Deze vragen leverden een fijne portrettenreeks op over jongeren en hun culturele erfenis. Kortom, jongeren en cultuur in woord en beeld. Veel lees- en kijkgenot. 4 5

4 Smakers vooraf VOORWOORD VAN DE MINISTER In een eerste reflectie lijkt het wel of 2006 een waarlijk depressief jaar betekende voor en over jongeren in Vlaanderen. Een aantal wetenschappelijke onderzoeken poneerde plots dat jonge mensen zich overvloedig conservatief opstellen en angst koesteren voor het onbekende. Dit zou zich uiten in stijgende onverdraagzaamheid tegenover andere cultuurgemeenschappen en steeds minder vertrouwen in elkaar en de samenleving. Bert Anciaux Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Toegegeven, voor een minister van Jeugd valt zo n berichtgeving zwaar op de maag. Het is alsof het sprankelende, kleurige beeld van jonge mensen plots wordt bedekt met vuil stof en roet. Een fall out. Het Vlaams jeugdbeleid, met overtuiging gebaseerd op veel vertrouwen in de kracht van jonge mensen, ervaart daardoor een trilling in zijn fundamenten. Psychologen kunnen dan voorspellen hoe dergelijke slechte berichten verwerkt worden, als stereotiepen beschreven in moeilijke leerboeken. Zo stelde ik ook bij mezelf een aantal achtereenvolgende gevoelens vast. Na de schok komt de ontkenning, de twijfel aan de wetenschappelijkheid, het zoeken naar redenen om dit bericht te minimaliseren. Natuurlijk, bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek hoort altijd een gezonde dosis relativiteit. Jongeren in Vlaanderen zijn geen witte muizen in een steriel laboratorium. Er zijn altijd andere wetenschappers die met andere onderzoeken ook andere conclusies trekken. Dat helpt de zure smaak te verdrijven. Maar toch, er blijft iets knagen. Een volgende fase is de aanvaarding. Ach ja, waarom zouden jongeren zoveel heiliger zijn dan volwassenen, dan hun ouders, leerkrachten en begeleiders... die toch ook maar hun waarden overdragen en hun voorbeelden stellen? Maken we niet allemaal de fout om kinderen en jongeren te idealiseren in hun streven naar eerlijkheid, openheid, solidariteit en respect? Alsof er op de speelplaats of in het jeugdhuis nooit keihard gevochten of gepest wordt. Ondertussen belandde ik in de vooralsnog laatste fase: kop op en handelen. Want ligt hier niet de essentie van jeugdbeleid, nl. niet alleen ruimte creëren, kansen geven en ontwikkeling stimuleren, maar ook heel duidelijk, zonder terughoudendheid en steeds in dialoog aan jonge mensen waarden en normen presenteren. En zelf, niet in het minst als overheid, ook duidelijke voorbeelden stellen. Dat is niet vanzelfsprekend, want het cynisme ligt op de loer. En het verlies aan geloof in jonge mensen leidt onherroepelijk naar generaties die dit ongeloof reproduceren, op hun beurt cynisme uitademen en zich steeds meer terugplooien op het heilige ik. En dan komt deze tweede Smakers. Als een krachtige tegenstem. Want deze publicatie drijft op een sterk vertrouwen in de mogelijkheden van jonge mensen. En ze bewijst con brio haar gelijk. In mijn inleiding van de eerste editie verwoordde ik Smakers als een publicatie die er heerlijk op los jongert. Ik blijf mijn analyse gestand: ook deze uitgave biedt een (h)eerlijk staal van de leefwereld van jonge Vlamingen. Zoals ze die zelf ervaren en dromen. Zoals ze die voor zichzelf en voor ons (be)grepen, klasseerden en meteen ook zullen bewaren. Het is nog te vroeg om systematische vergelijkingen met de editie 2004 te maken. Maar zoals we toen beloofden: Smakers wordt een interessante kroniek klokvast elke twee jaren van de aangekondigde volwassenheid in Vlaanderen. En meteen is zo n dreigende depressie weggespoeld. Daarom dank en proficiat aan alle makers van Smakers. 6 7

5 10 uitdagingen voor het jeugdbeleid We zijn halverwege de legislatuur bij het schrijven van deze bijdrage. Zonder volledigheid te willen nastreven geven we hieronder 10 uitdagingen voor het jeugdbeleid van minister Bert Anciaux voor de resterende beleidsperiode. Een divers aanbod garanderen en stimuleren In Vlaanderen bestaat, een uniek fijnmazig netwerk aan verenigingen. Een rijk landschap dat via diverse decreten structureel groei- en bloeikansen krijgt en ook blijvende aandacht verdient. Na de grondige aanpassing van de fundamenten van de decreten de voorbije jaren, wordt nu gewerkt aan de verfijning of verbetering. Zo werd het voorbije jaar bij de aanpassingen van het decreet op het lokaal jeugd- (werk)beleid o.a. werk gemaakt van de vermindering van planlast. Het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid, dat o.a. de subsidiëring van heel wat Vlaamse jeugdverenigingen regelt, komt nu aan de beurt. Het gevecht met koppige drempels: een nieuw participatiedecreet Naast de terechte trots op het gigantisch aanbod in Vlaanderen, gebiedt de eerlijkheid ons om te erkennen dat dit nog een te beperkt deel van de samenleving bereikt. Ondanks al onze goede intenties en plannen, ontdekken we krachtige participatiedrempels die achterstelling en sociale uitsluiting veroorzaken. Vandaar onze bijzondere aandacht voor participatie. De huidige cultuur- en jeugddecreten én het nieuwe sportdecreet bevatten sowieso al tal van participatiedoelstellingen. De voorbije jaren echter, werden ook ad hoc en experimentele beleidsacties, gericht op het slechten van participatiedrempels, gestimuleerd. Een nieuw decreet het participatiedecreet - moet dit verder stimuleren. Het moet de specifieke drempels voor bepaalde doelgroepen zoals personen in armoede, gedetineerden, personen met een handicap, zieken, mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, enz. blijvend aanpakken en wegwerken. Interculturaliseren van het veld: uitvoeren van het actieplan interculturaliteit De Vlaamse samenleving is meer dan ooit divers en heterogeen. Jammer genoeg geeft de veelkleurigheid ook aanleiding tot angst voor het ongewone en het onbekende. Om de samenleving leefbaar te houden, heeft iedereen de opdracht zich hierin een weg te zoeken en te leren omgaan met de realiteit van diversiteit en de implicaties ervan. Ook het beleid mag hier niet aan voorbijgaan. Vanuit deze bezorgdheid kwam in overleg met de jeugd-,cultuur- en sportsector een actieplan interculturaliseren tot stand. De uitvoering van dit actieplan is nu aan de orde. In de schoot van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt een kennisknooppunt interculturaliteit opgericht. Dat zal in eerste instantie tegemoet komen aan de nood aan praktijkondersteuning en bemiddeling die leeft in het jeugdwerk, de cultuur en de sportsector. Bij de te herziene decreten, wordt interculturaliteit een nieuw beoordelingscriterium. Voor de jeugdsector worden er bijzondere acties opgezet. Zo zal bijvoorbeeld worden nagedacht over hoe het allochtone jeugdwerk beter kan worden ondersteund. Aandacht voor vrijwilligerswerk Jeugdverenigingen worden in grote mate bevolkt en geleid door vrijwilligers. De minister wil daarom de komende jaren voldoende aandacht hebben voor die aspecten die het vrijwilligerswerk bemoeilijken. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk kreeg de opdracht om, in de lijn van de nieuwe vrijwilligerswet, de behoefte aan verzekeringen bij vrijwilligersorganisaties te verkennen, praktische richtlijnen voor de organisaties te ontwikkelen en deze ruim kenbaar te maken. Samen met minister Bourgeois werd najaar 2006 de campagne Samen vereenvoudigen gelanceerd. Lokale vrijwilligers konden hun problemen met regels en verplichtingen melden. Indien het een zaak voor de federale regelgeving is, kan het op de politieke agenda van voorjaar 2007 komen. Maar we willen niet blind zijn voor knelpunten in de Vlaamse regelgeving. Betere ondersteuning voor lokale jeugdraden en participatie van kinderen en jongeren We willen het debat over de positionering van de gemeentelijke jeugdraden en hun werking stimuleren. Jeugdraden hebben nood aan een degelijke ondersteuning. In 2007 wordt in de gemeente volop gewerkt aan de opmaak van de gemeentelijke jeugd(werk)- beleidsplannen. In dit planningsproces moet zeker extra aandacht gaan naar de onder-steuning en begeleiding van de lokale jeugdraden. Het Steunpunt Jeugd zal deze rol de komende twee jaar op zich nemen. Daarnaast zal het met verschillende betrokken partijen een concreet plan van aanpak opstellen om te komen tot de oprichting van een autonome organisatie die lokale jeugdraden en participatie ondersteunt. Een informatiebeleid op maat van jongeren In Vlaanderen kiezen we voor een leeftijdsgericht jeugdinformatiebeleid. In 2006 werd het Vlaams InformatiePunt Jeugd (VIP) opgericht. Deze nieuwe organisatie heeft vanaf nu een coördinerende rol op het vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen en moet ervoor zorgen dat wat bestaat beter op elkaar wordt afgestemd. In 2006 werden bijvoorbeeld drie nieuwe websites, met bijhorende publicaties, gelanceerd. Verder gaat het VIP op zoek naar nog bestaande noden op vlak van informatie. Op basis van de huidige ervaring van het VIP, en samen met actoren uit het veld, wordt werk gemaakt van een kwaliteitslabel voor jeugdinformatie. Op kamp gaan Velen onder ons zijn wel eens op kamp geweest. We staan er echter niet bij stil dat het organiseren van zo n kamp steeds moeilijker wordt. Verschillende overheden en diverse beleidsdomeinen hebben in het nabije verleden namelijk regels in het leven geroepen die van het organiseren van een jeugdkamp een niet te onderschatten opdracht maken. Naast de geleverde inspanningen tijdens de vorige legislatuur, willen we de komende jaren het werk met de betrokken partners voortzetten. Daarenboven worden opnieuw inspanningen geleverd om het kampeermateriaal van de Vlaamse uitleendienst op peil te houden en wordt het decreet m.b.t. de subsidiëring van jeugdverblijfcentra herwerkt. Tot slot werkt het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) momenteel aan een vernieuwde databank die er o.a. voor zorgt dat jeugdgroepen via het internet kunnen zoeken naar kampplaatsen in Vlaanderen. In 2007 staat deze informatie op het web. Jongeren als actieve cultuurparticipant. Een minister van jeugd die ook minister van cultuur is, heeft vanzelfsprekend ook aandacht voor kinderen en jongeren in zijn cultuurbeleid. Recent werd de nieuwe website Gobots, die jongeren door het ruime aanbod loodst, gelanceerd door CJP vzw. Kinderen en jongeren zijn niet alleen aanwezig als toeschouwer van cultuur maar zijn graag ook zelf creatief en artistiek bezig. Uit respect voor deze eigen cultuuruiting van jongeren verdient dit ondersteuning. We hadden het hierboven al over participatie. Het spreekt voor zich dat daarin ook kinderen en jongeren in beeld komen. Een kennismaking met cultuur en kunst op jonge leeftijd verhoogt de participatie op latere leeftijd spectaculair; ongeacht of ouders of school de kennis-making verzorgen. Het komende jaar wordt hier dan ook in het bijzonder aandacht aan besteed. Sport en spel in de buurt Bij de opmaak van het nieuwe decreet lokaal sportbeleid is bewust rekening gehouden met de belangen van kinderen en jongeren. Aan de lokale besturen wordt namelijk gevraagd dat zij minstens 20% van de subsidies besteden aan bijvoorbeeld buurt- of schoolgebonden sportbeoefening. De komende vijf jaar gaat extra aandacht naar de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen. Vanuit hun behoefte aan ruimte om te spelen, sporten en zich te ontspannen, zoeken jongeren regelmatig hun recreatie- en ontmoetingsplekken in de buurt van sportinfrastructuur. Het Vlaamse jeugdbeleid wil hier één van haar prioriteiten van maken. Brede school Een link met onderwijs mag niet ontbreken in het jeugdbeleid. De komende periode willen we vooral inzetten om gezamenlijk het concept van brede school uit te werken. Binnen en buiten de onderwijswereld kan brede school beschouwd worden als een kader om op het lokale niveau een netwerk tussen actoren uit verschillende sectoren te duiden. In dat netwerk kunnen scholen, initiatieven buitenschoolse kinderopvang, bibliotheken, buurtwerkingen, sociaal-culturele initiatieven, jeugdwerkinitiatieven, sportclubs, jeugdmuziekateliers en deeltijds kunstonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en tal van jeugdzorgvoorzieningen actief zijn. We willen mee stappen in een vereenvoudiging en afstemming van de Vlaamse regelgeving om lokale samenwerkingsverbanden impulsen te geven. In 2007 lanceert de administratie cultuur een oproep ter subsidiëring van een aantal proefprojecten brede school. Kabinet van Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 8 9

6 Kim, 22 jaar is hoofdmajorette van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia van Aarsele, maar is ook autorally copiloot 99% jongeren woonden de voorbije zes maanden geen concert met fanfare of harmonie bij, maar 93% ging ook niet kijken naar een pop- of rockconcert. Volgens 40% zijn concerttickets te duur

7 Jongeren aan het woord: 16 stellingen over 16-jarigen Als het over jongeren gaat, vervalt men gemakkelijk in clichés. Zo zouden jongeren bv. weinig interesse hebben in politiek, ze lezen te weinig en hun vrije tijd brengen ze vooral voor de buis door zonder zich te bekommeren om de wereld waarin ze leven. Slechts zelden wordt moeite gedaan om na te gaan of er van al die clichés iets aan is. Oudere mensen hebben immers altijd al geklaagd over de jeugd van tegenwoordig. naam achternaam enz. Om na te gaan wat er allemaal klopt van die vooroordelen, hield het centrum voor politicologie K.U.Leuven (Ellen Claes, Yves Dejaeghere, Stefaan Fiers, Marc Hooghe en Ellen Quintelier) in het voorjaar van 2006 een grootschalig jeugdonderzoek. In totaal werden daarbij Belgische jongeren ondervraagd, waarvan Nederlandstalige en Franstalige jongeren. Op basis van dit onderzoek wordt hieronder een aantal stellingen naar voren geschoven, gebaseerd op de antwoorden van de ondervraagde zestienjarigen. 01 We verwachten altijd dat jongeren veel progressiever zijn dan hun ouders wat betreft hun partijvoorkeur en dat ze meer openstaan voor nieuwe ideeën. In werkelijkheid valt de appel niet ver van de boom en lijken ze meer op elkaar dan ze misschien zouden willen. 02 Jongeren zijn niet altijd happig op traditionele politiek. Ze vinden wel andere manieren om zich te engageren: vrijwilligerswerk, rondgaan met en laten tekenen van petities en leiding geven in jeugdorganisaties. 03 Het grootste deel van de jongeren beschikt over onvoldoende of verkeerde informatie over allochtonen. Werk aan de winkel dus. 04 Scholen met een goede mix van allochtonen en autochtonen blijken een uitstekend middel te zijn om verdraagzaamheid tussen de verschillende groepen te bevorderen. 05 Jongens staan negatiever tegenover homoseksualiteit dan meisjes. Bovendien blijkt dat hoe vaker je naar religieuze plechtigheden gaat, hoe groter je weerstand is tegenover homoseksualiteit. 06 Meisjes zijn gematigder in hun meningen. Dit geldt zowel voor hun partijvoorkeur als het beeld van hun toekomst en hun houding tegenover de medemens. 07 Dat scholen moeten opvoeden tot democratisch burgerschap klinkt mooi. Voordat ze leerlingen echter kunnen stimuleren tot meer engagement, zouden scholen vooral zelf op een meer democratische manier moeten kunnen functioneren. 08 Scholen maken wel degelijk een verschil. Als je de gemiddelde resultaten van gelijkaardige scholen bekijkt op het vlak van normen en waarden, valt op dat sommige scholen meer succesvol zijn in hun aanpak dan andere. 09 Jongeren vinden dat ze geen grote invloed hebben op beslissingen in hun school. Ze willen vooral meer inspraak in het spreiden van huiswerk en examens. 10 Jongeren hebben een commerciële vrijetijdsbesteding (telefoneren, uitgaan, enz.), maar ze werken er ook voor, zelfs tijdens het schooljaar. 11 Jongeren vinden dat politiek niet veel invloed heeft op hun dagelijks leven. Diegenen die het dichtst bij hen staan, nl. hun ouders en vrienden, hebben dat wel. 12 Sportverenigingen zijn nog altijd de populairste verenigingen bij jongeren. Terwijl jongens vaker lid zijn van sportclubs, engageren meisjes zich vooral in kunst- en cultuurverenigingen. 13 Onbekend is onbemind: jongeren hebben weinig vertrouwen in mensen die ze niet kennen. 14 Internet is voor jongeren vooral een communicatiemiddel en minder een middel om op zoek te gaan naar informatie en nieuws. Voor dat laatste blijft televisie nog altijd het medium bij uitstek. 15 Hoewel politiek niet de eerste zorg is van jongeren, blijkt gaan stemmen (zelfs indien de stemplicht afgeschaft wordt) vanzelfsprekend. 16 Jongeren scoren niet zo hoog op vragen over politieke kennis. Toch een meer prominente plaats voor actualiteit in het curriculum? Kranten in de klas kan alvast een goede aanzet zijn. Voor meer info, zie

8 Jong talent 2006 Liesa Naert 1982 Niels Albert 1986 Won met het rauwe 4.48 Psychosis (van Sarah Kane) de Theater Aan Zee KBC-Prijs 2006 voor Jong Theater. De TAZ-jury: Liesa, die nog aan haar laatste jaar van haar opleiding aan het Gentse conservatorium moet beginnen, is nu al een virtuoze actrice. Haar monoloog, hoewel vormelijk conventioneel, greep naar de keel, en er was geen ontkomen aan. Of zoals één van de juryleden het verwoordde: Liesa speelde de tekst niet, ze is er ingekropen. Als Saskia staat ze haar mannetje naast kanonnen als Bart De Pauw en de Neveneffecten in Willy s en Marjetten. Net als dorpsgenoot Sven Nijs startte hij zijn carrière op twee wielen in het BMX-circuit. In 2006 bevestigde hij zijn titel als meest beloftevolle jongere van 2005 en de Kristallen Fiets voor de jongere van het jaar 2005 door Belgisch én Europees kampioen veldrijden bij de beloften te worden. In het seizoen was hij zowel in de Superprestige als in de Gazet Van Antwerpentrofee de meest regelmatige veldrijder bij de beloften. Yossif Ivanov 1986 Absynthe Minded In 2005 haalde hij als achttienjarige snaak én eerste Belg de top drie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool, sterker nog, hij werd tweede. Prompt promoveerde het Paleis voor Schone Kunsten hem tot Rising Star van het seizoen In februari 2006 verscheen zijn eerste cd, die door het Franse tijdschrift Diapason bekroond werd met de Diapason Découverte en de Diapason d Or de l Année. Won in juni 2005 overtuigend de finale van Europa s grootste rockconcours Bilbo Rock in Bilbao (Spanje). In de zomer van 2006 won My Heroics, Part One de ZAMU-award voor Beste Song en versloeg daarmee o.a. 7 days, 7 weeks van deus, Saudade van Arsenal, I feel allright van Zornik en At sea van Ozark Henry. De zanger van de groep, Bert Ostyn, kaapte onverwacht ook nog de award voor Beste Zang weg onder de neus van Geike Arnaert. A. De Gelas Alex Salinas Brecht Evens 1986 Fabio Wuytack 1981 Dit Hasselts strip- en cartoontalent won de Strip Debuutprijs 2005 en werd door CJP uitgeroepen tot Het Jong De jury omschreef hem als: Een jongeman met zeer veel talent die zowel het tekenen als de ideeën in de vingers heeft. In 2006 verscheen ook zijn tweede stripalbum Vincent, volgens Knack, het indrukwekkendste Vlaamse boek van het jaar, als je zijn leeftijd in aanmerking neemt. Deze filmmaker uit Wachtebeke verraste vriend en vijand door op het internationaal filmfestival Paris Tout Court 2006 de Publieksprijs voor de beste Europese film in de wacht te slepen met zijn film Two hands. Deze film over de Palestijnse kwestie door de ogen van een Palestijns chirurg werd meteen ook opgenomen in de Short film corner van het filmfestival van Cannes

9 Kunstbende, een vinger aan de pols van jong creatief Vlaanderen Wist je dat... Amelie Aernoudts is coördinator van Kunstbende Kunstbende, de wedstrijd in kunst voor jongeren tussen 13 en 19 jaar, klein begonnen is, maar groter en groter werd? Na zeven jaar groeien is Kunstbende niet meer weg te denken uit het culturele landschap van jongeren. Met ondertussen meer dan 71 voorrondes in verschillende regio s over heel Vlaanderen, 55 ateliers, 7 finales en andere Kunstbende-gebeurtenissen bereikt Kunstbende meer dan deelnemers, meer dan bezoekers aan de voorrondes en maar liefst bezoekers aan de finales. Kunstbende meer is dan zomaar een wedstrijd in kunst? Kunstbende is gegroeid tot een hechte community van jongeren, artistieke en socioculturele organisaties en uiteraard ook van een groot en enthousiast publiek. Kunstbende is de springplank naar de kunstensector, voor M/V met talent. Kunstbende jongeren zijn, die elkaar uitdagen in performance, games n sites, video, ontwerpen, fotografie, TXT, TXT on stage, muziek en dans? Kunstbende zet jongeren aan om hun ding te produceren. Zowel zij die al met kunst en cultuur bezig zijn, als jongeren die er zich voor de eerste maal aan wagen, komen met elkaar in contact. En wanneer ze liever achter de schermen aan de touwtjes trekken, worden ze Kunstbendeambassadeurs. Kunstbende staat voor originaliteit waar alles kan, alles mag? Kunstbende toont hoe divers, rijk, spetterend en sexy kunst van jongeren kan zijn. Ze maken nieuwe creaties, wagen zich aan een nieuwe discipline of vormen speciaal voor Kunstbende een nieuwe formatie. Kunstbende slaagt erin jongeren te stimuleren om actief met kunst en cultuur bezig te zijn. Kunstbende jongeren een professioneel podium wil aanbieden? Een podium met alles erop en eraan. Maar Kunstbende eindigt niet met het podium op de finale. Kunstbende biedt jongeren ook andere podia aan, geeft hen workshops en stuurt hen uit naar internationale festivals. Kunstbende startte in als een initiatief van de Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met Villanella als uitvoerend producent? Sinds de vierde editie krijgt Kunstbende steun van de Vlaamse Overheid. Kunstbende jongeren ook op een interactieve wijze bij het ganse project tracht te betrekken? bevat naast praktische info, een gallery of fame van de winnaars, een plek om met elkaar te kletsen en nog veel meer. Meisjes de leading ladies van Kunstbende zijn? Het vrouwelijke geslacht gaat er massaal voor. Blijkbaar is het voor jongens van 16 tot 17 jaar not done om met kunst bezig te zijn. Sinds twee jaar fotografie met stip de populairste categorie is bij deelnemers aan Kunstbende? Daarvoor konden dans en muziek zeker zijn van de meeste inschrijvingen. De razendsnelle opmars van de digitale fotocamera en bijhorende PC-toepassingen liggen aan de basis van dit succes. En dat terwijl fotografie vroeger een zwak broertje was wegens dure filmontwikkelingen, afdrukken, fotopapier en apparatuur. De categorie nieuwe media helemaal niet zo goed scoort, terwijl je net verwacht dat jongeren daar toch sterk mee bezig zijn? Kunstbende wil daar iets aan doen. Vanaf de editie vervangt Kunstbende daarom nieuwe media door games n sites. Naast het zelf bouwen van websites worden jongeren nu ook gevraagd om games of onderdelen van games in te sturen. Dit dan weer net iets minder geldt voor de categorie dans? Daar zorgen de dansstijlen hiphop en breakdance voor een aanzienlijke stijging van het aantal jongens binnen een typische meisjescategorie. En dat big weer beautiful is hebben we ook te danken aan bovengenoemde dansstijlen. Graatmagere ballerina s moesten plaats ruimen voor lekker volle soulmadammen Sven Van Baarle

10 Wist je dat... Games n sites, video en muziek échte jongenscategorieën zijn? In tegenstelling tot TXT on stage, TXT, fotografie, performance en dans. Naast onderwerpen als liefdesverdriet, donkere gedachten, moeilijkheden op school en met ouders, Kunstbende ook thema s ziet opduiken uit de actualiteit, komisch slapstick, satire, humor en religie? Kunstbende al jaar en dag staat voor: wie waagt, wint meestal en ook voor alles kan en alles mag? Al heeft dit laatste wel consequenties voor theatertechnici die na bepaalde acts het podium dienen te vrijwaren van resten rotte vis, geklutste eieren of tot moes verwerkte groenten en fruit. De meeste jongeren die aan Kunstbende meedoen dit doen vanuit verschillende motivaties? Het was al jarenlang een droom, ik doe mee voor de grap, mijn zus/vriend/oma heeft me ingeschreven en nu kan ik niet meer terug, ik wil graag professionele feedback op mijn artistiek werk, enz. Zeer diverse redenen, maar elke reden is goed om deel te nemen aan Kunstbende, zo blijkt uit het grote aantal jaarlijkse inschrijvingen. Deze mensen hun deskundig oog al liet dwalen over menig Kunstbende-act op voorrondes en finales? Adriaan Van Den Hoof, Peter Van Den Begin, Stany Crets, Tine Van Den Wyngaert, Jan Bosschaert, Klaas Janszoons, Tine Reymer, Jan Hautekiet, Kurt Overbergh, Anna Luyten, Bart Meuleman, Tom Naegels, Renkse de Greef, Alex Van Hee, Veerle Baetens, Tom Pintens, Wim Delvoye, Gerda Dendooven, Raf Walschaert, Brahim, Maaike Cafmeyer, Wayne Traub, Koen Augustijnen en vele anderen. Deze mensen de voorrondes en finales van Kunstbende met volle overgave presenteerden? Gitte Van Hoyweghe, Staf Coppens, Annabelle Van Nieuwenhuyse, Peter Van de Veire, Tomas De Soete, Thomas Vanderveken, Gerrit De Cock, Ilse Liebens, Siska Schoeters, Ilse Van Hoecke, Stijn Van de Voorde en Britt Van Marsenille. Heel jonge deelnemers (13 jaar) vaak hoge ogen gooien en dadelijk in de finale terecht komen? Maar dat de gemiddelde leeftijd bij Kunstbende 16 jaar is. Sommige jongeren vanaf hun 13 jaar meedoen aan Kunstbende en tot hun 19 jaar doorgaan? Daarna gaan ze, zoals ze zelf zeggen, op Kunstbende-pensioen. Vaak staan hun jonge broers en zussen dan klaar om de fakkel over te nemen. Zo ontstaat een heuse Kunstbende-generatie. Jonge mensen zich vanaf deze editie ook kunnen inschrijven voor Kunstbende De Luxe, het vervolgtraject op Kunstbende? Zowel exdeelnemers als anderen kunnen een artistiek plan insturen. Kunstbende De Luxe pikt er zes projecten uit en geeft de jonge artiesten in kwestie alle ondersteuning: repetitieplekken, speelplekken, een coach, promotie, eten en drinken maar vooral veel tijd. Om te zoeken, hard te werken en wie weet ook wel wat te vinden. Brahim, Lise Accoe, Anna Vercammen, Leen Roels en Balthazar ooit deelnamen aan Kunstbende? Er ook in Nederland een Kunstbende bestaat en in Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken? En dat er in Noorwegen jaarlijks jongeren deelnemen aan 300 voorrondes en dat terwijl er maar mensen wonen. En dat ze daar een categorie hebben die husflid ofwel huisvlijt heet? Inzendingen bestaan bijgevolg uit zelfgemaakte vliegvissen, sloffen uit rendierenvel, ingelegde messen en traditioneel geborduurde kostuums. Kunstbende in de eerste plaats jongeren met veel goesting, durf, lef, eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen zijn? Die zich zoals alle mensen op één of andere manier proberen te onderscheiden van de rest. Die nood hebben aan een gezonde portie aandacht, op of naast het podium. Kunstbende is dan ook maar wat blij dat ze steeds opnieuw bakken aandacht kan geven, omdat ze het verdienen! 35% van de jongeren sport regelmatig, 27% doet dit om een mooi lichaam te hebben, maar 62% vindt het vooral ontspannend. Sam, 19 jaar is begeleider van de jongerenploeg van Friends and Scream United in Laken en fan van Club Brugge 18 19

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren pag 2 inhoud inhoud pag 3 inhoud Voorwoord: Er hangt iets in de lucht, 007 Reportage: Een carriere in het circus: 064 er bloeit iets moois... hoe begin je eraan? Inleiding: De Nieuwe Smakers 009 De ideale

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 3

inhoudsopgave Voorwoord 3 inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Jongeren & cultuur 6 3 Het Cultureel Jongeren Profiel 12 De vier culturele types in het kort 16 4 De types uit het Cultureel Jongeren Profiel 19 Geïnteresseerde

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Dromen op het platteland? Doen! 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Jongeren in actie op het platteland 10 Suzan Koop 11 Chris Swaanen 12 Karen Schenk 14 Frank Smits

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique Belgie- Belgique P.B- P.P, 1650 Beersel BC 1646 P 209319 Afgiftekantoor Beersel DH-infoblad Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21 feestnummer 40 jaar Destelheide V.U. Guy Uyttebroeck,

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 2 Inleiding Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 procent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belangrijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een toekomstvisie

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie