Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud"

Transcriptie

1 Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven 6 Energiesector 11 Context en belangrijkste actoren 11 Kader van de financiële analyse 12 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven en de sleutelactoren van de energiesector 13 Waterbeheer 21 Context en belangrijkste spelers 21 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven voor waterbeheer 22 Afvalbeheer 28 Context en belangrijkste actoren 28 Financiële analyse van de intercommunales van de sector 29 Editoriaal De lokale overheidsbedrijven, een niet te verwaarlozen economische factor De lokale overheidsbedrijven komen door de diversiteit van hun activiteiten in aanraking met de meeste ondernemingen en inwoners van het land. Ze zijn actief op sterk uiteenlopende terreinen zoals elektriciteit, gas, water, afvalbeheer, economische ontwikkeling, kabeltelevisie, gezondheidszorg enz. Die sectoren zijn allemaal onderworpen aan Europese richtlijnen die in federale, gewestelijke en lokale regelgevingen werden omgezet. De lokale overheidsbedrijven leveren diensten van algemeen belang die meestal onontbeerlijk zijn voor de levenskwaliteit van de burgers en voor de goede werking van de economie. Om de burger een optimale service te kunnen bieden en gezien het specifieke, technische karakter van de materies, hebben de gemeenten zich verenigd in ondernemingen die meestal de vorm van intercommunales aannemen of van gemeentebedrijven. Om een volledig beeld te schetsen van de opgesomde sectoren van openbaar nut, behandelt deze studie ook regionale overheidsbedrijven en privéondernemingen die een sleutelrol spelen in deze domeinen. Al die ondernemingen samen vormen een belangrijke economische en financiële factor. De lokale overheidsbedrijven hechten veel belang aan duurzame ontwikkeling De lokale overheidsbedrijven en de sleutelactoren zijn actief in domeinen waar de Europese regelgeving geldt voor het concurrentiebeleid en duurzame ontwikkeling. Deze studie analyseert het derde boekjaar na de volledige vrijmaking van de energiesector. Om het verlies te compenseren dat de gemeenten hierbij geleden hebben, namen de intercommunales voor de energiefinanciering financiële participaties in andere bedrijven. De energiesector, evenals de sectoren waterbeheer en afvalbeheer, zijn

2 Lokale financiën Editoriaal Mei 2012 onderworpen aan de reglementering voor duurzame ontwikkeling. Voor het waterbeheer resulteerde het toepassen van de Europese richtlijnen in het aanrekenen van een drinkwaterprijs die geleidelijk rekening houdt met alle kosten van het waterverbruik. Concreet gaat het over de werkelijke kosten, zowel voor distributie als voor waterzuivering. Die kosten worden aangerekend op de waterfactuur die de verbruiker ontvangt. Voor het afvalbeheer komt het erop aan de collectieve kosten voor afval zo correct mogelijk door te rekenen volgens het principe de vervuiler betaalt. Een reële economische en financiële factor De in deze studie geanalyseerde steekproef telt 228 lokale overheidsbedrijven en sleutelactoren op een totaal van 230. Hun balanstotaal bedraagt 57,5 miljard EUR en het resultaat van het boekjaar 2010 komt uit op 1,7 miljard EUR. Binnen de lokale overheidsbedrijven eisen de intercommunales en de gemeentebedrijven een aanzienlijk aandeel op, met een balanstotaal van 34,4 miljard EUR en een resultaat van het boekjaar van 1,1 miljard EUR. De analyse spitst zich vooral toe op de sectoren energie, waterbeheer en afvalbeheer, die samen niet minder dan 78,4 % van het balanstotaal van alle sectoren samen vertegenwoordigen. Een vergelijking met het balanstotaal van de gemeenten, dat 59,3 miljard EUR bedroeg eind 2009, toont aan hoeveel aangelegenheden door de gemeenten worden uitbesteed. In het boekjaar 2010 werd werk geboden aan maar liefst voltijdse equivalenten (VTE). Een stabiele financiële situatie De energie- en de energiefinancieringssector vertoonden op 31 december 2010 een balanstotaal van 28,3 miljard EUR en was goed voor 49,3 % van de totale activa. Die sector draagt voor 81,8 % bij in het resultaat van het boekjaar van de lokale overheidsbedrijven en de sleutel - actoren die in de studie onder de loep werden genomen. De ondernemingen uit die sectoren vertonen algemeen genomen goede gemiddelde ratio s, waaruit blijkt dat ze over een ruime liquiditeit, een toereikende solvabiliteit en een stabiele rentabiliteit beschikken. De rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt 6,2 % en de operationele rentabiliteit 11,7 %. De analyse per sector toont evenwel aan dat er verschillen bestaan. Het nettoresultaat van de lokale overheidsbedrijven uit de energiesector komt voor het boekjaar 2010 uit op 948 miljoen EUR, d.i. een stijging van 14 % ten opzichte van het vorige boekjaar. De liquiditeitsratio s zijn over 2010 globaal positief. De rentabiliteitsratio s liggen dit boekjaar gemiddeld hoger dan het vorige boekjaar. De intercommunales die actief zijn in de energiefinanciering zien hun resultaat met 460 miljoen EUR dalen ten opzichte van het vorige boekjaar. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de uitzonderlijke winst in verband met de doorverkoop van de Distrigaz-aandelen dit jaar wegvalt. De lokale overheidsbedrijven voor water- en afvalbeheer noteren een vrij beperkt resultaat in vergelijking met het kapitaal dat werd ingezet. In hun resultaat zit bovendien de opbrengst vervat van de werkings- en/of kapitaalsubsidies die ze genieten. De sector waterbeheer kent twee grote types van activiteiten, namelijk de distributie van water, die aan de verbruiker wordt gefactureerd, en de waterzuivering. In deze sector is bovendien de rol van de regionale sleutelactoren belangrijk, aangezien ze 62,2 % van het balanstotaal voor hun rekening nemen. Wat het nettoresultaat van het boekjaar betreft, dragen de intercommunales voor 85,6 % bij aan het totale resultaat van de sector. De financiële ratio s (liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit) scoren gewoonlijk beter voor de sleutelactoren dan voor de intercommunales en gemeentebedrijven. Voor de sector afvalbeheer geldt een regelgeving die aanstuurt op afvalpreventie en -verwerking, conform de Europese doelstellingen die in regionale plannen werden gegoten. De sector kan voor 2010 goede ratio s voorleggen, zowel op het vlak van liquiditeit als van rentabiliteit. De schuldgraad is echter vrij hoog. Deze publicatie omvat een transversale analyse van alle sectoren en een meer gedetailleerde analyse van de sectoren energie, waterbeheer en afvalbeheer. De elektronische versie van deze tekst en van de aanvullende tabellen is beschikbaar op de website van Belfius Bank (rubriek Public Finance) en op PubliLink, het intranet van de lokale besturen. 2

3 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven 1. Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven De lokale besturen vervullen een groot aantal opdrachten met een impact op het dagelijks leven van de burger. Het betreffen zeer uiteenlopende domeinen, zoals energie- en waterbevoorrading, ruimtelijke ordening, afvalbeheer, kabeltelevisie enz. In een context van duurzame ontwikkeling ondergingen ze de jongste jaren een sterke evolutie, vooral onder invloed van de Europese doelstellingen, die in een aantal Europese richtlijnen werden omgezet. Om hun opdracht optimaal te kunnen vervullen, bundelen de lokale besturen hun krachten in gespecialiseerde structuren die voldoende tegen het technische karakter van de activiteit en de omvang van de taken bestand zijn. Die gespecialiseerde entiteiten nemen diverse rechtsvormen aan, namelijk die van een (gewoon of autonoom) gemeentebedrijf, dat actief is op het grondgebied van één gemeente, of van een intercommunale, die actief is op het grondgebied van meerdere gemeenten. Ze staan in voor de uitvoering van de overeengekomen taken en doen daarbij een beroep op andere deelnemers binnen de betrokken sector (zowel privé als publiek) om de doelstellingen te verwezenlijken. Om een globaal beeld van de geanalyseerde sectoren te krijgen, behandelt deze studie ook bepaalde regionale overheidsbedrijven en ondernemingen uit de privésector die in deze domeinen een sleutelrol spelen. 2. Kader van de financiële analyse De financiële situatie van de lokale overheidsbedrijven wordt grotendeels geanalyseerd op basis van hun jaarrekeningen, die gegroepeerd worden per sector en per gewest. Er werden evenwel enkele groeperingsregels vastgelegd: Wanneer de jaarrekening van een lokaal overheidsbedrijf per sector wordt gepubliceerd, zijn de financiële gegevens over de betrokken sectoren uitgesplitst. Bepaalde lokale overheidsbedrijven (zoals de intercommunales voor economische expansie) die actief zijn in verscheidene sectoren en geen sectorale uitsplitsing van hun jaarrekeningen publiceren, werden ondergebracht bij de sector economische expansie. Wat de financiering betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen de intercommunales voor energiefinanciering en de andere. Voor de indeling van de intercommunales per gewest werd het criterium van de maatschappelijke zetel in aanmerking genomen. De sleutelactoren kunnen worden ingedeeld per gewest of, op federaal niveau, volgens hun specifieke kenmerken in de betrokken sector. Privéonderaannemers zijn niet opgenomen in de cijfers van de lokale overheidsbedrijven. Bovendien kunnen er binnen eenzelfde sector achter de samengetelde cijfers verschillende erg uiteenlopende situaties schuilgaan. Men moet dus zeer voorzichtig zijn met de interpretatie van de resultaten. De volgende sectoren werden geanalyseerd: energie en energiefinanciering waterbeheer economische expansie afvalbeheer financiering medisch-sociaal, dat is onderverdeeld in twee groepen afhankelijk van het al of niet aanwezig zijn van een ziekenhuisactiviteit kabeltelevisie diversen. De financiële gegevens van de gewone en de autonome gemeentebedrijven komen deels uit hun gepubliceerde jaarrekeningen. Enkel de gemeentebedrijven uit de sectoren energie, water, afval en economische expansie komen in deze studie aan bod. Er zijn 18 geanalyseerde sleutel - actoren en er is een steekproef van 17 actoren waarvoor cijfergegevens beschikbaar zijn. De financiële situatie van de lokale overheidsbedrijven wordt beoordeeld aan de hand van ratio s. Een eerste groep ratio s zijn activiteitsindicatoren, d.w.z. een financiële som gedeeld door een hoeveelheid, een waarde of een personeelsbestand. Een tweede groep ratio s, de zogenaamde financiële ratio s of structuurratio s, worden uitgedrukt in een percentage en vastgelegd op basis van de onderlinge verdeling van de financiële som. Ze houden voornamelijk verband met de balans en de resultatenrekening en hebben 3

4 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Mei 2012 Definitie van de gebruikte ratio s Voor een bepaalde sector werden de verschillende posten van de balans en de resultatenrekening eerst samengevoegd. Vervolgens werden de ratio s berekend op basis van de aldus getotaliseerde bedragen. De ratio s worden als volgt bepaald: Het bedrijfskapitaal is het verschil tussen het stabiele kapitaal en de duurzame aanwendingen. Als het verschil positief is, moet het dienen voor de financiering van de Behoefte aan Bedrijfskapitaal (BBK). De Behoefte aan Bedrijfskapitaal is het deel van de kortetermijnaanwendingen (voorraden en vorderingen op klanten) dat niet wordt gefinancierd met de kortetermijnmiddelen en moet worden gefinancierd met het bedrijfskapitaal, om een thesaurietekort te vermijden. Bedrijfskapitaal (BK) = Eigen vermogen + Voorzieningen en uitgestelde belastingen + Schulden op meer dan één jaar Vaste activa Deze ratio hangt samen met de omvang van de balans en verwijst naar het activiteitsniveau van de onderneming. Bij een te lage ratio staat de onderneming mogelijk bloot aan financiële moeilijkheden, en als ze te hoog is, betekent dit dat de onderneming kapitaal onbenut laat, wat ten koste gaat van haar rentabiliteit. Behoefte aan bedrijfskapitaal (BBK) = Voorraden + Bestellingen in uitvoering + Overlopende rekeningen van de actiefzijde Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen aan de passiefzijde Deze ratio hangt samen met de resultatenrekening en staat in verhouding tot de omzet. Liquiditeit Current ratio Deze ratio is de verhouding tussen de vlottende activa zonder de vorderingen op meer dan één jaar, en de kortlopende passiva. Hoe meer de ratio boven 1 ligt, hoe groter de liquiditeit is met een positief bedrijfskapitaal. Ze verwijst naar het vermogen van de onderneming om haar kortlopende financiële verbintenissen na te komen. Vlottende activa (29/58) Vorderingen op meer dan één jaar (29) Current ratio = Schulden op ten hoogste één jaar (42/48) + Overlopende rekeningen (492/3) Acid test Deze ratio is een nauwkeurigere manier om de liquiditeit te meten. Ze elimineert in de current ratio de minder liquide elementen. Hoe verder de ratio boven 1 ligt, hoe groter de liquiditeit. Vorderingen op ten hoogste één jaar (40/41) + Thesauriebeleggingen (50/53) + Liquide middelen (54/58) Acid test = Schulden op ten hoogste één jaar (42/48) Solvabiliteit Financiële onafhankelijkheid Deze ratio bepaalt het aandeel van het eigen vermogen in de totale middelen die ter beschikking van de onderneming worden gesteld. Een ratio van meer dan 50 % betekent dat de schulden met eigen middelen worden gedekt. Hoe hoger de ratio, hoe zwakker de schuld. Eigen vermogen (10/15) Financiële onafhankelijkheid = *100 passief (10/49) Langetermijnschuld Deze ratio is de verhouding tussen enerzijds de voorzieningen, de uitgestelde belastingen en de schulden op meer dan één jaar en anderzijds het eigen vermogen. Ze geeft aan in welke mate de langetermijnschuld met eigen middelen wordt gedekt. Een ratio die kleiner is dan 100 %, betekent dat de totale langetermijnschuld gedekt wordt met eigen kapitaal. Hoe kleiner deze ratio, hoe beter de solvabiliteit. Voorzieningen en uitgestelde belastingen (16) + Schulden op meer dan één jaar (17) Langetermijnschuld = *100 Eigen vermogen (10/15) 4

5 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Mei 2012 Zelffinancieringsgraad Deze ratio is een gecumuleerde indicator van de vroegere rentabiliteit van de onderneming en haar dividendbeleid. Ze bepaalt het aandeel van de reserves en van de/het overgedragen winst/verlies in de totale passiva. Reserves (13) + Overgedragen winst (verlies) (140) Zelffinancieringsgraad = *100 passief (10/49) Cashflow op middelen van derden Deze ratio meet het gedeelte van de schulden dat zou kunnen worden terugbetaald met de cashflow van het boekjaar. Een hoge dekkingsgraad geeft aan dat de onderneming in staat zou zijn een extra schuldenlast te dragen of dat ze over een veiligheidsmarge beschikt bij een eventuele verslechtering van de cashflow. Cashflow Cashflow (70/ / /7-9125) = *100 Middelen van derden Voorzieningen en uitgestelde belastingen (16) + Schulden (17/49) Rentabiliteit Rentabiliteit van het eigen vermogen Resultaat van het boekjaar (70/67) Rentabiliteit eigen vermogen = *100 Eigen vermogen (10/15) Operationele rentabiliteit Deze ratio meet het bedrijfsresultaat ten opzichte van de verkoop. Bedrijfsresultaat (70/64) Operationele rentabiliteit = *100 Verkopen en dienstprestaties (70/74) Netto operationele rentabiliteit Deze ratio is het resultaat van de eigenlijke activiteit ten opzichte van de totale verkoop. Omzet (70) Netto operationele rentabiliteit = *100 Verkopen en dienstprestaties (70/74) betrekking op het bedrijfskapitaal, de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit (zie kaderartikel). De verkregen ratio s worden over een bepaalde tijdsruimte met elkaar vergeleken. Er wordt ook gekeken naar de evolutie over verscheidene jaren per sector en er wordt een geografische vergelijking gemaakt per gewest. Bij de beoordeling van de resultaten moet rekening worden gehouden met verschilfactoren die binnen éénzelfde sector (intrasectoraal) aanwezig kunnen zijn: de activiteitsperimeter, de uiteenlopende omvang van de spelers, de aanwezigheid en het belang van privépartners of onderaannemers, het aantal exploitatiezetels enz. Bij vergelijkingen tussen sectoren moet rekening worden gehouden met de verscheidenheid aan businessmodellen, het onderliggende reglementaire kader van de sector, de boekhoudkundige en financiële regels enz. De financiële analyse heeft vooral betrekking op het boekjaar In zekere mate bevat de studie ook ontwikkelingen over diverse jaren. Gelet op de veranderende basis (overname, fusie, oprichting enz.) van de lokale overheidsbedrijven, moesten enkele principes worden vastgelegd om de cijfers coherent te kunnen maken: de voorstelling van de gegevens over een periode van twee jaar gebeurt op basis van de situatie die geldt tijdens het laatste boekjaar dat werd toegelicht. Als er de voorgaande jaren een fusie, overname of vereffening heeft plaatsgehad, en voor zover die cijfers beschikbaar zijn, worden ze vermeld in de statistische reeks van de sector van de overnemende intercommunale. 5

6 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Mei Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven 3.1. Algemene kenmerken De analyse heeft betrekking op een steekproef van 228 lokale overheidsbedrijven op een totaal van 230 die in de studie aan bod komen. Voor het boekjaar 2010 vertegenwoordigen die lokale overheidsbedrijven in totaal 57,5 miljard EUR aan activa en leveren voor het boekjaar een resultaat van 1,7 miljard EUR op (tabel 1). Het aandeel van de intercommunales en gemeentebedrijven in de totale activa bedraagt 34,5 miljard EUR. Een vergelijking met het balanstotaal van de gemeenten eind 2009, dat 59,3 miljard EUR bedraagt, wijst erop hoeveel aangelegenheden door de gemeenten werden uitbesteed. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) die bij de lokale overheidsbedrijven werken, komt uit op voor het boekjaar Tabel 2 geeft een gedetailleerd overzicht per sector. Energie en energiefinanciering overwegen met een balanstotaal van 28,4 miljard EUR, d.i. 49,3 % van het totaal van de betrokken sectoren (grafiek 1), dus iets minder dan de helft. totale activa van 13,8 miljard EUR is de watersector (distributie en zuivering) de tweede grootste qua balanstotaal en het vertegenwoordigt nagenoeg een kwart van het balanstotaal van de bestudeerde sectoren. De sector economische expansie komt op de derde plaats met 2,9 miljard EUR. De andere sectoren waren in 2010 samen goed voor 12,4 miljard EUR en vormen 26,7 % van het balanstotaal van de geanalyseerde sectoren. De medisch-sociale sector 1, die enkel uit intercommunales bestaat, beschikt over VTE en vertegenwoordigt 45,7 % van de VTE voor alle sectoren samen. In aantal VTE per eenheid vormen de ziekenhuisintercommunales duidelijk de grootste groep, met gemiddeld VTE per bedrijf. De kabeltelevisiesector komt op de tweede plaats, met 304 VTE per bedrijf, gevolgd door de watersector, die 275 VTE per bedrijf in dienst heeft. Een aantal diensten, met name op het vlak van energie, wordt ook uitgevoerd door onderaannemers die niet in de studie zijn opgenomen Balans De vaste activa vormen in volume verreweg de grootste balansrubriek. Ze nemen 75,2 % van de totale activa voor hun rekening en zijn geconcentreerd in sectoren die heel wat infrastructuur vergen, zoals energie, water, afval en kabeltelevisie. Bij de vaste activa vertegenwoordigen de materiële vaste activa ongeveer 94,7 %. Ze bestaan in hoofdzaak (94,8 %) uit terreinen, installaties en machines. De energiesector, die het grootste gewicht heeft, beschikt 1 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen intercommunales met een ziekenhuisactiviteit en die zonder een ziekenhuisactiviteit. Tabel 1 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven en sleutelactoren 2010 Aantal Aantal (steekproef) Aantal VTE actief (in miljoen EUR) Resultaat van het boekjaar (in miljoen EUR) Gemeentebedrijven* Andere belangrijke spelers in de sector** * zes van de zeven jaarrekeningen. ** zeventien van de achttien jaarrekeningen beschikbaar. Tabel 2 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven en sleutelactoren per sector 2010 Energie Energiefinanciering Waterbeheer Economische expansie Financiering (behalve energie) Afvalbeheer Medischsociaal met ziekenhuisactiviteit Medischsociaal zonder ziekenhuisactiviteit Kabeltelevisie Diversen Aantal Aantal VTE/bedrijf actief (in miljoen EUR) Resultaat van het boekjaar (in miljoen EUR)

7 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Mei 2012 over vaste activa ten belope van 83 % van het balanstotaal (tabel 3a). Die verhoudingen vaste activa komen zowel voor bij intercommunale structuren als bij autonome gemeentebedrijven of sleutelactoren en beantwoorden in feite aan de behoeften die verband houden met de activiteit van de sector. Aan de passiefzijde bedraagt het eigen vermogen 48,5 % van de totale passiva (d.i. iets minder dan de helft van het totaal), terwijl de schulden 48,2 % belopen. De post voorzieningen en uitgestelde belastingen vertegenwoordigt minder dan 5 %. Het eigen vermogen, dat bestaat uit het beginkapitaal en de overgedragen winst, is groter dan of gelijk aan 50 % voor de sectoren energie en energiefinanciering, water, economische expansie en diversen. De schulden bestaan uit leningen en kredieten op lange termijn, alsook uit kortlopende leningen en kredieten, schulden aan leveranciers, personeel en openbare besturen die op korte termijn opvraagbaar zijn. Op grond van een analyse van de structurele behoeften aan bedrijfskapitaal kunnen de krachtlijnen op halflange termijn en de kortetermijnbehoeften, die respectievelijk in het financieel plan en in het thesaurieplan concrete vorm kregen, worden gevalideerd. Het bedrijfskapitaal is het verschil tussen het stabiele kapitaal en de duurzame aanwendingen. Als het resultaat positief is, kunnen met het bedrijfskapitaal de voorraden en de vorderingen van de klanten worden gefinancierd. De lokale overheidsbedrijven en de sleutelactoren uit de steekproef bezitten een posi- Grafiek 1 Aandeel van de totale activa van elke sector (in % van het algemeen totaal) 2010 Kabeltelevisie 9,9 % Financiering (behalve energie) 1,4 % Medisch-sociaal zonder ziekenhuisactiviteit 0,3 % Medisch-sociaal met ziekenhuisactiviteit 3,5 % Afvalbeheer 5,1 % Economische expansie 5,1 % Waterbeheer 24,0 % tief bedrijfskapitaal van gemiddeld 9,1 % van het balanstotaal (tabel 3b), d.i. een lichte stijging ten opzichte van het vorige boekjaar (8,9 %). Het biedt de mogelijkheid om eventuele schommelingen in de thesauriebehoeften op korte termijn op te vangen. Een analyse per sector wijst echter op sterk contrasterende situaties. Terwijl de sectoren energiefinanciering, financieringen (behalve energie) en economische expansie duidelijk boven 20 % uitkomen, blijven de sectoren energie en water onder 10 %. Diversen 1,4 % Energie 43,9 % Energiefinanciering 5,4 % Tabel 3a Gewicht van de voornaamste balansposten per sector (in % van het balanstotaal) 2010 Energie Energiefinanciering Waterbeheer Economische expansie Financiering (behalve energie) Afvalbeheer Medischsociaal met ziekenhuisactiviteit Medischsociaal zonder ziekenhuisactiviteit Kabeltelevisie Diversen Vaste activa Vlottende activa actief Eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden passief 83,0 % 58,8 % 80,5 % 49,6 % 65,3 % 51,9 % 43,6 % 16,1 % 74,5 % 70,1 % 75,2 % 17,0 % 41,2 % 19,5 % 50,4 % 34,7 % 48,1 % 56,4 % 83,9 % 25,5 % 29,9 % 24,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 51,8 % 70,9 % 50,0 % 56,9 % 36,8 % 33,5 % 41,3 % 34,2 % 17,0 % 67,3 % 48,5 % 2,1 % 0,4 % 4,6 % 7,7 % 7,4 % 7,7 % 0,8 % 1,0 % 1,1 % 5,6 % 3,4 % 46,1 % 28,7 % 45,4 % 35,5 % 55,8 % 58,8 % 57,9 % 64,8 % 81,9 % 27,1 % 48,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tabel 3b Bedrijfskapitaal per sector (in % van het balanstotaal) 2010 Energie Energiefinanciering Waterbeheer Economische expansie Financiering (behalve energie) Afvalbeheer Medischsociaal met ziekenhuisactiviteit Medischsociaal zonder ziekenhuisactiviteit Kabeltelevisie Diversen Bedrijfskapitaal 5,1 % 23,3 % 4,6 % 33,4 % 4,7 % 15,8 % 17,2 % 76,5 % 2,6 % 18,5 % 9,1 % 7

8 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Mei Resultatenrekening 2 Het nettoresultaat voor het boekjaar 2010 bedraagt 1,7 miljard EUR, waarin de intercommunales de grootste bijdrage (66,5 %) leveren. Het aandeel van de sleutel actoren beloopt 33,4 %, terwijl dat van de gemeentebedrijven, die beperkt in aantal en omvang zijn, marginaal blijft met 0,2 % (tabel 4a). Het nettoresultaat bleef tussen 2009 en 2010 statusquo, hoewel er tussen de rubrieken van dit resultaat grote verschillen bestaan. Het bedrijfsresultaat, dat verband houdt met de operationele activiteit van de sector, steeg met 17 %, terwijl het financieel en uitzonderlijk resultaat fors daalde. Dat is met name toe te schrijven aan de aanzienlijke meerwaarden die tijdens het vorige boekjaar werden geregistreerd door de verkoop van de Distrigaz-aandelen via Publigaz, een prestatie die in het boekjaar 2010 uiteraard niet kon worden overgedaan. De sectoren energie en energiefinanciering leveren de grootste bijdrage aan het totale resultaat, met 1,4 miljard EUR (81,8 %). De overige sectoren dragen samen voor 314 miljoen EUR bij, wat neerkomt op een beperkter aandeel van 18,2 % in het totale resultaat. Ondanks grote verschillen binnen de sectoren is het bedrijfsresultaat gemiddeld de belangrijkste component van het resultaat van het boekjaar, met 96,7 % (tabel 4b). Het financieel resultaat in verscheidene sectoren wordt beïnvloed door specifieke transacties van enkele grote actoren. Het uitzonderlijk resultaat draagt globaal voor 19,1 % bij in het totale resultaat van het boekjaar Financiële ratio s De financiële ratio s worden enerzijds per rechtsvorm en anderzijds per sector voorgesteld. De analyse omvat drie soorten ratio s, die de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit uitdrukken. Er bestaan verschillen tussen de sectoren en qua rechtsvorm. Liquiditeitsratio s De liquiditeit stemt niet overeen met het beschikbare bedrag, maar wel met de thesaurie, d.w.z. het verschil tussen het bedrijfskapitaal en de behoefte aan bedrijfskapitaal. Ze geeft aan hoe en in welke mate de financiering op korte termijn van de activiteit verzekerd is. De liquiditeitsratio s liggen gemiddeld hoger dan 1 en wijzen dus op een structureel degelijk financieringsbeleid voor het dekken van de kortlopende schulden en de financiering van de activiteit (onbetaalde facturen, waarde van de voorraden enz.). De acid test -ratio, die strikter is dan de current 2 De hoofdcomponenten van de resultatenrekening zijn in xls-formaat beschikbaar op de website van Belfius Bank en op PubliLink, het intranet van de openbare besturen. Tabel 4a Componenten van het resultaat van het boekjaar per type van entiteit Boekjaar 2010 (in miljoen EUR) Evolutie (in %) Intercom - munales Sleutel - actoren Intercom - munales Gemeentebedrijven Gemeentebedrijven Sleutel - actoren Bedrijfsresultaat Financieel resultaat Uitzonderlijk resultaat Belastingen (-) Resultaat van het boekjaar % 205 % 55 % 17 % % -83 % 79 % -138 % % 232 % 638 % % % 96 % 10 % 7 % % 192 % 102 % 0 % Tabel 4b Samenstelling van het resultaat van het boekjaar per sector (in miljoen EUR) 2010 Energie Energiefinanciering Waterbeheer Economische expansie Financiering (behalve energie) Afvalbeheer Medischsociaal met ziekenhuisactiviteit Medischsociaal zonder ziekenhuisactiviteit Kabeltelevisie Diversen Bedrijfsresultaat Financieel resultaat Uitzonderlijk resultaat Belastingen (-) Resultaat van het boekjaar

9 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Mei 2012 Tabel 5a Voornaamste financiële ratio s van de lokale overheidsbedrijven per rechtsvorm 2010 Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit Current ratio Acid test Financiële onafhanke - lijkheid Langetermijnschuld ratio Zelffinancieringsgraad Cashflow/ vreemd vermogen Rentabiliteit van het eigen vermogen Rentabiliteit van het actief Operationele rentabiliteit Netto operationele rentabiliteit Gemeentebedrijven Sleutelactoren Algemeen gemiddelde 1,4 % 1,1 % 52,5 % 60,4 % 15,3 % 14,0 % 6,3 % 3,3 % 9,4 % 86,9 % 1,9 % 1,8 % 60,0 % 42,4 % 25,7 % 19,1 % 3,5 % 2,1 % -3,0 % 78,8 % 1,1 % 1,1 % 40,2 % 108,5 % 4,7 % 10,6 % 6,2 % 2,5 % 16,1 % 93,1 % 1,3 % 1,1 % 48,5 % 73,9 % 11,5 % 12,6 % 6,2 % 3,0 % 11,7 % 88,7 % Tabel 5b Voornaamste financiële ratio s van de lokale overheidsbedrijven per sector 2010 Energie Energiefinanciering Waterbeheer Economische expansie Financiering (behalve energie) Afvalbeheer Medischsociaal met ziekenhuisactiviteit Medischsociaal zonder ziekenhuisactiviteit Kabeltelevisie Diversen Liquiditeit Current ratio Acid test Solvabiliteit Financiële onafhankelijkheid Langetermijn schuldratio Zelffinancieringsgraad Cashflow/vreemd vermogen Rentabiliteit Rentabiliteit van het eigen vermogen Rentabiliteit van het actief Operationele rentabiliteit Netto operationele rentabiliteit 1,3 % 1,5 % 1,0 % 2,7 % 1,1 % 1,4 % 1,4 % 5,9 % 1,0 % 2,6 % 1,3 % 0,9 % 1,5 % 0,7 % 1,5 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 6,1 % 1,1 % 2,7 % 1,1 % 51,8 % 70,9 % 50,0 % 56,9 % 36,8 % 33,5 % 41,3 % 34,2 % 17,0 % 55,9 % 48,5 % 70,2 % 15,8 % 70,3 % 46,1 % 90,3 % 102,1 % 47,0 % 171,2 % 353,7 % 51,8 % 73,9 % 10,6 % 40,6 % 4,7 % 22,2 % 15,9 % 9,6 % 8,3 % 2,0 % 3,5 % 31,2 % 11,5 % 14,1 % 50,6 % 8,1 % 7,3 % 14,4 % 7,2 % 4,7 % 3,3 % 11,5 % -2,8 % 12,6 % 7,2 % 20,8 % 1,5 % 3,2 % 11,7 % 0,9 % 2,4 % 4,0 % 3,9 % -6,0 % 6,2 % 3,8 % 14,8 % 0,8 % 1,8 % 4,3 % 0,3 % 1,0 % 1,4 % 0,7 % -3,3 % 3,0 % 20,2 % 88,2 % 6,7 % 1,4 % 8,5 % 0,3 % -0,8 % 13,0 % 9,3 % -16,6 % 11,7 % 93,2 % 30,9 % 86,8 % 65,7 % 78,4 % 92,2 % 80,1 % 23,6 % 92,9 % 9,4 % 88,7 % ratio, bevestigt de gemiddeld goede liquiditeit. De rechtsvorm van het type gemeentebedrijf vertoont in 2010 de hoogste liquiditeit, zowel in ruime ( current ratio ) als in enge zin ( acid test ). Toch vertegenwoordigen ze een tamelijk klein marktaandeel. De intercommunales hebben gemiddeld een overvloedige liquiditeit van meer dan 1. Uit een grondige analyse blijkt dat alle sectoren in het algemeen een goede liquiditeit vertonen. De ratio s van de sector financiering (behalve energie) liggen echter duidelijk hoger dan 1. De acid test -ratio heeft voor de energie- en de watersector waarden die kleiner zijn dan 1. Solvabiliteitsratio s De solvabiliteit wordt gemeten via diverse ratio s waarmee de algemene financiële gezondheid op lange termijn kan worden bepaald. De gebruikte ratio s meten de verhoudingen tussen het eigen vermogen en de verbintenissen, d.w.z. de schulden op meer dan één jaar en die op minder dan één jaar. Een onafhankelijkheidsratio die voor het boekjaar 2010 gemiddeld 48,5 % bedraagt, betekent dat het eigen vermogen van de lokale overheidsbedrijven niet al hun schulden kan dekken. Er bestaan echter grote verschillen tussen de rechtsvormen. Zo dekt het eigen vermogen van de gemeentebedrijven 60 % van hun schulden, terwijl het aandeel van de schulden van de sleutelactoren groter is dan hun eigen vermogen. Uit een analyse per sector blijkt dat de sectoren afval, medisch-sociaal, financiering (behalve energie) en kabeltelevisie een zwakke onafhankelijkheidsratio vertonen. De ratio van de langetermijnschuld meet de verhouding tussen de voorzieningen, de uitgestelde belastingen en de schulden op meer dan één jaar enerzijds, en het eigen vermogen anderzijds. Deze ratio kwam voor het boekjaar 2010 uit op gemiddeld 73,9 % en wijst erop dat het eigen vermogen een aanzienlijke proportie aanneemt en 9

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2008 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Concept en activiteitskader van de lokale overheidsbedrijven in België 3 Het begrip lokaal overheidsbedrijf 3 Een sector in volle ontwikkeling 4 Draagwijdte van

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Lokale financiën. OCMW s en politiezones

Lokale financiën. OCMW s en politiezones Lokale financiën OCMW s en politiezones 214 Inhoud De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s BBC-Meerjarenplan 214-219 8 BBC: nieuwe definitie van financieel evenwicht 11 Rekening 27-212 13 Balans 212

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7 Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Spoor fiscaliteit De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7 De impact

Nadere informatie

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie