Bijlage 1: Projecten 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Projecten 2007"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Projecten projectnummer pagina Provincie Gelderland Project 7P1 51 Project 7P2 53 Project 7P3 55 Project 7P4 57 Project 7P5 59 Project 7P6 63 Provincie (ID) Project 7P7 65 Project 7P8 67 Project 7P9 69 Project 7P10 71 Regio Stedendriehoek Project 7P11 73 Project 7P12 75 Project 7P13 77 Regio Noord-Veluwe Project 7P14 79 Project 7P15 81 Project 7P16 85 Project 7P17 87 Project 7P18 89 Regio Achterhoek Project 7P19 91 Project 7P20 93 Project 7P21 95 Regio Nijmegen (MARN) Project 7P22 97 Project 7P23 99 Regio Rivierenland Project 7P Project 7P Project 7P Project 7P Regio De Vallei Project 7P Project 7P Project 7P Project 7P Regio Arnhem (MRA) Project 7P Project 7P Project 7P Hulpverleningsregio Gelderland-Midden Project 7P Regionale Brandweer Gelderland-Zuid Project 7P Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Project 7P

2 50

3 Algemeen Onderdeel menukaart Relaties Projectnummer Projecttitel Projectleider Project e. Externe veiligheid en ruimtelijke ordening a. inventarisatie risicovolle situaties b. externe veiligheid bij vergunningverlening c. transport gevaarlijke stoffen d. structuurvisie externe veiligheid f. verantwoording groepsrisico g. sanering 7p1 Gebiedsgericht integraal EV-RO project in relatie met het project Koers West te Nijmegen. Naam: N. E. Smallenburg Organisatie: Provincie Gelderland, afd. Industrie Telefoon: Projectgroep MARN: M. Geurts Nijmegen: W. Willems Provincie Gelderland: N. E. Smallenburg Provincie Gelderland: vacature B & O gebiedsprojecten. Betrokkenen Provincie Gelderland extern bureau Regio MARN Gemeente Nijmegen Gemeente Beuningen Projectomschrijving Doelstelling Doelstelling van dit project is een bijdrage te leveren aan een integrale toepassing van het externe veiligheidsbeleid en de ruimtelijke ordening planvorming. Nevendoelstelling is om een studie te doen naar inpassingmogelijkheden en varianten van risicorelevante bedrijven en transportstromen in relatie tot de revitalisering van het industrieterrein. Bijdrage aan doelen Het project draagt tevens bij aan de streefbeelden ten aanzien van transport gevaarlijke stoffen, externe veiligheid bij vergunningverlening, sanering, inventarisatie risicovolle situaties, verantwoording groepsrisico en structuurvisie externe veiligheid. Vertreksituatie Er ligt een bestaand industrieterrein dat op termijn gerevitaliseerd zal worden in relatie met de omliggende ruimtelijke ordening situatie. Ten eerste zal de inventarisatie van bestaande risicorelevante bedrijven in relatie met het RRGS worden geactualiseerd. Verder zullen de risicoafstanden en het invloedsgebied van die bedrijven worden vastgesteld. Ook zullen de transportstromen van gevaarlijke stoffen via de weg (inclusief de toekomst via de stadsbrug) en eventueel rail en water worden geïnventariseerd en vastgesteld. De verschillende bestemmingsplannen in de diverse invloedsgebieden zullen worden geïnventariseerd. De uniformiteit en de (toekomstige) bevolkingsdichtheid in die RO-plannen zal worden vastgesteld alsmede de aanwezigheid van met name de in het Bevi gedefinieerde (beperkt) kwetsbare bestemmingen. Na deze uitgebreide inventarisatie zullen door middel van een analyse meerdere varianten worden onderzocht om te bepalen of door het revitaliseren van het industrieterrein (extra maatregelen of eventueel verplaatsing van risicorelevante bedrijven) een optimale en gebiedskwaliteit ten aanzien van externe veiligheid kan worden bereikt. Daarbij zal eveneens aan een eventuele wijziging van de kwaliteit van andere milieuaspecten worden getoetst. Bij die varianten zal ook worden onderzocht of het vaststellen van een veiligheidszone (art. 14 Bevi) bijvoorbeeld rondom het havengebied of om twee of meer bij elkaar gelegen risicorelevante bedrijven soulaas kan bieden en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Tenslotte zullen de revitaliseringmogelijkheden worden getoetst aan het groepsrisico en aan overige milieuaspecten met name geluid. Afbakening Het project heeft alleen betrekking op externe veiligheidsaspecten van risicorelevante bedrijven en transportstromen en strekt zich uit tot en met de invloedsgebieden van de verschillende risicobronnen. Verder wordt het project begrensd door de RO planvormingsgebieden waaronder het complete industrieterrein Nijmegen-West/Weurt en de nieuwe stadsbrug. 51

4 Stappen/activiteiten Resultaat 1 Inventarisatie en actualisatie risicorelevante bedrijven in het projectgebied 2 Inventarisatie belangrijkste transportstromen weg (rail) en water 3 De invloedsgebieden (1 % letaal) van de verschillende risicobronnen vaststellen 4 Inventarisatie (bestemmings)plannen in de invloedsgebieden 5 Bevolkingsdichtheid en (beperkt) kwetsbare bestemmingen conform Bevi vaststellen 6 De externe veiligheid gebiedskwaliteit onderzoeken met varianten analyses 7 Mogelijkheden (extra) maatregelen, verplaatsingen en veiligheidszone onderzoeken 8 De gebiedskwaliteit integraal optimaliseren voor de verschillende milieuaspecten Eindrapportage met resultaat van integrale optimalisatie EV gebiedskwaliteit. Follow-up - Het rapport vormt een instrument in de verdere projectontwikkeling van het Koers West project te Nijmegen. Proces Tussenproduct 1 Tussenproduct 2 Tussenproduct 3 Eindproduct Projectbeheersing Activiteiten 2006 Beschrijving product Overzicht risicorelevante bedrijven en transportstromen met risicoafstanden en invloedsgebieden. Overzicht bestemmingsplannen met bevolkingsdichtheid en (beperkt) kwetsbare bestemmingen in invloedsgebieden. Gebundelde diverse varianten analyses inclusief maatregelen en verplaatsingen. Eindrapport met de diverse varianten, en de meest optimale integrale variant. Tijd 31 maart 30 mei 30 september 31 november Opleverdatum Inventarisaties Variantenanalyses Eindrapportage Totaal Personeel (uurtarief 60, -) 2006 Geld Inhuur adviseur Totaal Kwaliteit Afbreukrisico s Informatie Communicatie Planning 2006 januari december Kwaliteit / afbreukrisico s De kwaliteit is gebaseerd op de meest recente informatie. Niet alle informatie is beschikbaar. En geringere inzet van de verschillende overheden als is voorzien. Informatie / communicatie De tussenresultaten zullen worden besproken met de projectgroep. De eindrapportage zal ter beschikking worden gesteld aan de projectleider van het Koers West project en aan de deelnemende gemeenten en de MARN. 52

5 Algemeen Onderdeel menukaart Relaties Projectnummer Projecttitel Projectleider Projectgroep Betrokkenen Projectomschrijving Doelstelling Bijdrage aan doelen Vertreksituatie Afbakening Stappen/activiteiten Resultaat Follow-up Proces h Risicocommunicatie 7p2 Project a. risico-inventarisatie c. transport gevaarlijke stoffen, waaronder routering van het vervoer Operationeel houden Model Risico Kaart Dit project komt mede ten goede aan alle gemeenten en regio s in Gelderland. Naam: E. Lenselink n.v.t. Provincie PM Organisatie: Provincie Gelderland Telefoon: Gemeenten Alle Gelderse gemeenten Brandweer plaatselijke en regionale brandweren Burgers informeren over mogelijke risico s in hun omgeving en het bieden van een handvat in de dagelijkse praktijk voor de professionele gebruikers. Externe veiligheid risico s moeten worden gecommuniceerd naar de Gelderse burgers. Een instrument daarvoor is de risicokaart (RK).De RK Gelderland wordt operationeel gehouden via internet. Dit technisch in de lucht houden van de RK (financiële bijdrage aan providers, via het IPO) vormt een bijdrage aan de doelstelling. De Gelderse RK is per medio mei 2006 operationeel geworden. Er zijn om de risicokaart via internet beschikbaar te houden externe server contracten door het IPO afgesloten. Voor het technisch (binnen de provincie) in de lucht houden van de RK worden de nodige kosten gemaakt. Voor het IPO beheer wordt jaarlijks een bijdrage door de provincie overgemaakt. Het technisch in de lucht houden van de MRK is wel de verantwoordelijkheid van de provincie. Het betreft hier alleen de jaarlijkse bijdrage aan het IPO in verband met aangegane servercontracten. Beschikbaar houden van de Model Risico Kaart op Internet. Jaarlijkse financiële bijdrage voor providers leveren aan het IPO. Een functionerende Model Risico Kaart die te raadplegen is via het Internet voor burgers en een professionele Model Risico Kaart die afgeschermd met een wachtwoord voor professionals toegankelijk is. Het beheer en actueel houden van de ingevoerde gegevens in RRGS en ISOR en de MRK als geheel. (zie 7A40) Beschrijving product Tussenproduct 1 Bijdrage providers etc. via IPO december Eindproduct Operationele complete RK december Opleverdatum 53

6 Projectbeheersing Activiteiten 2006 Tijd Totaal Personeel (uurtarief 60,-) 2006 Geld Jaarlijks IPO bijdrage Totaal Kwaliteit Afbreukrisico s Informatie Communicatie Planning 2006 jan. dec. jan. dec. jan. dec. jan. dec. Kwaliteit / afbreukrisico s Een publiceerbare Model Risico Kaart aangeboden via het Internet waarvan een gedeelte voor publiek en een ander gedeelte voor professionals beschikbaar is. Wisselingen in de tijd van providers informatie via beheerder RK Informatie / communicatie De MRK is tevens een communicatie instrument voor risico communicatie 54

7 Algemeen Onderdeel menukaart Relaties Projectnummer Projecttitel Projectleider Projectgroep Betrokkenen Projectomschrijving Doelstelling Bijdrage aan doelen Vertreksituatie Afbakening Stappen/activiteiten Resultaat Project i. Organisatorische versterking en professionalisering 7p3 a. risico-inventarisatie b. externe veiligheid bij vergunningverlening c. transport van gevaarlijke stoffen d. structuurvisie externe veiligheid e. externe veiligheid en ruimtelijke ordening f. verantwoording groepsrisico g. sanering h. risicocommunicatie Scholing externe veiligheid Naam: I. Span Organisatie: Provincie Gelderland Telefoon: Op provinciaal niveau: I. Span en R. Sonneveldt (financiële en administratieve afhandeling). Op landelijk niveau: Gelderland neemt deel aan de landelijke IPO-werkgroep Scholing. Provincie: medewerkers van de afdeling milieu en afdeling RO en het programmateam EV. Gemeenten: medewerkers van alle 56 gemeenten die zich bezig (zouden moeten) houden met externe veiligheid Brandweer: Regionale Brandweer Gelderland Noord-Oost, Midden en Zuid Lokale brandweer Verhogen van het kennisniveau ten aanzien van externe veiligheid bij betrokken ambtenaren (RO, milieu, verkeer en vervoer, brandweer, milieudiensten). Het project draagt bij aan de professionalisering van de uitvoering, beheer en handhaving van externe veiligheidtaken. In 2006 hebben betrokken ambtenaren van Gelderland afhankelijk van hun behoeften kunnen deelnemen aan IPO-scholingmodules. De behoeften was groter dan het beschikbare budget voor 2006, daarnaast was er behoefte aan een verdieping in opgedane kennis. Tevens zijn er in 2006 nieuwe medewerkers bijgekomen, die nog behoefte hebben aan scholing op dit gebied. Daarom wordt dit project voortgezet. Momenteel zijn er tien trainingsmodules beschikbaar die in IPO-verband zijn ontwikkeld en die gegeven worden door Saxion. In de toekomst zullen hier naar verwachting nieuwe modules bijkomen. Net als in 2006 kan in gebruik worden gemaakt van de landelijke trainingen met betrekking tot externe veiligheid die in IPO-verband zijn ontwikkeld. Deze worden gegeven door Saxion. Na een inventarisatieronde binnen de provincie zullen de scholingsbehoeften worden geïnventariseerd en zullen onder voorwaarde aan betrokken ambtenaren bepaalde opleidingsmogelijkheden worden toegekend. Aanvullend op 2006 zal het in mogelijk zijn om onder voorwaarde andere relevante externe veiligheidscursussen vanuit dit project te financieren. De kosten voor deelname aan de IPO-modulen bedragen 200 euro per contactdag (incl. catering en documentatiemateriaal). De cursus Safety zal niet in dit project worden meegenomen, maar apart worden opgevoerd. De cursus voor projectleiding en deelname aan de landelijke IPO-werkgroep worden niet uit dit project betaald, maar gefinancierd uit de formatie zoals opgevoerd bij de activiteiten. 1 Inventariseren opleidingsbehoeften onder doelgroep 2 Vaststellen criteria voor deelname aan modules 3 Verdeling budget onder doelgroep aan de hand van criteria 4 Communicatie gehonoreerde modules aan doelgroep 5 Fungeren als helpdesk bij problemen en ontwikkelingen en deze monitoren en terugkoppelen naar landelijke projectgroep. 6 Controleren facturering met gehonoreerde projecten Deskundigheid en kennis bij betrokken ambtenaren m.b.t. de diverse aspecten van externe veiligheid. Follow-up project loopt door tot 55

8 Proces Beschrijving product Tussenproduct 1 Overzicht scholingsbehoeften februari maart Tussenproduct 2 Overzicht criteria maart Tussenproduct 3 Overzicht gehonoreerde modules april Eindproduct Deelname aan cursus jan-dec Projectbeheersing Activiteiten 2006 Kennis overdacht via landelijk aangeboden opleidingsmodules 200,- per dag (450 cursusdagen) Tijd 3600 (450 cursusdagen Totaal Materieel (cursus+materiaal 200,- per dag) 2006 Geld Opleverdatum Totaal Kwaliteit Planning 2006 jan. dec. jan. dec. Kwaliteit / afbreukrisico s Cursusaanbod dat wordt ondersteund door IPO, VROM en VNG. Afbreukrisico s Geen animo voor deelname cursus. Het cursusaanbod van saxion sluit onvoldoende aan bij de vraag. Bepaalde doelgroepen zoals RO-ers zijn moeilijk geïnteresseerd te krijgen. Informatie / communicatie Informatie Peiling scholingsbehoeften en uitwisselen van informatie hierover. Cursusmateriaal. Communicatie Specifiek: cursussen. Algemeen: GPM-website, digitale nieuwsbrief, themabijeenkomsten. 56

9 Algemeen Onderdeel menukaart Relaties Projectnummer Projecttitel Projectleider Project c. Transport van gevaarlijke stoffen 7p4 a. risico-inventarisatie e. ruimtelijke ordening en externe veiligheid Provinciaal en gemeentelijk routenet Naam: Indra Span Organisatie: Provincie Gelderland Projectgroep 1. Provincie Gelderland 2. alle zeven milieuregio s 3. alle drie veiligheidsregio s Betrokkenen Projectomschrijving Doelstelling Bijdrage aan doelen Vertreksituatie Afbakening Stappen/activiteiten Provincie Beleidsmedewerkers verkeer & vervoer, milieu, RO, externe veiligheid 57 Telefoon: Gemeenten Beleidsmedewerkers verkeer & vervoer, milieu, externe veiligheid van alle Gelderse gemeenten Brandweer Veiligheidsregio s Gelderland Zuid, Gelderland Midden en Noord Oost Gelderland Veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen door Gelderland, door een goed en sluitend routeringssysteem van rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen. - Voldoen aan de nota vervoer gevaarlijke stoffen, die een provinciaal basisnet wenselijk vindt. - Duidelijkheid over ruimtelijke ontwikkelingen nabij transportassen. In 1998 heeft de provincie een besluit genomen waarin staat aangegeven welke wegen vrijgegeven worden. Ook hebben een klein aantal Gelderse gemeenten al routeringsbesluiten genomen. In PUEV-1 is een pilot uitgevoerd in een negental Gelderse gemeenten waarbij een inventarisatie is gedaan naar risicovolle transporten en alvast op mogelijke routering geanticipeerd is. Momenteel is het ministerie van Verkeer en Waterstaat intensief bezig om uitvoering te geven aan de Nota vervoer gevaarlijke stoffen in de vorm van een basisnet, waarbij alle Nederlandse transportassen (weg, water en spoor) in categorieën wordt verdeeld. Opstellen van een (digitaal) provinciaal- en gemeentelijk routenet, dat beschikbaar is voor alle transporteurs en overheden en die basisnetproof is. Rijkswegen worden niet meegenomen. Stap 1: Het inventariseren van de randvoorwaarden van nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals het basisnet. Stap 2: Het inventariseren van bestaande routeringsbesluiten die genomen zijn binnen Gelderse gemeenten en de provincie. Stap 3: Het, in overleg met de projectgroep, schetsen van een minimale logische route van gevaarlijke stoffen over doorgaande gemeentelijke, provinciale en rijkswegen in Gelderland, zodat de belangrijkste clusters van industrie/bedrijven met elkaar verbonden zijn. Stap 4: Checken risicoatlassen op belangrijke transportstromen en inventariseren van bedrijven die routeplichtige (en eventueel andere gevaarlijke) stoffen vervoeren aan de hand van de risico-inventarisaties/rrgs binnen gemeenten. Stap 5: De onder stap 4 verkregen informatie koppelen aan de in stap 3 verkregen informatie. Hiertoe komen wij in overleg met de projectgroep tot een conceptkaart. Stap 6: Per gemeenten kijken wat nodig is. Hierbij wordt uitgegaan van vier scenario s: 1 Bij gemeenten die reeds een routeringsbesluit hebben genomen, is de routering conform de conceptkaart. Hier hoeft niks gedaan te worden. 2 Bij gemeenten die reeds een routeringsbesluit hebben genomen, is de routering niet conform de conceptkaart. In overleg kijken of aanpassingen mogelijk zijn. 3 Gemeenten hebben geen routering en worden begeleid bij het opstellen van routering en vaststellen van besluiten.

10 Resultaat Follow-up Proces Tussenproduct 1 Tussenproduct 2 4 Gemeenten weigeren een routering in te stellen. Stap 7: Digitaliseren van de routekaart en verspreiden onder vervoerders. In Gelderland is een (digitaal) provinciaal en gemeentelijk routenet beschikbaar op basis van gemeentelijke en provinciale routeringsbesluiten. Wanneer men beschikt over een gemeentelijk- en provinciaal routenet, zal in een vervolgproject bestaan uit een pilot handhaving van deze routering. Beschrijving product Overzicht van randvoorwaarden landelijke ontwikkelingen Overzicht van kaarten en routeringsbesluiten van gemeenten en provincie Maart Maart Tussenproduct 3 Concept overzicht kaart Mei Tussenproduct 4 Overzicht relevante wegen en bedrijven augustus Tussenproduct 5 Gewijzigde concept overzichtskaart september Tussenproduct 6 Bijeenkomsten met gemeenten december Tussenproduct 7 Tussenproduct 8 Routeringsbesluiten gemeenten/provincie Bijeenkomsten met gemeenten implementatie routering juni november Eindproduct Gedigitaliseerde routekaart september Projectbeheersing Activiteiten 2006 Tijd Opleverdatum Totaal Personeel (uurtarief 60,-) 2006 Geld Inhuur adviseur Totaal Kwaliteit Afbreukrisico s Informatie Communicatie Planning jan dec jan dec Kwaliteit / afbreukrisico s Conform de recente wet- en regelgeving en de voortgangsrapportages. Ontwikkelingen basisnet. Mogelijk hebben deze gevolgen voor het huidige routeringssysteem. Informatie / communicatie De voortgang van het project wordt gerapporteerd in de voortgangsrapportage van PUEV-2 aan het ministerie van VROM. Via de digitale nieuwsbrief en het netwerk van externe veiligheidmedewerkers. 58

11 Algemeen Onderdeel menukaart Relaties Projectnummer Projecttitel Projectleider Projectgroep Betrokkenen Projectomschrijving h. Risicocommunicatie 7p5 Project a. risico inventarisatie b. externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving c. transport gevaarlijke stoffen d. structuurvisie externe veiligheidsbeleid e. ruimtelijke ordening f. groepsrisico g. sanering i. organisatorische versterking en professionalisering Omgaan met Risicocommunicatie Naam: projectleider I. Span of H. Sibon Organisatie: Provincie Gelderland 59 Telefoon: Veiligheidsregio Gelderland zuid, veiligheidsregio Gelderland Midden, veiligheidsregio Noord-oost Gelderland en enkele gemeenten van verschillende grootte. Provincie Medewerker externe veiligheid, kabinet, milieu en communicatie Gemeenten Alle Gelderse gemeenten Brandweer Veiligheidsregio Gelderland zuid, veiligheidsregio Gelderland Midden, veiligheidsregio Noordoost Gelderland lokale brandweer Doelstelling De gemeenten voldoen aan de wettelijke verplichting om te communiceren over risico s in hun gemeenten. Ervaringen opdoen of versterken van de risicocommunicatie. Bijdrage aan doelen Bestuurlijk draagvlak risicocommunicatie. Gemeenten moeten binnen de Provincie Gelderland voor structureel beschikken over een communicatieplan en communicatieaanpak voor risicocommunicatie. Vergroten risicobewustzijn bij de burgers. Creëren van openheid, inzichtelijkheid en vertrouwen bij burgers. Alle gemeenten in Gelderland hebben een uniforme risicocommunicatievisie. Vertreksituatie In PUEV-1 heeft een project plaatsgevonden in de regio Achterhoek. Een aantal Achterhoekse gemeenten hebben een traject doorlopen om te komen tot een risicocommunicatieplan. Twee gemeenten zijn daadwerkelijk gekomen tot een risicocommunicatieplan. Het project leverde leerpunten op, en er kon geconcludeerd worden dat het komen tot een risicocommunicatieplan niet altijd een eenvoudig proces is. In PUEV-1 is er tevens materiaal ontwikkeld voor uitvoeren van de pilot risicobewustzijncampagne in Gelderland Zuid. In 2006 (PUEV-2) is de pilot risicocommunicatiecampagne in Gelderland Zuid uitgevoerd. Daarnaast heeft er in het najaar in deze veiligheidsregio een bestuurlijke workshop risicocommunicatie plaatsgevonden en is er tijdens de burgermeestersdag in de veiligheidsregio Gelderland Midden aandacht geweest voor Risicocommunicatie. Tot slot is er bestuurlijke aandacht voor risicocommunicatie geweest tijdens de bestuurlijke bijeenkomst over crisiscommunicatie georganiseerd door commissaris van de Koningin in het najaar. Omdat in oktober 2006 tevens vanuit het ministerie van BZK een rampencampagne plaatsvond (voormalige VORAMP) is er voor de overige twee veiligheidsregio s niet gekozen om voor een risicobewustzijncampagne op te voeren. In november van 2006 heeft er tijdens het reguliere overleg van gemeentelijke voorlichters/communicatieadviseurs kennisoverdracht plaatsgevonden van de stand van zaken rondom risicocommunicatie en de ontwikkelde risicocommunicatieproducten zoals Wegwijzer risicocommunicatie, de toolkit van Gelderland en het Casusboek Risicocommunicatie Brabant Veiliger. Tevens is er een themabijeenkomst gehouden over risicocommunicatie waarbij het accent van de doelgroep lag op niet-voorlichters, maar inhoudelijke beleidsmedewerkers. In Gelderland is gebleken dat met name de kleine, maar ook enkele middelgrootte

12 Afbakening Stappen/activiteiten gemeenten moeilijk kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van risicocommunicatie. Dit wordt veroorzaakt door een onvoldoende bestuurlijk draagvlak, maar ook door een gebrek aan capaciteit voor het uitvoeren communicatie in het algemeen, laat staan voor het thema risicocommunicatie in het bijzonder en het regelmatig bijwonen van bijeenkomsten en cursussen over risicocommunicatie. In het najaar van 2006 ligt het accent op creëren van bestuurlijk draagvlak. In wordt zoveel mogelijk invulling gegeven om gemeente te ondersteunen bij het uitvoeren van risicocommunicatie werkzaamheden. Dit project zal uit drie activiteiten bestaan, te weten: A. Ontwikkelen blauwdruk risicocommunicatieplan. Door een standaardmodel voor een risicocommunicatieplan te ontwikkelen wordt het voor gemeenten makkelijk om een risicocommunicatieplan voor hun gemeenten op te stellen. B. Ontwikkelen risicocommunicatiemiddelen die voor de Gelderse gemeenten algemeen toepasbaar en bruikbaar zijn. Hierbij zal het wiel niet opnieuw worden uitgevonden, maar zal allereerst geïnventariseerd worden welke middelen, bijvoorbeeld al via de site van het expertisecentrum voor risico- en crisiscommunicatie, al beschikbaar zijn. C. Er zal een publieksonderzoek worden gehouden onder een aantal gemeenten van de veiligheidregio Gelderland Midden volgens de methode van de Wegwijzer Risicocommunicatie, oftewel ontvangersgerichte benadering. Crisiscommunicatie wordt niet in dit project meegenomen Ten behoeve van de deelprojecten A en B worden de volgende stappen onderscheiden: 1. Samenstellen klankbordgroep bestaande uit communicatiemedewerkers van de veiligheidsregio s en gemeenten van verschillende grootte. 2. Inventariseren bestaande middelen en voorbeelden. 3. Startbijeenkomst voor de klankbordgroep voor het inventariseren van behoeften, wensen en ideeën die leven binnen de Gelderse gemeenten en regio s. 4. Het (laten) ontwikkelen van een blauwdruk risicocommunicatie en voorbeeld communicatiemiddelen al dan niet aan de hand van pilotgemeenten. 5. Het beoordelen van de ontwikkelde producten door de klankbordgroep. 6. Bijeenkomsten met uitleg blauwdruk en middelen. Resultaat Follow-up Proces C. In de veiligheidsregio Gelderland Midden zal een publieksonderzoek worden gehouden conform de Wegwijzer risicocommunicatie. In wordt een 0-meting gedaan binnen enkele gemeenten in deze regio. Wanneer de gemeenten risicocommunicatieactiviteiten hebben ondernomen zal een 1-meting kunnen worden gedaan. Deze onderzoeken dragen bij aan de ontwikkeling van een landelijk model voor publieksonderzoek door het ERC. De adressen en kopieerwerkzaamheden worden door de gemeenten zelf verzorgd, de rest zal worden uitbesteed aan een bureau. A. Blauwdruk risicocommunicatie, een model aan de hand waarvan gemeenten op een eenvoudige manier een risicocommunicatieplan voor hun gemeente kunnen opstellen. B. Risicocommunicatiemiddelen, speciaal ontwikkeld voor de Gelderse gemeenten met regiospecifieke situaties. C. Binnen veiligheidsregio Gelderland Midden is bekend wat de informatiebehoefte is rond risicocommunicatie. In zal het accent liggen op het ondersteunen van gemeenten bij het daadwerkelijk opstellen van een risicocommunicatieplan aan de hand van de blauwdruk, en het begeleiden van het toepassen van de middelen. Beschrijving product Opleverdatum Tussenproduct 1 Samenstellen klankbordgroep januari Tussenproduct 1 Ljjst met geïnventariseerde middelen februari Tussenproduct 1 Startbijeenkomst klankbordgroep februari Eindproduct 1 Blauwdruk en risicocommunicatiemiddelen oktober Eindproduct 1 Bijeenkomsten gemeenten november Eindproduct 2 Resultaten publieksonderzoek juni 60

13 Projectbeheersing Tijd Activiteiten Coördinatie, ondersteuning en projectleiding 368 Totaal 368 Eigen uren personeel, inclusief de klankbordgroep (uurtarief 60,-) Inhuur adviseur ontwikkelen middelen inhuur adviseur Publieksonderzoek , , ,- Totaal ,- Kwaliteit Afbreukrisico s Informatie Communicatie jan Planning dec Kwaliteit / afbreukrisico s Er wordt gewerkt met de bestaande handleidingen en nieuwe ontwikkelingen die staan vermeld op de website van het expertisecentrum risico- en crisiscommunicatie (ERC). Verder zal de kwaliteit worden gewaarborgd door middel van regelmatige toetsing door de klankbordgroep en expertgroepen. Een aandachtspunt betreft de prioriteitsstelling van risicocommunicatie bij bestuur en management binnen de gemeenten. Belangrijk is de goede samenwerking tussen de provincie, veiligheidsregio s en de gemeentelijke afdelingen onderling. Informatie / communicatie Informatievoorziening vindt plaats naar alle betrokkenen en belanghebbenden van dit project en het PUEV-2. Verder zal informatie over de voortgang van het project worden meegenomen in de voortgangsrapportages van het PUEV-2 aan het ministerie van VROM. De communicatie vindt plaats vindt plaats via de bestaande netwerken. 61

14 62

15 Project Algemeen Onderdeel menukaart i Organisatorische versterking en professionalisering Relaties a. risico-inventarisatie b. externe veiligheid bij vergunningverlening c. transport gevaarlijke stoffen d. structuurvisie externe veiligheid e. invulling EV in RO kader f. verantwoording groepsrisico g. sanering h. risicocommunicatie Projectnummer 7P6 Projecttitel Safeti-programma jaarlijkse contractkosten Projectleider Naam: N. Smallenburg Organisatie: Provincie Telefoon: Projectgroep n.v.t. Betrokkenen Provincie Gemeenten Projectomschrijving Doelstelling Vanuit de Provincie Gelderland kunnen bij vraagstukken over EV-berekeningen worden uitgevoerd. Bijdrage aan doelen - Vertreksituatie - EV-berekeningen kunnen uitvoeren bijvoorbeeld ter toetsing van RO plannen op externe veiligheid. Afbakening - Stappen/activiteiten - Resultaat - Follow-up - Proces Beschrijving product Opleverdatum Eindproduct Aanschaf Safeti + opleiding Projectbeheersing Tijd Activiteiten 2006 personeel Totaal 2006 Geld Personeel Materieel; aanschaf 1500,- 375,-- 375,-- 375,-- programma en training Totaal 1500,- 375,-- 375,-- 375,-- Planning 2006 jan dec Kwaliteit / afbreukrisico s Kwaliteit Door samenwerking met gemeenten en regionale brandweer zal in toenemende mate gebruik van het Safeti programma gemaakt worden en is EV steeds meer ingebed in producten en organisaties. Afbreukrisico s Informatie / communicatie Informatie Communicatie 63

16 64

17 Algemeen Onderdeel menukaart Relaties Projectnummer Projecttitel Projectleider Projectgroep Project b. Externe veiligheid bij vergunningverlening i. Organisatorische versterking en professionalisering 7p7 Kennisoverdracht BeteRZO en monitoring (afhankelijk van de gekozen structuur geldt dit ook voor sommige gemeenten met BRZO-inrichtingen). Naam: Anita van Langerak Organisatie: Provincie Gelderland Provincie Gelderland A. van Langerak (afd industrie ID) L. Cairo (afd industrie IB) vertegenwoordiger extern bureau Betrokkenen Provincie Gelderland extern bureau Projectomschrijving Doelstelling Bijdrage aan doelen Vertreksituatie Afbakening Telefoon: Bijbrengen van kennis en vaardigheden bij vergunningverlening en handhaving over de veranderde wetgeving én werkwijze bij Brzo 99 bedrijven. Nadruk ligt wel bij handhaving! Verbeteren van toezicht op Brzo 99 bedrijven. Op 1 januari zullen een aantal Brzo-inspecteurs een NIM-opleiding hebben gevolgd. Een procedurebeschrijving, in aansluiting op de werkwijzer, zal ook zijn geïmplementeerd. Zowel bij vergunningverlening als bij handhaving zal de nieuwe werkwijze bekend moeten worden gemaakt met tekst en uitleg. Tevens dient een eigen monitoring te zorgen dat de gewenste werkuitvoering geborgd wordt. Uitleg en controle op uitvoering van werkwijzen zoals landelijk en in eigen kwaliteitszorgsysteem is vastgesteld. Inspecties van Brzo bedrijven, vergunningverlening van Brzo bedrijven, toetsen van veiligheidsrapporten voorafgaand aan ter visie legging. Stappen/activiteiten 1 formeren begeleidingsgroep en organiseren startbijeenkomst 2 opstellen monitoringsprotocol, opstellen les- en evaluatie van werkzaamhedenschema 3 uitvoeren begeleiding en monitoringsprotocol 4 voortgangsrapportage voor management in juli 5 eindrapportage met stand van zaken uitvoering Brzo-taken Resultaat Uitvoering Brzo overeenkomstig Werkwijzer, Kwaliteitszorgsysteem (Kwazo) en bestuurlijk Inspectieprogramma (IP) Follow-up Blijven voldoen aan resultaat, indien nodig aanvullende acties definiëren voor. Proces Beschrijving product Tussenproduct 1 samenstellen projectgroep januari Tussenproduct 2 opdracht aan extern bureau februari Tussenproduct 3 Voortgangsrapportage aan management juli Eindproduct Projectbeheersing Activiteiten 2006 Actueel overzicht voortgang Brzouitvoering Inventarisatie 40 Opstellen protocol 40 Workshop 20 Communicatie 20 Totaal 120 Tijd december Opleverdatum 65

18 Geld 2006 Personeel Materieel Totaal Planning 2006 januari december Kwaliteit / afbreukrisico s Kwaliteit Voldoen aan Werkwijzer, Kwaliteitszorgsysteem (Kwazo) en bestuurlijk Inspectieprogramma (IP). Afbreukrisico s Kwaliteit van vergunningaanvragen/veiligheidsrapporten, uitvoering van taken door eigen medewerkers of door samenwerkende overheidsdiensten. Informatie / communicatie Informatie Informatie wordt verstrekt via de projectleider, Anita van Langerak, van dit project Communicatie Via cluster HH binnen de afdelingen IND. 66

19 Algemeen Onderdeel menukaart Relaties Projectnummer Projecttitel Projectleider Project b. Externe veiligheid bij vergunningverlening 7p8 e. Invulling EV in RO kader i. Organisatorische versterking en professionalisering Regionaal handhavingsproject. Pilot voor samenwerking met handhaving provinciegemeenten binnen een industrieterrein. Naam: Petry van Kempen Organisatie: Provincie Gelderland Projectgroep - Provincie Gelderland P. van Kempen (afd industrie ID) J. Israel (afd industrie IB) - vertegenwoordiger extern bureau Betrokkenen Provincie Gelderland extern bureau Projectomschrijving Doelstelling Bijdrage aan doelen Vertreksituatie Telefoon: Opzetten van gezamenlijke handhaving van veiligheidsgerelateerde onderwerpen op vooraf gekozen industrieterreinen. Verbeteren van EV-toezicht op gemeentelijke en provinciale bedrijven. Gezamenlijke handhaving op EV-gebied heeft nog niet plaatsgevonden. Opzetten van een structuur van handhaving waarbij gemeente en provincie samen optrekken om gebiedsgericht bij een vooraf gekozen industrieterrein alle relevante EV-bedrijven te inspecteren. Tevens wordt daarbij aansluiting gezocht met andere EV-gerelateerde overheidspartijen (Brandweer, Arbeidsinspectie). Uitvoerende handhavingstaken vallen onder reguliere handhaving/toezicht, budget wordt uitsluitend voor de organisatie van het project aangevraagd. Afbakening 1 industrieterrein per veiligheidsregio in Gelderland (3). Stappen/activiteiten Resultaat Follow-up Proces 1 inventarisatie van relevante industrieterreinen 2 opstellen offerte (met te verrichten werkzaamheden) voor inhuur extern bureau 3 uitvoeren taken; uitnodigen gemeenten en uitwerken gebiedsgericht gezamenlijk handhaven in een beperkte tijdsperiode 4 overzicht aan de diverse managementen 5 eindrapportage met overzicht gevonden resultaten bij de diverse handhavings toetsen/acties Gebiedsgericht handhaven en versterken relatie gemeente en provincie Toepassen verdere handhavingsacties of aanpassen Wm-vergunning indien nodig. Beschrijving product Tussenproduct 1 Samenstellen projectgroep januari Tussenproduct 2 Opdracht aan extern bureau februari Tussenproduct 3 Voortgangsrapportage aan projectleider mei Eindproduct Versterkt gebiedsgericht handhaven december Projectbeheersing Activiteiten 2006 Inventarisatie 12 Opstellen protocol 16 Workshop door extern bureau 16 (begeleiding) Communicatie 8 Totaal 52 Tijd Opleverdatum 67

20 2006 Personeel Materieel Totaal Kwaliteit Afbreukrisico s Informatie Communicatie Geld Planning 2006 januari december Kwaliteit / afbreukrisico s Voldoen aan Wet- en regelgeving, op gebied van EV, door bedrijven op drie vooraf gekozen industrieterreinen Medewerking van gemeenten Informatie / communicatie Informatie wordt verstrekt via de projectleider, Petry van Kempen, van dit project Via cluster HH binnen de afdelingen IND. 68

PUEV Evaluatie Gelderland 2006-2010

PUEV Evaluatie Gelderland 2006-2010 PUEV Evaluatie Gelderland 2006-2010 Kenniscentrum Leefomgeving M.H. Tromplaan 28 7513 AB Enschede saxion.nl/leefomgeving Opdrachtgever: Provincie Gelderland Auteur(s): W.K.F. Rodenhuis, C. Kiffen, D.J.

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 10 oktober 2006 Nummer PS : PS2006WEM10 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie :WEM/BEM Registratienummer : 2006WEM004017i Portefeuillehouder : Binnekamp Titel : Eindrapportage

Nadere informatie

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014 Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GU) 2011-2014 Actualisatie 2012 Veiligheidsregio s Veiligheidsregioís Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid OLDEBROEK HATTEM WGR-regio

Nadere informatie

Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen. januari 2008 Provincie Zuid-Holland

Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen. januari 2008 Provincie Zuid-Holland Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen januari 2008 Provincie Zuid-Holland 1 Inleiding en aanleiding In het Zuid-Hollandse uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-2010 wordt saneren van

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012 Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 1. Bijzonderheden LAT RB Op 16 juli is de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011' aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage

Nadere informatie

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008 Basisdocument vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 14 februari 2006 Geactualiseerd programma voor

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen Boudewijn de Hoop Henk Tomassen Inhoud presentatie 1. Waar gaat het over bij Externe Veiligheid (EV)? 2. Toetsingskaders EV 3. Risicoprofiel

Nadere informatie

Brabant Veiliger 2006-2010 Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Noord-Brabant

Brabant Veiliger 2006-2010 Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Noord-Brabant Brabant Veiliger 2006-2010 Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Noord-Brabant Datum 7 februari 2006 Auteur ir. D.A.M. van de Ven ir. N. Jonkergouw Voorwoord Het programma Brabant Veiliger 2006-2010

Nadere informatie

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Georganiseerde veiligheid contouren voor het borgen van externe veiligheid in beleid en uitvoering van gemeenten in Noord-Brabant Petra de Paauw projectleider

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Waterdunen. Verantwoording groepsrisico; nieuwe locatie hotel. Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus AD Middelburg

Waterdunen. Verantwoording groepsrisico; nieuwe locatie hotel. Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus AD Middelburg projectnr. 200080 revisie 00 12 augustus 2009 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 12-08-2009

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Jaarprogramma 2009 Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Waar is aandacht voor externe veiligheid goed voor? Het lijkt

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Provincie Fryslan mei 2011 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 dossier : AD3299.100.100 registratienummer : GO-GR20110065 versie

Nadere informatie

Veiligheid maken we samen deel 2. Halfjaarverslag 2007

Veiligheid maken we samen deel 2. Halfjaarverslag 2007 Veiligheid maken we samen deel 2 Halfjaarverslag 2007 Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 389 79 63 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Zaaknummer : 155718 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Collegevergadering : 23 november 2015 agendapunt

Nadere informatie

Landelijk Steunpunt externe veiligheid

Landelijk Steunpunt externe veiligheid Landelijk Steunpunt externe veiligheid Landelijk Steunpunt externe veiligheid Overheid voor overheid Externe veiligheid is een complex werkveld dat nog steeds sterk in ontwikkeling is. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Memo externe veiligheid

Memo externe veiligheid Memo externe veiligheid Aan : Tiny van Hoek Organisatie : Gemeente Midden Drenthe Van : Henk Zwiers Team : Advies Betreft : Omgevingsvergunning in strijd handelen met bestemmingsplan Datum : 27 juli 2016

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

Project Routering. Transport gevaarlijke stoffen over de weg. Marcel Reefhuis Team Risicobeheersing Hulpverleningsdienst Regio Twente

Project Routering. Transport gevaarlijke stoffen over de weg. Marcel Reefhuis Team Risicobeheersing Hulpverleningsdienst Regio Twente Project Routering Transport gevaarlijke stoffen over de weg Marcel Reefhuis Team Risicobeheersing Hulpverleningsdienst Regio Twente Inhoud Wet- en regelgeving Routering Routeplichtige stoffen Project routering

Nadere informatie

Bestemmingsplanprocedure

Bestemmingsplanprocedure Bestemmingsplanprocedure 1 Beschrijving van de procedure Deze procedure wordt gevolgd bij het opstellen van bestemmingsplannen of andere ruimtelijke besluiten waarbij een ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: SCM Milieu BV Contactpersoon: mr. I. Vromen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

Eindrapportage 2007 Zuid-Holland Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-2010

Eindrapportage 2007 Zuid-Holland Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-2010 Eindrapportage 2007 Zuid-Holland Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-2010 Februari 2008 Provincie Zuid-Holland Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1 1.1 DOEL, PERIODE EN OPZET VOORTGANGSRAPPORTAGE 1 1.2

Nadere informatie

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers CSO Adviesbureau Contactpersonen Dhr. E, Schurink drs. A.M.M. (Wiet) Baggen Quick Scan externe

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle bedrijven Koningskade 4, Den Haag Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 088 489 00 00 www.ilent.nl

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

Programma Externe veiligheid. Regio Rivierenland

Programma Externe veiligheid. Regio Rivierenland Regio Rivierenland Datum: 14 april 2005 Programma Externe veiligheid Regio Rivierenland INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Projectnaam... 1 1.2 Opdrachtgever...1 1.3 Projectleider... 1 1.4 Versie... 1 1.5 Becommentarieerd

Nadere informatie

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling B.V. maakt deel uit van Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling B.V. maakt deel uit van Ballast Nedam Infra B.V. Algemeen Bij het afsluiten van de Exploitatieovereenkomst moet een uitgewerkt communicatieplan gereed zijn van waaruit het Consortium gaat werken. Belangrijkste aandachtspunten van de gemeente zijn hierbij

Nadere informatie

Highlights Werkgroepen. Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+

Highlights Werkgroepen. Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+ Highlights Werkgroepen Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+ Inhoud Besluitvorming Monitoring Opleidingen Veiligheidscultuur Ranking Openbare samenvattingen Handhavingsstrategie Implementatie PGS 29

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Veiligheid maken we samen deel 2. Voortgangsverslag 2007

Veiligheid maken we samen deel 2. Voortgangsverslag 2007 Veiligheid maken we samen deel 2 Voortgangsverslag 2007 Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 389 79 63 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Toolbox beleidsvisie externe veiligheid

Toolbox beleidsvisie externe veiligheid Toolbox beleidsvisie externe veiligheid Introductie 1 september 010 > 1.1 Wat is de voorbereiding? 1. Waarom is de voorbereiding belangrijk? 1. Hoe voer ik de voorbereiding uit? - bepaal hoe uitgebreid

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid; Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 6 september 2016 Referentie

Quickscan externe veiligheid; Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 6 september 2016 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Quickscan

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

1 DOELSTELLING GEMEENTELIJK EV-BELEID.

1 DOELSTELLING GEMEENTELIJK EV-BELEID. 1 DOELSTELLING GEMEENTELIJK EV-BELEID. Het doel van het project gemeentelijk extern veiligheidsbeleid is dat de Overijsselse gemeenten een beleidskader vaststellen voor het omgaan met externe veiligheidsproblematiek.

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

blauwdruk t.b.v. een visie externe veiligheid bestuurlijke ambities

blauwdruk t.b.v. een visie externe veiligheid bestuurlijke ambities blauwdruk t.b.v. een visie externe veiligheid bestuurlijke ambities projectnr. 2172-198083 revisie 04 31 maart 2011 Opdrachtgever Deskundigenpool Noord- en Midden Limburg datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

provincie groningen Uitvoeringsprogramma externeveiligheidsbeleid Actualisatie voor de periode 2008-2010

provincie groningen Uitvoeringsprogramma externeveiligheidsbeleid Actualisatie voor de periode 2008-2010 provincie groningen Uitvoeringsprogramma externeveiligheidsbeleid Actualisatie voor de periode - Januari 18 actualisatie -.doc 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 5 Voorbereiding van deze actualisatie blz.

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Juni 2006 Inleiding Het Besluit Externe Veiligheid inrichtingen (Bevi) betreft nieuwe, complexe regelgeving voor externe veiligheid. Lokale en regionale overheden

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III GEMEENTE ASSEN 14 februari 2011 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en doel... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Beleid & Wet en

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport Notitie Contactpersoon Dennis Ruumpol Datum 4 mei 2015 Kenmerk N011-1220869RUD-rlk-V03-NL 1 Inleiding In het kader van de aanvraag veranderingsvergunning voor de ontwikkeling op het voorplein, is het aspect

Nadere informatie

*15.0012085* 15.0012085

*15.0012085* 15.0012085 ADVIESNOTA AAN COMMISSIE RUIMTE Onderwerp en inhoud Adviesnota Postregistratienummer *15.0012085* 15.0012085 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er/tel Nee Grondgebiedzaken M. Smit 333 MS Gezien

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Urgente sanering LPGtankstations

Urgente sanering LPGtankstations VROM-Inspectie Portefeuillehouder Veiligheid & Risico Urgente sanering LPGtankstations Een onderzoek naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.'PS/^-Cxg/'1o6g 19 NOV 2009. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.'PS/^-Cxg/'1o6g 19 NOV 2009. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 0384998899 Fax 038425 4888 provincie.overijssel.nl postbus@>overijssel. nl Provinciale Staten van Overijsse I PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

Nadere informatie

Afschrift: Spoelma, Heinen, Bekkers, S3H, Projectbureau EV.,

Afschrift: Spoelma, Heinen, Bekkers, S3H, Projectbureau EV., Bijlage 1 Aan Afschrift: Spoelma, Heinen, Bekkers, S3H, Projectbureau EV., Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van het Bestemmingsplan Buitengebied Het Woud Regio Stedendriehoek Projectbureau

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: SAB Contactpersoon: De heer C. Deterink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 info@wmma.nl www.adviesburowindmill.com

Nadere informatie

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief Opdrachtgever : Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV. Projectnummer : 2009380 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum

Nadere informatie

1. INLEIDING Van PUEV1 naar PUEV2: een toelichting Het tweede Utrechts uitvoeringsprogramma: PUEV2 2

1. INLEIDING Van PUEV1 naar PUEV2: een toelichting Het tweede Utrechts uitvoeringsprogramma: PUEV2 2 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Provincie Utrecht 2009-2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Actualisatie van het PUEV 2006-2010 voor het jaar 2009 SAMENVATTING PROVINCIAAL UITVOERINGSPROGRAMMA EXTERNE

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN Realisatie vrijstaande woning, wijziging bouwvlak Luikerweg 110 Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Compositie 5 Stedenbouw bv de heer T. Kousemaeker

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt. 5 april 2006

Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt. 5 april 2006 Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt 5 april 2006 Inhoud presentatie SAB wie zijn wij toelichting plan van aanpak structuurvisie Weurt werkwijze eerste stap verkenning en analyse input vanuit

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Startnotitie invoering van de Omgevingswet in Haren

Startnotitie invoering van de Omgevingswet in Haren Startnotitie invoering van de Omgevingswet in Haren Inleiding De gemeente Haren staat voor de uitdaging om zich goed voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. De gemeente zal hiervoor diverse stappen

Nadere informatie