Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)"

Transcriptie

1 Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon ( ) 1

2 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12

3 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het Waalse Gewest: Identificatie van de druk, recente ontwikkelingen en analyse volgens polluent SO 2 NOX VOS antrop. NH 3 emissies in emissies in Afwijking (%) - 49% - 5,5% - 26,5% - 8,5% Illustratie : Emissies exclusief vervoersector in het Waalse Gewest, uitgedrukt in ton Stand bijgewerkt tot 10/12/03 SO 2 NOX VOS antrop. NH 3 emissies in emissies in Afwijking (%) - 46,5% - 21,5% - 38% % Illustratie : Emissies van de vervoersector in het Waalse Gewest, uitgedrukt in ton Stand bijgewerkt tot 10/12/ Stikstofhoudende verbindingen - Emissies en sectorale spreiding van de emissies In 2000 komen de Waalse emissies naar schatting uit op 133,4 kton. Deze emissies kunnen als volgt worden ingedeeld: ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 8% INDUSTRIE 39% RESIDENTIEEL 4% TERTIAIR 1% VERVOER 45% LANDBOUW 3% AFVAL 0% Illustratie : Sectorale spreiding van de NOx-emissies in het Waalse Gewest in 2000

4 DEEL IV : ACTIEPLAN VAN HET VLAAMSE GEWEST 1. Inleiding Het Vlaamse beleid inzake troposferische ozon en verzuring kadert in de uitvoering van de Europese richtlijn 2001/81 inzake nationale emissieplafonds. Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse regering het reductieprogramma voor de emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en ammoniak ((NH3) in de lucht goed. De Belgische emissieplafonds worden opgesplitst in 4 subplafonds: één Belgisch cijfer voor de emissies van de transportsector en drie plafonds voor de overige bronnen van elk van de gewesten. Deze subplafonds worden gegeven in onderstaande tabel. Tussen haakjes is telkens de reductie gegeven t.o.v die hiermee overeenstemt. Het zijn echter de absolute cijfers die de reductie uitmaken en niet de procentuele reducties. Transport Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal 1 SO 2 2 (-87,9%) 65,8 (-73,4%) 29 (-71,8%) 1,4 (-75%) 99 (-73,4%) NO x 68 (-57,8%) 58,3 (-41,1%) 46 (-38,4%) 3 (-35,4%) 176 (-48,1%) VOS 35,6 (-71,9%) 70,9 (-50,0%) 28 (-43,3%) 4 (-34,8%) 139 (-58,1%) NH 3-45 (-42,4%) 28,7 (-1,2%) - 74 (-31%) De gewesten zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen plafonds. Het cijfer voor transport dient in de eerste plaats te worden gerealiseerd door federale productmaatregelen; de gewesten kunnen ondersteunende maatregelen nemen op het vlak van het mobiliteitsbeleid. De voornaamste reeds genomen maatregel ter beperking van emissies van zowel VOS, NH 3, SO 2 en NO x is Vlarem I en Vlarem II. Deze bevat onder meer algemene en sectorale milieuvoorwaarden (o.a. emissiegrenswaarden) voor ingedeelde inrichtingen. In deze inleiding wordt eerst een overzicht gegeven van de huidige emissies en de prognoses voor het behalen van de emissieplafonds. Meer informatie over de maatregelen die aan bod komen is in de volgende hoofdstukken terug te vinden. Stationaire bronnen SO 2, NO x en VOS Om een idee te krijgen van de haalbaarheid van de emissieplafonds wordt in onderstaande tabellen voor respectievelijk SO 2, NO x en VOS een overzicht gegeven van de emissiecijfers voor 1990 en 2000 zoals ze in 1999 bij de totstandkoming van de indicatieve en NEC + -plafonds ingeschat werden (Kolommen 1, 2 en 3). De meest recente emissie-inschattingen voor de jaren 1990 en 2000 worden in kolom 4 en 5 weergegeven. In de kolommen 6,7 en 8 worden respectievelijk de emissie - inschattingen voor het jaar 2010 volgens de drie scenario's weergegeven: - Referentie: inschatting emissies voor 2010 rekening houdende met evolutie (technisch en economisch) sector en huidige regelgeving (inclusief de verstrenging van de emissiegrenswaarden voor stationaire motoren en stookinstallaties). - Gepland: inschatting van de emissies voor 2010 vertrekkende van het referentie scenario en rekening houdende met 'geplande' maatregelen. - MFR: inschatting van de emissies in 2010 vertrekkende van het referentie scenario indien alle technisch haalbare maatregelen worden ingezet. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de economische haalbaarheid van deze maatregelen. 1 Totaal is afgerond naar boven. 91

5 DEEL V : ACTIEPLAN OP HET FEDERAAL NIVEAU 1. Context van het plan Het federale gedeelte van het plan ter bestrijding van ozon en verzuring stelt de structurele federale maatregelen voor die in de periode moeten worden getroffen om verzuring en troposferisch ozon tegen te gaan. Het omvat voor elke betrokken sector (verkeer/mobiliteit, energie, milieu en wetenschappelijk onderzoek) een korte schets van de reeds getroffen maatregelen en van de recente acties. Deze laatste zijn in de tekst omkaderd. Ook de fiscale aspecten komen via verschillende thema s in dit plan aan bod, voornamelijk dan via verkeer en energie. Voor deze laatste aspecten zullen maatregelen genomen worden om de verschillende sectoren ertoe aan te zetten meer efficiënte technologieën aan te nemen inzake energie. Dit vergt de invoer van een groenere fiscaliteit in verschillende domeinen. Onderhavig plan herneemt het beleid en de maatregelen die ofwel een zuiver federale bevoegdheid zijn, ofwel gemengd federaal/gewesten. Dit federale gedeelte is overigens een onderdeel van het nationale ozonplan dat in samenwerking met de Gewesten wordt opgesteld. 2. Uitvoering, opvolging en evaluatie van het plan Een plan ter bestrijding van verzuring en troposferisch ozon opstellen is slechts een eerste stap op weg naar een gestructureerd beleid; dit beleid ook daadwerkelijk uitvoeren is van wezenlijk belang wil men concrete resultaten boeken. Zo zijn elk betrokken federaal departement, alsook de gewesten, volledig verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen die tot hun bevoegdheid behoren. Elke administratie dient jaarlijks, telkens aan het einde van het jaar en voor het eerst in 2004, aan DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een stand van zaken te sturen over de uitvoering van de maatregelen die tot hun bevoegdheid behoren, plus een actieplan voor het komende jaar en eventuele voorstellen voor bijkomende acties. Op grond van die bijdragen maakt DG Leefmilieu een volledige en gecoördineerde stand van zaken op die aan de Ministerraad zal worden voorgelegd. 3. Verkeer Mobiliteit Het verkeer van zowel personen als goederen neemt hand over hand toe. Deze verplaatsingen zijn een behoefte geworden voor de mensen en voor de economische ontwikkeling. Toch kan de keuze van de manier van verplaatsen een negatieve invloed hebben zowel op de mens (gezondheid) als het leefmilieu. Zo is het wegverkeer verantwoordelijk voor praktisch de helft van de NO x - en VOS-emissies. Een duurzaam mobiliteits- en verkeersbeleid vereist dan ook dat een nieuw evenwicht wordt nagestreefd in de vervoersmiddelen door voorrang te geven aan die welke de opstoppingen en de milieuhinder het best bepreken. Dergelijke acties, hoewel ze een onrechtstreeks effect op de ozonproblematiek hebben, zijn ook in dit plan bevat. Een tweede doelstelling is de 1

6 Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon ( )

7 INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. Aangaande het plan 2. Internationale en Europese verbintenissen en doelstellingen 3. Implementatie, opvolging en evaluatie van het plan DEEL I : DE STRIJD TEGEN VERZURING EN TROPOSFERISCHE OZON : EEN NIET ONBELANGRIJKE INZET 1. Problematiek van de verzuring en de troposferische ozon 1.1 Verzuring 1.2 Troposferische ozon Mechanismen 1.3 Gevolgen voor de gezondheid van de mens 1.4 Bronnen van de vervuilende emissies 2. Situatie en trend in België 3. Structurele maatregelen of maatregelen op korte termijn? DEEL II : ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het Waalse Gewest: Identificatie van de druk, recente ontwikkelingen en analyse volgens polluent 1.1. Stikstofhoudende verbindingen - Emissies en sectorale spreiding van de emissies 1.2. Vluchtige organische stoffen (VOS) - Emissies en sectorale spreiding van de emissies 1.3. Zwavelverbindingen - Emissies en sectorale spreiding van de emissies 1.4. Ammoniak - Emissies en sectorale spreiding van de emissies 2. Grondslagen en scharnierpunten van het Waalse beleid 2.1. Emissiebestrijding van ozonprecursoren en verzurende gassen 2.2. Specifieke bestrijding van ozon in de troposfeer: monitoring van de luchtkwaliteit en ontwikkeling van modelleringsinstrumenten 3. Toekomstige ontwikkelingen Trends tussen 2000 en 2010 volgens het BAU-scenario 3.1 Definitie van het BAU(Business as usual)-scenario 3.2 Trends en overzichtstabellen 4. Actieplan inzake vervoer voor het streefjaar 2010, bijdrage tot de inspanningen in België 4.1. Verbeterde ruimtelijke ordening om de mobiliteitsbehoefte te verkleinen 4.2. De mobiliteitsbehoefte verminderen door het gebruik van nieuwe technologieën te bevorderen

8 4.3. Het gebruik aanmoedigen van ander vervoer dat minder verontreinigt dan het autoverkeer door over te schakelen naar andere vervoermiddelen. De andere mobiliteitsvormen aantrekkelijker maken Het gebruik van minder vervuilende voertuigen en brandstoffen bevorderen 4.5. Bewustmaken. Culturele verandering aanmoedigen. 5. Industrie 5.1. Verworvenheden 5.2. Maatregelen van behoorlijk bestuur 5.3. Specifieke maatregelen in voorbereiding (geplande maatregelen) 6. Energie 6.1. Verworvenheden 6.2. Maatregelen van behoorlijk bestuur 6.3 Specifieke maatregelen in voorbereiding (geplande maatregelen) 7. Huishoudelijke sector (residentieel en tertiair) en landbouw 7.1. Verworvenheden 7.2. Maatregelen van behoorlijk bestuur 7.3. Specifieke maatregelen in voorbereiding (geplande maatregelen) 8. Effectinschatting van de acties bedoeld in hoofdstuk 5, 6 en 7 met betrekking tot de polluentemissies in Overzichtstabellen. 9. Follow-up en beoordeling van het actieplan 9.1. Inleiding 9.2. Follow-up en afweging van het Waalse luchtkwaliteitsplan 9.3. Herzieningsprocedure BIJLAGE HYPOTHESEN EN REFERENTIESCENARIO S BUSINESS AS USUAL (BAU) DEEL III : ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELSE GEWEST 1. Inleiding 2. Belangrijkste activiteiten die emissies veroorzaken - kwantitatieve benadering 3 Voorschriften van het Plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat inzake wegverkeer 3.1 Het openbaar vervoer verbeteren 3.2 Aansporing om minder gebruik te maken van de wagen: een gewestelijke planning van het straatparkeren en het off-streetparkeren in Brussel 3.3 Aanmoedigen van minder vervuilende verplaatsingswijzen 3.4 De emissiefactoren van het wegverkeer verminderen: ondersteuning van schone voertuigen 3.5 De emissiefactoren van het wegverkeer verminderen: beheer van het verkeer

9 3.6 De mentaliteit en het gedrag inzake verplaatsing wijzigen 4. Voorschriften van het plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat met betrekking tot de energie. 4.1 Residentiële sector De vervanging van oude verwarmingsketels versnellen De gezinnen informeren en bewust maken:: de instrumenten ter beschikking stellen om een verantwoorde keuze te maken en te helpen bij de uitvoering De energieprestatie van de woningen verbeteren 4.2 Tertiaire sector De vervanging van oude verwarmingsketels versnellen De energieprestatie van de gebouwen verbeteren Informatie en verspreiding van referenties 4.3 Industriële sector 5. Voorschriften van het plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat inzake de ondernemingen. 5.1 Inleiding 5.2 Pompstations 5.3 Stomerijen 5.4 Drukkerijen 5.5 Carrosseriebedrijven en fabricage van verf 5.6 Andere sectoren die VOV s uitstoten 5.7 Verbrandingsovens 6. Organisatie van de uitvoering van het plan DEEL IV : ACTIEPLAN VAN HET VLAAMSE GEWEST 1. Inleiding 2. Maatregelen voor de transportsector 2.1. Europese emissienormen voor brandstoffen en voertuigen 2.2. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen 2.3. Actieprogramma milieuvriendelijke voertuigen 3. Maatregelen voor de industrie 3.1. Technische en wetenschappelijke onderbouwing 3.2. Verbetering gegevens 3.3. Aanscherping Vlarem-voorwaarden Keramische sector Afvalverbranding Raffinaderijen

10 Stookinstallaties en stationaire motoren Solventrichtlijn Op- en overslagactiviteiten LDAR Damprecuperatie Koetswerkherstelbedrijven Grafische sector Droogkuis Andere VOS-sectoren 3.4. Implementatie van de IPPC-richtlijn 3.5. Inzetten van economische instrumenten 3.6. Sensibilisering en productnormering 3.7. Beperking van het energieverbruik 4. Maatregelen voor de energiesector 5. Maatregelen voor de landbouwsector 6. Planning voor uitvoering, opvolging en actualisatie van dit programma 6.1. Intersectorale afweging 6.2. Ontwikkeling van het economisch instrumentarium 6.3. Monitoring en evaluatie 7. Aandachtspunt: emissies van uitbreidingen en nieuwe installaties 7.1. Problematiek 7.2. Mogelijke strategieën Sturende overheid met administratief-juridisch instrumentarium Economisch instrumentarium 7.3. Voorgestelde werkwijze: combinatie van twee strategieën DEEL V : ACTIE PLAN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1. Context van het plan 2. Uitvoering, opvolging en evaluatie van het plan 3. Verkeer Mobiliteit 3.1 Nationaal Plan voor Duurzame Mobiliteit 3.2 Naar een milieuvriendelijke fiscaliteit van het transport Minder vervuilende manieren van vervoer aanmoedigen en de bezettingsgraad van voertuigen vergroten De inverkeerstelling van minder vervuilende auto s bevorderen Gewijzigde visie op het belasten van het autogebruik Invoering van een strategie gebonden aan het gebruik van economische middelen op het gebied van het voertuig. 3.3 De ecologische prestaties van voertuigen verbeteren

11 3.4 Versterking van de technische controle van voertuigen en invoering van een systeem tot toekenning van een label aan de voertuigen op basis van hun milieuprestaties 3.5 Vermindering van de emissies die veroorzaakt worden door de opslag en de distributie van benzine 3.6 De openbare instellingen geven het voorbeeld 3.7 De milieuprestaties van de bussen, de vrachtwagens en de boten voor binnenscheepvaart verbeteren. 3.8 Bewustmaking 3.9 Milieuvriendelijk rijgedrag 4. Energieaspecten 4.1 Verbetering van de ecologische kwaliteit van brandstoffen 4.2 Kwaliteitscontrole op petroleumproducten 4.3 Verlaging van de dampspanning in petroleumproducten 4.4 Invoering van een energiebijdrage 4.5 Energiebesparende investeringen aanmoedigen 4.6 Structurele energiemaatregelen 5. Leefmilieu 5.1 De milieuprestaties van verwarmingstoestellen verbeteren 5.2 Sector van oplosmiddelen bevattende producten 5.3 Uitvoering van een nieuwe strategie voor een geïntegreerd beleid van oplosmiddelen bevattende producten. 5.4 De zichtbaarheid van de CO2-gids voor milieuvriendelijke wagens vergroten, meer bepaald het deeltje over VOS en NOX. 5.5 Bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke producten en producten met een Europese milieukeur (voornamelijk producten die oplosmiddelen bevatten). 5.6 Andere motoraangedreven machines 5.7 Bewustmaking van de ozonproblematiek 6. Wetenschappelijk onderzoek

12 voertuigen minder te laten vervuilen. Ook bewustmaking is van het grootste belang om het gedrag van de gebruikers geleidelijk aan te doen omslaan. 3.1 Nationaal Plan voor Duurzame Mobiliteit Met de voorbereiding van een Nationaal Plan voor Duurzame Mobiliteit werd al in 2001 aangevangen overeenkomstig de aanbevelingen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling Actie 1 Dit project tot een goed einde brengen is een van de prioriteiten van de federaal Minister van Mobiliteit. Dit plan, voorbereid in overleg met de gewesten, zal aan de regering tijdens deze legislatuur voorgelegd worden. Het omvat o.m.: de mobiliteitsbehoeften beheersen en er beter mee omgaan, het intermodaal verkeer bevorderen, de kwaliteit van de openbare transportmiddelen verbeteren (comfort, veiligheid, respecteren van de uurregelingen, verbetering van de frequentie, het nietrecycleerbaar afval van autowrakken - vooral van motorvoertuigen verminderen, de vervuiling beperken, en het gebruik van transportmiddelen die gebruik maken van alternatieve brandstof promoten, de zachte vervoermiddelen bevorderen (fiets en stappen). 3.2 Naar een milieuvriendelijke fiscaliteit van het transport Minder vervuilende manieren van vervoer aanmoedigen en de bezettingsgraad van voertuigen vergroten De mobiliteitsproblemen in onze moderne maatschappij vereisen een vernieuwde multidimensionele aanpak: een betere spreiding over de verschillende vervoersmodi door vrijwillig het intermodaal verkeer en het vervoer via het spoor, de zee, de binnenvaart en het openbaar vervoer aan te moedigen. Correctiemaatregelen moeten dus de meest efficiënte keuze van vervoermiddel voor de gezondheid, het milieu en de veiligheid bevorderen en derhalve zorgen voor een verschuiving naar vervoermiddelen die de hele maatschappij ten goede komen. Het woon-werkverkeer geniet overigens al een aantal gunstige belastingsmaatregelen. Vrijstelling van allerhande voordelen voor werknemers Krachtens artikel 6 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting wordt de vrijstelling van de bijdrage van de werkgever in de kosten voor het woon-werkverkeer voor werknemers wier beroepskosten forfaitair worden vastgesteld, bepaald naargelang het gebruikte vervoermiddel: - met het openbaar vervoer: vrijstelling van het volledige bedrag van de vergoeding; - met een gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden dat door de werkgever of door een groep van werkgevers wordt georganiseerd: de 2

13 werkgeversbijdrage wordt vrijgesteld voor een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan de prijs van een treinabonnement eerste klasse voor die afstand; - met een ander vervoermiddel: de werkgeversbijdrage wordt vrijgesteld voor een maximum bedrag van 125 EUR per jaar (niet geïndexeerd). Raming van de beroepskosten van werknemers Belastingplichtigen die in het woon-werkverkeer hun eigen wagen gebruiken mogen nog steeds een vast bedrag van 0,15 EURO per afgelegde kilometer als werkelijke beroepskosten aftrekken. Deze vermindering bestaat sinds 1993 en werd sindsdien niet herzien. Een nieuwe maatregel wordt ingevoerd voor degenen die zich op een andere manier dan met de eigen auto van en naar het werk begeven: met het openbaar vervoer, per fiets, te voet, (artikel 9 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting). In dat geval worden de reële beroepskosten op 0,15 EURO per afgelegde kilometer geraamd zonder dat de in aanmerking genomen afstand tussen woonplaats en werkplek meer dan 25 km mag bedragen. Die afstand werd door het KB van 22 augustus 2002 op 50 km gebracht. Beroepskosten van werkgevers in het gemeenschappelijk vervoer van de werknemers Artikelen 62 en 63 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting voorzien in een gunstige maatregel voor werkgevers of een groep van werkgevers die hun personeel collectief van en naar het werk vervoeren. De kosten voor dit soort vervoer zijn vanaf het aanslagjaar 2003 voor 120 % aftrekbaar wanneer ze betrekking hebben op het gebruik van een minibus, autobus of autocar of op bezoldigd vervoer van personen met dergelijke voertuigen. Actie 2 De komende jaren zal de regering de tarieven vereenvoudigen en via sociale akkoorden of bedrijfsvervoersplannen streven naar kosteloze verplaatsingen van en naar het werk met het spoor. De regering zal de sociale partners vragen dit punt op het overleg prioritair te behandelen. De Staat van zijn kant zal jaarlijks voor ongeveer 4 miljoen bijkomende middelen ter beschikking stellen van de NMBS. In het nationaal plan voor duurzame mobiliteit zullen ook maatregelen opgenomen om het multimodaal vervoer (ketenvervoer) te vergemakkelijken. Wordt dan toch voor de auto gekozen, dan zal moeten getracht worden de bezettingsgraad sterk op te voeren. Daarom zal carpoolen worden aangemoedigd. De regering zal de Gewesten vragen meer parkeergelegenheid voor carpoolers aan te leggen. Ondernemingen die het gezamenlijk gebruik van de wagen, het gebruik van openbaar vervoer en het beroep op zachte modi, via bedrijfsvervoersplannen stimuleren, zullen hierin worden aangemoedigd. 3

14 3.2.2 De inverkeerstelling van minder vervuilende auto s bevorderen Voor diesel- en benzinevoertuigen die reeds voldoen aan de strengere Europese uitstootnorm (de zgn. «Euro 4-norm»), werd de belasting op de inverkeerstelling (BIV) als volgt verlaagd: voor dieselvoertuigen: - tussen 1/1/2002 en 31/12/2002 met 620 EUR; - tussen 1/1/2003 en 31/12/2003 met 496 EUR. Voor benzinevoertuigen: - tussen 1/1/2002 en 31/12/2002 met 323 EUR ; - tussen 1/1/2003 en 31/12/2003 met 248 EUR. Na 31/12/2003 wordt geen vermindering meer toegekend omdat alle nieuwe wagens na 1 januari 2005 krachtens de geldende Europese Richtlijn aan de Euro 4-norm moeten voldoen. Voor voertuigen die (zelfs gedeeltelijk) op LPG rijden, wordt een vermindering van 298 EUR van de belasting op de inverkeerstelling voorzien. In tegenstelling tot de vermindering die voorzien was voor de voertuigen die reeds voordien voldeden aan de EURO 4-norm, zal deze vermindering doorlopen na 31/12/2003. Op nieuwe benzinewagens die beantwoordden aan de Euro 4-norm en ook nog eens met LPG waren uitgerust, was de hoogste verlaging van toepassing. Alle verminderingen waren steeds beperkt tot het bedrag van de verschuldigde belasting. De Administratie van de Invordering van het Federale Ministerie van Financiën heeft de verminderingen toegepast op de nieuwe inschrijvingen vanaf 1/1/2002. Deze maatregel is vanaf 1/5/2002 (na goedkeuring door de respectieve parlementen) gepaard gegaan met een bijkomende aanpassing van de BIV voor tweedehandswagens (deze ecologische maatregel verzwaart de BIV voor krachtige voertuigen van meer dan 5 jaar oud omdat zij het meest vervuilen; in de praktijk heeft deze aanpassing geen invloed op wagens tot en met 8 PK) Gewijzigde visie op het belasten van het autogebruik Tegenwoordig wordt het gebruik van de auto met een vast bedrag belast, ongeacht de afgelegde afstand, en met een lichtere belasting op de gebruikte brandstof. Dit is bijvoorbeeld het geval voor personenwagens, gemengde voertuigen en minibusjes waarop de verkeersbelasting werd aangevuld met een accijns. Deze maatregel uit 1995 strekte ertoe de belasting op voertuigen voor wegtransport niet overmatig te belasten door een laag accijns op de gebruikte brandstof te behouden en dus door een bijkomende verkeersbelasting te heffen op de andere voertuigen voor wegvervoer. Dit betekende dus dat zodra deze 4

15 belasting was betaald het aantal afgelegde kilometers geen rol meer speelde en dat er voor de rendabiliteit van de belasting veel meer kilometers nodig waren. De artikelen 8 tot 11 van de programmawet van 5 augustus 2003 hebben een nieuw cliquetsysteem ingevoerd bedoeld om de accijns op benzine zonder lood en dieselmotorbrandstof gedurende 4 jaar te verhogen. Dit komt erop neer dat de accijns op benzine zonder lood in 2003 met 14 EUR zal worden opgetrokken; in 2004, 2005, 2006 en 2007 zal de accijns op benzine zonder lood en op dieselmotorbrandstof met 28 EUR per jaar toenemen; deze stijging zal gedeeltelijk worden uitgevoerd bij elke prijsverlaging aan de pomp tot het maximum vastgestelde bedrag. Tegelijkertijd zal de accijnscompenserende belasting over een periode van vier jaar worden afgebouwd (vanaf aanslagjaar 2004 tot aanslagjaar 2007) elk jaar met een kwart van de belasting, het eerste jaar te beginnen met de auto's met de kleinste cilinderinhoud (minder dan 12 PK). Om het professionele wegvervoerders niet onnodig te belasten, zal een systeem worden opgezet om brandstof die voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt minder te belasten. Dit systeem zal uitgaan van gebruik van normale brandstof belast voor auto s waarop op termijn een terugbetaling van toepassing zal zijn die gelijk is aan het verschil tussen het percentage voor auto's en het percentage voor vrachtwagens. Deze nieuwe benadering moet ertoe leiden dat autogebruikers ervan doordrongen raken dat zij belasting zullen moeten betalen naargelang het aantal afgelegde kilometers en dat zij er belang bij hebben zo weinig mogelijk te rijden en uiteindelijk dus minder te vervuilen Invoering van een strategie gebonden aan het gebruik van economische middelen 1 op het gebied van het voertuig. Actie 3 Een werkgroep, samengesteld uit de betrokken federale (Mobiliteit/ Vervoer, Financiën, Leefmilieu) en gewestelijke overheid, zal een algemeen overleg aanvatten en zal concrete voorstellen doen aangaande de economische middelen die kunnen ingezet worden op het gebied van voertuigen om de gebruikers ertoe aan te zetten een meer respectvolle houding aan te nemen jegens het milieu en voertuigen met een zwak gehalte aan uitstoot te gebruiken. Volgende pistes zullen door de werkgroep onderzocht worden : Variabiliteit van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling in functie van milieucriteria van de gebruikte motoren, het rijgedrag en de verkeersveiligheid; Het vervangen van het eurovignet voor vrachtwagens door een variabele bijdrage; En groene voertuig-verzekering uitwerken die een variabiliteit van de verzekeringspremie zou toelaten in functie van milieucriteria (bv.: leefmilieueigenschappen van het voertuig). 1 In dit plan wordt onder economische instrumenten elke financiële aanmoediging of strafmaatregel verstaan die kan worden ingevoerd. (bv. Subsidie (premie of subsidie), taksen, fiscaal aftrekbaarheid, enz.) 5

16 3.3 De ecologische prestaties van voertuigen verbeteren Er is reeds vooruitgang geboekt bij het verminderen van de uitstoot, zowel van personenwagens als van vrachtwagens. Zo verlaagt behalve Richtlijn 98/69/EG 2, die gericht is op een verminderde uitstoot door personenauto's en lichte bedrijfswagens (omgezet door het Koninklijk Besluit van 01/12/99), ook Richtlijn 99/96/EG de emissies van vrachtwagens die in de handel worden gebracht in het raam van het Europese Auto-Oil-programma. Die was omgezet in Belgische recht door het KB van 05/12/2000. Actie 4 Volgende twee Europese Richtlijnen worden onverwijld in het Belgisch recht omgezet: - Richtlijn 2002/51/EG betreffende de verlaging van het niveau van verontreiniging door uitlaatgassen van motorvoertuigen op twee of drie wielen en tot wijziging van Richtlijn 97/24/EG. - Richtlijn 2002/80/EG tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen. 3.4 Versterking van de technische controle van voertuigen en invoering van een systeem tot toekenning van een label aan de voertuigen op basis van hun milieuprestaties Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, werd gewijzigd ten einde de omzetting van Richtlijn 99/96/EG mogelijk te maken. Dit Besluit draagt de datum van 17 maart 2003 en werd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2003 gepubliceerd. Het strekt er meer bepaald toe de verkeersveiligheid en het respect voor het leefmilieu nog meer te bevorderen in het licht van de technische evolutie en de Europese Richtlijnen en Verordeningen in het Belgische recht om te zetten. Specifieke maatregelen voor de uitstoot van vervuilende stoffen: Verplichting om nieuwe voertuigen uit te rusten met motoren die voldoen aan de EURO 3-normen en vanaf 1 januari 2005 aan de EURO 4-normen; Verscherpte technische controle op voertuigen. 2 De Richtlijnen die betrekking hebben op de vermindering van de uitstoot van verkeersvoertuigen zijn gebaseerd op Richtlijnen 70/220/EEG en 77/88/EEG, die de laatste jaren verscheidene keren werden gewijzigd. Deze aanpassingen hebben o.m. ten doel uiterste emissiewaarden vast te leggen voor verontreinigende stoffen aan de hand waarvan de EURO 3- en EURO 4-normen kunnen worden vastgesteld (personenvoertuigen en lichte bestelwagens). 6

17 De regeling inzake LPG werd aangepast door het Koninklijk Besluit van 9 mei 2001 tot aanpassing van ECE-reglement nr van Genève betreffende LPG-installaties. Dit Besluit bepaalt dat deze uitrusting moet worden aangebracht door een erkend installateur en geeft voertuigen die overeenkomstig de nieuwe normen zijn uitgerust toestemming om in ondergrondse parkings te parkeren. Actie 5 Richtlijn 2000/30/CE 3 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer zal en bijdrage leveren tot de bestrijding van de luchtvervuiling. Ze wordt thans omgezet in het Belgisch recht. De noodzakelijke uitrusting (ter waarde van EUR) is besteld en de wegcontroleurs van het DGVL (Directoraat-generaal Vervoer te Land) starten binnenkort met een aangepaste opleiding. De controle op voertuigen met een benzinemotor zal bestaan in een visuele inspectie van het uitlaat- en het emissieregelsysteem, eventueel in een meting van de lambdawaarde en in de meting van het CO-gehalte van de uitlaatgassen. De controle op dieselvoertuigen zal betrekking hebben op de uitlaatgassen, samen met een meting van hun opaciteit. Het ligt tevens in de bedoeling de bevoegde diensten te informeren over de verschillende soorten inbreuken op de reglementen van de technische controle die worden vastgesteld bij wegcontroles teneinde hen in staat te stellen gepaste acties te nemen om de toestand om te keren. In een tweede fase zullen maatregelen genomen worden om de technische controle op voertuigen nog te versterken. Heden wordt enkel de CO uitstoot bij stilstand gemeten; de huidige methodes laten niet toe de NO x, PM en VOS te meten. Actie 6 In dit kader zal de federale administratie van vervoer en mobiliteit, in overleg met de federale administratie leefmilieu, de technische haalbaarheid van nieuwe mogelijke maatregelen onderzoeken. Bijzondere aandacht zal tevens besteed worden aan de aspecten kost/efficiëntie. Zo zullen volgende pistes onderzocht worden: Inspectie aanpassen zodanig dat naast CO ook andere emissies worden gemeten: NOx, PM10 en VOS; Inspectie aanpassen zodanig dat werking van conversietechnologie van omgebouwde voertuigen wordt gecontroleerd; Proefproject opstarten omtrent dynamische inspectietesten; Frequentie van inspectie voor oudere voertuigen nagaan; Sensibilisatie inzake het belang van het onderhoud van een voertuig; 3 Deze Richtlijn werd zelf gewijzigd door Richtlijn 2003/26/EG van 3 april De wijzigingen hebben betrekking op de uitlaatgassen van bestelwagens. Ze is nog niet in het Belgisch recht omgezet. 7

18 Het voorbereiden van een keuring twee- en driewielers en alternatieve voertuigen. Deze versterking van de technische controle zal toelaten een blauw schijfje af te leveren voor voertuigen die voldoen aan deze nieuwe versterkte milieucontrole. Zo, is het op het plan van milieu pertinent, wanneer vervuilingpieken voorzienbaar zijn (namelijk door het gebruik van modellen van vooruitzicht gebruikt op gewestelijk niveau), de circulatie van voertuigen zonder dergelijk schijfje te verbieden. Dergelijke maatregel betreft enkel de vervuilingpieken in de winter en past namelijk in het kader van verordening 1999/30/CE 4 betreffende de vastlegging van de limietwaarden voor bepaalde verontreinigers in de lucht. De gezamenlijke Interministeriële Conferentie CIMIT-CIE 5 heeft de vraag van de blauwe schijf reeds besproken tijdens de vergadering van 21 juni Tijdens deze vergadering werden de aspecten verbonden aan de noodzakelijkheid de technische controle te versterken, alsook de praktische modaliteiten verbonden aan de verdeling van de blauwe schijf besproken. Actie 7 In termen van concrete maatregel, worden de werkzaamheden van deze werkgroep verder gezet conform de beslissing van de CIMIT-CIE van 21 juni Deze werkzaamheden zullen rekening houden met de resultaten van de werkzaamheden voorzien in het kader van actie Vermindering van de emissies die veroorzaakt worden door de opslag en de distributie van benzine Een Koninklijk Besluit van 22 december 1998 tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie (BS van 31/12/1998) verleent de Minister van Financiën de bevoegdheid om de accijns terug te betalen op de benzine die uit het belastingentrepot is gehaald en die tijdens de bevoorrading van benzinestations uitgerust met een dampterugwinningssysteem, dampen produceren die vervolgens worden opgevangen en terug naar het belastingentrepot worden gevoerd. Deze dampterugwinning is vanaf 1 januari 1999 verplicht krachtens de bepalingen van Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations. Het besluit die dat richtlijn omzet werd van kracht op 31 december Het wordt toegepast volgens de modaliteiten van een Ministerieel Besluit van 22 december 1998 waarin deze teruggewonnen dampen, volgens een studie van een laboratorium van de Europese Unie, worden vastgesteld op 1,7 liter per 1000 liter aan benzinestations geleverde benzine. 4 Verordening 1999/30/CE van de Raad van 22 april 1999 betreffende de vastlegging van de limietwaarden voor zwavelanhydride, stikstofdioxide en stikstofoxiden, partikels en lood in de lucht. 5 CIMIT-CIE : Interministeriële Conferentie voor Transport Interministeriële Conferentie voor Milieu. 8

19 3.6 De openbare instellingen geven het voorbeeld Actie 8 : het gebruik van voertuigen met een lage uitstoot aanmoedigen Een werkgroep bestaande uit de bevoegde federale (leefmilieu, financiën, energie, mobiliteit en openbare aankopen) en gewestelijke overheden zal gecreëerd worden. Deze werkgroep zal belast worden met het onderzoek naar de meest belovende ontwikkelingen inzake het gebruik en de bevordering van weinig vervuilende voertuigen (elektrische of hybride aangedreven door groene kw s, waterstof, brandstofbatterijen, LPG, aardgas ). Elk gebruik zal grondig worden onderzocht. In die context zal vooral de voorbeeldrol van de overheid meespelen. De volgende pistes zullen door deze werkgroep geanalyseerd worden : -De openbare instellingen er toe aanzetten te kiezen voor voertuigen met lage uitstoot bij het vernieuwen van het voertuigenpark. Dit zou kunnen gebeuren door de invoering van een reglementair kader dat een quota van x % voor voertuigen met lage uitstoot vastlegt binnen de administraties. Dergelijke maatregel werd reeds bij het Brussels Gewest ingevoerd bij een Besluit van de Brusselse Regering van 3 juli 2003 met het oog op het invoeren (binnen de 5 jaar) van minstens 20 % aan voertuigen met lage uitstoot in de Brusselse openbare instellingen waarvan het voertuigenpark meer dan 50 voertuigen telt; -invoeren van pilootproject voor demonstratie; - onderzoek op dit gebied aanmoedigen. Actie 9 : Binnen onze administraties een duurzame mobiliteit bevorderen Buiten de aspecten strikt gebonden aan voertuigen zoals in actie 8 beschreven, kunnen de openbare overheden ook het voorbeeld geven door de bevordering van een meer duurzame mobiliteit binnen onze administratie. Een werkgroep bestaande uit de bevoegde federale (leefmilieu, vervoer/mobiliteit) en gewestelijke overheden zal gecreëerd worden. Deze werkgroep zal belast worden met een onderzoek naar de mogelijkheden om verbeteringen inzake duurzame mobiliteit binnen de administraties en voor alle ambtenaren in te voeren.voorstellen van concrete maatregelen zullen geformuleerd worden. Zo zullen pistes zoals de invoering van verplaatsingsplannen ( zowel voor de verplaatsingen woonplaats/werkplaats als voor de verplaatsingen voor beroepsredenen) of de verplichting standplaatsen voor fietsen of ook plaatsen voor carpoolers te voorzien binnen elke administratie, overwogen worden. 3.7 De milieuprestaties van de bussen, de vrachtwagens en de boten voor binnenscheepvaart verbeteren. Vanaf 2005, zullen alle bussen en vrachtwagens moeten voldoen aan de EURO 4 normen en vanaf 2008 aan de EURO 5 normen. Het niveau van de emissienormen van PM en NO x zal verminderd worden door verplichten van het naleven van de normen. Voor deze nieuwe voertuigen zal het effect van een roetfilter sterk verminderd zijn. 9

20 Evenwel zullen maatregelen getroffen worden voor de andere voertuigen die reeds in gebruik zijn en niet voldoen aan de EURO 4 of EURO 5 normen om hun emissie aan vervuilers te beperken. Dergelijke maatregelen zijn noodzakelijk aangezien de levensduur van een bus of vrachtwagen aanzienlijk hoger is als die van een auto. Bijvoorbeeld worden in Vlaanderen de EURO 2 bussen (bouwjaar tussen 1996 en 2000) uitgerust met een roetfilter (CRT technologie). Een meetprogramma heeft aangetoond dat de PM uitstoot met meer dan 90% daalt, ook de CO en VOS uitstoot daalt met 60-80%. De ervaringen bij De Lijn inzake onderhoud en gebruik van de roetfilters zijn eveneens positief. Onderzoek in Nederland bracht de effectiviteit van roetfilters op EURO 3 voertuigen in kaart. Hoewel de nieuwe bussen aan de EURO 3 norm voldoen, is de deeltjesuitstoot nog steeds hoog 6. Nieuwe bussen dienen daarom aangekocht te worden met een roetfilter. Bovendien zorgen de roetfilters voor een aanzienlijke vermindering van de PM-emissies (>90%) maar hebben geen invloed op de NO x -emissies. Nog steeds blijven de NO x -emissies, welke bijdragen tot fotochemische smog op warme zomerdagen, relatief hoog. Daarom zou het aangewezen zijn om een retrofitsysteem te voorzien dat ook deze emissies zouden verminderen. Momenteel bestaat de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) welke op basis van ammoniak de NO x in de uitlaat kan reduceren. Een combinatie van een SCR met een roetfilter zou dan zowel de NO x -emissies als de PM-emissies van bussen kunnen verlagen. Deze combinatie kan zowel op oude als nieuwe voertuigen toegepast worden. De ervaring van SCR in combinatie met CRT in retrofit is echter zeer beperkt en in het ontwikkelingsstadium. Er werd daarom in Vlaanderen een demonstratieproject opgestart bij De Lijn. Nabehandelingstechnieken (roetfilters en SCR-technologie) zijn eveneens noodzakelijk voor de scheepvaart. Actie 10 Drie werkgroepen bestaande uit de federale administratie van Vervoer en van Mobiliteit alsook van de Gewesten worden geïnstalleerd: 10.a De eerste werkgroep zal de mogelijke acties onderzoeken die kunnen genomen worden om de leefmilieuvriendelijkheid van het autobussenpark van de openbare gewestelijke vervoermaatschappijen te verbeteren. Pistes zoals de bevordering van de CRT en SCR technologieën of van de aankoop van voertuigen die beantwoorden aan de EURO 4 of 5 normen zullen onderzocht worden. 10.b De tweede werkgroep zal de mogelijke acties onderzoeken die kunnen genomen worden om de milieuvriendelijkheid van vrachtwagens te verbeteren. Mogelijke acties zijn 6 De motoren van nieuwe voertuigen die vanaf 1998 op de markt komen mogen 0,15 g/kwh PM uitstoten (EURO 3), vanaf 2005 is de maximaal toegelaten uitstoot 0,02 g/kwh (Euro IV). Door de lange levensduur zal het echter jaren duren vooraleer alle vrachtwagens en bussen aan deze norm voldoen. 10

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid Voorwoord Een Gewestelijk Parkeerbeleid voor een betere mobiliteit Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Energievooruitzichten voor België tegen 2030

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Dominique Gusbin Bruno Hoornaert Januari 2004 Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het FPB voert beleidsrelevant

Nadere informatie

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering 2009 België VIJFDE TIOLE MEDEDELING over Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering Inhoud 1. Samenvatting Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en

Nadere informatie

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MAART 2015 INHOUDSOPGAVE ILLUSTRATIETABEL... 4 ACRONIEMEN... 7 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Inhoudsopgave Samenvatting voor beleidsmakers... 4 1 Klimaatbeleid op vele niveaus... 15 1.1 Het mondiaal beleidskader... 15 1.2 Het Europese beleidskader... 15 1.2.1 Langetermijnvisie

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1 Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies op eigen

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN Belgian Progress Report HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN BELGISCH VERSLAG VOOR DE EUROPESE UNIE NOVEMBER 2000 Belgian Progress Report 1 Belgian Progress Report 2 Op de Cardiff-vergadering

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Conventie uitgevoerd in opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Finaal Rapport Cédric Dumortier en Sandrine

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2011 2012 Masterproef Analyse van het overheidsbeleid ter ondersteuning van de elektrische wagen Promotor

Nadere informatie

Energie en milieu: een wankel evenwicht

Energie en milieu: een wankel evenwicht De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht hield op 25 september 2008 haar zevende ledenvergadering over het wankel evenwicht tussen energie en milieu. De inleiding werd verzorgd door Tim Vermeir (advocaat

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) Tweede advies inzake een mondiale strategie ter voorkoming van klimaatveranderingen na 2012

Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) Tweede advies inzake een mondiale strategie ter voorkoming van klimaatveranderingen na 2012 Tweede advies inzake een mondiale strategie ter voorkoming van klimaat veranderingen na 2012 Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) Tweede advies inzake een mondiale strategie ter voorkoming van

Nadere informatie

7 Energieproductie. Hoofdlijnen

7 Energieproductie. Hoofdlijnen milieuverkenning 2030 157 7 Energieproductie Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRAteam, vmm Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, vito Hoofdlijnen Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20120420-136) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn

Nadere informatie