Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)"

Transcriptie

1 Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon ( ) 1

2 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12

3 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het Waalse Gewest: Identificatie van de druk, recente ontwikkelingen en analyse volgens polluent SO 2 NOX VOS antrop. NH 3 emissies in emissies in Afwijking (%) - 49% - 5,5% - 26,5% - 8,5% Illustratie : Emissies exclusief vervoersector in het Waalse Gewest, uitgedrukt in ton Stand bijgewerkt tot 10/12/03 SO 2 NOX VOS antrop. NH 3 emissies in emissies in Afwijking (%) - 46,5% - 21,5% - 38% % Illustratie : Emissies van de vervoersector in het Waalse Gewest, uitgedrukt in ton Stand bijgewerkt tot 10/12/ Stikstofhoudende verbindingen - Emissies en sectorale spreiding van de emissies In 2000 komen de Waalse emissies naar schatting uit op 133,4 kton. Deze emissies kunnen als volgt worden ingedeeld: ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 8% INDUSTRIE 39% RESIDENTIEEL 4% TERTIAIR 1% VERVOER 45% LANDBOUW 3% AFVAL 0% Illustratie : Sectorale spreiding van de NOx-emissies in het Waalse Gewest in 2000

4 DEEL IV : ACTIEPLAN VAN HET VLAAMSE GEWEST 1. Inleiding Het Vlaamse beleid inzake troposferische ozon en verzuring kadert in de uitvoering van de Europese richtlijn 2001/81 inzake nationale emissieplafonds. Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse regering het reductieprogramma voor de emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en ammoniak ((NH3) in de lucht goed. De Belgische emissieplafonds worden opgesplitst in 4 subplafonds: één Belgisch cijfer voor de emissies van de transportsector en drie plafonds voor de overige bronnen van elk van de gewesten. Deze subplafonds worden gegeven in onderstaande tabel. Tussen haakjes is telkens de reductie gegeven t.o.v die hiermee overeenstemt. Het zijn echter de absolute cijfers die de reductie uitmaken en niet de procentuele reducties. Transport Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal 1 SO 2 2 (-87,9%) 65,8 (-73,4%) 29 (-71,8%) 1,4 (-75%) 99 (-73,4%) NO x 68 (-57,8%) 58,3 (-41,1%) 46 (-38,4%) 3 (-35,4%) 176 (-48,1%) VOS 35,6 (-71,9%) 70,9 (-50,0%) 28 (-43,3%) 4 (-34,8%) 139 (-58,1%) NH 3-45 (-42,4%) 28,7 (-1,2%) - 74 (-31%) De gewesten zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen plafonds. Het cijfer voor transport dient in de eerste plaats te worden gerealiseerd door federale productmaatregelen; de gewesten kunnen ondersteunende maatregelen nemen op het vlak van het mobiliteitsbeleid. De voornaamste reeds genomen maatregel ter beperking van emissies van zowel VOS, NH 3, SO 2 en NO x is Vlarem I en Vlarem II. Deze bevat onder meer algemene en sectorale milieuvoorwaarden (o.a. emissiegrenswaarden) voor ingedeelde inrichtingen. In deze inleiding wordt eerst een overzicht gegeven van de huidige emissies en de prognoses voor het behalen van de emissieplafonds. Meer informatie over de maatregelen die aan bod komen is in de volgende hoofdstukken terug te vinden. Stationaire bronnen SO 2, NO x en VOS Om een idee te krijgen van de haalbaarheid van de emissieplafonds wordt in onderstaande tabellen voor respectievelijk SO 2, NO x en VOS een overzicht gegeven van de emissiecijfers voor 1990 en 2000 zoals ze in 1999 bij de totstandkoming van de indicatieve en NEC + -plafonds ingeschat werden (Kolommen 1, 2 en 3). De meest recente emissie-inschattingen voor de jaren 1990 en 2000 worden in kolom 4 en 5 weergegeven. In de kolommen 6,7 en 8 worden respectievelijk de emissie - inschattingen voor het jaar 2010 volgens de drie scenario's weergegeven: - Referentie: inschatting emissies voor 2010 rekening houdende met evolutie (technisch en economisch) sector en huidige regelgeving (inclusief de verstrenging van de emissiegrenswaarden voor stationaire motoren en stookinstallaties). - Gepland: inschatting van de emissies voor 2010 vertrekkende van het referentie scenario en rekening houdende met 'geplande' maatregelen. - MFR: inschatting van de emissies in 2010 vertrekkende van het referentie scenario indien alle technisch haalbare maatregelen worden ingezet. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de economische haalbaarheid van deze maatregelen. 1 Totaal is afgerond naar boven. 91

5 DEEL V : ACTIEPLAN OP HET FEDERAAL NIVEAU 1. Context van het plan Het federale gedeelte van het plan ter bestrijding van ozon en verzuring stelt de structurele federale maatregelen voor die in de periode moeten worden getroffen om verzuring en troposferisch ozon tegen te gaan. Het omvat voor elke betrokken sector (verkeer/mobiliteit, energie, milieu en wetenschappelijk onderzoek) een korte schets van de reeds getroffen maatregelen en van de recente acties. Deze laatste zijn in de tekst omkaderd. Ook de fiscale aspecten komen via verschillende thema s in dit plan aan bod, voornamelijk dan via verkeer en energie. Voor deze laatste aspecten zullen maatregelen genomen worden om de verschillende sectoren ertoe aan te zetten meer efficiënte technologieën aan te nemen inzake energie. Dit vergt de invoer van een groenere fiscaliteit in verschillende domeinen. Onderhavig plan herneemt het beleid en de maatregelen die ofwel een zuiver federale bevoegdheid zijn, ofwel gemengd federaal/gewesten. Dit federale gedeelte is overigens een onderdeel van het nationale ozonplan dat in samenwerking met de Gewesten wordt opgesteld. 2. Uitvoering, opvolging en evaluatie van het plan Een plan ter bestrijding van verzuring en troposferisch ozon opstellen is slechts een eerste stap op weg naar een gestructureerd beleid; dit beleid ook daadwerkelijk uitvoeren is van wezenlijk belang wil men concrete resultaten boeken. Zo zijn elk betrokken federaal departement, alsook de gewesten, volledig verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen die tot hun bevoegdheid behoren. Elke administratie dient jaarlijks, telkens aan het einde van het jaar en voor het eerst in 2004, aan DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een stand van zaken te sturen over de uitvoering van de maatregelen die tot hun bevoegdheid behoren, plus een actieplan voor het komende jaar en eventuele voorstellen voor bijkomende acties. Op grond van die bijdragen maakt DG Leefmilieu een volledige en gecoördineerde stand van zaken op die aan de Ministerraad zal worden voorgelegd. 3. Verkeer Mobiliteit Het verkeer van zowel personen als goederen neemt hand over hand toe. Deze verplaatsingen zijn een behoefte geworden voor de mensen en voor de economische ontwikkeling. Toch kan de keuze van de manier van verplaatsen een negatieve invloed hebben zowel op de mens (gezondheid) als het leefmilieu. Zo is het wegverkeer verantwoordelijk voor praktisch de helft van de NO x - en VOS-emissies. Een duurzaam mobiliteits- en verkeersbeleid vereist dan ook dat een nieuw evenwicht wordt nagestreefd in de vervoersmiddelen door voorrang te geven aan die welke de opstoppingen en de milieuhinder het best bepreken. Dergelijke acties, hoewel ze een onrechtstreeks effect op de ozonproblematiek hebben, zijn ook in dit plan bevat. Een tweede doelstelling is de 1

6 Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon ( )

7 INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. Aangaande het plan 2. Internationale en Europese verbintenissen en doelstellingen 3. Implementatie, opvolging en evaluatie van het plan DEEL I : DE STRIJD TEGEN VERZURING EN TROPOSFERISCHE OZON : EEN NIET ONBELANGRIJKE INZET 1. Problematiek van de verzuring en de troposferische ozon 1.1 Verzuring 1.2 Troposferische ozon Mechanismen 1.3 Gevolgen voor de gezondheid van de mens 1.4 Bronnen van de vervuilende emissies 2. Situatie en trend in België 3. Structurele maatregelen of maatregelen op korte termijn? DEEL II : ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het Waalse Gewest: Identificatie van de druk, recente ontwikkelingen en analyse volgens polluent 1.1. Stikstofhoudende verbindingen - Emissies en sectorale spreiding van de emissies 1.2. Vluchtige organische stoffen (VOS) - Emissies en sectorale spreiding van de emissies 1.3. Zwavelverbindingen - Emissies en sectorale spreiding van de emissies 1.4. Ammoniak - Emissies en sectorale spreiding van de emissies 2. Grondslagen en scharnierpunten van het Waalse beleid 2.1. Emissiebestrijding van ozonprecursoren en verzurende gassen 2.2. Specifieke bestrijding van ozon in de troposfeer: monitoring van de luchtkwaliteit en ontwikkeling van modelleringsinstrumenten 3. Toekomstige ontwikkelingen Trends tussen 2000 en 2010 volgens het BAU-scenario 3.1 Definitie van het BAU(Business as usual)-scenario 3.2 Trends en overzichtstabellen 4. Actieplan inzake vervoer voor het streefjaar 2010, bijdrage tot de inspanningen in België 4.1. Verbeterde ruimtelijke ordening om de mobiliteitsbehoefte te verkleinen 4.2. De mobiliteitsbehoefte verminderen door het gebruik van nieuwe technologieën te bevorderen

8 4.3. Het gebruik aanmoedigen van ander vervoer dat minder verontreinigt dan het autoverkeer door over te schakelen naar andere vervoermiddelen. De andere mobiliteitsvormen aantrekkelijker maken Het gebruik van minder vervuilende voertuigen en brandstoffen bevorderen 4.5. Bewustmaken. Culturele verandering aanmoedigen. 5. Industrie 5.1. Verworvenheden 5.2. Maatregelen van behoorlijk bestuur 5.3. Specifieke maatregelen in voorbereiding (geplande maatregelen) 6. Energie 6.1. Verworvenheden 6.2. Maatregelen van behoorlijk bestuur 6.3 Specifieke maatregelen in voorbereiding (geplande maatregelen) 7. Huishoudelijke sector (residentieel en tertiair) en landbouw 7.1. Verworvenheden 7.2. Maatregelen van behoorlijk bestuur 7.3. Specifieke maatregelen in voorbereiding (geplande maatregelen) 8. Effectinschatting van de acties bedoeld in hoofdstuk 5, 6 en 7 met betrekking tot de polluentemissies in Overzichtstabellen. 9. Follow-up en beoordeling van het actieplan 9.1. Inleiding 9.2. Follow-up en afweging van het Waalse luchtkwaliteitsplan 9.3. Herzieningsprocedure BIJLAGE HYPOTHESEN EN REFERENTIESCENARIO S BUSINESS AS USUAL (BAU) DEEL III : ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELSE GEWEST 1. Inleiding 2. Belangrijkste activiteiten die emissies veroorzaken - kwantitatieve benadering 3 Voorschriften van het Plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat inzake wegverkeer 3.1 Het openbaar vervoer verbeteren 3.2 Aansporing om minder gebruik te maken van de wagen: een gewestelijke planning van het straatparkeren en het off-streetparkeren in Brussel 3.3 Aanmoedigen van minder vervuilende verplaatsingswijzen 3.4 De emissiefactoren van het wegverkeer verminderen: ondersteuning van schone voertuigen 3.5 De emissiefactoren van het wegverkeer verminderen: beheer van het verkeer

9 3.6 De mentaliteit en het gedrag inzake verplaatsing wijzigen 4. Voorschriften van het plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat met betrekking tot de energie. 4.1 Residentiële sector De vervanging van oude verwarmingsketels versnellen De gezinnen informeren en bewust maken:: de instrumenten ter beschikking stellen om een verantwoorde keuze te maken en te helpen bij de uitvoering De energieprestatie van de woningen verbeteren 4.2 Tertiaire sector De vervanging van oude verwarmingsketels versnellen De energieprestatie van de gebouwen verbeteren Informatie en verspreiding van referenties 4.3 Industriële sector 5. Voorschriften van het plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat inzake de ondernemingen. 5.1 Inleiding 5.2 Pompstations 5.3 Stomerijen 5.4 Drukkerijen 5.5 Carrosseriebedrijven en fabricage van verf 5.6 Andere sectoren die VOV s uitstoten 5.7 Verbrandingsovens 6. Organisatie van de uitvoering van het plan DEEL IV : ACTIEPLAN VAN HET VLAAMSE GEWEST 1. Inleiding 2. Maatregelen voor de transportsector 2.1. Europese emissienormen voor brandstoffen en voertuigen 2.2. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen 2.3. Actieprogramma milieuvriendelijke voertuigen 3. Maatregelen voor de industrie 3.1. Technische en wetenschappelijke onderbouwing 3.2. Verbetering gegevens 3.3. Aanscherping Vlarem-voorwaarden Keramische sector Afvalverbranding Raffinaderijen

10 Stookinstallaties en stationaire motoren Solventrichtlijn Op- en overslagactiviteiten LDAR Damprecuperatie Koetswerkherstelbedrijven Grafische sector Droogkuis Andere VOS-sectoren 3.4. Implementatie van de IPPC-richtlijn 3.5. Inzetten van economische instrumenten 3.6. Sensibilisering en productnormering 3.7. Beperking van het energieverbruik 4. Maatregelen voor de energiesector 5. Maatregelen voor de landbouwsector 6. Planning voor uitvoering, opvolging en actualisatie van dit programma 6.1. Intersectorale afweging 6.2. Ontwikkeling van het economisch instrumentarium 6.3. Monitoring en evaluatie 7. Aandachtspunt: emissies van uitbreidingen en nieuwe installaties 7.1. Problematiek 7.2. Mogelijke strategieën Sturende overheid met administratief-juridisch instrumentarium Economisch instrumentarium 7.3. Voorgestelde werkwijze: combinatie van twee strategieën DEEL V : ACTIE PLAN VAN DE FEDERALE OVERHEID 1. Context van het plan 2. Uitvoering, opvolging en evaluatie van het plan 3. Verkeer Mobiliteit 3.1 Nationaal Plan voor Duurzame Mobiliteit 3.2 Naar een milieuvriendelijke fiscaliteit van het transport Minder vervuilende manieren van vervoer aanmoedigen en de bezettingsgraad van voertuigen vergroten De inverkeerstelling van minder vervuilende auto s bevorderen Gewijzigde visie op het belasten van het autogebruik Invoering van een strategie gebonden aan het gebruik van economische middelen op het gebied van het voertuig. 3.3 De ecologische prestaties van voertuigen verbeteren

11 3.4 Versterking van de technische controle van voertuigen en invoering van een systeem tot toekenning van een label aan de voertuigen op basis van hun milieuprestaties 3.5 Vermindering van de emissies die veroorzaakt worden door de opslag en de distributie van benzine 3.6 De openbare instellingen geven het voorbeeld 3.7 De milieuprestaties van de bussen, de vrachtwagens en de boten voor binnenscheepvaart verbeteren. 3.8 Bewustmaking 3.9 Milieuvriendelijk rijgedrag 4. Energieaspecten 4.1 Verbetering van de ecologische kwaliteit van brandstoffen 4.2 Kwaliteitscontrole op petroleumproducten 4.3 Verlaging van de dampspanning in petroleumproducten 4.4 Invoering van een energiebijdrage 4.5 Energiebesparende investeringen aanmoedigen 4.6 Structurele energiemaatregelen 5. Leefmilieu 5.1 De milieuprestaties van verwarmingstoestellen verbeteren 5.2 Sector van oplosmiddelen bevattende producten 5.3 Uitvoering van een nieuwe strategie voor een geïntegreerd beleid van oplosmiddelen bevattende producten. 5.4 De zichtbaarheid van de CO2-gids voor milieuvriendelijke wagens vergroten, meer bepaald het deeltje over VOS en NOX. 5.5 Bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke producten en producten met een Europese milieukeur (voornamelijk producten die oplosmiddelen bevatten). 5.6 Andere motoraangedreven machines 5.7 Bewustmaking van de ozonproblematiek 6. Wetenschappelijk onderzoek

12 voertuigen minder te laten vervuilen. Ook bewustmaking is van het grootste belang om het gedrag van de gebruikers geleidelijk aan te doen omslaan. 3.1 Nationaal Plan voor Duurzame Mobiliteit Met de voorbereiding van een Nationaal Plan voor Duurzame Mobiliteit werd al in 2001 aangevangen overeenkomstig de aanbevelingen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling Actie 1 Dit project tot een goed einde brengen is een van de prioriteiten van de federaal Minister van Mobiliteit. Dit plan, voorbereid in overleg met de gewesten, zal aan de regering tijdens deze legislatuur voorgelegd worden. Het omvat o.m.: de mobiliteitsbehoeften beheersen en er beter mee omgaan, het intermodaal verkeer bevorderen, de kwaliteit van de openbare transportmiddelen verbeteren (comfort, veiligheid, respecteren van de uurregelingen, verbetering van de frequentie, het nietrecycleerbaar afval van autowrakken - vooral van motorvoertuigen verminderen, de vervuiling beperken, en het gebruik van transportmiddelen die gebruik maken van alternatieve brandstof promoten, de zachte vervoermiddelen bevorderen (fiets en stappen). 3.2 Naar een milieuvriendelijke fiscaliteit van het transport Minder vervuilende manieren van vervoer aanmoedigen en de bezettingsgraad van voertuigen vergroten De mobiliteitsproblemen in onze moderne maatschappij vereisen een vernieuwde multidimensionele aanpak: een betere spreiding over de verschillende vervoersmodi door vrijwillig het intermodaal verkeer en het vervoer via het spoor, de zee, de binnenvaart en het openbaar vervoer aan te moedigen. Correctiemaatregelen moeten dus de meest efficiënte keuze van vervoermiddel voor de gezondheid, het milieu en de veiligheid bevorderen en derhalve zorgen voor een verschuiving naar vervoermiddelen die de hele maatschappij ten goede komen. Het woon-werkverkeer geniet overigens al een aantal gunstige belastingsmaatregelen. Vrijstelling van allerhande voordelen voor werknemers Krachtens artikel 6 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting wordt de vrijstelling van de bijdrage van de werkgever in de kosten voor het woon-werkverkeer voor werknemers wier beroepskosten forfaitair worden vastgesteld, bepaald naargelang het gebruikte vervoermiddel: - met het openbaar vervoer: vrijstelling van het volledige bedrag van de vergoeding; - met een gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden dat door de werkgever of door een groep van werkgevers wordt georganiseerd: de 2

13 werkgeversbijdrage wordt vrijgesteld voor een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan de prijs van een treinabonnement eerste klasse voor die afstand; - met een ander vervoermiddel: de werkgeversbijdrage wordt vrijgesteld voor een maximum bedrag van 125 EUR per jaar (niet geïndexeerd). Raming van de beroepskosten van werknemers Belastingplichtigen die in het woon-werkverkeer hun eigen wagen gebruiken mogen nog steeds een vast bedrag van 0,15 EURO per afgelegde kilometer als werkelijke beroepskosten aftrekken. Deze vermindering bestaat sinds 1993 en werd sindsdien niet herzien. Een nieuwe maatregel wordt ingevoerd voor degenen die zich op een andere manier dan met de eigen auto van en naar het werk begeven: met het openbaar vervoer, per fiets, te voet, (artikel 9 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting). In dat geval worden de reële beroepskosten op 0,15 EURO per afgelegde kilometer geraamd zonder dat de in aanmerking genomen afstand tussen woonplaats en werkplek meer dan 25 km mag bedragen. Die afstand werd door het KB van 22 augustus 2002 op 50 km gebracht. Beroepskosten van werkgevers in het gemeenschappelijk vervoer van de werknemers Artikelen 62 en 63 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting voorzien in een gunstige maatregel voor werkgevers of een groep van werkgevers die hun personeel collectief van en naar het werk vervoeren. De kosten voor dit soort vervoer zijn vanaf het aanslagjaar 2003 voor 120 % aftrekbaar wanneer ze betrekking hebben op het gebruik van een minibus, autobus of autocar of op bezoldigd vervoer van personen met dergelijke voertuigen. Actie 2 De komende jaren zal de regering de tarieven vereenvoudigen en via sociale akkoorden of bedrijfsvervoersplannen streven naar kosteloze verplaatsingen van en naar het werk met het spoor. De regering zal de sociale partners vragen dit punt op het overleg prioritair te behandelen. De Staat van zijn kant zal jaarlijks voor ongeveer 4 miljoen bijkomende middelen ter beschikking stellen van de NMBS. In het nationaal plan voor duurzame mobiliteit zullen ook maatregelen opgenomen om het multimodaal vervoer (ketenvervoer) te vergemakkelijken. Wordt dan toch voor de auto gekozen, dan zal moeten getracht worden de bezettingsgraad sterk op te voeren. Daarom zal carpoolen worden aangemoedigd. De regering zal de Gewesten vragen meer parkeergelegenheid voor carpoolers aan te leggen. Ondernemingen die het gezamenlijk gebruik van de wagen, het gebruik van openbaar vervoer en het beroep op zachte modi, via bedrijfsvervoersplannen stimuleren, zullen hierin worden aangemoedigd. 3

14 3.2.2 De inverkeerstelling van minder vervuilende auto s bevorderen Voor diesel- en benzinevoertuigen die reeds voldoen aan de strengere Europese uitstootnorm (de zgn. «Euro 4-norm»), werd de belasting op de inverkeerstelling (BIV) als volgt verlaagd: voor dieselvoertuigen: - tussen 1/1/2002 en 31/12/2002 met 620 EUR; - tussen 1/1/2003 en 31/12/2003 met 496 EUR. Voor benzinevoertuigen: - tussen 1/1/2002 en 31/12/2002 met 323 EUR ; - tussen 1/1/2003 en 31/12/2003 met 248 EUR. Na 31/12/2003 wordt geen vermindering meer toegekend omdat alle nieuwe wagens na 1 januari 2005 krachtens de geldende Europese Richtlijn aan de Euro 4-norm moeten voldoen. Voor voertuigen die (zelfs gedeeltelijk) op LPG rijden, wordt een vermindering van 298 EUR van de belasting op de inverkeerstelling voorzien. In tegenstelling tot de vermindering die voorzien was voor de voertuigen die reeds voordien voldeden aan de EURO 4-norm, zal deze vermindering doorlopen na 31/12/2003. Op nieuwe benzinewagens die beantwoordden aan de Euro 4-norm en ook nog eens met LPG waren uitgerust, was de hoogste verlaging van toepassing. Alle verminderingen waren steeds beperkt tot het bedrag van de verschuldigde belasting. De Administratie van de Invordering van het Federale Ministerie van Financiën heeft de verminderingen toegepast op de nieuwe inschrijvingen vanaf 1/1/2002. Deze maatregel is vanaf 1/5/2002 (na goedkeuring door de respectieve parlementen) gepaard gegaan met een bijkomende aanpassing van de BIV voor tweedehandswagens (deze ecologische maatregel verzwaart de BIV voor krachtige voertuigen van meer dan 5 jaar oud omdat zij het meest vervuilen; in de praktijk heeft deze aanpassing geen invloed op wagens tot en met 8 PK) Gewijzigde visie op het belasten van het autogebruik Tegenwoordig wordt het gebruik van de auto met een vast bedrag belast, ongeacht de afgelegde afstand, en met een lichtere belasting op de gebruikte brandstof. Dit is bijvoorbeeld het geval voor personenwagens, gemengde voertuigen en minibusjes waarop de verkeersbelasting werd aangevuld met een accijns. Deze maatregel uit 1995 strekte ertoe de belasting op voertuigen voor wegtransport niet overmatig te belasten door een laag accijns op de gebruikte brandstof te behouden en dus door een bijkomende verkeersbelasting te heffen op de andere voertuigen voor wegvervoer. Dit betekende dus dat zodra deze 4

15 belasting was betaald het aantal afgelegde kilometers geen rol meer speelde en dat er voor de rendabiliteit van de belasting veel meer kilometers nodig waren. De artikelen 8 tot 11 van de programmawet van 5 augustus 2003 hebben een nieuw cliquetsysteem ingevoerd bedoeld om de accijns op benzine zonder lood en dieselmotorbrandstof gedurende 4 jaar te verhogen. Dit komt erop neer dat de accijns op benzine zonder lood in 2003 met 14 EUR zal worden opgetrokken; in 2004, 2005, 2006 en 2007 zal de accijns op benzine zonder lood en op dieselmotorbrandstof met 28 EUR per jaar toenemen; deze stijging zal gedeeltelijk worden uitgevoerd bij elke prijsverlaging aan de pomp tot het maximum vastgestelde bedrag. Tegelijkertijd zal de accijnscompenserende belasting over een periode van vier jaar worden afgebouwd (vanaf aanslagjaar 2004 tot aanslagjaar 2007) elk jaar met een kwart van de belasting, het eerste jaar te beginnen met de auto's met de kleinste cilinderinhoud (minder dan 12 PK). Om het professionele wegvervoerders niet onnodig te belasten, zal een systeem worden opgezet om brandstof die voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt minder te belasten. Dit systeem zal uitgaan van gebruik van normale brandstof belast voor auto s waarop op termijn een terugbetaling van toepassing zal zijn die gelijk is aan het verschil tussen het percentage voor auto's en het percentage voor vrachtwagens. Deze nieuwe benadering moet ertoe leiden dat autogebruikers ervan doordrongen raken dat zij belasting zullen moeten betalen naargelang het aantal afgelegde kilometers en dat zij er belang bij hebben zo weinig mogelijk te rijden en uiteindelijk dus minder te vervuilen Invoering van een strategie gebonden aan het gebruik van economische middelen 1 op het gebied van het voertuig. Actie 3 Een werkgroep, samengesteld uit de betrokken federale (Mobiliteit/ Vervoer, Financiën, Leefmilieu) en gewestelijke overheid, zal een algemeen overleg aanvatten en zal concrete voorstellen doen aangaande de economische middelen die kunnen ingezet worden op het gebied van voertuigen om de gebruikers ertoe aan te zetten een meer respectvolle houding aan te nemen jegens het milieu en voertuigen met een zwak gehalte aan uitstoot te gebruiken. Volgende pistes zullen door de werkgroep onderzocht worden : Variabiliteit van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling in functie van milieucriteria van de gebruikte motoren, het rijgedrag en de verkeersveiligheid; Het vervangen van het eurovignet voor vrachtwagens door een variabele bijdrage; En groene voertuig-verzekering uitwerken die een variabiliteit van de verzekeringspremie zou toelaten in functie van milieucriteria (bv.: leefmilieueigenschappen van het voertuig). 1 In dit plan wordt onder economische instrumenten elke financiële aanmoediging of strafmaatregel verstaan die kan worden ingevoerd. (bv. Subsidie (premie of subsidie), taksen, fiscaal aftrekbaarheid, enz.) 5

16 3.3 De ecologische prestaties van voertuigen verbeteren Er is reeds vooruitgang geboekt bij het verminderen van de uitstoot, zowel van personenwagens als van vrachtwagens. Zo verlaagt behalve Richtlijn 98/69/EG 2, die gericht is op een verminderde uitstoot door personenauto's en lichte bedrijfswagens (omgezet door het Koninklijk Besluit van 01/12/99), ook Richtlijn 99/96/EG de emissies van vrachtwagens die in de handel worden gebracht in het raam van het Europese Auto-Oil-programma. Die was omgezet in Belgische recht door het KB van 05/12/2000. Actie 4 Volgende twee Europese Richtlijnen worden onverwijld in het Belgisch recht omgezet: - Richtlijn 2002/51/EG betreffende de verlaging van het niveau van verontreiniging door uitlaatgassen van motorvoertuigen op twee of drie wielen en tot wijziging van Richtlijn 97/24/EG. - Richtlijn 2002/80/EG tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen. 3.4 Versterking van de technische controle van voertuigen en invoering van een systeem tot toekenning van een label aan de voertuigen op basis van hun milieuprestaties Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, werd gewijzigd ten einde de omzetting van Richtlijn 99/96/EG mogelijk te maken. Dit Besluit draagt de datum van 17 maart 2003 en werd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2003 gepubliceerd. Het strekt er meer bepaald toe de verkeersveiligheid en het respect voor het leefmilieu nog meer te bevorderen in het licht van de technische evolutie en de Europese Richtlijnen en Verordeningen in het Belgische recht om te zetten. Specifieke maatregelen voor de uitstoot van vervuilende stoffen: Verplichting om nieuwe voertuigen uit te rusten met motoren die voldoen aan de EURO 3-normen en vanaf 1 januari 2005 aan de EURO 4-normen; Verscherpte technische controle op voertuigen. 2 De Richtlijnen die betrekking hebben op de vermindering van de uitstoot van verkeersvoertuigen zijn gebaseerd op Richtlijnen 70/220/EEG en 77/88/EEG, die de laatste jaren verscheidene keren werden gewijzigd. Deze aanpassingen hebben o.m. ten doel uiterste emissiewaarden vast te leggen voor verontreinigende stoffen aan de hand waarvan de EURO 3- en EURO 4-normen kunnen worden vastgesteld (personenvoertuigen en lichte bestelwagens). 6

17 De regeling inzake LPG werd aangepast door het Koninklijk Besluit van 9 mei 2001 tot aanpassing van ECE-reglement nr van Genève betreffende LPG-installaties. Dit Besluit bepaalt dat deze uitrusting moet worden aangebracht door een erkend installateur en geeft voertuigen die overeenkomstig de nieuwe normen zijn uitgerust toestemming om in ondergrondse parkings te parkeren. Actie 5 Richtlijn 2000/30/CE 3 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer zal en bijdrage leveren tot de bestrijding van de luchtvervuiling. Ze wordt thans omgezet in het Belgisch recht. De noodzakelijke uitrusting (ter waarde van EUR) is besteld en de wegcontroleurs van het DGVL (Directoraat-generaal Vervoer te Land) starten binnenkort met een aangepaste opleiding. De controle op voertuigen met een benzinemotor zal bestaan in een visuele inspectie van het uitlaat- en het emissieregelsysteem, eventueel in een meting van de lambdawaarde en in de meting van het CO-gehalte van de uitlaatgassen. De controle op dieselvoertuigen zal betrekking hebben op de uitlaatgassen, samen met een meting van hun opaciteit. Het ligt tevens in de bedoeling de bevoegde diensten te informeren over de verschillende soorten inbreuken op de reglementen van de technische controle die worden vastgesteld bij wegcontroles teneinde hen in staat te stellen gepaste acties te nemen om de toestand om te keren. In een tweede fase zullen maatregelen genomen worden om de technische controle op voertuigen nog te versterken. Heden wordt enkel de CO uitstoot bij stilstand gemeten; de huidige methodes laten niet toe de NO x, PM en VOS te meten. Actie 6 In dit kader zal de federale administratie van vervoer en mobiliteit, in overleg met de federale administratie leefmilieu, de technische haalbaarheid van nieuwe mogelijke maatregelen onderzoeken. Bijzondere aandacht zal tevens besteed worden aan de aspecten kost/efficiëntie. Zo zullen volgende pistes onderzocht worden: Inspectie aanpassen zodanig dat naast CO ook andere emissies worden gemeten: NOx, PM10 en VOS; Inspectie aanpassen zodanig dat werking van conversietechnologie van omgebouwde voertuigen wordt gecontroleerd; Proefproject opstarten omtrent dynamische inspectietesten; Frequentie van inspectie voor oudere voertuigen nagaan; Sensibilisatie inzake het belang van het onderhoud van een voertuig; 3 Deze Richtlijn werd zelf gewijzigd door Richtlijn 2003/26/EG van 3 april De wijzigingen hebben betrekking op de uitlaatgassen van bestelwagens. Ze is nog niet in het Belgisch recht omgezet. 7

18 Het voorbereiden van een keuring twee- en driewielers en alternatieve voertuigen. Deze versterking van de technische controle zal toelaten een blauw schijfje af te leveren voor voertuigen die voldoen aan deze nieuwe versterkte milieucontrole. Zo, is het op het plan van milieu pertinent, wanneer vervuilingpieken voorzienbaar zijn (namelijk door het gebruik van modellen van vooruitzicht gebruikt op gewestelijk niveau), de circulatie van voertuigen zonder dergelijk schijfje te verbieden. Dergelijke maatregel betreft enkel de vervuilingpieken in de winter en past namelijk in het kader van verordening 1999/30/CE 4 betreffende de vastlegging van de limietwaarden voor bepaalde verontreinigers in de lucht. De gezamenlijke Interministeriële Conferentie CIMIT-CIE 5 heeft de vraag van de blauwe schijf reeds besproken tijdens de vergadering van 21 juni Tijdens deze vergadering werden de aspecten verbonden aan de noodzakelijkheid de technische controle te versterken, alsook de praktische modaliteiten verbonden aan de verdeling van de blauwe schijf besproken. Actie 7 In termen van concrete maatregel, worden de werkzaamheden van deze werkgroep verder gezet conform de beslissing van de CIMIT-CIE van 21 juni Deze werkzaamheden zullen rekening houden met de resultaten van de werkzaamheden voorzien in het kader van actie Vermindering van de emissies die veroorzaakt worden door de opslag en de distributie van benzine Een Koninklijk Besluit van 22 december 1998 tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie (BS van 31/12/1998) verleent de Minister van Financiën de bevoegdheid om de accijns terug te betalen op de benzine die uit het belastingentrepot is gehaald en die tijdens de bevoorrading van benzinestations uitgerust met een dampterugwinningssysteem, dampen produceren die vervolgens worden opgevangen en terug naar het belastingentrepot worden gevoerd. Deze dampterugwinning is vanaf 1 januari 1999 verplicht krachtens de bepalingen van Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations. Het besluit die dat richtlijn omzet werd van kracht op 31 december Het wordt toegepast volgens de modaliteiten van een Ministerieel Besluit van 22 december 1998 waarin deze teruggewonnen dampen, volgens een studie van een laboratorium van de Europese Unie, worden vastgesteld op 1,7 liter per 1000 liter aan benzinestations geleverde benzine. 4 Verordening 1999/30/CE van de Raad van 22 april 1999 betreffende de vastlegging van de limietwaarden voor zwavelanhydride, stikstofdioxide en stikstofoxiden, partikels en lood in de lucht. 5 CIMIT-CIE : Interministeriële Conferentie voor Transport Interministeriële Conferentie voor Milieu. 8

19 3.6 De openbare instellingen geven het voorbeeld Actie 8 : het gebruik van voertuigen met een lage uitstoot aanmoedigen Een werkgroep bestaande uit de bevoegde federale (leefmilieu, financiën, energie, mobiliteit en openbare aankopen) en gewestelijke overheden zal gecreëerd worden. Deze werkgroep zal belast worden met het onderzoek naar de meest belovende ontwikkelingen inzake het gebruik en de bevordering van weinig vervuilende voertuigen (elektrische of hybride aangedreven door groene kw s, waterstof, brandstofbatterijen, LPG, aardgas ). Elk gebruik zal grondig worden onderzocht. In die context zal vooral de voorbeeldrol van de overheid meespelen. De volgende pistes zullen door deze werkgroep geanalyseerd worden : -De openbare instellingen er toe aanzetten te kiezen voor voertuigen met lage uitstoot bij het vernieuwen van het voertuigenpark. Dit zou kunnen gebeuren door de invoering van een reglementair kader dat een quota van x % voor voertuigen met lage uitstoot vastlegt binnen de administraties. Dergelijke maatregel werd reeds bij het Brussels Gewest ingevoerd bij een Besluit van de Brusselse Regering van 3 juli 2003 met het oog op het invoeren (binnen de 5 jaar) van minstens 20 % aan voertuigen met lage uitstoot in de Brusselse openbare instellingen waarvan het voertuigenpark meer dan 50 voertuigen telt; -invoeren van pilootproject voor demonstratie; - onderzoek op dit gebied aanmoedigen. Actie 9 : Binnen onze administraties een duurzame mobiliteit bevorderen Buiten de aspecten strikt gebonden aan voertuigen zoals in actie 8 beschreven, kunnen de openbare overheden ook het voorbeeld geven door de bevordering van een meer duurzame mobiliteit binnen onze administratie. Een werkgroep bestaande uit de bevoegde federale (leefmilieu, vervoer/mobiliteit) en gewestelijke overheden zal gecreëerd worden. Deze werkgroep zal belast worden met een onderzoek naar de mogelijkheden om verbeteringen inzake duurzame mobiliteit binnen de administraties en voor alle ambtenaren in te voeren.voorstellen van concrete maatregelen zullen geformuleerd worden. Zo zullen pistes zoals de invoering van verplaatsingsplannen ( zowel voor de verplaatsingen woonplaats/werkplaats als voor de verplaatsingen voor beroepsredenen) of de verplichting standplaatsen voor fietsen of ook plaatsen voor carpoolers te voorzien binnen elke administratie, overwogen worden. 3.7 De milieuprestaties van de bussen, de vrachtwagens en de boten voor binnenscheepvaart verbeteren. Vanaf 2005, zullen alle bussen en vrachtwagens moeten voldoen aan de EURO 4 normen en vanaf 2008 aan de EURO 5 normen. Het niveau van de emissienormen van PM en NO x zal verminderd worden door verplichten van het naleven van de normen. Voor deze nieuwe voertuigen zal het effect van een roetfilter sterk verminderd zijn. 9

20 Evenwel zullen maatregelen getroffen worden voor de andere voertuigen die reeds in gebruik zijn en niet voldoen aan de EURO 4 of EURO 5 normen om hun emissie aan vervuilers te beperken. Dergelijke maatregelen zijn noodzakelijk aangezien de levensduur van een bus of vrachtwagen aanzienlijk hoger is als die van een auto. Bijvoorbeeld worden in Vlaanderen de EURO 2 bussen (bouwjaar tussen 1996 en 2000) uitgerust met een roetfilter (CRT technologie). Een meetprogramma heeft aangetoond dat de PM uitstoot met meer dan 90% daalt, ook de CO en VOS uitstoot daalt met 60-80%. De ervaringen bij De Lijn inzake onderhoud en gebruik van de roetfilters zijn eveneens positief. Onderzoek in Nederland bracht de effectiviteit van roetfilters op EURO 3 voertuigen in kaart. Hoewel de nieuwe bussen aan de EURO 3 norm voldoen, is de deeltjesuitstoot nog steeds hoog 6. Nieuwe bussen dienen daarom aangekocht te worden met een roetfilter. Bovendien zorgen de roetfilters voor een aanzienlijke vermindering van de PM-emissies (>90%) maar hebben geen invloed op de NO x -emissies. Nog steeds blijven de NO x -emissies, welke bijdragen tot fotochemische smog op warme zomerdagen, relatief hoog. Daarom zou het aangewezen zijn om een retrofitsysteem te voorzien dat ook deze emissies zouden verminderen. Momenteel bestaat de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) welke op basis van ammoniak de NO x in de uitlaat kan reduceren. Een combinatie van een SCR met een roetfilter zou dan zowel de NO x -emissies als de PM-emissies van bussen kunnen verlagen. Deze combinatie kan zowel op oude als nieuwe voertuigen toegepast worden. De ervaring van SCR in combinatie met CRT in retrofit is echter zeer beperkt en in het ontwikkelingsstadium. Er werd daarom in Vlaanderen een demonstratieproject opgestart bij De Lijn. Nabehandelingstechnieken (roetfilters en SCR-technologie) zijn eveneens noodzakelijk voor de scheepvaart. Actie 10 Drie werkgroepen bestaande uit de federale administratie van Vervoer en van Mobiliteit alsook van de Gewesten worden geïnstalleerd: 10.a De eerste werkgroep zal de mogelijke acties onderzoeken die kunnen genomen worden om de leefmilieuvriendelijkheid van het autobussenpark van de openbare gewestelijke vervoermaatschappijen te verbeteren. Pistes zoals de bevordering van de CRT en SCR technologieën of van de aankoop van voertuigen die beantwoorden aan de EURO 4 of 5 normen zullen onderzocht worden. 10.b De tweede werkgroep zal de mogelijke acties onderzoeken die kunnen genomen worden om de milieuvriendelijkheid van vrachtwagens te verbeteren. Mogelijke acties zijn 6 De motoren van nieuwe voertuigen die vanaf 1998 op de markt komen mogen 0,15 g/kwh PM uitstoten (EURO 3), vanaf 2005 is de maximaal toegelaten uitstoot 0,02 g/kwh (Euro IV). Door de lange levensduur zal het echter jaren duren vooraleer alle vrachtwagens en bussen aan deze norm voldoen. 10

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK VAN DE TERTIAIRE SECTOR IN BRUSSEL UITGEVOERD OP VERZOEK VAN HET BIM, DE ADMINISTRATIE VAN ENERGIE EN LEEFMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Johan Malcorps

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Johan Malcorps Stuk 1968 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Johan Malcorps houdende wijziging van de artikelen 5, 7, 9 en 14 van het Wetboek van de met

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van XXX; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op XXX; Gelet op

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

Lage-emissie zones in België. What s next?

Lage-emissie zones in België. What s next? Lage-emissie zones in België What s next? Lage-emissiezones Onlangs kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dat vanaf 2018 de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan zullen worden geweerd

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de aanvaarding van de wijziging van het Protocol van 1999 inzake vermindering

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING

MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSAMENVATTING Zware dieselvoertuigen hebben relatief hoge NOx- en PM-emissies. De verstrenging van de Europese emissiereglementering moet leiden tot een vermindering van deze emissies voor nieuwe

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 24.11.2015 2014/0359(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring

Nadere informatie

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Infoseminarie Leefmilieu Brussel 14 januari 2014 Departement parkeren en verplaatsingen Agenda Milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore 9.00-9.40:

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

DE VERGROENING VAN DE

DE VERGROENING VAN DE DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT Vergroening fiscaliteit mobiliteit - EU Bestaande regelingen Vrachtwagens Eurovignet Ontwikkelingen in FR, DE (LKW maut), AT, Personenwagens Péage (FR, ES, ),

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2010-20 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35312] 26 FEBRUARI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

GROEN LICHT VOOR HET "AUTO/OLIE-PROGRAMMA"

GROEN LICHT VOOR HET AUTO/OLIE-PROGRAMMA Brussel, 29 juni 1998 9924/98 (Presse 230) C/98/230 BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT/RAAD GROEN LICHT VOOR HET "AUTO/OLIE-PROGRAMMA" HET PARLEMENT EN DE RAAD BEREIKEN OVEREENSTEMMING OVER SCHONERE BRANDSTOFFEN

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 20 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten?

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer.

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 26 SEPTEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 21 februari 1992 tot vervanging van het koninklijk besluit van 22 September 1986 betreffende

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer Eco-efficiëntie van het personenvervoer DP index (2000=) 110 70 personenkilometers bevolkingsaantal emissie broeikasgassen verzurende emissie emissie ozonprecursoren emissie fijn stof PM 2,5 (uitlaat)

Nadere informatie

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 353 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 6 juli 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Belasting

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

Inhoud GAINS. Aanpak België Consultatie Transport Consultatie Vlaanderen Consultatie Wallonië Consultatie Brussel

Inhoud GAINS. Aanpak België Consultatie Transport Consultatie Vlaanderen Consultatie Wallonië Consultatie Brussel NEC: consultatie LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Inhoud GAINS EU-model Belgische insteek Overleg 2014 Aanpak België Consultatie Transport Consultatie Vlaanderen Consultatie

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2001 COM(2001) 261 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeenkomstig de procedure van artikel

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur & Landbouw Brussel,

Nadere informatie

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL HERADEMT Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WAAROM EEN LAGE-EMISSIEZONE? Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide Informatiebijeenkomst schone scheepvaart SHIP, 1 november Henri van der Weide Vluchtige organische stoffen (VOS), geur van lading en geluid bij overslag Kooldioxide (CO2),Stikstofoxiden (NO X), Zwaveloxiden

Nadere informatie

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures Tania Van Mierlo Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid EU doelstellingen t.o.v. 1990 t.o.v. 2005 Focus vandaag 1 Vlaamse

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Agenda Cryo Advise Aardgas - eigenschappen Voordelen Uitdagingen Cryo Advise advies voor LNG systemen

Nadere informatie

Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen

Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen De hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever worden vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende voertuigen

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Syndicale actiefiche De mobiliteit

Syndicale actiefiche De mobiliteit Syndicale actiefiche De mobiliteit Brussel, geweststad, is regelmatig verlamd door verkeersopstoppingen en verstikt door de vervuiling. De bedrijven hebben de mogelijkheid om de verkeersstroom die hun

Nadere informatie

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Diesel. AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk van de Vereniging van Duitse automobielfabrikanten (VDA). ONTDEK ADBLUE

Diesel. AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk van de Vereniging van Duitse automobielfabrikanten (VDA). ONTDEK ADBLUE Diesel AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk van de Vereniging van Duitse automobielfabrikanten (VDA). ONTDEK ADBLUE Korte samenvatting BELANGRIJKSTE KENMERKEN Wat is AdBlue?... 3 Waar dient het voor?....

Nadere informatie

26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL

26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL 1.Inleiding 26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL In het kader van de voorbereiding van het opstellen van een gewestelijk plan voor de bescherming van de luchtkwaliteit, werd in juli 1998

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter instelling van een lage-emissiezone. 7 juli 2016

ADVIES. Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter instelling van een lage-emissiezone. 7 juli 2016 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter instelling van een lage-emissiezone 7 juli 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Ontwikkeling in emissienormen en beleid voor (bedrijfs)auto's Paul Hofmeijer

Ontwikkeling in emissienormen en beleid voor (bedrijfs)auto's Paul Hofmeijer Ontwikkeling in emissienormen en beleid voor (bedrijfs)auto's Paul Hofmeijer Programmaleider Verkeersemissies, Ministerie van VROM Agenda 1. Wat willen we bereiken? Klimaat Luchtkwaliteit 2. Wat kan verkeer

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Geert Pillu Adviesverlener LNE afdeling Milieuvergunningen Brugge Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Kennis

Nadere informatie

SCHADELIJKE EMISSIES VAN DIESELVOERTUIGEN. TNO - Willar Vonk 4 juni 2015 Louwman Museum Bron: rapportnummer TNO 2015 R10733

SCHADELIJKE EMISSIES VAN DIESELVOERTUIGEN. TNO - Willar Vonk 4 juni 2015 Louwman Museum Bron: rapportnummer TNO 2015 R10733 SCHADELIJKE EMISSIES VAN DIESELVOERTUIGEN TNO - Willar Vonk 4 juni 2015 Louwman Museum Bron: rapportnummer TNO 2015 R10733 TNO MEET SINDS 1986 EMISSIES In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Agentschap Vlaamse Belastingdienst TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2010 tot en met 30/06/2011 Vlaamse Belastingdienst Bauwensplaats

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport The Blue Road is de kortste weg naar een duurzame toekomst. Waarom? Omdat

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Bestek aankoop MVV 1. Personenwagen en lichte vrachtwagen Technische

Nadere informatie

(autogas en propaan)

(autogas en propaan) Petitie Geen accijnsverhoging LPG (autogas en propaan) De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) vraagt u de voorgenomen accijnsverhoging op LPG met 0,07 per liter naar 0,18 per liter per 1 januari 2014 niet door

Nadere informatie

ISSN Benelux Publicatieblad

ISSN Benelux Publicatieblad ISSN 0005-8777 Benelux Publicatieblad Datum uitgifte 29/09/2014 Inhoudstafel Benelux Publicatieblad Paginanummer 2 Beschikkingen 3 BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers betreffende het grensoverschrijdend

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Economische impactmodules voor het EUROS model

Economische impactmodules voor het EUROS model ECONOTEC CONSULTANTS (Contracten CG/67/28a & CG/E1/28B) Economische impactmodules voor het EUROS model Synthese Eindrapport K. Marien, J. Duerinck, R. Torfs, F. Altdorfer Studie in opdracht van de Federale

Nadere informatie

HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN

HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN Inhoudsopgave HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN 9 1. Definities van VOS en solventen (organische oplosmiddelen) 9 2. Bronnen van VOS 11 3. Effecten van VOS-emissies 12 3.1. Belangrijkste

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België advies CRB 2014-1820 Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België CRB 2014-1820 Advies over de Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België BRUSSEL 15.10.2014

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) 12921/12 TRA S 256 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 25 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 Hemmen Aanneming Wegenbouw B.V. www.hemmen-bv.nl Emmen, juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 3 2.1.1. Bedrijfsdoelstellingen 3 2.1.2. Scope

Nadere informatie

1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE

1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE 1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE 1.Inleiding BESCHERMING VAN DE LUCHTKWALITEIT De lucht die wij inademen is in uiteenlopende mate bezoedeld door vervuilende stoffen (gassen, deeltjes,

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie