Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer"

Transcriptie

1 Samenvatting Splitsingsdossier Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer n.a.v. de voorgestelde wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en de motie- Doek/Sylvester 2006 Samengesteld door een werkgroep van: het LME (Landelijke Medezeggenschapsplatform Energiebedrijven) in samenwerking met de vakcentrales FNV, CNV en MHP originele versie oktober 2006; huidige versie juni 2007

2 Inhoud 1. De Splitsingswet en de motie-doek/sylvester 2. Onjuiste & onvolledige claims in de Splitsingsdiscussie 3. Commentaar op het voorstel tot eigendomssplitsing van de energiebedrijven in Nederland 4. Benchmark voor de Europese energiebedrijven m.b.t. betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening 5. Ontwikkelingen op de energiemarkt in het buitenland - trends en ervaringen 6. Energiechronologie - Van nutsvoorziening tot liberalisering van de markt Effecten van ontbundeling van energiebedrijven op overnamerisico s in de energiesector 8. Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten van liberalisering van de elektriciteitsmarkt 9. Werkgelegenheidseffecten van het splitsen van energiebedrijven 10. De welvaartseffecten van het Splitsingsvoorstel 11. Manifest - Marktwerking & Energiepolitiek 12. Marktmacht of Staatssturing - Perspectieven op de energievoorziening voor de 21e eeuw 13. Notitie: Splitsingswet nader bekeken 14. Artikel: Voorzichtig met energiebedrijven 15. Samenvatting: Opinie van Prof. Slot m.b.t. eigendomssplitsing en beperkte privatisering van netbeheerders in relatie tot het EG-verdrag

3 "#$%&'()*(+,*-#)$#+$.# /0)(#1"0#23%4'5#*)#6$7889 "#$%$&'()#*+',-.&'-(/-012+$%+',%3/$ "##$%&'()*+,-.(/+%&/+))+/&0(+)+/&*/& /25+&64/2+/&73*89+/:&;* */*5)+.&C(..*)504&<+*=+.)&2+&0()*+&D*)&)+&9(+.+/: E?&9+.F(+>&94/&2+&G<++2+&H40+.&(/2+.64/2+3)&IJ&A/+.=*+&7+=*/&"##K 0+)&2+&+/+.=*+5+L)(.&(9+.&++/&4>>((.2:&I*)&<(.2)&/4&+/>+3+&044/2+/ 7+.+*>)&+/&(?&2+)4*3/*9+4D&M*8/&=+53+?+/: '44.)&"##K%&N35/(=&D*)9(+.*/=&94/&2+&0()*+,-.(/+%&2+&+/+.=*+5+L)(.&<(.2) =+L(/M.(/)++.2&0+)&2+&O+)&+*=+/2(055?3*)5*/=5&94/&AB,0*/*5)+.&P.*/>6(.5) 435&2+F+&6+)&2((.&F*8/&2+?4.)+0+/)&7+.+*>)+&4>>((.2&0+)&2+&+3+>).*L*)+*)5, 7+2.*89+/&94/&)4M+3&9++=):&I+&<+)&=44)&9+.2+.&24/&2+&8D.*2*5L6+&5?3*)5*/= 2*+&2+&AQ,.*L6)3*8/&9+.+*5)&+/&24/&<44.)(+&2+&(9+.*=+&AQ,3*25)4)+/&7+.+*2 F*8/:

4 #$%&%'()*$+,(-".'(")/"&01,%&,(-&2/%"3""#$%& "#$%&'())*+',-./011$/.-&'211$'2-'34--2-'567-$' :$2';6'2$%- 766&'#-$'<1.6'06;',%=>%8%;8'.-'>%=;'66;8-#6/.'-;';6'66;066$2%;8'06;'--; 2->-'66;'011$466$2-;'1#8-/.-&2'%;'2-'71.%-FB1-9GEH&0-/.-$? "#$%&'())I+"CJF7%;%/.-$'K6;'2-$'L1-0-;'/.-&.'26.'2-';-..-;'%;'8-066$'>%=; -;'-;-$8%-A-2$%=0-;'>%DM';%-.'D1;N1$7'2-'71.%-FB1-9GEH&0-/.-$'8-2$68-;? <-.4-$9A-2$%=0-;'-;'M6;2-&/F'-;G1N'#$12:D.%-A-2$%=0-;'718-;'#-$ O'6:8:/.:/'())I'8--;'1;2-$2--&'06;'PP;'A-2$%=N'>%=;Q'06;6N'2%-'26.:7 <,,.58*+%)1&*8()*1(*-(&*)51%3= "#$%&'(%)#%*+$,-.,(/.0#- "#$%&'()*+,)*)(&-(./0(1.%2+()*()*$(+(.%)3'4*()*#.5167&%(4 0(1.%2+()*)51%3*58 "# $%%&'()&(*&+&*,'()('-&((&-'.&%/01&'1$-,&-'(&'2/&+&- 3# 4/,2*5/1'6$-'+&'-&((&-'(&'6))*1)4&-'71*5/,,52,/+/8*/-.9 :/-$-;/&*/-.,6))*+&%&-'6$-'.&<-(&.*&&*+&'2&+*/06&-= ># 6$-'CD$'E'FG&'4).&%/01'/,# 9:0.%1(;*-,)&*$;B(&*%/..&-+&*$*.54&-(&-'A/0-'.&2$,&&*+')? 6&*?%/;B(&',?%/(,/-.'&&-'6)*4'6$-'&H?%/;/&(&',($$(,,(5*/-.'/,#

5 "##$%&'()*+,-+./.#01*-2-+ 3$*4*%&'-.$#556$4-+ "#$%&%'%()'%*$+%*,,-(.")/0(.12'13**%'4+%526+4+%(7,'(8%-%*#,'-6% %9:%-*+;7%'0< %'(7*,,$0< E)FG(/HHG(?I>(27%*(.&,,461J,55%#+;C%0(C264%'(%'(:,4%'< (.K%*7,,*4G(LMMN0 "#$%&'$()##*$%'&+%,,'%##'%-,.#'/,'+#'0%,',12-#*,0#)%&.%3#)4,5/$#%#' &'3#)4,5/$#%#66#5$#'%7'%/8'%-,.#'/,'+%$#%,',12-#)#'9%:5#',)7&,',12-#-; #66#5$.#$7'+#';%)7-75&,',12-#-%<7='%/7#)(7=%'&&0<,*#17=*#%7'-$)8.#'$#'9> 9--$0-$'-*0.##+0--:'6(0-$%.16-:4.+*-4.166$.,-%5:*4%4-.5$*1#4*%-$*+, (=%(A,,*-%(7,'(:%-*+;7%'(A2*-4(%*'64+$(2'-%*&+;'-< ()*(O+;'(O%%*($*24%(%%'&,#+$%(%'(64*3143*%#%(C264%'< (F7%*',&%6(&,C%'(J%4(722*4:%64,,'(7,'(:%-*+;7%'(2'&2$%#+;C< (P%4(:*%'$4(%*'64+$(61J,-%(42%(,,'(J%4(4*,'6+4+%:%#%+-(.7%*-33*O,&+'$0< 4&& )3#)$8$&'(0#9#)$"#$%#&'( "#$%&&'$(&)$*+&+#"##$%&'(('#)*&(+,*(-)(./0&%+&'1+2(%,/3456'& 7889(('##'%#0$-&%&+:;(,/"(-$&'1(',*(-)(2&5<(2##-,/;(% )(/,+&%&((')(-,0*#')(##')((0;,6)(-+B;(%*(-*,01%-#5(:%B)( :,"/('+#%&(GH,-'./0)01+#2$%-'0)32##-+:;62%)#%(&1('),"++/0&%+&'1I()(-0#') "&05#-)('(6-,H+##':0#&"+*#'J"(-&$##'+(&'*(+%((-)(-+<#0$,+%(' KL-,++M,-)(-N(#+(+BLMNH+O%&5)('+((';,,-<&%%&'1*#')(P2(()(

6 "#$%&'($%)'%*+$,'-.+'/01234'5$'67 "#$%&'()*+&,)&')-)'./-&(*&(0&))/&1)234.+&+(+&)55)6+4)'./-&78/&))/&2*3.+2./- /.)+&+)&/)0)/&,8/ 9: C: )/&+)/&88/?.)/&78/&?D8')&'.2.6(E2&0)+&1)+')<<./-&+(+&,)&6'(22&1(',)' 3)82)6(/+'86+)/&.2&7(('?.)/B F: @)+&(/+1')<)/&78/&-)3.;<)&+()-8/-&+(+&,)&/)++)/:E 1(7)/2+88/,)&)/&,)&1)7./,./-)/&78/&GL)&+)&'8**('+)')/B&D)3<)&'8**('+8-) 7(('&,)&))'2+)&<))'&(*&"#$%&'(&)"*++,&,.)/+&*388+2&+)&7./,)/M&#$%E "#$%&'(()'%*'%$+*'*+,*)'-()'%*.#&+*'-#/%(()0

7 "#$$%&&'$()$*+$,-).$','$)/0)1(,23345/'3/106 :1$&1().)$*7.,4)3)$5&1()1$9,.('$2)'$2,)/')$,-).$;7./(/3<=)$345/'3/10 0)34.,>)1#$*/0)1(,23345/'3/10$/3$).$,1?)34.))>?&&.# "#$%&'(##)*%+$%,-(.'/%01$1%.2#(%.$*3-$4#5+$6%2/$%'(.4-7*+#3#4(+82#$%#$ *(/$&'.(*$#**#$%9:..6&'/$$+$6;1%<+*%+&%+$%=#4#(5/$4%/5%6#(#/5+&##(41%>2#(.$*3-$4#5+$6%2/$%(#6+.$/5#%4+&*(+3-*+#$#**#$%+&%$+#*%6#&'(.)#$1 >02/$6%3#'/5#$4%+$%.$4#(:/$4#5+$6%0#*%'(.4-7#$*#$%2/$%A.&&+#5# #$#(6+#1? <-+*&5/$4J OK#(0/$%+$7-03#$*%#$#(6P%7.0'/$+#&%M+55%(#7#+2#%&-''.(*%A(.0%*:# K#(0/$%Q(#&+4#$7P%*.%/2.+4%3#+$6%4+&3/$4#4R%9#-(/7*+217.0D%IFSFGHHI; '(.4-7#(&%.A%*:#+(%$#*M.()&%+&%$.%6-/(/$*##%*:/*%*:#(#%M+55%3#%0.(# 7.0'#*+*+.$1%W:/*%P.-%$##4%+&%/%&*(.$6%(#6-5/*.(P%&P&*#0%*.%#$:/$7# 7.0'#*+*+.$%/$4%*:#%(+6:*%+$7#$*+2#&%*.%+$2#&*1R # $%%&'()'*+',-).'&,&')/0)1(,23345/&3/106 "#$%#&'( "#$%&'()#*#$+(,,-**-#$.(&/0$12*0$223$#-4#3/(,**)5-0* '(#*9$:8&3*0,20-4#$;'2)0#$/(('$0#$<#-3-4$-31#*0#'-34#3$-3$3#00# A3B5&*-#C$:*(B-25D$#B(3(,-B$23/$#B(5(4-B25$-,)2B0$2**#**,#30E6 F55#*$-*$#'()$4#'-B.0$GG3$%&'()#*#$,2';0$0#$'#25-*#'#36 7 H1#'.#-/$#3$IJ29$I#/#'523/$-*$'#5#1230#$,2';06 7 K&-0#3523/9$%&'()2$<('/0$GG3$#3#'4-#,2';06 "

8 "#$%&'($)*$+,-.*$.&/&012/$3#4#5$0.1//$41.)*. 6*-/*01(5.-05*($-78*)*95: "#$%&#'(#)*$(##+,$*--',%#$.%/$.)#,0$%.*#'.%1#.2 3)4$05(-,$*#$')0)5%60$1).*#'$/'%%,$).$*-.$*#$#7#8,')5),#),09#*')4&#.$:#7+2 #$%&'()%*+)%,-./0+1+%+2%'234*321+/ ).+*++6%02%7+8336%9 "$3%:;)080)+0)+2%02%*+)%.-0)+2/32< "#$%"&'()"#%('#*'+(%"&#+$$&#",-(#"'#."-#/012"%$$&'")"'#%('#311"'-#"' 40$'#5(&"'#&""+1#6"7"'+#-$"'#+"#)$-2"8$"79:;,%"1-"&#5"&+ (('<"'$)"'= 3&#21#+$$&#+"#$>1-",,"&1#%('#+"#)$-2"#"'#+$$&#+"#)2'21-"&#2'#."-#+"6(-#2'#+" "&$)#<((-#+"#7('1#02-#-"#1,02-"'#+(-#."-#/2'('E2"",#&212E$#+(-#+$$&#('+"&" H<""'#?K481E"'(&2$L1#+01JF#)$"-#+"#>$,2-2"7#$$7#'2"-#",7"#2'%"1-"&2'<#2'#."- )2'21-"&= "

9 "#$%&'($)*($+,-./*0*$*1$&123)210*./40* 1*(-*)**5$/1$6*72258$"#$%#&'( "#$%&'()*&)*&+,',-,&)./')*&)01&&*&)2/3&4)&')*&)3,',(-&4)5#6)##7 (-//-(8&*4,9+)0&''&0):&-);68$,&7&)&')#'/+:/'7&$,97&)8&:&&4)./')*& '&--&'),')%&.//4)84&'%&')*##4)&&')//'%&7#'*,%*)86,-&'$/'*()/.#'-664< = #3)*&)7#(-&')./'):&-);4#9&I-)*##4)-&)8&4&7&'&'),')*&)'&-1&47H -/4,&.&'<)L');$//-()*//4./')3#&-):&-);4#9&I-)5,I:5&$+)-&46%.&4*,&'&' 3&-)*&)&M;$#,-/-,&#;84&'%(-&'< (-&$-)%&&')&,(&'GO)7#3-)##7)0&''&0()4#$)/$()#'/+:/'7&$,97& '&-8&:&&4*&4),'):&-)%&*,'%< " #$%&'()%*+)%,-./0+1+%+2%'234*321+/ ).+*++6%02% %"#$%#&'( :+%+/+1)60;0)+0)<.+=6058+2%='+2%*+)%8'/7+2=+ )$*$$%"#+,"-$"*&&(./+,,0,(.,$11$,"&#$%-%+($,"++,"2$,,$23 4$"$5&,&60.5*$"$0($,-&6"#+,"-$"&#$%0($",$11$,"&#$%-%+($,"++,"*$1"7$0($,8,$19$%:;$-%0<=3 +'."7=0,+,50C'$8"60--$'$,D"5&,=&%6"42$"+-#0$."7E:%?0.<$.'0<.1F83 4$".$51&%"A+'"$#$,1?$'$"+,-$%$":9$.10$."&61%$,1"=0,+,50C,D"1+:$,D"=0,+,50C'$ 1%+,./+%+,10$"E,++%"'$11$%"$,"($$.1F"0,#?''$,3 6&($'0<:*$0-"#+,"5&,.&'0-+10$3 4&$:IJK'#$.1$%3 "

10 #$%&'()*+,-)+.%+/$&(%0%('%) "#$%&'()*&)+#,-&).#/)*-,)0&1)"#$%&'(&)"*++,)+#&,&')0$22,(3-'*&'4 5&)+-'-(,&1)6&&7,)*-,)3&131#&%*4)58&)6&&7,)&&')1200#1,)/-,%&912:6,.#'*&1),&)9&(:6-;;&')#3&1)&&')*/-*&$-<;),#&,(-'%(;2*&14 5&)(&:,#1)6&&7,)%&&'),-<*)%&62*)#+)'42434)*&)+#,-&)&')=>? %&3122%*)'#%)%&&')27(012;&'),&)+2;&')+&,)*&)(&:,#1)3AA1)6&, B$%&+&&')>3&1$&%)C32')DE)+221,F4 58&)&')?G2)C.-&)6-&1'2F):#':$/*&1&')*2,)&1)%&&')#'%&##1$##7*& 2:,-3-,&-,&')0$22,(3-'*&'4 " #$%&'()*+,-)+.%+/$&(%0%('%)+"#$%#&'( 1$)234'(%' /%(+788"9:%%)+--);(<=()*%)+,$$>+?>4('0 "#$%&'(%)*+),-.$$/0%.(0%123%.$%1$./234$+%56/(7$%25%4(+%$$+%0/(+56(/(+0%$+ (.$8-((0%*69$:$0%;$+%9$.*)-<$+0$$/.=%2+0$/+%4$//$7$+6/2355>50$$<?%#20 4$//$7$+6/2355>50$$<%25%4$/(+7$/.%2+%.$%2+0$/+$%6/*)$55$+%123%.$:$ -+2B*/<$%2+0$/+$%4$//$7$+6/23:$+%12++$+%.$%1$./234$+?C *6%B2+(+)2E,$%1$4**/.$,2+9%42(%7/ $5%F%.**/%A$0%2+%/$7$+2+9 1/$+9$+%4(+%0$%4$$,%$+G*B%0$%A*9$%7*50$+%((+%.$%+$01$A$$/.$/%F%()A0%.$ &'(%.(+%**7%9$/2+9?C "

11 #$%&'()*+,-)+.%+/$&(%0%('%)+"#$%#&'( 1$)234'(%'+5#%+0+"+64)(+788"9+:4;3(%<+)%&;%=%%>+()+?%.%>3-).+*$%. "#$%&'()*+,*-%.*//0*1%.*2).+.3*-%(*4)(*2)(*4)(*5678+)0*.)(7)4))9*+. #)-)98%.-:*+.*1)93)8+;0+.3*(/(*/28+33).-)*8%.-).:*3/)-*3),()8-*+,<*')=) 7)(9/6?7%%9,()*+.*A69/5%*7)4/9).<*B<<<CD "E.*4/)1)99)*-)=)*%%.1688).-)*2%%(9)3)8).*)9(/)*8)+-).*-%(*4)(*5678+)0)*). 4)(*.)(7)4))9*1/88)-+3*6+(*(),86+().*=+;.:*+,*-%(*9+,+>/D,*.//+(*1/88)-+3*06..).*?/9-).*6+(3),8/().<*'+(*3)8-( =/?)8*1//9*4)(*,>).%9+/*?%%97+;*4)(*.)(7)4))9*/.-)9-))8*6+(2%%0(*1%. "')*9+,+>/D,*1%.*7)+-)*,>).%9+/D,*1)9,>4+88).*1//9%8*1%.*%%9-<*H)=+).*-) 2))3)./2).*2/)().*?/9-).<D " #$%&'()*+) "#$%&'%('))$*))+%#$,'*)$'%('-./#('0(11($'2#30',(($'$#(45('.$/5#66(7#$,($ *..+,(%))$'%#('*.7,($&'%('+#30/7#8$($'#$'%('-./#('))$7(#%#$,',(*($'/./'0(/ &7))$'*)$'0(/'9.$#$67#86':(&74#/; B7))/&*#$%($;'C$'A(#/('7(,/'%('-#$#&/(+'%('-./#('%4&'$))&/'2#30'$((+; D(/',(1+4#6'*)$'0(/'5..+%'"#$$%'+.(B/'*+),($'.B'.*(+'%('#$*477#$,'($ #$/(+B+(/)/#('(+*)$'#$'0(/'7#30/'*)$'%('&/+)/(,#('*)$'%('($(+,#(1(%+#8*($'.;); /($'))$2#($'*)$'*(+%(+(',+.(#'#$'?..+%5(&/EF4+.B);?)%(+('4#/5(+6#$,'*)$'%('-./#('#&'*)$'1(7)$,'#$'*(+1)$%'-(/'3.$&#&/($/#('($ +4&/'#$'0(/'($(+,#(1(7(#%'.-')77('4#/%),#$,($'*..+'$4'($'%('6.-($%('8)+($ ))$'/('64$$($; =('1(%+#8*($'0(11($'(($'))$/)7'6(+($',(*+)),%'.-'.*(+7(,'-(/'FG'.-'0(/ H.$)A0)$6(7#86('$(/1(0((+I'$)%(+'#$'/('*477($;'=#/'#&'%..+'%('9)-(+'JKLEMKE MNO',(17.66((+%; "

12

13 6 "#$%&'()*+*,#-,..)/&0)*1.2&3'*&# /)*45.&('&#0'/&'1%''&) "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+,,)+*,%&/0+($,,%1,%- 2%,1,%+$%34&)*+5&,%-67 "#$%&'( )*+,-&%*.*+/01.' *&'78$1490:+;<%#,'+=%*1+;$%'*"+;*&>=4$6%"?(+9

14 "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+/,,0+1.)1200,)'&,3 C&D/%<*B E+*$>#":+<$,)&$<:-))3,+#F#"*%&F$+&$:"&<"3%4)*%+$G'/<%+F"3'H$*#++4* "&(%44+33%DI$%&$0+#I%&F6$0))#4""#$"3%F">"3%+,"#(%&F$*"+&++(*$+& :"&:/##+&*%+$)'&++(*B$J&$.%+/012++3)&4$0+#4$-+*$5+""F4+$+''+:*$,)& +%F+&4"(<<>3%*<%&F$-%+#4""#$5%&&+&$KK&$D))#$*+&%+*F+4))&B E+*$,""#5++34$,)&$.%+/012++3)&4$%<$%&$4+$L0++4+$M)(+#$(++#())3<$*+# &),"3F%&F$))&F+-))34B$N)*$5+*+I+&*$4)*$+#$"'0+3$<>#)I+$%<$,)&$F+5#+I$))& I+&&%<$"'0+3$,)&$(%<3+%4%&FB ""#$%&'"#()*%+$",+#$-+*$.%+/012++3)&4,""# %+$8"#$%&"&'(%#)")*+,(,#&-#&."$/,0(1#2"32"4*("5#("#6$.#7$)*)"486 "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+%/*,0,+$0&12,)3 "#$%&'(')%*+,+%'+%-"$*)%'.&/$.&.$%0*'&1(+2131(+-%+-,4&5+6.7&/1(2%&.$&-3(+% "+##'((+6)&''.&3*1,'-&/$.&-,4$$(/'*2*1%+.2&'.&,1.-1(+#$%+'8&#'&,1.,0**'.%+'.''"%&$9&'.&#'&3*+65'.&2$$.&1"4112: ;*&+-&2''.&'.)'(&<'=+6-&/11*&#'&/'*=$,4%+.2&#$%&#'&'.'*2+'3*+65'.&11+%&.12 50(('.&#$('.:

15 "#$%&'(&)*+%,&-'+,.'/,+-0'+1.2&((23(&-&4.&)* 5,*60%'7 "#$%""#$&#%'(#)*+,"-.&("-#/$(#%"#-"(("-#0),%"-#."+,/$1(#2)),#$-2"&(",$-."- $-#%"#3)44",3$56"#%"6"-#2'-#%"#&"3(),#78'-%"69#*,)%/3($":#);#2)), )2",-'4"&<#="(#."2)6.#%'',2'-#>)/#)-2)6%)"-%"#)-%",8)/%#''-#%"#-"(("- >$?-9#4"(#&(,))4&(),$-."-#'6&#."2)6.< "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+),'',)+/0)+1.*,23,4+560%&',&'7 "#$"%$&"'#$(&)(*'+",-.$)//0$'"*'&1()%%2+"#%"&*$"%$&"'#$1'$&((13/-'+",-' )'#4(1'$()$#(#$5'#'0'$&'##'&$#'$-()'&6$7'&3'+81'$'88'9#$:(01#$5'0'"-# 1((0$,;0"1"%94'$%2+"#%"&*.$3(/+%$1'$7<=0"94#+",&$>((0%940",8#6$"#$:(01# 5'>'%#"*1$1((0$4'#$8'"#$1/#$?'1'0+/&1$&'##'&$4''8#$1"'$-:/+"#/#"'8$#(#$1' 5'%#'$#'0$:'0'+1$5'4(0'&6 "83+9&:)+.$+-&'+;.;,)'+*,,)+<,'3.=6<03,+),'',)+&)+>,-,3%0)-7 1'$7;0(2'%'$<&"'6$A++'$2/0#",'&$4'55'&$*'+",-'$#('*/&*$#(#$''&$&'#$1/#$>(+*'&% 7&'0*"'?'1$4'#$5'#0(;:5//0%#'$>/&$1'$7<$"%B"#$%&#'&"'(#)#$*+"). 7&'0*"'?'1.$CDDEF$)"&%#'$%#0(();"#>/+G.

16 "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+/,,0+'01)($101)'&,2 "#$%&$'()*+,&'+#%)-+%)",./+&),$/-%$'().#$(.".#$+0).*+,'12+)$&)(+2133+#$43+, 1#&)+,)(.+53."+)61'%)78$%(+3#+5+9):+5,$4*+').")5+)21,3%);$4'< =+)21,3%)6.,5%)511,5..,)48$&%)'>+%)%,1'&"1,1'%+, "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+,,)+/,',0+&)1,(',0&)*(2 3%&455'6 "#$%"&'%()"*+',%-. /0'%12%3&*'"%#1*%3#"$#,,#*141*""3*5%121")"3#*%36"21"$%3&2)'%-,,1*644$ 75%1"3',3#2"*"3"$&%"7"#$%(6"3*#%"*40*8"1*46"$3,-"0,#*9%(3.*:3#"$"*7"#$%(6"3 9%"3*(5%21*8"1*1"&"3#""';*<"#"$',3#*%2*$%2),31*4-*%3*1"*%36"21"$"3*=*9%"*#"9"*>"1 #%"*3""$)4-1*40*431"%&"3%3&*"3*8"1*,+81"$>"&"*7'%(6"3*6,3*%3#521$%"04'%1%").?44$*#"*<"#"$',3#2"*"3"$&%"7"#$%(6"3*6"$2'"+81"$1*8"1*%36"21"$%3&2)'%-,,1. 46"$3,-"2*6,3*<"#"$',3#2"*7"#$%(6"3*#44$*75%1"3',3#2"*0,$1%("3.*C4 &">"321"*<"#"$',3#2"*)"33%2"+434-%"F*40*844&>,,$#%&"*>"$)&"'"&"38"%#*G3 40*#"*6"$#55$9,-%3&*6,3*#"*<"#"$',3#2"*"3"$&%"644$9%"3%3&*"3*#"*&")49"3 1$,32%1%"1$,("+1"3.

17 "#$%&'($)($*&+,*&$$*&*,%-.*,/$&0,12-.$*&/$-3%&%.% 1.*.2./-$+.(1-*4&-*&5$3$(/,*36 "#$"%$&'#$(')#*+$,--+.*)$"+$/"0+$1-22*3%#)"4%$'3%$"#$%$&#%$5*%#*24*3.*6 78)-4**%$%4)*9*+$*+$:*.*)3'+.%$9"09*+;$(*+$2"%#$.'').--)$<*#$%4**3=*3.$>+$.* "+#*)+'#"-+'3*$-+#&"99*3"+?*+; 4)-53**2$5*%#''#$+"*#$-4$78)-4*%*$%B<''3; A*#$"%$5*=)**2.*+.$#*$2-*#*+$B-+%#'#*)*+$.'#$5"0$<*#$"0=*)*+$=--)$**+$78)-4*%* 2')9#$2''#%#'=*+$&-).*+$#-*?*4'%#$."*$/"0+$?*5'%**).$-4$**+$'#()*$&%#%)# %+,$-%+"#./+(,; C42*)9*3"09$"%$.'#$<*#$**+%*$5*.)"0D$0-%1E$<*#$F&**.%*$2+,,#%3+"E$<*# C-%#*+)"09%*$2#(45%)$*+$=*3*$'+.*)*$78)-4*%*$*+*)?"*5*.)"0=*+$='+$<8+ +'#"-+'3*$)*?*)"+?*+$'33*$)8"2#*$9)"0?*+$-2$/"B<$#-#$+'#"-+'3*$9'24"-*+*+$#* -+#&"99*3*+; #$%&'()*+'*,-&./01+&$2120)%,1&22,&2*)%,1&3%, 244*5*2,56&2,&17708%%9:2*1; "#$%"&'"("')"#*+,-"'./')0"#1/&-,2"'#34)56#47$'6#4."8-&/*".6#9:4;#<"''"' @"*$+A)#3/.#)/'#',"-#("-#KE L "

18 "#$%&'()*+,$'+,-))*%.&,%/$%'$,,$'%0)-/,%/))- %/$%1$/-&23$'%*$$4$')*$'%&'%5.' +,-6,$4&$1$768&'49%06,%&'5$-$',%-&+&:);+%*$,%<&:5 *$$1-$'4,== "#$%&'((%)*+,'(('*-$'.,-'*#(%*/$,%,-*0$%%,&*#(%*$%$1-,$2(0$%3*4$'*2". 5$'$0$%$%*)('*)$*$6$0'1,+,'$,'&#""12,$%,%-*,%*)$*-$7$6$*89*$1%&',-*,%*-$#((1*,&3 8+7'$1:*$$%*5$)1,;<*2"%)$1*%$''$%*=$$%*"#$%#$1',+((6*-$>%'$-1$$1)*5$)1,;<?*0(% )$17(6#$*%,$'*-(1(%)$1$%3 -1"%)&'"<<$%?3 &"#$C#$1',+((6*-$>%'$-1$$1)*5$)1,;#$%*7$55$%*"%#"6)"$%)$*01$),$'1.,B'$*#""1 '$1B,;%*#""1*)$1-$6,;0$*,%#$&'$1,%-$%*5$)1((-'*DE*'"'*FE*;((1?G*""0*0.%%$%*2,; #$$6*B,%)$1*#""1)$6,-*6$%$%*)(%*5$)1,;#$%*),$*/$6*#$1',+((6*-$>%'$-1$$1)*2,;%3 #$%&'()*+,-%(,-.**+&/'-&0%&(%--%(&1*.0-&0**. &0%&2%0.'34%(&+%%5%(*+%(&'(&6/(,-.7-%5'%2%879'(5:&17-&'(6%.%(-&.',';*<,&+%-&=';6 +%%2.%(5->&"#$%#&'( "#"$%"&"'()*$(+$,--'$../$-)01(+23$4'$(+$(55"'+$&"2*",()*$6("$7"2$)"2,"(8(*+2"82$%(0$7"2$9():);(""8$-5,:88")$,:)$"")$")"'*("%"6'(09<$")$6"$'(+(;-=+ I--'$6"$8(%"':8(+"'()*$&-'6")$5-"(#::5$%"'"(?2"$,"'&-',")7"6")$-,"'%--'6 *"*--(6$6("$,--'$6"$%"2'-1&%::'7"(6$"++")2(""8$#(0)<$'"+>";2(","8(0?$6" %"2::8%::'7"(6$#""'$2")$*-"6"$?-5")<$#-:8+H $8:)6"8(0?$6('(*"'")6"$%",-"*67"(6$,:)$7"2$%"&:?()*+;")2'15$,:)$7"2$?->>"8)"2 %(0$*'-2"$+2-'()*")<$--?$2")$::)#(")$,:)$7"2$->&"??")$,:)$%8()6,"'5-*")$6--' +>";(9("?$::)$2"$&(0#")$;")2':8"+$:8+5"6"$%",-"*67"(6$,:)$6(2$;")2'15$2-2$7"2 *",")$,:)$->6':;72$2-2$-)5(66"88(0?$7:)65:2(*$:9+;7:?"8")$,:)$,"'%'1(?"'+$%(0 *'-2"$-,"'%"8:+2()*$,:)$7"2$)"2$6--'$,--'*::)6"$+2-'()*") $1)(9-'5"$")$->$"8?::'$:9*"+2"56"$2";7)(+;7"$,--'+;7'(92")$,--'$>'-61;2("A 5(66"8")$")$)"22")<$5"2$):5"$-5$)-6"8-#"$6-;7$#""'$7()6"'8(0?"$1(2,:8$6--' 6-5()-A"99";2")$:8+$*",-8*$,:)$6"$7"2$""'+2$->2'"6")6"$+2-'()*$2"$,--'?-5")3J "

19 #$%&'()*+,&&-.+&/+0(.+(()+(12+,&.+1%3,.+)%&. (()4((.+.&/0%51+,&.+6&*/%5-+%)+$&*&/1()*2&,()*&)+%27 "#$%&'((%)*+,'(('*-$'.,-'*"/%,$.0*#(%*0$,%,-*1$%%,&*#(%*$%$2-,$3(1$%*$%*,& -$4(&$$2)*"/*)$*"%3,%*)('*5$'*6,+5'*46,78'*42(%)$%*(6&*)$*%$''$%*9((2*,% "#$25$,)&5(%)$%*3,7%: ;%$2-,$4$6$,)*9"$'*3,+5*3$1$2*""1*4(&$2$%*"/*)$*'"$-(%-*'"'*$%*)$ 4$&+5,11,%-*"#$2*-2"%)&'"88$%*#""2*$%$2-,$:*<$*%$''$%*3"2-$%*#""2*'2(%&/"2' #(%*$6$1'2,+,'$,'*=$6$1'2"%$%>*$%*-(2(%)$2$%*%,$'*)('*3$*,%*#"6)"$%)$*9('$ -2$$/*"/*'"$-(%-*'"'*$%*4$&+5,11,%-*"#$2*)$*'$*-$42.,1$%*-2"%)&'"88$%? (6&9$)$*"/*)$*9"-$6,715$,)*"9*5$'*#.2,-*-$0$%&'$*)..23(9$*$%$2-,$4$6$,)*'$ &'.2$%*$%*#"29*'$*-$#$%: B"%)$2*$,-$%*$%$2-,$4$)2,7#$%*#$2)0,7%'*)$*9(21'9(+5'?*)$*1$%%,&$+"%"9,$ $%*$$%*-2""'*)$$6*#(%*)$*0$21-$6$-$%5$,)*"/*),'*#6(1*%((2*5$'*4.,'$%6(%): " #$%&'()'*+,-&-.(/'0'(-'()1-2/'34-* 55.,'*,/-)(,678 "#$%#&'#(")&*#+"#,-*"'./01"2#34/&+&'56"#'.7&8'&2*#+00/#8"#90"/"2:#" ;"+"/7,2+'"#<"2'#+,8#"&*"2+0=''.7&8'&2*#$%>(/""+#<0/+8#+00/*"90"/+ '.7&38)<,=#9,2#+"#$%: 4&8'7,2+#"2#A/,21/&31#6"(("2#6"/6,,7+"#=,7"2#,,2*"*"9"2#02+"/#*""2 ("+&2*#,1100/+#8"#*,,2#="8#6"8#=,8"/&""7#'.7&8'"2#9,2#642#"2"/*&"("+/&39"2: "#("20+&*+"#=,/18=,568#0=#0.#+"#=02+&,7"#=,/18#9,2#*/02+'80--"2#900/ "2"/*&"#B"7"18/&5&8"&8C#8"#1422"2#0."/"/"2D#9"/+/,,*8#)&56#2&"8#="8#+" -&7&,7&'"/&2*#9,2#808#24#80"#*")02+"#("+/&39"2#+&"#6"8#*"907*#&'#9,2 "

20

21 6 "#$$%&'(()*#+*,%' -##).'%/*'#'*%01%&2#$..+/0'.0&1 -(&*2%*%&%)10%3%2)04-%& 0&*5%2%)/(&2 "#$%&"''(%) &"%*$$%*"%"+,-$*.//0*1($'$0*2$+# 3$4*5/++$)$6*789/0.6*:;%(*<==> "#$%&'()$*+ "#$%&&'$(#)$*+,-.#)$/&&'0#1)#2%#$(#'1)'34)3'#'-.0$/+.$%#$#2#*)'-4-)#-)15 -.%31)'-#$0++)$/#'%#'$%+.$6++')&#$%#$785#2#*)'-4-)#-)1'-4()2-9.$/#':2-4(); "#$785#2#*)'-4-)#-)1'-4()2-9.$0++)$.-#)$/#'%#'$%+.$"#$%$&'()*&+,$-&$./$/+. :'&%34)-#,#%'-9/#.$#.$%-1)'-,3)-#.#)6#'*#.;$<#)$*+,-.#)$6-2$)$/).%01&2 &+,$-&$./; "&#2$/+.$%#$#-0#.%&=11:2-)1-.0$-1$,#/&'%#'-.0$/+.$4&.43''#.)-#;$"#$*&1)#. /+.$-./&#'-.0$/+.$%#$6#)$6&'%#.$%++',-9$2+0#'$0#14(+)$%+.$%#$,+)#.$/+.,#)#'#$4&.43''#.)-#; "#$0#%+4()#0+.0$-1$##.$#>)'##=$3-)/2&#-1#2$/+.$(#)$2-,#'+2-1#'-.015$#. :'-/+)-1#'-.01:+'+%-0=+;

22 "#$%$&'($)$*%+&),'$&$*-.$/$%$.) " #$%$&'()*+,$(,%--&.'$('()*.$/$&0$'12,0$3,4'503,6-$3,74'8%$(,7&9(1$(" :" ;4'6993%$&9(1$&'(),3$)$()99(,$(,6'(1$&,9<09(/$4'8/,.'8(,%9(,<-**'$4$ 7&9(1*3-<<$(" =" $4$/3&'5'3$'3" "$'0$*&1*++-'.,2 $(,99(,49)$&$,$4$/3&'5'3$'3*/-*3$(,?99&7'8,&$/$('(),?-&13,)$0-A1$(,6$3,1$ =(2.3+1($.3(,*$>;7,;#33.,)(.4+3+-(*5+ "#$%%&'(&%)*$+,)$-#.$+%%&'.#/$.%.$#0*#)1%2''(/0.'0)*$/0*.$0)$/03#&,/0'#&0)*'4 5%)5#(.#)$10#$1#$-#&+%&20)*$+,)$-##/$67&%(,$+,),8$1#$9,&#)$:;<$-#33#) *#2%.0+##&1= 3#1&09+#)$-#.$1%#/2,.0*'.$>09)= "#>#$3#),1#&0)*$*,,.$70.$+,)$1#$5%)'72#).$#)$0'$'7(#&0#7&$,,)$%+#&-#01'4 5%)'72#).$*#'.77&1= "#$% &'()*++,-.&/+,&0.)&1(2.3+1($.3(,*$4+3+-(*5+&6+,&-.&7/.30.(-&,(.)&8.)., 8+)&74&..,&*.*./.,&575.,)&79&74&-.&1+,*.&).35(:,&-.&2.$). 2.-3(:9$$)3#;)##3&($<

23 "#$%&'(#)%&#*+),-.*-/&&%*0#%1'&'2#+3' "#$%#&'( "#$%&'(#&')*+,$#&'##$'-.#/'01$2&,.$#3#$/#'2.45#&,&,#6#'4*3)&7'/*$'4.#& ##$'+#%81,&#$'.4',$'&#'-3,95#$',$'/#'+#/3,90%%&312&113'.6#3-#8*&#$':.3/#$ **$'/#'4*3)&; <#$'/#3-#8,9)#'%&312&13#8#',$&#36#$&,#',%'*88##$'-#3#2(&6**3/,-/',$/,#$'/# +*&#$'6*$'/#',$-3##5'/#').%&#$'.6#3%&,9-#$;'=*&',%'$,#&'(#&'-#6*8'>?,# F#&'%122#%'6*$'(#&'8,+#3*8,%#3,$-%G2.$2133#$&,#5*3*/,-4*',$'/#'9*3#$'HID'#$ HJD':*%'4.-#8,9)'/..3'/#'&.#$'-#8/#$/#'#$'-1$%&,-#'4*3)&6..3:**3/#$'>?,# (,#3$*'B'#,%#$'6..3'##$'-.#/'01$2&,.$#3#$/#'4*3)&EK B'**$+./.6#3%2(.& B')8,4**&6#3*$/#3,$-'%5##8/#'$.-'$,#& B'8*-#'53,9?#$'6*$'0.%%,#8#'+3*$/%&.00#$ B'-.#/'-#L$&#-3##3/#'$*&,.$*8#'&3*$%4,%%,#B'M'/,%&3,+1&,#%N%&#4#$ B'53,))#8%'6*$'53,6**&'#,-#$/.4'#$'#00#2&,#6#'4.$.5.8,#3#-18#3,$-; "#$%&'()&'%%&'*+%,'-.&/0#+&%1%&,% /+23%0#0#%(%'%4%501#/#0%#0$2)150 E$-&"4$(.$&+*4$.=&A"-7((%4$&'(%&9$-&."5$0(."#$0"%7#F)*%)A00$%-"$,(0(4"7+(=&"# G,."-#"%7&+*$-&"%&4"-&/(4$0&>*04$%&5$6"$%&$%&>*04-&7$()9-&4$&)*%)A00$%-"$&"% 4$&-*$.$'$0"%7&'(%&4$&$.$/-0")"-$"-#,0*4A)-"$&-$&5$'*04$0$%3 "#$%&'(%&$$%&)*+,$-"-"$'$&$.$/-0")"-$"-#+(0/-1 23 '*.4*$%4$&((%5"$4$0#&'(%&$.$/-0")"-$"-&6*4(-&$0&7$$%&+*7$."8/9$"4&"#&4$&,0"8# -$&4")-$0$%&:7$$%&+(0/-+()9-; <3 '$$.&"%/*,$0#&'(%&$.$/-0")"-$"-=&43>363&'$$.&.$'$0(%)"$0#&:7$$%&+(0/-+()9-;?3 C3 (.7$+$%$&$%&*%,(0-"84"7$&-*$7(%7&-*-&4$&%$--$% D3

24 "#$%&'()&'%%&'*+%,'-.&/0#+&%1%&,% /+23%0#0#%(%'%4%501#/#0%#0$2)150'"#$%#&'( "#$%&$''($)#**+$,'#&-.%/$+0&&'($1'$'%&'($,2($''($)*'1$-*(-0##'#'(1'$32#4+ '($1'$.0%1%)'$+*'&+2(1$,2($1'$5'1'#/2(1&'$'('#)%'32# '$32#4+$%&$4/'%($'($&+'0(+$*9$:0%+'(/2(1&'$&+#0-+00#$'($+*'/','#%(); 7 "'($:'9'#4+$22(+2/$22(:%'1'#&$*,'#.''#&+$<*/%)*9*/%'=; 7 80%+&/2(1$:'922/+$1'$%39*#+9#%>&$,2($)2&; 7 8'$:'(*1%)1'$%(,'&+'#%()'($*3$1'$,**#?%'(%()&?'4'#.'%1$,'%/%)$+' 7 I'+$5'1'#/2(1&'$&J&+''3$3*'+$,*/1*'($22($KJ*+*E$322#$)22+$1' 4/%322+1*'/&+'//%()'($3*)'/%>4$(%'+$.2/'(; "#$%&'()&'*+%,'-.&/0#+&%1%&,%'/+23%0#0#%(% %4%501#/#0%#0$2)150'"#$%#&'( 634#0$#&*'7%%-0',.$')44%%&'8#&')4$'))&'""#'%#$%& '$#"%&'(%&)%$'9+1,0'(+4,))& F)$G"6"29&)6$(4$6&#$)("#$/"#$0"3&9$")$/"#$'"9"(6$(4$"2$11%$)("#$15$0"2(./#$H ()#"0")6""9B "#$%&'()"#* +,&&%#$-(./$0"")$-120")$13"2$13"2)&,"4$3&)$52167.#("8$")$#1"9"3"2()048 '"62(:3")$6112$;7215"4"$19(01519(4#")$<&&26112$,&2%#,&./#$1)#4#&&#$'(: ")%"9"$=-("$.1).722")#("8"(4$>? )"",#$0"")$,&&#2"0"9")$6("$/"#$#"%12#$&&)$()3"4#"2()0452(%%"94 (4$)("#$2"&9(4#(4./$()$6"$&&))&,"$6&#$52167.#("D$9"3"2()0$")$6(4#2('7#(" 0"4./"(6")$&.#(3(#"(#")$-(:)$")$<&&23&)$11%$6"$%14#")$0"4./"(6") <126")$")$'9(:3")$=#1"%1,4#(0"$()3"4#"2()0")$()$91%&9"$)"#<"2%")$") )("#$.1)#()7"$E$2")"<&'9"$"9"%#2(.(#"(#4'21))")$-(:)$0"%155"96"$%14#")?B

25 "#$%&'%()'*+),-.(&.(/0.1.+$*(1'./23.+4.%1 1**+2# "#$%#&%#&'()*+,%#&-%..%#&%%#&/*#"#0*%%1&.%1"#2&.*' +31*,+*#24&5()*6*+0-%&+31*,+*#2&.)%#2,&7*#6%)&83&*#,%)7%#&9"#&-8#8)")*"&%#&0877*++*%+4&:69*%+&9"#."#$%#&%#&'()*+,%#&78%,&6"")87&#*%,&;8)6%# 832%98%)6&,%)&8#6%)+,%(#*#2&9"#&+31*,+*#24 "#$%#&%#&'()*+,%#&<*'#&988) %*2%# *,+*#2 =8+,%#&<(11%#&#*%,&#886<"$%1*'$%);*'+&1"2%)&<*'#&688) 2%B#,%2)%%)6%4 =8+,%#&9"#&6%&6*+,)*.(,*% 2""#&871""2&#"&+31*,+*#2 C#"/-"#$%1*'$-%*6&9"#&-%,&-882+3"##*#2+#%,&*+&#86*2?7"")&*+&#*%,&98168%#6%A&988)&28%6%&08#0())%#,*%&*# 6%&.)%6%)%&7")$,&988)&2"+&%#&%1%$,)*0*,%*,4&D*,&-8%/, %0-,%)&#*%,&,%&2%16%#&988)&6*+,)*.(,*%4 C#"/-"#$%1*'$&.%-%%)&9"# #%,,%#&1%*6,&,8,&%%)1*'$% 08#0())%#,*% A2--.(&**+/B%.&.+/C.$- D+),-.(&.(/0.1.+$*(1' %1 " #$%&'(&)*(+,*-./)'/)01/2/,%+)2(/034/,5/&20/) 63../)'++,02++,3$0"#$%#&'( "#$%$&'%()*$+&*()+&+($,&$$+&%$-./,"",&0",&(- #$1"-$$%0&2'&$%3"%(+#-4$(,$+5&6+&7$,&89 7$11$+&+($.:$&,2$,%$0$%-&+($,&#$;/""#0 23$%&7$,&1$-,""+&3"+&#$<+,$#%$$%0$ 1$0%()3$+5 ='/(,-(+#&/$(0,&,2,&/"#$%$&'%()*$+ 73../)'++,08&/'/,09/%. :,*-./)'/)01/2/,%+)2(/034/,5/&2 >/-&$(#$+02?--'/(,-(+#&322%&1$0%()3$+&1$,$% ;2?$+B&23$%7$(0-0:"+#&(-&0"+&23$%120(#5 =2??(#$&1$0%()3$+&*.//$+&72$&0"+&22;&0$ +$,,$+&"4-'/(,-$+ 72$4,&0$&?(+(-,$%&0",&+($,&322%&,$&-A7%()3$+5 ='/(,-$+&(-&(+&7$,&1$/"+#&3"+ ""+0$$/72.0$%- ='/(,-(+#&/$(0,&:$/&,2,&?$$%&7$/0$%7$(0&(+&0$ +$,:$%;1$0%()3$+&"4*2+0$%/();$&$(#$+"%$+ 7$11$+5&C%&*()+&?$$%&?"+($%&2?&,2, -'/(,-(+#5 ='/(,-(+#&/$(0,&,2,&1$,$%&,2$*(A7,

26 "#$%&'%()'*+),-.(&.(/0.1.+$*(1'./23.+4.%1/.( 52--.(&**+/1**+2#/"#$%#&'( "#$%&'%(&$)*+,#-.&/0%*1%$#%'$#..#+%,2$%#-%##+%3**-,##.%0.##4$ 22+%#&5#+,*1''6.&$'&+5%*1,2$%,#%7#,-&/3#+%)*%0.#&+%)&/+%#+ 2+,#-'%5#1200#.&/0#-%8*-,#+%*3#-5#+*1#+9%:**- *3#-+21#'%0*1#+%#-%+&#$%1##-%62-$&/#+%*6%,#%12-0$%;##+ <*16#$&$&#4%12-0$1*,#.%3#-#&'$%&11#-'%3##.%0*6#-'%#+ 3#-0*6#-'=9%:#%<*+<(--#+$&#%)2.%5#.&/0%7.&/3#+%*4%24+#1#+9 >.'%,#%1&+&'$#-%,#+0$%,2$%7(&$#+.2+,'#%7#,-&/3#+%7#$#- <*+<(--#-#+?%,2+%1*#$%)&/%**0%5#.*3#+%&+%,#%3**-,#.#+%32+ '$-2$#5&#%32+%,#%1##'$#%ABC#.#0$-&<&$#&$'7#,-&/3#+=9%>.'%,2$ 24'6.&$'&+5%32+%#&5#+,*1%*6%,#%F#,#-.2+,'#%12-0$ G:#%F#,#-.2+,'#%12-0$%&'%&+,&$%6-*<#'%32+ &+$#-+2$&*+2.&'#-&+5%#+ <*+<#+$-2$&#%&+%A(-*62%7#$#- 32+%#+#-5&#9H 62--.(&**+/7%.&.+/8.$- 9+),-.(&.(/0.1.+$*(1' %1 *1%$#%5#.*3#+%,2$%24'6.&$'&+5%32+%,#%#&5#+,*1%32+%,#%,&'$-&7($&#7#,-&/3#+%$*$,#%5#'$#.,#%,*#.#+%)2.%.#&,#+9%"#$%&'%,2+%**0%7#$-#(-#+'822-,&5%,2$%8*-,$ " #$%&'()*$+,$-./,$0+12/3*130, "#$%&'#(')*#+#,'-).#()/0#+)1#2,3$4)%0)(#44%),(5%6/4#()#()7&2,',/3$#,(*#/+81(86#9 "#$#%"&'"#(-):#)1#+'*#$%#;4#)<8()5+#,(#=1#/0+,4/4#)*#'2,7<#()>%2'4)<#2?%21' $%1#)2#('#6#(4#()#()+81#)2,/,3%C/D)>%2'4)'#)*#'2,7;<%#2,(1)'882%0 02#<8+#2#(A9 )#*&+,&'"#(&#-)E+#,(#)',/42,*&4,#*#'2,7<#()$#**#()1##()4%#18(1)4%4 12%%4/3$8+,1#)<#26%1#(/;%('/#()#()$&()4%#5%6/4,1#),(<#/4#2,(1#()>%2'#( 1#;,(8(3,#2')'%%2)/3$&+'#()88()4#)188(9):882'%%2)?8+)'#)4#2&1*#48+,(1)<8( 2#(4#)02#<8+#2#(9:#),(<#/4#2,(1#()>%2'#()'882%6)+%0#('#)5%/4#()#()'#,(<#/4#2,(1#()*#42#;;#()'#)5%24#)4#26,7(9 -.+,&#-)F%1#2#)428(/834,#5%/4#(G)%;)#+#542,3,4#,4)1%#'5%0#2)>%2'4D),/)'# <28819 /&(01&'"#(- H B6'84)#2)##()IJ6%'#+/*#(8'#2,(1)?8+)?,7(D),/)#2)1##()<#2/3$#,'#($#,' <8()#,1#('%6//42&34&2#()8+/)<#21#+,75,(1684#2,88+9 H F#4),/)(,#4)<8(?#+;/02#5#(')'84)'#)2#1&+#2,(1/+8/4)8('#2/)?8+)>%2'#(9 H

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Marktwerking & energiepolitiek

Marktwerking & energiepolitiek Marktwerking & energiepolitiek een herbezinning op de route naar een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening Manifest t.b.v. het Energie Forum Nederland i.o. Wouter van Dieren, Eric-Jan Tuininga,

Nadere informatie

Energiesector op dood spoor

Energiesector op dood spoor Energiesector op dood spoor Position Paper van de medezeggenschapsraden in verband met de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiedistributiebedrijven Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt De energievoorziening in goede handen Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt 2002-13428 15 maart 2002 Voorwoord Het zijn enerverende tijden in de Nederlandse energiewereld. De energiemarkt wordt

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Behandeld door : J.H. Rietman Telefoonnummer : (050) 316 4367 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden.

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Commandeursscriptie Noud Bruinincx Veghel,

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

Het Europese splitsingsarrest: terug bij af?

Het Europese splitsingsarrest: terug bij af? Het Europese splitsingsarrest: terug bij af? mr. drs. J.E. Janssen en mr. W. Wolbers LLM * Annotatie bij de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 oktober 2013 (C-105/12, C-106/12,

Nadere informatie

Universele dienstverlening en. liberalisering in de energiesector. Position paper voor het Ministerie van Economische Zaken 1,

Universele dienstverlening en. liberalisering in de energiesector. Position paper voor het Ministerie van Economische Zaken 1, Universele dienstverlening en liberalisering in de energiesector Position paper voor het Ministerie van Economische Zaken 1, door Eric E.C. van Damme en Pieter H.M. Ruys CentER, K.U.B., Tilburg mei 1999

Nadere informatie