Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer"

Transcriptie

1 Samenvatting Splitsingsdossier Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer n.a.v. de voorgestelde wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en de motie- Doek/Sylvester 2006 Samengesteld door een werkgroep van: het LME (Landelijke Medezeggenschapsplatform Energiebedrijven) in samenwerking met de vakcentrales FNV, CNV en MHP originele versie oktober 2006; huidige versie juni 2007

2 Inhoud 1. De Splitsingswet en de motie-doek/sylvester 2. Onjuiste & onvolledige claims in de Splitsingsdiscussie 3. Commentaar op het voorstel tot eigendomssplitsing van de energiebedrijven in Nederland 4. Benchmark voor de Europese energiebedrijven m.b.t. betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening 5. Ontwikkelingen op de energiemarkt in het buitenland - trends en ervaringen 6. Energiechronologie - Van nutsvoorziening tot liberalisering van de markt Effecten van ontbundeling van energiebedrijven op overnamerisico s in de energiesector 8. Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten van liberalisering van de elektriciteitsmarkt 9. Werkgelegenheidseffecten van het splitsen van energiebedrijven 10. De welvaartseffecten van het Splitsingsvoorstel 11. Manifest - Marktwerking & Energiepolitiek 12. Marktmacht of Staatssturing - Perspectieven op de energievoorziening voor de 21e eeuw 13. Notitie: Splitsingswet nader bekeken 14. Artikel: Voorzichtig met energiebedrijven 15. Samenvatting: Opinie van Prof. Slot m.b.t. eigendomssplitsing en beperkte privatisering van netbeheerders in relatie tot het EG-verdrag

3 "#$%&'()*(+,*-#)$#+$.# /0)(#1"0#23%4'5#*)#6$7889 "#$%$&'()#*+',-.&'-(/-012+$%+',%3/$ "##$%&'()*+,-.(/+%&/+))+/&0(+)+/&*/& /25+&64/2+/&73*89+/:&;* */*5)+.&C(..*)504&<+*=+.)&2+&0()*+&D*)&)+&9(+.+/: E?&9+.F(+>&94/&2+&G<++2+&H40+.&(/2+.64/2+3)&IJ&A/+.=*+&7+=*/&"##K 0+)&2+&+/+.=*+5+L)(.&(9+.&++/&4>>((.2:&I*)&<(.2)&/4&+/>+3+&044/2+/ 7+.+*>)&+/&(?&2+)4*3/*9+4D&M*8/&=+53+?+/: '44.)&"##K%&N35/(=&D*)9(+.*/=&94/&2+&0()*+,-.(/+%&2+&+/+.=*+5+L)(.&<(.2) =+L(/M.(/)++.2&0+)&2+&O+)&+*=+/2(055?3*)5*/=5&94/&AB,0*/*5)+.&P.*/>6(.5) 435&2+F+&6+)&2((.&F*8/&2+?4.)+0+/)&7+.+*>)+&4>>((.2&0+)&2+&+3+>).*L*)+*)5, 7+2.*89+/&94/&)4M+3&9++=):&I+&<+)&=44)&9+.2+.&24/&2+&8D.*2*5L6+&5?3*)5*/= 2*+&2+&AQ,.*L6)3*8/&9+.+*5)&+/&24/&<44.)(+&2+&(9+.*=+&AQ,3*25)4)+/&7+.+*2 F*8/:

4 #$%&%'()*$+,(-".'(")/"&01,%&,(-&2/%"3""#$%& "#$%&'())*+',-./011$/.-&'211$'2-'34--2-'567-$' :$2';6'2$%- 766&'#-$'<1.6'06;',%=>%8%;8'.-'>%=;'66;8-#6/.'-;';6'66;066$2%;8'06;'--; 2->-'66;'011$466$2-;'1#8-/.-&2'%;'2-'71.%-FB1-9GEH&0-/.-$? "#$%&'())I+"CJF7%;%/.-$'K6;'2-$'L1-0-;'/.-&.'26.'2-';-..-;'%;'8-066$'>%=; -;'-;-$8%-A-2$%=0-;'>%DM';%-.'D1;N1$7'2-'71.%-FB1-9GEH&0-/.-$'8-2$68-;? <-.4-$9A-2$%=0-;'-;'M6;2-&/F'-;G1N'#$12:D.%-A-2$%=0-;'718-;'#-$ O'6:8:/.:/'())I'8--;'1;2-$2--&'06;'PP;'A-2$%=N'>%=;Q'06;6N'2%-'26.:7 <,,.58*+%)1&*8()*1(*-(&*)51%3= "#$%&'(%)#%*+$,-.,(/.0#- "#$%&'()*+,)*)(&-(./0(1.%2+()*()*$(+(.%)3'4*()*#.5167&%(4 0(1.%2+()*)51%3*58 "# $%%&'()&(*&+&*,'()('-&((&-'.&%/01&'1$-,&-'(&'2/&+&- 3# 4/,2*5/1'6$-'+&'-&((&-'(&'6))*1)4&-'71*5/,,52,/+/8*/-.9 :/-$-;/&*/-.,6))*+&%&-'6$-'.&<-(&.*&&*+&'2&+*/06&-= ># 6$-'CD$'E'FG&'4).&%/01'/,# 9:0.%1(;*-,)&*$;B(&*%/..&-+&*$*.54&-(&-'A/0-'.&2$,&&*+')? 6&*?%/;B(&',?%/(,/-.'&&-'6)*4'6$-'&H?%/;/&(&',($$(,,(5*/-.'/,#

5 "##$%&'()*+,-+./.#01*-2-+ 3$*4*%&'-.$#556$4-+ "#$%&%'%()'%*$+%*,,-(.")/0(.12'13**%'4+%526+4+%(7,'(8%-%*#,'-6% %9:%-*+;7%'0< %'(7*,,$0< E)FG(/HHG(?I>(27%*(.&,,461J,55%#+;C%0(C264%'(%'(:,4%'< (.K%*7,,*4G(LMMN0 "#$%&'$()##*$%'&+%,,'%##'%-,.#'/,'+#'0%,',12-#*,0#)%&.%3#)4,5/$#%#' &'3#)4,5/$#%#66#5$#'%7'%/8'%-,.#'/,'+%$#%,',12-#)#'9%:5#',)7&,',12-#-; #66#5$.#$7'+#';%)7-75&,',12-#-%<7='%/7#)(7=%'&&0<,*#17=*#%7'-$)8.#'$#'9> 9--$0-$'-*0.##+0--:'6(0-$%.16-:4.+*-4.166$.,-%5:*4%4-.5$*1#4*%-$*+, (=%(A,,*-%(7,'(:%-*+;7%'(A2*-4(%*'64+$(2'-%*&+;'-< ()*(O+;'(O%%*($*24%(%%'&,#+$%(%'(64*3143*%#%(C264%'< (F7%*',&%6(&,C%'(J%4(722*4:%64,,'(7,'(:%-*+;7%'(2'&2$%#+;C< (P%4(:*%'$4(%*'64+$(61J,-%(42%(,,'(J%4(4*,'6+4+%:%#%+-(.7%*-33*O,&+'$0< 4&& )3#)$8$&'(0#9#)$"#$%#&'( "#$%&&'$(&)$*+&+#"##$%&'(('#)*&(+,*(-)(./0&%+&'1+2(%,/3456'& 7889(('##'%#0$-&%&+:;(,/"(-$&'1(',*(-)(2&5<(2##-,/;(% )(/,+&%&((')(-,0*#')(##')((0;,6)(-+B;(%*(-*,01%-#5(:%B)( :,"/('+#%&(GH,-'./0)01+#2$%-'0)32##-+:;62%)#%(&1('),"++/0&%+&'1I()(-0#') "&05#-)('(6-,H+##':0#&"+*#'J"(-&$##'+(&'*(+%((-)(-+<#0$,+%(' KL-,++M,-)(-N(#+(+BLMNH+O%&5)('+((';,,-<&%%&'1*#')(P2(()(

6 "#$%&'($%)'%*+$,'-.+'/01234'5$'67 "#$%&'()*+&,)&')-)'./-&(*&(0&))/&1)234.+&+(+&)55)6+4)'./-&78/&))/&2*3.+2./- /.)+&+)&/)0)/&,8/ 9: C: )/&+)/&88/?.)/&78/&?D8')&'.2.6(E2&0)+&1)+')<<./-&+(+&,)&6'(22&1(',)' 3)82)6(/+'86+)/&.2&7(('?.)/B F: @)+&(/+1')<)/&78/&-)3.;<)&+()-8/-&+(+&,)&/)++)/:E 1(7)/2+88/,)&)/&,)&1)7./,./-)/&78/&GL)&+)&'8**('+)')/B&D)3<)&'8**('+8-) 7(('&,)&))'2+)&<))'&(*&"#$%&'(&)"*++,&,.)/+&*388+2&+)&7./,)/M&#$%E "#$%&'(()'%*'%$+*'*+,*)'-()'%*.#&+*'-#/%(()0

7 "#$$%&&'$()$*+$,-).$','$)/0)1(,23345/'3/106 :1$&1().)$*7.,4)3)$5&1()1$9,.('$2)'$2,)/')$,-).$;7./(/3<=)$345/'3/10 0)34.,>)1#$*/0)1(,23345/'3/10$/3$).$,1?)34.))>?&&.# "#$%&'(##)*%+$%,-(.'/%01$1%.2#(%.$*3-$4#5+$6%2/$%'(.4-7*+#3#4(+82#$%#$ *(/$&'.(*$#**#$%9:..6&'/$$+$6;1%<+*%+&%+$%=#4#(5/$4%/5%6#(#/5+&##(41%>2#(.$*3-$4#5+$6%2/$%(#6+.$/5#%4+&*(+3-*+#$#**#$%+&%$+#*%6#&'(.)#$1 >02/$6%3#'/5#$4%+$%.$4#(:/$4#5+$6%0#*%'(.4-7#$*#$%2/$%A.&&+#5# #$#(6+#1? <-+*&5/$4J OK#(0/$%+$7-03#$*%#$#(6P%7.0'/$+#&%M+55%(#7#+2#%&-''.(*%A(.0%*:# K#(0/$%Q(#&+4#$7P%*.%/2.+4%3#+$6%4+&3/$4#4R%9#-(/7*+217.0D%IFSFGHHI; '(.4-7#(&%.A%*:#+(%$#*M.()&%+&%$.%6-/(/$*##%*:/*%*:#(#%M+55%3#%0.(# 7.0'#*+*+.$1%W:/*%P.-%$##4%+&%/%&*(.$6%(#6-5/*.(P%&P&*#0%*.%#$:/$7# 7.0'#*+*+.$%/$4%*:#%(+6:*%+$7#$*+2#&%*.%+$2#&*1R # $%%&'()'*+',-).'&,&')/0)1(,23345/&3/106 "#$%#&'( "#$%&'()#*#$+(,,-**-#$.(&/0$12*0$223$#-4#3/(,**)5-0* '(#*9$:8&3*0,20-4#$;'2)0#$/(('$0#$<#-3-4$-31#*0#'-34#3$-3$3#00# A3B5&*-#C$:*(B-25D$#B(3(,-B$23/$#B(5(4-B25$-,)2B0$2**#**,#30E6 F55#*$-*$#'()$4#'-B.0$GG3$%&'()#*#$,2';0$0#$'#25-*#'#36 7 H1#'.#-/$#3$IJ29$I#/#'523/$-*$'#5#1230#$,2';06 7 K&-0#3523/9$%&'()2$<('/0$GG3$#3#'4-#,2';06 "

8 "#$%&'($)*$+,-.*$.&/&012/$3#4#5$0.1//$41.)*. 6*-/*01(5.-05*($-78*)*95: "#$%&#'(#)*$(##+,$*--',%#$.%/$.)#,0$%.*#'.%1#.2 3)4$05(-,$*#$')0)5%60$1).*#'$/'%%,$).$*-.$*#$#7#8,')5),#),09#*')4&#.$:#7+2 #$%&'()%*+)%,-./0+1+%+2%'234*321+/ ).+*++6%02%7+8336%9 "$3%:;)080)+0)+2%02%*+)%.-0)+2/32< "#$%"&'()"#%('#*'+(%"&#+$$&#",-(#"'#."-#/012"%$$&'")"'#%('#311"'-#"' 40$'#5(&"'#&""+1#6"7"'+#-$"'#+"#)$-2"8$"79:;,%"1-"&#5"&+ (('<"'$)"'= 3&#21#+$$&#+"#$>1-",,"&1#%('#+"#)$-2"#"'#+$$&#+"#)2'21-"&#2'#."-#+"6(-#2'#+" "&$)#<((-#+"#7('1#02-#-"#1,02-"'#+(-#."-#/2'('E2"",#&212E$#+(-#+$$&#('+"&" H<""'#?K481E"'(&2$L1#+01JF#)$"-#+"#>$,2-2"7#$$7#'2"-#",7"#2'%"1-"&2'<#2'#."- )2'21-"&= "

9 "#$%&'($)*($+,-./*0*$*1$&123)210*./40* 1*(-*)**5$/1$6*72258$"#$%#&'( "#$%&'()*&)*&+,',-,&)./')*&)01&&*&)2/3&4)&')*&)3,',(-&4)5#6)##7 (-//-(8&*4,9+)0&''&0):&-);68$,&7&)&')#'/+:/'7&$,97&)8&:&&4)./')*& '&--&'),')%&.//4)84&'%&')*##4)&&')//'%&7#'*,%*)86,-&'$/'*()/.#'-664< = #3)*&)7#(-&')./'):&-);4#9&I-)*##4)-&)8&4&7&'&'),')*&)'&-1&47H -/4,&.&'<)L');$//-()*//4./')3#&-):&-);4#9&I-)5,I:5&$+)-&46%.&4*,&'&' 3&-)*&)&M;$#,-/-,&#;84&'%(-&'< (-&$-)%&&')&,(&'GO)7#3-)##7)0&''&0()4#$)/$()#'/+:/'7&$,97& '&-8&:&&4*&4),'):&-)%&*,'%< " #$%&'()%*+)%,-./0+1+%+2%'234*321+/ ).+*++6%02% %"#$%#&'( :+%+/+1)60;0)+0)<.+=6058+2%='+2%*+)%8'/7+2=+ )$*$$%"#+,"-$"*&&(./+,,0,(.,$11$,"&#$%-%+($,"++,"2$,,$23 4$"$5&,&60.5*$"$0($,-&6"#+,"-$"&#$%0($",$11$,"&#$%-%+($,"++,"*$1"7$0($,8,$19$%:;$-%0<=3 +'."7=0,+,50C'$8"60--$'$,D"5&,=&%6"42$"+-#0$."7E:%?0.<$.'0<.1F83 4$".$51&%"A+'"$#$,1?$'$"+,-$%$":9$.10$."&61%$,1"=0,+,50C,D"1+:$,D"=0,+,50C'$ 1%+,./+%+,10$"E,++%"'$11$%"$,"($$.1F"0,#?''$,3 6&($'0<:*$0-"#+,"5&,.&'0-+10$3 4&$:IJK'#$.1$%3 "

10 #$%&'()*+,-)+.%+/$&(%0%('%) "#$%&'()*&)+#,-&).#/)*-,)0&1)"#$%&'(&)"*++,)+#&,&')0$22,(3-'*&'4 5&)+-'-(,&1)6&&7,)*-,)3&131#&%*4)58&)6&&7,)&&')1200#1,)/-,%&912:6,.#'*&1),&)9&(:6-;;&')#3&1)&&')*/-*&$-<;),#&,(-'%(;2*&14 5&)(&:,#1)6&&7,)%&&'),-<*)%&62*)#+)'42434)*&)+#,-&)&')=>? %&3122%*)'#%)%&&')27(012;&'),&)+2;&')+&,)*&)(&:,#1)3AA1)6&, B$%&+&&')>3&1$&%)C32')DE)+221,F4 58&)&')?G2)C.-&)6-&1'2F):#':$/*&1&')*2,)&1)%&&')#'%&##1$##7*& 2:,-3-,&-,&')0$22,(3-'*&'4 " #$%&'()*+,-)+.%+/$&(%0%('%)+"#$%#&'( 1$)234'(%' /%(+788"9:%%)+--);(<=()*%)+,$$>+?>4('0 "#$%&'(%)*+),-.$$/0%.(0%123%.$%1$./234$+%56/(7$%25%4(+%$$+%0/(+56(/(+0%$+ (.$8-((0%*69$:$0%;$+%9$.*)-<$+0$$/.=%2+0$/+%4$//$7$+6/2355>50$$<?%#20 4$//$7$+6/2355>50$$<%25%4$/(+7$/.%2+%.$%2+0$/+$%6/*)$55$+%123%.$:$ -+2B*/<$%2+0$/+$%4$//$7$+6/23:$+%12++$+%.$%1$./234$+?C *6%B2+(+)2E,$%1$4**/.$,2+9%42(%7/ $5%F%.**/%A$0%2+%/$7$+2+9 1/$+9$+%4(+%0$%4$$,%$+G*B%0$%A*9$%7*50$+%((+%.$%+$01$A$$/.$/%F%()A0%.$ &'(%.(+%**7%9$/2+9?C "

11 #$%&'()*+,-)+.%+/$&(%0%('%)+"#$%#&'( 1$)234'(%'+5#%+0+"+64)(+788"9+:4;3(%<+)%&;%=%%>+()+?%.%>3-).+*$%. "#$%&'()*+,*-%.*//0*1%.*2).+.3*-%(*4)(*2)(*4)(*5678+)0*.)(7)4))9*+. #)-)98%.-:*+.*1)93)8+;0+.3*(/(*/28+33).-)*8%.-).:*3/)-*3),()8-*+,<*')=) 7)(9/6?7%%9,()*+.*A69/5%*7)4/9).<*B<<<CD "E.*4/)1)99)*-)=)*%%.1688).-)*2%%(9)3)8).*)9(/)*8)+-).*-%(*4)(*5678+)0)*). 4)(*.)(7)4))9*1/88)-+3*6+(*(),86+().*=+;.:*+,*-%(*9+,+>/D,*.//+(*1/88)-+3*06..).*?/9-).*6+(3),8/().<*'+(*3)8-( =/?)8*1//9*4)(*,>).%9+/*?%%97+;*4)(*.)(7)4))9*/.-)9-))8*6+(2%%0(*1%. "')*9+,+>/D,*1%.*7)+-)*,>).%9+/D,*1)9,>4+88).*1//9%8*1%.*%%9-<*H)=+).*-) 2))3)./2).*2/)().*?/9-).<D " #$%&'()*+) "#$%&'%('))$*))+%#$,'*)$'%('-./#('0(11($'2#30',(($'$#(45('.$/5#66(7#$,($ *..+,(%))$'%#('*.7,($&'%('+#30/7#8$($'#$'%('-./#('))$7(#%#$,',(*($'/./'0(/ &7))$'*)$'0(/'9.$#$67#86':(&74#/; B7))/&*#$%($;'C$'A(#/('7(,/'%('-#$#&/(+'%('-./#('%4&'$))&/'2#30'$((+; D(/',(1+4#6'*)$'0(/'5..+%'"#$$%'+.(B/'*+),($'.B'.*(+'%('#$*477#$,'($ #$/(+B+(/)/#('(+*)$'#$'0(/'7#30/'*)$'%('&/+)/(,#('*)$'%('($(+,#(1(%+#8*($'.;); /($'))$2#($'*)$'*(+%(+(',+.(#'#$'?..+%5(&/EF4+.B);?)%(+('4#/5(+6#$,'*)$'%('-./#('#&'*)$'1(7)$,'#$'*(+1)$%'-(/'3.$&#&/($/#('($ +4&/'#$'0(/'($(+,#(1(7(#%'.-')77('4#/%),#$,($'*..+'$4'($'%('6.-($%('8)+($ ))$'/('64$$($; =('1(%+#8*($'0(11($'(($'))$/)7'6(+($',(*+)),%'.-'.*(+7(,'-(/'FG'.-'0(/ H.$)A0)$6(7#86('$(/1(0((+I'$)%(+'#$'/('*477($;'=#/'#&'%..+'%('9)-(+'JKLEMKE MNO',(17.66((+%; "

12

13 6 "#$%&'()*+*,#-,..)/&0)*1.2&3'*&# /)*45.&('&#0'/&'1%''&) "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+,,)+*,%&/0+($,,%1,%- 2%,1,%+$%34&)*+5&,%-67 "#$%&'( )*+,-&%*.*+/01.' *&'78$1490:+;<%#,'+=%*1+;$%'*"+;*&>=4$6%"?(+9

14 "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+/,,0+1.)1200,)'&,3 C&D/%<*B E+*$>#":+<$,)&$<:-))3,+#F#"*%&F$+&$:"&<"3%4)*%+$G'/<%+F"3'H$*#++4* "&(%44+33%DI$%&$0+#I%&F6$0))#4""#$"3%F">"3%+,"#(%&F$*"+&++(*$+& :"&:/##+&*%+$)'&++(*B$J&$.%+/012++3)&4$0+#4$-+*$5+""F4+$+''+:*$,)& +%F+&4"(<<>3%*<%&F$-%+#4""#$5%&&+&$KK&$D))#$*+&%+*F+4))&B E+*$,""#5++34$,)&$.%+/012++3)&4$%<$%&$4+$L0++4+$M)(+#$(++#())3<$*+# &),"3F%&F$))&F+-))34B$N)*$5+*+I+&*$4)*$+#$"'0+3$<>#)I+$%<$,)&$F+5#+I$))& I+&&%<$"'0+3$,)&$(%<3+%4%&FB ""#$%&'"#()*%+$",+#$-+*$.%+/012++3)&4,""# %+$8"#$%&"&'(%#)")*+,(,#&-#&."$/,0(1#2"32"4*("5#("#6$.#7$)*)"486 "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+%/*,0,+$0&12,)3 "#$%&'(')%*+,+%'+%-"$*)%'.&/$.&.$%0*'&1(+2131(+-%+-,4&5+6.7&/1(2%&.$&-3(+% "+##'((+6)&''.&3*1,'-&/$.&-,4$$(/'*2*1%+.2&'.&,1.-1(+#$%+'8&#'&,1.,0**'.%+'.''"%&$9&'.&#'&3*+65'.&2$$.&1"4112: ;*&+-&2''.&'.)'(&<'=+6-&/11*&#'&/'*=$,4%+.2&#$%&#'&'.'*2+'3*+65'.&11+%&.12 50(('.&#$('.:

15 "#$%&'(&)*+%,&-'+,.'/,+-0'+1.2&((23(&-&4.&)* 5,*60%'7 "#$%""#$&#%'(#)*+,"-.&("-#/$(#%"#-"(("-#0),%"-#."+,/$1(#2)),#$-2"&(",$-."- $-#%"#3)44",3$56"#%"6"-#2'-#%"#&"3(),#78'-%"69#*,)%/3($":#);#2)), )2",-'4"&<#="(#."2)6.#%'',2'-#>)/#)-2)6%)"-%"#)-%",8)/%#''-#%"#-"(("- >$?-9#4"(#&(,))4&(),$-."-#'6&#."2)6.< "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+),'',)+/0)+1.*,23,4+560%&',&'7 "#$"%$&"'#$(&)(*'+",-.$)//0$'"*'&1()%%2+"#%"&*$"%$&"'#$1'$&((13/-'+",-' )'#4(1'$()$#(#$5'#'0'$&'##'&$#'$-()'&6$7'&3'+81'$'88'9#$:(01#$5'0'"-# 1((0$,;0"1"%94'$%2+"#%"&*.$3(/+%$1'$7<=0"94#+",&$>((0%940",8#6$"#$:(01# 5'>'%#"*1$1((0$4'#$8'"#$1/#$?'1'0+/&1$&'##'&$4''8#$1"'$-:/+"#/#"'8$#(#$1' 5'%#'$#'0$:'0'+1$5'4(0'&6 "83+9&:)+.$+-&'+;.;,)'+*,,)+<,'3.=6<03,+),'',)+&)+>,-,3%0)-7 1'$7;0(2'%'$<&"'6$A++'$2/0#",'&$4'55'&$*'+",-'$#('*/&*$#(#$''&$&'#$1/#$>(+*'&% 7&'0*"'?'1$4'#$5'#0(;:5//0%#'$>/&$1'$7<$"%B"#$%&#'&"'(#)#$*+"). 7&'0*"'?'1.$CDDEF$)"&%#'$%#0(();"#>/+G.

16 "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+/,,0+'01)($101)'&,2 "#$%&$'()*+,&'+#%)-+%)",./+&),$/-%$'().#$(.".#$+0).*+,'12+)$&)(+2133+#$43+, 1#&)+,)(.+53."+)61'%)78$%(+3#+5+9):+5,$4*+').")5+)21,3%);$4'< =+)21,3%)6.,5%)511,5..,)48$&%)'>+%)%,1'&"1,1'%+, "#$%&'(&)*+%,&-'+'.'+,,)+/,',0+&)1,(',0&)*(2 3%&455'6 "#$%"&'%()"*+',%-. /0'%12%3&*'"%#1*%3#"$#,,#*141*""3*5%121")"3#*%36"21"$%3&2)'%-,,1*644$ 75%1"3',3#2"*"3"$&%"7"#$%(6"3*#%"*40*8"1*46"$3,-"0,#*9%(3.*:3#"$"*7"#$%(6"3 9%"3*(5%21*8"1*1"&"3#""';*<"#"$',3#*%2*$%2),31*4-*%3*1"*%36"21"$"3*=*9%"*#"9"*>"1 #%"*3""$)4-1*40*431"%&"3%3&*"3*8"1*,+81"$>"&"*7'%(6"3*6,3*%3#521$%"04'%1%").?44$*#"*<"#"$',3#2"*"3"$&%"7"#$%(6"3*6"$2'"+81"$1*8"1*%36"21"$%3&2)'%-,,1. 46"$3,-"2*6,3*<"#"$',3#2"*7"#$%(6"3*#44$*75%1"3',3#2"*0,$1%("3.*C4 &">"321"*<"#"$',3#2"*)"33%2"+434-%"F*40*844&>,,$#%&"*>"$)&"'"&"38"%#*G3 40*#"*6"$#55$9,-%3&*6,3*#"*<"#"$',3#2"*"3"$&%"644$9%"3%3&*"3*#"*&")49"3 1$,32%1%"1$,("+1"3.

17 "#$%&'($)($*&+,*&$$*&*,%-.*,/$&0,12-.$*&/$-3%&%.% 1.*.2./-$+.(1-*4&-*&5$3$(/,*36 "#$"%$&'#$(')#*+$,--+.*)$"+$/"0+$1-22*3%#)"4%$'3%$"#$%$&#%$5*%#*24*3.*6 78)-4**%$%4)*9*+$*+$:*.*)3'+.%$9"09*+;$(*+$2"%#$.'').--)$<*#$%4**3=*3.$>+$.* "+#*)+'#"-+'3*$-+#&"99*3"+?*+; 4)-53**2$5*%#''#$+"*#$-4$78)-4*%*$%B<''3; A*#$"%$5*=)**2.*+.$#*$2-*#*+$B-+%#'#*)*+$.'#$5"0$<*#$"0=*)*+$=--)$**+$78)-4*%* 2')9#$2''#%#'=*+$&-).*+$#-*?*4'%#$."*$/"0+$?*5'%**).$-4$**+$'#()*$&%#%)# %+,$-%+"#./+(,; C42*)9*3"09$"%$.'#$<*#$**+%*$5*.)"0D$0-%1E$<*#$F&**.%*$2+,,#%3+"E$<*# C-%#*+)"09%*$2#(45%)$*+$=*3*$'+.*)*$78)-4*%*$*+*)?"*5*.)"0=*+$='+$<8+ +'#"-+'3*$)*?*)"+?*+$'33*$)8"2#*$9)"0?*+$-2$/"B<$#-#$+'#"-+'3*$9'24"-*+*+$#* -+#&"99*3*+; #$%&'()*+'*,-&./01+&$2120)%,1&22,&2*)%,1&3%, 244*5*2,56&2,&17708%%9:2*1; "#$%"&'"("')"#*+,-"'./')0"#1/&-,2"'#34)56#47$'6#4."8-&/*".6#9:4;#<"''"' @"*$+A)#3/.#)/'#',"-#("-#KE L "

18 "#$%&'()*+,$'+,-))*%.&,%/$%'$,,$'%0)-/,%/))- %/$%1$/-&23$'%*$$4$')*$'%&'%5.' +,-6,$4&$1$768&'49%06,%&'5$-$',%-&+&:);+%*$,%<&:5 *$$1-$'4,== "#$%&'((%)*+,'(('*-$'.,-'*#(%*/$,%,-*0$%%,&*#(%*$%$1-,$2(0$%3*4$'*2". 5$'$0$%$%*)('*)$*$6$0'1,+,'$,'&#""12,$%,%-*,%*)$*-$7$6$*89*$1%&',-*,%*-$#((1*,&3 8+7'$1:*$$%*5$)1,;<*2"%)$1*%$''$%*=$$%*"#$%#$1',+((6*-$>%'$-1$$1)*5$)1,;<?*0(% )$17(6#$*%,$'*-(1(%)$1$%3 -1"%)&'"<<$%?3 &"#$C#$1',+((6*-$>%'$-1$$1)*5$)1,;#$%*7$55$%*"%#"6)"$%)$*01$),$'1.,B'$*#""1 '$1B,;%*#""1*)$1-$6,;0$*,%#$&'$1,%-$%*5$)1((-'*DE*'"'*FE*;((1?G*""0*0.%%$%*2,; #$$6*B,%)$1*#""1)$6,-*6$%$%*)(%*5$)1,;#$%*),$*/$6*#$1',+((6*-$>%'$-1$$1)*2,;%3 #$%&'()*+,-%(,-.**+&/'-&0%&(%--%(&1*.0-&0**. &0%&2%0.'34%(&+%%5%(*+%(&'(&6/(,-.7-%5'%2%879'(5:&17-&'(6%.%(-&.',';*<,&+%-&=';6 +%%2.%(5->&"#$%#&'( "#"$%"&"'()*$(+$,--'$../$-)01(+23$4'$(+$(55"'+$&"2*",()*$6("$7"2$)"2,"(8(*+2"82$%(0$7"2$9():);(""8$-5,:88")$,:)$"")$")"'*("%"6'(09<$")$6"$'(+(;-=+ I--'$6"$8(%"':8(+"'()*$&-'6")$5-"(#::5$%"'"(?2"$,"'&-',")7"6")$-,"'%--'6 *"*--(6$6("$,--'$6"$%"2'-1&%::'7"(6$"++")2(""8$#(0)<$'"+>";2(","8(0?$6" %"2::8%::'7"(6$#""'$2")$*-"6"$?-5")<$#-:8+H $8:)6"8(0?$6('(*"'")6"$%",-"*67"(6$,:)$7"2$%"&:?()*+;")2'15$,:)$7"2$?->>"8)"2 %(0$*'-2"$+2-'()*")<$--?$2")$::)#(")$,:)$7"2$->&"??")$,:)$%8()6,"'5-*")$6--' +>";(9("?$::)$2"$&(0#")$;")2':8"+$:8+5"6"$%",-"*67"(6$,:)$6(2$;")2'15$2-2$7"2 *",")$,:)$->6':;72$2-2$-)5(66"88(0?$7:)65:2(*$:9+;7:?"8")$,:)$,"'%'1(?"'+$%(0 *'-2"$-,"'%"8:+2()*$,:)$7"2$)"2$6--'$,--'*::)6"$+2-'()*") $1)(9-'5"$")$->$"8?::'$:9*"+2"56"$2";7)(+;7"$,--'+;7'(92")$,--'$>'-61;2("A 5(66"8")$")$)"22")<$5"2$):5"$-5$)-6"8-#"$6-;7$#""'$7()6"'8(0?"$1(2,:8$6--' 6-5()-A"99";2")$:8+$*",-8*$,:)$6"$7"2$""'+2$->2'"6")6"$+2-'()*$2"$,--'?-5")3J "

19 #$%&'()*+,&&-.+&/+0(.+(()+(12+,&.+1%3,.+)%&. (()4((.+.&/0%51+,&.+6&*/%5-+%)+$&*&/1()*2&,()*&)+%27 "#$%&'((%)*+,'(('*-$'.,-'*"/%,$.0*#(%*0$,%,-*1$%%,&*#(%*$%$2-,$3(1$%*$%*,& -$4(&$$2)*"/*)$*"%3,%*)('*5$'*6,+5'*46,78'*42(%)$%*(6&*)$*%$''$%*9((2*,% "#$25$,)&5(%)$%*3,7%: ;%$2-,$4$6$,)*9"$'*3,+5*3$1$2*""1*4(&$2$%*"/*)$*'"$-(%-*'"'*$%*)$ 4$&+5,11,%-*"#$2*-2"%)&'"88$%*#""2*$%$2-,$:*<$*%$''$%*3"2-$%*#""2*'2(%&/"2' #(%*$6$1'2,+,'$,'*=$6$1'2"%$%>*$%*-(2(%)$2$%*%,$'*)('*3$*,%*#"6)"$%)$*9('$ -2$$/*"/*'"$-(%-*'"'*$%*4$&+5,11,%-*"#$2*)$*'$*-$42.,1$%*-2"%)&'"88$%? (6&9$)$*"/*)$*9"-$6,715$,)*"9*5$'*#.2,-*-$0$%&'$*)..23(9$*$%$2-,$4$6$,)*'$ &'.2$%*$%*#"29*'$*-$#$%: B"%)$2*$,-$%*$%$2-,$4$)2,7#$%*#$2)0,7%'*)$*9(21'9(+5'?*)$*1$%%,&$+"%"9,$ $%*$$%*-2""'*)$$6*#(%*)$*0$21-$6$-$%5$,)*"/*),'*#6(1*%((2*5$'*4.,'$%6(%): " #$%&'()'*+,-&-.(/'0'(-'()1-2/'34-* 55.,'*,/-)(,678 "#$%#&'#(")&*#+"#,-*"'./01"2#34/&+&'56"#'.7&8'&2*#+00/#8"#90"/"2:#" ;"+"/7,2+'"#<"2'#+,8#"&*"2+0=''.7&8'&2*#$%>(/""+#<0/+8#+00/*"90"/+ '.7&38)<,=#9,2#+"#$%: 4&8'7,2+#"2#A/,21/&31#6"(("2#6"/6,,7+"#=,7"2#,,2*"*"9"2#02+"/#*""2 ("+&2*#,1100/+#8"#*,,2#="8#6"8#=,8"/&""7#'.7&8'"2#9,2#642#"2"/*&"("+/&39"2: "#("20+&*+"#=,/18=,568#0=#0.#+"#=02+&,7"#=,/18#9,2#*/02+'80--"2#900/ "2"/*&"#B"7"18/&5&8"&8C#8"#1422"2#0."/"/"2D#9"/+/,,*8#)&56#2&"8#="8#+" -&7&,7&'"/&2*#9,2#808#24#80"#*")02+"#("+/&39"2#+&"#6"8#*"907*#&'#9,2 "

20

21 6 "#$$%&'(()*#+*,%' -##).'%/*'#'*%01%&2#$..+/0'.0&1 -(&*2%*%&%)10%3%2)04-%& 0&*5%2%)/(&2 "#$%&"''(%) &"%*$$%*"%"+,-$*.//0*1($'$0*2$+# 3$4*5/++$)$6*789/0.6*:;%(*<==> "#$%&'()$*+ "#$%&&'$(#)$*+,-.#)$/&&'0#1)#2%#$(#'1)'34)3'#'-.0$/+.$%#$#2#*)'-4-)#-)15 -.%31)'-#$0++)$/#'%#'$%+.$6++')&#$%#$785#2#*)'-4-)#-)1'-4()2-9.$/#':2-4(); "#$785#2#*)'-4-)#-)1'-4()2-9.$0++)$.-#)$/#'%#'$%+.$"#$%$&'()*&+,$-&$./$/+. :'&%34)-#,#%'-9/#.$#.$%-1)'-,3)-#.#)6#'*#.;$<#)$*+,-.#)$6-2$)$/).%01&2 &+,$-&$./; "&#2$/+.$%#$#-0#.%&=11:2-)1-.0$-1$,#/&'%#'-.0$/+.$4&.43''#.)-#;$"#$*&1)#. /+.$-./&#'-.0$/+.$%#$6#)$6&'%#.$%++',-9$2+0#'$0#14(+)$%+.$%#$,+)#.$/+.,#)#'#$4&.43''#.)-#; "#$0#%+4()#0+.0$-1$##.$#>)'##=$3-)/2&#-1#2$/+.$(#)$2-,#'+2-1#'-.015$#. :'-/+)-1#'-.01:+'+%-0=+;

22 "#$%$&'($)$*%+&),'$&$*-.$/$%$.) " #$%$&'()*+,$(,%--&.'$('()*.$/$&0$'12,0$3,4'503,6-$3,74'8%$(,7&9(1$(" :" ;4'6993%$&9(1$&'(),3$)$()99(,$(,6'(1$&,9<09(/$4'8/,.'8(,%9(,<-**'$4$ 7&9(1*3-<<$(" =" $4$/3&'5'3$'3" "$'0$*&1*++-'.,2 $(,99(,49)$&$,$4$/3&'5'3$'3*/-*3$(,?99&7'8,&$/$('(),?-&13,)$0-A1$(,6$3,1$ =(2.3+1($.3(,*$>;7,;#33.,)(.4+3+-(*5+ "#$%%&'(&%)*$+,)$-#.$+%%&'.#/$.%.$#0*#)1%2''(/0.'0)*$/0*.$0)$/03#&,/0'#&0)*'4 5%)5#(.#)$10#$1#$-#&+%&20)*$+,)$-##/$67&%(,$+,),8$1#$9,&#)$:;<$-#33#) *#2%.0+##&1= 3#1&09+#)$-#.$1%#/2,.0*'.$>09)= "#>#$3#),1#&0)*$*,,.$70.$+,)$1#$5%)'72#).$#)$0'$'7(#&0#7&$,,)$%+#&-#01'4 5%)'72#).$*#'.77&1= "#$% &'()*++,-.&/+,&0.)&1(2.3+1($.3(,*$4+3+-(*5+&6+,&-.&7/.30.(-&,(.)&8.)., 8+)&74&..,&*.*./.,&575.,)&79&74&-.&1+,*.&).35(:,&-.&2.$). 2.-3(:9$$)3#;)##3&($<

23 "#$%&'(#)%&#*+),-.*-/&&%*0#%1'&'2#+3' "#$%#&'( "#$%&'(#&')*+,$#&'##$'-.#/'01$2&,.$#3#$/#'2.45#&,&,#6#'4*3)&7'/*$'4.#& ##$'+#%81,&#$'.4',$'&#'-3,95#$',$'/#'+#/3,90%%&312&113'.6#3-#8*&#$':.3/#$ **$'/#'4*3)&; <#$'/#3-#8,9)#'%&312&13#8#',$&#36#$&,#',%'*88##$'-#3#2(&6**3/,-/',$/,#$'/# +*&#$'6*$'/#',$-3##5'/#').%&#$'.6#3%&,9-#$;'=*&',%'$,#&'(#&'-#6*8'>?,# F#&'%122#%'6*$'(#&'8,+#3*8,%#3,$-%G2.$2133#$&,#5*3*/,-4*',$'/#'9*3#$'HID'#$ HJD':*%'4.-#8,9)'/..3'/#'&.#$'-#8/#$/#'#$'-1$%&,-#'4*3)&6..3:**3/#$'>?,# (,#3$*'B'#,%#$'6..3'##$'-.#/'01$2&,.$#3#$/#'4*3)&EK B'**$+./.6#3%2(.& B')8,4**&6#3*$/#3,$-'%5##8/#'$.-'$,#& B'8*-#'53,9?#$'6*$'0.%%,#8#'+3*$/%&.00#$ B'-.#/'-#L$&#-3##3/#'$*&,.$*8#'&3*$%4,%%,#B'M'/,%&3,+1&,#%N%&#4#$ B'53,))#8%'6*$'53,6**&'#,-#$/.4'#$'#00#2&,#6#'4.$.5.8,#3#-18#3,$-; "#$%&'()&'%%&'*+%,'-.&/0#+&%1%&,% /+23%0#0#%(%'%4%501#/#0%#0$2)150 E$-&"4$(.$&+*4$.=&A"-7((%4$&'(%&9$-&."5$0(."#$0"%7#F)*%)A00$%-"$,(0(4"7+(=&"# G,."-#"%7&+*$-&"%&4"-&/(4$0&>*04$%&5$6"$%&$%&>*04-&7$()9-&4$&)*%)A00$%-"$&"% 4$&-*$.$'$0"%7&'(%&4$&$.$/-0")"-$"-#,0*4A)-"$&-$&5$'*04$0$%3 "#$%&'(%&$$%&)*+,$-"-"$'$&$.$/-0")"-$"-#+(0/-1 23 '*.4*$%4$&((%5"$4$0#&'(%&$.$/-0")"-$"-&6*4(-&$0&7$$%&+*7$."8/9$"4&"#&4$&,0"8# -$&4")-$0$%&:7$$%&+(0/-+()9-; <3 '$$.&"%/*,$0#&'(%&$.$/-0")"-$"-=&43>363&'$$.&.$'$0(%)"$0#&:7$$%&+(0/-+()9-;?3 C3 (.7$+$%$&$%&*%,(0-"84"7$&-*$7(%7&-*-&4$&%$--$% D3

24 "#$%&'()&'%%&'*+%,'-.&/0#+&%1%&,% /+23%0#0#%(%'%4%501#/#0%#0$2)150'"#$%#&'( "#$%&$''($)#**+$,'#&-.%/$+0&&'($1'$'%&'($,2($''($)*'1$-*(-0##'#'(1'$32#4+ '($1'$.0%1%)'$+*'&+2(1$,2($1'$5'1'#/2(1&'$'('#)%'32# '$32#4+$%&$4/'%($'($&+'0(+$*9$:0%+'(/2(1&'$&+#0-+00#$'($+*'/','#%(); 7 "'($:'9'#4+$22(+2/$22(:%'1'#&$*,'#.''#&+$<*/%)*9*/%'=; 7 80%+&/2(1$:'922/+$1'$%39*#+9#%>&$,2($)2&; 7 8'$:'(*1%)1'$%(,'&+'#%()'($*3$1'$,**#?%'(%()&?'4'#.'%1$,'%/%)$+' 7 I'+$5'1'#/2(1&'$&J&+''3$3*'+$,*/1*'($22($KJ*+*E$322#$)22+$1' 4/%322+1*'/&+'//%()'($3*)'/%>4$(%'+$.2/'(; "#$%&'()&'*+%,'-.&/0#+&%1%&,%'/+23%0#0#%(% %4%501#/#0%#0$2)150'"#$%#&'( 634#0$#&*'7%%-0',.$')44%%&'8#&')4$'))&'""#'%#$%& '$#"%&'(%&)%$'9+1,0'(+4,))& F)$G"6"29&)6$(4$6&#$)("#$/"#$0"3&9$")$/"#$'"9"(6$(4$"2$11%$)("#$15$0"2(./#$H ()#"0")6""9B "#$%&'()"#* +,&&%#$-(./$0"")$-120")$13"2$13"2)&,"4$3&)$52167.#("8$")$#1"9"3"2()048 '"62(:3")$6112$;7215"4"$19(01519(4#")$<&&26112$,&2%#,&./#$1)#4#&&#$'(: ")%"9"$=-("$.1).722")#("8"(4$>? )"",#$0"")$,&&#2"0"9")$6("$/"#$#"%12#$&&)$()3"4#"2()0452(%%"94 (4$)("#$2"&9(4#(4./$()$6"$&&))&,"$6&#$52167.#("D$9"3"2()0$")$6(4#2('7#(" 0"4./"(6")$&.#(3(#"(#")$-(:)$")$<&&23&)$11%$6"$%14#")$0"4./"(6") <126")$")$'9(:3")$=#1"%1,4#(0"$()3"4#"2()0")$()$91%&9"$)"#<"2%")$") )("#$.1)#()7"$E$2")"<&'9"$"9"%#2(.(#"(#4'21))")$-(:)$0"%155"96"$%14#")?B

25 "#$%&'%()'*+),-.(&.(/0.1.+$*(1'./23.+4.%1 1**+2# "#$%#&%#&'()*+,%#&-%..%#&%%#&/*#"#0*%%1&.%1"#2&.*' +31*,+*#24&5()*6*+0-%&+31*,+*#2&.)%#2,&7*#6%)&83&*#,%)7%#&9"#&-8#8)")*"&%#&0877*++*%+4&:69*%+&9"#."#$%#&%#&'()*+,%#&78%,&6"")87&#*%,&;8)6%# 832%98%)6&,%)&8#6%)+,%(#*#2&9"#&+31*,+*#24 "#$%#&%#&'()*+,%#&<*'#&988) %*2%# *,+*#2 =8+,%#&<(11%#&#*%,&#886<"$%1*'$%);*'+&1"2%)&<*'#&688) 2%B#,%2)%%)6%4 =8+,%#&9"#&6%&6*+,)*.(,*% 2""#&871""2&#"&+31*,+*#2 C#"/-"#$%1*'$-%*6&9"#&-%,&-882+3"##*#2+#%,&*+&#86*2?7"")&*+&#*%,&98168%#6%A&988)&28%6%&08#0())%#,*%&*# 6%&.)%6%)%&7")$,&988)&2"+&%#&%1%$,)*0*,%*,4&D*,&-8%/, %0-,%)&#*%,&,%&2%16%#&988)&6*+,)*.(,*%4 C#"/-"#$%1*'$&.%-%%)&9"# #%,,%#&1%*6,&,8,&%%)1*'$% 08#0())%#,*% A2--.(&**+/B%.&.+/C.$- D+),-.(&.(/0.1.+$*(1' %1 " #$%&'(&)*(+,*-./)'/)01/2/,%+)2(/034/,5/&20/) 63../)'++,02++,3$0"#$%#&'( "#$%$&'%()*$+&*()+&+($,&$$+&%$-./,"",&0",&(- #$1"-$$%0&2'&$%3"%(+#-4$(,$+5&6+&7$,&89 7$11$+&+($.:$&,2$,%$0$%-&+($,&#$;/""#0 23$%&7$,&1$-,""+&3"+&#$<+,$#%$$%0$ 1$0%()3$+5 ='/(,-(+#&/$(0,&,2,&/"#$%$&'%()*$+ 73../)'++,08&/'/,09/%. :,*-./)'/)01/2/,%+)2(/034/,5/&2 >/-&$(#$+02?--'/(,-(+#&322%&1$0%()3$+&1$,$% ;2?$+B&23$%7$(0-0:"+#&(-&0"+&23$%120(#5 =2??(#$&1$0%()3$+&*.//$+&72$&0"+&22;&0$ +$,,$+&"4-'/(,-$+ 72$4,&0$&?(+(-,$%&0",&+($,&322%&,$&-A7%()3$+5 ='/(,-$+&(-&(+&7$,&1$/"+#&3"+ ""+0$$/72.0$%- ='/(,-(+#&/$(0,&:$/&,2,&?$$%&7$/0$%7$(0&(+&0$ +$,:$%;1$0%()3$+&"4*2+0$%/();$&$(#$+"%$+ 7$11$+5&C%&*()+&?$$%&?"+($%&2?&,2, -'/(,-(+#5 ='/(,-(+#&/$(0,&,2,&1$,$%&,2$*(A7,

26 "#$%&'%()'*+),-.(&.(/0.1.+$*(1'./23.+4.%1/.( 52--.(&**+/1**+2#/"#$%#&'( "#$%&'%(&$)*+,#-.&/0%*1%$#%'$#..#+%,2$%#-%##+%3**-,##.%0.##4$ 22+%#&5#+,*1''6.&$'&+5%*1,2$%,#%7#,-&/3#+%)*%0.#&+%)&/+%#+ 2+,#-'%5#1200#.&/0#-%8*-,#+%*3#-5#+*1#+9%:**- *3#-+21#'%0*1#+%#-%+&#$%1##-%62-$&/#+%*6%,#%12-0$%;##+ <*16#$&$&#4%12-0$1*,#.%3#-#&'$%&11#-'%3##.%0*6#-'%#+ 3#-0*6#-'=9%:#%<*+<(--#+$&#%)2.%5#.&/0%7.&/3#+%*4%24+#1#+9 >.'%,#%1&+&'$#-%,#+0$%,2$%7(&$#+.2+,'#%7#,-&/3#+%7#$#- <*+<(--#-#+?%,2+%1*#$%)&/%**0%5#.*3#+%&+%,#%3**-,#.#+%32+ '$-2$#5&#%32+%,#%1##'$#%ABC#.#0$-&<&$#&$'7#,-&/3#+=9%>.'%,2$ 24'6.&$'&+5%32+%#&5#+,*1%*6%,#%F#,#-.2+,'#%12-0$ G:#%F#,#-.2+,'#%12-0$%&'%&+,&$%6-*<#'%32+ &+$#-+2$&*+2.&'#-&+5%#+ <*+<#+$-2$&#%&+%A(-*62%7#$#- 32+%#+#-5&#9H 62--.(&**+/7%.&.+/8.$- 9+),-.(&.(/0.1.+$*(1' %1 *1%$#%5#.*3#+%,2$%24'6.&$'&+5%32+%,#%#&5#+,*1%32+%,#%,&'$-&7($&#7#,-&/3#+%$*$,#%5#'$#.,#%,*#.#+%)2.%.#&,#+9%"#$%&'%,2+%**0%7#$-#(-#+'822-,&5%,2$%8*-,$ " #$%&'()*$+,$-./,$0+12/3*130, "#$%&'#(')*#+#,'-).#()/0#+)1#2,3$4)%0)(#44%),(5%6/4#()#()7&2,',/3$#,(*#/+81(86#9 "#$#%"&'"#(-):#)1#+'*#$%#;4#)<8()5+#,(#=1#/0+,4/4#)*#'2,7<#()>%2'4)<#2?%21' $%1#)2#('#6#(4#()#()+81#)2,/,3%C/D)>%2'4)'#)*#'2,7;<%#2,(1)'882%0 02#<8+#2#(A9 )#*&+,&'"#(&#-)E+#,(#)',/42,*&4,#*#'2,7<#()$#**#()1##()4%#18(1)4%4 12%%4/3$8+,1#)<#26%1#(/;%('/#()#()$&()4%#5%6/4,1#),(<#/4#2,(1#()>%2'#( 1#;,(8(3,#2')'%%2)/3$&+'#()88()4#)188(9):882'%%2)?8+)'#)4#2&1*#48+,(1)<8( 2#(4#)02#<8+#2#(9:#),(<#/4#2,(1#()>%2'#()'882%6)+%0#('#)5%/4#()#()'#,(<#/4#2,(1#()*#42#;;#()'#)5%24#)4#26,7(9 -.+,&#-)F%1#2#)428(/834,#5%/4#(G)%;)#+#542,3,4#,4)1%#'5%0#2)>%2'4D),/)'# <28819 /&(01&'"#(- H B6'84)#2)##()IJ6%'#+/*#(8'#2,(1)?8+)?,7(D),/)#2)1##()<#2/3$#,'#($#,' <8()#,1#('%6//42&34&2#()8+/)<#21#+,75,(1684#2,88+9 H F#4),/)(,#4)<8(?#+;/02#5#(')'84)'#)2#1&+#2,(1/+8/4)8('#2/)?8+)>%2'#(9 H

SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006

SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006 SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006 1. Doelstellingen, hoofdlijnen en verantwoording wetsvoorstel 1 2. Commentaar op hoofdlijnen 3 3. Nut, noodzaak, kosten en proportionaliteit 4 4. Strijdigheid

Nadere informatie

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 Splitsingsdebat, Hilton Amsterdam, 21 November 2007 Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING Prof Dr Hans J.G.A. van

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : Ministerie van Economische Zaken Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven 1 Inleiding Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Behandeld door : J.H. Rietman Telefoonnummer : (050) 316 4367 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 17 HERDRUK

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Eerst echter het volgende.

Eerst echter het volgende. Nader voorlopig verslag van de leden van de PvdA inzake wetsvoorstel 30212 Wijziging van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk gasbeheer. De leden

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

11 oktober 2004 E/EM/4063988

11 oktober 2004 E/EM/4063988 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 11 oktober 2004 E/EM/4063988 Onderwerp Aanpak splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

2 Producenten grijze stroom laten betalen voor transport?

2 Producenten grijze stroom laten betalen voor transport? ECN Beleidsstudies ECN-BS-10-016 29 april 2010 Producenten van grijze stroom laten betalen voor transport? Notitie aan : Werkgroep Heroverweging Energie en Klimaat Kopie aan : A.W.N. van Dril Van : F.D.J.

Nadere informatie

actueel FORUM #03/12.02.09

actueel FORUM #03/12.02.09 actueel 18 Straks zonder stroom? Binnenkort is een groot deel van de energiebedrijven in buitenlandse handen... Tekst: Remko Ebbers, Jiska Vijselaar Foto: Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte en Robin

Nadere informatie

Dit advies, gedateerd 3 april 2015, nr. W /l, bied ik U hierbij aan.

Dit advies, gedateerd 3 april 2015, nr. W /l, bied ik U hierbij aan. Nr. WJZ/877024(6633) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en

Nadere informatie

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw,

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw, LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven Aan De aandeelhouders van Essent, NUON, ENECO, DELTA, NRE en Intergas Kopie Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraden

Nadere informatie

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN 2015D11090 LIJST VAN VRAGEN De commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben over het Rapport Aankoop Duits hoogspanningsnet door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Mevrouw dr. K. Arib Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Mevrouw dr. K. Arib Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Mevrouw dr. K. Arib Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding Datum 31 maart 2016 Ons

Nadere informatie

Hoofdkantoor. F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.

Hoofdkantoor. F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Hoofdkantoor F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 8456 1002 AL Amsterdam Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bank 63 50 33 178 Datum 22 november 2005 88/211/046

Nadere informatie

Ontslag simpeler na WW in deeltijd

Ontslag simpeler na WW in deeltijd DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.411 Ontslag simpeler na WW in deeltijd bronnen Brief vakbonden aan de Tweede Kamer d.d. 13.8.2009 over verlenging deeltijd WW Bedrijven kunnen werknemers makkelijker

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013 C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL 20 november 2013 Overzicht 1.Saldering 2.Zelflevering 3.Verlaagd tarief bij collectieve opwek Nb. Disclaimer: hoe

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 5 (Herdruk) 1

Nadere informatie

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter

Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE...6 vervallen: het bericht 'Kamervragen over aanhoudende afsluitingen vn stroom en gas', datumnr 070-7 Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 41 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

E.ON Cleaner & better energy

E.ON Cleaner & better energy E.ON Cleaner & better energy Onze strategie Van Europese energieproducent naar internationale aanbieder van & Minder kapitaal, meer waarde effectieve organisatie Van Geïntegreerd in hele waardeketen centraal

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 1.7.2013

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 1.7.2013 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.7.2013 C(2013) 4206 final ADVIES VAN DE COMMISSIE van 1.7.2013 overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2005/30013 (3764) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1135 Vragen van het lid

Nadere informatie

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Den Haag, maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 11 PROJECTNAAM: REDELIJKE OPZEGVERGOEDINGEN (ROVER) PROJECTNUMMER: 101948-30

Nadere informatie

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Autoriteit Consument & Markt t.a.v. Dhr. Dr. B.M. Overvest Postbus 16326 2500 BH Den Haag Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Datum: 4 november 2013 Betreft: Onderzoek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer C VOORLOPIG VERSLAG

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 29 september 2016

No.W /III 's-gravenhage, 29 september 2016 ... No.W12.16.0191/III 's-gravenhage, 29 september 2016 Bij Kabinetsmissive van 14 juli 2016, no.2016001298, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH. Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij H. o. p. Motie \ \ x Agendapunt: 13 \ o«v ^ o^coswu* ^ «w ^OON, «o ON, c^^? c^v«^t Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties prof dr wim derksen Aan de directeur Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer drs J.M.C. Smallenbroek zondag 23 november 2014 Geachte heer Smallenbroek, Op uw verzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt.

Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt. Van: Vereniging Eigen Huis Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt. I. Inwerkingtreding Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie CONCEPT Aan de Voorzitter van de Europese Commissie B-1049 Brussel België Onderwerp: Gemotiveerd advies (subsidiariteit) over het EU-voorstel voor een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Raadsvoorstel/burgerinitiatief: behandeling raadsvoorstel warmtetarieven Almere Stad (RV-24) in samenh... Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Page 1 of 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Reactie op het consultatiedocument Duurzaamheid in Energietoezicht

Reactie op het consultatiedocument Duurzaamheid in Energietoezicht Reactie op het consultatiedocument Duurzaamheid in Energietoezicht Inleiding De Vrijhandelsorganisatie voor (verder: VOEG ) heeft kennisgenomen van het door de Autoriteit Consument & Markt op 22 oktober

Nadere informatie

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6.1 Aanpassingen van de infrastructuur in Nederland De energietransitie kan ingrijpende gevolgen hebben voor vraag en aanbod van energie en voor de netwerken

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

!a#envatting van +e,-./ +oor!ti23ting E2ono#i523 6n+er7oe8 9!E6: ;niver5iteit van /#5ter+a#. /#5ter+a#?

!a#envatting van +e,-./ +oor!ti23ting E2ono#i523 6n+er7oe8 9!E6: ;niver5iteit van /#5ter+a#.<E<.aar5#a en,< +e =ooi> /#5ter+a#? 10 De welvaartseffecten van het 0plitsingsvoorstel!a#envatting van +e,-./ +oor!ti23ting E2ono#i523 6n+er7oe8 9!E6: ;niver5iteit van /#5ter+a#.@li BCCD 1 "#$%&'('#)*+(('$,-(..#&/01#

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie