Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse),"

Transcriptie

1 Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Nadat ik in mei 2007 uw antwoord ontvangen heb, op mijn vragen die ik destijds gesteld heb. Heb ik in alle gebrek geprobeerd, uw antwoord en de aangehaalde Bijbelcitaten en genoemde geschriften te bestuderen. Allereerst past het mij om u beiden te bedanken voor de tijd die u vrij heeft willen maken het om het een en ander op papier te zetten en om indertijd ook een gesprek met mij aan te gaan in de consistorie. Gezien de inhoud van uw brief heeft het ook voor u enige uurtjes gekost, en nogmaals dank daarvoor. Ik heb toen toegezegd om het te bestuderen en om erop terug te komen, immers gaf u zelf al aan, dat u ten allen tijde bereid was om in gesprek te blijven. Gezien de citaten uit Gods Woord en de geschriften die aangehaald zijn, heb ik er (misschien te) lang over gedaan om alles te lezen, en nog eens te lezen, en nog eens te lezen. Maar gezien de zorgvuldigheid die er gepast is aangaande deze zaken, en omdat ik ook zeker géén theoloog ben, heeft dit enige tijd gevergd. Tijdens het lezen van de aangehaalde geschriften rezen er wel vragen op, in de loop van dit antwoord zult u die vanzelf tegen komen, ik hoop dat u de tijd nog vrij zou willen maken om dit dan ook te bestuderen, we zijn toch immers nooit te oud om te leren. Deze brief was met opzet geschreven om meer kennis en inzicht te krijgen van de schrift en sommige leerstellingen. Ook was die brief geschreven uit oog en liefde voor naaste personen waar u over gesteld bent als ouderling. Beseffend dat we allemaal ellendige mensen zijn met fouten en gebreken. Daarom hoop ik dat u beiden nog éénmaal de tijd vrij zou willen maken om deze brief te bestuderen, en hoor graag nog van u beiden. Vriendelijke groet, D.P. Haaij - Bruinisse 1

2 Wat was de vraag? Is er geestelijk leven voor de rechtvaardigmaking? Antwoord: Niet van Gods zijde, want : a. Er is een rechtvaardigmaking voor het geloof, van eeuwigheid, in de verkiezing; in de Raad des Vredes; Borgstelling van Christus b. Er is een rechtvaardigmaking voor het geloof, in de opstanding van Christus. Bij antwoord a haalt u 2 Tim 1:9 aan en bij antwoord b haalt u Rom. 4:25 aan. 2 Tim 1:9 - Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken,maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Rom 4:25 - Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Allereerst zegt u dat er van Gods zijde geen geestelijk leven is voor de rechtvaardiging omdat er een rechtvaardigmaking voor het geloof is en wel van eeuwigheid. Ik wil u (en de uwen) dan ook met alle liefde wijzen op het geschrift van van der Groe DE GEREFORMEERDE GRONDLEER waar hij dan ook op pagina 47 schrijft: (..) Wat de eerste opvatting betreft is het zeker, dat al vanouds bij sommigen van onze kerk alzo over de rechtvaardigmaking gesproken en geleerd wordt, alsof ze reeds voor het geloof aan de zijde Gods geschiede, hetgeen dan ook de Remonstrant Epischopius aanleiding gaf om te zeggen, in zijn antwoord op de Proeve van Heidanus, En dit is de oorzaak NB, dat velen onder de proevers-geloofsgenoten ronduit bekennen, dat de vergeving der zonden, de rechtvaardigmaking of de toerekening der gerechtigheid van Jezus Christus aan het geloof zou vooraf gaan(..) Wat zeggen de kanttekeningen? 2 Tim 1:9? Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus 35 Jezus, voor de tijden der eeuwen. 2

3 27: Namelijk door Zijn Zoon Jezus Christus 28: Namelijk uiterlijk door de prediking des Evangelies, en inwendiglijk door de krachtige werking Zijns Geestes. 29: Dat is, die zichzelve heilig is, en die ons roept tot heiligheid. 30: Namelijk die als een voorgaande of voorgeziene oorzaak deze roeping zouden verdienen, of God daartoe zouden hebben bewogen 31: Dat is, naar dat het Hem beliefd en behaagd heeft van eeuwigheid, bij Zichzelven, over ons te besluiten. 32: Dat is, genadig voornemen, welks enige en eerste bewegende oorzaak is de onverdiende genade en barmhartigheid Gods. 33: Dat is die God in Zijn raad voorgenomen en besloten heeft ons te geven. Zie dergelijke Joh, 17:24. Want deze genade is ons metterdaad niet van eeuwigheid, maar in den tijd gegeven, wanneer wij dadelijk geroepen worden, maar wordt alzo gezegd, omdat dit dadelijke geven geschiedt naar dat eeuwig voornemen Gods, hetwelk zo vaststaat alsof het alrede volbracht ware. 34: Dat is, om derzelver vruchten door Jezus Christus te verkrijken 35: Dat is van eeuwigheid, of gelijk hij elders spreekt, voor de grondlegging der wereld. We hebben ook de Bijbelverklaring van Matthew Henry er eens op nageslagen en ook hij leert hier duidelijk over dat het een voornemen Gods is dat in de tijd voltrokken zal worden. Maar om niet te veel verschillende schrijvers erbij te halen wil ik het verder bij Gods Woord houden. Bij Rom 4:25 was u (wellicht onbewust) het woordje onze vergeten, dit verder terzijde ik heb ook hier de kanttekening er eens op na geslagen en het 4 hoofdstuk geheel gelezen en nadrukkelijk het 25 e vers omdat u dit hebt aangehaald. Wat lezen we: Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. 53. Namelijk van God Zijn Vader, Rom Namelijk te verzoenen en teniet te doen 1 joh. 1:7;2:2 55. Namelijk overmits God door deze opwekking betoond heeft, dat Hij den dood Zijns Zoons voor een genoegzaam rantsoen voor onze zonden heeft aangenomen, en Zijn volkomen gehoorzaamheid wil aannemen tot rechtvaardigheid voor allen die in Hem geloven. Want indien Christus in den dood gebleven ware, zo zou Zijn voldoening niet volkomen geweest zijn, en Hij zou ons de kracht van die niet hebben kunnen toeeigenen. Volgens mij wordt er bij 55 toch duidelijk een rechtvaardiging door het geloof beschreven? 3

4 Wat zeggen de geschriften? Wat schrijft Calvijn in zijn Institutie? In boek 3 het eerste hoofdstuk schrijft hij: En in de eerste plaats moeten wij weten, dat al wat Christus tot zaligheid van het menselijke geslacht geleden en gedaan heeft, voor ons zonder nut en van geen gewicht is, zo lang Christus buiten ons is en wij van Hem gescheiden zijn. (Zie 2 tim 1:9 D.H.) (..) Zoals ik al gezegd heb, al wat Hij bezit staat in geen betrekking tot ons, totdat wij met Hem tot een samengroeien. Ook in 1618 speelden er al vragen over deze zaken en we hebben hier de Acta eens op nageslagen. Wat zegt de Acta van de Nationale Synode VII. On-Schriftmatige stelling. VII. Schriftmatige tegenstelling. De besluiten der verkiezing en der rechtvaardigmaking, zijn eenvormig en gelijkvormig. Deze stelling is vals. Want op deze wijze worden de verkiezing en de rechtvaardigmaking, dewelke de Schriftuur zeer nauw onderscheidt, onvoorzichtelijk onder elkander vermengd. Want 1. wij zijn verkoren van eeuwigheid, maar wij worden gerechtvaardigd in der tijd; 2. Door het geloof worden wij gerechtvaardigd, maar wij worden niet door het geloof verkoren. 3. Allen, die waarlijk gerechtvaardigd zijn, die zijn inderdaad verkoren, maar niet allen, die waarlijk verkoren zijn, zijn nu inderdaad gerechtvaardigd, maar zullen te zijner tijd gerechtvaardigd worden. De besluiten der verkiezing en rechtvaardigmaking zijn niet eenvormig en gelijkvormig. Rom. 8, vs. 30. Die Hij gepraedestineerd heeft, dezelven heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen heeft, dezelven heeft Hij ook verheerlijkt. 4

5 Ook hier lezen we duidelijk dat God wel van eeuwigheid een Kerk heeft verkoren maar dat deze in de tijd gerechtvaardigd wordt, en hoe? DOOR het geloof alleen! Uw citaten uit het Schatboek van Ursinus (blz. 472,476,477) schrijven ook duidelijk over het voornemen Gods. Van Gods zijde is alles volbracht voor de zaligheid maar de mens moet die zich door het geloof toe-eigenen. Wat schrijft u nog meer? Nee, de rechtvaardigmaking gaat vooraf aan de heiligmaking. U haalt hier Ezechiël 16 :6 aan: Als ik u voorbijging, zo zag ik u, vertreden in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef! Ja, Ik zeide tot u in uw bloed; Leef! Naar mijn idee wordt er in Ezech. 16:6 gehandeld over Jeruzalem en haar inwoners ( zie vers 1 en 2) En kun je dit niet vergeestelijken omdat dit verder niets met wedergeboorte of levendmaking te maken heeft. En tenslotte in uw antwoordt op vraag 1: Maar wel ten opzichte van de bewustheid van de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie, kan er geestelijk leven zijn voordat de ziel daarvan met bewustheid voor zichzelf dit aannemen en zich toe-eigenen kan. De volkomen toerekening van Christus door God, die in de wedergeboorte plaats heeft, en op grond waarvan de uitverkorene gerechtvaardigd word, wordt niet door alle levengemaakten met dezelfde vrijmoedigheid en kracht aangenomen. In die aanneming is de levengemaakte afhankelijk van de bediening des Heiligen Geestes. U haalt hier de Heidelberger Catechismus aan en wel vraag en antwoord Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antw. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus ; alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan, je, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. 5

6 Allereerst zien we in antwoord 60 ook duidelijk beschreven: door het geloof, dan verwijst u naar de laatste regel: in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. We zien hier zo mooi beschreven, in deze zondagsafdeling van onze catechismus, dat ondanks, dat ons geweten ons aanklaagt onze zekerheid buiten ons zelf ligt en dat, is niet door een gevoel of iets dergelijks maar door het geloof! Wat zegt Ursinus bij dit tekstje? (in zoverre ik zulk.) Allereerst verwijst hij naar Johs. 3:18 waar we lezen: Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods. Ook hier duidelijk door het geloof! Ook haalt u de Nederlandse geloofsbelijdenis aan en wel artikel 22. Als we de N.G.B. lezen mogen we er van uit gaan dat dit geschrift zuiver is, we lezen ook daar nergens een rechtvaardigmaking voor het geloof, wel duidelijk ook hier een rechtvaardiging door het geloof. In artikel 22 wordt duidelijk met Paulus ingestemd dat we door het geloof alleen gerechtvaardigd worden! Wat lezen we nog meer? Efeze 1:13 (met kanttekening 46) (..) De beloften van de vergeving onzer zonden, van onze aanneming tot kinderen en onze eeuwige erve, worden ons gedaan door het Evangelie, en worden DOOR het geloof ons toegeëigend. De verzegeling des Geestes, die daarbij gevoegd wordt, is de WEDERGEBOORTE of vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmede Hij onze zielen begiftigd en daarop drukt, als wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van deze beloften. En betuigt bovendien hetzelve aan ons gemoed, als met een Goddelijke inspraak, waarover wij ook God als onze Vader durven aanroepen, en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods. amaar de rechtvaardige zal uit het geloof leven(..) Hebr 10:38 a Romeinen 3:22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. a Hebreen 11:6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. 6

7 En zo kan ik nog wel een hele reeks van tekstjes opnoemen maar dat doen we maar niet omdat het anders te uitvoerig wordt, ik had mezelf voorgenomen om me zo veel mogelijk bij de 3 genoemde oudvaders te houden maar wil toch nog een stukje van Thomos Boston aanhalen uit zijn boek Berouw. Blz. 38 De ziel waarin bekering gewerkt wordt is niet alleen een overtuigde, maar ook een gelovende ziel. Geloof is de oorsprong en bron van bekering. De genade van het geloof en de bekering worden, op hetzelfde tijdstip, samen geschonken. Toch gaat, in de orde van de natuur, geloof aan de bekering vooraf. En de daad van het geloof gaat vooraf aan de oefening van de bekering. En hij die zich wil bekeren, moet eerst in Christus geloven opdat hij zich kan bekeren. Ik weet dat sommigen het anders leren, maar dit is de leer van de Bijbel en van onze Catechismus. Geloof is absoluut de genade die vooropgaat. Het is de eerste ademtocht van een ziel die tot leven gewekt is: Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen (Hebr. 11:6) Daarom is het onmogelijk zich te bekeren, want dat is Hem heel behaaglijk (Jer. 31:20) Dat lezen we ook in Johannes 15:5 Zonder Mij dat is: gescheiden van Mij (en er is geen vereniging met Hem dan door de Geest van Geloof) kunt gij niets doen - wat voor God aanvaardbaar is. Daarom kunt u zich niet bekeren. Het geloof is in het bijzonder de genade die tot bekering leidt: En zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon (Zach, 12:10) Zo wordt het eigenlijk weergegeven ; En een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot de Heere( hand 11:21) Als bekering de ziel leegt door tranen te storten van goddelijke droefheid, dan is het het geloof die deze tranen verwekt. Het is geloof dat het harde hart versmelt, dat leidt tot de bekering. Het oog van het geloof vestigt zich op God in Christus, en dan keert de ziel zich tot Hem door bekering (Jer 3:22) Tot zover Thomas Boston ook hier duidelijk beschreven DOOR het geloof en niet anders! 7

8 Vraag 2 De vraag was: Is er een onbewuste overgang in Christus? Uw antwoord: Nee, de mens wordt de werkingen des Geestes gewaar (Joh. 3:7,8); maar hij kan meestal niet direct zien en geloven dat dit nu een zaligmakend en wederbarend werk is van de Heilige Geest, door bestrijdingen en duisternis. En Er is een zwak en een sterk geloof U verwijst hierbij naar de Institutie van Calvijn en De Toetssteen van Van der Groe. U geeft aan ook niet te geloven in een onbewuste overgang in Christus. Al met al was ik toch wel verblijd dit te lezen, maar niet onbewust betekent wel bewust. Dan wil ik u toch een stukje citeren van uw eigen dominee (ds. A. Schultink) en wel uit het boekje De Parel van grote Waarde..Ook leggen ze de bewuste kennis van Christus bij de wedergeboorte en er is geen gevaarlijker leer dan die leer.. (blz. 14) Wat zegt Gods Woord? 2 kor 5: 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel het oude is voorbijgegaan zie het is alles nieuw geworden. Leest u, indien iemand.. Wat zegt de kanttekening bij in Christus? Dat is, waarlijk Christus kent, en met Hem verenigd is. 8

9 2 Petrus 1:3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles wat tot het leven de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis Desgenen Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd 2 Kor. 13:5 Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of ken gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt? Dan geeft u ook als antwoord dat er een zwak en sterk geloof is, ik heb dit dan ook niet ontkend, en doe dat dus ook nog steeds niet, wel ben ik er van overtuigd dat, of het is een zwak of sterk geloof, deze beide in de genade zijn! Zeker heeft Gods Volk te maken met aanvechtingen en bestrijdingen van de vorst der duisternis, maar als een mens met de dichter van ps. 56 heeft in mogen stemmen: Ik heb het zelf uit Zijnen Mond gehoord ligt dat vast! Wat leren de Remonstranten? (acta van de synode) Ten zesde zeggen de Remonstranten dat God in dit leven zijne uitverkorenen aangaande hunne verkiezing tot de heerlijkheid, onzeker en twijfelachtig is latende. Wat leert ds. G.H. Kersten? (gereformeerde dogmatiek) Over het verzekerend geloof Tot deze (volle) verzekerdheid komen niet al Gods kinderen Wat zegt de Acta van de Synode? Maar ditzelve oordelen de Broeders van Noord-Holland mede vals te zijn, en openbaarlijk met de H. Schriftuur te strijden. Derhalve zeggen zij daarentegen, dat God in dit leven zijne uitverkorenen door zijnen H. Geest, van deze zoo grote en onbegrijpelijke weldaad zeker maakt. Waarvan de waarheid uit de Schriftuur blijkt. Ps. 23:1. God is mijn Herder, ik zal aan niets gebrek hebben. vs. 4. Al ware het, dat ik wandelde door het dal der dodelijke schaduw, ik zal niet vrezen, want Gij zijt met mij, vs. 6. Zekerlijk, zijne goedheid en vriendelijkheid zullen mij navolgen alle de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heeren blijven tot de lengte mijner dagen. 9

10 Rom. 5:5 - De hope maakt niet beschaamd, want de liefde Gods is in onze harten uitgestort door den H. Geest, die ons gegeven is. Rom. 8:15 - Gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze, maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door denwelken wij roepen Abba, dat is, Vader; vs. 16. Welke Geest zelfs ook betuigt, samen met onzen Geest, dat wij kinderen Gods zijn, enz. 2 Cor. 1:21 - Die ons met u versterkt in Christus, en die ons gezalfd heeft, is God; vs. 22. Die ons ook verzegeld heeft, en in onze harten het pand des Geestes gegeven heeft.. Efeze 1:13 - Gij zijt verzegeld geworden door den H. Geest der belofte. 2 Tim. 1:12 - Ik weet, Wien ik geloofd heb, en ben verzekerd, dat Hij ook machtig is, hetgeen ik bij Hem heb, te bewaren. En voorwaar, indien de verkorenen in dit leven onzeker blijven van hunne verkiezing, zoo zal daar geen gevoelen zijn der genade, geen vast vertrouwen des geloofs, geene zekerheid der zaligheid, geen vrede der conscientien. Welke alle te zamen nochtans, gelijk alle de geestelijke zegeningen, uit de verkiezing, als uit hun fontein, voortvlieten en voortkomen. Elk kind van God weet dat hij gerechtvaardigd is, door het inwendig getuigenis van de Heilige Geest, naar de mate des geloofs: Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen door Welken wij roepen ; Abba Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn Rom 8:15-16 Ook het zwakste geloof in Christus Jezus kent hier iets van! Artikel 22. Van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven, dat, om ware kennis dezer grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, óf dat niet al wat tot onze zaligheid van node is, in Jezus Christus zij; óf, zo het alles in Hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens Hem iets meer toe behoeft, ware een al te ongeschikte godslastering; want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve Zaligmaker 10

11 ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt; want het is maar een instrument, waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenende al Zijn verdiensten en zoveel heilige werken, die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid; en het geloof is een instrument dat ons met Hem in de gemeenschap van al Zijn goederen houdt; dewelke, de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Artikel 23. Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onzer zonden om Jezus Christus? wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is; gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet, of uit genade gerechtvaardigd zijn, door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelven of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van den gekruisigden Christus alleen, dewelke onze is wanneer wij in Hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken, en ons vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, dewelke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelven of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook ware, wij moesten (helaas) verslonden worden. En daarom moet een iegelijk zeggen met David: HEERE, ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen,22 in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben?23 En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?24 22) Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, In de rest van Rom. 10, verklaart de apostel het middel, waardoor het ware geloof in Christus wordt verkregen; namelijk door de predikatie des Evangelies, gepredikt van degenen, die daartoe wettelijk gezonden zijn, hoewel deze in allen hare behoorlijke vrucht niet heeft. 23) niet gehoord hebben? Dat is, geen wetenschap hebben, daar zij door het gehoor van Gods Woord toe gebracht 11

12 worden; dewijl de kennis noodzakelijk tot het geloof vereist wordt; Joh. 17:3.(Zie onder!) 24) die hun predikt? Namelijk het Woord Gods. Het Griekse woord Keryssein betekent eigenlijk ene uitroeping, of publieke verkondiging doen, die door de stadsboden vanwege de overheid aan de burgers geschiedt, en wordt alhier, gelijk ook doorgaans in de Heilige Schrift, genomen voor de verkondiging des Evangelies, die door de apostelen en andere leraars van Christus' wege aan de mensen gedaan wordt. Zie Matth. 3:1, en Matth. 4:17,23; Mark. 1:4,7, en Mark. 16:15; 2 Cor. 5:19,20.. Ds. F. Mallan leert in Zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus: Dat als het geloof in de ziel geplant wordt de Middelaar nog geheel verborgen is Daar tegenover leert Gods Woord Joh 17:3 En dit is het eeuwige leven,6 dat zij U kennen, den enigen7 waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.8 6) het eeuwige leven, Dat is, de weg en het middel om tot het eeuwige leven te komen is de rechte kennis Gods en des Middelaars Jezus Christus, namelijk vergezeld met een vast vertrouwen; gelijk dit woord ook genomen wordt Jes. 53:11. 7) den enigen Of, den allenen; in den grondtekst staat niet, dat de Vader alleen de waarachtige God is, maar dat de Vader de alleen, of de enige ware God is. Want de ware God is maar een enig goddelijk wezen in drie personen bestaande. En daarmede worden uitgesloten alle andere valse goden, die de heidenen dienden; Jer. 10:11; 1 Cor. 8:6; Gal. 4:8,9, maar niet de Zoon noch de Heilige Geest, die ook deze enige ware God zijn en genaamd worden; Joh. 1:1; Hand. 5:4; Rom. 9:5; 1 Cor. 3:16,17; 1 Joh. 5:7,20, en elders. 8) gezonden hebt. Namelijk als den enigen Middelaar en Zaligmaker, zonder welken niemand met God kan verzoend of verenigd worden; Hand. 4:12; 1 Tim. 2:5. 12

13 Vraag 3 De vraag was komt het geloof voor of na de wedergeboorte? Uw antwoord was: De wedergeboorte ( in engere zin) = levendmaking door de inwendige roeping; en gaat aan het geloof vooraf. Deze is in de mens passief ( lijdelijk) U verwijst hierbij nog naar de Dordtse Leerregels art. 12 De wedergeboorte ( in ruimere zin) is de bekering die naar buiten toe zichtbaar wordt in de geloofswerkzaamheden en vruchten. Dit is de dadelijke (actieve) bekering. Deze vloeit voort uit het geloof. U verwijst hier naar Ursinus. De orde des heils is dus volgens u als volgt : Roeping Wedergeboorte Geloof Rechtvaardigmaking Heiligmaking Allereerst: Van nature hebben we als mensen schuld, hemelhoge schuld. Die we zelf niet kunnen (en willen) betalen. Zolang we niet wederomgeboren zijn is God voor ons een verterend vuur en een eeuwige Gloed bij Wie niemand wonen kan. Naar ons idee moet de mens aan deze kant van het graf verzekerd zijn van zijn verzoening met Hem want anders is het verloren, voor eeuwig verloren. Want tenzij iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Dit wat betreft de noodzaak wat betreft de wedergeboorte. De vraag ging over de wedergeboorte en u gaat daar op in, u vertelt hier over een wedergeboorte in engere zin en ook een wedergeboorte in ruimere zin. Met alle respect voor deze mening wil ik u toch vragen waar de schrift spreekt over een wedergeboorte in engere/ruimere zin? Wat ik zelf nog al jammer vond is dat u wel citaten van Ursinus gebruikt hebt om zoals u zelf zegt uw stellingen te bewijzen maar dat er uit zondag 33 geen enkel citaat gebruikt wordt. Daarom heb ik dat zelf wel gedaan. 13

14 Blz 210 Er zijn twee delen in de bekering, namelijk een doding of afsterving van de oude mens of van het vlees, en een levendmaking of opstanding van de nieuwe mens of van de geest. Dat leert de apostel in Rom. 6:4-6, Ef. 4:22-24 en Kol. 3:9v. Zo spreken wij beter met de Apostel, als met degenen die de verbrijzeling en het geloof tot delen van de bekering maken. Onder de verbrijzeling verstaan zij de doding en onder het geloof verstaan zij die blijdschap welke volgt op de beoefening van rechtvaardigheid en nieuwe gehoorzaamheid. Dat zijn vruchten des geloof, maar in geen geval het geloof zelf. En de verbrijzeling gaat aan de bekering vooraf, en is de bekering zelf niet noch een deel ervan, maar alleen een voorbereiding tot de bekering en dat alleen bij de uitverkorenen, en niet bij anderen. De oude mens is de verdorven natuur van de mens. De nieuwe mens is de natuur van de mens, die naar Gods beeld weer opgericht is. Blz 213 Nu komen deze beide delen van de bekering uit het geloof voort. De reden hiervan is, omdat niemand de zonde haten en tot God komen kan, of hij moet God liefhebben. En niemand heeft God lief, of hij is met het geloof begiftigd, d.w.z. dat hij stellig gelooft, dat God barmhartig is en in genade aanneemt allen, die zich bekeren en met een waar geloof tot Hem de toevlucht nemen. Allereerst geeft u zich uit over de bekering In engere zin en verwijst naar de dordtse leerregels artikel 12, ik wou u hierop de vraag stellen wat u verstaat onder metterdaad geloven. Want we lezen hier toch duidelijk geen onderscheid tussen de hebbelijkheid en dadelijkheid des geloofs ten aanzien van de wedergeboorte? De orde des heils is volgens u: Roeping-- wedergeboorte- geloof- rechtvaardigmaking- heiligmaking verheerlijking. Wat zegt de acta van de synode? Blz.225: (..)nu, deze fontein en deze opperste en eerste oorzaak is anders geene dan de eeuwige preadestinatie Godes, dat is, zijn eeuwige raad van ons voor anderen in Christus zalig te maken. Want uit deze fontein is vloeiende de uiterlijke en innerlijke roeping tot het geloof in Christus van alle dengenen die zalig worden. Daaruit vloeit het geloof en de bekering; daaruit vloeit de rechtvaardigmaking(..) We zien hier toch duidelijk dat het geloof en de wedergeboorte in een andere volgorde staat als die bij u. De heilsorde van de synode: Roeping geloof rechtvaardigmaking wedergeboorte heiligmaking 14

15 verheerlijking Wederom geef ik u onderstaande tekst omdat deze zeer veel duidelijkheid geeft: Efeze 1:13 (met kanttekening 46) (..) De beloften van de vergeving onzer zonden, van onze aanneming tot kinderen en onze eeuwige erve, worden ons gedaan door het Evangelie, en worden DOOR het geloof ons toegeëigend. De verzegeling des Geestes, die daarbij gevoegd wordt, is de WEDERGEBOORTE of vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmede Hij onze zielen begiftigd en daarop drukt, als wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van deze beloften. En betuigt bovendien hetzelve aan ons gemoed, als met een Goddelijke inspraak, waarover wij ook God als onze Vader durven aanroepen, en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods. Vraag 4 Wat was de vraag? Is de vergeving der zonden noodzakelijk? Uw antwoord hierop was: Ja U geeft hier aan dat de vergeving der zonden noodzakelijk is, maar bij zo n antwoord rijzen er direct vragen op. Meerdere malen hebben we uw predikant (ds. A. Schultink) horen vertellen, dat het niet noodzakelijk is dat men gerechtvaardigd wordt. Lezen we verschillende verklaringen van predikanten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Nederland komen we o.a. tegen: Uitspraak ds. v/d Woestijne in een preek over HC zondag 25 Ik geloof wel zegt Gods Volk, maar ik heb de Heere Jezus nog niet, en ik heb geen Borg voor mijn schuld.. Psalm 32 (berijmd 1773) spreek toch van : 15

16 Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven Vraag 5 Wat was de vraag? Is zekerheid noodzakelijk? Uw antwoord(en) : Ja, daar dient de gelovige naar te staan; er dient wasdom te zijn in de genade. U verwijst hierbij nog naar 2 Petrus 2:10 In het geloof is geen twijfel. De zekerheid wordt verkregen door de oefeningen des geloofs. Laten we eerst maar beginnen bij uw eerste antwoord, u zegt dat zekerheid noodzakelijk is en dat de gelovige er naar dient te staan. U spreekt ook over wasdom in de genade. En u verwijst nog naar een Bijbelgedeelte. Allereerst willen we u erop wijzen dat dit niet in 2 Petrus 2 staat maar in 2 Petrus 1. Het antwoordt wat u hierop geeft heeft verder dan ook niet veel commentaar nodig omdat we het hier ook wel mee eens zijn. Maar dan schrijft u ook nog: in het geloof is geen twijfel. Het antwoord wat u hier geeft kunnen we ook wel deels in het boekje van ds. Kersten lezen korte lessen over kort begrip dus willen we hier dan ook maar op in haken. Nu lezen we toch in dit boekje: Maar dat wil niet zeggen, dat al Gods volk, in wier harten het geloof is gewrocht, nu ook van de beloften Gods en de vergeving der zonden verzekerd zijn, al genieten zij de vruchten daarvan. Dit bovenstaande geloof is dan toch een onzeker geloof? 16

17 Vraag 6 Wat was de vraag? Is er een voorbereidende weg? Wat waren uw antwoorden? Er is geen voorbereiding van de zijde van de mens tot de wedergeboorte. Er kunnen algemene overtuigingen zijn, die ook in de kunnen verworpenen zijn, die door sommigen oudvaders als voorbereidingen van Gods zijde worden beschouwd voor Zijn uitverkorenen. Deze kunnen echter beter voorafgaande werkingen worden genoemd. Dis zijn echter geen beginselen van het geestelijk leven. Nee, niet tot het geloof. Een dode zondaar wordt in de wedergeboorte levend gemaakt en ingelijfd in Christus. Er is wel een toeleidende weg tot Christus. Van de kant van de mens is er zeker geen enkele voorbereiding tot de wedergeboorte. Maar we lezen duidelijk bij verschillende oudvaders een voorbereidend werk. Met name Ursinus en v/d Groe zijn hier zeer duidelijk over deze Godgeleerde oudvaders spreken niet over voorafgaande werkingen zoals u dat beter genaamd vind maar hebben het over een voorbereidend werk! Ik vind het dan zelf niet netjes (en dat moet me toch even van het hart) dat u zegt dat het BETER voorafgaande werkingen genoemd kan worden, met andere woorden u weet het beter!? En zij waarschuwen er zelfs voor om bijvoorbeeld overtuigingen tot delen van de bekering te maken! Ik wil ook duidelijk zeggen dat men nooit mag rusten in een overtuiging omdat er verschil is tussen een zaligmakende en algemene overtuiging, en dit kan men pas zien nadat men Christus door een waar geloof is ingelijfd! En dan de toeleidende weg, volgens u is er in de wedergeboorte (zoals ik het begrijp) nog een toeleidende weg tot Christus. Gods Woord spreekt nergens over een toeleidende weg tot Christus, nee Paulus preekt DE weg namelijk Christus, want Christus is de deur waardoor allen naar binnen moeten gaan. Theodorus van der Groe, was één van de door u aangehaalde oudvaders, ik zal een citaatje geven wat u vast wel bekend is: 17

18 Maar de overtuiging zelfs is het geloove in Christus niet; zij is slechts eene voorbereidende genade tot het geloove, even als het omploegen en weekmaken van de grond eenes akkers een voorbereidend werk is om het zaad te ontvangen en te doen wassen in de aarde Van der Groe schrijft erover in het schadelijk misbruik en bovenstaand citaat komt uit een voorwoord uit een geschrift van Ebenezer Erskine wat Van der Groe geschreven heeft. In het boek van H. Wits, Vier boeken van de Verscheyden Bedeelinge der Verbonden Godts met de menschen: Lezen we dat de leer van het voorbereidende werk des Geestes nooit veel opgang gemaakt heeft in Nederland, in tegenstelling tot bijv Engeland en Schotland. Leraars die deze leer echter wel voorstonden en in hun geschriften laten schitteren zijn o.a.: Perkins, Amesius, Sibbes, Shepard, Ursinus, Calvijn, Luther, vd Groe, Hooker, Owen, Boston, Rutherford, R en R Erskine, Stoddard, Edwards en Hopkins. Ook hiervoor u bekende namen die o.a. op huisbezoeken en catechisatie aangeprezen worden maar die lijnrecht tegenover de leer staan die men zelf voorhoudt. Bij Theodorus van der Groe was één van de belangrijkste zaken in zijn prediking het voorbereidend werk des Geestes en de seperatie tussen de gemene en zaligmakinge werkingen van Gods Geest. Ik ben blij dat u eerlijk toegeeft dat er door sommige oudvaders bepaalde voorbereidingen geleerd worden, deze noemt men ook de oorbereidende weg. Zie bijv. Ursinus of Van der Groe Maar, Tijdens de doopdienst waar zondag 33 behandeld werd (2008) werd deze aloude leer, de leer die we opgetekend kunnen vinden in de geschriften van bijv. vd Groe en Ursinus, helemaal in puin geslagen door uw eigen predikant (ds. Schultink) deze meende dat er beslist geen (met klap op kansel) voorbereidende weg is van Gods Zijde. Ik wil het u in alle liefde vragen, maar hoe kunt u de leer van onze reformatoren, die duidelijk een voorbereidende weg tot de wedergeboorte leren op een lijn krijgen met de leer van de Gereformeerde Gemeente in Nederland? H.C. zondag 7 Vr.20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn 18

19 verdoemd geworden? Antw. Neen zij a, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen b. a Mattheus 7:14 - Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Mattheus 22:14 - Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. b Markus 16:16 - Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Johannes 1:12 - Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Johannes 3:16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:18 - Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. Johannes 3:36 - Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Jesaja 53:11 - Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Psalm 2:12 - Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. Romeinen 3:22 - Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Romeinen 11:20 - Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Hebreeën 4:3 - Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. 19

20 Hebreeën 5:9 - En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden; Hebreeën 10:39 - Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel. Hebreeën 11:6 - Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. Dordtse Leerregels DL 1-4. Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van den toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven begiftigd (Joh. 3:36, Mark. 16:16). D.L.: 1-5. De oorzaak of onschuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in den mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave Gods; gelijk geschreven is: Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave (Ef. 2:8). Insgelijks: Het is u gegeven in Christus te geloven (Filip. 1:29). D.L.: 2-6. Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus, aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. D.L.: 3/4-9. Dat er velen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, Die door het Evangelie roept, en Zelf ook dien Hij roept onderscheiden gaven mededeelt; maar in degenen, die geroepen worden; van dewelken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen; anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten, en daarom is het, dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken; anderen verstikken het zaad des Woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld, en brengen geen vruchten voort; hetwelk onze Zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad (Matth. 13). D.L.: Verwerping der dwalingen: 2-5a. Die leren: Dat alle mensen in den staat der verzoening en de genade des verbonds zijn aangenomen, alzo dat niemand om de erfzonde der verdoemenis schuldig is of verdoemd zal worden, maar alle mensen van de 20

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering.

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Zondag 33 Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Lees de tekst van Zondag 33 Vraag 88 : In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Antw : In twee stukken : in de afsterving van

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Nee, geen enkel mens kan zeggen dat zij of hij zonder zonde is!

Nee, geen enkel mens kan zeggen dat zij of hij zonder zonde is! les 22 Rechtvaardiging door het geloof. Is er een mens die kan stellen dat hij zonder zonde is? 1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Nadere informatie

7 December. Gerechtigheid van God

7 December. Gerechtigheid van God 7 December Rom. 3:21-26 Rom. 3:27-31 Rom. 4:1-5 Rom. 4:6-8 Gerechtigheid van God RECHTVAARDIGING DOOR GELOOF. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur.

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur. Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. G. De Goeijen Welkom Samen zingen: Psalm 16,1/3 (Liedboek

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Heidelberger Catechismus, deel 2

Heidelberger Catechismus, deel 2 Heidelberger Catechismus, deel 2 VAN GOD DEN VADER EN ONZE SCHEPPING ZONDAG 9 Vr.26. Wat gelooft gij met deze woorden: Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde? Antw.

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen?

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? www.dougdoddsbg.com Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan omdat ze in God geloven, kerkdiensten

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Hieronder wordt eerst de orde des heils volgens het calvinisme weergeven en daarna de traditioneel evangelische.

Hieronder wordt eerst de orde des heils volgens het calvinisme weergeven en daarna de traditioneel evangelische. 11. De orde des heils Een belangrijk punt in de calvinistische theologie is de orde des heils. Het is een term die vooral binnen het calvinisme bekend is. Er wordt mee bedoeld dat je in het behouden worden

Nadere informatie

De gemeenschap der heiligen.

De gemeenschap der heiligen. 160 De gemeenschap der heiligen. Vraag 55: Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord. Ten eerste, dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en aan al

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

EXTRA: WAT MOET IK DOEN OM BEHOUDEN TE WORDEN?

EXTRA: WAT MOET IK DOEN OM BEHOUDEN TE WORDEN? Dezen zullen u niet redden: 1)-De waterdoop. 2)-Naar voren worden geroepen. (Kom naar het altaar). 3)-Zeg me het volgende na. 4)-Bekeert u van uw zonden. 5)-Vraag Jezus om in uw hart te komen. 6)-Het spreken

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. les 19 De Bijbelse doop Worden door de doop de zonden afgewassen? Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. De Bijbelse

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God!

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is. https://www.youtube.com/watch?v=yu7wi2bkl0i Enige God Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5 Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Heeft u al zin in die overheerlijke oliebollen? Dit jaar bakken wij ze tbv Stichting Colours: geef

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Voor 16 jaar en ouder! Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28, vraag en antwoord 75,76 en 77. Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan

Nadere informatie

Toetssteen der ware en valse genade

Toetssteen der ware en valse genade Toetssteen der ware en valse genade Th. Van der Groe 39. H.C. ZONDAG 45 - Van het gebed Vr. 116. Waarom is het gebed den Christenen van node? Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade

HRB. Redding voor allen nu? Romeinen 1-8. Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade Hemelse Reddings Brigade stopt binnenkort! Hand. 17 : 30, 31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe

Nadere informatie

- 1 - De Cusjiet en het luipaard. natuurlijke, gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens wordt genoemd, in de dood heeft gebracht.

- 1 - De Cusjiet en het luipaard. natuurlijke, gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens wordt genoemd, in de dood heeft gebracht. - 1 - De Cusjiet en het luipaard We lezen in Jeremia 13:23 de volgende merkwaardige tekst: Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen gaan doen, gewend

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet 10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet Vergeving en schuldgevoel 1. Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons. Als we niet belijden blijven ze voor God zichtbaar en een

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 22-09 - Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 Jakob, een voorbeeld van bekering? Dat is toch niet te begrijpen? Je kent de hele geschiedenis van Jakob wel. Wat heeft hij er een puinhoop

Nadere informatie

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014 Ontmoeting met de opgestane Heer zondag 6 april 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 2 3 Hoe zal het geweest zijn voor die twaalf?

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Galaten 4:4-7 - Genade

Galaten 4:4-7 - Genade Galaten 4:4-7 - Genade We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun kinderen

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie

Een klein beginsel 40

Een klein beginsel 40 C3 1 Een klein beginsel 40 Bespreken Romeinen 7:7-19 Hoe is Paulus erachter gekomen dat begeerlijkheid zonde is? (vers 7) Welke werking heeft Gods wet in zijn leven gehad? (vers 8, 9) Waaruit bestaat de

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis

Nadere informatie

De Bijbel Open (02-03)

De Bijbel Open (02-03) 1 De Bijbel Open 2013 9 (02-03) Ik kreeg een vraag van een luisteraar die nogal persoonlijk van aard is. Ik denk dat het gaat om een vraag die bij veel meer mensen leeft. De luisteraar zegt: ik mag uit

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u.

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u. Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (II) Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling Zelfbeproeving 1Kor. 11 : 28 Rom. 7 : 13-25 Rom. 1 : 16, 17 Rom. 12 : 1, 2 Nodiging en terugwijzing

Nadere informatie

Ik heb de inhoud van deze tekst niet gewijzigd van de originele, maar heb alleen de spelling wat gemoderniseerd.

Ik heb de inhoud van deze tekst niet gewijzigd van de originele, maar heb alleen de spelling wat gemoderniseerd. Een Belangrijk Besluit Hieronder volgt de tekst van de vertaling door ds. H. Hoeksema van de Declaration of Principles, zoals die op de 1950 synode van de PRCA zijn aangenomen. Deze tekst is eerst verschenen

Nadere informatie

Bijbelstudie Johannes 1: 10 18

Bijbelstudie Johannes 1: 10 18 Bijbelstudie Johannes 1: 10 18 In dit artikel wil ik jullie aandacht vragen voor Christus komst op aarde, en voor Zijn ontvangst op aarde. Deze twee elementen zullen in de inleiding elkaar afwisselen.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 15 t/m 17

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 15 t/m 17 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 15 t/m 17 Werkboek 11 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 15 t/m 17 Boven artikel 15 t/m 17 schrijven we : onverdiende genade. Waarom? Waarom staat er

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Beantwoord uit de geschriften van OLEVIANUS en URSINUS en door EEN BRIEF aan Ds. E.du Marchie van Voorthuysen te URK

Beantwoord uit de geschriften van OLEVIANUS en URSINUS en door EEN BRIEF aan Ds. E.du Marchie van Voorthuysen te URK WAT IS EIGENLIJK OUD GEREFORMEERD? Beantwoord uit de geschriften van OLEVIANUS en URSINUS en door EEN BRIEF aan Ds. E.du Marchie van Voorthuysen te URK AFSCHRIFT VAN EEN BRIEF (10 Okt. 1967) aan Ds. E.

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Stichting In de Rechte Straat. Geloof in Christus. Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995

Stichting In de Rechte Straat. Geloof in Christus. Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995 Geloof in Christus Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995 Geloof in Christus 1 John Benton De boodschap van de Bijbel begint met God. Wie is God? God is de

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 31 mei 2015 Aanvang:19.00 uur Thema: Een stem over de volle breedte Voorganger: ds. C.W. Smit uit Kampen Organist: Jannie Janssen- Vasse M.m.v. Seniorenkoor uit Oldebroek o.l.v.

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014.

Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014. Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014. We zingen: Ps. 16 : 3; Ps. 40 : 8 We lezen: Efeze 3 : 14-21 Beste gemeente, hier en thuis, De vorige keer hebben wij het tweede gedeelte van de opwekking

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie