Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen"

Transcriptie

1 Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 12 nummer Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen Paarse krokodil eindelijk verdwenen uit Dierenpark Emmen Hoogopgeleide immigranten binnen jaar verzekerd van werk Bezoek aan parlementair Den Haag voltreffer Sollicitatieplicht 57-plussers geen wassen neus

2 Het geld is onderweg maar wij zorgen dat het bij u aankomt! Tijhuis & Partners is een gerenommeerd gerechtsdeurwaarderskantoor en ervaren adviseur op het gebied van incasso- en juridische diensten, met vestigingen in Almelo, Arnhem, Winterswijk, Meppel, Emmen, Drachten, Groningen en Zwolle. Wij handelen in eigen beheer het gehele incassotraject af en onderscheiden ons door snelheid, effi ciency en de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Tijhuis & Partners Gerechtsdeurwaarders/Incasso GGN Blankenstein 148, 7943 PE Meppel T , F , I E Onze snel groeiende organisatie telt op dit moment 306 medewerkers. Onze opdrachtgevers, groot en klein, zijn in alle marktsectoren te vinden. Wij maken deel uit van Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN). GGN bundelt kennis, kunde, ervaring en daadkracht in de vorm van een landelijk dekkende organisatie van gerechtsdeurwaarder kantoren met inmiddels ruim 850 medewerkers.

3 Inhoud 4 Fryske Fiersichten: lef hebben om te veranderen Het 10-puntenplan van VNO-NCW Friesland voor Friesland in Bloemen veilen is logistieke topsport Eerst contacten, dan contracten! Connecting International Students in the Northern Netherlands 15 Sollicitatieplicht 57-plussers geen wassen neus Kunst is zijn prijs waard VNO-NCW Groningen live op TV 26 Paarse krokodil eindelijk verdwenen uit Dierenpark Emmen 29 Advies VROM-raad Slimmer Investeren krachtige steun in de rug voor aanleg Zuiderzeelijn Storteboom, nu weer kiplekker 32 Friesland omarmt frisse ideeën Frisjes:platform voor studenten die innovatieve ideeën op de markt willen brengen Noord-Nederland kan ambities kabinet invullen Voorop lopen in duurzaamheid en duurzame energie Jong Ondernemen houdt marktdag in Hoogezand 35 Goede wijn smaakt naar meer FourstaR: Arbeidspotentieel Friesland in de etalage Bezoek aan parlementair Den Haag voltreffer 40 Hoogopgeleide immigranten binnen jaar verzekerd van werk Laat zien wat je kunt stimuleert gemotiveerde migranten op weg naar baan Vaste Rubrieken Bedrijfsnieuws Actualiteiten kort VNO-NCW Noord in actie Personalia Column Hoe is het een jaar later met Welkom nieuwe leden Agenda VNO-NCW NoordNieuws april 2007

4 Fryske Fiersichten: lef hebben om Het 10-punten plan van VNO-NCW Friesland voor Friesland in 2030 De provincie Friesland heeft het initiatief genomen samen met burgers en ondernemers de contouren van Friesland in 2030 te schetsen. Heel veel mensen zijn in beweging gekomen. De enorme geestdrift en grote betrokkenheid met het wel en wee van Friesland zijn opmerkelijk en hartverwarmend te noemen. Liefst 700 project-ideeën zijn ingediend. VNO-NCW Friesland heeft gereageerd op de Fryske Fiersichten met een 10-punten plan. Ons politieke debat wordt nog altijd gedomineerd door het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid. We zouden ons veel meer zorgen moeten maken over de vraag hoe toekomstige generaties voldoende inkomsten kunnen vergaren om onze levensstijl zelfs maar te benaderen. Is een visie op de economische structuur op lange termijn zinvol? Hoe Friesland er over x decennia economisch uit zal zien en waarmee we dan concreet ons brood in Friesland zullen verdienen is maar ten dele voorspelbaar en dus ook stuurbaar. Het is erg afhankelijk van het abstractieniveau bij de invulling van die visie. Ook anno 2030 zal Friesland zich niet ontwikkelen tot een pure diensteneconomie, waarbij geen plaats is voor industrie of landbouw. Een gedetailleerde visie op de toekomstige structuur van de Friese economie is onmogelijk. Een recente Nyfer-studie leert dat de Nederlandse industrieparels van wereldniveau juist in veel verschillende sectoren zitten en niet de vrucht zijn van specifiek overheidsbeleid. Kiezen als overheid is meestal gevaarlijk! Gevaarlijk, omdat het nadeel van miskleunen altijd groot is. De overheid weet het in de regel niet beter dan het bedrijfsleven. En als je het als overheid niet blijkt te hebben geweten, dan is er ook schade voor een economie. Miskleunen bij de overheid worden niet gecompenseerd door gouden grepen van de overheid elders! Dat ligt bij het bedrijfsleven anders. Tien punten plan VNO-NCW Friesland: VNO-NCW Friesland reageert met een 10- punten plan als haar bijdrage aan de Fryske Fiersichten. Niet vanuit een xenofobe oriëntatie teneinde alles vast te houden wat er is. Maar met een open mind alert te reageren op internationale ontwikkelingen. De vraag laat zich stellen waarom 10 punten? Onder verwijzing naar wat ooit gezegd is over de 10 geboden: er is veel op aan te merken, maar wees in ieder geval blij dat het er maar 10 zijn. 1. E x c e l l e n t g e n e r i e k b e l e i d v a n d e o v e r h e i d Voorop staat als allerbelangrijkst een generiek beleid van basisvoorwaarden voor ondernemerschap. Die moeten op orde zijn. De primaire zorg van de overheid is een goed generiek ondernemingsbeleid door middel van zorg voor goed onderwijs en een breed onderzoeksbestel, basisstimulansen voor innovatie, zo min mogelijk hinderlijke regelgeving. Kortom beleid dat de groei en bloei van ondernemerschap bevordert. Het mogelijk maken van succesvol ondernemen ongeacht de sector waarin. Die filosofie zou je kunnen kenschetsen als beleid van empowering winners. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau liggen hier verantwoordelijkheden en concrete opdrachten. VNO-NCW NoordNieuws april 2007

5 te veranderen 2. E x t r a i n ze t g e r i c h t o p s l e u te l - g e b i e d e n Iets extra s daar bovenop in het beleid doen voor sleutelgebieden (sectoren waarin Friesland excelleert of naar verwachting gaat excelleren). Dat is in wezen een facet van het industriebeleid dat door de jaren heen in wisselende bewoordingen steeds terugkomt (speerpuntenbeleid, aandachtsgebiedenbeleid, clusterbeleid). In principe kan iedere sector zich hiervoor kwalificeren. De visie is hier meer een visie op het soort beleid dat ruimte geeft voor sleutelgebieden dan dat het een visie is op waar de structuur van de Friese economie precies naar toe gaat of moet gaan. Tegen die achtergrond zijn de noordelijke keuzes voor Wetsus, energy valley en sensor technologie buitengewoon goed gekozen. De waterprovincie Friesland moet niet alleen haar basis hebben in de Sneek-week maar evenzeer door de prestaties van onze bedrijven in New Orleans. Wat dat laatste betreft is publiek-private samenwerking cruciaal. 3. I n z e t o p e x c e l l e n t o n d e r w i j s en kenniscirc ulatie We zullen meer moeten doen aan onderwijs, kenniscirculatie en onderzoek. Op alle niveaus van het onderwijs. Om talenten te kunnen benutten, moeten ze herkend, erkend en ontwikkeld worden. Het is tijd om met elkaar vast te stellen dat Nederland daar een aantal jaren veel te weinig in heeft geïnvesteerd. Ja, kennis kost geld. Maar wie kennis te duur vindt, heeft geen flauw benul van de kosten van onwetendheid. We investeren te weinig in onderwijs, onderzoek en innovatie om daadwerkelijk onze ambitie van een duurzame vitale regio waar te kunnen maken. In Friesland kennen we de kenniscampus te Leeuwarden. De Friese politiek zou veel ongeduldiger moeten zijn over de teleurstellende voortgang die wordt geboekt. Te veel tijd gaat verloren aan competentiestrijd en onbegrepen naijver. De Friese economie heeft er alle belang bij dat dit brandpunt van kennis maximaal is aangesloten met de vele contactpunten van het Friese bedrijfsleven. Uitgangspunt moet zijn hoe onze publieke kennisinfrastructuur te verbeteren in kwaliteit, focus en aansluiting op de gebieden die voor het bedrijfsleven interessant zijn; ofwel de dynamisering van onze publieke kennisketens. 4. N o o r d o o s t E u r o p a i s b o o m i n g Europa is een fact of life. Het is belangrijk dat Friesland de steven naar Europa wendt en meedoet in de voorhoede. Overheden en bedrijfsleven zullen samen afspraken moeten maken om te komen tot een betere belangenbehartiging voor het in genoemde grensregio operationele bedrijfsleven. Krachtige marktclusters aan weerszijden van de grens genereren onvoldoende grensoverschrijdende bedrijvigheid. Clusters die tot dit moment onvoldoende met elkaar zijn verbonden. Nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden zijn nodig om daarmee een betere verankering te waarborgen van voor Friesland belangrijke bedrijvigheid. Friesland heeft een naam in Europa hoog te houden die veel verder reikt dan de provinciegrenzen. Het wordt tijd dat we vanuit die notie ons herpositioneren binnen het Europa van de regio s. 5. P l e i d o o i v o o r d u u r z a a m h e i d e n e n e r g i e t r a n s i t i e Friesland is in 2030 een baken van duurzaamheid. Het is verstandig van een nieuw kabinet en van provinciale bestuurders om bedrijven aan te spreken op hun publiekelijk vastgelegde bereidheid om mee te denken over en mee te doen aan een nieuwe duurzaamheidsagenda. Wil dat slagen, dan moet dat een internationale agenda zijn, dan moet het Nederlandse bedrijfsleven zich internationaal sterk willen maken voor het passend in rekening brengen van de duurzaamheidseffecten van economisch handelen, en dan moet de overheid daarbij VNO-NCW NoordNieuws april 2007

6 een betrouwbare lange termijn partner zijn die wortel en zweep niet hanteert naar de waan van de dag. Noord-Nederland heeft hiervoor prima troeven in de hand. Niet in de laatste plaats Friesland. 6. B e s t u u r l i j k e o r g a n i s a t i e v a n F r i e s l a n d Met 31 gemeenten anno 2007 heeft Friesland een gemeentelijke schaalgrootte die niet alleen gedateerd aandoet, maar het ook is. Vele kleinere gemeenten zijn volstrekt niet berekend op de uitdagingen van deze nieuwe tijd. Vele gemeenten missen de professionaliteit, kwaliteit en kritische zelfreflectie om voortvarend en ambitieus te reageren en te ageren in het belang van haar bewoners en de aldaar gevestigde bedrijven. De democratische legitimatie wordt gebrekkig ingevuld door de veelvoud van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het zou Friesland sieren deze discussie niet langer uit de weg te gaan en te opteren voor een minimale schaalgrootte van inwoners. Dit betekent onherroepelijk een gemeentelijke herindeling, die recht doet aan gegroeide samenwerkingsrelaties en andere verbanden binnen de provincie. Ook op provinciaal niveau is meer ambitie en alertheid gewenst. Provinciale reflexen schaden het merk Friesland. Maak je niet onnodig klein. Treed naar buiten vanuit een gezond zelfvertrouwen en bewustzijn. De provincie Friesland heeft veel belang bij een vitaal Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Juist het provinciale bestuur moet zich bovengemiddeld inspannen hiervan een groot succes te maken. Dat mag best vanuit een kritische houding, maar over het resultaat mag geen twijfel bestaan. Dit geeft ons het vereiste soortelijke gewicht op momenten dat het er echt op aankomt tegenover het geweld dat anderen weten te mobiliseren. 7. Z u i d e r z e e l i j n Ruim voor 2030 als het even kan gaat deze kabinetsperiode de schop in de grond ligt er een hogesnelheidsverbinding over het Zuiderzeelijntracé. Een absolute must. De Zuiderzeelijn is een strategische investering waarmee Nederland en in het bijzonder Friesland en Noord-Nederland een schaalsprong maakt. De Zuiderzeelijn is structurerend voor de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor de periode tot Ze creëert een vliegwieleffect op het investeringsgedrag van burgers en bedrijven. De Zuiderzeelijn is een strategische investering die niet mag worden verward met knelpuntoplossende investeringen. Het haalt Friesland met behoud van haar ruimtelijke kwaliteiten definitief uit haar isolement. De Zuiderzeelijn als katalysator voor een nieuwe ruimtelijke kaart van Nederland waarbij de schreeuw naar leef- en bedrijfsruimte in het westen van het land een uitweg vindt naar een regio met onderdruk. 8. F r i e s l a n d k a n n i e t z o n d e r i n d u s t r i e De betekenis van de industrie voor de Friese ( en Nederlandse) economie is nog steeds zeer aanzienlijk. De industrie is van nature een sector die aan buitenlandse concurrentie bloot staat. Wil Friesland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor hoogwaardige productie en dienstverlening, die verankerd blijft, dan zal het offensieve keuzes moeten maken. Dat zijn een aantrekkelijk innovatieklimaat, met een betere aansluiting tussen kennisinstellingen en ondernemingen; een groter aanbod van werknemers met een technische beroeps- en wetenschappelijke opleiding; een concurrerende loonkostenontwikkeling en een fiscaal klimaat en exportinstrumentarium die zich kunnen meten met die in andere landen. Laat ook duidelijk zijn dat bedrijventerreinen in 2030 heel veel beter zijn ingepast in het Friese landschap. Nog te vaak is er anno 2007 sprake van de architectonische variant van fast food: snel geproduceerd en snel geconsumeerd. Dat is slecht voor alle betrokkenen. Niet in de laatste plaats voor de ondernemers zelf. 9. Tr o e f k a a r t e n v a n e e n s l o w r e g i o n Friesland kent een sterke regionale identiteit, met daarbinnen de nodige variaties. De geschiedenis is terug te lezen in het landschap. Er is in het noorden sprake van een rijkdom aan cultuur en tradities die inmiddels in heel Nederland wordt gekoesterd als oer-nederlands. Friesland als slow region kan het wonen, recreëren en het werken een extra impuls geven. Het noorden heeft het karakter van een slow region en dat karakter zou moeten worden opgepakt als een kans om de economie te stimuleren. Zelfvertrouwen en heldere keuzes, gekoppeld aan een intelligente gebiedsmarketing zijn daarbij van cruciaal belang. Het getuigt van wijs- VNO-NCW NoordNieuws april 2007

7 heid de wooneconomie beter te verbinden met de noordelijke zorgeconomie, met sport, cultuur en creative industries. Friesland heeft onderscheidende cultuurdragers die de regio een voorsprong geven. De vergelijking met Toscane dringt zich op. Toscane verenigt het beste van het oude en het moderne Italië een onverslaanbare combinatie D r o g e v o e t e n De grotere risico s van hoogwater door de te verwachten zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende waterafvoer door de grote rivieren vragen om een ander overheidsbeleid. Voeg daaraan toe de disbalans van de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Nederland. Deze behoren separaat en in combinatie tot andere gebiedsgerichte ontwikkelingen te leiden. Voor Friesland liggen hier kansen met een alert reagerend bestuur. Rijksinvesteringen (lees: FES-gelden) dienen hierbij beter hun vertaling te krijgen met de regio s buiten de delta, te beginnen Friesland. Water is voor Friesland een goudmijn mits rijksinvesteringsprogramma s worden gekoppeld aan relevante beleidsprogramma s op regionaal en internationaal niveau. Samenvattend: De Fryske Fiersichten zijn een prachtige aanleiding voor een nieuw College en een nieuwe Staten een vliegende start te maken op weg naar een zich vernieuwend Friesland. Graag wil ondernemend Friesland samen met haar politieke vertegenwoordigers de vereiste verdiepingsslag maken. Pragmatisch aan de hand van een uitvoeringsagenda. De ingrediënten zijn geleverd, het komt nu aan op de juiste mix en hoeveelheden. Van het Friese politieke bestuur wordt ambitie gevraagd. Ambitie om ook in de toekomst succesvol en duurzaam mee te blijven doen in het steeds verder voortschrijdende proces van globalisering. Op 22 februari 2007 presenteerde Durk van Tuinen voorzitter VNO-NCW Friesland te Dijken thuis bij de Commissaris van de Koningin Friesland voor een gezelschap van ondernemers en politici zijn 10-punten plan in reactie op de Fryske Fiersichten. Een bewerkte versie van zijn inleiding is hierboven weergegeven. Hans Haerkens Zodat uw team weer snel compleet is VNO-NCW NoordNieuws april

8 Bedrijfsnieuws stand van zaken Zuivelconcern Friesland Foods investeert in een nieuw bedrijf in Australië, dat voedings- en functionele ingrediënten gaat produceren op basis van wei en melk.de afnemers van de producten zijn producenten van levensmiddelen, babyvoeding en de farmaceutische industrie. Het wordt een gezamenlijke onderneming met het Australische zuivelbedrijf Warrnambool Cheese and Butter Factory Holdings. Verzinkerij Nedcoat bouwt voor 10 miljoen euro een nieuwe fabriek aan de Rouaanstraat in Groningen. Omdat de nieuwe fabriek vele malen efficiënter is dan de oude, kan Nedcoat vanaf begin 2008 met minder mensen toch 70 procent meer productie draaien. In de nieuwe vestiging kan Nedcoat de komende jaren doorgroeien naar ton. HanzeConnect, de zakelijke dienstverlener van de Hanzehogeschool Groningen, heeft het Borea Keurmerk voor reïntegratiebedrijven behaald. In Noord-Nederland is de Hanzehogeschool Groningen de eerste hoger onderwijsinstelling die in bezit komt van dit keurmerk. Het Borea Keurmerk is ontwikkeld als het onafhankelijke keurmerk in de markt van reïntegratie en arbodienstverlening. Het keurmerk biedt transparantie voor opdrachtgevers, cliënten en werknemers. Het Borea certificaat is verleend voor het reïntegratieproject Kennispool. Dit koppelt werkzoekenden voor de duur van zes maanden aan concrete kennisvragen in zowel de profit als de non-profit sector. Het Human Resources advies bureau NCP en CommaSelect werving, selectie en assessment bundelen gezamenlijk de krachten. De fusie is bezegeld met een nieuwe naam: NCP HRM. Dit bedrijf, met vestigingen in Apeldoorn, Amersfoort en Haren, kan bogen op een compleet dienstenaanbod dat het volledige HRMveld van in-, door- en uitstroom behelst. De vestiging Apeldoorn zal per 1 maart verhuizen naar Zwolle. Deze vestiging in Zwolle zal tevens als hoofdkantoor van NCP HRM fungeren. Alfa Laval, wereldwijd leider in heat transfer, centrifugal separation en fluid handling technology, heeft een overeenkomst getekend om Apparatenfabriek Helpman BV over te nemen. Helpman is een vooraanstaand producent van industriële luchtgekoelde warmtewisselaars. De Dokkumer Vlaggen Centrale is van start gegaan met een eigen landelijk winkelconcept, waarvoor twee locaties zijn geselecteerd, namelijk Amsterdam en Utrecht. Deze lokale DVC-winkels zullen zich onder de aansprekende naam FlagandSign profileren als totaalaanbieders van reclameproducten voor binnen- en buitentoepassing. Naast de reclamedragers die DVC op dit moment ontwerpt en produceert (vlaggen, banieren, spandoeken, enzovoorts), gaan de FlagandSign vestigingen een nieuw assortiment signproducten voeren een diversiteit aan lichtreclamemogelijkheden, belettering, bewegwijzering et cetera. Ook wordt ruimte ingedeeld voor specialties als hoezen voor detectorpoorten en innovaties op het gebied van displays en bevestigingsmaterialen. Kentfort uit Hoogeveen heeft samen met de Hogeschool Drenthe een speciaal programma voor studenten uit China en Vietnam opgesteld. Dat betekent dat Kentfort de bedrijfskundige cq intrinsieke begeleiding doet en de Hogeschool Drenthe de theoretische begeleiding. Voor de extra bedrijfskundige begeleiding van Kentfort worden geen extra kosten berekend, maar kan wel gebruik worden gemaakt van de expertise in Hong Kong (eigen kantoor), China (eigen kantoor Shanghai) en Vietnam. De haven van Harlingen is in 2006 ten opzichte van 2005 fors gegroeid. In 2006 werd in totaal ruim drie miljoen ton overgeslagen. In 2005 was dat nog 2,7 miljoen. Dat komt neer op een toename van 13 procent. In 2005 was er nog sprake van een groei van 1,35 procent. De groei kwam vooral van de containerlijndienst en de zeeschepen. Rederij Boomsma Shipping in Sneek heeft een vierde nieuw schip in de vloot gedoopt: de Frisian Spring. Het bedrijf heeft inmiddels ook een vijfde schip in bestelling: de Frisian Summer. De Frisian Summer en de Frisian Spring zijn twee identieke schepen. Het gaat om kustvaarders van 6500 ton en 119 meter lengte, die zowel droge lading als containers kunnen vervoeren. De Frisian Spring maakt volgende week haar eerste tocht, vermoedelijk naar Noorwegen. In het schip, dat? 9,5 miljoen kost, hebben honderden particuliere beleggers geld gestoken. De Frisian Summer komt in de tweede helft van het jaar in de vloot. Het eerder failliet verklaarde bedrijf Wet & Dry in Drachten wordt overgenomen door het Amerikaanse Relco Unisystems. Wet & Dry is gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van fabrieken voor weipoeder, het Amerikaanse bedrijf in melkpoeder. In Drachten werkten 43 man. Van hen kunnen er 24 mee over naar het nieuwe bedrijf, dat Relco Wet&Dry gaat heten. Sapa Aluminium BV in Hoogezand gaat 1 miljoen euro investeren in een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Het voordeel van de nieuwe technologie is dat het aluminium op een zodanige wijze uit het afvalwater wordt gefilterd, dat het kan worden hergebruikt. Daarmee wordt de belasting voor het milieu en verspilling van grondstoffen tot een minimum teruggebracht. Sapa houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, oppervlaktebehandeling en bewerking van aluminiumprofielen en heeft 180 medewerkers in dienst. Avebe heeft een nieuwe gepatenteerde technologie ontwikkeld om naast zetmeel ook een speciaal eiwit uit de aardappel te winnen. Om de commerciële mogelijkheden van de nieuwe technologie optimaal te benutten, richt Avebe een nieuwe dochteronderneming op: Solanic. Het concern steekt daar vele miljoenen euro s in. Solanic levert op termijn vijftig banen. Eind dit jaar begint de productie van aardappel-eiwit in de zetmeelfabriek in Gasselternijveen. Suikerconcern Cosun heeft de Groningse bakmixfabrikant Atlanta Dethmers overgenomen. Cosun wil dit jaar nog de productie van baxmixen in Spanje overhevelen naar de fabriek in Groningen. Dit levert VNO-NCW NoordNieuws april 2007

9 een nog onbekend aantal extra arbeidsplaatsen op. De Groningse fabriek gaat verder als onderdeel van Cosuns voedingsmiddelen en bakkerij ingrediëntendivisie Unifine Food & Bake Ingredients. De bedrijfsnaam Atlanta Dethmers verdwijnt, maar de vertrouwde merknamen Atlanta (bak en banketmixen voor de consumentenmarkt) en Dethmers (producten voor de voedings en bakkersindustrie) blijven bestaan. Bij de Eemshaven in Groningen verrijst dit jaar een van de grootste computercentra van Europa. Google wordt de hoofdhuurder van het complex. In het nieuwe Telehouse is plaats voor servers. De eigenaar van het centrum, TCN, heeft al ongeveer driekwart van de ruimte verhuurd. Als het complex vol wordt benut, gebruikt het evenveel stroom als huishoudens. De grote stroombehoefte is een van de redenen waarom voor een locatie bij de Eemshaven is gekozen. Het complex komt op nog geen kilometer afstand van de Eemscentrale te staan. Bovendien willen Nuon en RWE er nieuwe elektriciteitscentrales bouwen. Een ander cruciaal pluspunt van het terrein aan de Eemshaven is volgens TCN dat het een paar meter boven zeeniveau ligt. Het Twentse Morssinkhof Plastics investeert 3 miljoen euro in een nieuwe kunststofrecyclingfabriek op het Europark in Coevorden. In de fabriek is werk voor twintig werknemers. De bouw van de fabriek begint eind april. Na de zomer gaat de eerste productielijn draaien. De locatie op het Europark is, met bijna 4 hectare, op de groei gekocht. Morssinkhof Plastics heeft vestigingen in Lichtenvoorde, Zeewolde, het Belgische Lommel en Polen. Vos Logistics start een containerlijndienst van Veendam naar Hamburg. Wekelijks zullen drie treinen richting Hamburg vertrekken. Vos Logistics vervoert momenteel iedere week 1400 containers per spoor van Veendam naar de havens van Amsterdam en Rotterdam en vice versa. Met de nieuwe lijn naar Hamburg wordt Veendam nu ook een doorvoerstation voor bestemmingen in het noorden en oosten van Europa. De goederenstroom zal volgens Vos daardoor gaan stijgen. Hiermee wordt de terminal, die door Vos Logistics wordt geëxploiteerd, aantrekkelijker voor rederijen en verladers in de havens. Maar ook voor het bedrijfsleven in de noordelijke regio. De op- en overslagactiviteiten zullen met de nieuwe treinverbinding gaan toenemen. Tussen de en containers worden momenteel vanuit de Nederlandse havens richting Noord-Europa vervoerd. Deze gaan nu allemaal over de weg. Hondensnacksfabrikant Paragon bouwt in Veendam, langs de N33, een nieuwe fabriek. Het gaat om een miljoeneninvestering. De fabriek levert enkele tientallen nieuwe arbeidsplaatsen op. Paragon maakt plantaardige hondenkauwproducten. Uit aardappelzetmeel en andere grondstoffen worden in Veendam korrels gemaakt die worden verwerkt tot kauwstaven en aanverwante producten voor in de dierenwinkel. Een deel van de productie gaat als halffabrikaat voor verdere verwerking naar diervoedingsproducenten in de Verenigde Staten. De rest verwerkt het bedrijf zelf tot kant en klare producten voor de Europese en Aziatische markt. Paragon is voortgekomen uit Avebe. In de Eemshaven in Groningen worden twee cruiseschepen van Walt Disney afgebouwd. De schepen komen van scheepswerf Meyer in het Noord-Duitse Papenburg. Walt Disney heeft voor de bouw van de twee cruiseschepen 1 miljard euro uitgetrokken. Als alles volgens plan verloopt, worden ze in 2011 en 2012 in de vaart genomen. Walt Disney Cruise Line legt zich speciaal toe op bootreizen voor gezinnen. Ingenieursbureau Oranjewoud in Heerenveen heeft het ontwerp- en ingenieursbureau A+D Engels in Genk overgenomen van DHV uit Amersfoort. Met deze overname wil Oranjewoud zijn positie in België versterken. Met circa 45 medewerkers houdt A+D Engels zich bezig met landmeting, infrastructuur, ruimtelijke ordening, verkeer, landschapsinrichting en milieustudies. Hazewinkel Pers en zusterbedrijf Friese Pers gaan per 1 juni fuseren. De samenvoeging heeft geen consequenties voor het personeel en de redactionele zelfstandigheid van de beide krantentitels, Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Met één gezamenlijk bedrijf voor haar noordelijke dagbladen verwacht NDC/ VBK meer rendement te halen uit investeringen in nieuwe activiteiten op het gebied van internet en (breedband ) radio en tv. Het concern wil zich de komende jaren ontwikkelen van een pure dagbladenuitgever tot een multimediabedrijf. Bussenbouwer VDL Berkhof in Heerenveen breidt fors uit. De nieuwbouw is nodig vanwege de explosieve groei van het industrieel concern VDL. Prolyte in Leek, Europees marktleider in aluminiumconstructies voor podia, is voor ruim de helft overgenomen door investeringsmaatschappij Halder in Den Haag. De beide eigenaren, de broers Fokko en Anne Smeding die het bedrijf in 1991 oprichtten, behouden wel een substantieel minderheidsbelang in het bedrijf. Prolyte verwacht ook de komende jaren met steeds 25 procent te zullen groeien. Er werken 110 mensen bij het bedrijf. Schansborgh B.V. te Beetsterzwaag neemt 100% van de aandelen van Animo B.V. te Assen over van de huidige aandeelhouders van Animo B.V. Animo is actief op het gebied van koffiezetsystemen en systemen voor warme- en koude dranken. Animo levert haar systemen aan een groot aantal afnemers in 50 verschillende landen, daarnaast heeft Animo dochterondernemingen in België, Frankrijk en Duitsland. Bij Animo in Assen zijn 95 medewerkers werkzaam. Het van oorsprong Groningse concern Wolters Noordhoff komt in andere handen. Eigenaar Wolters Kluwer verkoopt deze onderwijstak voor 774 miljoen euro aan de Britse investeringsmaatschappij Bridgepoint Capital Limited. Het concern verwacht dat de transactie in juni dit jaar helemaal is afgerond. De nieuwe eigenaar ontfermt zich over alle onderwijsactiviteiten van Wolters Kluwer. In Nederland gaat het daarbij om Wolters- Noordhoff, bekend als uitgever van de Bosatlas. Wolters-Noordhoff biedt in Groningen en Houten plaats aan ongeveer 450 werknemers. Een in Groningen bij Gasunie ontwikkelde superzuinige CV-ketel zal op grootschalige wijze worden uitgetest. Deze VNO-NCW NoordNieuws april 2007

10 nieuwe ketel wekt niet alleen warmte op maar ook elektriciteit. Binnenkort worden de eerste 25 ketels geplaatst. Dankzij de nieuwe ketel kan een aanzienlijke energiebesparing en CO2-emissiereductie worden bereikt. Bij de proef zijn Essent, Nuon en gasleverancier GasTerra betrokken. IDée ICT uit Assen heeft het in Utrecht gevestigde opleidingsbedrijf Foundation Educational Services BV van Unit 4 Agresso NV overgenomen. Door deze ontwikkeling ontstaat een van de krachtigste ICT Opleidingsbedrijven in Nederland. De nieuwe combinatie heeft 45 medewerkers met de zeer grote expertise niveau en hoogst haalbare certificeringen op het gebied van netwerk-, systeembeheer, internet- en routertechnologie en projectmanagement. Door deze overname versterkt IDée ICT Opleidingsgroep haar positie in de Randstad. Het Crossmedia Fund van Van den Ende & Deitmers neemt een belang van 41% in Accepté B.V. (Paylogic) uit Groningen. Accepté is een exploitant van online betaal- en ticketingsystemen en community software. Accepté is opgericht in 2005 en heeft vestigingen in Groningen en Amsterdam. In de vestiging in Groningen werken 22 mensen. Per mei aanstaande betrekt het hoofdkantoor van Accepté B.V. het statige pand van de voormalige Friesland Bank aan de Grote Markt te Groningen. Naar verwachting zal Accepté tot 2011 zijn hoofdkantoor aan de Grote Markt houden. Dan wordt gestart met de wederopbouw van de oostwand van de Grote Markt. Het Groninger bedrijf Store Support verhuist naar een groter kantoor binnen de Mediacentrale. De adresgegevens blijven ongewijzigd. Store Support is een jonge onderneming die klantenbinding voor opdrachtgevers realiseert. Dat gebeurt onder andere door mystery shopping, mystery calling en mystery ling. Daarnaast voert het bedrijf acquisitieacties voor hun klanten uit en klanttevredenheidsonderzoeken. Store Support won de publieksprijs bij Dé Jonge Ondernemerprijs van het Noorden Het eerste internationale LOFAR radiotelescoopstation in Effelsberg (Duitsland) heeft op 21 maart het zogenaamde first light laten zien. Deze eerste meetgegevens van een internationaal LOFAR station zijn een belangrijke stap in de samenwerking van LOFAR met buitenlandse partners. Antennes van het eerste Duitse LOFAR station zijn geplaatst bij de grote 100-m radiotelescoop in Effelsberg van het Max-Planck Institut für Radioastronomie in Bonn. In de loop van 2007 zullen de eerste gezamenlijke waarnemingen van het heelal door LOFAR stations in Exloo en Effelsberg plaatsvinden. Hierdoor kan een nog gedetailleerder beeld van de hemel worden bereikt dan met alleen de LOFARstations in Nederland. Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. uit Groningen heeft als eerste in Nederland het keurmerkcertificaat van het Keurmerk Uitvaartzorg ontvangen. Werkzoekenden, die staan ingeschreven bij één van de 126 CWI s in Nederland, hoeven vanaf 1 april zelf geen sollicitatiebrieven en cv s meer te schrijven. Dit werk wordt hen uit handen genomen door het Groningse bedrijf Briefopbestelling. Het Groningse bedrijf heeft de opdracht van het CWI verworven in een Europese aanbesteding waarbij ook is gekeken naar de bewezen resultaten en effectiviteit tijdens een proef van een jaar bij 20 CWI s. Inmiddels houden zich 80 medewerkers bezig met het schrijven van brieven. Dit aantal groeit naar 200 door de opdracht van de CWI s, de Centra voor Werk en Inkomen. Op jaarbasis kan het gaan om het schrijven van tot brieven en cv s. Naast de Nederlandse markt richt de onderneming zich nu ook op Duitsland. Binnenkort gaat een proef van start in onder andere Oldenburg. ExxonMobil heeft Reym uit Veendam, uit 260 contractors, verkozen tot de beste contractor in 2006 op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Adviesbureau Junior Consult uit Groningen is verhuisd van de Mediacentrale naar een kantoor aan de Heresingel in de Groningse binnenstad. De nieuwe vestiging is feestelijk geopend door burgemeester Wallage. Recentelijk heeft Conjunct Marketing haar Pand van de Toekomst op de Westerkade ingebruik genomen en omgedoopt tot een centrum van innovatie en ontwikkeling. Conjunct Marketing is een internetgeoriënteerd marketingbureau met als kernactiviteiten de ontwikkeling en implementatie van portals, het managen van communicatie- en webbased projecten en het organiseren en geven van trainingen. Nederland krijgt de eerste waterstofelektriciteitscentrale van Europa. De centrale van chemieconcern Akzo Nobel en NedStack is geopend in het Delfzijl en komt naast een nieuwe elektrolysefabriek van Akzo te staan. In die elektrolysefabriek gaat Akzo chloor produceren. Bij dat proces komt waterstof als restproduct vrij, dat vervolgens in stroom wordt omgezet met behulp van brandstofcellen. Akzo gebruikt de opgewekte stroom zelf weer in het productieproces. De Japanse kunstvezelproducent Teijin Twaron hield in Delfzijl en in Emmen een plechtige groundbreaking ceremonie. Daarmee werd de start van alweer een nieuwe uitbreiding van de productie in beide chemische fabrieken, luister bijgezet. Groundbreaking is een Japans ritueel. Dat breken van de grond moet het project en de toekomstige gebruikers behoeden voor gevaar. Teijin Twaron gaat, voor de vierde keer sinds 2000, de productie in zijn twee noordelijke fabrieken uitbreiden. Dat zal in Emmen 40 en in Delfzijl 30 extra banen opleveren, bovenop de respectievelijk 630 en 245 van dit moment. De marktvraag naar de sterke Twaron-vezel blijft met 10 procent per jaar groeien. Het bedrijf steekt een slordige 140 miljoen euro in de nieuwe uitbreiding. Die moet eind volgend jaar klaar zijn. De productiecapaciteit inmiddels al zo n ton per jaar, twee keer zo veel als in 2000 wordt er met nog eens 15 procent mee opgevoerd. Teijin Twaron is de grootste Japanse investeerder in Nederland. Sedert 2000 heeft het bedrijf bijkans 1 miljard euro in de productielocaties te Delfzijl en Emmen geïnvesteerd. VNO-NCW NoordNieuws april

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer 5 2006 Venster wijd open richting Noordoost Europa Water als vestigingsfactor Delfzijl kan weer een beetje ademhalen Senioreneconomie goed voor

Nadere informatie

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008 > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter > Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal > SNN moet meerwaarde bewijzen

Nadere informatie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009 Drenthe klaar voor vuelta > Maakindustrie = kenniseconomie > Mobilteitscentrum: van werk naar werk > De aarde is plat: internationale

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

2point. the. Wij snappen als klein land dat we ons moeten onderscheiden van de rest om succesvol te zijn

2point. the. Wij snappen als klein land dat we ons moeten onderscheiden van de rest om succesvol te zijn Focus Momentum in het oosten Technologie Infratects: marktleider met groeiambities Report TelecityGroup datacenters belangrijk onderdeel van de digitale economie In gesprek met Gouden handjes en knappe

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER 1-2015 PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS

Nadere informatie

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk T H E M A BUSINESS HARTKATERN De Nederlandse arbeidsmarkt staat onder druk. Laagconjunctuur zorgt voor afnemende werkgelegenheid, arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten staan in de rij en lage lonen

Nadere informatie

Voorwoord. versterkt de concurrentiepositie van uw onderneming.

Voorwoord. versterkt de concurrentiepositie van uw onderneming. Promotiedagen 2010 Voorwoord Ton Schroor Voorwoord Op 2 en 3 november staat Martiniplaza in Groningen twee volle dagen in het teken van ondernemen in Noord-Nederland. De jaarlijkse Promotiedagen voor het

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

februari 2013 In dit nummer o.a.

februari 2013 In dit nummer o.a. februari 2013 In dit nummer o.a. Alex Berhitu en Hein Molenkamp: ambassadeurs van water Brusselse miljoenensteun voor Woodspirit Homemade verstevigt positie op de kaart, thuis en in de horeca I N H O U

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 8 nummer 4-2010. Rob Zwarts:

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 8 nummer 4-2010. Rob Zwarts: LEDENMAGAZINE - JAARGANG 8 nummer 4-2010 Rob Zwarts: De Kempen is het episch centrum van de globale sigarenindustrie Leen van Leersum: De zorg verdient meer aandacht De MSD-perikelen: Behoefte industriebeleid

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google

In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google oktober 204 In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google I N H O U D Achter de schermen Siem Jansen

Nadere informatie

VENLO ONDERNEMEND VAN NOORD- LIMBURG DERTIG JAAR MEEGEMAAKT IN DE PRAKTIJK DUURZAAMHEID DAN NORMAAL IN ANTARES BRENGT DE INFRA-AMBITIES

VENLO ONDERNEMEND VAN NOORD- LIMBURG DERTIG JAAR MEEGEMAAKT IN DE PRAKTIJK DUURZAAMHEID DAN NORMAAL IN ANTARES BRENGT DE INFRA-AMBITIES ONDERNEMEND VENLO jaargang 6 no. 22 oktober 2013 MIKE NOLDUS, AKARTON IN VIJF JAAR MEER MEEGEMAAKT DAN NORMAAL IN DERTIG JAAR DE INFRA-AMBITIES VAN NOORD- LIMBURG ANTARES BRENGT DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit

EXTRA. Wim Backers: Dossier Mobiliteit L E D E N M A G A Z I N E - J A A R G A N G 6 n u m m e r 3-2 0 0 8 Wim Backers: Vacansoleil begint eigen campingketen Mega-order JSF vereeuwigt Fokker Elmo Job-matchers: één aanspreekpunt voor werkgevers

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND NR. 5 2010 het ONDERNEMERS FLEVOLAND B E L A N G Ondernemersverenging De Driehoek: Samen sta je sterk Dronten richt ambitie op MKB vriendelijkste gemeente Jong Management: alles behalve een doorsnee netwerkclub

Nadere informatie