Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen"

Transcriptie

1 Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 12 nummer Fryske Fiersichten: Lef hebben om te veranderen Paarse krokodil eindelijk verdwenen uit Dierenpark Emmen Hoogopgeleide immigranten binnen jaar verzekerd van werk Bezoek aan parlementair Den Haag voltreffer Sollicitatieplicht 57-plussers geen wassen neus

2 Het geld is onderweg maar wij zorgen dat het bij u aankomt! Tijhuis & Partners is een gerenommeerd gerechtsdeurwaarderskantoor en ervaren adviseur op het gebied van incasso- en juridische diensten, met vestigingen in Almelo, Arnhem, Winterswijk, Meppel, Emmen, Drachten, Groningen en Zwolle. Wij handelen in eigen beheer het gehele incassotraject af en onderscheiden ons door snelheid, effi ciency en de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Tijhuis & Partners Gerechtsdeurwaarders/Incasso GGN Blankenstein 148, 7943 PE Meppel T , F , I E Onze snel groeiende organisatie telt op dit moment 306 medewerkers. Onze opdrachtgevers, groot en klein, zijn in alle marktsectoren te vinden. Wij maken deel uit van Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN). GGN bundelt kennis, kunde, ervaring en daadkracht in de vorm van een landelijk dekkende organisatie van gerechtsdeurwaarder kantoren met inmiddels ruim 850 medewerkers.

3 Inhoud 4 Fryske Fiersichten: lef hebben om te veranderen Het 10-puntenplan van VNO-NCW Friesland voor Friesland in Bloemen veilen is logistieke topsport Eerst contacten, dan contracten! Connecting International Students in the Northern Netherlands 15 Sollicitatieplicht 57-plussers geen wassen neus Kunst is zijn prijs waard VNO-NCW Groningen live op TV 26 Paarse krokodil eindelijk verdwenen uit Dierenpark Emmen 29 Advies VROM-raad Slimmer Investeren krachtige steun in de rug voor aanleg Zuiderzeelijn Storteboom, nu weer kiplekker 32 Friesland omarmt frisse ideeën Frisjes:platform voor studenten die innovatieve ideeën op de markt willen brengen Noord-Nederland kan ambities kabinet invullen Voorop lopen in duurzaamheid en duurzame energie Jong Ondernemen houdt marktdag in Hoogezand 35 Goede wijn smaakt naar meer FourstaR: Arbeidspotentieel Friesland in de etalage Bezoek aan parlementair Den Haag voltreffer 40 Hoogopgeleide immigranten binnen jaar verzekerd van werk Laat zien wat je kunt stimuleert gemotiveerde migranten op weg naar baan Vaste Rubrieken Bedrijfsnieuws Actualiteiten kort VNO-NCW Noord in actie Personalia Column Hoe is het een jaar later met Welkom nieuwe leden Agenda VNO-NCW NoordNieuws april 2007

4 Fryske Fiersichten: lef hebben om Het 10-punten plan van VNO-NCW Friesland voor Friesland in 2030 De provincie Friesland heeft het initiatief genomen samen met burgers en ondernemers de contouren van Friesland in 2030 te schetsen. Heel veel mensen zijn in beweging gekomen. De enorme geestdrift en grote betrokkenheid met het wel en wee van Friesland zijn opmerkelijk en hartverwarmend te noemen. Liefst 700 project-ideeën zijn ingediend. VNO-NCW Friesland heeft gereageerd op de Fryske Fiersichten met een 10-punten plan. Ons politieke debat wordt nog altijd gedomineerd door het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid. We zouden ons veel meer zorgen moeten maken over de vraag hoe toekomstige generaties voldoende inkomsten kunnen vergaren om onze levensstijl zelfs maar te benaderen. Is een visie op de economische structuur op lange termijn zinvol? Hoe Friesland er over x decennia economisch uit zal zien en waarmee we dan concreet ons brood in Friesland zullen verdienen is maar ten dele voorspelbaar en dus ook stuurbaar. Het is erg afhankelijk van het abstractieniveau bij de invulling van die visie. Ook anno 2030 zal Friesland zich niet ontwikkelen tot een pure diensteneconomie, waarbij geen plaats is voor industrie of landbouw. Een gedetailleerde visie op de toekomstige structuur van de Friese economie is onmogelijk. Een recente Nyfer-studie leert dat de Nederlandse industrieparels van wereldniveau juist in veel verschillende sectoren zitten en niet de vrucht zijn van specifiek overheidsbeleid. Kiezen als overheid is meestal gevaarlijk! Gevaarlijk, omdat het nadeel van miskleunen altijd groot is. De overheid weet het in de regel niet beter dan het bedrijfsleven. En als je het als overheid niet blijkt te hebben geweten, dan is er ook schade voor een economie. Miskleunen bij de overheid worden niet gecompenseerd door gouden grepen van de overheid elders! Dat ligt bij het bedrijfsleven anders. Tien punten plan VNO-NCW Friesland: VNO-NCW Friesland reageert met een 10- punten plan als haar bijdrage aan de Fryske Fiersichten. Niet vanuit een xenofobe oriëntatie teneinde alles vast te houden wat er is. Maar met een open mind alert te reageren op internationale ontwikkelingen. De vraag laat zich stellen waarom 10 punten? Onder verwijzing naar wat ooit gezegd is over de 10 geboden: er is veel op aan te merken, maar wees in ieder geval blij dat het er maar 10 zijn. 1. E x c e l l e n t g e n e r i e k b e l e i d v a n d e o v e r h e i d Voorop staat als allerbelangrijkst een generiek beleid van basisvoorwaarden voor ondernemerschap. Die moeten op orde zijn. De primaire zorg van de overheid is een goed generiek ondernemingsbeleid door middel van zorg voor goed onderwijs en een breed onderzoeksbestel, basisstimulansen voor innovatie, zo min mogelijk hinderlijke regelgeving. Kortom beleid dat de groei en bloei van ondernemerschap bevordert. Het mogelijk maken van succesvol ondernemen ongeacht de sector waarin. Die filosofie zou je kunnen kenschetsen als beleid van empowering winners. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau liggen hier verantwoordelijkheden en concrete opdrachten. VNO-NCW NoordNieuws april 2007

5 te veranderen 2. E x t r a i n ze t g e r i c h t o p s l e u te l - g e b i e d e n Iets extra s daar bovenop in het beleid doen voor sleutelgebieden (sectoren waarin Friesland excelleert of naar verwachting gaat excelleren). Dat is in wezen een facet van het industriebeleid dat door de jaren heen in wisselende bewoordingen steeds terugkomt (speerpuntenbeleid, aandachtsgebiedenbeleid, clusterbeleid). In principe kan iedere sector zich hiervoor kwalificeren. De visie is hier meer een visie op het soort beleid dat ruimte geeft voor sleutelgebieden dan dat het een visie is op waar de structuur van de Friese economie precies naar toe gaat of moet gaan. Tegen die achtergrond zijn de noordelijke keuzes voor Wetsus, energy valley en sensor technologie buitengewoon goed gekozen. De waterprovincie Friesland moet niet alleen haar basis hebben in de Sneek-week maar evenzeer door de prestaties van onze bedrijven in New Orleans. Wat dat laatste betreft is publiek-private samenwerking cruciaal. 3. I n z e t o p e x c e l l e n t o n d e r w i j s en kenniscirc ulatie We zullen meer moeten doen aan onderwijs, kenniscirculatie en onderzoek. Op alle niveaus van het onderwijs. Om talenten te kunnen benutten, moeten ze herkend, erkend en ontwikkeld worden. Het is tijd om met elkaar vast te stellen dat Nederland daar een aantal jaren veel te weinig in heeft geïnvesteerd. Ja, kennis kost geld. Maar wie kennis te duur vindt, heeft geen flauw benul van de kosten van onwetendheid. We investeren te weinig in onderwijs, onderzoek en innovatie om daadwerkelijk onze ambitie van een duurzame vitale regio waar te kunnen maken. In Friesland kennen we de kenniscampus te Leeuwarden. De Friese politiek zou veel ongeduldiger moeten zijn over de teleurstellende voortgang die wordt geboekt. Te veel tijd gaat verloren aan competentiestrijd en onbegrepen naijver. De Friese economie heeft er alle belang bij dat dit brandpunt van kennis maximaal is aangesloten met de vele contactpunten van het Friese bedrijfsleven. Uitgangspunt moet zijn hoe onze publieke kennisinfrastructuur te verbeteren in kwaliteit, focus en aansluiting op de gebieden die voor het bedrijfsleven interessant zijn; ofwel de dynamisering van onze publieke kennisketens. 4. N o o r d o o s t E u r o p a i s b o o m i n g Europa is een fact of life. Het is belangrijk dat Friesland de steven naar Europa wendt en meedoet in de voorhoede. Overheden en bedrijfsleven zullen samen afspraken moeten maken om te komen tot een betere belangenbehartiging voor het in genoemde grensregio operationele bedrijfsleven. Krachtige marktclusters aan weerszijden van de grens genereren onvoldoende grensoverschrijdende bedrijvigheid. Clusters die tot dit moment onvoldoende met elkaar zijn verbonden. Nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden zijn nodig om daarmee een betere verankering te waarborgen van voor Friesland belangrijke bedrijvigheid. Friesland heeft een naam in Europa hoog te houden die veel verder reikt dan de provinciegrenzen. Het wordt tijd dat we vanuit die notie ons herpositioneren binnen het Europa van de regio s. 5. P l e i d o o i v o o r d u u r z a a m h e i d e n e n e r g i e t r a n s i t i e Friesland is in 2030 een baken van duurzaamheid. Het is verstandig van een nieuw kabinet en van provinciale bestuurders om bedrijven aan te spreken op hun publiekelijk vastgelegde bereidheid om mee te denken over en mee te doen aan een nieuwe duurzaamheidsagenda. Wil dat slagen, dan moet dat een internationale agenda zijn, dan moet het Nederlandse bedrijfsleven zich internationaal sterk willen maken voor het passend in rekening brengen van de duurzaamheidseffecten van economisch handelen, en dan moet de overheid daarbij VNO-NCW NoordNieuws april 2007

6 een betrouwbare lange termijn partner zijn die wortel en zweep niet hanteert naar de waan van de dag. Noord-Nederland heeft hiervoor prima troeven in de hand. Niet in de laatste plaats Friesland. 6. B e s t u u r l i j k e o r g a n i s a t i e v a n F r i e s l a n d Met 31 gemeenten anno 2007 heeft Friesland een gemeentelijke schaalgrootte die niet alleen gedateerd aandoet, maar het ook is. Vele kleinere gemeenten zijn volstrekt niet berekend op de uitdagingen van deze nieuwe tijd. Vele gemeenten missen de professionaliteit, kwaliteit en kritische zelfreflectie om voortvarend en ambitieus te reageren en te ageren in het belang van haar bewoners en de aldaar gevestigde bedrijven. De democratische legitimatie wordt gebrekkig ingevuld door de veelvoud van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het zou Friesland sieren deze discussie niet langer uit de weg te gaan en te opteren voor een minimale schaalgrootte van inwoners. Dit betekent onherroepelijk een gemeentelijke herindeling, die recht doet aan gegroeide samenwerkingsrelaties en andere verbanden binnen de provincie. Ook op provinciaal niveau is meer ambitie en alertheid gewenst. Provinciale reflexen schaden het merk Friesland. Maak je niet onnodig klein. Treed naar buiten vanuit een gezond zelfvertrouwen en bewustzijn. De provincie Friesland heeft veel belang bij een vitaal Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Juist het provinciale bestuur moet zich bovengemiddeld inspannen hiervan een groot succes te maken. Dat mag best vanuit een kritische houding, maar over het resultaat mag geen twijfel bestaan. Dit geeft ons het vereiste soortelijke gewicht op momenten dat het er echt op aankomt tegenover het geweld dat anderen weten te mobiliseren. 7. Z u i d e r z e e l i j n Ruim voor 2030 als het even kan gaat deze kabinetsperiode de schop in de grond ligt er een hogesnelheidsverbinding over het Zuiderzeelijntracé. Een absolute must. De Zuiderzeelijn is een strategische investering waarmee Nederland en in het bijzonder Friesland en Noord-Nederland een schaalsprong maakt. De Zuiderzeelijn is structurerend voor de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor de periode tot Ze creëert een vliegwieleffect op het investeringsgedrag van burgers en bedrijven. De Zuiderzeelijn is een strategische investering die niet mag worden verward met knelpuntoplossende investeringen. Het haalt Friesland met behoud van haar ruimtelijke kwaliteiten definitief uit haar isolement. De Zuiderzeelijn als katalysator voor een nieuwe ruimtelijke kaart van Nederland waarbij de schreeuw naar leef- en bedrijfsruimte in het westen van het land een uitweg vindt naar een regio met onderdruk. 8. F r i e s l a n d k a n n i e t z o n d e r i n d u s t r i e De betekenis van de industrie voor de Friese ( en Nederlandse) economie is nog steeds zeer aanzienlijk. De industrie is van nature een sector die aan buitenlandse concurrentie bloot staat. Wil Friesland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor hoogwaardige productie en dienstverlening, die verankerd blijft, dan zal het offensieve keuzes moeten maken. Dat zijn een aantrekkelijk innovatieklimaat, met een betere aansluiting tussen kennisinstellingen en ondernemingen; een groter aanbod van werknemers met een technische beroeps- en wetenschappelijke opleiding; een concurrerende loonkostenontwikkeling en een fiscaal klimaat en exportinstrumentarium die zich kunnen meten met die in andere landen. Laat ook duidelijk zijn dat bedrijventerreinen in 2030 heel veel beter zijn ingepast in het Friese landschap. Nog te vaak is er anno 2007 sprake van de architectonische variant van fast food: snel geproduceerd en snel geconsumeerd. Dat is slecht voor alle betrokkenen. Niet in de laatste plaats voor de ondernemers zelf. 9. Tr o e f k a a r t e n v a n e e n s l o w r e g i o n Friesland kent een sterke regionale identiteit, met daarbinnen de nodige variaties. De geschiedenis is terug te lezen in het landschap. Er is in het noorden sprake van een rijkdom aan cultuur en tradities die inmiddels in heel Nederland wordt gekoesterd als oer-nederlands. Friesland als slow region kan het wonen, recreëren en het werken een extra impuls geven. Het noorden heeft het karakter van een slow region en dat karakter zou moeten worden opgepakt als een kans om de economie te stimuleren. Zelfvertrouwen en heldere keuzes, gekoppeld aan een intelligente gebiedsmarketing zijn daarbij van cruciaal belang. Het getuigt van wijs- VNO-NCW NoordNieuws april 2007

7 heid de wooneconomie beter te verbinden met de noordelijke zorgeconomie, met sport, cultuur en creative industries. Friesland heeft onderscheidende cultuurdragers die de regio een voorsprong geven. De vergelijking met Toscane dringt zich op. Toscane verenigt het beste van het oude en het moderne Italië een onverslaanbare combinatie D r o g e v o e t e n De grotere risico s van hoogwater door de te verwachten zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende waterafvoer door de grote rivieren vragen om een ander overheidsbeleid. Voeg daaraan toe de disbalans van de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Nederland. Deze behoren separaat en in combinatie tot andere gebiedsgerichte ontwikkelingen te leiden. Voor Friesland liggen hier kansen met een alert reagerend bestuur. Rijksinvesteringen (lees: FES-gelden) dienen hierbij beter hun vertaling te krijgen met de regio s buiten de delta, te beginnen Friesland. Water is voor Friesland een goudmijn mits rijksinvesteringsprogramma s worden gekoppeld aan relevante beleidsprogramma s op regionaal en internationaal niveau. Samenvattend: De Fryske Fiersichten zijn een prachtige aanleiding voor een nieuw College en een nieuwe Staten een vliegende start te maken op weg naar een zich vernieuwend Friesland. Graag wil ondernemend Friesland samen met haar politieke vertegenwoordigers de vereiste verdiepingsslag maken. Pragmatisch aan de hand van een uitvoeringsagenda. De ingrediënten zijn geleverd, het komt nu aan op de juiste mix en hoeveelheden. Van het Friese politieke bestuur wordt ambitie gevraagd. Ambitie om ook in de toekomst succesvol en duurzaam mee te blijven doen in het steeds verder voortschrijdende proces van globalisering. Op 22 februari 2007 presenteerde Durk van Tuinen voorzitter VNO-NCW Friesland te Dijken thuis bij de Commissaris van de Koningin Friesland voor een gezelschap van ondernemers en politici zijn 10-punten plan in reactie op de Fryske Fiersichten. Een bewerkte versie van zijn inleiding is hierboven weergegeven. Hans Haerkens Zodat uw team weer snel compleet is VNO-NCW NoordNieuws april

8 Bedrijfsnieuws stand van zaken Zuivelconcern Friesland Foods investeert in een nieuw bedrijf in Australië, dat voedings- en functionele ingrediënten gaat produceren op basis van wei en melk.de afnemers van de producten zijn producenten van levensmiddelen, babyvoeding en de farmaceutische industrie. Het wordt een gezamenlijke onderneming met het Australische zuivelbedrijf Warrnambool Cheese and Butter Factory Holdings. Verzinkerij Nedcoat bouwt voor 10 miljoen euro een nieuwe fabriek aan de Rouaanstraat in Groningen. Omdat de nieuwe fabriek vele malen efficiënter is dan de oude, kan Nedcoat vanaf begin 2008 met minder mensen toch 70 procent meer productie draaien. In de nieuwe vestiging kan Nedcoat de komende jaren doorgroeien naar ton. HanzeConnect, de zakelijke dienstverlener van de Hanzehogeschool Groningen, heeft het Borea Keurmerk voor reïntegratiebedrijven behaald. In Noord-Nederland is de Hanzehogeschool Groningen de eerste hoger onderwijsinstelling die in bezit komt van dit keurmerk. Het Borea Keurmerk is ontwikkeld als het onafhankelijke keurmerk in de markt van reïntegratie en arbodienstverlening. Het keurmerk biedt transparantie voor opdrachtgevers, cliënten en werknemers. Het Borea certificaat is verleend voor het reïntegratieproject Kennispool. Dit koppelt werkzoekenden voor de duur van zes maanden aan concrete kennisvragen in zowel de profit als de non-profit sector. Het Human Resources advies bureau NCP en CommaSelect werving, selectie en assessment bundelen gezamenlijk de krachten. De fusie is bezegeld met een nieuwe naam: NCP HRM. Dit bedrijf, met vestigingen in Apeldoorn, Amersfoort en Haren, kan bogen op een compleet dienstenaanbod dat het volledige HRMveld van in-, door- en uitstroom behelst. De vestiging Apeldoorn zal per 1 maart verhuizen naar Zwolle. Deze vestiging in Zwolle zal tevens als hoofdkantoor van NCP HRM fungeren. Alfa Laval, wereldwijd leider in heat transfer, centrifugal separation en fluid handling technology, heeft een overeenkomst getekend om Apparatenfabriek Helpman BV over te nemen. Helpman is een vooraanstaand producent van industriële luchtgekoelde warmtewisselaars. De Dokkumer Vlaggen Centrale is van start gegaan met een eigen landelijk winkelconcept, waarvoor twee locaties zijn geselecteerd, namelijk Amsterdam en Utrecht. Deze lokale DVC-winkels zullen zich onder de aansprekende naam FlagandSign profileren als totaalaanbieders van reclameproducten voor binnen- en buitentoepassing. Naast de reclamedragers die DVC op dit moment ontwerpt en produceert (vlaggen, banieren, spandoeken, enzovoorts), gaan de FlagandSign vestigingen een nieuw assortiment signproducten voeren een diversiteit aan lichtreclamemogelijkheden, belettering, bewegwijzering et cetera. Ook wordt ruimte ingedeeld voor specialties als hoezen voor detectorpoorten en innovaties op het gebied van displays en bevestigingsmaterialen. Kentfort uit Hoogeveen heeft samen met de Hogeschool Drenthe een speciaal programma voor studenten uit China en Vietnam opgesteld. Dat betekent dat Kentfort de bedrijfskundige cq intrinsieke begeleiding doet en de Hogeschool Drenthe de theoretische begeleiding. Voor de extra bedrijfskundige begeleiding van Kentfort worden geen extra kosten berekend, maar kan wel gebruik worden gemaakt van de expertise in Hong Kong (eigen kantoor), China (eigen kantoor Shanghai) en Vietnam. De haven van Harlingen is in 2006 ten opzichte van 2005 fors gegroeid. In 2006 werd in totaal ruim drie miljoen ton overgeslagen. In 2005 was dat nog 2,7 miljoen. Dat komt neer op een toename van 13 procent. In 2005 was er nog sprake van een groei van 1,35 procent. De groei kwam vooral van de containerlijndienst en de zeeschepen. Rederij Boomsma Shipping in Sneek heeft een vierde nieuw schip in de vloot gedoopt: de Frisian Spring. Het bedrijf heeft inmiddels ook een vijfde schip in bestelling: de Frisian Summer. De Frisian Summer en de Frisian Spring zijn twee identieke schepen. Het gaat om kustvaarders van 6500 ton en 119 meter lengte, die zowel droge lading als containers kunnen vervoeren. De Frisian Spring maakt volgende week haar eerste tocht, vermoedelijk naar Noorwegen. In het schip, dat? 9,5 miljoen kost, hebben honderden particuliere beleggers geld gestoken. De Frisian Summer komt in de tweede helft van het jaar in de vloot. Het eerder failliet verklaarde bedrijf Wet & Dry in Drachten wordt overgenomen door het Amerikaanse Relco Unisystems. Wet & Dry is gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van fabrieken voor weipoeder, het Amerikaanse bedrijf in melkpoeder. In Drachten werkten 43 man. Van hen kunnen er 24 mee over naar het nieuwe bedrijf, dat Relco Wet&Dry gaat heten. Sapa Aluminium BV in Hoogezand gaat 1 miljoen euro investeren in een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Het voordeel van de nieuwe technologie is dat het aluminium op een zodanige wijze uit het afvalwater wordt gefilterd, dat het kan worden hergebruikt. Daarmee wordt de belasting voor het milieu en verspilling van grondstoffen tot een minimum teruggebracht. Sapa houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, oppervlaktebehandeling en bewerking van aluminiumprofielen en heeft 180 medewerkers in dienst. Avebe heeft een nieuwe gepatenteerde technologie ontwikkeld om naast zetmeel ook een speciaal eiwit uit de aardappel te winnen. Om de commerciële mogelijkheden van de nieuwe technologie optimaal te benutten, richt Avebe een nieuwe dochteronderneming op: Solanic. Het concern steekt daar vele miljoenen euro s in. Solanic levert op termijn vijftig banen. Eind dit jaar begint de productie van aardappel-eiwit in de zetmeelfabriek in Gasselternijveen. Suikerconcern Cosun heeft de Groningse bakmixfabrikant Atlanta Dethmers overgenomen. Cosun wil dit jaar nog de productie van baxmixen in Spanje overhevelen naar de fabriek in Groningen. Dit levert VNO-NCW NoordNieuws april 2007

9 een nog onbekend aantal extra arbeidsplaatsen op. De Groningse fabriek gaat verder als onderdeel van Cosuns voedingsmiddelen en bakkerij ingrediëntendivisie Unifine Food & Bake Ingredients. De bedrijfsnaam Atlanta Dethmers verdwijnt, maar de vertrouwde merknamen Atlanta (bak en banketmixen voor de consumentenmarkt) en Dethmers (producten voor de voedings en bakkersindustrie) blijven bestaan. Bij de Eemshaven in Groningen verrijst dit jaar een van de grootste computercentra van Europa. Google wordt de hoofdhuurder van het complex. In het nieuwe Telehouse is plaats voor servers. De eigenaar van het centrum, TCN, heeft al ongeveer driekwart van de ruimte verhuurd. Als het complex vol wordt benut, gebruikt het evenveel stroom als huishoudens. De grote stroombehoefte is een van de redenen waarom voor een locatie bij de Eemshaven is gekozen. Het complex komt op nog geen kilometer afstand van de Eemscentrale te staan. Bovendien willen Nuon en RWE er nieuwe elektriciteitscentrales bouwen. Een ander cruciaal pluspunt van het terrein aan de Eemshaven is volgens TCN dat het een paar meter boven zeeniveau ligt. Het Twentse Morssinkhof Plastics investeert 3 miljoen euro in een nieuwe kunststofrecyclingfabriek op het Europark in Coevorden. In de fabriek is werk voor twintig werknemers. De bouw van de fabriek begint eind april. Na de zomer gaat de eerste productielijn draaien. De locatie op het Europark is, met bijna 4 hectare, op de groei gekocht. Morssinkhof Plastics heeft vestigingen in Lichtenvoorde, Zeewolde, het Belgische Lommel en Polen. Vos Logistics start een containerlijndienst van Veendam naar Hamburg. Wekelijks zullen drie treinen richting Hamburg vertrekken. Vos Logistics vervoert momenteel iedere week 1400 containers per spoor van Veendam naar de havens van Amsterdam en Rotterdam en vice versa. Met de nieuwe lijn naar Hamburg wordt Veendam nu ook een doorvoerstation voor bestemmingen in het noorden en oosten van Europa. De goederenstroom zal volgens Vos daardoor gaan stijgen. Hiermee wordt de terminal, die door Vos Logistics wordt geëxploiteerd, aantrekkelijker voor rederijen en verladers in de havens. Maar ook voor het bedrijfsleven in de noordelijke regio. De op- en overslagactiviteiten zullen met de nieuwe treinverbinding gaan toenemen. Tussen de en containers worden momenteel vanuit de Nederlandse havens richting Noord-Europa vervoerd. Deze gaan nu allemaal over de weg. Hondensnacksfabrikant Paragon bouwt in Veendam, langs de N33, een nieuwe fabriek. Het gaat om een miljoeneninvestering. De fabriek levert enkele tientallen nieuwe arbeidsplaatsen op. Paragon maakt plantaardige hondenkauwproducten. Uit aardappelzetmeel en andere grondstoffen worden in Veendam korrels gemaakt die worden verwerkt tot kauwstaven en aanverwante producten voor in de dierenwinkel. Een deel van de productie gaat als halffabrikaat voor verdere verwerking naar diervoedingsproducenten in de Verenigde Staten. De rest verwerkt het bedrijf zelf tot kant en klare producten voor de Europese en Aziatische markt. Paragon is voortgekomen uit Avebe. In de Eemshaven in Groningen worden twee cruiseschepen van Walt Disney afgebouwd. De schepen komen van scheepswerf Meyer in het Noord-Duitse Papenburg. Walt Disney heeft voor de bouw van de twee cruiseschepen 1 miljard euro uitgetrokken. Als alles volgens plan verloopt, worden ze in 2011 en 2012 in de vaart genomen. Walt Disney Cruise Line legt zich speciaal toe op bootreizen voor gezinnen. Ingenieursbureau Oranjewoud in Heerenveen heeft het ontwerp- en ingenieursbureau A+D Engels in Genk overgenomen van DHV uit Amersfoort. Met deze overname wil Oranjewoud zijn positie in België versterken. Met circa 45 medewerkers houdt A+D Engels zich bezig met landmeting, infrastructuur, ruimtelijke ordening, verkeer, landschapsinrichting en milieustudies. Hazewinkel Pers en zusterbedrijf Friese Pers gaan per 1 juni fuseren. De samenvoeging heeft geen consequenties voor het personeel en de redactionele zelfstandigheid van de beide krantentitels, Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Met één gezamenlijk bedrijf voor haar noordelijke dagbladen verwacht NDC/ VBK meer rendement te halen uit investeringen in nieuwe activiteiten op het gebied van internet en (breedband ) radio en tv. Het concern wil zich de komende jaren ontwikkelen van een pure dagbladenuitgever tot een multimediabedrijf. Bussenbouwer VDL Berkhof in Heerenveen breidt fors uit. De nieuwbouw is nodig vanwege de explosieve groei van het industrieel concern VDL. Prolyte in Leek, Europees marktleider in aluminiumconstructies voor podia, is voor ruim de helft overgenomen door investeringsmaatschappij Halder in Den Haag. De beide eigenaren, de broers Fokko en Anne Smeding die het bedrijf in 1991 oprichtten, behouden wel een substantieel minderheidsbelang in het bedrijf. Prolyte verwacht ook de komende jaren met steeds 25 procent te zullen groeien. Er werken 110 mensen bij het bedrijf. Schansborgh B.V. te Beetsterzwaag neemt 100% van de aandelen van Animo B.V. te Assen over van de huidige aandeelhouders van Animo B.V. Animo is actief op het gebied van koffiezetsystemen en systemen voor warme- en koude dranken. Animo levert haar systemen aan een groot aantal afnemers in 50 verschillende landen, daarnaast heeft Animo dochterondernemingen in België, Frankrijk en Duitsland. Bij Animo in Assen zijn 95 medewerkers werkzaam. Het van oorsprong Groningse concern Wolters Noordhoff komt in andere handen. Eigenaar Wolters Kluwer verkoopt deze onderwijstak voor 774 miljoen euro aan de Britse investeringsmaatschappij Bridgepoint Capital Limited. Het concern verwacht dat de transactie in juni dit jaar helemaal is afgerond. De nieuwe eigenaar ontfermt zich over alle onderwijsactiviteiten van Wolters Kluwer. In Nederland gaat het daarbij om Wolters- Noordhoff, bekend als uitgever van de Bosatlas. Wolters-Noordhoff biedt in Groningen en Houten plaats aan ongeveer 450 werknemers. Een in Groningen bij Gasunie ontwikkelde superzuinige CV-ketel zal op grootschalige wijze worden uitgetest. Deze VNO-NCW NoordNieuws april 2007

10 nieuwe ketel wekt niet alleen warmte op maar ook elektriciteit. Binnenkort worden de eerste 25 ketels geplaatst. Dankzij de nieuwe ketel kan een aanzienlijke energiebesparing en CO2-emissiereductie worden bereikt. Bij de proef zijn Essent, Nuon en gasleverancier GasTerra betrokken. IDée ICT uit Assen heeft het in Utrecht gevestigde opleidingsbedrijf Foundation Educational Services BV van Unit 4 Agresso NV overgenomen. Door deze ontwikkeling ontstaat een van de krachtigste ICT Opleidingsbedrijven in Nederland. De nieuwe combinatie heeft 45 medewerkers met de zeer grote expertise niveau en hoogst haalbare certificeringen op het gebied van netwerk-, systeembeheer, internet- en routertechnologie en projectmanagement. Door deze overname versterkt IDée ICT Opleidingsgroep haar positie in de Randstad. Het Crossmedia Fund van Van den Ende & Deitmers neemt een belang van 41% in Accepté B.V. (Paylogic) uit Groningen. Accepté is een exploitant van online betaal- en ticketingsystemen en community software. Accepté is opgericht in 2005 en heeft vestigingen in Groningen en Amsterdam. In de vestiging in Groningen werken 22 mensen. Per mei aanstaande betrekt het hoofdkantoor van Accepté B.V. het statige pand van de voormalige Friesland Bank aan de Grote Markt te Groningen. Naar verwachting zal Accepté tot 2011 zijn hoofdkantoor aan de Grote Markt houden. Dan wordt gestart met de wederopbouw van de oostwand van de Grote Markt. Het Groninger bedrijf Store Support verhuist naar een groter kantoor binnen de Mediacentrale. De adresgegevens blijven ongewijzigd. Store Support is een jonge onderneming die klantenbinding voor opdrachtgevers realiseert. Dat gebeurt onder andere door mystery shopping, mystery calling en mystery ling. Daarnaast voert het bedrijf acquisitieacties voor hun klanten uit en klanttevredenheidsonderzoeken. Store Support won de publieksprijs bij Dé Jonge Ondernemerprijs van het Noorden Het eerste internationale LOFAR radiotelescoopstation in Effelsberg (Duitsland) heeft op 21 maart het zogenaamde first light laten zien. Deze eerste meetgegevens van een internationaal LOFAR station zijn een belangrijke stap in de samenwerking van LOFAR met buitenlandse partners. Antennes van het eerste Duitse LOFAR station zijn geplaatst bij de grote 100-m radiotelescoop in Effelsberg van het Max-Planck Institut für Radioastronomie in Bonn. In de loop van 2007 zullen de eerste gezamenlijke waarnemingen van het heelal door LOFAR stations in Exloo en Effelsberg plaatsvinden. Hierdoor kan een nog gedetailleerder beeld van de hemel worden bereikt dan met alleen de LOFARstations in Nederland. Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. uit Groningen heeft als eerste in Nederland het keurmerkcertificaat van het Keurmerk Uitvaartzorg ontvangen. Werkzoekenden, die staan ingeschreven bij één van de 126 CWI s in Nederland, hoeven vanaf 1 april zelf geen sollicitatiebrieven en cv s meer te schrijven. Dit werk wordt hen uit handen genomen door het Groningse bedrijf Briefopbestelling. Het Groningse bedrijf heeft de opdracht van het CWI verworven in een Europese aanbesteding waarbij ook is gekeken naar de bewezen resultaten en effectiviteit tijdens een proef van een jaar bij 20 CWI s. Inmiddels houden zich 80 medewerkers bezig met het schrijven van brieven. Dit aantal groeit naar 200 door de opdracht van de CWI s, de Centra voor Werk en Inkomen. Op jaarbasis kan het gaan om het schrijven van tot brieven en cv s. Naast de Nederlandse markt richt de onderneming zich nu ook op Duitsland. Binnenkort gaat een proef van start in onder andere Oldenburg. ExxonMobil heeft Reym uit Veendam, uit 260 contractors, verkozen tot de beste contractor in 2006 op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Adviesbureau Junior Consult uit Groningen is verhuisd van de Mediacentrale naar een kantoor aan de Heresingel in de Groningse binnenstad. De nieuwe vestiging is feestelijk geopend door burgemeester Wallage. Recentelijk heeft Conjunct Marketing haar Pand van de Toekomst op de Westerkade ingebruik genomen en omgedoopt tot een centrum van innovatie en ontwikkeling. Conjunct Marketing is een internetgeoriënteerd marketingbureau met als kernactiviteiten de ontwikkeling en implementatie van portals, het managen van communicatie- en webbased projecten en het organiseren en geven van trainingen. Nederland krijgt de eerste waterstofelektriciteitscentrale van Europa. De centrale van chemieconcern Akzo Nobel en NedStack is geopend in het Delfzijl en komt naast een nieuwe elektrolysefabriek van Akzo te staan. In die elektrolysefabriek gaat Akzo chloor produceren. Bij dat proces komt waterstof als restproduct vrij, dat vervolgens in stroom wordt omgezet met behulp van brandstofcellen. Akzo gebruikt de opgewekte stroom zelf weer in het productieproces. De Japanse kunstvezelproducent Teijin Twaron hield in Delfzijl en in Emmen een plechtige groundbreaking ceremonie. Daarmee werd de start van alweer een nieuwe uitbreiding van de productie in beide chemische fabrieken, luister bijgezet. Groundbreaking is een Japans ritueel. Dat breken van de grond moet het project en de toekomstige gebruikers behoeden voor gevaar. Teijin Twaron gaat, voor de vierde keer sinds 2000, de productie in zijn twee noordelijke fabrieken uitbreiden. Dat zal in Emmen 40 en in Delfzijl 30 extra banen opleveren, bovenop de respectievelijk 630 en 245 van dit moment. De marktvraag naar de sterke Twaron-vezel blijft met 10 procent per jaar groeien. Het bedrijf steekt een slordige 140 miljoen euro in de nieuwe uitbreiding. Die moet eind volgend jaar klaar zijn. De productiecapaciteit inmiddels al zo n ton per jaar, twee keer zo veel als in 2000 wordt er met nog eens 15 procent mee opgevoerd. Teijin Twaron is de grootste Japanse investeerder in Nederland. Sedert 2000 heeft het bedrijf bijkans 1 miljard euro in de productielocaties te Delfzijl en Emmen geïnvesteerd. VNO-NCW NoordNieuws april

11 Bloemen veilen is logistieke topsport Bij de bloemenveiling van Flora Holland in Eelde staat de klok centraal. De in razend tempo werkende veilingklok als middel om tot een optimale prijsvorming te komen. Maar ook de gewone klok: binnen een half uur na het einde van de veiling moeten alle gekochte bloemen voor de kopers klaar staan. Dat vereist veel logistieke precisie en olympische snelheid. In de economische theorie is een veiling de beste manier om tot een echte marktprijs te komen. Immers daar komen vraag en aanbod ook letterlijk bij elkaar. De transparante markt schept optimale concurrentieverhoudingen. Voor een buitenstaander laat de transparantie soms nog te wensen over. Dat ondervonden de leden van VNO-NCW Drenthe op 1 februari jl. tijdens het bedrijfsbezoek. De duizelingwekkende vaart waarmee de veilingklok werkt is voor een leek onnavolgbaar. Een onervaren koper zou op de veiling letterlijk veel leergeld moeten betalen. TopFit-programma Dat het logistieke proces dagelijks om een topprestatie vraagt wordt onderstreept door het integrale en gevarieerde TopFitprogramma dat het bedrijf eind 2005 ontwikkeld heeft in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Door de unieke combinatie van het aanbieden van een gezondheidstest, de inzet van een bedrijfsfysiotherapeut en het geven van trainingen in het omgaan met fysieke belasting sámen met een kennismakingspakket met 16 verschillende sporten, investeert FloraHolland in een gezond bedrijf met sportieve en gemotiveerde medewerkers. Blumen aus Eelde De afgelopen jaren onderging de marktplaats Eelde organisatorisch gezien veel veranderingen. Na de fusie tussen Bloemenveiling t Noorden in Eelde en Bloemenveiling Flora in Rijnsburg, gingen in 2002 de bloemenveilingen Holland en Flora samen. Nu is vestiging Eelde onderdeel van FloraHolland, waarmee de toegang tot de exportmarkten in Naaldwijk en Rijnsburg voor Noord-Nederlandse telers is ontsloten. Dat is een commerciële randvoorwaarde voor de regionale tuinbouw en de continuïteit van vestiging Eelde. Door toenemende schaalvergroting produceren telers grote aantallen. Daarom hebben zij exportveilingen nodig. Regionale afzet in Eelde is noodzakelijk voor de risicospreiding en voor het directe contact met de consumentenmarkt. Toch is de positie van de bloemenveiling in Eelde niet vanzelfsprekend. Kopers en verkopers kunnen eenvoudig uitwijken naar andere veilingen. Daarom kiest de veiling voor specifieke strategieën voor de doelgroepen. De kopers enerzijds worden helemaal in de watten gelegd. Onder het motto customer intimacy wordt geprobeerd de kopers zich volledig thuis te laten voelen. De verkopers daarentegen worden gelokt met scherpe prijzen in relatie tot de dienstverlening. Relatiebeheer en vertrouwen creëren het begrip dat je voor de beste en prijs in Eelde moet zijn. Meer dan een klok Een goed functionerende veiling is het meest gebaat bij stabiele prijsvorming. Door een proactieve marktbenadering probeert FloraHolland een goede verhouding tussen aanbieders en kopers tot stand te brengen. Daarnaast is FloraHolland in Eelde inmiddels uitgegroeid tot meer dan een gewone bloemenveiling. De veilingklok is slechts één van de vormen van logistieke en intermediaire dienstverlening geworden. De bundeling van verschillende verkoopinstrumenten; veilingklok, klokservice, bemiddeling, de Cash & Carry s Groen Groep Eelde en Euro Fleur Eelde, maken vestiging Eelde hét centrum voor de teelt van sierbloemen in Noordwest Europa. Baanverlenging Groningen Airport Eelde FloraHolland is één van de bedrijven die direct kunnen profiteren van de baanverlenging van vliegveld Eelde. Zodra het mogelijk is om grotere vrachtvliegtuigen te accommoderen kunnen buitenlandse bloemen (bijv. Rusland of Afrika) in Eelde veilingklaar worden gemaakt en doorvervoerd worden naar Aalsmeer. Dit zou een versterking van de positie van FloraHolland Eelde betekenen, maar ook veel nieuwe werkgelegenheid met zich meebrengen. Jan-Willem Lobeek VNO-NCW NoordNieuws april

12 Eerst contacten, Een bont gezelschap meldde zich op 22 februari jongstleden bij de ingang van het Gasunie-gebouw. Studenten, mensen uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid kwamen hier op uitnodiging van AIESEC en VNO-NCW Noord bijeen. Om te praten over het belang van internationale samenwerking en de mogelijkheden die (internationale) stagiairs hierbij kunnen bieden. De focus lag hierbij op de gebieden in Noordoost- Europa. De mogelijkheden die stagiairs kunnen bieden worden nogal eens onderschat. Het wordt tijd dat hier verandering in komt, was een veelgehoorde constatering. Studenten in discussie met ondernemers Burgemeester Wallage: Internationale studenten zijn ambassadeurs voor de regio. Dagvoorzitter Jaap Wolters zette onmiddellijk de toon tijdens de opening van het congres: We hebben het met elkaar vaak over die mooie Hanzetijd. Maar de waarheid is dat we in Groningen helemaal niet meededen in de top van de Hanzesteden! Groningen was veel te veel naar binnen gekeerd om een belangrijke rol te spelen! Duidelijker had hij het belang van internationale samenwerking voor een stad als Groningen niet kunnen maken. Het Noorden kan dan wel dichterbij Noordoost-Europa liggen dan de Randstad, maar als hier geen praktische invulling aan wordt gegeven is deze ligging niets waard. Die praktische invulling dient in samenwerking te gebeuren tussen overheden, ondernemers en dus ook studenten. Belang Het belang van studenten in dit proces is veel groter dan je in eerste instantie zou denken. Dat was althans de mening van gastspreker Jacques Wallage. Deze studenten hebben kennis over en contacten in hun land die voor veel ondernemers goud waard kunnen zijn! Verder is het voor deze nieuwe generaties studenten de normaalste zaak van de wereld om de blik naar buiten te hebben. Daar kan de oudere generatie ondernemers gigantisch veel aan hebben. Wallage hamerde daarnaast ook op het belang voor een stad of regio om veel internationale stagiairs / studenten te gast te hebben. Je creëert zo een leger aan ambassadeurs die hun hele leven een warm hart zullen hebben voor de stad van hun stagetijd. Het is daarom enorm belangrijk dat we juiste faciliteiten voor deze groep hebben! Dat Groningen wat dit betreft aardig op weg is, bleek uit het voorbeeld van een contract dat onlangs is gesloten met Saoedi-Arabië dat de komende jaren honderden studenten in Groningen zal onderbrengen. Een unieke kans voor Groningen, aldus Wallage. Concreet Tijdens het congres werden een paar goede voorbeelden gegeven van het effect dat een internationale student op het beleid van een organisatie kan hebben. Remy Notten, commercieel directeur van Kappa GSF, meldde dat het aannemen van stagiairs onder andere heeft geleid tot een aantal zeer gedegen marktonderzoeken in mogelijk toekomstige markten. Maar ook VNO-NCW NoordNieuws april

13 dan contracten! tot het leggen van concrete contacten in nieuwe markten en zelfs een aantal nieuwe afnemers van de producten. De Zuid- Koreaanse AIESEC- student Bum Jin-Lee deed er zelfs nog een schepje bovenop door in zijn presentatie te melden dat hij voor zijn stagebedrijf maar liefst 124 nieuwe contacten had gelegd in zijn moederland die ook nog eens hadden geleid tot een behoorlijk aantal nieuwe opdrachten. NOA-project Bedrijven in Noord-Nederland zouden zich meer moeten roeren op de Noordoost-Europese markt. Jaap Wolters hierover: Noordoost Europa is booming. De Europese eenwording zorgt voor een gigantische toename van internationale handel. We kunnen wachten tot buitenlandse bedrijven bij ons komen, maar we kunnen ook zelf op pad gaan! Bij het op pad gaan in dit deel van Europa kunnen AIESEC-studenten van grote waarde zijn voor deze ondernemingen. AIESEC Groningen kan ondernemingen helpen bij het vinden van geschikte stagiairs. Hiervoor hebben zij het International Trainee Programma. Via dit programma lopen jaarlijks zo n 200 internationale studenten stages bij Nederlandse bedrijven. Dit aantal zou echter nog aanzienlijk kunnen groeien, helemaal in Noord-Nederland. Daarom hebben het SNN, VNO- NCW Noord, de gemeente Groningen MKB Noord en de KvK besloten in samenwerking met AIESEC een NOAuitwisselingsproject op te starten. Dit project heeft tot doel meer handelsrelaties te realiseren tussen Noord-Nederland en de Hanzeregio. Studenten uit Noordoost- Europa zullen enkele dagen per week werkzaam zijn voor een bedrijf of samenwerken aan een project voor het SNN of de gemeente Groningen. Een project dat uiteraard bedoeld is om nieuwe inzichten op te doen hoe de samenwerking tussen de gebieden vergroot zou kunnen worden. Het congres was het startschot van dit NOA-project. En als het succes van het congres een voorbode is voor een nieuwe internationale dimensie, dan gaat Noord- Nederland er nog een hoop plezier aan beleven! Peter Buurman AIESEC: internationale topnotering AISEC is de grootste internationale studentenorganisatie ter wereld en inmiddels actief in meer dan 95 landen. Het is op de VN na de meest internationale organisatie ter wereld. AIESEC Groningen is gelieerd aan de RuG en biedt bedrijven in Noord-Nederland de mogelijkheid om laatstejaars of pas afgestudeerde studenten uit de hele wereld in te zetten voor projecten. AIESEC begeleidt het bedrijf en de student tijdens het hele proces en regelt alle formaliteiten, zoals visum, werkvergunning, sofinummer, huisvesting en sociale opvang. Kijk voor meer informatie op AIESEC Groningen is in de prijzen gevallen. Door op het gebied van innovatie, groei en kwaliteit op alle programma s als hoogste te scoren, is AIESEC Groningen de verdiende winnaar van de landelijke competitie tussen de verschillende universiteitsteden. Mede door goede samenwerking met het noordelijk bedrijfsleven en ondersteund door VNO-NCW Noord. Het stageprogramma van AIESEC Groningen staat bovendien op nummer vier in de wereld ranglijst. Wethouder Jaap Dijkstra in discussie met ondernemers en studenten VNO-NCW NoordNieuws april

14 Connecting International Students in the Northern Netherlands Cordis About 40 MBA students took part in their first meeting of the CI Student Business Club at Cordis Europa in Roden on 23 November The Site General Manager, Mr. Shannon Unrein, welcomed the students to Cordis and began the meeting with an overview of parent company Johnson & Johnson (J & J). J & J is a worldwide leader in health care products and related services with more than 230 operating companies in 57 countries. Cordis Europa N.V., set up in Roden in 1996, is one operating company of the Cordis Corporation, and supports all five business units out of its five building campus. The 600 Roden employees are responsible for producing various vascular catheters, balloon stents and filters using nine clean-room production lines; play a large role in designing new products; are responsible for world-wide distribution and customer support for all Cordis s products; and have a large sterilization facility on site. The international student community plays an important role in marketing the northern Netherlands abroad. To ensure that the students bring a positive picture back to their native country about the benefits of living and studying in the northern Netherlands, Connect International officially launched CIS (Connecting International Students) in Connect supports the international student community by offering practical information on living and studying in the north Netherlands. International flavour In addition, Connect International and Hanze University (MBA and MBA IB&M programs) teamed up to form the project CI Student Business Club. The Student Business Club gives international students an opportunity to establish a business network in the northern Netherlands, further their means of business knowledge and resources, and explore opportunities for internships or jobs. Collectively, there are about 55 students in the program representing more than 20 countries including Indonesia, Thailand, South Africa, Mongolia, Macedonia, Taiwan, Italy, Jordan, Germany, and the United States, just to name a few. Many have already had several years of business experiences in a variety of sectors in their home countries or abroad, and are eager to learn more and apply their skills and knowledge. This local knowledge of various business cultures makes the students a valuable resource for Dutch and international companies looking to expand their business into specific new markets. Following Mr. Unrein s excellent presentation, Mr. Eric Sijbolts (New Products Development Manager) and Michel Bolhuis (Operations Manager) gave in-depth presentations on their respective areas of responsibilities within Cordis. Students were encouraged to ask questions and engage in discussion during all of these talks. Because the students were also interested in internship and employment possibilities, Ms. Roz Beck, Finance Department, discussed the Finance Leadership Development Program implemented by J & J to grow talent from within their companies. The company visit included a tour of the production facility where the students could observe the lines from the viewing area outside the clean room. Bridge The goal of these CI Student Business Club meetings is to build a bridge between the international students and businesses in the north using Connect as a platform. By familiarizing students with international businesses in the northern Netherlands, Connect hopes to help make quality connections for their MBA studies and beyond, and to provide companies with the chance to access an underutilized pool of knowledge of global business customs. Connect International also organizes business events and activities for their Connect Business Club members which provides services, information and networking opportunities to international managers and businesses and organizations with international concerns. Kim Darcey Project Manager Connect International Hans Haerkens Connect International VNO-NCW NoordNieuws april

15 Sollicitatieplicht 57-plussers geen wassen neus Wettelijk hebben oudere werklozen in de bijstand als ook in de WW een sollicitatieplicht. Wel kunnen zij individueel (tijdelijk) vrijgesteld worden, bijvoorbeeld vanwege vrijwilligerswerk of mantelzorg. De SER heeft dit onlangs geadviseerd in het advies over de herziening van de WW. Ook voor ondernemend Noord-Nederland liggen hier uitdagingen om beet te pakken. Argumenten en verwachtingen die aan sollicitatieplicht 57-plussers ten grondslag liggen: Verhoging participatie: Om verschillende redenen is het van belang de arbeidsparticipatie te verhogen. Vanuit oogpunt van vergrijzing zullen we alle talenten nodig hebben. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk zoveel mogelijk mensen te laten meedoen en niet af te schrijven. Er liggen vooral kansen bij ouderen, bij vrouwen wat aantal uren betreft en bij laagopgeleiden. Het vereist een omslag in denken, zowel bij werkgevers als bij werknemers. De cultuur van vervroegde uittreding die we tot voor kort allemaal wenselijk vonden moet veranderen. Meer inzet en investeringen in scholing en inzetbaarheid, etc. Ook zullen de zogenaamde ontzie -maatregelen voor ouderen heroverwogen dienen te worden. Vaak zijn ze niet nodig en werken ze stigmatiserend. Ze bevestigen het vooroordeel dat ouderen minder productief zouden zijn. Een sollicitatieplicht voor 57-plussers is een passende en logische maatregel. Het zou een verkeerd signaal zijn als werklozen van 57,5 jaar niet meer hoeven te werken, terwijl van de werknemers in de bedrijven wordt verwacht dat ze langer doorwerken. Het verlagen van de leeftijdsgrens voor de herkeuringen WAO is in deze context een verkeerd signaal. De arbeidsmarktpositie van ouderen is aan het verbeteren: de werkloosheid bij 45-plussers laat sinds enkele maanden VNO-NCW is daar ook bij betrokken. een duidelijke afname zien. Er liggen Van belang is dat er ook een goede dus kansen. Maar de langdurige werkloosheid match wordt gemaakt met de vacature: onder ouderen blijft voorals- vraaggerichte bemiddeling. Gemeenten, nog relatief hoog. UWV, CWI en private partijen zullen Opgemerkt kan worden dat er nog steeds hier gezamenlijk optrekken. ruimhartige regelingen zijn bij reorganisaties Genoemd kan worden de aanbeveling / ontslag. Een deel van de oudere van de Stichting van de Arbeid over werklozen is (daardoor) ook niet altijd leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het gemotiveerd om veel te solliciteren. stemt tot optimisme dat veel bedrijven Bedrijven zullen ouderen meer moeten en sectoren hier mee bezig zijn vanuit gaan aannemen. Ook gezien de personeelstekorten sociale en economische motieven. in sommige sectoren is dit beslist noodzakelijk en gewenst. Er Hans Haerkens is een landelijk actieplan om werkloze 45 plussers sneller aan werk te helpen Adv fc VNO 86* :58 Pagina 1 Koeltechniek: Commercieel en Industrieel Koelmeubelen Koel- en vriescellen Koel- en vriesinstallaties Procesregeling Klimaatbeheersing Airconditioning Bedrijfsventilatie Luchtbehandelingkasten Warmtepompen Postbus 55, 9480 AB Vries Handelsweg WE Vries/Tynaarlo Bedr.terr. Vriezerbrug a/d A28, afslag 35 Telefoon (0592) Fax (0592) Internet: U bent van harte welkom in onze 500 m 2 grote showroom in Vries. Koeltechniek Dorenbos, Coolings Systems Holland, KoelAirco en Wiekamp Installaties maken deel uit van KoelGroep Dorenbos. VNO-NCW NoordNieuws april

16 Kunst is zijn prijs waard Nederlanders geven meer uit aan schoenen dan aan theaterbezoek Op Europees niveau gaat 0.3% naar de kunsten versus 50% naar de landbouw. Kunst in strikt economische zin stelt weinig voor. Toch moeten we dit voorbeeld niet veralgemeniseren. Zo is de waardering voor klassieke muziek veel breder dan men zou afleiden uit alleen de bezoekerscijfers van concerten. Het heeft wat te maken met de notie dat men van alles de prijs kent en van niets de waarde. Kunst is zijn prijs waard. De economische waarde van cultuur gaat verder dan de veilingprijs van een schilderij of de prijs van een toegangskaartje. Er hangt immers ook een grote symbolische waarde en vooral als we ons op de economische waarde concentreren een grote prestigewaarde aan cultuur. Aandacht Japanners reizen speciaal naar Amsterdam voor het concertgebouw. De multiplier economische effecten van cultuur zijn opvallend hoog. Een hoog bezoekersaantal voor het Groninger Museum genereert extra inkomsten voor de horeca en het hotelwezen. Met producties als Repin, Russisch Landschap, Diaghilev, Akseli Gallen-Kallela genereert het Groninger Museum een aandacht voor Groningen en omstreken die de Stad met zijn marketing budget in de verste verte niet kan halen. Dat Shakira, The Sex Pistols, Frank Sinatra of the Beatles uitstekende ambassadeurs voor hun land zijn, ontgaat ons meer dan eens. De effecten ervan merken Edward de Bono kondigde de 21e eeuw aan als de eeuw waarin alleen de creatievelingen overleven. Ook in het invloedrijke Global Competetiveness report van het World Economic Forum wordt aandacht geschonken aan het creatieve vermogen van landen. VNO-NCW Noord is zich zeer bewust van de betekenis van een vitale culturele omgeving voor de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat. we wel degelijk in de culturele invloed van die landen en in de hoeveelheid producten die we uit die landen importeren. De wederzijdse relatie tussen economie en cultuur mag zich in een opmerkelijke belangstelling verheugen. De worsteling met kunsten De economie is ongeschikt te oordelen of een kunstwerk goed of slecht is. Een econoom is als een dronkaard die onder een lantaarnpaal naar zijn sleutels zoekt: niet omdat hij ze daar verloor, maar omdat daar het licht schijnt. Hij let dus niet op sociale en culturele waarden. Zoals gezegd houdt de culturele economie als tak van wetenschap zich niet bezig met de inhoud van muziek of toneel, laat staan met de ontroering bij de luisteraar/ toeschouwer, of de visie op het menselijk bestaan. En ook niet met schoonheidsbeleving of de louterende werking van tragedies. Dit zijn voor de econoom niet ter zake doende achtergronden van de vraag van de consument, ingrediënten van wat economen neutraal met nut aanduiden. Hetzelfde geldt voor de bevrediging van zelfexpressie, waardering en bewondering, die naast geld- de basis vormen voor het aanbod van kunst.de kunsteconoom denkt in categorieën als vraag en aanbod, prijsgevoeligheid en inkomenselasticiteit, kosten en opbrengsten, omdat hij moet abstraheren om met de inzichten van de economische wetenschap uit de voeten te kunnen, niet omdat hij als mens geen gevoel heeft voor edele zaken. Muzen en markt De muzen en de markt staan op gespannen voet. Maar ze weten gelukkig van elkaars bestaan en ze maken steeds vaker bewonderende buiginkjes in elkaars richting. Van verliefdheid is geen sprake. Van waardering wel. In de creatieve economie is de kunst een hoofdrol toebedacht waar zij nog nauwelijks op is toegerust. Economisch gezien is het pas te rechtvaardigen om een museum open te houden, wanneer uit de toegangskaarten niet alleen de exploitatie kan worden bekostigd, maar ook een winstuitkering aan de eigenaar kan worden gedaan die overeenkomt met een redelijk rendement op de waarde van de bezittingen. De praktijk is een andere. Denk aan de Victory Boogie Woogie. U weet wel, dat schilderij met die felle kleuren. Zelfs de VNO-NCW NoordNieuws april

17 De leden van VNO-NCW Noord brengen jaarlijks een bezoek aan het Groninger Museum; zo ook dit jaar (Akseli Gallen-Kallela). In hetzelfde museum bevestigde Bernard Wientjes voorzitter VNO-NCW op 3 april 2007 het belang van een gepassioneerde verbinding tussen de wereld van de kunsten en het bedrijfsleven. leiding van de Nederlandse Bank blijkt op een zeker moment bereid te zijn om publiek geld te besteden aan kunstaankopen die in economische zin als onrendabel moeten worden beschouwd. Een investering destijds van 80 miljoen gulden, 36 miljoen euro. Al met al blijft het een opmerkelijke gift van de Nederlandse overheid, omdat Mondriaan een allesbehalve toegankelijk kunstenaar is. Daar staat tegenover dat als je alle burgers laat beslissen welke beelden in een stad moeten komen, zo n stad in no time met tuinkabouters vol staat. Creativiteit is motor Na de globalisering van de handel en van de bedrijven, zie je nu de globalisering van mensen. Dat levert nieuwe winnaars en verliezers op. Bedrijven en banen volgen mensen en niet andersom. En goed opgeleide mensen zoeken een stedelijk klimaat met cultuur en uitdagingen. Economische groei vindt plaats op plekken die tolerant zijn, divers en open staan voor creativiteit. De creativiteit van onderzoekers, kunstenaars, musici, ontwerpers, techneuten, mediamensen, noem maar op. Er ontstaat een economische klasse die zijn geld verdient met creatief zijn. Die klasse is van groot economisch belang omdat zij veel toegevoegde waarde creëert. Met de creatieve industrie heeft Nederland iets in huis dat in de nabije toekomst niet snel te kopiëren is door de rest van de wereld. Zonder deze zogeheten creative industries verliest het innovatieklimaat van Nederland een geweldige kans. De leden van die klasse bepalen zelf waar zij willen wonen, werken en ontspannen. Een stad of regio die creatief talent koestert en aantrekt, heeft daarom een beslissend concurrentievoordeel. De losse hippiecultuur van Nederland is altijd een economisch voordeel geweest. Creativiteit is per definitie dissident en onbelemmerd. Gesloten systemen verliezen hun capaciteit tot vernieuwen. Creativiteit veronderstelt ondernemerschap. In de visie van de creativiteits-goeroe Florida is economische groei de resultante van drie factoren: technologie, talent en tolerantie. Technologie, heeft betrekking op de opleiding, onderzoek en technologie-infrastructuur. Met talent wordt het belang van de mens onderstreept. Succesvolle regio s zijn open, gediversifieerd en tolerant jegens minderheden en andersdenkenden. Hans Haerkens Fonds kunst en economie In 2002 hebben VNO-NCW Noord en het Groninger Museum besloten tot de oprichting van de Stichting Kunst en Economie. Aanleiding voor de oprichting destijds was het grote succes van de Ilja Repin-tentoonstelling in het begin van datzelfde jaar. Deze internationaal vermaarde tentoonstelling trok - met financiële steun van de Gasunie - meer dan mensen van binnen en buiten de regio. Het initiatief van VNO-NCW Noord en het Groninger Museum is gericht op tentoonstellingen waarmee hoge investeringen zijn gemoeid. Hiermee wordt van een groot publieksbereik uitgegaan met stimulansen voor de noordelijke economie en de marketing van de regio. Het fonds heeft het karakter van een revolving fund, waardoor de inkomsten die uitstijgen boven de integrale kostprijs van een tentoonstelling terugvloeien. Liefst twintig bedrijven hebben zich langdurig financieel gecommiteerd ten gunste van het Groninger Museum, teneinde bij te dragen aan de vereiste voeding van het fonds. De overzichtstentoonstelling van Akseli Gallen-Kallela is met substantiële financiële steun van de Stichting Kunst en Economie tot stand gekomen. Andere tentoonstellingen die dankzij een beroep op de stichting Kunst en Economie mogelijk zijn gemaakt, zijn Russisch landschap en Fatale vrouwen. Voor de periode 1 september juni 2011 bedraagt het fonds VNO-NCW NoordNieuws april

18 Actualiteiten k o r t versterken. Ook willen de twee organisaties gebruik gaan maken van elkaars netwerk en de onderlinge informatie-uitwisseling verbeteren.de innovatie van het midden- en kleinbedrijf kan een substantieel aandeel leveren binnen de ontwikkeling van de economische activiteiten in de regio Noord-Nederland, stellen de initiatiefnemers. Subsidie om werken en leren te stimuleren De ministeries van SZW en OCW stellen in miljoen euro beschikbaar voor trajecten voor leren en werken. Ook begint de campagne Ontwikkelen werkt!. Hierbij hoort de website www. opleidingenberoep.nl. De Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 is bedoeld voor trajecten waarin mensen leren en werken combineren, en voor trajecten waarmee werknemers door hun ervaring sneller een diploma kunnen halen. Dit zijn EVCtrajecten (erkenning verworven competenties). Voor oktober 2007 moeten er extra EVC-trajecten zijn. Dat hebben de ministeries met regionale overheden, onderwijsinstellingen en werkgevers afgesproken. Daarvan is nu een vijfde gerealiseerd.ook zijn afspraken gemaakt over extra trajecten voor werken en leren. Inmiddels volgen volwassenen zo n traject. De campagne Ontwikkelen werkt! verwijst naar de website en het gratis informatienummer Op de website kunnen jongeren en volwassenen zoeken naar opleidingen en cursussen, beroepen en vacatures, stages en leerwerkplekken. Ondernemers kunnen makkelijker lenen Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken wil dat het voor ondernmers minder moeilijk wordt om aan financiering te komen. Ze wil een verdere uitbreiding van het borgstellingskrediet, waarbij commerciële banken een garantie krijgen van de overheid bij leningen aan kleine bedrijven. Ook wil zij de financieringsmogelijkheden verbeteren voor ondernemers die nieuwe producten op de markt willen brengen. De minister overweegt een verbreding van het bereik van de belastingaftrek voor ondernemers die aan speur- en ontwikkelingswerk doen naar de creatieve industrie. Groningen wordt energieneutrale stad Groningen moet over ongeveer 20 jaar energieneutraal zijn. De stad mag dan niet meer energie verbruiken, dan dat ze zelf kan produceren. Om dat te bereiken moet het energieverbruik van een gemiddeld huishouden in de stad fors omlaag en moet de gemeente op zoek naar alternatieve energiebronnen. Momenteel studeert de gemeente op drie energiebronnen. Zo kan er gebruik gemaakt worden van restwarmte uit afvalverwerking en is windenergie een voor de hand liggende optie. Ook het benutten van de brandstof bio-ethanol, dat uit suiker wordt verkregen, behoort tot de mogelijkheden. Syntens en Hanzehogeschool Groningen slaan handen ineen De Hanzehogeschool Groningen en Syntens, het landelijke innovatienetwerk voor ondernemers, willen samen de concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland Doorbreek uw grenzen tijdens BIGcongres 28 Breaking Boundaries! Op donderdag 10 mei vindt in de Stadsschouwburg te Groningen de 28e editie van het BIGcongres plaats. Onder de titel Breaking Boundaries: een grensverleggend congres over open innovatie wordt het concept open innovatie belicht; een stroming die zich richt op het doorbreken van grenzen rond het innovatieproces. De faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen is gastheer. Boris van der Ham, Tweede Kamerlid voor D66, treedt op als dagvoorzitter en verschillende sprekers vertellen over de theorie, best practices voor bedrijven, het bevorderen van open innovatie door de overheid en diverse business cases uit de product- en dienstensector. U kunt zich vanaf nu inschrijven voor deelname aan het BIGcongres. Als lid van VNO-NCW Noord krijgt u 50,- korting op de deelnamekosten à 300,-. Meld u nu aan via Ondernemers in Hoogeveen dubbel actief Op zondag 22 april a.s. zal er in het centrum van Hoogeveen een hardloopwedstrijd worden georganiseerd; de Hoogeveense Cascaderun. Een run over 5 en 10 Engelse mijlen in het bruisend centrum van Hoogeveen. Het aantal deelnemers was een maand voor de run al de 1200 gepasseerd. Er is ook gekozen een businessrun waarbij werknemers hun werkgever vertegenwoordigen. Dit met een groep van minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers lopen ze het parcours van 5 engelse mijl. De KNAU heeft besloten om aan deze run het open Noord-Nederlandse kampioenschappen te koppelen. De winnaar op zowel de 5 als op de 10 engelse mijl mag zich dus een jaar lang noord Nederlands kampioen noemen. Wilt u uw medewerkers ook nog inschrijven voor de businessrun, of wilt u individueel meedoen? Ga naar en schrijf u on-line in. SNN start unieke pilot voor vermindering controledruk subsidies Als het aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ligt, is het over niet al te lange tijd gedaan met de grote hoeveelheden controles op subsidietrajecten. Het SNN start een pilot die de controledruk bij projecten en individuele ondernemers moet doen verminderen. Ondernemers kregen soms zes of zeven keer een VNO-NCW NoordNieuws april

19 controlerende instantie over de vloer. Nu mag er naast de SNN-controle maximaal één andere controle uitgevoerd worden. Bovendien mag nu maximaal één review per controle-instantie plaatsvinden. Opeenvolgende reviews die controle-instanties op elkaar uitoefenen moeten tot de verleden tijd gaan behoren, aldus SNN. Daarbij moet de controlecyclus nu binnen één jaar na de afrekening van een subsidie worden afgerond. Nu komt het voor dat projecten of ondernemers soms tot wel vijf jaar na dato nog controles over zich heen krijgen. Het SNN ziet zichzelf geroepen een dergelijk initiatief te nemen aangezien het als geen andere organisatie over een totaaloverzicht van het huidige controlewoud beschikt. Zomerkamp leren ondernemen De stichting Entreprenasium organiseert, in samenwerking met Leren Ondernemen van het Ministerie van Economische Zaken, het Zomerkamp Leren Ondernemen voor basisschoolleerlingen. De leerlingen zullen in augustus voor maatschappelijke organisaties in de gemeente Haren initiatieven opzetten om deze organisaties te helpen bij uitdagingen waar ze voor staan. Het Zomerkamp is een eerste stap in het traject Leren Ondernemen. Het kan gevolgd worden door een naschoolse activiteit mogelijk resulterend in deelname aan het VWO voor ondernemers (initiatiefrijke leerlingen), Het Entreprenasium, met garantie op diploma en een eigen bedrijf. Voor informatie kunt u terecht op of mailen naar: Rottinghuis Aannemingsbedrijf bv, Groningen Ondernemersgala VNO-NCW Noord 2007 hèt feest voor ondernemend èn politiek Noord-Nederland Op vrijdag 7 september heeft het Ondernemersgala VNO-NCW Noord plaats in het Martiniplaza te Groningen. Elkaar ontmoeten in een plezierige omgeving in het gezelschap van onze partners en relaties staat centraal. Ondernemers, politici en vertegenwoordigers uit de wereld van de kunsten, onderwijs en overheden uit binnen- en buitenland zullen aanwezig zijn. Reserveer vast de datum in uw agenda. Het Ondernemersgala markeert de feestelijke opening van het nieuwe verenigingsjaar VNO-NCW Noord. De lat ligt opnieuw zeer hoog. De organisatie van het feest staat garant voor een ongeëvenaarde kwaliteit van begin tot einde. Laat u en uw partner verrassen. We zijn er zeker van dat uw hoge verwachtingen naar boven zullen worden bijgesteld. Bert van der Haar Hans Haerkens Eelco Koerhoorn Herman Roose!pet VNO-NCW Noord Friesland Bank Deloitte VNO-NCW NoordNieuws april

20 Ontslag is niet het einde maar een nieuw begin... Je baan kwijtraken betekent vaak het begin van een zoektocht. Op deze dikwijls niet gemakkelijke tocht is Van Ede & Partners uw reisgenoot die u zorgvuldig ondersteunt, helpt en adviseert. De ervaring leert dat onze cliënten hierdoor hun échte bestemming weten te vinden. Ook al is de weg daarnaartoe vaak onvoorspelbaar. Aan Van Ede & Partners zijn ruim 110 consulenten en psychologen uit vele sectoren van het bedrijfsleven, overheden en vrije beroepen verbonden....bij een zorgvuldige begeleiding. Tel: AMSTERDAM ARNHEM BREDA DEN HAAG EINDHOVEN ENSCHEDE GRONINGEN MAASTRICHT NIJMEGEN ROTTERDAM ZEIST ZWOLLE

Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1

Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1 Start-up rate Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1 Het rapport Start-ups in Groningen en Noord-Nederland bevat een breed scala aan gegevens en analyses die richting

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Duurzaam samenwerken. Groei en ambities stimuleren. Jeugd betrekken. Nieuwe energie ontwikkelen. Techniek van morgen maken. Van kennis kracht maken

Duurzaam samenwerken. Groei en ambities stimuleren. Jeugd betrekken. Nieuwe energie ontwikkelen. Techniek van morgen maken. Van kennis kracht maken Duurzaam samenwerken Jeugd betrekken Techniek van morgen maken Groei en ambities stimuleren Nieuwe energie ontwikkelen Van kennis kracht maken Samenwerkingsovereenkomst Energy Valley Topclub en Maatschappelijke

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Hoe staan we er nu voor?

Hoe staan we er nu voor? Presentatie voor het debat Iedereen ZZP-er: Over winners' en 'losers' op de arbeidsmarkt, Groninger Forum, 26 maart 2015 Prof.dr. Jouke van Dijk Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 Woord vooraf Betrokken bij onze omgeving en dicht bij de mensen. Dit zijn belangrijke kenmerken van het karakter van Wiertz Company die wij kracht willen bijzetten. In dit sociaal

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : uw vragen over

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

DHL Export Trophy. Michiel Greeven VP Marketing & Sales - DHL Express

DHL Export Trophy. Michiel Greeven VP Marketing & Sales - DHL Express DHL Export Trophy Michiel Greeven VP Marketing & Sales - DHL Express Export is onze levensader DPDHL: een global company met een uniek portfolio Nummer 1 in internationale expresleveringen Europa s grootste

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Intergouvernementeel/VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur Expat serviceorganisaties Ambassades en consulaten Aan ambassades gelieerde organisaties Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Den

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht Intergouvernementeel / VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur en expatorganisaties Ambassades en consulaten Den Haag: Internationale stad van vrede en recht De gemeente Den Haag is internationale stad

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Hoofdstad: Assen Oppervlakte: km 2 Inwoners: Bevolkingsdichtheid: 184 inwoners per km 2

Hoofdstad: Assen Oppervlakte: km 2 Inwoners: Bevolkingsdichtheid: 184 inwoners per km 2 Goed en snel bereikbaar Aantrekkelijk ondernemersklimaat Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel Kennis op topniveau Prettige leefomgeving Toeristisch aantrekkelijk www.drenthe.nl Hoofdstad: Assen Oppervlakte:

Nadere informatie

> FR-IX > Friese Internet Exchange > Connecting organisations

> FR-IX > Friese Internet Exchange > Connecting organisations > FR-IX > Friese Internet Exchange > Connecting organisations > De FR-IX: het digitale breedbandhart van Friesland > Knooppunt en marktplaats voor breedbanddiensten Een leven zonder informatie en communicatietechnologie

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

TE KOOP/TE HUUR BEDRIJFSUNITS DE KOPPELING ONDERNEEM HET IN ANGERLO

TE KOOP/TE HUUR BEDRIJFSUNITS DE KOPPELING ONDERNEEM HET IN ANGERLO TE KOOP/TE HUUR BEDRIJFSUNITS DE KOPPELING ONDERNEEM HET IN ANGERLO Ligging en bereikbaarheid Business Centrum De Koppeling is gesitueerd op bedrijvenpark De Koppeling en ligt in de gemeente Zevenaar.

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Hét carrière-evenement voor de financiële branche Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Carrière-evenement voor de financiële branche Marcommunity organiseert op zaterdag 21 mei 2011 de eerste

Nadere informatie

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t.

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t. provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage nderwerp 2 1 KT. 20U 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 tten

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 2 Het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 ontwikkelt een aantal transitieagenda s om de circulaire economie vorm te geven. Wat is de rol van gemeenten

Nadere informatie

Vestigingsplaats: HOOGKERK

Vestigingsplaats: HOOGKERK Vestigingsplaats: HOOGKERK 6 november 2001 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Inhoud van deze inleiding Vestigingstendenzen Welke factoren beinvloeden

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Niels Krol Investor Relations Manager 14 april 2016 Regionale acquisitiepartners 1 Binnen het MRDH gebied richten

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Baanbrekend publiek-private samenwerking

Baanbrekend publiek-private samenwerking http://www.flexnieuws.nl/2012/11/09/baanbrekend-publiek-private-samenwerking/ Baanbrekend publiek-private samenwerking Gepubliceerd op: 09-11-2012 15:23 Gelezen: 607 keer More Sharing ServicesShare Baanbrekend

Nadere informatie