Lucas Onderwijs JAARREKENING Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud"

Transcriptie

1 Lucas Onderwijs JAARREKENING

2 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Kerncijfers Toelichting behorende tot de jaarrekening Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies /3.5 Cursusgelden / Overige baten Personeelslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Staat van baten en lasten over 2013 PO Staat van baten en lasten over 2013 WEC Staat van baten en lasten over 2013 VO Staat van baten en lasten over 2013 overig Honoraria van de accountant Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en aflopend Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en doorlopend Bijlage: overzicht gemeentelijke subsidies Den Haag Overige gegevens 33 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Jaarrekening Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen Liquide middelen Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

4 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Staat van baten en lasten over Begroting Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten scholen Operationeel resultaat Financiële baten en lasten stichting Nettoresultaat

5 Kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationele activiteiten Nettoresultaat Gecorrigeerd voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutatie financiële vaste activa Veranderingen in vlottende middelen Vorderingen Schulden Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Des-/Investeringen in materiële vaste activa Des-/Investeringen in materiële vaste activa voorgaande jaren Overige des-/investeringen financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

6 kerncijfers Totale baten (x 1.000) Totale lasten (x 1.000) Exploitatieresultaat (x 1.000) Saldo baten en lasten (x 1.000) Eigen vermogen (x 1.000) Balanstotaal (x 1.000) Weerstandsvermogen - publiek vermogen 12,9% 8,6% 9,0% Kapitalisatiefactor - publiek vermogen 23,4% 21,0% 20,4% Solvabiliteitsratio 48% 38% 40% Rentabiliteitsratio 4,9% 0,0% -1,8% Rijksbijdragen / totale baten 90% 91% 91% Personele lasten / totale lasten 79% 80% 80% Materiële lasten / totale lasten 21% 20% 20% Totale lasten per leerling (x ) PO WEC VO Totaal Personele lasten per leerling (x ) PO WEC VO Totaal Materiële lasten per leerling (x ) PO WEC VO Totaal Leerlingen (per 1 oktober) PO WEC VO Totaal Personeel (gemiddeld) Totaal man werkzaam in PO/WEC ,6% ,7% ,5% Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC ,4% ,3% ,5% Totaal personeel PO/WEC ,0% ,0% ,0% Totaal man werkzaam in VO ,6% ,6% ,2% Totaal vrouw werkzaam in VO ,4% ,4% ,8% Totaal personeel VO ,0% ,0% ,0% Totaal man ,4% ,8% ,8% Totaal vrouw ,6% ,2% ,2% Totaal personeel ,0% ,0% ,0% 6

7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013 Waarderingsgrondslagen Juridische vorm en voornaamste activiteiten De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van de Stichting Lucas Onderwijs bestaan uit het verzorgen van primair en voortgezet onderwijs in het westelijk deel van de Randstad. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. Grondslagen algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld in euro s, de functionele valuta van de organisatie. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijk resultaten en/of uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Lucas Onderwijs is per 1 januari 2013 met de Stichting Haagse Nutscholen gefuseerd en per 1 augustus met de Stichting Sociocratische School De School in Zandvoort. In 2013 zijn de cijfers van De School voor het hele jaar meegenomen. De cijfers van 2012 en de begroting 2013 zijn hiervoor aangepast. 7 Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in effecten, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen gearmotiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindering verliezen. Uitzondering hierop betreffen de effecten onder de financiële vaste activa. De effecten worden voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Gebouwen : 2,5-5% Inventaris en apparatuur : 5-33% Andere vaste bedrijfsmiddelen : 8-33% Financiële vaste activa Zie de toelichting onder financiële instrumenten. Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor

8 verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten. Vorderingen Zie de toelichting onder financiële instrumenten. Naar analogie van de gehanteerde grondslagen in de verantwoording van subsidiebaten bij het VO is ook bij het PO, waar de subsidietoekenning nog op schooljaarbasis plaatsvindt, eenzelfde systematiek toegepast. Dit betekent dat ultimo verslagjaar het verschil tussen de verkregen subsidie op basis van het betalingsritme van het ministerie en toerekening op basis van 5 maanden van de schooljaartoekenning niet als vordering op OCW is opgenomen maar meegenomen is in het bedrag van de eeuwigdurende vordering onder de post Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. Bij een uiteindelijk te verwachten verschuiving van de subsidiering van het PO van schooljaar naar kalenderjaar zal dan geen negatief vermogenseffect, overeenkomstig die destijds bij het VO optrad, optreden. Het effect hiervan op het jaarresultaat is als verwaarloosbaar voor het inzicht te bestempelen. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting tenzij anders vermeld. Zie verder de toelichting onder financiële instrumenten. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. De personeelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde; bij de berekening van de contante waarde is er van uitgegaan dat het renteniveau ultimo het boekjaar, waarmee de berekening van de contante waarde is gedaan, gelijk is aan de te verwachten indexering van de personeelslasten de komende jaren. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake is van: een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Personeelsbeloningen/pensioenen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als Lucas Onderwijs de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar Lucas Onderwijs zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Zie verder de toelichting onder financiële instrumenten. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta s zijn herleid naar euro s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. 8

9 1.2 Materiële vaste activa Terug naar balans 2013 Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Totaal Gebouwen Inventaris en Andere vaste MVA en terreinen apparatuur bedrijfsmiddelen in uitvoering Stand per 1 januari 2013 Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijving desinvesteringen Saldo Stand per 31 december 2013: Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde Toelichting De schoolgebouwen die van de overheid in juridisch eigendom zijn verkregen zijn voor PM gewaardeerd. Het economisch claimrecht ligt bij een (overheids-) instantie. Deze schoolgebouwen dienen dus bij vervreemding of onttrekking van de onderwijsbestemming te worden overgedragen aan de betreffende (overheids-)instantie. De gebouwen zijn door de (overheids-)instantie verzekerd. Het pand Safierhorst is wel volledig eigendom met een balanswaarde van en een waardering volgens de OZB van De investeringen die met eigen middelen van het bevoegd gezag worden gefinancierd worden als activa op de balans gezet. In 2013 is in totaal minder geïnvesteerd dan afgeschreven. Het totaal aan investeringen in 2013 bedraagt tegen een totaal aan afschrijvingen van Het bedrag aan investeringen gebouwen wordt voor veroorzaakt door de oplevering van de gymnastiekzalen van de Haagse Colleges en het nieuwe gebouw voor College St. Paul ( ), die in 2012 nog verantwoord waren onder MVA in uitvoering. De overige wordt veroorzaakt door een groot aantal kleine verbouwingen op verschillende scholen. Daarnaast is dit bedrag gecorrigeerd voor aan verbouwingen in 2012 aan het gebouw van de Cosmicus-school. Dit bedrag is onttrokken aan de voorziening onderhoud. In 2013 hebben wij versneld afgeschreven op drie gebouwen, die of verlaten worden - Edith Stein ( ) en Burg. Elsenlaan ( ) - of volledig verbouwd worden: Roland Holstlaan ( ). De MVA in uitvoering bedraagt De grote projecten die op dit moment financieel nog lopen zijn De Opperd ( ), Balans ( ), Het Avontuur ( ) en de nieuw opgestarte projecten Edith Stein ( ) en Zandvliet ( ). De reeds verstuurde declaraties aan de gemeente zijn verantwoord onder de vorderingen en de ontvangen voorschotten onder de kortlopende schulden. 9

10 1.3 Financiële vaste activa Terug naar balans 2013 Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven: Totaal Overige Overige effecten vorderingen Stand per 1 januari Mutaties: Investeringen Desinvesteringen Gerealiseerde winst bij verkoop Ongerealiseerde resultaat Afgeloste leningen Stand per 31 december Toelichting De overige effecten betreffen enkel obligaties die voldoen aan de wet FIDO c.q. de Regeling beleggen en belenen van OCW. De investeringen en desinvesteringen betreffen de aan- en verkopen van financiële activa. Door de lichte stijging van de rente en een afname van de waarde van de obligaties in 2013 is gedurende het boekjaar een ongerealiseerd koersverlies op de obligaties gehaald van In 2012 was dit nog een koerswinst van Door de lage rentestand op obligaties is een groter gedeelte liquide gehouden ( ). In totaal hebben wij nu geleend aan Stichting Glaslokaal. Dit is gefinancierd uit het private vermogen. De looptijd van deze leningen bedragen maximaal zeven jaar met een minimale rente van 5,25 procent. 10

11 1.5 Vorderingen Terug naar balans Debiteuren Overige overheden Overige vorderingen Nog te ontvangen rentebaten So Vervangingsfonds Overige Overlopende activa Toelichting Debiteuren De daling van wordt veroorzaakt door de verschuiving van de vordering op het vervangingsfonds naar de overige vorderingen. In 2012 ging het om een bedrag van De voorziening dubieuze debiteuren is gestegen met tot De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de ouderbijdrage. Hiervan is veroorzaakt door De School in Zandvoort. De volledige debiteurenstand die overkwam bij de fusie is voorzien. De ervaring leert dat de vrijwillige ouderbijdrage steeds moeilijker is te innen. Overige overheden In de overige overheden zijn vorderingen opgenomen op de verschillende gemeenten inzake huisvesting en eerste inrichtingen. In de uit 2012 zit een vordering van op de gemeente Delft voor de nieuwbouw van de locatie Westplantsoen. Dit bedrag is in 2013 binnengekomen. In 2013 zit een bedrag van als vordering op de gemeente Den Haag voor de nieuwbouw van De Opperd. In 2013 hebben wij een onjuiste beschikking rijksinkomsten gehad van voor t Kraaiennest. DUO heeft aangegeven dat deze post in 2014 wordt gecorrigeerd. Overige vorderingen De vordering op het vervangingsfonds werd in 2012 verantwoord onder de debiteuren. 1.7 Liquide middelen Terug naar balans Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Toelichting In 2012 bestond het saldo uit de rekeningen op schoolniveau. Deze rekeningen hebben in 2013 een saldo van Het grootste gedeelte van het saldo in 2013 wordt veroorzaakt door de extra inkomsten uit de akkoorden die in december 2013 zijn ontvangen. 11

12 2.1 Eigen vermogen Stand per Overige Stand per 1 januari 2013 Resultaat mutaties 31 december Algemene reserve (privaat) Terug naar balans 2013 Vrij besteedbaar vermogen Stichting Lucas Bestemmingsreserve (publiek) Exploitatiereserve scholen Personeel algemeen Huisvesting (PPS) Groeiregeling Lucas Foundation BAPO ABZHW Functiemix Prestatiebox Incorporatie Zandvoort Akkoorden Nieuwbouw/verbouw Eigen fondsen Eigen Risicodrager Bureau Herwaarderingsreserve (publiek) Toelichting De toename van het privaat vermogen van bestaat uit de toerekening van het resultaat van de financiële baten en lasten aan dit gedeelte van het vermogen. Uit het privaatvermogen is onder andere de lening aan de Stichting Glaslokaal gefinancierd ( ). De bestemmingsreserve huisvesting (PPS) is het cumulatieve resultaat op de bijdrage van de centrale VO organisatie aan de exploitatiekosten van de PPS constructie bij Montaigne. In 2013 was de mutatie De bestemmingsreserve groeiregeling is het verschil tussen de rijkssubsidie groeiregeling en de interne regeling van toekenning in verband met de groei van het aantal leerlingen. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om fluctuaties in de bekostiging en de nieuwe regeling te compenseren. De daling van de bestemmingsreserve Lucas Foundation wordt met name veroorzaakt door de mutatie van de negatieve reserves van twee gesloten scholen Meander en Octaaf. Een gedeelte van de personele lumpsum in het PO wordt collectief begroot om hiervan onverwachte kosten op schoolniveau te compenseren. De bestemmingsreserve BAPO is een bestemmingsreserve om de spaar BAPO te kunnen betalen. Een voorziening BAPO niet meer is toegestaan. In 2014 zal deze bestemmingsreserve vrijvallen. De bestemmingsreserve ABZHW bestond uit de gecumuleerde verliezen uit het verleden van de afdeling ABZHW. In 2013 is deze bestemmingsreserve opgeheven. De bestemmingsreserve Functiemix is bedoeld om de extra kosten die gepaard gaan met volledige functiemix in de toekomst te kunnen betalen. De twee instellingen De Haagse Colleges en ISW hebben hiervoor in het verleden een bestemmingsreserve gecreëerd. De baten en bijbehorende lasten in verband met de prestatiebox worden in het PO in detail verantwoord. In deze bestemmingsreserve is opgenomen welk gedeelte nog niet is besteed. Voor de incorporatie van De School in Zandvoort hebben wij een bestemmingsreserve gevormd. 12

13 Vervolg toelichting eigen vermogen Het bestuur heeft een aantal scholen toestemming gegeven om een bestemmingsreserves te vormen voor nieuwbouw. Dit staat in de bestemmingsreserve Nieuwbouw en is bedoeld om tijdelijk extra kosten hieruit te kunnen dekken. De extra inkomsten vanuit het Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Akkoorden. In 2014 wordt besloten welke activiteiten met deze bedragen worden uitgevoerd. De bestemmingsreserve Eigen Fondsen is een reserve bij de Stanislas scholen die ingezet kan worden voor bijzondere schoolprojecten. Met de bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap houden wij bij wat het resultaat is geweest op het Eigen risicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA). De bestemmingsreserve Bureau is het cumulatieve resultaat van het Bestuur en het stichtingsbureau. 2.2 Voorzieningen Terug naar balans 2013 Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Personeels- Overige voorzieningen voorzieningen Totaal Stand per 1 januari Dotaties Onttrekkingen / Vrijval Mutatie Stand per 31 december Toelichting Personeelsvoorziening De personeelsvoorziening bestaat voor uit een voorziening voor het spaarverlof, voor uit een voorziening Jubilea en voor uit de voorziening ERD WGA. Bij de voorziening Jubilea is rekening gehouden met de stijging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. In 2011 zijn wij Eigen Risico Drager geworden voor de WGA. De verwachte uitgaven over tien jaar van de op 31 december 2013 aanwezige personeelsleden in de WGA zijn opgenomen in de voorziening. In 2012 was de voorziening De verwachting is dat deze voorziening de komende jaren nog zal stijgen tot een evenwicht is bereikt in uitstroom en nieuwe instroom. In 2012 is een nieuwe voorziening gevormd voor de ingeschatte te betalen WW-uitkeringen van onze ex-medewerkers in de toekomstige jaren. In 2013 is dit bedrag toegenomen met ( ). De voorziening is opgebouwd uit voor het PO en voor het VO. De stijging wordt niet alleen veroorzaakt door nieuwe werkloze ex-medewerkers, maar vooral doordat het langer duurt voordat de ex-medewerkers weer aan het werk zijn. Overige voorzieningen De overige voorzieningen bestaan uit de voorziening voor onderhoudskosten. Deze wordt gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend (tot veertig jaar). In 2013 is er meer gedoteerd dan onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. De mutatie betreft een correctie op de voorziening in verband met activiteiten in 2012, die niet ten laste van de voorzieningen hadden moeten worden geboekt, maar verantwoord moeten worden onder de materiële vaste activa. 13

14 2.3 Langlopende schulden Terug naar balans Langlopende schuld overig Totaal Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december Rentevoet 3,50% Toelichting De langlopende schuld overig betreft een ontvangen lening van Stichting 3So en heeft een resterende looptijd van acht jaar. 14

15 2.4 Kortlopende schulden Terug naar balans Kortlopend deel leningen Crediteuren Schuld aan OCW Schulden aan kredietinstellingen Loonheffing Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overlopende passiva Vooruit ontvangen ouderbijdragen Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt Vooruit ontvangen (investerings)subsidies Vooruit ontvangen termijnen (reizen) Vakantiegeld en -dagen R/C Derden Vervangingsfonds Overige Toelichting De post crediteuren is door het extra betalen eind december gedaald tot De schuld aan OCW is gedaald tot Hiervan is Niet bestede en aflopende subsidies per 31 december 2013 conform de G-bijlage. De overige posten hebben betrekking op nog te verrekenen ZW-uitkeringen ( ). Daarnaast zijn er voor nog overige terug te betalen subsidies. Het grote verschil met 2012 wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de subsidie Binnenmilieu ( ). Deze subsidie is in het verleden niet volledig gebruikt. De subsidie werd alleen uitgekeerd bij een grote eigen bijdrage van Lucas Onderwijs. Lucas Onderwijs heeft ervoor gekozen om dit geld niet uit te geven. De schulden aan kredietinstellingen bestaan uit het saldo van de verschillende rekeningen bij de ABNAMRO bank. Op 31 december 2012 hadden wij getrokken van onze kredietfaciliteit van Door het betaalschema van de overheid hebben wij rond de jaarwisseling altijd lagere ontvangsten. In 2013 bedraagt deze 0. In december 2013 hebben wij de extra bijdragen ontvangen uit de akkoorden Daarnaast was in 2013 sprake van positieve cashflow van De loonheffing is met een stuk lager dan normaal omdat in 2013 een teruggaaf ontstond van de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ter compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen De post Vooruit ontvangen termijnen is sterk gestegen naar door de reeds ontvangen ouderbijdragen voor reizen die in 2014 gaan plaatsvinden. Dit is een verschuiving van de post vooruit ontvangen ouderbijdrage die is gedaald naar De vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt zijn sterk gedaald doordat de lerarenbeurs en de zij-instroom niet meer verantwoord hoeven te worden onder de G-bijlage. De verantwoording van deze subsidies vindt plaats rechtstreeks met het ministerie. Deze subsidies worden nu verantwoord onder de post overige die daardoor sterk is gestegen. Het bedrag van sluit aan met de G-bijlage. Er zijn nu bijna geen overige geoormerkte subsidies meer. De post vooruit ontvangen (investering) subsidies is sterk gestegen door vooruit ontvangen bedragen van de gemeentes voor nieuwbouw projecten Woonstede ( ), Grote Beer ( ) en Roland Holstlaan ( ). Van de overige subsidies is ( ) aflopend en moet terug worden betaald. De rest is doorlopend en kan volgend jaar worden besteed. De post overige is veel hoger door de verschuiving van de lerarenbeurs en de zij-instroom van de vooruit ontvangen OCW subsidies. Verder is er voor meer vooruit gefactureerd aan o.a. huurders.

16 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Terreinen en gebouwen De terreinen en gebouwen die alleen juridisch eigendom zijn van Lucas Onderwijs dienen na beëindiging van het geven van onderwijs om niet te worden overgedragen aan de betreffende gemeente c.q. het ministerie van OCW. Met de gemeente Den Haag is een bestuursovereenkomst afgesloten voor de bouw van het Montaigne Lyceum op de locatie de Reef in de stadswijk Ypenburg middels een PPS-constructie. De overeenkomst is voor dertig jaar afgesloten en bevat naast de bouwkosten tevens de exploitatiekosten van het gebouw. De kosten bedragen per jaar circa en zullen jaarlijks worden geïndexeerd. Het schoolgebouw is in 2006 in gebruik genomen. Binnen de organisatie zijn langlopende verplichtingen aangegaan inzake de huur van kopieerapparaten, energie, vuilafvoer, schoolboeken en onderhoud ten bedrage van Het bedrag van de eeuwigdurende vordering op OCW (Zie RJ ) bedraagt

17 3.1 Rijksbijdragen Terug naar staat van baten en lasten Begroting Rijksbijdrage sector PO Rijksbijdrage sector VO Rijksbijdrage sector Expertise Centra (WEC) Rijksbijdrage OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW subsidies Overige subsidies OCW Toelichting De rijksbijdrage sector PO,VO en WEC bestaat uit een materiële en een personele lumpsum bijdrage. De materiële bekostiging laat een lichte stijging zien van naar Dit is een stijging van 0,4 procent. Deze stijging heeft zich voornamelijk voorgedaan bij het PO. Bij het VO is de materiële lumpsum iets gedaald door een eenmalige correctie in De personele lumpsum is gestegen tot In 2012 was dit nog Dit is een stijging van 0,6 procent. In 2013 zijn in het kader van het Onderwijsakkoord ( ) en het Herfstakkoord ( ) eenmalige baten ontvangen, die door het late tijdstip niet in 2013 zijn begroot en uitgegeven. Voor deze posten is een bestemmingsreserve gevormd. In 2014 zal gekeken worden hoe deze extra inkomsten worden besteed. Behoud jonge leerkracht Bijzondere Bekostiging Bij de geoormerkte subsidies is rekening gehouden met de bedragen die nog niet zijn besteed. Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de ontvangen bijdragen en zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Voor een specificatie van de geoormerkte subsidies zie de G-bijlage. De geoormerkte OCW subsidies lopen steeds verder terug. Deze subsidies worden voorzichtig begroot. De grootste niet geoormerkte OCW-subsidies zijn; Leerplusarrangement VO Tegemoetkoming gratis lesmateriaal VO Prestatiebox Personeel- en arbeidsmarktbeleid Rugzakleerlingen/Leerlinggebonden financiering Maatschappelijke stages in het VO Personele bekostiging groeiformatie Functiemix Randstad Regio Impulsgelden Verrekening uitkeringskosten Opvallend is het grote negatieve bedrag met betrekking tot de verrekening uitkeringskosten. Dit door het ministerie verrekende bedrag is gestegen van in 2012 tot in Een stijging van 35 %. Voor een gedeelte van deze kosten was in 2012 een voorziening getroffen. 17

18 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies Terug naar staat van baten en lasten Begroting Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies Toelichting De overige overheidsbijdragen worden in de begroting altijd voorzichtig begroot. Op het moment van begroten zijn nog niet alle subsidies bekend. De stijging ten opzichte van 2012 van wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de gemeentelijke inkomsten tot Deze extra inkomsten zijn voor LKP, zaterdag- en zomerscholen. Daarnaast zijn ook de huurinkomsten sterk toegenomen met tot In deze jaarrekening is ook een aparte G-bijlage toegevoegd voor de onderwijs subsidies van de gemeente Den Haag. In totaal is in 2013 een bedrag ontvangen van /3.5 Cursusgelden/Overige baten Terug naar staat van baten en lasten Begroting Cursusgelden Verhuur Detachering personeel Ouderbijdragen Samenwerkingsverbanden Overige baten Toelichting De overige baten in 2013 zijn met licht gestegen ten opzichte van Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ouderbijdrage. Het verschil bedraagt In 2012 was de ouderbijdrage lager dan normaal door een administratieve correctie. De post detachering personeel is in 2013 lager door aanpassingen van de administratieve verwerking van binnen de Stichting Lucas Onderwijs gedetacheerd personeel. Hierdoor zijn ook de uitbestede werkzaamheden gedaald. De overige baten zijn over het algemeen geen vaste bijdragen. Hierdoor worden ze laag begroot net zoals de kosten die met deze ontvangsten samenhangen. Een stijging van deze opbrengsten veroorzaakt over het algemeen ook een stijging van de kosten. 18

19 4.1 Personeelslasten Terug naar staat van baten en lasten Begroting Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen a Dotatie personele voorzieningen b Onttrekking personele voorzieningen c Personeel niet in loondienst d Overige Overige personele lasten Af: uitkeringen Toelichting De daling van de personeelskosten ten opzichte van 2012 van kan in grote lijnen als volgt worden verklaard. Daling van het aantal gemiddelde fte s met 69 circa Toename van de gemiddelde salariskosten per fte van naar als gevolg van de stijging in sociale lasten, pensioenpremie, versterking van de functiemix en reguliere aanpassingen totaal circa Dit is een stijging van 2,2 %. Per fte is dit een bedrag van Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door: - hogere sociale lasten De sociale lasten zijn gemiddeld met 3 % gestegen. De stijging als percentage van de totale loonkosten is 0,4 %; - de pensioenpremie is met gestegen. De stijging als percentage van de totale loonkosten is 0,8 % net als in 2012; - hogere gemiddelde loonkosten door functiemix, verkorting loonschalen en reguliere trede verhogingen. Verschil in dotatie/onttrekking voorzieningen Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere dotaties van Voornamelijk veroorzaakt door de voorziening WW-uitkering. In 2012 is voor het eerst aan deze voorziening gedoteerd. Daarnaast is ook in 2013 meer onttrokken , dit wordt veroorzaakt doordat wij in 2013 voor het eerst hebben onttrokken aan de voorziening WW-uitkering. Lagere uitkeringen door minder ontvangsten vervangingsfonds. Lagere overige personele lasten Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere scholingskosten. Personeelsbestand Gedurende het boekjaar 2013 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers bij de organisatie, fulltime (2012: 1.519) en parttime (2012: 2.432). Het gemiddelde aantal fte s in 2013 bedroeg (2012: 2.983). De medewerkers van het stichtingsbureau vallen onder de cao PO en zijn daarom in de staatjes ondergebracht onder PO/WEC. Personeel (gemiddeld) Totaal man werkzaam in PO/WEC Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC Totaal personeel PO/WEC Totaal man werkzaam in VO Totaal vrouw werkzaam in VO Totaal personeel VO Totaal man Totaal vrouw Totaal personeel Totaal FTE in PO/WEC Totaal FTE in VO Totaal FTE

20 4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa Terug naar staat van baten en lasten Begroting Gebouwen Verbouwingen Inventaris / ICT Methoden Boekenfonds Vervoermiddelen Overige bedrijfsmiddelen Toelichting De afschrijvingskosten zijn met gedaald ten opzichte van De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door extra afschrijvingen van de boekenvoorraad bij Stanislas in Hierdoor zijn de afschrijvingen boekenfonds in 2013 afgenomen met De stijging van de afschrijving op verbouwingen wordt veroorzaakt door vervroegd afschrijven van verbouwingen op schoolgebouwen die binnenkort worden verlaten of volledig gerenoveerd, (Edith Stein , Burg. Elsenlaan en Roland Holstlaan ). 4.3 Huisvestingslasten Terug naar staat van baten en lasten Begroting Huur Verzekeringen Onderhoud Onttrekking voorziening Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige voorzieningen Overige PPS Toelichting In 2013 is per saldo een bedrag van toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. De meerjarige onderhoudskosten bedroegen in Dit is lager dan begroot. Het hele bedrag is onttrokken aan de onderhoudsvoorziening. De overige onttrekking voorziening wordt veroorzaakt door vrijval van de voorziening van schoolgebouwen die Lucas Onderwijs teruggegeven heeft aan de gemeente Den Haag. De stijging van energie en water wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten voor gas De stijging is veroorzaakt door de koude winter en de achterstand in facturering van onze gasleverancier in De dotatie onderhoudsvoorziening is hoger dan begroot door extra dotaties bij scholen met een negatieve onderhoudsvoorziening. De stijging van de overige huisvestingskosten wordt veroorzaakt door de plan- en verhuiskosten van twee nieuwbouwprojecten in het VO: Edith Stein en Zandvliet

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2014. naar inhoud Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2014. naar inhoud Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs Lucas Onderwijs JAARREKENING 2014 Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van: Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE Den Haag Telefoon: 070-300 11 00 Fax: 070-300 94 99

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Haagse Nutsscholen. Jaarrapport 2012

Stichting Haagse Nutsscholen. Jaarrapport 2012 Stichting Haagse Nutsscholen Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag Kerncijfers 3 Verslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten over 2012 6 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER 2016 na resultaatbestemming ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 Immateriële Vaste Activa Immateriële Vaste Activa 1 141.473 33.000 Vaste Activa Materiële vaste activa 2 30.219

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum Stichting Turing Foundation Jaarrekening 2014 Definitief datum Stichting Turing Foundation Amsterdam Financieel Verslag januari t/m december 2014 INHOUD Balans 1 Staat van Baten en Lasten 2 Kasstroom overzicht

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Monumenten te Amersfoort

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Monumenten te Amersfoort Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Monumenten te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENSTELVERKLARING... 4 2. ALGEMEEN... 4 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2015... 6 4. STAAT

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Ref. Vlottende activa Voorraden

Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2015 31 december 2014 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.476.200 1.609.500 Inventaris 4 1.392.800

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum 37038 Jaarstukken 2013 29 april 2014 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie