Lucas Onderwijs JAARREKENING Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud"

Transcriptie

1 Lucas Onderwijs JAARREKENING

2 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Kerncijfers Toelichting behorende tot de jaarrekening Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies /3.5 Cursusgelden / Overige baten Personeelslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Staat van baten en lasten over 2013 PO Staat van baten en lasten over 2013 WEC Staat van baten en lasten over 2013 VO Staat van baten en lasten over 2013 overig Honoraria van de accountant Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en aflopend Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW en doorlopend Bijlage: overzicht gemeentelijke subsidies Den Haag Overige gegevens 33 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Jaarrekening Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen Liquide middelen Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

4 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Staat van baten en lasten over Begroting Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten scholen Operationeel resultaat Financiële baten en lasten stichting Nettoresultaat

5 Kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationele activiteiten Nettoresultaat Gecorrigeerd voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutatie financiële vaste activa Veranderingen in vlottende middelen Vorderingen Schulden Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Des-/Investeringen in materiële vaste activa Des-/Investeringen in materiële vaste activa voorgaande jaren Overige des-/investeringen financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

6 kerncijfers Totale baten (x 1.000) Totale lasten (x 1.000) Exploitatieresultaat (x 1.000) Saldo baten en lasten (x 1.000) Eigen vermogen (x 1.000) Balanstotaal (x 1.000) Weerstandsvermogen - publiek vermogen 12,9% 8,6% 9,0% Kapitalisatiefactor - publiek vermogen 23,4% 21,0% 20,4% Solvabiliteitsratio 48% 38% 40% Rentabiliteitsratio 4,9% 0,0% -1,8% Rijksbijdragen / totale baten 90% 91% 91% Personele lasten / totale lasten 79% 80% 80% Materiële lasten / totale lasten 21% 20% 20% Totale lasten per leerling (x ) PO WEC VO Totaal Personele lasten per leerling (x ) PO WEC VO Totaal Materiële lasten per leerling (x ) PO WEC VO Totaal Leerlingen (per 1 oktober) PO WEC VO Totaal Personeel (gemiddeld) Totaal man werkzaam in PO/WEC ,6% ,7% ,5% Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC ,4% ,3% ,5% Totaal personeel PO/WEC ,0% ,0% ,0% Totaal man werkzaam in VO ,6% ,6% ,2% Totaal vrouw werkzaam in VO ,4% ,4% ,8% Totaal personeel VO ,0% ,0% ,0% Totaal man ,4% ,8% ,8% Totaal vrouw ,6% ,2% ,2% Totaal personeel ,0% ,0% ,0% 6

7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013 Waarderingsgrondslagen Juridische vorm en voornaamste activiteiten De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van de Stichting Lucas Onderwijs bestaan uit het verzorgen van primair en voortgezet onderwijs in het westelijk deel van de Randstad. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. Grondslagen algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld in euro s, de functionele valuta van de organisatie. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijk resultaten en/of uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Lucas Onderwijs is per 1 januari 2013 met de Stichting Haagse Nutscholen gefuseerd en per 1 augustus met de Stichting Sociocratische School De School in Zandvoort. In 2013 zijn de cijfers van De School voor het hele jaar meegenomen. De cijfers van 2012 en de begroting 2013 zijn hiervoor aangepast. 7 Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in effecten, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen gearmotiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindering verliezen. Uitzondering hierop betreffen de effecten onder de financiële vaste activa. De effecten worden voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Gebouwen : 2,5-5% Inventaris en apparatuur : 5-33% Andere vaste bedrijfsmiddelen : 8-33% Financiële vaste activa Zie de toelichting onder financiële instrumenten. Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor

8 verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten. Vorderingen Zie de toelichting onder financiële instrumenten. Naar analogie van de gehanteerde grondslagen in de verantwoording van subsidiebaten bij het VO is ook bij het PO, waar de subsidietoekenning nog op schooljaarbasis plaatsvindt, eenzelfde systematiek toegepast. Dit betekent dat ultimo verslagjaar het verschil tussen de verkregen subsidie op basis van het betalingsritme van het ministerie en toerekening op basis van 5 maanden van de schooljaartoekenning niet als vordering op OCW is opgenomen maar meegenomen is in het bedrag van de eeuwigdurende vordering onder de post Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. Bij een uiteindelijk te verwachten verschuiving van de subsidiering van het PO van schooljaar naar kalenderjaar zal dan geen negatief vermogenseffect, overeenkomstig die destijds bij het VO optrad, optreden. Het effect hiervan op het jaarresultaat is als verwaarloosbaar voor het inzicht te bestempelen. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting tenzij anders vermeld. Zie verder de toelichting onder financiële instrumenten. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. De personeelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde; bij de berekening van de contante waarde is er van uitgegaan dat het renteniveau ultimo het boekjaar, waarmee de berekening van de contante waarde is gedaan, gelijk is aan de te verwachten indexering van de personeelslasten de komende jaren. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake is van: een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Personeelsbeloningen/pensioenen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als Lucas Onderwijs de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar Lucas Onderwijs zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Zie verder de toelichting onder financiële instrumenten. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta s zijn herleid naar euro s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. 8

9 1.2 Materiële vaste activa Terug naar balans 2013 Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Totaal Gebouwen Inventaris en Andere vaste MVA en terreinen apparatuur bedrijfsmiddelen in uitvoering Stand per 1 januari 2013 Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijving desinvesteringen Saldo Stand per 31 december 2013: Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde Toelichting De schoolgebouwen die van de overheid in juridisch eigendom zijn verkregen zijn voor PM gewaardeerd. Het economisch claimrecht ligt bij een (overheids-) instantie. Deze schoolgebouwen dienen dus bij vervreemding of onttrekking van de onderwijsbestemming te worden overgedragen aan de betreffende (overheids-)instantie. De gebouwen zijn door de (overheids-)instantie verzekerd. Het pand Safierhorst is wel volledig eigendom met een balanswaarde van en een waardering volgens de OZB van De investeringen die met eigen middelen van het bevoegd gezag worden gefinancierd worden als activa op de balans gezet. In 2013 is in totaal minder geïnvesteerd dan afgeschreven. Het totaal aan investeringen in 2013 bedraagt tegen een totaal aan afschrijvingen van Het bedrag aan investeringen gebouwen wordt voor veroorzaakt door de oplevering van de gymnastiekzalen van de Haagse Colleges en het nieuwe gebouw voor College St. Paul ( ), die in 2012 nog verantwoord waren onder MVA in uitvoering. De overige wordt veroorzaakt door een groot aantal kleine verbouwingen op verschillende scholen. Daarnaast is dit bedrag gecorrigeerd voor aan verbouwingen in 2012 aan het gebouw van de Cosmicus-school. Dit bedrag is onttrokken aan de voorziening onderhoud. In 2013 hebben wij versneld afgeschreven op drie gebouwen, die of verlaten worden - Edith Stein ( ) en Burg. Elsenlaan ( ) - of volledig verbouwd worden: Roland Holstlaan ( ). De MVA in uitvoering bedraagt De grote projecten die op dit moment financieel nog lopen zijn De Opperd ( ), Balans ( ), Het Avontuur ( ) en de nieuw opgestarte projecten Edith Stein ( ) en Zandvliet ( ). De reeds verstuurde declaraties aan de gemeente zijn verantwoord onder de vorderingen en de ontvangen voorschotten onder de kortlopende schulden. 9

10 1.3 Financiële vaste activa Terug naar balans 2013 Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven: Totaal Overige Overige effecten vorderingen Stand per 1 januari Mutaties: Investeringen Desinvesteringen Gerealiseerde winst bij verkoop Ongerealiseerde resultaat Afgeloste leningen Stand per 31 december Toelichting De overige effecten betreffen enkel obligaties die voldoen aan de wet FIDO c.q. de Regeling beleggen en belenen van OCW. De investeringen en desinvesteringen betreffen de aan- en verkopen van financiële activa. Door de lichte stijging van de rente en een afname van de waarde van de obligaties in 2013 is gedurende het boekjaar een ongerealiseerd koersverlies op de obligaties gehaald van In 2012 was dit nog een koerswinst van Door de lage rentestand op obligaties is een groter gedeelte liquide gehouden ( ). In totaal hebben wij nu geleend aan Stichting Glaslokaal. Dit is gefinancierd uit het private vermogen. De looptijd van deze leningen bedragen maximaal zeven jaar met een minimale rente van 5,25 procent. 10

11 1.5 Vorderingen Terug naar balans Debiteuren Overige overheden Overige vorderingen Nog te ontvangen rentebaten So Vervangingsfonds Overige Overlopende activa Toelichting Debiteuren De daling van wordt veroorzaakt door de verschuiving van de vordering op het vervangingsfonds naar de overige vorderingen. In 2012 ging het om een bedrag van De voorziening dubieuze debiteuren is gestegen met tot De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de ouderbijdrage. Hiervan is veroorzaakt door De School in Zandvoort. De volledige debiteurenstand die overkwam bij de fusie is voorzien. De ervaring leert dat de vrijwillige ouderbijdrage steeds moeilijker is te innen. Overige overheden In de overige overheden zijn vorderingen opgenomen op de verschillende gemeenten inzake huisvesting en eerste inrichtingen. In de uit 2012 zit een vordering van op de gemeente Delft voor de nieuwbouw van de locatie Westplantsoen. Dit bedrag is in 2013 binnengekomen. In 2013 zit een bedrag van als vordering op de gemeente Den Haag voor de nieuwbouw van De Opperd. In 2013 hebben wij een onjuiste beschikking rijksinkomsten gehad van voor t Kraaiennest. DUO heeft aangegeven dat deze post in 2014 wordt gecorrigeerd. Overige vorderingen De vordering op het vervangingsfonds werd in 2012 verantwoord onder de debiteuren. 1.7 Liquide middelen Terug naar balans Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Toelichting In 2012 bestond het saldo uit de rekeningen op schoolniveau. Deze rekeningen hebben in 2013 een saldo van Het grootste gedeelte van het saldo in 2013 wordt veroorzaakt door de extra inkomsten uit de akkoorden die in december 2013 zijn ontvangen. 11

12 2.1 Eigen vermogen Stand per Overige Stand per 1 januari 2013 Resultaat mutaties 31 december Algemene reserve (privaat) Terug naar balans 2013 Vrij besteedbaar vermogen Stichting Lucas Bestemmingsreserve (publiek) Exploitatiereserve scholen Personeel algemeen Huisvesting (PPS) Groeiregeling Lucas Foundation BAPO ABZHW Functiemix Prestatiebox Incorporatie Zandvoort Akkoorden Nieuwbouw/verbouw Eigen fondsen Eigen Risicodrager Bureau Herwaarderingsreserve (publiek) Toelichting De toename van het privaat vermogen van bestaat uit de toerekening van het resultaat van de financiële baten en lasten aan dit gedeelte van het vermogen. Uit het privaatvermogen is onder andere de lening aan de Stichting Glaslokaal gefinancierd ( ). De bestemmingsreserve huisvesting (PPS) is het cumulatieve resultaat op de bijdrage van de centrale VO organisatie aan de exploitatiekosten van de PPS constructie bij Montaigne. In 2013 was de mutatie De bestemmingsreserve groeiregeling is het verschil tussen de rijkssubsidie groeiregeling en de interne regeling van toekenning in verband met de groei van het aantal leerlingen. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om fluctuaties in de bekostiging en de nieuwe regeling te compenseren. De daling van de bestemmingsreserve Lucas Foundation wordt met name veroorzaakt door de mutatie van de negatieve reserves van twee gesloten scholen Meander en Octaaf. Een gedeelte van de personele lumpsum in het PO wordt collectief begroot om hiervan onverwachte kosten op schoolniveau te compenseren. De bestemmingsreserve BAPO is een bestemmingsreserve om de spaar BAPO te kunnen betalen. Een voorziening BAPO niet meer is toegestaan. In 2014 zal deze bestemmingsreserve vrijvallen. De bestemmingsreserve ABZHW bestond uit de gecumuleerde verliezen uit het verleden van de afdeling ABZHW. In 2013 is deze bestemmingsreserve opgeheven. De bestemmingsreserve Functiemix is bedoeld om de extra kosten die gepaard gaan met volledige functiemix in de toekomst te kunnen betalen. De twee instellingen De Haagse Colleges en ISW hebben hiervoor in het verleden een bestemmingsreserve gecreëerd. De baten en bijbehorende lasten in verband met de prestatiebox worden in het PO in detail verantwoord. In deze bestemmingsreserve is opgenomen welk gedeelte nog niet is besteed. Voor de incorporatie van De School in Zandvoort hebben wij een bestemmingsreserve gevormd. 12

13 Vervolg toelichting eigen vermogen Het bestuur heeft een aantal scholen toestemming gegeven om een bestemmingsreserves te vormen voor nieuwbouw. Dit staat in de bestemmingsreserve Nieuwbouw en is bedoeld om tijdelijk extra kosten hieruit te kunnen dekken. De extra inkomsten vanuit het Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Akkoorden. In 2014 wordt besloten welke activiteiten met deze bedragen worden uitgevoerd. De bestemmingsreserve Eigen Fondsen is een reserve bij de Stanislas scholen die ingezet kan worden voor bijzondere schoolprojecten. Met de bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap houden wij bij wat het resultaat is geweest op het Eigen risicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA). De bestemmingsreserve Bureau is het cumulatieve resultaat van het Bestuur en het stichtingsbureau. 2.2 Voorzieningen Terug naar balans 2013 Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Personeels- Overige voorzieningen voorzieningen Totaal Stand per 1 januari Dotaties Onttrekkingen / Vrijval Mutatie Stand per 31 december Toelichting Personeelsvoorziening De personeelsvoorziening bestaat voor uit een voorziening voor het spaarverlof, voor uit een voorziening Jubilea en voor uit de voorziening ERD WGA. Bij de voorziening Jubilea is rekening gehouden met de stijging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. In 2011 zijn wij Eigen Risico Drager geworden voor de WGA. De verwachte uitgaven over tien jaar van de op 31 december 2013 aanwezige personeelsleden in de WGA zijn opgenomen in de voorziening. In 2012 was de voorziening De verwachting is dat deze voorziening de komende jaren nog zal stijgen tot een evenwicht is bereikt in uitstroom en nieuwe instroom. In 2012 is een nieuwe voorziening gevormd voor de ingeschatte te betalen WW-uitkeringen van onze ex-medewerkers in de toekomstige jaren. In 2013 is dit bedrag toegenomen met ( ). De voorziening is opgebouwd uit voor het PO en voor het VO. De stijging wordt niet alleen veroorzaakt door nieuwe werkloze ex-medewerkers, maar vooral doordat het langer duurt voordat de ex-medewerkers weer aan het werk zijn. Overige voorzieningen De overige voorzieningen bestaan uit de voorziening voor onderhoudskosten. Deze wordt gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend (tot veertig jaar). In 2013 is er meer gedoteerd dan onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. De mutatie betreft een correctie op de voorziening in verband met activiteiten in 2012, die niet ten laste van de voorzieningen hadden moeten worden geboekt, maar verantwoord moeten worden onder de materiële vaste activa. 13

14 2.3 Langlopende schulden Terug naar balans Langlopende schuld overig Totaal Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december Rentevoet 3,50% Toelichting De langlopende schuld overig betreft een ontvangen lening van Stichting 3So en heeft een resterende looptijd van acht jaar. 14

15 2.4 Kortlopende schulden Terug naar balans Kortlopend deel leningen Crediteuren Schuld aan OCW Schulden aan kredietinstellingen Loonheffing Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overlopende passiva Vooruit ontvangen ouderbijdragen Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt Vooruit ontvangen (investerings)subsidies Vooruit ontvangen termijnen (reizen) Vakantiegeld en -dagen R/C Derden Vervangingsfonds Overige Toelichting De post crediteuren is door het extra betalen eind december gedaald tot De schuld aan OCW is gedaald tot Hiervan is Niet bestede en aflopende subsidies per 31 december 2013 conform de G-bijlage. De overige posten hebben betrekking op nog te verrekenen ZW-uitkeringen ( ). Daarnaast zijn er voor nog overige terug te betalen subsidies. Het grote verschil met 2012 wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de subsidie Binnenmilieu ( ). Deze subsidie is in het verleden niet volledig gebruikt. De subsidie werd alleen uitgekeerd bij een grote eigen bijdrage van Lucas Onderwijs. Lucas Onderwijs heeft ervoor gekozen om dit geld niet uit te geven. De schulden aan kredietinstellingen bestaan uit het saldo van de verschillende rekeningen bij de ABNAMRO bank. Op 31 december 2012 hadden wij getrokken van onze kredietfaciliteit van Door het betaalschema van de overheid hebben wij rond de jaarwisseling altijd lagere ontvangsten. In 2013 bedraagt deze 0. In december 2013 hebben wij de extra bijdragen ontvangen uit de akkoorden Daarnaast was in 2013 sprake van positieve cashflow van De loonheffing is met een stuk lager dan normaal omdat in 2013 een teruggaaf ontstond van de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ter compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen De post Vooruit ontvangen termijnen is sterk gestegen naar door de reeds ontvangen ouderbijdragen voor reizen die in 2014 gaan plaatsvinden. Dit is een verschuiving van de post vooruit ontvangen ouderbijdrage die is gedaald naar De vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt zijn sterk gedaald doordat de lerarenbeurs en de zij-instroom niet meer verantwoord hoeven te worden onder de G-bijlage. De verantwoording van deze subsidies vindt plaats rechtstreeks met het ministerie. Deze subsidies worden nu verantwoord onder de post overige die daardoor sterk is gestegen. Het bedrag van sluit aan met de G-bijlage. Er zijn nu bijna geen overige geoormerkte subsidies meer. De post vooruit ontvangen (investering) subsidies is sterk gestegen door vooruit ontvangen bedragen van de gemeentes voor nieuwbouw projecten Woonstede ( ), Grote Beer ( ) en Roland Holstlaan ( ). Van de overige subsidies is ( ) aflopend en moet terug worden betaald. De rest is doorlopend en kan volgend jaar worden besteed. De post overige is veel hoger door de verschuiving van de lerarenbeurs en de zij-instroom van de vooruit ontvangen OCW subsidies. Verder is er voor meer vooruit gefactureerd aan o.a. huurders.

16 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Terreinen en gebouwen De terreinen en gebouwen die alleen juridisch eigendom zijn van Lucas Onderwijs dienen na beëindiging van het geven van onderwijs om niet te worden overgedragen aan de betreffende gemeente c.q. het ministerie van OCW. Met de gemeente Den Haag is een bestuursovereenkomst afgesloten voor de bouw van het Montaigne Lyceum op de locatie de Reef in de stadswijk Ypenburg middels een PPS-constructie. De overeenkomst is voor dertig jaar afgesloten en bevat naast de bouwkosten tevens de exploitatiekosten van het gebouw. De kosten bedragen per jaar circa en zullen jaarlijks worden geïndexeerd. Het schoolgebouw is in 2006 in gebruik genomen. Binnen de organisatie zijn langlopende verplichtingen aangegaan inzake de huur van kopieerapparaten, energie, vuilafvoer, schoolboeken en onderhoud ten bedrage van Het bedrag van de eeuwigdurende vordering op OCW (Zie RJ ) bedraagt

17 3.1 Rijksbijdragen Terug naar staat van baten en lasten Begroting Rijksbijdrage sector PO Rijksbijdrage sector VO Rijksbijdrage sector Expertise Centra (WEC) Rijksbijdrage OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW subsidies Overige subsidies OCW Toelichting De rijksbijdrage sector PO,VO en WEC bestaat uit een materiële en een personele lumpsum bijdrage. De materiële bekostiging laat een lichte stijging zien van naar Dit is een stijging van 0,4 procent. Deze stijging heeft zich voornamelijk voorgedaan bij het PO. Bij het VO is de materiële lumpsum iets gedaald door een eenmalige correctie in De personele lumpsum is gestegen tot In 2012 was dit nog Dit is een stijging van 0,6 procent. In 2013 zijn in het kader van het Onderwijsakkoord ( ) en het Herfstakkoord ( ) eenmalige baten ontvangen, die door het late tijdstip niet in 2013 zijn begroot en uitgegeven. Voor deze posten is een bestemmingsreserve gevormd. In 2014 zal gekeken worden hoe deze extra inkomsten worden besteed. Behoud jonge leerkracht Bijzondere Bekostiging Bij de geoormerkte subsidies is rekening gehouden met de bedragen die nog niet zijn besteed. Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de ontvangen bijdragen en zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Voor een specificatie van de geoormerkte subsidies zie de G-bijlage. De geoormerkte OCW subsidies lopen steeds verder terug. Deze subsidies worden voorzichtig begroot. De grootste niet geoormerkte OCW-subsidies zijn; Leerplusarrangement VO Tegemoetkoming gratis lesmateriaal VO Prestatiebox Personeel- en arbeidsmarktbeleid Rugzakleerlingen/Leerlinggebonden financiering Maatschappelijke stages in het VO Personele bekostiging groeiformatie Functiemix Randstad Regio Impulsgelden Verrekening uitkeringskosten Opvallend is het grote negatieve bedrag met betrekking tot de verrekening uitkeringskosten. Dit door het ministerie verrekende bedrag is gestegen van in 2012 tot in Een stijging van 35 %. Voor een gedeelte van deze kosten was in 2012 een voorziening getroffen. 17

18 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies Terug naar staat van baten en lasten Begroting Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies Toelichting De overige overheidsbijdragen worden in de begroting altijd voorzichtig begroot. Op het moment van begroten zijn nog niet alle subsidies bekend. De stijging ten opzichte van 2012 van wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de gemeentelijke inkomsten tot Deze extra inkomsten zijn voor LKP, zaterdag- en zomerscholen. Daarnaast zijn ook de huurinkomsten sterk toegenomen met tot In deze jaarrekening is ook een aparte G-bijlage toegevoegd voor de onderwijs subsidies van de gemeente Den Haag. In totaal is in 2013 een bedrag ontvangen van /3.5 Cursusgelden/Overige baten Terug naar staat van baten en lasten Begroting Cursusgelden Verhuur Detachering personeel Ouderbijdragen Samenwerkingsverbanden Overige baten Toelichting De overige baten in 2013 zijn met licht gestegen ten opzichte van Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ouderbijdrage. Het verschil bedraagt In 2012 was de ouderbijdrage lager dan normaal door een administratieve correctie. De post detachering personeel is in 2013 lager door aanpassingen van de administratieve verwerking van binnen de Stichting Lucas Onderwijs gedetacheerd personeel. Hierdoor zijn ook de uitbestede werkzaamheden gedaald. De overige baten zijn over het algemeen geen vaste bijdragen. Hierdoor worden ze laag begroot net zoals de kosten die met deze ontvangsten samenhangen. Een stijging van deze opbrengsten veroorzaakt over het algemeen ook een stijging van de kosten. 18

19 4.1 Personeelslasten Terug naar staat van baten en lasten Begroting Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen a Dotatie personele voorzieningen b Onttrekking personele voorzieningen c Personeel niet in loondienst d Overige Overige personele lasten Af: uitkeringen Toelichting De daling van de personeelskosten ten opzichte van 2012 van kan in grote lijnen als volgt worden verklaard. Daling van het aantal gemiddelde fte s met 69 circa Toename van de gemiddelde salariskosten per fte van naar als gevolg van de stijging in sociale lasten, pensioenpremie, versterking van de functiemix en reguliere aanpassingen totaal circa Dit is een stijging van 2,2 %. Per fte is dit een bedrag van Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door: - hogere sociale lasten De sociale lasten zijn gemiddeld met 3 % gestegen. De stijging als percentage van de totale loonkosten is 0,4 %; - de pensioenpremie is met gestegen. De stijging als percentage van de totale loonkosten is 0,8 % net als in 2012; - hogere gemiddelde loonkosten door functiemix, verkorting loonschalen en reguliere trede verhogingen. Verschil in dotatie/onttrekking voorzieningen Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere dotaties van Voornamelijk veroorzaakt door de voorziening WW-uitkering. In 2012 is voor het eerst aan deze voorziening gedoteerd. Daarnaast is ook in 2013 meer onttrokken , dit wordt veroorzaakt doordat wij in 2013 voor het eerst hebben onttrokken aan de voorziening WW-uitkering. Lagere uitkeringen door minder ontvangsten vervangingsfonds. Lagere overige personele lasten Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere scholingskosten. Personeelsbestand Gedurende het boekjaar 2013 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers bij de organisatie, fulltime (2012: 1.519) en parttime (2012: 2.432). Het gemiddelde aantal fte s in 2013 bedroeg (2012: 2.983). De medewerkers van het stichtingsbureau vallen onder de cao PO en zijn daarom in de staatjes ondergebracht onder PO/WEC. Personeel (gemiddeld) Totaal man werkzaam in PO/WEC Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC Totaal personeel PO/WEC Totaal man werkzaam in VO Totaal vrouw werkzaam in VO Totaal personeel VO Totaal man Totaal vrouw Totaal personeel Totaal FTE in PO/WEC Totaal FTE in VO Totaal FTE

20 4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa Terug naar staat van baten en lasten Begroting Gebouwen Verbouwingen Inventaris / ICT Methoden Boekenfonds Vervoermiddelen Overige bedrijfsmiddelen Toelichting De afschrijvingskosten zijn met gedaald ten opzichte van De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door extra afschrijvingen van de boekenvoorraad bij Stanislas in Hierdoor zijn de afschrijvingen boekenfonds in 2013 afgenomen met De stijging van de afschrijving op verbouwingen wordt veroorzaakt door vervroegd afschrijven van verbouwingen op schoolgebouwen die binnenkort worden verlaten of volledig gerenoveerd, (Edith Stein , Burg. Elsenlaan en Roland Holstlaan ). 4.3 Huisvestingslasten Terug naar staat van baten en lasten Begroting Huur Verzekeringen Onderhoud Onttrekking voorziening Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige voorzieningen Overige PPS Toelichting In 2013 is per saldo een bedrag van toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. De meerjarige onderhoudskosten bedroegen in Dit is lager dan begroot. Het hele bedrag is onttrokken aan de onderhoudsvoorziening. De overige onttrekking voorziening wordt veroorzaakt door vrijval van de voorziening van schoolgebouwen die Lucas Onderwijs teruggegeven heeft aan de gemeente Den Haag. De stijging van energie en water wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten voor gas De stijging is veroorzaakt door de koude winter en de achterstand in facturering van onze gasleverancier in De dotatie onderhoudsvoorziening is hoger dan begroot door extra dotaties bij scholen met een negatieve onderhoudsvoorziening. De stijging van de overige huisvestingskosten wordt veroorzaakt door de plan- en verhuiskosten van twee nieuwbouwprojecten in het VO: Edith Stein en Zandvliet

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus 47 9560 AA Ter

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie