S E N I O R E N B R O C H U R E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S E N I O R E N B R O C H U R E"

Transcriptie

1 SENIORENBROCHURE

2 2

3 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid met bedrijfstoeslag 9 Hoofdstuk 2 Tegemoetkomingen 9 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 9 Inkomensvervangendeen integratietegemoetkoming 10 Hoofdstuk 3 Sociale voordelen 10 Zorgverzekering 10 Specifiek sociaal tarief voor water, elektriciteit en gas 11 Vrijstelling van de heffing op afvalwater 11 Sociaal telefoontarief 11 Vermindering abonnementsgeld kabeldistributie 12 Vrijstelling provinciebelasting 12 Parkeerkaart voor personen met een handicap 12 3

4 Vrijstelling btw, verkeersbelasting en inschrijving voertuigen 12 Vermindering onroerende voorheffing 13 Sociale tegemoetkoming aan mindervaliden 13 Mantelzorgtoelage 13 Provinciale mantelzorgtoelage 13 Palliatieve thuiszorgpremie 14 Verwarmingstoelage 15 Hoofdstuk 4 Wonen 15 Thuis wonen 15 Premies 15 Renovatiepremie 15 Aanpassingspremie 15 Vlaamse huursubsidie en installatiepremie 16 Sociale huurwoning 16 Bejaardenwoning 16 Woon- en zorgcentra 17 Hoofdstuk 5 Zorgverlening 19 Thuiszorgdiensten 19 Thuisverpleging 19 Palliatieve zorgverlening 19 Diensten voor gezinszorg 19 Poetsdienst 20 Poetsdienst met dienstencheques 20 Maaltijden aan huis 20 Personenalarm 21 Karweidienst 21 Ziekenoppas 21 Hulpmiddelen 22 Ziekenhuizen 22 Hersteloorden 22 Hoofdstuk 6 Ouderenparticipatie 23 De seniorenadviesraad 23 Hoofdstuk 7 Vrije tijd 24 Vrijwilligerswerk 24 Verenigingsleven 24 Seniorenverenigingen 24 Andere verenigingen 24 Culturele activiteiten 25 Sport en beweging 26 Toerisme in Zulte 26 Bibliotheek 27 Hoofdstuk 8 Milieu 28 Huisvuilkalenders 28 Groenten-, fruit- en tuinafval 28 Grof huisvuilophaling 28 Klein Gevaarlijk Afval 28 Composteren 29 Incontinentiemateriaal 29 4

5 Containerpark 29 Hoofdstuk 9 Mobiliteit en vervoer 30 Openbaar vervoer 30 De Lijn 30 NMBS 31 De mindermobielencentrale 31 Hoofdstuk 10 Veiligheid en preventie 32 Politie 32 Brandweer 32 Gemeentelijk nood- en interventieplan 32 Wachtdiensten 33 Alarmsysteem 33 Civiele bescherming 34 Buurt Informatie Netwerk (BIN) 34 Sneeuw- en ijzelbestrijding 34 Pensioenen 38 Begrafenisvergoeding 38 Inschrijving als weduwe of weduwnaar 38 Euthanasie 39 Omschrijving 39 Wettelijk vastleggen 39 Wilsverklaring opstellen en registreren 39 Bijzonderheden 39 Nuttige telefoonnummers 41 Bronvermelding 43 Hoofdstuk 11 Levenseinde 36 Overlijden 36 Aangifte overlijden 36 Wilsbeschikking 36 Ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek 37 Schenken van organen 37 Financiële regelingen 38 5

6 6

7 Voorwoord Na de oprichting van onze gemeentelijke seniorenadviesraad, waarvan de werking momenteel op volle toeren draait, ben ik als Schepen voor Senioren zeer fier onze eerste gemeentelijke Seniorengids voor te stellen. Deze kwam tot stand dankzij de vrijwilligers van onze seniorenadviesraad, onze gemeentelijke seniorendienst en het OCMW, een woord van dank is dan ook gepast. De meerderheid van de senioren in onze gemeente is nog zeer dynamisch, maar ook de minder mobiele senioren vergeten we uiteraard niet in onze brochure. Het lokaal seniorenbeleid stimuleren blijft belangrijk. Deze brochure zal u wegwijs maken in het aanbod voor senioren in de gemeente Zulte en in het OCMW. Inleiding Beste senior zestigplusser, Hoe je het ook draait of keert, de veroudering van de bevolking is een fundamenteel gegeven in o n ze s am enl e v in g. Senioren worden na hun actieve loopbaan g e co nf r o nte er d m et t al v an nieu w e ui td a gin g en. Op maatschappelijk vlak ontstaan nieuwe mogelijkheden onder vaak nieuwe voorwaarden. Ook op administratief vlak moeten senioren hun weg zien te vinden. Met deze gids - die zeker nog ruimte laat tot aanvulling - willen we u een hulpmiddel aanbieden in uw zoektocht doorheen het administratief labyrint. Veel leesplezier! Voorzitter seniorenadviesraad Albert Dhuyvetter Alvast veel leesgenot en steeds tot uw dienst, Uw schepen Rosanne Buyle 7

8 Hoofdstuk 1 Inkomen 1. Pensioenen 1.1 Verschillende stelsels De aard van het beroep dat u hebt uitgeoefend bepaalt het stelsel waaronder u valt. Er zijn 3 klassieke stelsels: - werknemers: loontrekkenden uit de privésector, zowel arbeiders als bedienden; - zelfstandigen: personen die een zelfstandig of een vrij beroep uitoefenden; - ambtenaren: omvat alle overheidspersoneel van gemeenten, provincies, ministeries,. 1.2 Gemengde loopbaan Als u een beroepsactiviteit hebt uitgeoefend in verschillende arbeidssectoren (private en overheidssector), kunt u aanspraak maken op meerdere pensioenen. Elk pensioen wordt berekend volgens de specifieke regels van de sector in kwestie. Dit gebeurt zowel bij de Rijksdienst voor Pensioenen als via de Sociale Zekerheid. Deze verschillende instellingen nemen contact op met elkaar en berekenen zo uw pensioen. Het bedrag van de toegelaten beroepsinkomsten verschilt naargelang: - de aard van de beroepsactiviteit; - de leeftijd van de gepensioneerde en/of van zijn echtgenoot; - de aard van het pensioen; - er al dan niet een kind ten laste is; - de ingangsdatum van het pensioen. 2. Inkomensgarantie voor ouderen De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die niet het minimum pensioen ontvangen. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe. Meer informatie op Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel Gratis telefoonnummer: T Toegelaten arbeid tijdens het pensioen Als uw beroepsinkomsten een bepaalde grens overschrijden, wordt uw pensioen verminderd of geschorst. 8

9 3. Leefloon Onder bepaalde voorwaarden en indien u niet gerechtigd bent op pensioen of vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkering, invaliditeit, ) of deze inkomsten liggen lager dan een bepaald barema, kan u een aanvraag indienen tot het bekomen van een leefloon. Deze aanvraag kan schriftelijk of mondeling ingediend worden bij de sociale dienst van het OCMW van Zulte. Aan het leefloon hangen een aantal sociale voordelen vast zoals tussenkomst gemeentelijke milieubelasting, vrijstelling provinciebelasting, aanvraag lijnabonnement, sociaal tarief telefoon en elektriciteit. Deze voordelen kunnen vanuit de sociale dienst worden aangevraagd. Op vaste tijdstippen is er overleg tussen de betrokkene en de sociale dienst om na te kijken of aan alle voorwaarden nog voldaan is, om eventuele mogelijkheden naar tewerkstelling en opleiding te bekijken, om administratieve zaken te regelen,. Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte sociale dienst Staatsbaan 148 T F werkeloosheid met bedrijfstoeslag Dit is een stelsel (voorheen brugpensioen) waarbij werknemers van een zekere leeftijd die worden ontslagen, recht hebben op een vaste werkloosheidsuitkering en op een aanvullende vergoeding verschuldigd door de vroegere werkgever. Meer informatie: bij de verschillende vakbonden Hoofdstuk 2 Tegemoetkomingen voor personen met een handicap 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden Vanaf 65 jaar kan een persoon met verminderde zelfredzaamheid een tegemoetkoming hulp aan bejaarden aanvragen. Deze tegemoetkoming wordt door de Federale Overheidsdienst voor Personen met een Handicap uitbetaald. De verminderde graad van zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van 6 criteria en wordt vastgesteld na een medisch onderzoek. Deze graad stemt overeen met een categorie (1 tot 5) en op basis daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend. Het toegekende bedrag is tevens afhankelijk van de totale inkomsten van de aanvrager en van de personen met wie hij een huishouden vormt. 9

10 10 2. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Vóór de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met verminderde zelfredzaamheid deze tegemoetkomingen aanvragen. Ze worden door de Federale Overheidsdienst voor Personen met een Handicap uitbetaald. De verminderde graad van zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van 6 criteria en wordt vastgesteld na een medisch onderzoek. Deze graad stemt overeen met een categorie (1 tot 5) en op basis daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend. Het toegekende bedrag is tevens afhankelijk van de totale inkomsten van de aanvrager en van de personen met wie hij een huishouden vormt. Deze twee tegemoetkomingen kunnen gelijktijdig of afzonderlijk toegekend worden. Meer informatie en aanvraagpunten: Dienst bevolking Karreweg 13 T F OCMW Zulte dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F Hoofdstuk 3 Sociale voordelen 1. Zorgverzekering Zwaar zorgbehoevenden hebben naast medische verzorging ook niet-medische verzorging nodig. Hiervoor kunnen zij rekenen op mantelzorgers en professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. Tot deze laatste behoren zowel het rusthuis, het RVT (rust- en verzorgingstehuis ) als het PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis). De niet-medische kosten die hiervoor gemaakt worden, worden (gedeeltelijk) door de zorgverzekering gedragen a.d.h.v. een maandelijkse tegemoetkoming die uitgekeerd wordt aan de zwaar zorgbehoevende. Deze toelage kan aangevraagd worden bij de zorgkas waar de betrokkene aangesloten is. De mutualiteit zorgt dan op zijn beurt voor de uitbetaling van de maandelijkse tegemoetkoming. Meer informatie en aanvraagpunt: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F of Sociale dienst van uw mutualiteit Bij opname in een rusthuis: sociale dienst van het rusthuis

11 2. sociaal tarief voor water, elektriciteit en gas Dit tarief houdt een vermindering in op de vaste aansluitingskosten voor elektriciteits- en gasprijzen. Hetzelfde geldt i.v.m. het tarief voor het water. De aanvrager moet aantonen dat hij/zij of elke andere persoon die onder hetzelfde dak woont, één van de volgende tegemoetkomingen geniet: - tegemoetkoming hulp aan bejaarden; - inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming; - gewaarborgd inkomen voor bejaarden; - inkomensgarantie voor ouderen; - leefloon. De gegevens van de personen die recht hebben op het sociaal water-, elektriciteits- en gastarief worden jaarlijks automatisch doorgestuurd van de desbetreffende diensten naar de water-, elektriciteits- en gasleveranciers. 3. Vrijstelling van de heffing op afvalwater De Vlaamse Milieumaatschappij rekent jaarlijks een heffing op waterverontreiniging aan. Omwille van sociale redenen kan u hier een vrijstelling voor krijgen. De onderstaande personen genieten vrijstelling van de heffing op afvalwater: - personen die de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen; - mensen die een leefloon ontvangen; - mensen die een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming of hulp aan bejaarden ontvangen; - als één van bovenvermelde personen inwoner is en gedomicilieerd is op hetzelfde adres. 4. Sociaal telefoontarief Telefoonmaatschappijen kunnen, omwille van sociale of humanitaire redenen, een verminderd tarief verlenen aan : - personen ouder dan 65 jaar; - personen die meer dan 66% gehandicapt zijn; - gehoorgestoorden. Bovendien bieden sommige gsm-operatoren eveneens een speciaal tarief aan. 11

12 5. Vermindering abonnementsgeld kabeldistributie Personen met het vereiste medische attest van de Federale Overheidsdienst voor Personen met een Handicap, maken aanspraak op deze tussenkomst. Het medisch attest moet minimum 11 punten aantonen. Deze parkeerkaart wordt aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) voor Personen met een Handicap. 6. Vrijstelling provinciebelasting Personen die een leefloon van het OCMW ontvangen of behoren tot de WIGW (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) zijn vrijgesteld van de provinciebelasting. 7. Parkeerkaart voor personen met een handicap Met deze parkeerkaart mag u parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Personen die behoren tot één van de onderstaande categorieën hebben recht op een parkeerkaart: - personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 80%; - personen van wie de gezondheidstoestand tot een blijvend verminderen van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten leidt; - personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen; - personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie die geamputeerd zijn; - burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50% oorlogsinvaliditeit. 8. Vrijstelling btw, verkeersbelasting en inschrijving voertuigen Bepaalde personen met een handicap kunnen genieten van een vrijstelling op btw, verkeersbelasting en inschrijving van autovoertuig. Dit zijn mensen die: - volledig blind zijn; - volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren; - lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en minstens 50 % bedraagt; - oorlogsinvalide zijn en een invaliditeitspensioen krijgen van minstens 50%. De vrijstelling geldt enkel voor het enige voertuig dat gedurende een periode van minstens 3 jaar als vervoermiddel van de persoon met 12

13 een handicap dient. Indien u het voertuig van de hand doet, zal de btw verschuldigd zijn op zoveel 36 sten als er van de 3 jaar nog overblijven. Ook voor trage voertuigen ingeschreven bij de Directie voor de Inschrijving van Voertuigen geldt de vrijstelling. 9. Vermindering onroerende voorheffing De zorgbehoevendheid moet verworven zijn vóór de leeftijd van 65 jaar om een vermindering op de onroerende voorheffing te genieten. 10. Sociale tegemoetkoming aan mindervaliden Een mindervalide persoon die deel uitmaakt van een gezin en die minstens 66% invalide of arbeidsongeschikt is, heeft recht op deze tegemoetkoming. De aanvraag gebeurt jaarlijks en het bewijs van arbeidsongeschiktheid moet geleverd worden aan de hand van een invaliditeitsattest (afgeleverd door het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst voor Personen met een Handicap). De arbeidsongeschiktheid moet dateren van vóór 1 januari van het aanslagjaar. De aanvraag dient te gebeuren vóór 1 november van het aanslagjaar bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur. 11. Mantelzorgtoelage Dit is een tegemoetkoming ter ondersteuning van mensen die een zorgbehoevende persoon thuis verzorgen, ook wel mantelzorger genoemd. Er moet aan 3 voorwaarden voldaan worden: - de mantelzorger moet inwonen op hetzelfde adres van de zorgbehoevende; - de zorgbehoevende moet het voorkeurstarief van de mutualiteit genieten; - de zorgbehoevende moet een attest van zorgbehoevendheid kunnen voorleggen (jonger dan 65 jaar: attest van zorgverzekering en ouder dan 65 jaar: medisch attest FOD). Deze mantelzorgtoelage moet jaarlijks worden aangevraagd bij het OCMW die deze premie ook jaarlijks uitbetaalt. Meer informatie en aanvraagpunt: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F Provinciale mantelzorgtoelage De persoon die instaat voor de thuisverzorging van een inwonende, zwaar zorgbehoevende persoon van ten minste 21 jaar kan onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de provinciale mantelzorgtoelage. Het maximum bedrag hangt af van het aantal zorgdagen dat de zorgbehoevende thuis verbleef. 13

14 Er gelden wel enkele voorwaarden: - er moet een familiale of affectieve band bestaan met de zorgbehoevende; - het netto belastbaar inkomen van de aanvrager of zijn gezin mag bepaalde vastgelegde grenzen niet overschrijden; - de zorgbehoevende mag geen recht hebben op de Vlaamse zorgverzekering; - de zorgbehoevende mag geen PAB (persoonlijk assistentie budget) genieten; - de zorgbehoevende moet een score van 30 tot 34 punten halen op de Bel-schaal of 12 tot 14 punten hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, Personen met een Handicap; - deze premie moet jaarlijks aangevraagd worden bij het provinciebestuur. Meer informatie en aanvraagpunten: Dienst preventie, hulpverlening en zorg PAC Het Zuid Woodrow Wilsonplein Gent T Palliatieve thuiszorgpremie Palliatieve patiënten, die thuis wensen verzorgd te worden, kunnen aanspraak maken op een premie en dit voor maximum 2 maanden. De behandelende geneesheer moet een formulier invullen, dat opgestuurd wordt naar de adviserende geneesheer van de mutualiteit. Als de patiënt binnen deze premieperiode zou overlijden of opgenomen worden in het ziekenhuis, wordt de rest van het bedrag niet teruggevorderd. De premie moet aangevraagd worden bij de mutualiteit, maar u kan zich eveneens wenden tot de dienst thuiszorg. Meer informatie en aanvraagpunt: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F of sociale dienst van uw mutualiteit OCMW Zulte dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F

15 14. Verwarmingstoelage De aankoopprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming bij de ziekte- en invaliditeitsverzekering en mensen met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een toelage. Meer informatie en aanvraagpunt: OCMW Zulte - dienst onthaal Staatsbaan 148 T F Aanpassingspremie De Vlaamse aanpassingspremie is een financiële tegemoetkoming voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de fysieke noden van het ouder worden. Het betreft werken i.v.m. het aanbrengen van technische hulpmiddelen of verbouwingen die de toegankelijkheid bevorderen. De aanvrager moet niet noodzakelijk zelf 65-plus zijn. De aanvrager kan ook een aanvraag indienen voor een 65-plusser die bij hem inwoont. Een gemeentelijke aanpassingspremie wordt door het gemeentebestuur van Zulte uitbetaald aan bejaarden en gehandicapten voor aanpassingswerken aan woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Zulte. De aanpassingspremie heeft betrekking op de werken die de woning functioneel aanpassen aan de fysieke toestand van de bejaarden en gehandicapten. De aanpassingspremie maakt deel uit van de gemeentelijke renovatiepremie. De aanvraagformulieren voor deze premies kunnen verkregen worden op de dienst openbare werken. Hoofdstuk 4 Wonen 1. Thuis wonen 1.1 Premies Renovatiepremie Er kan een gemeentelijke premie toegekend worden voor het renoveren van een woning of het verbouwen van een niet-residentieel gebouw tot woning, minimum 40 jaar in gebruik. Meer informatie: Dienst openbare werken Karreweg 13 T F

16 bouwmaatschappijen actief die woningen en appartementen verhuren: De Deinse Sociale Bouwmaatschappij en De Volkshaard. Afhankelijk van uw inkomen, kan u zich op de wachtlijst laten plaatsen als kandidaathuurder Vlaamse huursubsidie en installatiepremie De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: - een huursubsidie die maandelijks wordt uitbetaald; - een éénmalige installatiepremie. U komt alleen in aanmerking wanneer u onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen. Om in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden op vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning. 1.2 Sociale huurwoning De sociale bouwmaatschappijen hebben als uitgangspunt dat ook mensen met een beperkt inkomen recht hebben op een betaalbare huurwoning. Binnen de gemeente Zulte zijn er twee 1.3 Bejaardenwoning Om bejaarden de kans te geven zelfstandig te kunnen blijven wonen, heeft het OCMW van Zulte 55 bejaardenwoningen die aangepast zijn aan de specifieke noden van een bejaarde persoon. Zo is elke woning uitgerust met een instapdouche en bevindt alles zich op het gelijkvloers. Ook kan u steeds beroep doen op het aanbod van thuiszorgdiensten ter ondersteuning van de noden van de bejaarde. Om op de wachtlijst te komen als kandidaathuurder van een bejaardenwoning kan u terecht op de dienst huisvesting, OCMW Zulte. Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte - dienst huisvesting Staatsbaan 148 T F

17 2. Woon- en zorgcentra 2.1 Rusthuis Sint-Vincentius Centrum voor kortverblijf Het centrum voor kortverblijf te Zulte telt 5 woongelegenheden. Men biedt een tijdelijke opvang binnen de woonzorg aan senioren die geen intensieve medische behandeling of toezicht nodig hebben maar wel behoefte hebben aan (re-)activering, verpleging, verzorging en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijkse leven. Men richt zich in het bijzonder naar ouderen die in een thuissituatie (ev. met thuiszorg/mantelzorg) verblijven of ontslagen worden uit het ziekenhuis en tijdelijk een residentiële opvang nodig hebben om diverse redenen zoals aansterken na ziekte. De gebruiker moet minstens 65 jaar zijn om op kortverblijf te kunnen komen. Senioren mogen maximaal 60 opeenvolgende dagen, beschouwd over de periode van 1 kalenderjaar en in totaal 90 dagen op kortverblijf komen. De periodes worden ingevuld volgens de noodzaak van de senior en de beschikbare plaatsen Woonzorg De voorziening telt 90 woongelegenheden waarvan 59 RVT-bedden. Zij bieden een thuisvervangend milieu voor valide tot zwaar zorgbehoevende bejaarden die nood hebben aan zorg. Er is een afdeling met aangepaste werking voor bewoners met dementie. Elke aanvraag tot opname wordt individueel bekeken. De voorziening stelt woongelegenheden met individuele sanitaire cel ter beschikking die uitgerust en gemeubeld zijn, zowel voor één persoon als voor een echtpaar. Een multidisciplinair team staat in voor uw dagelijkse zorg en helpt u om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken Serviceflats De voorziening beschikt over 26 serviceflats. Wonen in een serviceflat is een zelfstandige vorm van wonen, net zoals in een thuissituatie, maar dan met talrijke voordelen. De aanpalende woonzorg biedt u 24 uur op 24 uur permanentie aan voor noodgevallen. 17

18 Verder staat de sociale dienst voor u klaar om uw problemen en vragen op te vangen. In het gebouw zijn een aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals de zithoeken, de ontmoetingsruimte, de tuin, die uitnodigen tot sociaal contact met leeftijdsgenoten. Men biedt een woonplaats aan voor valide en minder valide alleenstaande senioren die nog voldoende zelfredzaam zijn en voor koppels waarvan minstens één partner zelfredzaam is. Meer informatie: Rusthuis Sint- Vincentius vzw Pontstraat 20 T F Seniorie De Seniorie Leiehove in Zulte is een verblijf met alle comfort in volledig ingerichte studio s en appartementen voor valide alleenstaanden of echtparen. Meer informatie: Seniorie Leiehove Oeselgemstraat 37 T F Bel-Age Het rusthuis Bel-Age is voor valide bejaarden en gespecialiseerd in opvang voor Korsakowpatiënten. 18 Meer informatie: Bel-Age Oeselgemstraat 78 T F

19 Hoofdstuk 5 Zorgverlening 1. Thuiszorgdiensten 1.1 Thuisverpleging Wanneer u zorgbehoevend bent, kan u beroep doen op een dienst voor thuisverpleging. Deze zorg kan gebeuren vanuit een organisatie verbonden aan de mutualiteit of door een zelfstandige verpleegkundige. 1.2 Palliatieve zorgverlening Palliatieve zorgverlening is er om terminaal zieke patiënten die hun laatste levensfase thuis willen doorbrengen een zo kwalitatief mogelijk leven te bieden. Men richt zich voornamelijk op de patiënt maar heeft ook aandacht voor zijn familie en omgeving. Er zijn verschillende zorgverlenende instanties die palliatieve zorg bieden: de huisarts, thuisverpleging, ziekenfonds, gezinszorg en andere thuiszorgdiensten. Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte- dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F Sociale dienst van uw mutualiteit Dienst voor thuisverpleging Zelfstandige verpleegkundigen Netwerk Palliatieve Zorg Gent - Eeklo Bilksken Lovendegem T F Naast behandeling van pijn en andere symptomen, is er zorg voor het lichamelijk comfort, psychosociale en emotionele begeleiding en ondersteuning bij vragen rond levensbeschouwing, religie en zingeving. 1.3 Diensten voor gezinszorg Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg. Dit kan gaan om een ouder iemand die zorg en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, iemand met een ernstige ziekte of iemand die pas ontslagen is uit het ziekenhuis en (nog) niet alle dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kan 19

20 uitvoeren, iemand die zorg draagt voor een inwonende persoon met een handicap, Welke zorg en hulp wordt nu precies aangeboden? - persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.); - hulp in het huishouden (koken, wassen, strijken, enz.); - psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.); - poetsen van de woning; - oppashulp (gezelschap, hulp bij het eten,... ); - hulp bij het uitvoeren van karweitjes (kleine reparaties, schilderen, behangen). Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F van de aanvrager. Het gaat hier enkel over het effectieve poetsen. Strijken, wassen en koken zijn niet inbegrepen. Indien echter blijkt dat de poetsdienst onvoldoende beantwoordt aan de nood van de hulpvrager, kan er overgeschakeld worden naar gezins- en bejaardenhulp. Hiervoor kan u terecht bij Familiehulp, Familiezorg, Solidariteit voor het Gezin en Thuiszorg Bond Moyson. 1.5 Poetsdienst met dienstencheques Hiervoor kan u terecht in het OCMW van Zulte bij de dienst huishulp. In vergelijking met de poetsdienst (zie 1.4) betaalt u een vast bedrag aan dienstencheques. Er wordt niet alleen gepoetst maar ook gewassen, gestreken en er worden maaltijden klaargemaakt. Bovendien biedt het betalen met dienstencheques een groot voordeel voor de gebruiker zelf. U kan de dienstencheques immers aangeven bij de belastingen waardoor u een forfaitair bedrag terugkrijgt. 1.4 Poetsdienst Personen die gezien hun leeftijd of sociale situatie niet langer zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning, kunnen beroep doen op de poetsdienst. Het OCMW van Zulte biedt een poetsdienst aan die de bijdrage berekent volgens het maandelijks inkomen 1.6 Maaltijdenbedeling aan huis Voor vele bejaarden, gehandicapten of gezinnen wordt het moeilijk om zelf voor een warme maaltijd te zorgen. Om hieraan tegemoet te komen, biedt het OCMW (in samenwerking met 20

21 een traiteur) de bejaarden de mogelijkheid om toch dagelijks thuis een maaltijd te eten. Deze maaltijd bestaat uit aardappelen, vlees of vis en groenten. Daarnaast is er ook verse soep te verkrijgen. De warme maaltijden worden rond het middaguur bezorgd. 1.7 Personenalarm (PAS) Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in zijn vertrouwde omgeving. Wanneer u echter ziek, gehandicapt of een dagje ouder wordt, is dit niet meer zo vanzelfsprekend. Momenten waarop er niemand in de buurt is, kunnen dan beangstigend zijn: wie zal hulp bieden in geval van nood? Het personenalarm biedt de oplossing: hulp is altijd binnen handbereik, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7. Het bestaat uit een zendertje (Personenalarm Systeem) dat men rond de hals of pols draagt en met een simpele druk op de knop wordt de alarmcentrale of een door de patiënt opgegeven contactpersoon verwittigd. 1.8 Karweidienst Voor heel wat bejaarden worden karweien aan de woning of in de tuin steeds moeilijker. De karweidienst zorgt voor het opknappen van allerlei klusjes zoals het algemeen onderhoud van de tuin, het verrichten van allerlei herstellingen, beperkte schilderwerken binnen en buiten. De financiële bijdrage voor de karweidienst wordt berekend volgens het maandelijkse inkomen. 1.9 Ziekenoppas Personen die intensief geholpen worden door thuisverpleging en gezinszorg kunnen extra hulp krijgen van een ziekenoppasser. Deze waakt bij zieken, vangt eenzaamheidsmomenten op en steekt een handje toe bij kleine taken (maaltijden klaarzetten, bed opmaken, boodschappen doen, planten water geven, ). De ziekenoppasser is er wanneer de andere hulpverleners afwezig zijn of wanneer de mantelzorger even op adem wil komen. Daarnaast zijn er in Zulte verenigingen die tot doel hebben de integratie van de zieke of gehandicapte medemens in onze samenleving te bevorderen. In Zulte zijn er 3 ziekenzorgverenigingen en een vereniging voor gehandicapten (KVG): - Ziekenzorg Sint-Petrus Zulte mevr. Jacqueline Minjauw, T ; - Ziekenzorg Olsene mevr. Rosaline Vanden Weghe, T ; - Ziekenzorg Machelen mevr. Rosy Gourmand, T ; - KVG (Kath. vereniging gehandicapten) mevr. Rita Goeminne, T

22 1.10 Hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal in huis Hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal in huis zijn belangrijke elementen die mensen kunnen ondersteunen in de thuiszorgsituatie. Om hulpmiddelen of hulpinstrumenten te huren of te kopen kan u terecht in de Thuiszorgwinkel. Deze stellen o.a. verzorgings - e n in co ntin e nti e m a te r i a a l, m a te r i a a l o m d o o r - ligwonden te voorkomen en te verzorgen en ziekenhuismeubilair, ter beschikking. Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F of Sociale dienst van uw mutualiteit 2. Ziekenhuizen De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn: O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw Vijfseweg Waregem T F Sint - Vincentiusziekenhuis Deinze vzw Schutterijstraat Deinze T F Hersteloorden Wanneer iemand een operatie heeft ondergaan, komt het ontslag uit het ziekenhuis soms te vlug. De betrokkene kan niet langer in het ziekenhuis blijven, maar terugkeer naar de thuissituatie is ook moeilijk. Soms wordt dan gekozen tot opname in een hersteloord. De aanvraag hiertoe gebeurt door de behandelende geneesheer. Meestal zijn deze hersteloorden verbonden aan het ziekenfonds, m.a.w. een opname moet goedgekeurd worden door de adviserende geneesheer. Meer informatie: sociale dienst van uw mutualiteit 22

Hoofdstuk 2» Tegemoetkomingen 6 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 6 Inkomensvervangende- 6 en integratietegemoetkoming

Hoofdstuk 2» Tegemoetkomingen 6 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 6 Inkomensvervangende- 6 en integratietegemoetkoming SENIORENBROCHURE Voorwoord 4 Inleiding 4 Hoofdstuk 1» Inkomen 5 Pensioenen 5 Verschillende stelsels 5 Gemengde loopbaan 5 Toegelaten arbeid 5 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 5 Leefloon 6 Werkloosheid

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER Wie of wat is t Punt? t Punt is het thuiszorgcentrum van het woonzorg netwerk van Sint-Niklaas. De dienstverlening van t Punt is een openbare dienstverlening. Iedereen

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Een geliefde verliezen door de dood is een pijnlijke ervaring. Als mens worden

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Wat na ontslag? Informatie over thuiszorg. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie juni 2013 (Object-ID )

Wat na ontslag? Informatie over thuiszorg. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie juni 2013 (Object-ID ) na ontslag? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 90 22 Informatie over thuiszorg Jessa Ziekenhuis vzw

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG

TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG TOELAGEREGLEMENT MANTELZORG Versie 2 van 02 april 2012. De verzorgingstoelage ter ondersteuning van personen die zwaar zorgbehoevende bejaarden, ernstig zieken en palliatief terminale patiënten thuis verzorgen,

Nadere informatie

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 Peiling naar de voorwaarden die 80-plussers toelaten om langer zelfstandig thuis te wonen 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1

Nadere informatie

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf Wij ontnemen u uw zorgen Kortverblijf Woon- en zorgcentra De Foyer vzw De vzw WZC De Foyer is opgericht in 1924 en staat al bijna 90 jaar voor de zorg voor ouderen. Vandaag staan we met honderd medewerkers

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

dienst Ouderen en thuiszorg

dienst Ouderen en thuiszorg Ouderenzorgvoorzieningen OCMW dienst Ouderen en thuiszorg adres OCMW Sociaal Huis Binnenhof 2 3630 Maasmechelen telefoon 089 48 28 00 e-mail info@ocmwmaasmechelen.be website www.ocmwmaasmechelen.be Voorwoord

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee!

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! G O A R Gemeentelijke Ouderenadviesraad Ruiselede Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! De resultaten worden aan het gemeentebestuur overgemaakt om als constructieve

Nadere informatie

THUISZORGBROCHURE. Sociaal Huis. Ruiselede Kruiskerke - Doomkerke

THUISZORGBROCHURE. Sociaal Huis. Ruiselede Kruiskerke - Doomkerke THUISZORGBROCHURE Sociaal Huis Ruiselede Kruiskerke - Doomkerke Kasteelstraat 1A 8755 Ruiselede Tel. 051/68.94.84 Fax. 051/68.63.80 ocmw@ruiselede.be Deze brochure geeft u een overzicht van alle thuiszorgdiensten

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Patiëntenbegeleiding. informatiebrochure van de

Patiëntenbegeleiding. informatiebrochure van de Patiëntenbegeleiding informatiebrochure van de Sociale Dienst 1 INHOUDSTABEL Onze medewerkers 3 Inleiding 4 Zorgcoördinatoren 5 Thuisverpleging en vroedvrouw 6 Uitleendienst 7 Warme maaltijden 8 Thuishulp

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN ZORGTOELAGE Opmerking: vroegere benaming: toelage voor personen met een handicap Voor wie Om in aanmerking te komen voor de zorgtoelage dient de uitkeringsgerechtigde over

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Brussel, 18 augustus 11 CC WEBS 11 012 UW CORRESPONDENT Caroline Cocquyt 02/289 01 73 ccocquyt@linxplus.be BETREFT Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Kanker. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving. T +32(0) F +32(0)

Kanker. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving. T +32(0) F +32(0) Kanker Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse

Nadere informatie

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s)

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s) stuk ingediend op 1243 (2010-2011) Nr. 1 29 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen betreffende de erkenning en

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het Gezin Ouder worden heeft zo zijn aangename kanten. Het kan allemaal veel rustiger, men kan zich meer bezig houden met een hobby, er is tijd

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN Bestendig Uitzondering ZORGTOELAGE Voor wie Mensen die beschikken over een geldig attest (zie tabel hiernaast blz. 3) Voorwaarden, attesten, bedrag. Domicilie op 01 januari

Nadere informatie

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. OCMW ZEMST Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. 1.1. Bereikbaarheid De Minder Mobielen Centrale is een dienst die wordt georganiseerd door het OCMW van Zemst.

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt skl_106589_broch_woonzorg_170818.indd 1 22/08/17 15:18 Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Thuiszorgdiensten en Mutualiteiten EEN WOORDJE DOOR: DOOR MEVR. ROOS VANWALLEGHEM, VOORZITTER VAN HET OCMW Met deze tweede brochure van het OuderInformatiePunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Premies en toelagen Zorg en wonen

Premies en toelagen Zorg en wonen Premies en toelagen Zorg en wonen - 2017 Zorg www.rechtenverkenner.be 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een minimum 65-jarige persoon met een handicap.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Reglement van mantelzorgtoelage

Reglement van mantelzorgtoelage Reglement van mantelzorgtoelage 1. Doel Het doel van de mantelzorgtoelage is in de eerste plaats waardering tonen voor het werk van de mantelzorger, zodat de thuissituatie kan bestendigd worden. 2. Definities

Nadere informatie

OCMW / Sociaal Huis Lovendegem WEGWIJSBROCHURE VOOR SENIOREN

OCMW / Sociaal Huis Lovendegem WEGWIJSBROCHURE VOOR SENIOREN OCMW / Sociaal Huis Lovendegem WEGWIJSBROCHURE VOOR SENIOREN VOORWOORD Beste inwoner van Lovendegem & Vinderhoute, Als voorzitter van het OCMW - Sociaal Huis is het een genoegen onze nieuwe brochure voor

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Aanvraag huurprijsherziening.

Aanvraag huurprijsherziening. Aanvraag huurprijsherziening. Geachte heer, mevrouw Via dit aanvraagformulier wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om minder huur te betalen. In overeenstemming met de wet 1 moet uw huidig inkomen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Assistentiewoningen Sint-Jozef

Assistentiewoningen Sint-Jozef Assistentiewoningen Sint-Jozef Wegvoeringstraat 63D - 9230 Wetteren Het project Het woonzorgcentrum Sint-Jozef beschikt over 33 assistentiewoningen. Valide personen met levenspartner of alleenstaanden

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie