S E N I O R E N B R O C H U R E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S E N I O R E N B R O C H U R E"

Transcriptie

1 SENIORENBROCHURE

2 2

3 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid met bedrijfstoeslag 9 Hoofdstuk 2 Tegemoetkomingen 9 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 9 Inkomensvervangendeen integratietegemoetkoming 10 Hoofdstuk 3 Sociale voordelen 10 Zorgverzekering 10 Specifiek sociaal tarief voor water, elektriciteit en gas 11 Vrijstelling van de heffing op afvalwater 11 Sociaal telefoontarief 11 Vermindering abonnementsgeld kabeldistributie 12 Vrijstelling provinciebelasting 12 Parkeerkaart voor personen met een handicap 12 3

4 Vrijstelling btw, verkeersbelasting en inschrijving voertuigen 12 Vermindering onroerende voorheffing 13 Sociale tegemoetkoming aan mindervaliden 13 Mantelzorgtoelage 13 Provinciale mantelzorgtoelage 13 Palliatieve thuiszorgpremie 14 Verwarmingstoelage 15 Hoofdstuk 4 Wonen 15 Thuis wonen 15 Premies 15 Renovatiepremie 15 Aanpassingspremie 15 Vlaamse huursubsidie en installatiepremie 16 Sociale huurwoning 16 Bejaardenwoning 16 Woon- en zorgcentra 17 Hoofdstuk 5 Zorgverlening 19 Thuiszorgdiensten 19 Thuisverpleging 19 Palliatieve zorgverlening 19 Diensten voor gezinszorg 19 Poetsdienst 20 Poetsdienst met dienstencheques 20 Maaltijden aan huis 20 Personenalarm 21 Karweidienst 21 Ziekenoppas 21 Hulpmiddelen 22 Ziekenhuizen 22 Hersteloorden 22 Hoofdstuk 6 Ouderenparticipatie 23 De seniorenadviesraad 23 Hoofdstuk 7 Vrije tijd 24 Vrijwilligerswerk 24 Verenigingsleven 24 Seniorenverenigingen 24 Andere verenigingen 24 Culturele activiteiten 25 Sport en beweging 26 Toerisme in Zulte 26 Bibliotheek 27 Hoofdstuk 8 Milieu 28 Huisvuilkalenders 28 Groenten-, fruit- en tuinafval 28 Grof huisvuilophaling 28 Klein Gevaarlijk Afval 28 Composteren 29 Incontinentiemateriaal 29 4

5 Containerpark 29 Hoofdstuk 9 Mobiliteit en vervoer 30 Openbaar vervoer 30 De Lijn 30 NMBS 31 De mindermobielencentrale 31 Hoofdstuk 10 Veiligheid en preventie 32 Politie 32 Brandweer 32 Gemeentelijk nood- en interventieplan 32 Wachtdiensten 33 Alarmsysteem 33 Civiele bescherming 34 Buurt Informatie Netwerk (BIN) 34 Sneeuw- en ijzelbestrijding 34 Pensioenen 38 Begrafenisvergoeding 38 Inschrijving als weduwe of weduwnaar 38 Euthanasie 39 Omschrijving 39 Wettelijk vastleggen 39 Wilsverklaring opstellen en registreren 39 Bijzonderheden 39 Nuttige telefoonnummers 41 Bronvermelding 43 Hoofdstuk 11 Levenseinde 36 Overlijden 36 Aangifte overlijden 36 Wilsbeschikking 36 Ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek 37 Schenken van organen 37 Financiële regelingen 38 5

6 6

7 Voorwoord Na de oprichting van onze gemeentelijke seniorenadviesraad, waarvan de werking momenteel op volle toeren draait, ben ik als Schepen voor Senioren zeer fier onze eerste gemeentelijke Seniorengids voor te stellen. Deze kwam tot stand dankzij de vrijwilligers van onze seniorenadviesraad, onze gemeentelijke seniorendienst en het OCMW, een woord van dank is dan ook gepast. De meerderheid van de senioren in onze gemeente is nog zeer dynamisch, maar ook de minder mobiele senioren vergeten we uiteraard niet in onze brochure. Het lokaal seniorenbeleid stimuleren blijft belangrijk. Deze brochure zal u wegwijs maken in het aanbod voor senioren in de gemeente Zulte en in het OCMW. Inleiding Beste senior zestigplusser, Hoe je het ook draait of keert, de veroudering van de bevolking is een fundamenteel gegeven in o n ze s am enl e v in g. Senioren worden na hun actieve loopbaan g e co nf r o nte er d m et t al v an nieu w e ui td a gin g en. Op maatschappelijk vlak ontstaan nieuwe mogelijkheden onder vaak nieuwe voorwaarden. Ook op administratief vlak moeten senioren hun weg zien te vinden. Met deze gids - die zeker nog ruimte laat tot aanvulling - willen we u een hulpmiddel aanbieden in uw zoektocht doorheen het administratief labyrint. Veel leesplezier! Voorzitter seniorenadviesraad Albert Dhuyvetter Alvast veel leesgenot en steeds tot uw dienst, Uw schepen Rosanne Buyle 7

8 Hoofdstuk 1 Inkomen 1. Pensioenen 1.1 Verschillende stelsels De aard van het beroep dat u hebt uitgeoefend bepaalt het stelsel waaronder u valt. Er zijn 3 klassieke stelsels: - werknemers: loontrekkenden uit de privésector, zowel arbeiders als bedienden; - zelfstandigen: personen die een zelfstandig of een vrij beroep uitoefenden; - ambtenaren: omvat alle overheidspersoneel van gemeenten, provincies, ministeries,. 1.2 Gemengde loopbaan Als u een beroepsactiviteit hebt uitgeoefend in verschillende arbeidssectoren (private en overheidssector), kunt u aanspraak maken op meerdere pensioenen. Elk pensioen wordt berekend volgens de specifieke regels van de sector in kwestie. Dit gebeurt zowel bij de Rijksdienst voor Pensioenen als via de Sociale Zekerheid. Deze verschillende instellingen nemen contact op met elkaar en berekenen zo uw pensioen. Het bedrag van de toegelaten beroepsinkomsten verschilt naargelang: - de aard van de beroepsactiviteit; - de leeftijd van de gepensioneerde en/of van zijn echtgenoot; - de aard van het pensioen; - er al dan niet een kind ten laste is; - de ingangsdatum van het pensioen. 2. Inkomensgarantie voor ouderen De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die niet het minimum pensioen ontvangen. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe. Meer informatie op Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel Gratis telefoonnummer: T Toegelaten arbeid tijdens het pensioen Als uw beroepsinkomsten een bepaalde grens overschrijden, wordt uw pensioen verminderd of geschorst. 8

9 3. Leefloon Onder bepaalde voorwaarden en indien u niet gerechtigd bent op pensioen of vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkering, invaliditeit, ) of deze inkomsten liggen lager dan een bepaald barema, kan u een aanvraag indienen tot het bekomen van een leefloon. Deze aanvraag kan schriftelijk of mondeling ingediend worden bij de sociale dienst van het OCMW van Zulte. Aan het leefloon hangen een aantal sociale voordelen vast zoals tussenkomst gemeentelijke milieubelasting, vrijstelling provinciebelasting, aanvraag lijnabonnement, sociaal tarief telefoon en elektriciteit. Deze voordelen kunnen vanuit de sociale dienst worden aangevraagd. Op vaste tijdstippen is er overleg tussen de betrokkene en de sociale dienst om na te kijken of aan alle voorwaarden nog voldaan is, om eventuele mogelijkheden naar tewerkstelling en opleiding te bekijken, om administratieve zaken te regelen,. Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte sociale dienst Staatsbaan 148 T F werkeloosheid met bedrijfstoeslag Dit is een stelsel (voorheen brugpensioen) waarbij werknemers van een zekere leeftijd die worden ontslagen, recht hebben op een vaste werkloosheidsuitkering en op een aanvullende vergoeding verschuldigd door de vroegere werkgever. Meer informatie: bij de verschillende vakbonden Hoofdstuk 2 Tegemoetkomingen voor personen met een handicap 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden Vanaf 65 jaar kan een persoon met verminderde zelfredzaamheid een tegemoetkoming hulp aan bejaarden aanvragen. Deze tegemoetkoming wordt door de Federale Overheidsdienst voor Personen met een Handicap uitbetaald. De verminderde graad van zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van 6 criteria en wordt vastgesteld na een medisch onderzoek. Deze graad stemt overeen met een categorie (1 tot 5) en op basis daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend. Het toegekende bedrag is tevens afhankelijk van de totale inkomsten van de aanvrager en van de personen met wie hij een huishouden vormt. 9

10 10 2. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Vóór de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met verminderde zelfredzaamheid deze tegemoetkomingen aanvragen. Ze worden door de Federale Overheidsdienst voor Personen met een Handicap uitbetaald. De verminderde graad van zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van 6 criteria en wordt vastgesteld na een medisch onderzoek. Deze graad stemt overeen met een categorie (1 tot 5) en op basis daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend. Het toegekende bedrag is tevens afhankelijk van de totale inkomsten van de aanvrager en van de personen met wie hij een huishouden vormt. Deze twee tegemoetkomingen kunnen gelijktijdig of afzonderlijk toegekend worden. Meer informatie en aanvraagpunten: Dienst bevolking Karreweg 13 T F OCMW Zulte dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F Hoofdstuk 3 Sociale voordelen 1. Zorgverzekering Zwaar zorgbehoevenden hebben naast medische verzorging ook niet-medische verzorging nodig. Hiervoor kunnen zij rekenen op mantelzorgers en professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. Tot deze laatste behoren zowel het rusthuis, het RVT (rust- en verzorgingstehuis ) als het PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis). De niet-medische kosten die hiervoor gemaakt worden, worden (gedeeltelijk) door de zorgverzekering gedragen a.d.h.v. een maandelijkse tegemoetkoming die uitgekeerd wordt aan de zwaar zorgbehoevende. Deze toelage kan aangevraagd worden bij de zorgkas waar de betrokkene aangesloten is. De mutualiteit zorgt dan op zijn beurt voor de uitbetaling van de maandelijkse tegemoetkoming. Meer informatie en aanvraagpunt: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F of Sociale dienst van uw mutualiteit Bij opname in een rusthuis: sociale dienst van het rusthuis

11 2. sociaal tarief voor water, elektriciteit en gas Dit tarief houdt een vermindering in op de vaste aansluitingskosten voor elektriciteits- en gasprijzen. Hetzelfde geldt i.v.m. het tarief voor het water. De aanvrager moet aantonen dat hij/zij of elke andere persoon die onder hetzelfde dak woont, één van de volgende tegemoetkomingen geniet: - tegemoetkoming hulp aan bejaarden; - inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming; - gewaarborgd inkomen voor bejaarden; - inkomensgarantie voor ouderen; - leefloon. De gegevens van de personen die recht hebben op het sociaal water-, elektriciteits- en gastarief worden jaarlijks automatisch doorgestuurd van de desbetreffende diensten naar de water-, elektriciteits- en gasleveranciers. 3. Vrijstelling van de heffing op afvalwater De Vlaamse Milieumaatschappij rekent jaarlijks een heffing op waterverontreiniging aan. Omwille van sociale redenen kan u hier een vrijstelling voor krijgen. De onderstaande personen genieten vrijstelling van de heffing op afvalwater: - personen die de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen; - mensen die een leefloon ontvangen; - mensen die een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming of hulp aan bejaarden ontvangen; - als één van bovenvermelde personen inwoner is en gedomicilieerd is op hetzelfde adres. 4. Sociaal telefoontarief Telefoonmaatschappijen kunnen, omwille van sociale of humanitaire redenen, een verminderd tarief verlenen aan : - personen ouder dan 65 jaar; - personen die meer dan 66% gehandicapt zijn; - gehoorgestoorden. Bovendien bieden sommige gsm-operatoren eveneens een speciaal tarief aan. 11

12 5. Vermindering abonnementsgeld kabeldistributie Personen met het vereiste medische attest van de Federale Overheidsdienst voor Personen met een Handicap, maken aanspraak op deze tussenkomst. Het medisch attest moet minimum 11 punten aantonen. Deze parkeerkaart wordt aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) voor Personen met een Handicap. 6. Vrijstelling provinciebelasting Personen die een leefloon van het OCMW ontvangen of behoren tot de WIGW (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) zijn vrijgesteld van de provinciebelasting. 7. Parkeerkaart voor personen met een handicap Met deze parkeerkaart mag u parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Personen die behoren tot één van de onderstaande categorieën hebben recht op een parkeerkaart: - personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 80%; - personen van wie de gezondheidstoestand tot een blijvend verminderen van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten leidt; - personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen; - personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie die geamputeerd zijn; - burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50% oorlogsinvaliditeit. 8. Vrijstelling btw, verkeersbelasting en inschrijving voertuigen Bepaalde personen met een handicap kunnen genieten van een vrijstelling op btw, verkeersbelasting en inschrijving van autovoertuig. Dit zijn mensen die: - volledig blind zijn; - volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren; - lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en minstens 50 % bedraagt; - oorlogsinvalide zijn en een invaliditeitspensioen krijgen van minstens 50%. De vrijstelling geldt enkel voor het enige voertuig dat gedurende een periode van minstens 3 jaar als vervoermiddel van de persoon met 12

13 een handicap dient. Indien u het voertuig van de hand doet, zal de btw verschuldigd zijn op zoveel 36 sten als er van de 3 jaar nog overblijven. Ook voor trage voertuigen ingeschreven bij de Directie voor de Inschrijving van Voertuigen geldt de vrijstelling. 9. Vermindering onroerende voorheffing De zorgbehoevendheid moet verworven zijn vóór de leeftijd van 65 jaar om een vermindering op de onroerende voorheffing te genieten. 10. Sociale tegemoetkoming aan mindervaliden Een mindervalide persoon die deel uitmaakt van een gezin en die minstens 66% invalide of arbeidsongeschikt is, heeft recht op deze tegemoetkoming. De aanvraag gebeurt jaarlijks en het bewijs van arbeidsongeschiktheid moet geleverd worden aan de hand van een invaliditeitsattest (afgeleverd door het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst voor Personen met een Handicap). De arbeidsongeschiktheid moet dateren van vóór 1 januari van het aanslagjaar. De aanvraag dient te gebeuren vóór 1 november van het aanslagjaar bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur. 11. Mantelzorgtoelage Dit is een tegemoetkoming ter ondersteuning van mensen die een zorgbehoevende persoon thuis verzorgen, ook wel mantelzorger genoemd. Er moet aan 3 voorwaarden voldaan worden: - de mantelzorger moet inwonen op hetzelfde adres van de zorgbehoevende; - de zorgbehoevende moet het voorkeurstarief van de mutualiteit genieten; - de zorgbehoevende moet een attest van zorgbehoevendheid kunnen voorleggen (jonger dan 65 jaar: attest van zorgverzekering en ouder dan 65 jaar: medisch attest FOD). Deze mantelzorgtoelage moet jaarlijks worden aangevraagd bij het OCMW die deze premie ook jaarlijks uitbetaalt. Meer informatie en aanvraagpunt: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F Provinciale mantelzorgtoelage De persoon die instaat voor de thuisverzorging van een inwonende, zwaar zorgbehoevende persoon van ten minste 21 jaar kan onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de provinciale mantelzorgtoelage. Het maximum bedrag hangt af van het aantal zorgdagen dat de zorgbehoevende thuis verbleef. 13

14 Er gelden wel enkele voorwaarden: - er moet een familiale of affectieve band bestaan met de zorgbehoevende; - het netto belastbaar inkomen van de aanvrager of zijn gezin mag bepaalde vastgelegde grenzen niet overschrijden; - de zorgbehoevende mag geen recht hebben op de Vlaamse zorgverzekering; - de zorgbehoevende mag geen PAB (persoonlijk assistentie budget) genieten; - de zorgbehoevende moet een score van 30 tot 34 punten halen op de Bel-schaal of 12 tot 14 punten hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, Personen met een Handicap; - deze premie moet jaarlijks aangevraagd worden bij het provinciebestuur. Meer informatie en aanvraagpunten: Dienst preventie, hulpverlening en zorg PAC Het Zuid Woodrow Wilsonplein Gent T Palliatieve thuiszorgpremie Palliatieve patiënten, die thuis wensen verzorgd te worden, kunnen aanspraak maken op een premie en dit voor maximum 2 maanden. De behandelende geneesheer moet een formulier invullen, dat opgestuurd wordt naar de adviserende geneesheer van de mutualiteit. Als de patiënt binnen deze premieperiode zou overlijden of opgenomen worden in het ziekenhuis, wordt de rest van het bedrag niet teruggevorderd. De premie moet aangevraagd worden bij de mutualiteit, maar u kan zich eveneens wenden tot de dienst thuiszorg. Meer informatie en aanvraagpunt: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F of sociale dienst van uw mutualiteit OCMW Zulte dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F

15 14. Verwarmingstoelage De aankoopprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming bij de ziekte- en invaliditeitsverzekering en mensen met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een toelage. Meer informatie en aanvraagpunt: OCMW Zulte - dienst onthaal Staatsbaan 148 T F Aanpassingspremie De Vlaamse aanpassingspremie is een financiële tegemoetkoming voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de fysieke noden van het ouder worden. Het betreft werken i.v.m. het aanbrengen van technische hulpmiddelen of verbouwingen die de toegankelijkheid bevorderen. De aanvrager moet niet noodzakelijk zelf 65-plus zijn. De aanvrager kan ook een aanvraag indienen voor een 65-plusser die bij hem inwoont. Een gemeentelijke aanpassingspremie wordt door het gemeentebestuur van Zulte uitbetaald aan bejaarden en gehandicapten voor aanpassingswerken aan woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Zulte. De aanpassingspremie heeft betrekking op de werken die de woning functioneel aanpassen aan de fysieke toestand van de bejaarden en gehandicapten. De aanpassingspremie maakt deel uit van de gemeentelijke renovatiepremie. De aanvraagformulieren voor deze premies kunnen verkregen worden op de dienst openbare werken. Hoofdstuk 4 Wonen 1. Thuis wonen 1.1 Premies Renovatiepremie Er kan een gemeentelijke premie toegekend worden voor het renoveren van een woning of het verbouwen van een niet-residentieel gebouw tot woning, minimum 40 jaar in gebruik. Meer informatie: Dienst openbare werken Karreweg 13 T F

16 bouwmaatschappijen actief die woningen en appartementen verhuren: De Deinse Sociale Bouwmaatschappij en De Volkshaard. Afhankelijk van uw inkomen, kan u zich op de wachtlijst laten plaatsen als kandidaathuurder Vlaamse huursubsidie en installatiepremie De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: - een huursubsidie die maandelijks wordt uitbetaald; - een éénmalige installatiepremie. U komt alleen in aanmerking wanneer u onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen. Om in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden op vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning. 1.2 Sociale huurwoning De sociale bouwmaatschappijen hebben als uitgangspunt dat ook mensen met een beperkt inkomen recht hebben op een betaalbare huurwoning. Binnen de gemeente Zulte zijn er twee 1.3 Bejaardenwoning Om bejaarden de kans te geven zelfstandig te kunnen blijven wonen, heeft het OCMW van Zulte 55 bejaardenwoningen die aangepast zijn aan de specifieke noden van een bejaarde persoon. Zo is elke woning uitgerust met een instapdouche en bevindt alles zich op het gelijkvloers. Ook kan u steeds beroep doen op het aanbod van thuiszorgdiensten ter ondersteuning van de noden van de bejaarde. Om op de wachtlijst te komen als kandidaathuurder van een bejaardenwoning kan u terecht op de dienst huisvesting, OCMW Zulte. Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte - dienst huisvesting Staatsbaan 148 T F

17 2. Woon- en zorgcentra 2.1 Rusthuis Sint-Vincentius Centrum voor kortverblijf Het centrum voor kortverblijf te Zulte telt 5 woongelegenheden. Men biedt een tijdelijke opvang binnen de woonzorg aan senioren die geen intensieve medische behandeling of toezicht nodig hebben maar wel behoefte hebben aan (re-)activering, verpleging, verzorging en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijkse leven. Men richt zich in het bijzonder naar ouderen die in een thuissituatie (ev. met thuiszorg/mantelzorg) verblijven of ontslagen worden uit het ziekenhuis en tijdelijk een residentiële opvang nodig hebben om diverse redenen zoals aansterken na ziekte. De gebruiker moet minstens 65 jaar zijn om op kortverblijf te kunnen komen. Senioren mogen maximaal 60 opeenvolgende dagen, beschouwd over de periode van 1 kalenderjaar en in totaal 90 dagen op kortverblijf komen. De periodes worden ingevuld volgens de noodzaak van de senior en de beschikbare plaatsen Woonzorg De voorziening telt 90 woongelegenheden waarvan 59 RVT-bedden. Zij bieden een thuisvervangend milieu voor valide tot zwaar zorgbehoevende bejaarden die nood hebben aan zorg. Er is een afdeling met aangepaste werking voor bewoners met dementie. Elke aanvraag tot opname wordt individueel bekeken. De voorziening stelt woongelegenheden met individuele sanitaire cel ter beschikking die uitgerust en gemeubeld zijn, zowel voor één persoon als voor een echtpaar. Een multidisciplinair team staat in voor uw dagelijkse zorg en helpt u om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken Serviceflats De voorziening beschikt over 26 serviceflats. Wonen in een serviceflat is een zelfstandige vorm van wonen, net zoals in een thuissituatie, maar dan met talrijke voordelen. De aanpalende woonzorg biedt u 24 uur op 24 uur permanentie aan voor noodgevallen. 17

18 Verder staat de sociale dienst voor u klaar om uw problemen en vragen op te vangen. In het gebouw zijn een aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals de zithoeken, de ontmoetingsruimte, de tuin, die uitnodigen tot sociaal contact met leeftijdsgenoten. Men biedt een woonplaats aan voor valide en minder valide alleenstaande senioren die nog voldoende zelfredzaam zijn en voor koppels waarvan minstens één partner zelfredzaam is. Meer informatie: Rusthuis Sint- Vincentius vzw Pontstraat 20 T F Seniorie De Seniorie Leiehove in Zulte is een verblijf met alle comfort in volledig ingerichte studio s en appartementen voor valide alleenstaanden of echtparen. Meer informatie: Seniorie Leiehove Oeselgemstraat 37 T F Bel-Age Het rusthuis Bel-Age is voor valide bejaarden en gespecialiseerd in opvang voor Korsakowpatiënten. 18 Meer informatie: Bel-Age Oeselgemstraat 78 T F

19 Hoofdstuk 5 Zorgverlening 1. Thuiszorgdiensten 1.1 Thuisverpleging Wanneer u zorgbehoevend bent, kan u beroep doen op een dienst voor thuisverpleging. Deze zorg kan gebeuren vanuit een organisatie verbonden aan de mutualiteit of door een zelfstandige verpleegkundige. 1.2 Palliatieve zorgverlening Palliatieve zorgverlening is er om terminaal zieke patiënten die hun laatste levensfase thuis willen doorbrengen een zo kwalitatief mogelijk leven te bieden. Men richt zich voornamelijk op de patiënt maar heeft ook aandacht voor zijn familie en omgeving. Er zijn verschillende zorgverlenende instanties die palliatieve zorg bieden: de huisarts, thuisverpleging, ziekenfonds, gezinszorg en andere thuiszorgdiensten. Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte- dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F Sociale dienst van uw mutualiteit Dienst voor thuisverpleging Zelfstandige verpleegkundigen Netwerk Palliatieve Zorg Gent - Eeklo Bilksken Lovendegem T F Naast behandeling van pijn en andere symptomen, is er zorg voor het lichamelijk comfort, psychosociale en emotionele begeleiding en ondersteuning bij vragen rond levensbeschouwing, religie en zingeving. 1.3 Diensten voor gezinszorg Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg. Dit kan gaan om een ouder iemand die zorg en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, iemand met een ernstige ziekte of iemand die pas ontslagen is uit het ziekenhuis en (nog) niet alle dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kan 19

20 uitvoeren, iemand die zorg draagt voor een inwonende persoon met een handicap, Welke zorg en hulp wordt nu precies aangeboden? - persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.); - hulp in het huishouden (koken, wassen, strijken, enz.); - psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.); - poetsen van de woning; - oppashulp (gezelschap, hulp bij het eten,... ); - hulp bij het uitvoeren van karweitjes (kleine reparaties, schilderen, behangen). Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F van de aanvrager. Het gaat hier enkel over het effectieve poetsen. Strijken, wassen en koken zijn niet inbegrepen. Indien echter blijkt dat de poetsdienst onvoldoende beantwoordt aan de nood van de hulpvrager, kan er overgeschakeld worden naar gezins- en bejaardenhulp. Hiervoor kan u terecht bij Familiehulp, Familiezorg, Solidariteit voor het Gezin en Thuiszorg Bond Moyson. 1.5 Poetsdienst met dienstencheques Hiervoor kan u terecht in het OCMW van Zulte bij de dienst huishulp. In vergelijking met de poetsdienst (zie 1.4) betaalt u een vast bedrag aan dienstencheques. Er wordt niet alleen gepoetst maar ook gewassen, gestreken en er worden maaltijden klaargemaakt. Bovendien biedt het betalen met dienstencheques een groot voordeel voor de gebruiker zelf. U kan de dienstencheques immers aangeven bij de belastingen waardoor u een forfaitair bedrag terugkrijgt. 1.4 Poetsdienst Personen die gezien hun leeftijd of sociale situatie niet langer zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning, kunnen beroep doen op de poetsdienst. Het OCMW van Zulte biedt een poetsdienst aan die de bijdrage berekent volgens het maandelijks inkomen 1.6 Maaltijdenbedeling aan huis Voor vele bejaarden, gehandicapten of gezinnen wordt het moeilijk om zelf voor een warme maaltijd te zorgen. Om hieraan tegemoet te komen, biedt het OCMW (in samenwerking met 20

21 een traiteur) de bejaarden de mogelijkheid om toch dagelijks thuis een maaltijd te eten. Deze maaltijd bestaat uit aardappelen, vlees of vis en groenten. Daarnaast is er ook verse soep te verkrijgen. De warme maaltijden worden rond het middaguur bezorgd. 1.7 Personenalarm (PAS) Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in zijn vertrouwde omgeving. Wanneer u echter ziek, gehandicapt of een dagje ouder wordt, is dit niet meer zo vanzelfsprekend. Momenten waarop er niemand in de buurt is, kunnen dan beangstigend zijn: wie zal hulp bieden in geval van nood? Het personenalarm biedt de oplossing: hulp is altijd binnen handbereik, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7. Het bestaat uit een zendertje (Personenalarm Systeem) dat men rond de hals of pols draagt en met een simpele druk op de knop wordt de alarmcentrale of een door de patiënt opgegeven contactpersoon verwittigd. 1.8 Karweidienst Voor heel wat bejaarden worden karweien aan de woning of in de tuin steeds moeilijker. De karweidienst zorgt voor het opknappen van allerlei klusjes zoals het algemeen onderhoud van de tuin, het verrichten van allerlei herstellingen, beperkte schilderwerken binnen en buiten. De financiële bijdrage voor de karweidienst wordt berekend volgens het maandelijkse inkomen. 1.9 Ziekenoppas Personen die intensief geholpen worden door thuisverpleging en gezinszorg kunnen extra hulp krijgen van een ziekenoppasser. Deze waakt bij zieken, vangt eenzaamheidsmomenten op en steekt een handje toe bij kleine taken (maaltijden klaarzetten, bed opmaken, boodschappen doen, planten water geven, ). De ziekenoppasser is er wanneer de andere hulpverleners afwezig zijn of wanneer de mantelzorger even op adem wil komen. Daarnaast zijn er in Zulte verenigingen die tot doel hebben de integratie van de zieke of gehandicapte medemens in onze samenleving te bevorderen. In Zulte zijn er 3 ziekenzorgverenigingen en een vereniging voor gehandicapten (KVG): - Ziekenzorg Sint-Petrus Zulte mevr. Jacqueline Minjauw, T ; - Ziekenzorg Olsene mevr. Rosaline Vanden Weghe, T ; - Ziekenzorg Machelen mevr. Rosy Gourmand, T ; - KVG (Kath. vereniging gehandicapten) mevr. Rita Goeminne, T

22 1.10 Hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal in huis Hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal in huis zijn belangrijke elementen die mensen kunnen ondersteunen in de thuiszorgsituatie. Om hulpmiddelen of hulpinstrumenten te huren of te kopen kan u terecht in de Thuiszorgwinkel. Deze stellen o.a. verzorgings - e n in co ntin e nti e m a te r i a a l, m a te r i a a l o m d o o r - ligwonden te voorkomen en te verzorgen en ziekenhuismeubilair, ter beschikking. Meer informatie en aanvraagpunten: OCMW Zulte - dienst thuiszorg Staatsbaan 148 T F of Sociale dienst van uw mutualiteit 2. Ziekenhuizen De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn: O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw Vijfseweg Waregem T F Sint - Vincentiusziekenhuis Deinze vzw Schutterijstraat Deinze T F Hersteloorden Wanneer iemand een operatie heeft ondergaan, komt het ontslag uit het ziekenhuis soms te vlug. De betrokkene kan niet langer in het ziekenhuis blijven, maar terugkeer naar de thuissituatie is ook moeilijk. Soms wordt dan gekozen tot opname in een hersteloord. De aanvraag hiertoe gebeurt door de behandelende geneesheer. Meestal zijn deze hersteloorden verbonden aan het ziekenfonds, m.a.w. een opname moet goedgekeurd worden door de adviserende geneesheer. Meer informatie: sociale dienst van uw mutualiteit 22

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Gids voor 55-plussers

Gids voor 55-plussers Gids voor 55-plussers Houthulst Gids voor 55-plussers IS EEN UITGAVE VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HOUTHULST. VIJVERSTRAAT 30, B-8650 HOUTHULST TEL 051 70 41 64 051 70 42 64 FAX

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting,

SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting, SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW Alle diensten van het OCMW HUISVESTING Serviceflats, sociale huisvesting, THUISZORG Poetsdienst, thuisverpleging, KIND & JEUGD Opvang, opvoeding, gezinsondersteuning CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT VOORWOORD Het doel van de seniorenadviesraad van Kampenhout (Senioka) is het seniorenbeleid

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006 P 505327/526 Afgiftekantoor: Antwerpen X MAART / APRIL 2006 nr 92 HET MAGAZINE VAN PARTENA - ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN België - Belgique P.P. - P.B. BC 10621 Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen

Nadere informatie

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011 gemeente PWA zoekt tv medewerkers! nieuwe Nieuwjaarsreceptie gft-regeling bevolking vanaf 1 in maart Machelen op 8 januari 2012 Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden.

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden. 2 VOORWOORD Bij de pijn en het verdriet van een overlijden komen nog een hele reeks administratieve en juridische beslommeringen waaruit de nabestaanden van de overledene moeten trachten wijs te raken

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie