DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD"

Transcriptie

1 DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

2 Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte by: GEBR. VELLINGA B. V. Easterein-Wommels Ek foar alle TRAN5PO'RTEN yn binnen- en bûtenlin Bestel- en afhaal adres: Tj. Jorna Hegedyk 29 ~liiitl BM WYTGAARD tel: 05 1n ') - ') 14 ] q HET RESULTAAT MAG GEZIEN WORDEN - VOEDERS ay.

3 Wie rekenen kan koopt olie bij Jan! Uw adres voor: PETROLEUM - HUISBRANDOLIE - DIESELOLIE en FLESSENGAS J. DE RUITER's Oliehandel Mariahof 10 - LEEUWARDEN - Telefoon Ambachtelijke Slagerij Çjer6en en.9-l.nne/(g, j{oe~tra Wij slachten uitsluitend Piemotese (rundvlees) en eerste klas varkensvlees Eigen worstmakerij Onze specialiteit: gerookte droge worstjes Greate Buorren 19' tel

4 We zijn net zo thuis in de buurt als u De n"bob~nk is een bank met een idee. Hpl idee rlat je samen slerk benl. De n"bobenk heeft "I, geen ander een lr,lcjitic van S,Jmenwer ken en bouwen a(}11 rel~lies. Het is een bêlnk van mensen vóór 1l1E'I1Sf'Il, Dat melkt 1I ijl snel in het persoon lijke cont~ct. Elke nabob"nk 5t""' nlidden in de ~amen- >... I~vi!lg. Daèlrorn z!jn we vaak betfokken hij activi leilpn in hel bedrijfs leven, verenigingen en scholen. We weten W{lt er leeft, ook als het niet om bi'lnkzakpn g;)()t. Kort om, Wf?. zijn en b('mk die net zo th"is is in de buurt als u. Rabobank Rabobank Leeuwarden e.o. Kantoor Werqea

5 1 lxhffi..aj) " IT HAVENPYPKE" 2&3 jaargang, febr./ffi38it 1996 verschij1t 6 keer [:er jaar RffJactie-érlres: Meekeshof 77, 9089 BI) Wytgaard, tel. : RffJactie: Joz.B.Roorda E.de Jong M.Hoekstra-Sierronsm:J A.Hofstra G Jas[:ers-Mollet A.S3ntema-Sienena Adninistratie: (wk voor adreswijzigingen, opzeggingen,aanj112ldingen) A. Hofstra, Meekeshof 77, 9089 PIJ Wytgaard tel.: Alxxum:Dten: f20,-- [:er jaar.overige atxjnflem2n ten f25, - [:er jaar. Bui ta1land:f32, 50 [:er jaar en losse nl..ltlters: voor leden f2,- en voor niet leden f4,--. Eetaling: Via jaarlijkse ta:gewnden acceptgirokaarten. flz. IN DIT N.Hf!R.. 2 Van de redactie 4 furgerlijke stand 5 Tbrpsbelang 8 SchcxJlnieuws 9 Het u-eer jaar kruidenier 13 volleybal 15 OJde Kronieken 16 Menno en Dirkje 26 Yn [:etear rrei 28 Twirre 29 Dienstencent[1lJJJ 30 Ingezonden 32 Klaver Aas 35 Plattel. vrol..lwen 37 Q::rritsnBstate 38 Eet Sm9kElijk 43 Agenda 44 Weekenddiensten Vernn~: ~ redactie is niet verant \'KX)rdeliJk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de inzender dient altijd bij de redactie bekend te zijn. JNZENlXjN KfPLJ RLil!NlE MH1ER: Voor 1 april 1996.

6 - 2 Di t nieuwe jaar was nog maar koud van start: gegaan of het hield al grote mogelijkheden voor een alvestêdentocht in.de elfstedenkoorts bereikte een hoogtepunt op 4 februari jl. Des te groter was de teleurstelling toen het bericht kwam dat het hele feest niet door zou gaan. De media was van heinde en verre gekomen om de verwachte primeur te bemachtigen omtrent de bekendmaking van de datum. In sommige gevallen werd men zelfs lyrisch, zoals het Journaal bijv., dat meldde: "het elfstedenbestuur wikt, maar het kwik beschikt." De voorzitter van dit bestuur was met al deze overdreven aandacht wat minder ingenomen. De winter bracht ook meer vervelende aspekten met zich mee zoals de perioden van ijzel en gladheid. Hoewel het noorden hier minder last van ondervond dan de rest van het land. (Fryslan boppe, de rest in een slip). Sommigen hadden nergens last van en maakten van de nood een deugd door op het parkeerterrein te gaan schaatsen. Hieruit kunnen we konkluderen dat dit terrein meer aantrekkingskracht bezi t dan de ijsbaan, want daar werd aanzienlijk minder gebruik van gemaakt. Ook hebben ~/e kunnen merken hoe een ijzige oostenwind de temperatuur tot wel -27 C deed aanvoelen. De kerstdagen waren halfwit zodat we olficieel niet van een wi tte kerst mogen spreken. In januari moest er stevig gestookt worden en de gasleveranciers meldden dan ook recordhoogtes. Op boerderijen bevroren in sommige gevallen de leidingen en dit leverde ui teraard de nodige problemen op. Veel dieren hebben het ook nu nog moeilijk. Opvangcentra hebben het er behoorlijk druk mee en de dierenambulance bikt menige kat uit het ijs.

7 3 De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is ook in Wytgaard zeer rustig verlopen. Door de ijzel waagden de mensen zich over het algemeen minder buiten. Desalniettemin was er in ons dorp toch sprake van een nieuwjaarsstunt in de vonn van het keurig ingepakte gemaal tje in zwart en wit plastic. Hiennee was men net op tijd om het "hokje" tegen kou, ijzel, wind e. d. te beschennen. Men omringd "ut hokje" dus met goede zorgen. Het is de redactie niet bekend welke kunstenaar{s) de bekende inpakker Christo naar de kroon wil steken. Onze lokale architect (bekend van tv e.d.) is er naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor. Wel ziet men hem dagelijks enkele keren naar de huizen in aanbouw lopen om te kijken hoe zijn ontwerpen in de praktijk vorderen. Momenteel l~qt het werk echter stil wegens "froastverlet". Op het moment dat ik di t voorwoord schrijf is het einde van de winter nog lang niet in zicht volgens de verschillende weersdeskundigen en daarom blijven we hopen op een elfstedentocht. Onze, wel zeer bekende, dorpsgenoot Rein Jonker is er ook helemaal klaar voor maar is volgens eigen zeggen geen aangenaam gezelschap in dergelijke perioden. Wel of geen tocht, dit nummer staat weer vol interessante verhalen zodat de lezer zich niet hoeft te vervelen. Bijv.: het vervolg reisverhaal van Menno en Dirkje, een "petear" met een dorpsgenote, het jubileum van het echtpaar Boonstra, diverse nieuwtjes en nog veel meer!!! Veel leesplezier! ADH.

8 4 Overleden: Mevrouw H.Perwerda-de Ruiter op 30 decêmber 1995, te Leeuwarden. Onze medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Geboren: Hidde Jeen Freerk, zoon van Jannie van der Wal en Loïse Zuidersma, Buorren 28, Wytgaard. Onze hartelijke gelukwensen. Nieuwe bewoners: Ineke Bouws en Sheik Abdi, Tjissema 13, Wytgaard. Welkom. Nieuw lid: Ineke Bouws en Sheik Abdi. Verhuisd: Mevr.Miedema-van Balen van Buorren 51 naar Tjissema 7. Watze Roorda en Pietsje Hoekstra van Tjissema 7 naar Pundyk 2. Theo en Betty Roorda-Roorda van Pundyk 2 naar Arkens 6, 8802 PR, Franeker. Voor de belangstelling, de vele kaarten, bloemen en bloemstukken tijdens ml]n ziekenhuisverblijf en het opknappen thuis, mijn hartelijke dank, ook namens Teake en de kinderen. Hannie Jaspers.

9 Dorpsbelang 5 Partikuliere Woningverbetering De Buorren. Per februari is de stand van zaken dat de aannemer na het invallen van de dooi aan de slag gaat. Voor de panden 47 en 49 is het ontwerp klaar. De berekening voor de begro ting vindt plaats. Het pand nr.51 van de familie Miedema zal waarschijnlijk in tweeën worden gesplitst. Kunstwerk/Pompgemaal. boarps6elang was van plan het oude gebouw dit jaar op te knappen en het kunstwerk aan te brengen. Wij hebben kunnen zien dat er in Wytgaard nog meer kunstenaars wonen dan de architect zelf. Wi j zi jn zeker ingenomen met de inpakaktie door, voor ons tot nu toe, onbekende personen. Wij laten dit voorlopig dan ook zitten tot dat wij hier mee echt aan de slag gaan. Bushokje. Het heeft even geduurd voordat wij erover uit waren hoe het bushokje windluw moest worden gemaakt, maar nu zijn we eruit. Sterker nog: wij hopen dat zodra de dooi defi nitief is ingevallen, wij ermee aan de slag kunnen gaan. MEIS-.JéS <:;:-_. =

10 De gemeente is van plan in 1996 de volgende aktiviteiten uit te voeren: 1. Nieuwbouw ca. 10 woningen bestemmingsplan Wytgaard. 2. Bestratingswerkzaamheden Wytgaard-Noord. 3. Realisering kunstzinnige omwerking voormalig gemaalgebouw (afhankelijk van haalbaarheid). 6 Net voor het inleveren van de kopy voor het Havenpypke werd telefonisch gemeld, dat de gemeente dit jaar ook het fietspad ten zuiden van Wytgaard wil aanpakken. Het wegdek is nogal erg beschadigd geraakt door de te droge zomer van 1995, i.v.m. het oplichten van het asfalt door de wortels van bomen. Het versmallen van het wegdek naar een "echt" fietspad is altijd al een wens van dorpsbelang geweest en kan nu gekombineerd worden met het onderhoud. We hopen dat de bestrating van het Brun Peardtsje ook aangepakt zal worden. De bewoners zullen hierover nog gehoord worden. Ook zullen enkele zwakke plekken in de Noardein gerepareerd worden. Dorpsbelang Wytgaard. JANTJE BETON. Hiene "vly krekt it kollektearjen fan Jantje Beton oppakt yn novimber 1995, en no wurde de tiden feroare! Wy as bestjoer fûnen it te gek om yn maart 1996 al wer by jo oan de doar te kommen foar in bydrage oan Jantje Beton. Wy hawwe dêrom besluten de kollekte yn maart dit jier oer te slaan. Dat haldt yn dat wy pas yn maart 1997 wer by jo oanklopjen komme.

11 sc!loolllieidssaloil ell zonnestudio TERRA it pypke RA Reduzum tel: Sixmastins He Stiens tel: DE BOER Sch ra I1S ')4 Leeuwarden Tl'! ti"" kv~r;jnclt;r lil ijllisholldt.:lijkc arllk,'lèn ~n ~I\,'c:g{)cd

12 ~ttn(cihütnil'i1g ~~JD)lE <dlco) lf]p)~(c<e lffittlf1illmti1 1rWllIRIRJE~~ wiijttg<al<allf<dl Adres: Tjissema 8, Wijtgaard Zaalaccommodatie voor al Uw: * vergaderingen * feestavonden * jubilea * recepties * sportavonden Inlichtingen en reservering bij de beheerster: W. de Ruiter-TaIsma ; Twirre:

13 7 GLIBBER I GLIBBER I GLIJ. GLIJ!!! Wat een winter dit jaar. Velen genieten hiervan met volle teugen als het gaat vriezen. Eerst schaatsen op de baan en later de vaarten uit. Helaas laat deze winter zich ook van een minder leuke kant zien. Op nieuwjaarsdag was het goed raak. Het hele land werd bedekt onder een dikke laag i j zei en ook Wytgaard moest er aan geloven. En omdat het bleef vriezen waren we er niet zomaar vanaf. De strooiauto's krijgen van de gemeente de opdracht de hoofd- en busroutes zo vlug mogelijk weer bégaanbaar te maken maar op andere plaatsen mag niet gestrooid worden. Zo bleef het grootste gedeelte van Wytgaard dan ook spiegelglad. Vooral voor de oudere bewoners van ons dorp is een loopje naar de winkel of de brievenbus dan geen pretje. Sommigen durven de deur bijna niet uit. Bij de gemeente gaat men er min of meer van uit dat iedereen de stoep voor z'n huis sneeuw- of ijzelvrij houdt. En op zich is dat niet zo'n grote klus. Een paar handjes zout doen wonderen. En als u toch bezig bent bewijst u uw oudere buurman en of buurvrouw een grote dienst met wat zout op hun stoep en paadje. Zo is Wytgaard bij een volgende sneeuw- of ijzelaanval gauw weer begaanbaar. Glibber. glibber. glij. glij?? Nee hoor. In Wytgaard is di't met ieders hulp in ' t vervolg zo voorbi j. Dorpsbelang Wytgaard. Titia Jonker.

14 SCHOOLNIEUWS BESTE LEZERS 1. De school komt in maart weer oude kleren ophalen. En de opbrengst gaat voor een deel naar een goed doel en voor een deel naar de school. Dus als u nog wat oude kleren heeft die u niet meer gebruikt en wel weg kunnen gooi ze dan niet weg. maar zet ze maar klaar want de school komt ze ophalen in maart. 2. Vrijdagmiddag 8 december hebben we weer schoolschaatsen gehad. Bij mooi rustig weer hebben we kunnen genieten van spannende ritten. Ook al hadden de kinderen nog maar weinig kunnen schaatsen. Voor iedereen was er een troostprijs: warme chocolademelk en drop. De uitslagen zijn al bekend maar voor degenen die de schoolkrant niet lezen zetten we ze nogmaals in het Havenpypke. Groep 1 en 2. 1.Hedzer Jongbloed. 2.Aaltsje Santerna. Groep 3. 1.Danny Venerna. 2.Jantina Grupstra. Groep 4, 1.Pieter Deelstra. 2.Age-Wyberen Jongbloed 3.Rixt Jongbloed. Groep 5, 1.Iepie Grupstra. Groep 6. 1.Sipke Deelstra. Groep 7, 1.Ivonne Verbeek, 2.Jitske Andringa. Groep 8. 1.Bauke Jongbloed. 2.Hylke Andringa. \jq\nga/(r, {..V 1/& T.J ROORDA SKOALLE 8 Groetjes, Trudy Jorna. Ook dit jaar kunt u uw oude kleding of schoenen kwijt. Eind Maart wordt het weer opgehaald door de kinderen van T.J Roorda Skoalle. De datum wordt t.z.t bekend gemaakt. U mag het natuurlijk ook al eerder naar school brengen. We steunen er verschillende arme landen mee. SCHOOLCOMMISSIE

15 9 HOE WAS HET WEER OOK AL WEER? Een nabeschouwing over het weersverloop van het afgelopen meteorologisch j aar is voor velen die nauw bij het weer betrokken zijn toch wel interessant. Daarom, bedankt Kees voor de tijd en moeite die je er in steekt. Immers hoe gauw vergeten we hoe de winter, het voorjaar, de zomer en de herfst precies zij n geweest. Als we het nu ook nog eens vergeleken met de weersverwachtingen van Piet Paulusma en dit eigenlijke verloop! Maar ik miste wel een bijzonderheid in september en daarom een kleine aanvulling. Op donderdag 28 september, zo tussen één en twee uur in de middag trok een windhoos ten zuiden van Wytgaard langs. Een smalle strook precies tussen de Plof (Baardabuorren) en Lytse Huzen. Een spoor van afgerukte takken en enkele omgewaaide bomen achterlatend. (Zie onderstaande foto)

16 10 Over weersverwachting gesproken; door de moderne apparatuur en middelen is het weer vrij (?) nauwkeurig te voorspellen en die worden dan dagelij ks vele malen over ons uitgestort. Voorheen waren degenen die beroepshalve veel met het weer te maken hadden, zoals schippers en boeren op hen zelf aangewezen door het observeren van waarnemingen in de natuur. "Moarnsbetiid as 't daget en by 't ûndergean fan 'e sinne," zeiden de natuurmensen, daar kon al veel worden opgemerkt hoe het weersverloop zou zijn. "Wynfearren en skieppesmoar" ook van die tekens en was het 's- morgens bedauwd of droog. Ook het gedrag van de dieren, vooral vogels, was voor de kenner een weerteken. De Enkhuizer almanak zal ook wel geraadpleegd zij n en de quatertemperdagen (Woensdag, Vrijdag en Zaterdag) in de derde week voor de vier jaargetijden, werden ook wel "waarsetters" genoemd. Zo zien we ook hier dat de tij den zijn veranderd. De eigen waarnemingen over het komende \veer is niet meer zo nodig, we draaien de knop om of het komt op het beeldscherm! De satellietgegevens en de computeruitslagen houden ons op de hoogte; maar toch,we moeten het afwachten! J.R. ///////////////////////////////////////////////////////// LYTS MAR KRIGEL IS WER FAN DOEL IN ROMMELMERK TE HALDEN. DIT SIL HEVE YN'E MAAITlID FAN WY REKKENJE DER OP DAT JIMME NEAT MEAR WEISMITE AS IT SAFIER IS HEARRE JIM DER WOL MEAR FAN.

17 GJ(tJS b. v. Installaties WIRDUM 058-2!5~2439 GROUW Wij verzorgen a.anleg en onderhoud van: * Elektro, licht, kracht en signaal installaties * Gas, water, sanitair * Centrale verwarming * Dakbedekking en zinkwerk * Gespecialiseerd in. technisch bedrijfsonderhoud * Verkoop en reparatie verlichting en huishoudelijke apparaten 24 uurs service geen voorrijkosten wordt jullie bruid~reportage een ~. gratis reportage r een vakkundige reportage, in eigen kleur en stijl, keurig verzorgd afgeleverd en met de speciale voordelen die de Gildefotograaf je biedt, zoals bijv. FOTOGRAFEN de 'waardecheque' waarmee je de kans hebt om de bruidsreportage ~"'''''''''''''''''..-''l'''' 'GRATIS aangeboden te krijgen. GIL D E Himpenserdyk 15,9085 BZ Teerns

18 GARAGE- EN TAXIBEDRIJF J.BRINK5MA BUORREN 31 I WIJTGAARD 'TEL., * I n en verkoop * Inruil * Financiering * Onderhoud * Autoschade * Spuiterij * A.P.K. keuringsstation WIRDUMER AUTORIJSCHOOL 't Is niet duur stap bij V.D. WOUDE achter het stuur. WIJ VERZORGEN: Volledige rijopleiding Theorielessen voor iedereen Uw adres voor inlichtingen is: Sjoerd van der Woude Swichumerdyk AR Wirdum Tel.:

19 11 VEERTIG JAAR KRUIDENIER. Ze waren pas getrouwd. toen het jonge echtpaar Sjoerd en Iep Boonstra op 16 januari 1956 op de Greate Buorren te Wirdum.een kruidenierswinkel overnam. Sinds die tijd is er op het gebied van de "neringdwaan den" nogal wat veranderd. De schaalvergroting sloeg toe. dus meer omzetten om een inkomen te halen. Gevolg: sane ring van veel winkelbedrijven die geen levensvatbare toekomst meer hadden. Ook in de grote organisaties van de aangesloten bedrij ven zoals. Vivo. Végé. Spar. Cirkel enz. vonden fusies plaats. Zo heeft Wirdum tenslotte nog één super zelfbedienings winkel over. na de verbouwing van enkele jaren terug. geheel bij, de tijd. Ook Wytgaard mocht enkele jaren profiteren van de exploi tatie van de dorpswinkel door de fam. Boonstra. Door het plotseling overlijden van Wim Kempe. op werd de winkel overgenomen. tot de fam. Sybesma het in 1988 weer overnam.

20 12 In die 40 jaar is door het echtpaar Boonstra hard gewerkt. Naast een druk gezin vond mevr. Boonstra nog tijd voor de winkel. Dit ook mede door het vele organisatiewerk van Sj.oerd Boonstra en de tijd die hij stak ten dienste van het algemeen belang. Natuurlijk moet de zaak "draaien". maar eigenlijk heeft een dorpswinkel ook een dienstverlenende taak. voor dorpsgemeenschap en omgeving. die het echtpaar Boonstra ten volle waarmaakte. Zo is het ook begrijpelijk om het jubileumkado ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Zo kunnen de ruim F verdeeld worden. Gekozen is voor de restauratie van de St.Nicolaas kerk van Swichum, voor een startkapitaal van de Stichting restauratie van de klok van de St. Martinus kerk van Wirdum en tot slot voor de Stichting Woon- en Dienstencentrum van Wytgaard en omgeving. De relatie tussen dorpswinkel en Dienstencentrum als dienstverlening heeft zo vaste gestalte gekregen. Namens de Wytgaarder gemeenschap hartelijk dank voor het bedrag van F dat hoogstwaarschi jnlijk besteed zal worden aan een passende verlichting in de recreatiezaal. Zeer zeker een goede bestemming! J.Roorda.

21 13 Beste lezers. In November zijn de drie groepen van het jeugdvolleybal naar het Thialf geweest. Dat was de eerste keer dit jaar dat de schaatsen onderkwamen. Het was wel even wennen maar daarna ging het wel weer goed. We kregen ook drinken en snoep van de jeugdcommissie. Het was een erg geslaagde avond. Een paar weken later 25 november hebben we een kerstkaartenaktie gehouden. We werden in groepjes verdeeld en gingen bij de deuren langs. De kaarten waren gemaakt door de jeugdcommissie en de jeugdleden zelf. Deze kaarten waren al snel uitverkocht. Toen hebben we nog kaarten bij Alie Deelstra weggehaald en ook nog verkocht. Dit heeft veel geld opgebracht. Nu kan de jeugdcommissie veel aktiviteiten voor ons organiseren. Hartelijk bedankt voor het kopen van deze kaarten. Op 17 februari hebben we een volleybaltoernooi + spelletjesmiddag voor de jeugd, dit is in samenwerking met het 25-jarig jubileum van de volleybalvereniging. groetjes Catrien Jorna.

22 14 In verband met het 25-j arig jubileum volleybalclub vonden WlJ in It Havenpypke nr. 6 het onderstaande artikel. VOLLEYBAL Wijtgaard is een dorp dat graag wil meetellen. Het wil voor vol aangezien worden in de rij van dorpen op Frieslands dreven. Dat lukt aardig. Tot die konklusie zijn wij, in de 15 maanden dat we ons "vlijtgaardster" mogen noemen, wel gekomen. Een eigbn Jeugdraad, groot feest op de daarvoor bestemde dagen zijn daar enkele voorbeelden van. Ook op het terrein van de sport wordt het een en ander gedaan. Ond8r meer de Kaatsvereniging is aktief. Tot voor kort waren wè van mening dat Wijtgaard ook een volleybalklub rijk was. Na informatie bleek dat niet waar te zijn. In Leeuwarden en omstreken wordt elke winter een leuke competitie gespeeld. Het zou aardig zijn als Wijtgaàrd daar ook zijn woordje in mee kon spreken. Dat moet mogelijk zijn. In een dorp met zoveel jonge inwoners zijn vast een aantal personen, diè het volleybalspel min of meer onder de knie hebben. Een wekelijkse sportbeoefening kan een gèzellige ontspanning zijn. Over het belang voor de gezondheid hoeven we dan niet eens meer te spreken. Als er een aantal mensen mocht zijn die hiervoor belangstelling heéft, dan kunnen ze dat laten weten aan A.G. Steetskamp, Mèekesh6f 28, telefoon "686. Wanneer dat er voldoende zijn, kan naar een geschikte zaal gezocht worden. U hoeft echt geen topklassevolleyballer te zijn om mee te doen. Sport en gezelligheid kunnen goed samengaan en oefening baart kunst.

23 tweewielerbedrijf "Dan de Feart " reparatie 's verkoop verhuur van: Kano's en fietsen M. Hoekema Swkhumertlijk AR WlTdum, tel ) STEERT schilderwerken Arjenspölle AN Wirdum Telefoon' binnen- en buitenschilderwerk - wand-afwerking - beton-renovatie - beglazingen

24 GESCHE,NKENHUIS FA. W. S. DIJKSTRA NOORDERBUREN 13JELLUM TEL LUXE EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ~ BATAVUS RIJWIELEN INSTALLATIE VELE SOORTEN EN BEDRIJF SPEELGOED ONDERDELEN Voor TRANSPORT + OPSLAG Ayttaweg SJ RoordahU'izum Tel VTelex 46272

25 15 ~t de De Burgerlijke Stand van de Gemeente Leeuwarderadeel over de maanden januari tot en met mei van het jaar Geboren: 16 jan., Jacobus z.v. Kornelis Boekema, 39 jaar, arbeider, en Renske Tekstra. 5 febr., Reintje d.v. Meile Miedema, 23 jaar, werknemer, en Hendrikje Koopmans. 27 maart. Barbera d.v. Pieter vd. Werf, 31 jaar. veehouder. en Lysbeth Roorda. 8 april, Maria d.v. Jozef Wetting. 29 jaar, arbeider. en Sijtske Adema. 13 april, Douwe z.v. Jaring Walta. 24 jaar. Huisschilder, en Berber Rijpma. 22 april, Sjuk z.v. Abe Reitsma. 30 jaar, land bouwer en Grietje Offringa van Wirdum. 18 mei. Jelle z.v. Mindert Bergsma, 39 jaar, veehouder. en Tetje de Jong van Wirdum. 31 mei. Jeltje d.v. Bauke Span, 45 jaar, arbei der, en Tjipkje Kalma van Wirdum. Getrouwd: 18 maart. Rintje vd. Heide. 23 jaar van Wytgaard en Janke vd.meulen, 27 jaar van Wirdum. 8 mei, Nanne Kingma. 27 jaar van Boksum, Veehouder. en Antje Palsma, zonder beroep, van Wirdum. 24 mei, Jacobus Augustinus Overdijk, 28 jaar, melkslijter. van Leeuwarden en Sjieuwkje Andringa, 25 jaar, z.b. van Wytgaard. Overleden: 7 januari, Levenloos d.v.klaas Terpstra, 32 jaar, gardenier, en Maria Andringa. 4 maart, Jilles Rinzes Kleefstra, 50 jaar, veehouder. echtgenoot van Mintje Wytsma van de Lape. 15 maart. levenloos z.v. Sjoerd Marten Bearda, 35 jaar, veehouder. de Atsche de Vries. 1 april, Sjouke Overdijk oud 34 jaar, boerenknecht, ongehuwd z.v. Bokke Sjoukes Overdijk. kuiper. en Jeltje Sijtzes Bies. 12 april. Maria Tekstra oud 13 maanden, dochter van Wijtze Tekstra, veekoopman en Maria Wissia Schmit.

26 16 LEZERS SCHRIJVEN... China was een verhaal apart. 's Morgens 4 uur kwamen we met de bus vanuit Vietnam in Kunming aan en het enige wat we konden ontdekken waren die rare Chinese tekens. We wisten niet eens zeker of we wel in de juiste plaats waren! Gelukkig waren de straatborden in het Engels zodat we met onze Lonely Planet reisgids om 6 uur eindelijk onder de wol konden kruipen. Het weer was even een omschakeling want het regende en het was koud. De korte broek kwam onder in de tas en de spijkerbroek en trui waren voor de komende maand onze outfit. Onze eerste bestemming was Dali. een prachtig rustig dorp in de bergen waar de laatste eeuwen niet veel veranderd is. Ook een ideale plaats om te fotograferen met al die klederdrachten en schitterende verweerde koppen. De fiets was hier (en in de rest van China) een belangrijk vervoermiddel. We konden wel merken dat we thuis beide een auto hadden en onze vetreserves minimaal waren. want het zitvlak had aardig te lijden. Overigens niet op de wc. Dat is hier een sleuf in de grond. soms met muurtjes van 1 meter als afscheiding. af en toe zelfs een deurtje ervoor. Chinezen houden niet van privacy en ook niet van doorspoelen als dit al mogelijk is. Over het Chinees eten kunnen we eigenlijk weinig zeggen. we hebben alleen maar 'westers' gegeten. De Chinezen kunnen dit heerlijk klaarmaken en zo konden wij, er weer wat pondjes bijeten voordat we naar India gingen. Een potje bier elke dag was onze grootste luxe hier. Voor een fles van 6S0 mi. betaalden we zo'n 60 cent. nog goedkoper dan een liter drinkwater. Hoewel het heel goed te drinken is zal de kwaliteit toch wel wat minder zijn. tenminste gemeten naar het gevoel van de volgende ochtend. In Dali werden we meteen geconfronteerd met het communisme. Net buiten het dorp zijn de barakken van de soldaten

27 17 die een oogje in het zeil houden. ' s Ochtends 6 uur marcheerden ze door de straten als ochtendgymnastiek en ze mengden zich niet onder de bevolking om afstand te creëren. We ontmoetten hier een slachtoffer van het communisme die 10 jaar in opvoedingskampen heeft gezeten vanwege het verleden van z'n vader. Hij heeft hierover een boek in het Engels geschreven waarvan we een exemplaar gekocht hebben. Gesigneerd uiteraard. Het hoogtepunt voor ons was de Tiger-leaping-gorge, een prachtig ravijn waar we een wandeltocht van 2 dagen doorheen hebben gemaakt. Halverwege sliepen we in een bergdorpje wat alleen lopend te bereiken is. Elke dag lopen mensen met hun ezels of paarden naar de bewoonde wereld (5 uren enkele reis) om eten en andere benodigdheden. Zelfs een koud pilsje ontbrak niet op de menukaart. De laatste stap in China voor we naar Hong Kong gingen was Canton met als hoofdattractie de markt. Honden, ratten, slangen, wilde zwijnen, je kunt het zo gek niet bedenken of de Chinezen eten het en het is te koop op de markt. Wij begrijpen nu waarom sommige mensen vegetariër zijn geworden in China (voor zover we weten hebben we alleen slangenvlees gegeten en heeft Menno slangenbloed gedronken wat goed voor het libido schijnt te zijn). In Hong Kong was de rit naar het postkantoor weer ons grootste plezier en ook nu waren ze ons thuis nog niet vergeten (altij d even spannend). We hebben een ticket naar India gekocht en na 3 dagen vlogen we met Bangladesh airlines naar Calcutta met een stop in Bangladesh. Daar troffen we het niet want na 2 uur wachten brachten ze ons half 1 's nachts pas naar een hotel en maakten ons 5 uur weer wakker omdat er om 6 uur een 3-daagse staking begon die al het verkeer lam legde. Toen het dan tijd werd om opnieuw in te checken bleek dat het vliegtuig meer dan volgeboekt was. 30 Mensen hadden wel een ticket maar geen stoel, Menno en ik waren één van die 30. Maar er gingen nog twee vluchten die kant op zodat we na veel moeite toch nog dezelfde dag naar Calcutta gingen. Calcutta was even een rustplaats voor ons om bij te komen van het reizen. We zijn 3 weken gebleven en werkten als

28 18 vrijwilligers voor Hoeder Teresa. Ze heeft 285 huizen voor de armen opgezet in India en andere landen waar 'haar zusters' de mensen verzorgen. Vrijwilligers zijn nodig om het dagelijkse werk te doen. Wij werkten voor geestelijke gehandicapten, TBC-patienten en mensen die bijna op sterven liggen. De slaapzalen schoonmaken, bedden verschonen, de mensen en hun kleding wassen waren onze dagelijkse klusjes. Eén van de slaapzalen was 'ochtends 'krekt as yn't bûthus', met alle uitwerpselen verspreid over de vloer. Als afsluiter gaven we ze eten en dan zat de dagtaak er weer op. Heel dankbaar werk en we zijn dan ook blij dat we hier een paar weken geweest zijn. Kerst ging een beetje aan ons voorbij maar oud en nieuw hebben we wel gevierd zoals het hoort. Op het dakterras van een hotel met andere vrijwilligers waar zelfs de Nederlandse oliebollen niet ontbraken. Beide families hebben ons trouwens deze dagen wel lekker verwend door ons 5 keer in het hotel te bellen. Inmiddels zijn we weer aan het rondtrekken, op naar wereldwonderen als de Taj Hahal en steden uit 1001 nacht maar daarover volgende keer meer. Henno en Dirkje. OPROEP BONTE AVOND. De Aktiviteitencommissie is van plan om in febr.1997 een Bonte Avond te organiseren. Kunt u zingen/dansen/springen/muziek maken of wat dan ook geef u dan op voor deze avond. Laat het ons weten. Opgave bij: Luitzen Greetje Aktiviteitencommissie Wytgaard.

29 ~I I ID =1 I Brédijk 40 * 9089 BV Wijtgaard ---- Tel Nieuwbouw Onderhoud Verbouw Renovatie Stallenbouw Erfverharding en betonpaden

30 Thuis aan ieders huis met een kompleet assortiment Verse zuivel Vers brood Groenten, fruit & aardappelen en een groot assortiment levensmiddelen Tevens kunnen wij u van Fruit- en Zuivelmanden voorzien. Bezorging in Wirdum, Wytgaard en Wartena e.o. FERRY VAN DE WERF, GREATE BUORREN 31, WIRDUM. TEL.:

31 .muiter DEAIIIB voor erf en tuin Overijsselsestr.weg T3 REDUZUM Tel Autotel ERFVERHARDINGEN - ZAND - GRIND - WOUDGROND - RODE UI~NSTEEN - BESTRATINGEN - BIELZEN - TUINHOUT - NATUURSTEEN VOOR TUINDECORATIE B~j volle vracht franco thu~s bezorgd --- Geopend: dinsdag t/rn vrijdag: / uur zaterdag: uur U BENT VAN HARTE WELKOM - DE KOFFIE IS KLAAR! ===============================================

32 * Nu een echte Supermarkt in de buurt * Rangesloten bij een van de grootste winkelorganisatie van Nederland * STEEDS VOORDELIGE RRNBIEDINGEN via televisie en folders huis aan huis *Llniek spaarsysteem voor gratis- kado's en een koopzegelsys teem voor een spaarpotje * Een Postkantoor In de winkel Boonstra Greate Buorren 9 WIRDUM tel Postkantoor tel Prive ~1:< -i. ".': :'.~ '''. :_.: '.. ",',:. :.-..,,'. ~':;'IW- ': : :::;

33 19 Ut Amerika oerwaaid? Sa fytsendewei of mei de auto ûnderweis, de binnendiken lans, sil eltsenien wat opfalen wêze. Oan it begj in (of is I t de ein) fan de reed nei in pleats binne de lêste tiid hoe langer hoe mear boarden delset. Hj irop stean dan de nammen fan de bewenners: man, frou en bern en ek fakentiids hokker bedriuw it wol is, lykas in fokbedriuw fan kij, hynsders, skiep en soms fan hûnen. Wurdt der wat aparts makke lykas biologyske ~siis of grienteferbou dan wurdt dat op it board :is reklame aan Ie dyk set. It iene board is al sierlike letters en wiene dizze Gtstalboardtsjes al folle earder 2n koe men de nammen fan fryske emigranten tsjinkomm~. Stadichoan komme der al mar mear "wenpleatsen".as de homeie net oan 'e dyk stiet en it spul by ' t simmerdei troch de beammen suver net te sjen is, timmert men sa dochs oan 'e wei! Sa is it ek mei it L3ngstek; dêr is aan de Gtstalling hiel wat wurk fan makke, mar wol dgdlik oanjûn wat dêr stiet en wa dêr wenje. Sjuch neiststeande foto. J.R.

34 20 US IISBAAN Wat 1eist dêr na sa iensum hinne, ' t Liket dat der gjin reedriders mear binne, Oanha1dende froast, makke dizze iisf1akte En der na ris hynsteiis fan bakte. Foarhinne, cl ferskate jierren 1yn, Ried men de baan yn 't earstoan suver fyn. Wie ' t folk hast net te halden en skuorren, Liet sjen dat de winter net sa lang duorre. Ja yn dy, na al wat, a1de tiden, Waard der fû1 om de earste striden. Jong en a1d, tl'ije aan 'e heak, of in pear, Estafette, man tsjin man, wa krige de ear? Iisbaan, hast de put der ut, bist te lider? By ' t lampeljacht en musyk noch ris in rider. It fûge1guod wie na ris ferdreaun. Jiie 't na wer ris i t a1denvetske j is preaun! J.R. Dochs noch libben op 'e iisbaan op 2 jan.1996: Willem Fopma en Jaring Boersma hawwe de hynders op skerp set!

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD DOARP8BLED FOAR WYTGAARD Foar aue RUWFOER Û.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR., VELLINGA B.\l alle soarten krêttfoer dy't

Nadere informatie

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Mei 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Achttiende Vijftiende Jaargang Nummer Nummer 34 - september 1 december april 2011 2014 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015.

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 3. Oantal 450 YNHÂLD Nieuws van Dorpsbelangen 2 Giften 2 Oksenijskes 4 Uitnodiging Ledenvergadering Tonevido 8 Kickstart 2015 9 Een natuurmens

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64

Nadere informatie