DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD"

Transcriptie

1 DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

2 Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte by: GEBR. VELLINGA B. V. Easterein-Wommels Ek foar alle TRAN5PO'RTEN yn binnen- en bûtenlin Bestel- en afhaal adres: Tj. Jorna Hegedyk 29 ~liiitl BM WYTGAARD tel: 05 1n ') - ') 14 ] q HET RESULTAAT MAG GEZIEN WORDEN - VOEDERS ay.

3 Wie rekenen kan koopt olie bij Jan! Uw adres voor: PETROLEUM - HUISBRANDOLIE - DIESELOLIE en FLESSENGAS J. DE RUITER's Oliehandel Mariahof 10 - LEEUWARDEN - Telefoon Ambachtelijke Slagerij Çjer6en en.9-l.nne/(g, j{oe~tra Wij slachten uitsluitend Piemotese (rundvlees) en eerste klas varkensvlees Eigen worstmakerij Onze specialiteit: gerookte droge worstjes Greate Buorren 19' tel

4 We zijn net zo thuis in de buurt als u De n"bob~nk is een bank met een idee. Hpl idee rlat je samen slerk benl. De n"bobenk heeft "I, geen ander een lr,lcjitic van S,Jmenwer ken en bouwen a(}11 rel~lies. Het is een bêlnk van mensen vóór 1l1E'I1Sf'Il, Dat melkt 1I ijl snel in het persoon lijke cont~ct. Elke nabob"nk 5t""' nlidden in de ~amen- >... I~vi!lg. Daèlrorn z!jn we vaak betfokken hij activi leilpn in hel bedrijfs leven, verenigingen en scholen. We weten W{lt er leeft, ook als het niet om bi'lnkzakpn g;)()t. Kort om, Wf?. zijn en b('mk die net zo th"is is in de buurt als u. Rabobank Rabobank Leeuwarden e.o. Kantoor Werqea

5 1 lxhffi..aj) " IT HAVENPYPKE" 2&3 jaargang, febr./ffi38it 1996 verschij1t 6 keer [:er jaar RffJactie-érlres: Meekeshof 77, 9089 BI) Wytgaard, tel. : RffJactie: Joz.B.Roorda E.de Jong M.Hoekstra-Sierronsm:J A.Hofstra G Jas[:ers-Mollet A.S3ntema-Sienena Adninistratie: (wk voor adreswijzigingen, opzeggingen,aanj112ldingen) A. Hofstra, Meekeshof 77, 9089 PIJ Wytgaard tel.: Alxxum:Dten: f20,-- [:er jaar.overige atxjnflem2n ten f25, - [:er jaar. Bui ta1land:f32, 50 [:er jaar en losse nl..ltlters: voor leden f2,- en voor niet leden f4,--. Eetaling: Via jaarlijkse ta:gewnden acceptgirokaarten. flz. IN DIT N.Hf!R.. 2 Van de redactie 4 furgerlijke stand 5 Tbrpsbelang 8 SchcxJlnieuws 9 Het u-eer jaar kruidenier 13 volleybal 15 OJde Kronieken 16 Menno en Dirkje 26 Yn [:etear rrei 28 Twirre 29 Dienstencent[1lJJJ 30 Ingezonden 32 Klaver Aas 35 Plattel. vrol..lwen 37 Q::rritsnBstate 38 Eet Sm9kElijk 43 Agenda 44 Weekenddiensten Vernn~: ~ redactie is niet verant \'KX)rdeliJk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de inzender dient altijd bij de redactie bekend te zijn. JNZENlXjN KfPLJ RLil!NlE MH1ER: Voor 1 april 1996.

6 - 2 Di t nieuwe jaar was nog maar koud van start: gegaan of het hield al grote mogelijkheden voor een alvestêdentocht in.de elfstedenkoorts bereikte een hoogtepunt op 4 februari jl. Des te groter was de teleurstelling toen het bericht kwam dat het hele feest niet door zou gaan. De media was van heinde en verre gekomen om de verwachte primeur te bemachtigen omtrent de bekendmaking van de datum. In sommige gevallen werd men zelfs lyrisch, zoals het Journaal bijv., dat meldde: "het elfstedenbestuur wikt, maar het kwik beschikt." De voorzitter van dit bestuur was met al deze overdreven aandacht wat minder ingenomen. De winter bracht ook meer vervelende aspekten met zich mee zoals de perioden van ijzel en gladheid. Hoewel het noorden hier minder last van ondervond dan de rest van het land. (Fryslan boppe, de rest in een slip). Sommigen hadden nergens last van en maakten van de nood een deugd door op het parkeerterrein te gaan schaatsen. Hieruit kunnen we konkluderen dat dit terrein meer aantrekkingskracht bezi t dan de ijsbaan, want daar werd aanzienlijk minder gebruik van gemaakt. Ook hebben ~/e kunnen merken hoe een ijzige oostenwind de temperatuur tot wel -27 C deed aanvoelen. De kerstdagen waren halfwit zodat we olficieel niet van een wi tte kerst mogen spreken. In januari moest er stevig gestookt worden en de gasleveranciers meldden dan ook recordhoogtes. Op boerderijen bevroren in sommige gevallen de leidingen en dit leverde ui teraard de nodige problemen op. Veel dieren hebben het ook nu nog moeilijk. Opvangcentra hebben het er behoorlijk druk mee en de dierenambulance bikt menige kat uit het ijs.

7 3 De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is ook in Wytgaard zeer rustig verlopen. Door de ijzel waagden de mensen zich over het algemeen minder buiten. Desalniettemin was er in ons dorp toch sprake van een nieuwjaarsstunt in de vonn van het keurig ingepakte gemaal tje in zwart en wit plastic. Hiennee was men net op tijd om het "hokje" tegen kou, ijzel, wind e. d. te beschennen. Men omringd "ut hokje" dus met goede zorgen. Het is de redactie niet bekend welke kunstenaar{s) de bekende inpakker Christo naar de kroon wil steken. Onze lokale architect (bekend van tv e.d.) is er naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor. Wel ziet men hem dagelijks enkele keren naar de huizen in aanbouw lopen om te kijken hoe zijn ontwerpen in de praktijk vorderen. Momenteel l~qt het werk echter stil wegens "froastverlet". Op het moment dat ik di t voorwoord schrijf is het einde van de winter nog lang niet in zicht volgens de verschillende weersdeskundigen en daarom blijven we hopen op een elfstedentocht. Onze, wel zeer bekende, dorpsgenoot Rein Jonker is er ook helemaal klaar voor maar is volgens eigen zeggen geen aangenaam gezelschap in dergelijke perioden. Wel of geen tocht, dit nummer staat weer vol interessante verhalen zodat de lezer zich niet hoeft te vervelen. Bijv.: het vervolg reisverhaal van Menno en Dirkje, een "petear" met een dorpsgenote, het jubileum van het echtpaar Boonstra, diverse nieuwtjes en nog veel meer!!! Veel leesplezier! ADH.

8 4 Overleden: Mevrouw H.Perwerda-de Ruiter op 30 decêmber 1995, te Leeuwarden. Onze medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Geboren: Hidde Jeen Freerk, zoon van Jannie van der Wal en Loïse Zuidersma, Buorren 28, Wytgaard. Onze hartelijke gelukwensen. Nieuwe bewoners: Ineke Bouws en Sheik Abdi, Tjissema 13, Wytgaard. Welkom. Nieuw lid: Ineke Bouws en Sheik Abdi. Verhuisd: Mevr.Miedema-van Balen van Buorren 51 naar Tjissema 7. Watze Roorda en Pietsje Hoekstra van Tjissema 7 naar Pundyk 2. Theo en Betty Roorda-Roorda van Pundyk 2 naar Arkens 6, 8802 PR, Franeker. Voor de belangstelling, de vele kaarten, bloemen en bloemstukken tijdens ml]n ziekenhuisverblijf en het opknappen thuis, mijn hartelijke dank, ook namens Teake en de kinderen. Hannie Jaspers.

9 Dorpsbelang 5 Partikuliere Woningverbetering De Buorren. Per februari is de stand van zaken dat de aannemer na het invallen van de dooi aan de slag gaat. Voor de panden 47 en 49 is het ontwerp klaar. De berekening voor de begro ting vindt plaats. Het pand nr.51 van de familie Miedema zal waarschijnlijk in tweeën worden gesplitst. Kunstwerk/Pompgemaal. boarps6elang was van plan het oude gebouw dit jaar op te knappen en het kunstwerk aan te brengen. Wij hebben kunnen zien dat er in Wytgaard nog meer kunstenaars wonen dan de architect zelf. Wi j zi jn zeker ingenomen met de inpakaktie door, voor ons tot nu toe, onbekende personen. Wij laten dit voorlopig dan ook zitten tot dat wij hier mee echt aan de slag gaan. Bushokje. Het heeft even geduurd voordat wij erover uit waren hoe het bushokje windluw moest worden gemaakt, maar nu zijn we eruit. Sterker nog: wij hopen dat zodra de dooi defi nitief is ingevallen, wij ermee aan de slag kunnen gaan. MEIS-.JéS <:;:-_. =

10 De gemeente is van plan in 1996 de volgende aktiviteiten uit te voeren: 1. Nieuwbouw ca. 10 woningen bestemmingsplan Wytgaard. 2. Bestratingswerkzaamheden Wytgaard-Noord. 3. Realisering kunstzinnige omwerking voormalig gemaalgebouw (afhankelijk van haalbaarheid). 6 Net voor het inleveren van de kopy voor het Havenpypke werd telefonisch gemeld, dat de gemeente dit jaar ook het fietspad ten zuiden van Wytgaard wil aanpakken. Het wegdek is nogal erg beschadigd geraakt door de te droge zomer van 1995, i.v.m. het oplichten van het asfalt door de wortels van bomen. Het versmallen van het wegdek naar een "echt" fietspad is altijd al een wens van dorpsbelang geweest en kan nu gekombineerd worden met het onderhoud. We hopen dat de bestrating van het Brun Peardtsje ook aangepakt zal worden. De bewoners zullen hierover nog gehoord worden. Ook zullen enkele zwakke plekken in de Noardein gerepareerd worden. Dorpsbelang Wytgaard. JANTJE BETON. Hiene "vly krekt it kollektearjen fan Jantje Beton oppakt yn novimber 1995, en no wurde de tiden feroare! Wy as bestjoer fûnen it te gek om yn maart 1996 al wer by jo oan de doar te kommen foar in bydrage oan Jantje Beton. Wy hawwe dêrom besluten de kollekte yn maart dit jier oer te slaan. Dat haldt yn dat wy pas yn maart 1997 wer by jo oanklopjen komme.

11 sc!loolllieidssaloil ell zonnestudio TERRA it pypke RA Reduzum tel: Sixmastins He Stiens tel: DE BOER Sch ra I1S ')4 Leeuwarden Tl'! ti"" kv~r;jnclt;r lil ijllisholldt.:lijkc arllk,'lèn ~n ~I\,'c:g{)cd

12 ~ttn(cihütnil'i1g ~~JD)lE <dlco) lf]p)~(c<e lffittlf1illmti1 1rWllIRIRJE~~ wiijttg<al<allf<dl Adres: Tjissema 8, Wijtgaard Zaalaccommodatie voor al Uw: * vergaderingen * feestavonden * jubilea * recepties * sportavonden Inlichtingen en reservering bij de beheerster: W. de Ruiter-TaIsma ; Twirre:

13 7 GLIBBER I GLIBBER I GLIJ. GLIJ!!! Wat een winter dit jaar. Velen genieten hiervan met volle teugen als het gaat vriezen. Eerst schaatsen op de baan en later de vaarten uit. Helaas laat deze winter zich ook van een minder leuke kant zien. Op nieuwjaarsdag was het goed raak. Het hele land werd bedekt onder een dikke laag i j zei en ook Wytgaard moest er aan geloven. En omdat het bleef vriezen waren we er niet zomaar vanaf. De strooiauto's krijgen van de gemeente de opdracht de hoofd- en busroutes zo vlug mogelijk weer bégaanbaar te maken maar op andere plaatsen mag niet gestrooid worden. Zo bleef het grootste gedeelte van Wytgaard dan ook spiegelglad. Vooral voor de oudere bewoners van ons dorp is een loopje naar de winkel of de brievenbus dan geen pretje. Sommigen durven de deur bijna niet uit. Bij de gemeente gaat men er min of meer van uit dat iedereen de stoep voor z'n huis sneeuw- of ijzelvrij houdt. En op zich is dat niet zo'n grote klus. Een paar handjes zout doen wonderen. En als u toch bezig bent bewijst u uw oudere buurman en of buurvrouw een grote dienst met wat zout op hun stoep en paadje. Zo is Wytgaard bij een volgende sneeuw- of ijzelaanval gauw weer begaanbaar. Glibber. glibber. glij. glij?? Nee hoor. In Wytgaard is di't met ieders hulp in ' t vervolg zo voorbi j. Dorpsbelang Wytgaard. Titia Jonker.

14 SCHOOLNIEUWS BESTE LEZERS 1. De school komt in maart weer oude kleren ophalen. En de opbrengst gaat voor een deel naar een goed doel en voor een deel naar de school. Dus als u nog wat oude kleren heeft die u niet meer gebruikt en wel weg kunnen gooi ze dan niet weg. maar zet ze maar klaar want de school komt ze ophalen in maart. 2. Vrijdagmiddag 8 december hebben we weer schoolschaatsen gehad. Bij mooi rustig weer hebben we kunnen genieten van spannende ritten. Ook al hadden de kinderen nog maar weinig kunnen schaatsen. Voor iedereen was er een troostprijs: warme chocolademelk en drop. De uitslagen zijn al bekend maar voor degenen die de schoolkrant niet lezen zetten we ze nogmaals in het Havenpypke. Groep 1 en 2. 1.Hedzer Jongbloed. 2.Aaltsje Santerna. Groep 3. 1.Danny Venerna. 2.Jantina Grupstra. Groep 4, 1.Pieter Deelstra. 2.Age-Wyberen Jongbloed 3.Rixt Jongbloed. Groep 5, 1.Iepie Grupstra. Groep 6. 1.Sipke Deelstra. Groep 7, 1.Ivonne Verbeek, 2.Jitske Andringa. Groep 8. 1.Bauke Jongbloed. 2.Hylke Andringa. \jq\nga/(r, {..V 1/& T.J ROORDA SKOALLE 8 Groetjes, Trudy Jorna. Ook dit jaar kunt u uw oude kleding of schoenen kwijt. Eind Maart wordt het weer opgehaald door de kinderen van T.J Roorda Skoalle. De datum wordt t.z.t bekend gemaakt. U mag het natuurlijk ook al eerder naar school brengen. We steunen er verschillende arme landen mee. SCHOOLCOMMISSIE

15 9 HOE WAS HET WEER OOK AL WEER? Een nabeschouwing over het weersverloop van het afgelopen meteorologisch j aar is voor velen die nauw bij het weer betrokken zijn toch wel interessant. Daarom, bedankt Kees voor de tijd en moeite die je er in steekt. Immers hoe gauw vergeten we hoe de winter, het voorjaar, de zomer en de herfst precies zij n geweest. Als we het nu ook nog eens vergeleken met de weersverwachtingen van Piet Paulusma en dit eigenlijke verloop! Maar ik miste wel een bijzonderheid in september en daarom een kleine aanvulling. Op donderdag 28 september, zo tussen één en twee uur in de middag trok een windhoos ten zuiden van Wytgaard langs. Een smalle strook precies tussen de Plof (Baardabuorren) en Lytse Huzen. Een spoor van afgerukte takken en enkele omgewaaide bomen achterlatend. (Zie onderstaande foto)

16 10 Over weersverwachting gesproken; door de moderne apparatuur en middelen is het weer vrij (?) nauwkeurig te voorspellen en die worden dan dagelij ks vele malen over ons uitgestort. Voorheen waren degenen die beroepshalve veel met het weer te maken hadden, zoals schippers en boeren op hen zelf aangewezen door het observeren van waarnemingen in de natuur. "Moarnsbetiid as 't daget en by 't ûndergean fan 'e sinne," zeiden de natuurmensen, daar kon al veel worden opgemerkt hoe het weersverloop zou zijn. "Wynfearren en skieppesmoar" ook van die tekens en was het 's- morgens bedauwd of droog. Ook het gedrag van de dieren, vooral vogels, was voor de kenner een weerteken. De Enkhuizer almanak zal ook wel geraadpleegd zij n en de quatertemperdagen (Woensdag, Vrijdag en Zaterdag) in de derde week voor de vier jaargetijden, werden ook wel "waarsetters" genoemd. Zo zien we ook hier dat de tij den zijn veranderd. De eigen waarnemingen over het komende \veer is niet meer zo nodig, we draaien de knop om of het komt op het beeldscherm! De satellietgegevens en de computeruitslagen houden ons op de hoogte; maar toch,we moeten het afwachten! J.R. ///////////////////////////////////////////////////////// LYTS MAR KRIGEL IS WER FAN DOEL IN ROMMELMERK TE HALDEN. DIT SIL HEVE YN'E MAAITlID FAN WY REKKENJE DER OP DAT JIMME NEAT MEAR WEISMITE AS IT SAFIER IS HEARRE JIM DER WOL MEAR FAN.

17 GJ(tJS b. v. Installaties WIRDUM 058-2!5~2439 GROUW Wij verzorgen a.anleg en onderhoud van: * Elektro, licht, kracht en signaal installaties * Gas, water, sanitair * Centrale verwarming * Dakbedekking en zinkwerk * Gespecialiseerd in. technisch bedrijfsonderhoud * Verkoop en reparatie verlichting en huishoudelijke apparaten 24 uurs service geen voorrijkosten wordt jullie bruid~reportage een ~. gratis reportage r een vakkundige reportage, in eigen kleur en stijl, keurig verzorgd afgeleverd en met de speciale voordelen die de Gildefotograaf je biedt, zoals bijv. FOTOGRAFEN de 'waardecheque' waarmee je de kans hebt om de bruidsreportage ~"'''''''''''''''''..-''l'''' 'GRATIS aangeboden te krijgen. GIL D E Himpenserdyk 15,9085 BZ Teerns

18 GARAGE- EN TAXIBEDRIJF J.BRINK5MA BUORREN 31 I WIJTGAARD 'TEL., * I n en verkoop * Inruil * Financiering * Onderhoud * Autoschade * Spuiterij * A.P.K. keuringsstation WIRDUMER AUTORIJSCHOOL 't Is niet duur stap bij V.D. WOUDE achter het stuur. WIJ VERZORGEN: Volledige rijopleiding Theorielessen voor iedereen Uw adres voor inlichtingen is: Sjoerd van der Woude Swichumerdyk AR Wirdum Tel.:

19 11 VEERTIG JAAR KRUIDENIER. Ze waren pas getrouwd. toen het jonge echtpaar Sjoerd en Iep Boonstra op 16 januari 1956 op de Greate Buorren te Wirdum.een kruidenierswinkel overnam. Sinds die tijd is er op het gebied van de "neringdwaan den" nogal wat veranderd. De schaalvergroting sloeg toe. dus meer omzetten om een inkomen te halen. Gevolg: sane ring van veel winkelbedrijven die geen levensvatbare toekomst meer hadden. Ook in de grote organisaties van de aangesloten bedrij ven zoals. Vivo. Végé. Spar. Cirkel enz. vonden fusies plaats. Zo heeft Wirdum tenslotte nog één super zelfbedienings winkel over. na de verbouwing van enkele jaren terug. geheel bij, de tijd. Ook Wytgaard mocht enkele jaren profiteren van de exploi tatie van de dorpswinkel door de fam. Boonstra. Door het plotseling overlijden van Wim Kempe. op werd de winkel overgenomen. tot de fam. Sybesma het in 1988 weer overnam.

20 12 In die 40 jaar is door het echtpaar Boonstra hard gewerkt. Naast een druk gezin vond mevr. Boonstra nog tijd voor de winkel. Dit ook mede door het vele organisatiewerk van Sj.oerd Boonstra en de tijd die hij stak ten dienste van het algemeen belang. Natuurlijk moet de zaak "draaien". maar eigenlijk heeft een dorpswinkel ook een dienstverlenende taak. voor dorpsgemeenschap en omgeving. die het echtpaar Boonstra ten volle waarmaakte. Zo is het ook begrijpelijk om het jubileumkado ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Zo kunnen de ruim F verdeeld worden. Gekozen is voor de restauratie van de St.Nicolaas kerk van Swichum, voor een startkapitaal van de Stichting restauratie van de klok van de St. Martinus kerk van Wirdum en tot slot voor de Stichting Woon- en Dienstencentrum van Wytgaard en omgeving. De relatie tussen dorpswinkel en Dienstencentrum als dienstverlening heeft zo vaste gestalte gekregen. Namens de Wytgaarder gemeenschap hartelijk dank voor het bedrag van F dat hoogstwaarschi jnlijk besteed zal worden aan een passende verlichting in de recreatiezaal. Zeer zeker een goede bestemming! J.Roorda.

21 13 Beste lezers. In November zijn de drie groepen van het jeugdvolleybal naar het Thialf geweest. Dat was de eerste keer dit jaar dat de schaatsen onderkwamen. Het was wel even wennen maar daarna ging het wel weer goed. We kregen ook drinken en snoep van de jeugdcommissie. Het was een erg geslaagde avond. Een paar weken later 25 november hebben we een kerstkaartenaktie gehouden. We werden in groepjes verdeeld en gingen bij de deuren langs. De kaarten waren gemaakt door de jeugdcommissie en de jeugdleden zelf. Deze kaarten waren al snel uitverkocht. Toen hebben we nog kaarten bij Alie Deelstra weggehaald en ook nog verkocht. Dit heeft veel geld opgebracht. Nu kan de jeugdcommissie veel aktiviteiten voor ons organiseren. Hartelijk bedankt voor het kopen van deze kaarten. Op 17 februari hebben we een volleybaltoernooi + spelletjesmiddag voor de jeugd, dit is in samenwerking met het 25-jarig jubileum van de volleybalvereniging. groetjes Catrien Jorna.

22 14 In verband met het 25-j arig jubileum volleybalclub vonden WlJ in It Havenpypke nr. 6 het onderstaande artikel. VOLLEYBAL Wijtgaard is een dorp dat graag wil meetellen. Het wil voor vol aangezien worden in de rij van dorpen op Frieslands dreven. Dat lukt aardig. Tot die konklusie zijn wij, in de 15 maanden dat we ons "vlijtgaardster" mogen noemen, wel gekomen. Een eigbn Jeugdraad, groot feest op de daarvoor bestemde dagen zijn daar enkele voorbeelden van. Ook op het terrein van de sport wordt het een en ander gedaan. Ond8r meer de Kaatsvereniging is aktief. Tot voor kort waren wè van mening dat Wijtgaard ook een volleybalklub rijk was. Na informatie bleek dat niet waar te zijn. In Leeuwarden en omstreken wordt elke winter een leuke competitie gespeeld. Het zou aardig zijn als Wijtgaàrd daar ook zijn woordje in mee kon spreken. Dat moet mogelijk zijn. In een dorp met zoveel jonge inwoners zijn vast een aantal personen, diè het volleybalspel min of meer onder de knie hebben. Een wekelijkse sportbeoefening kan een gèzellige ontspanning zijn. Over het belang voor de gezondheid hoeven we dan niet eens meer te spreken. Als er een aantal mensen mocht zijn die hiervoor belangstelling heéft, dan kunnen ze dat laten weten aan A.G. Steetskamp, Mèekesh6f 28, telefoon "686. Wanneer dat er voldoende zijn, kan naar een geschikte zaal gezocht worden. U hoeft echt geen topklassevolleyballer te zijn om mee te doen. Sport en gezelligheid kunnen goed samengaan en oefening baart kunst.

23 tweewielerbedrijf "Dan de Feart " reparatie 's verkoop verhuur van: Kano's en fietsen M. Hoekema Swkhumertlijk AR WlTdum, tel ) STEERT schilderwerken Arjenspölle AN Wirdum Telefoon' binnen- en buitenschilderwerk - wand-afwerking - beton-renovatie - beglazingen

24 GESCHE,NKENHUIS FA. W. S. DIJKSTRA NOORDERBUREN 13JELLUM TEL LUXE EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ~ BATAVUS RIJWIELEN INSTALLATIE VELE SOORTEN EN BEDRIJF SPEELGOED ONDERDELEN Voor TRANSPORT + OPSLAG Ayttaweg SJ RoordahU'izum Tel VTelex 46272

25 15 ~t de De Burgerlijke Stand van de Gemeente Leeuwarderadeel over de maanden januari tot en met mei van het jaar Geboren: 16 jan., Jacobus z.v. Kornelis Boekema, 39 jaar, arbeider, en Renske Tekstra. 5 febr., Reintje d.v. Meile Miedema, 23 jaar, werknemer, en Hendrikje Koopmans. 27 maart. Barbera d.v. Pieter vd. Werf, 31 jaar. veehouder. en Lysbeth Roorda. 8 april, Maria d.v. Jozef Wetting. 29 jaar, arbeider. en Sijtske Adema. 13 april, Douwe z.v. Jaring Walta. 24 jaar. Huisschilder, en Berber Rijpma. 22 april, Sjuk z.v. Abe Reitsma. 30 jaar, land bouwer en Grietje Offringa van Wirdum. 18 mei. Jelle z.v. Mindert Bergsma, 39 jaar, veehouder. en Tetje de Jong van Wirdum. 31 mei. Jeltje d.v. Bauke Span, 45 jaar, arbei der, en Tjipkje Kalma van Wirdum. Getrouwd: 18 maart. Rintje vd. Heide. 23 jaar van Wytgaard en Janke vd.meulen, 27 jaar van Wirdum. 8 mei, Nanne Kingma. 27 jaar van Boksum, Veehouder. en Antje Palsma, zonder beroep, van Wirdum. 24 mei, Jacobus Augustinus Overdijk, 28 jaar, melkslijter. van Leeuwarden en Sjieuwkje Andringa, 25 jaar, z.b. van Wytgaard. Overleden: 7 januari, Levenloos d.v.klaas Terpstra, 32 jaar, gardenier, en Maria Andringa. 4 maart, Jilles Rinzes Kleefstra, 50 jaar, veehouder. echtgenoot van Mintje Wytsma van de Lape. 15 maart. levenloos z.v. Sjoerd Marten Bearda, 35 jaar, veehouder. de Atsche de Vries. 1 april, Sjouke Overdijk oud 34 jaar, boerenknecht, ongehuwd z.v. Bokke Sjoukes Overdijk. kuiper. en Jeltje Sijtzes Bies. 12 april. Maria Tekstra oud 13 maanden, dochter van Wijtze Tekstra, veekoopman en Maria Wissia Schmit.

26 16 LEZERS SCHRIJVEN... China was een verhaal apart. 's Morgens 4 uur kwamen we met de bus vanuit Vietnam in Kunming aan en het enige wat we konden ontdekken waren die rare Chinese tekens. We wisten niet eens zeker of we wel in de juiste plaats waren! Gelukkig waren de straatborden in het Engels zodat we met onze Lonely Planet reisgids om 6 uur eindelijk onder de wol konden kruipen. Het weer was even een omschakeling want het regende en het was koud. De korte broek kwam onder in de tas en de spijkerbroek en trui waren voor de komende maand onze outfit. Onze eerste bestemming was Dali. een prachtig rustig dorp in de bergen waar de laatste eeuwen niet veel veranderd is. Ook een ideale plaats om te fotograferen met al die klederdrachten en schitterende verweerde koppen. De fiets was hier (en in de rest van China) een belangrijk vervoermiddel. We konden wel merken dat we thuis beide een auto hadden en onze vetreserves minimaal waren. want het zitvlak had aardig te lijden. Overigens niet op de wc. Dat is hier een sleuf in de grond. soms met muurtjes van 1 meter als afscheiding. af en toe zelfs een deurtje ervoor. Chinezen houden niet van privacy en ook niet van doorspoelen als dit al mogelijk is. Over het Chinees eten kunnen we eigenlijk weinig zeggen. we hebben alleen maar 'westers' gegeten. De Chinezen kunnen dit heerlijk klaarmaken en zo konden wij, er weer wat pondjes bijeten voordat we naar India gingen. Een potje bier elke dag was onze grootste luxe hier. Voor een fles van 6S0 mi. betaalden we zo'n 60 cent. nog goedkoper dan een liter drinkwater. Hoewel het heel goed te drinken is zal de kwaliteit toch wel wat minder zijn. tenminste gemeten naar het gevoel van de volgende ochtend. In Dali werden we meteen geconfronteerd met het communisme. Net buiten het dorp zijn de barakken van de soldaten

27 17 die een oogje in het zeil houden. ' s Ochtends 6 uur marcheerden ze door de straten als ochtendgymnastiek en ze mengden zich niet onder de bevolking om afstand te creëren. We ontmoetten hier een slachtoffer van het communisme die 10 jaar in opvoedingskampen heeft gezeten vanwege het verleden van z'n vader. Hij heeft hierover een boek in het Engels geschreven waarvan we een exemplaar gekocht hebben. Gesigneerd uiteraard. Het hoogtepunt voor ons was de Tiger-leaping-gorge, een prachtig ravijn waar we een wandeltocht van 2 dagen doorheen hebben gemaakt. Halverwege sliepen we in een bergdorpje wat alleen lopend te bereiken is. Elke dag lopen mensen met hun ezels of paarden naar de bewoonde wereld (5 uren enkele reis) om eten en andere benodigdheden. Zelfs een koud pilsje ontbrak niet op de menukaart. De laatste stap in China voor we naar Hong Kong gingen was Canton met als hoofdattractie de markt. Honden, ratten, slangen, wilde zwijnen, je kunt het zo gek niet bedenken of de Chinezen eten het en het is te koop op de markt. Wij begrijpen nu waarom sommige mensen vegetariër zijn geworden in China (voor zover we weten hebben we alleen slangenvlees gegeten en heeft Menno slangenbloed gedronken wat goed voor het libido schijnt te zijn). In Hong Kong was de rit naar het postkantoor weer ons grootste plezier en ook nu waren ze ons thuis nog niet vergeten (altij d even spannend). We hebben een ticket naar India gekocht en na 3 dagen vlogen we met Bangladesh airlines naar Calcutta met een stop in Bangladesh. Daar troffen we het niet want na 2 uur wachten brachten ze ons half 1 's nachts pas naar een hotel en maakten ons 5 uur weer wakker omdat er om 6 uur een 3-daagse staking begon die al het verkeer lam legde. Toen het dan tijd werd om opnieuw in te checken bleek dat het vliegtuig meer dan volgeboekt was. 30 Mensen hadden wel een ticket maar geen stoel, Menno en ik waren één van die 30. Maar er gingen nog twee vluchten die kant op zodat we na veel moeite toch nog dezelfde dag naar Calcutta gingen. Calcutta was even een rustplaats voor ons om bij te komen van het reizen. We zijn 3 weken gebleven en werkten als

28 18 vrijwilligers voor Hoeder Teresa. Ze heeft 285 huizen voor de armen opgezet in India en andere landen waar 'haar zusters' de mensen verzorgen. Vrijwilligers zijn nodig om het dagelijkse werk te doen. Wij werkten voor geestelijke gehandicapten, TBC-patienten en mensen die bijna op sterven liggen. De slaapzalen schoonmaken, bedden verschonen, de mensen en hun kleding wassen waren onze dagelijkse klusjes. Eén van de slaapzalen was 'ochtends 'krekt as yn't bûthus', met alle uitwerpselen verspreid over de vloer. Als afsluiter gaven we ze eten en dan zat de dagtaak er weer op. Heel dankbaar werk en we zijn dan ook blij dat we hier een paar weken geweest zijn. Kerst ging een beetje aan ons voorbij maar oud en nieuw hebben we wel gevierd zoals het hoort. Op het dakterras van een hotel met andere vrijwilligers waar zelfs de Nederlandse oliebollen niet ontbraken. Beide families hebben ons trouwens deze dagen wel lekker verwend door ons 5 keer in het hotel te bellen. Inmiddels zijn we weer aan het rondtrekken, op naar wereldwonderen als de Taj Hahal en steden uit 1001 nacht maar daarover volgende keer meer. Henno en Dirkje. OPROEP BONTE AVOND. De Aktiviteitencommissie is van plan om in febr.1997 een Bonte Avond te organiseren. Kunt u zingen/dansen/springen/muziek maken of wat dan ook geef u dan op voor deze avond. Laat het ons weten. Opgave bij: Luitzen Greetje Aktiviteitencommissie Wytgaard.

29 ~I I ID =1 I Brédijk 40 * 9089 BV Wijtgaard ---- Tel Nieuwbouw Onderhoud Verbouw Renovatie Stallenbouw Erfverharding en betonpaden

30 Thuis aan ieders huis met een kompleet assortiment Verse zuivel Vers brood Groenten, fruit & aardappelen en een groot assortiment levensmiddelen Tevens kunnen wij u van Fruit- en Zuivelmanden voorzien. Bezorging in Wirdum, Wytgaard en Wartena e.o. FERRY VAN DE WERF, GREATE BUORREN 31, WIRDUM. TEL.:

31 .muiter DEAIIIB voor erf en tuin Overijsselsestr.weg T3 REDUZUM Tel Autotel ERFVERHARDINGEN - ZAND - GRIND - WOUDGROND - RODE UI~NSTEEN - BESTRATINGEN - BIELZEN - TUINHOUT - NATUURSTEEN VOOR TUINDECORATIE B~j volle vracht franco thu~s bezorgd --- Geopend: dinsdag t/rn vrijdag: / uur zaterdag: uur U BENT VAN HARTE WELKOM - DE KOFFIE IS KLAAR! ===============================================

32 * Nu een echte Supermarkt in de buurt * Rangesloten bij een van de grootste winkelorganisatie van Nederland * STEEDS VOORDELIGE RRNBIEDINGEN via televisie en folders huis aan huis *Llniek spaarsysteem voor gratis- kado's en een koopzegelsys teem voor een spaarpotje * Een Postkantoor In de winkel Boonstra Greate Buorren 9 WIRDUM tel Postkantoor tel Prive ~1:< -i. ".': :'.~ '''. :_.: '.. ",',:. :.-..,,'. ~':;'IW- ': : :::;

33 19 Ut Amerika oerwaaid? Sa fytsendewei of mei de auto ûnderweis, de binnendiken lans, sil eltsenien wat opfalen wêze. Oan it begj in (of is I t de ein) fan de reed nei in pleats binne de lêste tiid hoe langer hoe mear boarden delset. Hj irop stean dan de nammen fan de bewenners: man, frou en bern en ek fakentiids hokker bedriuw it wol is, lykas in fokbedriuw fan kij, hynsders, skiep en soms fan hûnen. Wurdt der wat aparts makke lykas biologyske ~siis of grienteferbou dan wurdt dat op it board :is reklame aan Ie dyk set. It iene board is al sierlike letters en wiene dizze Gtstalboardtsjes al folle earder 2n koe men de nammen fan fryske emigranten tsjinkomm~. Stadichoan komme der al mar mear "wenpleatsen".as de homeie net oan 'e dyk stiet en it spul by ' t simmerdei troch de beammen suver net te sjen is, timmert men sa dochs oan 'e wei! Sa is it ek mei it L3ngstek; dêr is aan de Gtstalling hiel wat wurk fan makke, mar wol dgdlik oanjûn wat dêr stiet en wa dêr wenje. Sjuch neiststeande foto. J.R.

34 20 US IISBAAN Wat 1eist dêr na sa iensum hinne, ' t Liket dat der gjin reedriders mear binne, Oanha1dende froast, makke dizze iisf1akte En der na ris hynsteiis fan bakte. Foarhinne, cl ferskate jierren 1yn, Ried men de baan yn 't earstoan suver fyn. Wie ' t folk hast net te halden en skuorren, Liet sjen dat de winter net sa lang duorre. Ja yn dy, na al wat, a1de tiden, Waard der fû1 om de earste striden. Jong en a1d, tl'ije aan 'e heak, of in pear, Estafette, man tsjin man, wa krige de ear? Iisbaan, hast de put der ut, bist te lider? By ' t lampeljacht en musyk noch ris in rider. It fûge1guod wie na ris ferdreaun. Jiie 't na wer ris i t a1denvetske j is preaun! J.R. Dochs noch libben op 'e iisbaan op 2 jan.1996: Willem Fopma en Jaring Boersma hawwe de hynders op skerp set!

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten Woordenlijst bij hoofdstuk 7 Deel 1 aanhebben (kleren) dragen Hij h een warme trui a, want het is koud. afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

Nadere informatie

De vakantie is dan wel voorbij, de zon schijnt (gelukkig) nog steeds. Wilt u uw kind ingesmeerd naar het kindcentrum brengen? Alvast bedankt!

De vakantie is dan wel voorbij, de zon schijnt (gelukkig) nog steeds. Wilt u uw kind ingesmeerd naar het kindcentrum brengen? Alvast bedankt! Na 6 weken schoolvakantie konden alle kinderen weer naar school. Op het schoolplein stonden allemaal schoolborden waar kinderen op mochten schrijven. Schooljaar 2016-2017, Ik hoop dat... Het is leuk om

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Maandag 28 juli 2014: een dagje dierenpark. Onze eerste activiteit was een dagje naar het dierenpark in Overloon. Iedereen ging gezellig mee, behalve Linda en Bas

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

Naam: TIJD EN SEIZOENEN

Naam: TIJD EN SEIZOENEN Naam: TIJD EN SEIZOENEN Tijd is belangrijk. Je moet op veel plaatsen op tijd komen. Op tijd op school, op tijd thuis, op tijd voor de bus of de trein. Om te zien hoe laat het is, kijk je op je horloge.

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Melkweg. Iedereen fit! Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: Sporten en bewegen

Melkweg. Iedereen fit! Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: Sporten en bewegen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Iedereen fit! Gezondheid: Sporten en bewegen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Iedereen fit, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Interview met de heer J.W. Wesselius

Interview met de heer J.W. Wesselius Interview met de heer J.W. Wesselius Op 4 mei jl. is de heer J.W. Wesselius in de Hofkamer komen wonen. Samen met zijn dochter heb ik hem uitgenodigd voor een interview, want twee weten altijd meer dan

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar.

Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar. WELCOME TO CANADA Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar. 7-11-2010 Bij aankomst Toronto moest ik mijn werkvergunning afhalen, maar omdat het

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Schrijfprijs NT2 2016

Schrijfprijs NT2 2016 Schrijfprijs NT2 2016 Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde... Inhoud: Bladzijde 2: Verslag van de prijsuitreiking in Antwerpen. Bladzijde 3: Wie zijn onze deelnemers? Even voorstellen. Bladzijde 4: Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen september 2003 Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen 630101 Hoe vul je de vragenlijst in? Beste leerling, Deze vragenlijst gaat over voeding. We willen graag weten hoe je daarover denkt.

Nadere informatie

De honden zijn ook helemaal gelukkig dat ze er weer is.

De honden zijn ook helemaal gelukkig dat ze er weer is. De opwarmende aarde 2010 begint heel anders dan gedacht. Ondanks onze erg gezellige tijd samen heeft Glenn bedacht dat de afstand te groot is en hij brengt het niet zo tactisch. Niet alles wat recht lijkt

Nadere informatie

SILLE WY EFKES DE GEASTEN OM?

SILLE WY EFKES DE GEASTEN OM? SILLE WY EFKES DE GEASTEN OM? bijdrage van Stichting Hattum de Vries Voor de wandelaars en fietsers die de route van de Geasten afleggen, is het veelal onbekend dat de situatie daar vroeger nogal verschilde

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Openbare Basisschool Cornelis Jetses Jaargetijden 6 1109 AR Driemond telefoon: 0294-414370 e-mail:info@cjetses.nl www.cjetses.nl Nieuwsbrief april 2010 Agenda Zaterdag 24 april Geinloop Meivakantie 30

Nadere informatie

Interviews: Wat is je naam? Marjolijn Zoodsma. Hoe oud ben je? 14 jaar. Wat wil je later worden? Hotel manager. Wat is je lievelingseten?

Interviews: Wat is je naam? Marjolijn Zoodsma. Hoe oud ben je? 14 jaar. Wat wil je later worden? Hotel manager. Wat is je lievelingseten? Kamp in Bakkeveen! Afgelopen weekend zijn we met 37 kinderen en 10 leiders naar een kampeerboerderij in Bakkeveen geweest. We vertrokken vrijdagmiddag om half 5 vanaf de parkeerplaats bij het korfbalveld.

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Gezelligheid op Vriezenhuis

Gezelligheid op Vriezenhuis Gezelligheid op Vriezenhuis In het natuurrijke Winterswijk Woold wonen Ineke Esselink-Prakke (70) en haar man Jan Esselink (84) op Landgoed Vriezenhuis. De voorname villa is ingericht voor logies en in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13, november 2009

Nieuwsbrief 13, november 2009 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 13, november 2009 Redactie: Mariska Elfrink Mozaïeken Als we straks met z n allen in WoonMere wonen, beschikken we ook over een heel mooi terras waar we met z n allen kunnen

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Opknappen van de

Nadere informatie

Scandinavië en Baltische staten

Scandinavië en Baltische staten Scandinavië en Baltische staten 1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 Hele gezellig avond gehad en na nog een lekker ontbijtje

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHGO. Juni 2013

Nieuwsbrief SHGO. Juni 2013 Nieuwsbrief SHGO Juni 2013 Beste mensen, eindelijk de laatste nieuwsbrief van onze stichting. Druk druk, het kwam er niet van. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is, integendeel! Wijnproefavond

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Rietveld school art by night Donderdag 20 februari van 18.30 tot 20.30 uur

Rietveld school art by night Donderdag 20 februari van 18.30 tot 20.30 uur Badhoevedorp, 2 februari 2014 JUBILEUMNIEUWSBRIEF 4. Dit is alweer de vierde jubileumnieuwsbrief. Het jubileumjaar is voor de helft voorbij en we kunnen wederom terugkijken op een aantal geslaagde feestelijke

Nadere informatie

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar.

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Er staat nu ook een nieuw tuinplan 2013 bij. Ik ben ook met houtsnippers

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD Opdracht 1: de pinpas de geldautomaten het geld het bedrag Opdracht 8 1. Hij betaalt in Nederland met de euro. 2. Wij wisselen geld. 3. Je hebt briefjes en munten.

Nadere informatie

Wat zie je er leuk uit!

Wat zie je er leuk uit! 89 89 HOOFDSTUK 6 Wat zie je er leuk uit! WOORDEN 1 Kies uit: kort paars steil krullen kapper 1 Het haar van de vrouw is niet zwart. Het is! 2 Gisteren ben ik bij de geweest. 3 Mijn zoon heeft in zijn

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016

Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016 Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016 Beste leden, Het tennisseizoen van 2016 zit er bijna op. Toch wordt er nog op ons tennispark druk getennist op de maandagochtend door de koffie tossers. Ook is er begonnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Van Overloon naar de Christinehoeve.

Van Overloon naar de Christinehoeve. Van Overloon naar de Christinehoeve. Carnavalsbeeld in Overloon. Ons eten bij de Heksenboom. Het eten is goed, de bediening heel attent en aardig, de lucht is weer blauw aan het worden en kinderen van

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie