InfoMil Nieuws 23. Inhoud Nummer 23, zesde jaargang, oktober Onder het motto Een wereld en een wil worden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InfoMil Nieuws 23. Inhoud Nummer 23, zesde jaargang, oktober 2001. Onder het motto Een wereld en een wil worden"

Transcriptie

1 InfoMil Nieuws 23 Inhoud Nummer 23, zesde jaargang, oktober Interview met Cees Moons, projectleider NMP4 3 Column: Noodsituaties en de Wet milieubeheer 4 Vragen aan de helpdesk 7 Vermijden pieken gasverbruik is vaak nadelig voor milieu Verschenen 8 Lucht: Monitoring verkeersbijdrage aan stedelijke luchtvervuiling 9 Zeer lage NO x -emissies bij katalytische gasturbines 10 Lucht: VOS-taakstelling 2010 en nieuw beleid Houtstof (verdacht) carcinogeen Criteriadocument Bijzondere Regelingen 11 Energie: MJA energie-efficiency 2 klaar voor ondertekening Voortgang convenant benchmarking vertraagd Het sportconvenant 12 Externe veiligheid: Implementatietraject Vuurwerkbesluit Bodem: Praktijkdagen handhaving Bsb 13 Bodem: Teksten NRB volledig herzien Eurobat: BREFs wachten op integratie in de praktijk 14 Afval- en emissiepreventie: Haalbaarheid preventiedoelstellingen beoordeeld SAM-regeling stimuleert preventieprojecten 15 FO-Industrie: Het elektronisch milieuverslag 16 LIM: Vierentwintig uur handhaving Agenda Aandachtsgebieden van InfoMil Onder het motto Een wereld en een wil worden in het nieuwe Nationaal Milieubeleidsplan de eerste schetsen gemaakt voor de volgende drie decennia milieubeleid. Concrete maatregelen voor nu staan in het NMP4 broederlijk naast een langetermijnaanpak van grote milieuproblemen. Het plan presenteert de fundamenten voor een toekomstvisioen dat steeds concreter moet gaan worden. Duurzaamheid, problemen niet afschuiven naar de toekomst of naar andere delen van de wereld, dat moeten we uiteindelijk bereiken. Misschien staat dat ver af van uw dagelijkse praktijk, maar ook die komt volop aan de orde in deze InfoMil Nieuws.

2 2 Interview NMP4: nadenken over duurzaamheid op lange termijn Een wereld en een wil, dat is de titel van het nieuwe Nationaal Milieubeleidsplan, het NMP4. Daarin zijn beleidslijnen te vinden voor de lange termijn, maar ook zeer concrete maatregelen. Wat zijn de achterliggende gedachten, en wat zijn de gevolgen van het nieuwe beleidsplan voor de lezers van InfoMil Nieuws? Cees Moons, projectleider NMP4 bij VROM, weet er meer van. Kunt u het NMP4 in het kort karakteriseren? Cees Moons: Het NMP4 richt zich op grote milieuproblemen waar we tot nu toe onvoldoende greep op hebben gekregen. Doorgaan op de gebaande paden heeft daarvoor weinig zin; er moet iets wezenlijk anders gebeuren. Het NMP4 bevat Veranderingen hoeven een nieuwe strategie voor echt niet altijd met geld grote en complexe problemen. De aard van deze of subsidies gekocht problemen maakt het nodig te worden om een ruimere horizon te kiezen. In tijd ligt die bij het jaar 2030, terwijl die van het NMP3 bij 2010 ligt. Daarmee geven we onszelf meer oplossingsruimte en kunnen we de grote milieuproblemen meer in hun samenhang bekijken. Cees Moons (foto s: Rinie Bleeker) Systeeminnovatie Een belangrijke term in het NMP4 is transitie. Wat is dat? Veel beleid is gericht op het optimaliseren van bestaande systemen. De auto is de laatste tijd met kleine stapjes steeds steeds minder milieubelastend geworden, maar in principe is het nog steeds dezelfde auto. Dat geldt ook voor de industrie. Voor veel problemen is dit een effectieve aanpak geweest. Maar voor de oplossing van grote milieuproblemen is systeemoptimalisatie onvoldoende. Voor de oplossing van het klimaatprobleem is op termijn een andere energiehuishouding nodig, die structureel anders van karakter is dan de huidige. Daar is een systeeminnovatie nodig. Een transitie is een grootscheeps veranderingsproces waarin overheid en vele maatschappelijke sectoren jarenlang doelgericht samenwerken, met als inzet een volledig duurzame ontwikkeling. Transities kennen een fase van voorontwikkeling, waarin van alles gebeurt, maar die nog niet leidt een verandering van het systeem. Denk aan research en development. Vervolgens zie je een versnellingsfase waarin het systeem als het ware in korte tijd omklapt en Het Nederlandse milieubeleid moet eraan bijdragen dat een gezond en veilig leven mogelijk is, in een aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten. NMP4 zich stabiliseert op een ander niveau. Dit nieuwe niveau wordt sterk bepaald door zaken die in de voorontwikkelingsfase aan de orde zijn geweest. Het ingewikkelde is dat transities altijd het resultaat zijn van op elkaar inwerkende krachten. Die kunnen elkaar versterken, maar ook tegenwerken. Dit introduceert allerlei onzekerheden en maakt dat de uitkomst van een transitie zich niet vooraf precies laat voorspellen. Een voorbeeld van zo n transitie is de overgang van de zeilvaart naar de stoomvaart. Zeilschepen en stoomschepen hebben tientallen jaren naast elkaar bestaan, maar plotseling is de zeilvaart verdrongen. We denken na over de condities die de overheid moet creëren om een versnelling, en daarmee een verandering teweeg te brengen. Het NMP4 geeft daar een aanzet voor; de nota wil een nieuwe weg aangeven en daarbij de eerste stappen zetten. We zoeken daarbij naar instrumenten die niet sturen op middelen, maar op te vermijden milieueffecten; we sturen meer op systeemniveau. Riolering en ruilverkaveling We proberen dus die transities te managen, of misschien kun je beter zeggen die actief te beïnvloeden. Vaak waren het externe factoren, zoals de markt, die een transitie bewerkstelligden. Maar er zijn ook gevallen waarin overheidsbeleid de ommekeer heeft veroorzaakt; de ruilverkaveling in de landbouw en de sluiting van de steenkolenmijnen zijn twee voorbeelden van overheidsgestuurde transities. Een ander voorbeeld is de aanleg van riolering en andere hygiënemaatregelen in de negentiende eeuw die een enorm positief effect hebben gehad op de volksgezondheid, geboortecijfers en uiteindelijk op de omvang van de bevolking. Dergelijke gevolgen kun je vooraf niet volledig voorspellen. De complexe vraagstukken waar het om gaat hebben met elkaar gemeen dat ze altijd heel veel mensen raken, dat je ze niet alleen op eigen kracht kunt oplossen, dat ze onzekerheden met zich meebrengen en dat voor een oplossing barrières doorbroken moeten worden. Neem de energievoorziening in de toekomst. Sommigen denken dat waterstof dé energiebron wordt, anderen denken dat we helemaal afhankelijk zullen worden van elektriciteit. Denk je eens De overheid moet in welke gevolgen dat soms streng zijn en alleen al voor de infrastructuur zal hebben! Hoe door zure appels ga je daar mee om, hoe heen durven bijten. maak je keuzes en hoe kun je het beste sturen? Voor dat soort vragen staan we. Dat vraagt om experimenten, over beperkingen heenkijken en maatschappelijke betrokkenheid. Het is daarom zo belangrijk dat negen bewindslieden hebben getekend voor dit beleid, want het raakt heel veel maatschappelijke terreinen. Voor elke transitie is het verhaal anders. Sommige spelen op wereldniveau, maar de landbouw is een complex probleemgebied dat bij uitstek ook vraagt om gebiedsgericht beleid. Daar zullen gemeenten en provincies dus een belangrijke rol spelen zoals in het klimaatconvenant als uitwerking van het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS). Het ministerie moet ervoor zorgen dat die beleidsmatige ruimte er is. Maar ook voor problemen als klimaatverandering is betrokkenheid van andere overheden essentieel. Door onder meer geld beschikbaar te stellen voor gemeentelijke en provinciale initiatieven proberen we daar ondersteuning aan te geven. Emissiehandel Over convenanten wordt in het plan gezegd dat die kritisch tegen het licht zullen worden gehouden, net nu het Rijk het Convenant benchmarking energie-efficiency heeft afgesproken, met een recordlooptijd van twaalf jaar. Met convenanten zijn uitstekende resultaten behaald, en ze zijn nog steeds niet uitgewerkt. Wel moet je heel goed evalueren en lering trekken uit de geschiedenis. Convenanten hebben nooit regelgeving vervangen, en zo kunnen we in de toekomst naast de convenanten ook andere instrumenten inzetten. Hoe verbeteren of veranderen we ons

3 3 instrumentarium om het resultaat te verbeteren, daar gaat het om. Zeker ook op langere termijn. Het benchmarkconvenant is heel waardevol, maar we moeten nu al nadenken over wat we na 2012 gaan doen, gelet op de uitdagingen waar we dan voor staan. Bijvoorbeeld werken aan een internationaal systeem voor emissiehandel. Dat is zo n nieuw instrument; door een plafond voor emissies vast te stellen, creëer je een schaarste en daarmee een waarde die verhandelbaar is. Het geeft meer zekerheid over het resultaat dan heffingen: je stelt vooraf een plafond en je weet daardoor precies hoeveel kilo CO 2 er uit de lucht verdwijnt. Daar staat onzekerheid over de te betalen prijs tegenover. We moeten wel heel goed nadenken over een sluitend systeem van emissiehandel. Je moet weten waar je aan begint, want eenmaal op weg kun je niet meer terug. De voordelen van de voorhoede In het NMP4 staat dat Nederland in de internationale gemeenschap het goede voorbeeld Het NMP4 in het kort Duurzaamheid, voorzorg en eigen verantwoordelijkheid zijn de leidende principes van het NMP4. Er is veel bereikt in het milieubeleid, maar er zijn grote milieuproblemen (zoals klimaatverandering) waar we geen greep op krijgen. We wentelen de gevolgen af op de generaties na ons en op de derde wereld. Daar moet uiterlijk 2030 een eind aan komen. Om de problemen werkelijk te kunnen aanpakken, is systeeminnovatie nodig. Dergelijke transities zijn net als de rest van het milieubeleid op de lange termijn gericht op een volledig duurzame ontwikkeling. Omdat de grote milieuproblemen vaak internationale problemen zijn, gaat Nederland een zeer actieve internationale milieudiplomatie voeren en geeft ons land het goede voorbeeld. De grote problemen kunnen we alleen aanpakken door de milieukosten volledig door te berekenen aan vervuilers en afnemers. wil geven. Gaan we ons weer opstellen als het braafste jongetje van de klas? Lokt de overheid daardoor niet weer het commentaar van de industrie uit dat we te ver voor de internationale muziek uitlopen? Het gaat er ons niet om een corrigerend vingertje op te steken. Nederland heeft wat te zeggen op milieugebied. Neem het instrument van de convenanten: overal ter wereld willen ze daar meer van weten. Onze invloed is veel groter dan je op grond van het aantal inwoners mag verwachten. Dat is gunstig: als je in de voorhoede zit, heeft dat duidelijke voordelen, ook economisch. We moeten ook wel, want de Nederlandse energie-intensieve economie is kwetsbaarder dan die op van andere landen. We zijn ook een klein en dichtbevolkt land, dus moet bijvoorbeeld veiligheid meer nadruk hebben. Meer aandacht voor veiligheid Op sommige punten is het NMP4 heel concreet, zoals over het veiligheidsbeleid. Er komen strengere wetten en regels. Het bedrijfsleven beschuldigt de minister ervan dat hij dit zonder overleg heeft doorgedrukt. Gemeenten en provincies moeten straks regels gaan uitvoeren waarvan de uitvoering mogelijk erg moeizaam zal gaan. Over een aantal onderwerpen is het NMP4 inderdaad heel uitgesproken. Dat heeft te maken met de aard van het probleem dat we proberen aan te pakken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gebieden verzuring en externe veiligheid. Die terreinen hebben prominent aandacht gekregen, en daar is het beleid op korte termijn harder neergezet. Als veiligheid of gezondheid in het geding zijn, moet je ingrijpen. Dat is veel absoluter dan bijvoorbeeld een aantrekkelijke leefomgeving of biodiversiteit, die ook doelstellingen zijn van het beleid. Een zaak als veiligheid is zo essentieel dat het Rijk op dat gebied een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid heeft. Burgers mogen ervan uitgaan dat de handhaving van veiligheidsregels uniform en geregeld gebeurt. Centrale regie is hiervoor onontbeerlijk. Weg met het gedogen In de Wet milieubeheer wordt een aantal beginselen opgenomen. Waarom is dat belangrijk? Het in de wet vastleggen van bijvoorbeeld het beginsel de vervuiler betaalt is vooral bedoeld om dat geen dode letter te laten zijn en ze een grotere hardheid te geven in de maatschappelijke ontwikkeling. We leggen de rekening meer dan tot nu toe het geval was bij de vervuiler. Stel dat je bij opslag en transport van gevaarlijke stoffen ook de maatschappelijke kosten van indirect ruimtebeslag zou doorberekenen, dan lossen veel van de problemen zich waarschijnlijk vanzelf op. Veranderingen hoeven echt niet altijd met geld of subsidies gekocht te worden, al is dat vaak wel makkelijker. De boodschap is: overheid, hou je rug recht. De titel van het nieuwe beleidsplan is niet voor niks Een wereld en een wil: uitvoering is een kwestie van willen, van politieke, bestuurlijke wil. Veranderingen doen altijd ergens pijn, en hebben winnaars en verliezers. Samenwerking met het bedrijfsleven heeft veel goede elementen, maar mag niet leiden tot het laten verslappen van de handhaving. Soms is er een diffuusheid van verantwoordelijkheden, en die moet eruit. Kok zei het laatst al: weg met het gedogen. Dat betekent dus dat de overheid soms streng moet zijn en door zure appels heen moet durven bijten. De projectgroep NMP4 met minister Pronk (foto: VROM) Raymond Kavsek Noodsituaties en de Wet milieubeheer (foto: Rinie Bleeker) Een van de dingen die de mond- en klauwzeercrisis ons heeft geleerd is dat de Wet milieubeheer niet goed werkt in noodsituaties. De Wm kent weliswaar een regeling voor ongewone voorvallen (Hoofdstuk 17), maar die is niet van toepassing als zo n voorval zich buiten de eigen veehouderij voordoet. Een praktijkvoorbeeld vormt een vervoersverbod, zoals na de uitbraak van MKZ. Bedrijven in een bepaald gebied mogen hun melk, mest en dieren dan niet meer vervoeren, en daardoor ontstaan binnen de inrichting capaciteitsproblemen. De enige manier om negatieve milieugevolgen te voorkomen, of op zijn minst te beperken, is over te gaan op gedoogbeleid: tijdelijk gedogen van extra opslagcapaciteit binnen de inrichting, gedogen dat er melk wordt geloosd op de sloot, of gedogen dat er meer dieren in de stal staan dan de vergunning toestaat. Op grote schaal gedogen dus, en dat terwijl we in Nederland de gedoogcultuur nu net wilden terugdringen. Maar ook vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is gedogen vaak ongewenst, zeker als er meerdere oplossingen denkbaar zijn en bevoegde gezagen elk hun eigen (regionale) gedooglijn volgen. InfoMil ontwikkelt momenteel een handreiking, waarin staat hoe we vanuit milieuhygiënisch en milieujuridisch oogpunt kunnen omgaan met noodsituaties bij veehouderijen. Nog beter is het misschien om in de Wm een bepaling op te nemen dat de minister in noodsituaties speciale maatregelen kan afkondigen, die de milieuvergunning van een bedrijf tijdelijk buiten spel kunnen zetten. Raymond Kavsek InfoMil, secties Landbouw en Bestuurlijk-juridisch

4 4 Vragen aan de helpdesk LUCHT NER OPLOSMIDDELENBESLUIT CONTROLE OP NAVERBRANDERS Een bedrijf maakt onder meer metalen kabelgoten, waarvan de onderdelen eerst worden ontvet met een VOS-houdend middel en Welke controlemethode leg ik op voor de VOS-emissie van een daarna met een VOS-houdende coating worden behandeld. Onder verpakkingsdrukkerij waar een naverbrander is geïnstalleerd? welke activiteit van bijlage IIA van het Oplosmiddelenbesluit valt het (foto: Benelux Press) bedrijf dan? Oppervlaktereiniging van materialen met VOS valt onder activiteit 4 of 5, afhankelijk van de soort VOS waarmee gereinigd wordt. Het coaten van metalen producten valt onder activiteit 8. Voor dit bedrijf zijn dus twee activiteiten van toepassing. Dat betekent dat voor beide activiteiten afzonderlijk gekeken moet GELUID INDUSTRIELAWAAI worden of het verbruik van VOS op jaarbasis hoger is dan de drempelwaarden die genoemd zijn in bijlage IIA van het besluit. Het reinigen van de verfspuitapparatuur valt overigens niet onder de activiteit oppervlaktereiniging, maar wordt meegerekend onder de activiteit coaten. Wat is de juridische status van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening? Kan of moet in de milieuvergunning naar de handreiking worden verwezen, ook wanneer er nog geen lokaal geluidsbeleid is vastgesteld? De handreiking zelf heeft geen formele juridische status; dat wordt in het document ook aangegeven. Wel moeten geluidsnormen in de milieuvergunning gebaseerd zijn op de handreiking, waarbij afwijkingen gemotiveerd dienen te worden. Wanneer er nog geen lokaal geluidsbeleid is vastgesteld, zijn hoofdstuk 2 en 3 van de handreiking niet van toepassing, de overige hoofdstukken wel. Het belang van de handreiking blijkt uit het feit dat de minister van Verkeer en Waterstaat naar het document verwijst in reactie op vragen van Tweede-Kamerleden dd. 17 januari 2001 (betreffende geluidhinder door het uitvliegen van traumahelikopters): Het is het voornemen van mijn ambtgenoot van VROM de bij de vergunningverlening veelal gebruikte Handreiking industrielawaai en vergunningverlening op zeer korte termijn zodanig te wijzigen, dat er een expliciete categorie komt inherente maximale geluidsniveaus bij ongevallen en brandbestrijding in hoofdstuk 5, dat gaat over het opstellen van geluidsvoorschriften. Voor de beantwoording van deze vraag volgen we de systematiek van de keuze van de controlemethode ( 3.7.2) en het gebruik van emissierelevante parameters (ERP s) in de NeR. ( 3.7.3) Inventariseren van de storingsemissie Stel: de emissie van een verpakkingsdrukkerij bedraagt 5 kg vluchtige organische stoffen per uur. Deze emissie bestaat voor het grootste deel uit VOS die is ingedeeld in klasse g.o.3; de emissie is gasvormig en komt continu vrij. Met behulp van een thermische naverbrander wordt de emissie gereduceerd tot 0,25 kg per uur. De storingsemissie is de emissie die kan optreden bij het falen van de naverbrander. Die bedraagt in dit geval dus 4,75 kg per uur (4750g/uur). Bepalen van de storingsfactor F en het controleregime Het controleregime wordt bepaald door de verhouding tussen de storingsemissie en de massastroomtoetsingswaarde, gedefinieerd als de verhoudingsfactor F. De massastroomtoetsingswaarde is een maat voor de schadelijkheid van de geëmitteerde stoffen. Voor stoffen die zijn ingedeeld in de klasse g.o.3 bedraagt deze 3000 g/uur ( 3.7.2, tabel 2). De verhoudingsfactor F is dus 4750/3000 = 1,6. Voor een factor F tussen 1 en 10 geldt controleregime 1 (zie tabel 1 uit 3.7.2). Inventariseren van de mogelijke controlevormen In tabel 1 van staan de mogelijke controlevormen voor dit regime aangegeven: tenminste eenmalig meten én de emissie bewaken met tenminste een ERP van categorie 2 of 3. Een ERP van categorie 2 geeft een betrouwbare kwalitatieve indruk van de samenstelling van het afgas. Een ERP van categorie 3 geeft aan of een installatie volgens ontwerp of op de gewenste wijze functioneert en biedt daarmee een goede indicatie van de emissie. Tabel 3 van geeft als keuzemogelijkheden bij thermische naverbranding ERP 1/2b, 2c of 3d/e/f (de cijfers verwijzen naar de ERPcategorie en de letters naar de betreffende parameter in tabel 4). In dit geval kan men dus binnen categorie 2 kiezen uit continue CO-concentratie meting (2b) of temperatuurmeting in de verbrandingskamer (2c). Daarnaast kan binnen categorie 3 gekozen worden voor het meten van het debiet van de te verbranden afgasstroom, in samenhang met het gasdebiet van de bijstook en de drukval over de reactor (3d/e/f). Vaststellen van de controlemethode Tenslotte kan in de vergunning de controlemethode worden vastgelegd. Het bevoegd gezag kan overwegen om in de voorschriften op te nemen dat het meetregime kan worden aangepast (naar boven of beneden), afhankelijk van het presteren van de installatie.

5 5 Geen wetgeving Bij de InfoMil-helpdesk krijgen we regelmatig de vraag of we wetgeving of uitspraken van de Raad van State op kunnen sturen. Helaas kunnen we dat niet. U kunt uitspraken opvragen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (geef daarbij het nummer door) of bij de commerciële databanken; alle uitspraken vanaf eind vorig jaar zijn bovendien in te zien op Wetgeving kunt u behalve bij de commerciële databanken ook vinden op (alle regelgeving vanaf 1995). BODEM EISEN AAN KWALITEITSVERKLARING EN PARTIJKEURING BOUWSTOFFENBESLUIT LUCHT OPLOSMIDDELENBESLUIT Een bestaand bedrijf zegt dat het pas in 2007 maatregelen hoeft te nemen om VOS-emissie te reduceren, omdat het oplosmiddelenbesluit dit zou voorschrijven. Klopt dit? (foto: Benelux Press) Hoe kun je een erkende kwaliteitsverklaring en een partijkeuring herkennen, en waarop moet je specifiek letten? Kwaliteitsverklaring Bij een erkende kwaliteitsverklaring op grond van het Bouwstoffenbesluit moeten de volgende documenten getoond kunnen worden: Het certificaat (wordt afgegeven per producent) Dit certificaat beslaat meestal meerdere bladzijden. Op het eerste blad staat om hoeveel bladzijden het gaat: controleer goed of alle bladzijden aanwezig zijn. Ook moet op pagina 1 het KOMO- of NL-BSB-logo zijn weergegeven. Op de andere bladzijden van het certificaat staat belangrijke informatie over het product en zijn toepassing. Dit is overwegend civieltechnische informatie; slechts een deel ervan betreft het Bouwstoffenbesluit. De afleverbon (wordt afgegeven per partij) De afleverbon legt de relatie tussen het certificaat en het geleverde product. Op het certificaat staat welke informatie de afleverbon moet bevatten. Los van deze administratieve controle moet ook in het werk gecontroleerd worden of het product inderdaad overeenkomstig de erkende kwaliteitsverklaring wordt toegepast; controleer bijvoorbeeld of de toepassingshoogte op het certificaat overeenkomt met de feitelijke toepassingshoogte in het werk. Op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (www.bouwkwaliteit.nl) kunt u controleren of de producent voor het betreffende product (nog) is gecertificeerd. Partijkeuring Een erkende partijkeuring op grond van het Bouwstoffenbesluit is een keuring overeenkomstig het Gebruikersprotocol schone grond en bouwstoffen (hoofdstuk 1van Bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit). Op het rapport van de partijkeuring wordt als bewijs hiervan het afgebeelde logo weergegeven. Zowel het rapport zelf als de analysecertificaten moeten het logo bevatten. De gegevens die in de rapportage moeten worden opgenomen, zijn terug te vinden in hoofdstuk 1, 14, van Bijlage F. De website van VROM (www.minvrom.nl) geeft uitsluitsel of de instantie die de keuring heeft uitgevoerd een aangewezen instantie is. Overigens moeten zowel het adviesbureau dat de monsters heeft genomen als het laboratorium dat de analyses heeft uitgevoerd aangewezen instanties zijn. Nee. De emissiegrenswaarden uit het besluit voor bestaande installaties worden inderdaad pas in 2007 van kracht, maar het bestaande beleid (zoals VOSmaatregelen uit de NeR en de Milieubeleidsovereenkomst NER NOGMAALS: EMISSIE-EISEN LASROOK Grafische Industrie) blijft voor deze installaties gewoon van toepassing. Dit betekent dat zekere maatregelen op de gebruikelijke manier in de Wm-vergunning moeten worden opgenomen. Naar aanleiding van de beantwoording van een vraag over de emissie-eisen aan lasrook in de rubriek Vragen aan de helpdesk in InfoMil Nieuws 22 (p. 6: Welke emissie-eisen kan ik stellen aan een bedrijf waar alleen ongelegeerd staal wordt gelast? ) hebben wij een brief ontvangen van FME-CWM, de Vereniging van ondernemingen in de metaal-, kunststof-, elektronica en elektrotechnische industrie en aanverwante sectoren. FME-CWM wijst ons op onduidelijkheden die zouden kunnen ontstaan na lezing van het betreffende antwoord (en dan vooral de tekst over nageschakelde technieken bij het gebruik van meer dan 1000 kg toevoegmateriaal). Om die onduidelijkheden te voorkomen, geven wij hieronder een nadere toelichting. In hoofdstuk 2 van de NeR staat dat maatregelen altijd op hun redelijkheid moeten worden getoetst, dus ook het voorschrijven van een nageschakelde techniek bij een verbruik van meer dan 1000 kg toevoegmateriaal. In het convenant voor de metaalen elektrotechnische industrie wordt met betrekking tot deze toetsing ook nog onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. Dit staat beschreven in het stappenschema van de module lassen van het Werkboek milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie: Bij meer dan 1000 kg lasdraad en/of elektrodes wordt in bestaande situaties in overleg met het bevoegd gezag bepaald of nabehandeling van lasrook met een nageschakelde techniek nodig is. De NeR is hierbij het referentiekader. Bij meer dan 1000 kg lasdraad en/of elektrodes moet in nieuwe situaties altijd nabehandeling van lasrook met behulp van een nageschakelde techniek plaatsvinden, tenzij wordt aangetoond dat de in tabel 3 opgenomen emissie-eisen (dit zijn emissie-eisen uit de NeR die in het werkboek zijn overgenomen, red.) niet worden overschreden en uit het oogpunt van kosteneffectiviteit in redelijkheid geen nabehandeling kan worden gevergd.

6 6 BESTUURLIJK-JURIDISCH ONTGEURINGSINSTALLATIE Is het op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer mogelijk een doelmatige ontgeuringsinstallatie te eisen? Pas op voor nep-meldingsformulieren Er zijn valse meldingsformulieren voor amvb s op grond van artikel 8.40 in omloop. Zo is onlangs een vervalst formulier opgedoken van het nog niet van kracht geworden Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer. Het bleek te gaan om een meldingsformulier van InfoMil voor het Besluit bouw- en houtbedrijven, waarover de titel de woorden Voorzieningen en installaties waren geplakt. InfoMil heeft op dit moment formulieren voor zes 8.40-amvb s: Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer Besluit detailhandel- en ambachts bedrijven milieubeheer Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer. Op onze website kunt u altijd de laatste stand van zaken vinden. BESTUURLIJK JURIDISCH ARTIKEL 8.19-WM Een bedrijf wil geen gebruik meer maken van een deel van de (foto: Zefa ) vergunning, bijvoorbeeld omdat het een deel van het terrein heeft afgestoten. Kan met een 8.19-melding worden volstaan of moet de Ja, dat is mogelijk. Over de wijze nadere eis te stellen ten aanzien vergunninghouder een verzoek indienen om de vergunning gedeelte- waarop deze eis juridisch moet van de aanwezigheid, de uitvoe- lijk in te trekken? worden ingevuld heeft de Afde- ring en het onderhoud van een ling bestuursrechtspraak van de ontgeuringsinstallatie als bedoeld Het is niet mogelijk om via een Wm van toepassing zijn: als het Raad van State zich op 3 mei in voorschrift melding de vergunning bedrijf niet binnen drie jaar na 2001 uitgesproken. De uitspraak Kortom, de Raad van State (gedeeltelijk) in te trekken. De het onherroepelijk worden van de ging specifiek in op de uitleg van oordeelt dat de doelmatigheid achtergrond hiervan is dat hier- vergunning de inrichting voltooit voorschrift onder b, in de van een ontgeuringsinstallatie voor in de Wm een procedure is en in werking brengt, vervalt het bijlage bij genoemd besluit. In dit moet worden geregeld via de geformuleerd (artikelen 8.25 en betreffende deel van de vergun- voorschrift wordt een ontgeu- voorschriften en , met de bijbehorende Awb- ning van rechtswege. Hiervoor is ringsinstallatie of een twee-meter- In de praktijk ging men er in dit procedure), die niet omzeild kan geen procedure nodig. De bovendakse afvoerpijp geëist. soort situaties nogal eens van uit worden via de oneigenlijke weg vergunning kan op grond van De Raad van State oordeelde als dat met voorschrift impliciet van 8.19 Wm. Dit is voor de oude artikel 8.18 ook deels vervallen, volgt: een doelmatige ontgeurings melding al bepaald door de bijvoorbeeld als die activiteit Het voorschrift biedt een keuze- installatie werd bedoeld.* Afdeling Bestuursrechtspraak waarvoor de bouwvergunning is mogelijkheid tussen een uitmon- De wetgever heeft die bedoeling ( /1, , AB verleend, niet uitgevoerd is. ding op voldoende hoogte dan overigens ook gehad: in het 2000, 258; StAB 00-44, JM 00- NB Sinds kort staat een groot wel het toepassen van een ont- Besluit detailhandel en ambachts Het bedrijf zal daarom een aantal vragen en antwoorden geuringsinstallatie. Uit de tekst bedrijven milieubeheer is een verzoek tot intrekken moeten over het nieuwe meldingenstelsel van het voorschrift kan niet overeenkomstig voorschrift opge- doen. Doet het dat niet, dan kan (artikel 8.19 Wm) op onze worden opgemaakt dat tevens nomen (voorschrift 1.4.4) waarin de gemeente het betreffende deel website. Het materiaal is te wordt beoogd de werking van de de keuze wordt gegeven tussen van de vergunning intrekken als vinden op > ontgeuringsinstallatie te waarbor- een bovendakse afvoerpijp of een daar gedurende drie jaar geen overig > Wm Eind 2001 gen. Daartoe zijn in de bijlage de doelmatige ontgeuringsinstallatie. gebruik van is gemaakt (art. publiceert InfoMil hierover een voorschriften en Het ministerie van VROM zal het 8.25, lid 1, onder c). boek met vragen en antwoorden. opgenomen. In voorschrift besluit op dit punt dan ook repa- Overigens kan ook artikel 8.18 is bepaald dat van een afzuigin- reren: in voorschrift zal het stallatie als bedoeld in voorschrift woord doelmatige worden een vetvangend filter zo toegevoegd. Tot die tijd wordt vaak als voor een goede werking geadviseerd de voorschriften nodig is, wordt vervangen of en te gebruiken. schoongemaakt en een ontgeuringsinstallatie zo vaak als voor een goede werking nodig is, wordt vervangen of geregenereerd. Voorschrift 4.4.1, aanhef en onder a, geeft verweerder de bevoegdheid zo nodig een * Vanuit de praktijk wordt er overigens op gewezen dat ook voorschrift (in de aanhef en onder a) een directe relatie legt naar een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in voorschrift 1.4.3, en dat daarom via dit voorschrift niet de doelmatigheid van de installatie kan worden geregeld. Wel zou artikel 5 (lid 1 onder b) de mogelijkheid bieden om een nadere eis te stellen ter invulling van de zorgvuldigheidsnorm zoals geformuleerd in voorschrift van het besluit. Maar zoals gezegd oordeelt de Raad hierover anders. InfoMil Helpdesk (070)

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie

Alara: rekbaar maar onmisbaar

Alara: rekbaar maar onmisbaar 16 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 16, vierde jaargang, december 1999 Inhoud Interview: Het Alara-principe Van Alphen over: Integratie Vragen aan

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken Circulaire Energie in de milieuvergunning Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Economische Zaken Den Haag oktober 1999 CIRCULAIRE ENERGIE IN DE MILIEUVERGUNNING

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Nieuwe toetsing Raad van State vraagt motivering vergunning

Nieuwe toetsing Raad van State vraagt motivering vergunning 11 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 11, derde jaargang, oktober 1998 Inhoud Interview: Twee specialisten milieurecht over nieuwe toetsing Raad van State Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 003 Milieuprogramma 2002 2005 Nr. 2 PROGRAMMA Inhoud MILIEUPROGRAMMA 2002 2005 5 DEEL I: ACCENTEN IN DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID 7 1.

Nadere informatie

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan 12 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 12, derde jaargang, december 1998 Inhoud Interview: Ad de Lange over Het betere werk, een IPO-project dat de kwaliteit

Nadere informatie

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft?

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte: geen luxe maar noodzaak Afvalpreventie: een oude bekende Energiebesparing: in opmars Verkeer en vervoer: een lastiger onderwerp Grondstoffen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 1 FEBRUARI 2008 INHOUD OVERHEID 1.1 Adviesraden pleiten voor intensivering en verbreding van klimaatbeleid verkeer en

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie