B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G"

Transcriptie

1 B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 22 juni 2017 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening en mededelingen Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Berichten van verhindering: De heer H.J. Raben/D66 De heer G.J. Scholten/VVD De heer G.J. Alberts/PvdA arriveert om uur Hoofdelijke stemming begint bij nr.3, de heer Bruning/IPV Mededelingen: geen. 2. Vaststelling agenda De heer Bruning/IPV stelt voor dat de fracties de eerste termijn gebruiken voor de behandeling van de moties en dat het college zijn eerste termijn gebruikt voor een reactie op de laatste vier aangekondigde moties. Het voorstel krijgt geen raadsbrede steun, zodat de procedure wordt gevolgd die vooraf is afgesproken. Ook voor het overige wordt de agenda conform voorstel vastgesteld. Hamerstukken Voorgesteld wordt te besluiten om: 3. Jaarstukken Jaarstukken 2016 vast te stellen 2. Een 3-tal investeringsuitgaven goed te keuren: 1. een tweetal investeringen aan het gemeentehuis ad een investering software BGT ad Een bedrag van van het positieve saldo 2016 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Ruimte voor Eerbeek 4. Het resterende saldo 2016 van toe te voegen aan de vrije reserve Besluit: zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming is het voorstel aangenomen. 4. Meerjarenprognose Grondexploitaties 2017 Voorgesteld wordt te besluiten om: 1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017 met als kenmerk INT met de daarbij behorende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen; 2. Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot geheimhouding op de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017 met kenmerk INT te bekrachtigen; 3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken bedoeld in beslispunten 1 en 2. Besluit: zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming is het voorstel aangenomen. 1

2 Bespreeekpunten 5. Voortgangsrapportage Koersdocument Duurzame Energie Het betreft een collegebesluit ter kennisneming voor de raad. Diverse fracties voeren het woord. Toezegging wethouder Van Ooijen: In september 2017 ontvangt de raad een voorstel m.b.t. de duurzaamheidslening. 6. 1e bestuursrapportage 2017 Voorgesteld wordt te besluiten om: 1. de bijgevoegde bestuurs-rapportage vaststellen en de financiële effecten hiervan in de financiële begroting verwerken, zoals per programma is aangegeven; a. de mutaties voor programma 1 met verlagen, b. de mutaties voor programma 2 met verhogen, c. de mutaties voor programma 3 met verhogen, d. de mutaties voor programma 4 met verlagen, e. de mutaties voor programma 5 met verhogen. 2. het negatieve resultaat van te verrekenen met de Vrije Reserve. Stemverklaring: mevrouw Jolink/VVD mede namens de leden van haar fractie. Besluit: zonder hoofdelijke stemming is het voorstel unaniem aangenomen. 7. Perspectiefnota Voorgesteld wordt te besluiten om: 1. de perspectiefnota vast te stellen als basis voor het opstellen van de programmabegroting Amendement 01- VVD: Centrum Brummen is ingediend, doch vóór stemming ingetrokken. Besluit m.b.t. het raadsvoorstel: zonder hoofdelijke stemming is het voorstel unaniem aangenomen. Moties Hieronder worden alle moties die vooraf zijn aangekondigd opgesomd. Alleen van de moties die in stemming zijn gebracht is de volledige tekst opgenomen. Motie 1 VVD: Oprichting ondernemerspanel: ingetrokken Motie 2 VVD: Inrichting jaarstukken (1) - in de Perspectiefnota bij alle programma s de eerste kolom van de toelichting op de financiële ontwikkelingen luidt: Begroting 2016 nw (na wijziging) - ten tijde van de aanbieding van de Perspectiefnota de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar beschikbaar zijn - bij weergave van de voorlopige cijfers over het voor- 2

3 gaande jaar de toelichting op de financiële ontwikkelingen in de P-nota een half jaar actueler is verzoekt het college: - bij de aanbieding van de Perspectiefnota 2018 de (eerste) kolom Begroting 2017 nw (na wijziging) te vervangen door: Jaarrekening 2017 vc (voorlopige cijfers) Besluit m.b.t. motie 2: zonder hoofdelijke stemming is de motie aangenomen, met de aantekening dat de twee leden van de IPV-fractie worden geacht tegen te hebben gestemd (15V-2T) Motie 3 VVD: Inrichting jaarstukken (2) - in de Perspectiefnota soms voordelige saldi of bedragen worden aangegeven als - E 100, soms als - E 100 V - nadelige saldi of bedragen worden aangegeven als E 100, soms als E 100 N - deze wijze van vermelding tot onduidelijkheid en onleesbaarheid leidt verzoekt het college: - bij de aanbieding van toekomstige Perspectiefnota s en programmabegrotingen ter wille van de leesbaarheid voordelige bedragen/saldi te vermelden als E 100 V en nadelige als E 100 N (met andere woorden het teken te laten vervallen) Besluit m.b.t. motie 3: zonder hoofdelijke stemming is het voorstel niet aangenomen, met de aantekening dat de vier leden van de VVD-fractie en het ene lid van D66 geacht worden te hebben vóór gestemd (5V- 12T) Motie 4 Lokaal Belang: Cultuur - er in de voorliggende Perspectiefnota slechts éénmalig een algemene melding wordt gemaakt van een budget voor cultuur in onze gemeente. - deze weliswaar ressorteert onder programma 4 (Samenleving) maar niet specifiek wordt aangegeven met een budget. - cultuur een belangrijk aspect is in onze samenleving en dus ook meer aandacht verdient verzoekt het college: 3

4 - Dit onderwerp pregnanter en specifieker te benoemen in haar programma s zodat duidelijk wordt hoe er met cultuur wordt omgegaan. Besluit m.b.t. motie 4: zonder hoofdelijke stemming is de motie niet aangenomen, met de aantekening dat de vier leden van de PvdA-fractie, de drie leden van Lokaal Belang en het ene lid van D66 geacht worden te hebben vóór gestemd (8V- 9T) Motie 5 Lokaal Belang: Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer: ingetrokken. Motie 6 Lokaal Belang en D66: Omgevingswet - er in de perspectiefnota nauwelijks gelden en ambtelijke uren zijn vrijgemaakt om het proces rond de invoering van de Omgevingswet in werking te laten treden. - deze invoering een lange tijd van voorbereiding nodig heeft waarbij de inwoners vanaf het begin in regelmaat worden meegenomen. verzoekt het college: - Voor het einde van dit jaar te komen met een voorstel waaruit blijkt dat het proces van genoemde invoering wordt opgestart vanaf het begin van 2018, met daarbij een duidelijk stappenplan en inzet van gelden en ambtelijke uren voor de begeleiding. Besluit m.b.t. motie 6: zonder hoofdelijke stemming is de motie aangenomen, met de aantekening dat de vier leden van de PvdA-fractie en de twee leden van de IPV-fractie worden geacht tegen te hebben gestemd (11V-6T) Motie 7 CDA: Financiële na-ijleffecten van de reorganisatie van de ambtelijke organisatie: niet ingediend. Motie 8- CDA: Financiële specificatie programma Sociaal Domein: niet ingediend. Motie 9 D66: Waar staat energiek Brummen - het college met de uitvoering van het Koersdocument Duurzame Energie een goede weg is ingeslagen om over een breed front in verschillende rollen acties ondersteunt en faciliteert. 4

5 - Dit graag laat zien roept het college op: - Een Opgewekte Meter te plaatsen in de hal van het Gemeentehuis waarop getoond wordt hoe ver Brummense huishoudens gevorderd zijn met het zelf opwekken van Energie Besluit m.b.t. motie 9: zonder hoofdelijke stemming is de motie unaniem aangenomen. Motie 10 D66: Extra impuls duurzaamheid woningen - het college met de uitvoering van het Koersdocument Duurzame Energie een goede weg inslaat om over een breed front in verschillende rollen acties te ondersteunen en faciliteren - in 2050 alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal moeten zijn - er nog een hele weg te gaan is om de Brummense ambitie te halen om in 2030 energieneutraal te zijn - het een goed signaal zou zijn wanneer de gemeente in 2018 een nieuwe subsidie zou realiseren om bovenstaand te bereiken roept het college op: - om in de begroting van 2018 een bedrag op te nemen van ,- ter stimulering van particulieren voor het gebruik van innovatieve manieren om energie te besparen, te bewaren en/of op te wekken. Besluit m.b.t. motie 10: zonder hoofdelijke stemming is de motie niet aangenomen, met de aantekening dat het ene lid van D66 geacht wordt te hebben vóór gestemd (1V- 16T) Motie 11- IPV en VVD: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en Gelders Energieakkoord. Overwegende dat: In de perspectiefnota is gekozen een lijstje niet opgenomen onderwerpen op te nemen. Dit is bijlage 4 uit de perspectiefnota. Het kennelijk de bedoeling is onderwerpen uit deze lijst alsnog op te kunnen nemen. De gemeente Brummen vastgelegd heeft dat de komende 12 jaar tot 2030 de tijd gebruikt moet worden om de gemeente energieneutraal te maken. Kort geformuleerd: In de gemeente wordt evenveel energie gebruikt als in de 5

6 gemeente wordt opgewekt. Dit geldt voor de totale energiebehoefte van bedrijven, instellingen en huishoudens. De gemeente een voorbeeldige gemeente wil zijn. Dit betekent dat de gemeente haar energie gebruik volledig binnen de gemeente opwekt. Dit zo snel als mogelijk gerealiseerd moet worden. constaterende dat: De eerste stappen zijn een aantal investeringen wel op te nemen in de perspectiefnota. Financieel betekent dit een structurele extra investering van ,-- verdeeld over de jaren 2018, 2019, 2020 en Dit betreft de posten 2 tot en met 9 uit bijlage 4 Dit Voor de jaarschijf 2018 een last betekent in de begroting van extra 25124,--. De gemeente het Gelders Energie Akkoord mede financiert. Voor financiering van het Gelders Energie Akkoord voor 2018 een extra uitgave benodigd is van 15405, -. Dit betreft de posten 20 tot en met 22 uit bijlage 4 Verzoekt het college: In de Programmabegroting de onderdelen 2 tot en met 9 en de onderdelen 20 tot en met 22 uit bijlage 4 toe te voegen aan programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Het eerste bedrag 25124,-- te dekken binnen het programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer; het is een structurele uitgave. Het tweede bedrag 15405,-- te dekken uit de Algemene Reserve; dit is een incidentele uitgave. En gaat over tot de orde van de dag. Besluit m.b.t. motie 11: zonder hoofdelijke stemming is de motie aangenomen, met de aantekening dat de drie leden van de CDA-fractie worden geacht tegen te hebben gestemd (14V-3T) Motie 12 VVD: Extra middelen voor kinderen in armoede - er extra geld vanuit de Rijksoverheid naar de gemeenten gaat voor kinderen in armoede; - mevrouw Klijnsma met de VNG heeft afgesproken dat gemeenten dit geld extra inzetten en alleen gebruiken voor spullen, activiteiten en diensten voor kinderen: - de gemeente Brummen structureel euro voor dit doel ontvangt. - er beleid in ontwikkeling is in de vorm van een beleidsnotitie. Constateert: - Dat in de perspectiefnota niet duidelijk naar voren komt 6

7 dat het bedrag van euro is geoormerkt voor de doelgroep kinderen in armoede; - Dat in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA van 24 mei 2017 over kinderen die opgroeien in armoede te lezen valt dat de extra middelen van euro vanaf 2018 zijn toegevoegd aan het structurele budget minimabeleid. Verzoekt het college: - In de begroting van 2018 het bedrag van euro te reserveren uitsluitend voor kinderen in armoede en niet op te laten gaan in het structurele budget minimabeleid. En gaat over tot de orde van de dag Stemverklaring: mevrouw Sjerps/PvdA, mede namens de overige leden van haar fractie. Besluit m.b.t. motie 12: zonder hoofdelijke stemming is de motie niet aangenomen, met de aantekening dat de vier leden van de VVD-fractie en het ene lid van D66 geacht wordt te hebben vóór gestemd (5V- 12T) Motie 13 VVD: Visie op wonen - een perspectiefnota voorligt waarin het college op het gebied van wonen voor zichzelf een rol ziet van regisseren, faciliteren en toetsen; - een opgave in het duurdere segment overgelaten wordt aan de particuliere sector; - de balans met middeldure huurwoningen niet verloren mag gaan; - veel starters geen hypotheek kunnen krijgen maar teveel verdienen voor sociale huur; - voldoende beschikbare middeldure huurwoningen zorgen voor een betere doorstroming. Constateert: - Dat er weliswaar een woonvisie ligt maar de categorie midden en hogere inkomens binnen onze gemeente daarmee niet voldoende bediend kan worden; - Dat de gemeente weliswaar geen woningen bouwt maar het belang voor woningen in het middensegment dermate groot is; - Dat het college, naar de mening van de VVD, hierin een wat passieve houding aanneemt. Verzoekt het college: - Met meer ambitie te komen, daarbij de randen van de mogelijkheden op te zoeken en in gesprek te gaan met verschillende partijen. Te komen tot een ambitieuze visie m.b.t huren en middeninkomens en de raad daarover te informeren. En gaat over tot de orde van de dag 7

8 Besluit m.b.t. motie 13: zonder hoofdelijke stemming is de motie niet aangenomen, met de aantekening dat de drie leden van Lokaal Belang, de vier leden van de VVD-fractie en het ene lid van D66 geacht worden te hebben vóór gestemd (8V- 9T) Motie 14 VVD: Duurzaamheid: ingetrokken Motie 15 VVD: Kanaalbruggen: niet ingediend, Motie 16 VVD: Reserveren voor Ruimte voor Eerbeek: ingetrokken Motie 17 VVD: Delta: ingetrokken Motie 18 Lokaal Belang: Openbare Ruimte - er door de raad gekozen is voor onderhoudsniveau C; - dit inhoudt dat er een minimum wordt gedaan om dit niveau te bereiken en in stand te houden; - er een achterstand ontstaat om eventueel later te komen naar een hoger niveau; - er klachten zijn op dit gebied die genoemde achterstand laten blijken, verzoekt het college: - te onderzoeken of er gelden kunnen worden vrijgemaakt om het achterstallig onderhoud weg te werken zodat er minder en goedkoper kan worden opgewaardeerd als dat nodig en wenselijk is. Stemverklaring: mevrouw Sjerps/PvdA mede namens de overige leden van haar fractie. Besluit m.b.t. motie 18: zonder hoofdelijke stemming is de motie aangenomen, met de aantekening dat de twee leden van de IPV-fractie en het ene lid van D66 geacht worden te hebben tegen gestemd (14V- 3T) Motie 19 CDA: Actualiseren Ligt op Groen - de gemeente Brummen zich profileert als landelijke gemeente waar het goed wonen en werken is; - ruimtelijke ontwikkelingen gestimuleerd moeten worden volgens nieuwe ruimtelijke inzichten waarbij ruimte moet worden gegeven aan initiatieven vanuit de maatschappij; - de nota Ligt op Groen een lange termijn visie tot 2030 en een korte termijn visie tot 2015 kent; 8

9 - de termijn voor de korte termijn visie is verlopen en ruimtelijke inzichten sinds 2006 (datum vaststelling van de nota) ernstig aan wijziging onderhevig zijn; - ruimtelijke inzichten op korte termijn door invoering van de omgevingswet nog verder zullen wijzigen; - een actueel ruimtelijk kader bevorderend is voor investeringen in de gemeente. Roept het college op: - een nieuwe korte termijn visie tot 2025 en een geüpdate strategische omgevingsvisie tot 2030 op te stellen, conform inzichten van de omgevingswet; - het geld dat beschikbaar is voor actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied in te zetten voor het actualiseren van de visie; - het bestemmingsplan buitengebied uit te stellen tot na vaststelling van de omgevingsvisie waarna een nieuw omgevingsplan buitengebied kan worden opgesteld volgens de nieuwste ruimtelijke inzichten conform nieuwe regelgeving. Besluit m.b.t. motie 19: zonder hoofdelijke stemming is de motie niet aangenomen, met de aantekening dat de drie leden van de CDA-fractie geacht worden te hebben vóór gestemd (3V- 14T) Motie 20 CDA: Inzichtelijk maken gevolgen invoering Omgevingswet - De invoering van de Omgevingswet volgens plan in 2019 in werking zal treden; - De gevolgen van deze wet steeds beter inzichtelijk te maken zijn; - Hier in het verleden nog weinig aandacht aan is geschonken; - Diverse belangpartijen waaronder rijk en VNG oproepen werk te maken van de invoering van de wet; - De gevolgen voor organisatie, bestuur en raad onvoldoende bij de raad bekend zijn. Roept het college op: Het bestuurlijk ambitieniveau voor invoering van de Omgevingswet aan te geven, danwel als dit onbekend is alsnog te bepalen; - niet enkel voor 2018 incidenteel, maar structureel tot in ieder geval 2020 middelen vrij te maken voor invoering van de omgevingswet; - De raad mee te nemen in het proces omtrent invoering van de omgevingswet in de organisatie; - De gevolgen van invoering van de Omgevingswet inzichtelijk te maken met name waar het gaat om nieuwe bestuurlijke verhoudingen, nieuwe rol van de raad en veranderende bevoegdheden van raad en college; - Ervaringen op te doen op inhoud en proces door actief aan de slag te gaan met de Omgevingswet 9

10 Besluit m.b.t. motie 20: zonder hoofdelijke stemming is de motie niet aangenomen, met de aantekening dat de drie leden van de CDA-fractie en het ene lid van D66 geacht worden te hebben vóór gestemd (4V- 13T) Motie 21 CDA: Particuliere woningbouw in de gemeente Brummen: ingetrokken Motie 22 PvdA en CDA: Kinderen geven energie - tijdens de gastlessen (programma GEA) gegeven door raadsleden op een drietal scholen in Brummen blijkt dat kinderen betrokken zijn bij het onderwerp duurzaamheid en energieneutraliteit; - de kinderen op deze thema s graag een steentje bij willen dragen; - dit blijkt uit de ideeën die kinderen aandragen tijdens deze workshops; - kinderen bereid zijn afval te scheiden op school en zich verbazen over het feit dat de scholen niet over zonnepanelen beschikken; - zonnepanelen op scholen naast een duurzame oplossing ook een educatieve functie heeft; - het scheiden van afval op school nog niet gebeurt; - de scholen in Brummen niet beschikken over zonnepanelen; - schoolbesturen in het verleden aangegeven hebben daar zelf achteraan te gaan middels een project aanvraag zon op scholen en dit tot nu toe zonder zichtbaar resultaat effect heeft, roept het college op: - om zo snel als mogelijk aan de slag te gaan met het mogelijk maken van het scheiden van afval op school en hiervoor alles in het werk te stellen; - om hiervoor, indien noodzakelijk, de APV te wijzigen en nieuwe of andere afspraken te maken met de verpakkingsindustrie; - zo spoedig mogelijk met de scholen in gesprek te gaan over het plaatsen van zonnepanelen op scholen. Ze (opnieuw) te informeren over de mogelijkheden van het project Zon-op-scholen; - om op korte termijn, voor de behandeling van de begroting, met een terugkoppeling te komen van beide zaken aan de raad. Besluit m.b.t. motie 22: zonder hoofdelijke stemming is de motie unaniem aangenomen. Motie 23 VVD en Lokaal Belang: Centrum Brummen 10

11 - de inspanning van de gemeente ten aanzien van het centrumgebied van Brummen zich beperkt tot een reactieve houding; - de komende jaren E beschikbaar is voor het centrum van Brummen; - de inzet wordt heroverwogen als het programma RvE dat toelaat - niet duidelijk is wanneer de inzet geïntensiveerd zal worden Verzoekt het college: - in 2018 te starten met het opstellen van een inrichtingsplan voor Brummen - daarvoor bij de voorbereiding van de concept begroting 2018 ruimte te zoeken voor een bedrag van euro Besluit m.b.t. motie 23: zonder hoofdelijke stemming is de motie unaniem aangenomen. Toezeggingen: Wethouder Van Ooijen: 1. n.a.v. motie 7 (na-ijleffecten van de reorganisatie): het college zal voor de raad een toelichting geven op de organisatieontwikkeling en de kosten die dat met zich meebrengt en hoe het college daar de komende jaren mee wil omgaan (verzoek Te Bokkel/CDA) 2. het college zal direct na de zomer een besloten bijeenkomst voor de raad organiseren over de stand van zaken m.b.t. de grondexploitaties, met name Eerbeek, maar ook andere (verzoek Jolink/VVD) 3. zal de raad informeren of de gemeente leges mag heffen over omgevingsvergunningen die betrekking hebben op bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar. Wethouder Pierik: 4. zal bij de investeringsagenda een overzicht verstrekken van de reserves 3 decentralisaties (verzoek Jolink/VVD) 5. n.a.v. motie 3 inrichting jaarstukken saldi): het college zal tegemoet komen aan de strekking van de motie (verzoek Jolink/VVD) 6. n.a.v. motie 8 (specificatie Sociaal Domein): de opmerkingen uit de niet ingediende motie worden meegenomen bij de presentatie van de investeringsagenda. 7. n.a.v. motie 12 (armoede onder kinderen): het college zal jaarlijks een overzicht verstrekken van de besteding van de Klijnsmagelden van (vraag Wijnhoven/VVD). Wethouder Tuiten: 8. zal de raad vóór 1 september 2017 een overzicht verstrekken over 2016 van de inkomsten en uitgaven van de reserve Recreatie en Toerisme (verzoek Jolink/VVD). 9. n.a.v. motie 4: zal de raad een overzicht leveren van hetgeen de gemeente op het gebied van cultuur doet, inclusief de budgetten (verzoek Wartena/Lokaal Belang) 8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 11

GEMEENTERAAD van BRUMMEN

GEMEENTERAAD van BRUMMEN AMENDEMENT 01 Raadsvergadering d.d. 22 juni 2017 nr. 7 Onderwerp: Perspectiefnota/Programma 2/Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer/Centrum Brummen Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De tekst

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G

B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 3 november 2016 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA

Nadere informatie

B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G

B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 2 november 2017 om 16.00 uur in het gemeentehuis van Brummen

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 juni 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. BESL.01326 *BESL.01326* Besluitenlijst raadsvergadering van 29 oktober 2015. De heer E. Leusink, raadslid namens de fractie van de ChristenUnie, is afwezig. De heer Kamp van de VVD-fractie is vanaf 19.30

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 januari 2017

Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening. In het kader van nationale gedichten dag zullen er drie gedichten door raadsleden worden voorgedragen. Voordracht gedicht

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

1. Opening. 3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. 4. Vaststelling agenda.

1. Opening. 3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. 4. Vaststelling agenda. Notulen van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Noord-Beveland, gehouden op donderdag 5 juli 2018 in het gemeentehuis van Noord-Beveland. Aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Mevr. J.H.J.B.

Nadere informatie

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016.

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 1 2 3 a Omschrijving van het voorstel Opening en mededelingen. Vaststelling van de agenda Programmabegroting 2017 Algemene beschouwingen Besluit Mevr. Rachak,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Nr. 017.091.0006 Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden: Afwezige leden: A.E.H.

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 4: Samenleving Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Programma 5: Bedrijfsvoering en Financiering Programma

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen. Mei. LTA t.b.v. presidium april 2019

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen. Mei. LTA t.b.v. presidium april 2019 Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Programma 3: Sociaal Domein en Samenleving Programma 4: Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 29/11/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Brummen J. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Moties en Amendementen Raadsvergadering d.d. 2 november 2017 Programmabegroting

Moties en Amendementen Raadsvergadering d.d. 2 november 2017 Programmabegroting Moties en Amendementen Raadsvergadering d.d. 2 november 2017 Programmabegroting 2018-2021 Amendementen Nr. Onderwerp Van Ingediend Aangenomen Verworpen Ingetrokken 1 Bibliotheek D66 2 OZB inflatiecorrectie

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 4: Samenleving Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Programma 5: Bedrijfsvoering en Financiering Programma

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G

B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G B e s l u i t e n l i j s t R A A D S V E R G A D E R I N G Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 24 november 2016 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

B 2/3 Wartena Schulp

B 2/3 Wartena Schulp Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Programma 3: Sociaal Domein en Samenleving Programma 4: Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008 Plaats: Nieuwveen Tijd: 16:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008 1 Opening 2 Vaststellen agenda Agendapunten 7, 10 en 12 worden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen. April. Mei. LTA t.b.v. presidium

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen. April. Mei. LTA t.b.v. presidium Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Programma 3: Sociaal Domein en Samenleving Programma 4: Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 23.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 23.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 23.O (06-06-2017) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2019/1449840 Documentnummer: 1894/2019/1456433 Besluitnummer: 28 8.7 Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen 2019 Openbaarheid Het collegevoorstel

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Besluitenlijst 13 februari 2015

Besluitenlijst 13 februari 2015 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr. 15002275 Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, 09.30 uur, in

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 2, de heer Mark Timmermans.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 2, de heer Mark Timmermans. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 26 april 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 2 november 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

besluitenlijst b en w-vergadering

besluitenlijst b en w-vergadering besluitenlijst b en w-vergadering Aanwezig Burgemeester M. Salet Wethouder T. van Vugt Wethouder C.P. Dijkstra Wethouder R.A. Tetteroo Wethouder M. Bunnik Wethouder H. Niezen Gemeentesecretaris/ algemeen

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 21 april 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

BV05. Vaststelling bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Lunteren, Veenstraat 1 Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

BV05. Vaststelling bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Lunteren, Veenstraat 1 Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 11 februari 2016 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : B. van de Weerd Secretaris : G. Hagelstein

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen.

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 30-10-2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. - de heer H.J. Mol/IPV

RAADSVERGADERING. - de heer H.J. Mol/IPV RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 juni 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth

Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth Pagina 1 van 5. GEMEENTE NUTH gem.reg.nr. Z.12042 INT.12774 Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth Vergadering d.d. 05 november 2015 Begrotingsvergadering Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden:

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

1. Mutaties Themabegroting 2017

1. Mutaties Themabegroting 2017 1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen

Nadere informatie

Aanbieding van de Programmabegroting

Aanbieding van de Programmabegroting door raadsfracties over de Programmabegroting 2018 2021 en beantwoording college Nr Blz. Van Aanbieding van de Programmabegroting 1. 6 VVD Vraag: Onder het kopje Ruimte voor Eerbeek staat het voornemen

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 546307-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 19 februari 2018 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 31 maart 2016, voortgezet op 7 april 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare (en voor wat betreft agendapunt 17 besloten en geheime) vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 26-5-2016

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid.

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid. Agenda Gemeenteraad Extra besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 november 2016 19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : 1 Opening De voorzitter opent om 19.30

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 17 september 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

De heren B. Kamp en B.G. ten Wolde van de fractie van de VVD zijn afwezig. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heren B. Kamp en B.G. ten Wolde van de fractie van de VVD zijn afwezig. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 29 juni 2017. De heren B. Kamp en B.G. ten Wolde van de fractie van de VVD zijn afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 21 mei 2015 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

*BM1301485* BM1301485

*BM1301485* BM1301485 *BM1301485* BM1301485 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Op: 27 juni 2013 Aanvang: 16:00 uur Locatie: de raadszaal van het gemeentehuis Aanwezig: Mevrouw S.C.C.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 4: Samenleving Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Programma 5: Bedrijfsvoering en Financiering Programma

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 14 juli 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, drs. J.P.M. Heshof,

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: G.A. Stavenga-Joling Aanwezig: Gemeentebelangen: G.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 april 2018 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

categotie/ agendanr

categotie/ agendanr Raadsvoorstel Jaar Raad categotie/ agendanr. B.enW. 2016 RA16.0095 B 2 16/760 (b ~Gemeente ~ Emmen 2018-2020 Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Financiën & Belastingen Team: Financieel Advies AS Berghuis

Nadere informatie

De raad gaat akkoord met uitstel van behandeling van agendapunt 12, Duurzame Onkruid Bestrijding-methode (DOB-methode).

De raad gaat akkoord met uitstel van behandeling van agendapunt 12, Duurzame Onkruid Bestrijding-methode (DOB-methode). Griffie NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 25 april 2013 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : C. van der Knaap Secretaris : G.H. Hagelstein, raadsgriffier

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari Agendapunt 1: Opening. Collegeleden: Mesu, Plomp

VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari Agendapunt 1: Opening. Collegeleden: Mesu, Plomp VERSLAG Algemene Raadscommissie van 1 december 2009 Vastgesteld 12 januari 2009 Agendapunt 1: Opening Agendapunt 2: Algemeen Spreekrecht Spreekrecht Er is geen gebruik gemaakt van het Algemeen Spreekrecht.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsreserve sociale woningbouw

Onderwerp: Bestemmingsreserve sociale woningbouw Collegevoorstel registratienummer steller Portefeuillehouder Portefeuille datum 26 oktober 2009 WHI CBW-ETA Volkshuisvesting Vertrouwelijk ja nee Afdeling: Directie Beleid en best.onderst. Publiekszaken

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-2-2018 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

* IJsselstein. Besluitenijst

* IJsselstein. Besluitenijst Besluitenijst ^ Gemeente * IJsselstein Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 24 september 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 16 december 2016 Tijd: 9:35 16.40 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Nummer: 16020826 1. Opening om 9.35 uur. Het lid Van Tilborg (SP) is verhinderd.

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Kaders Financieel gezond Brummen

Kaders Financieel gezond Brummen Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht

Nadere informatie

De heer J. Franx, wethouder Programmabegroting

De heer J. Franx, wethouder Programmabegroting Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 519428 De heer J. Franx, wethouder Programmabegroting 2018-2021 Aan de raad, 1. Beslispunten 1. In te stemmen met de voorliggende Programmabegroting

Nadere informatie

agenda besluitvormende raadsvergadering

agenda besluitvormende raadsvergadering agenda besluitvormende raadsvergadering datum 15 oktober 2015 20.00 uur plaats Raadszaal Nieuwveen Frans Buijserd aanvang voorzitter Onderwerp Portefeuille houder 1. Opening 2. Raadsvoorstel Beëdiging

Nadere informatie

Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen

Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen Datum 14-05-2019 Tijd 9:00-12:30 enlijst College BenW openbaar Wijchen Locatie Voorzitter Aanwezigen Toelichting Wijchen, kamer burgemeester Verheijen, Hans Remco Boer, Titus Burgers, Nick Derks, Geert

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 november 2018 in Hotel het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 november 2018 in Hotel het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 8 november 2018 in Hotel het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek de

Nadere informatie