Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d."

Transcriptie

1 Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: Postadres: Postbus 371, 5680 AJ te Best

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Tarieven... 4 Warmte afleverset Type B... 7 Werkzaamheden aan de warmte afleverset...11 Vervanging van de warmte afleverset...13 Aansluit- en Leveringsvoorwaarden...14 Werkzaamheden aan het warmtenet...16 Overige vragen...17 Bijlage Bijlage

3 Inleiding Beste klant, Op 26 januari jl. heeft Ennatuurlijk een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin we in alle openheid met geïnteresseerde bewoners de dialoog zijn aangegaan en oprecht hebben geprobeerd antwoorden te geven op alle bestaande vragen. Tijdens deze avond zijn veel vragen gesteld over de dienstverlening van Ennatuurlijk in het algemeen en het tarief voor de warmte afleverset in het bijzonder. De massale opkomst bij deze bijeenkomst toont aan dat het onderwerp warmte leeft onder de bewoners van Helmond en dat de betrokkenheid groot is. Hoewel ik dit zeer positief vind, betreurt het mij dat er veel onduidelijkheid bestaat over onze dienstverlening. Deze onduidelijkheid wil ik graag wegnemen. Tijdens de bijeenkomst hebben wij alle vragen genoteerd en afgesproken deze gezamenlijk te beantwoorden en aan u beschikbaar te stellen via de wijkraad en het burgerinitiatief. Bijgevoegd vindt u de vragen voorzien van een helder inhoudelijk antwoord. Naast bijgevoegde informatie wil ik u graag verwijzen naar onze website waar algemene informatie over het gebruik van warmte te vinden is en daarnaast antwoorden op veel gestelde vragen. Heeft u na het lezen van bijgevoegd document en de informatie op onze website nog onderwerpen waarover u meer uitleg wenst, dan wil ik u graag de gelegenheid bieden om hierover een persoonlijk gesprek aan te gaan met een van onze medewerkers. Op individuele afspraak willen wij graag een aanvullende toelichting geven. Indien u hier behoefte aan heeft, verzoek ik u vriendelijk dit kenbaar te maken aan onze Klantenservice. Dit kan door een te sturen naar of telefonisch via telefoonnummer Ik wil u hartelijk danken voor uw betrokkenheid en hoop nogmaals hiermee opheldering te hebben gegeven over de diverse onderdelen van onze dienstverlening. Hartelijke groet, Erik Stronk Directeur Ennatuurlijk B.V. 3

4 Tarieven 1. Er is de laatste jaren een stijging te zien in de vaste kosten. Hoe komt dit? De vaste kosten die Ennatuurlijk bij u in rekening brengt, werden tot 1 januari 2014 bepaald op basis van het Tariefadvies kleinverbruikers van Energie Nederland. Ná 1 januari 2014 is de Warmtewet van toepassing, waarin een maximum voor de vaste kosten staat. Jaarlijks stijgen de vaste kosten licht, zoals dat ook bij gasgebruikers het geval is. Daarnaast is er binnen de gehele energiebranche (dus ook gas) een trend zichtbaar waarbij de vaste kosten omhoog gaan en variabele kosten omlaag gaan. Door deze stijging van vaste kosten betaalt u niet per se meer voor warmte op jaarbasis. Voorbeeldberekening jaarlijkse kosten: Bij een gemiddeld verbruik (volgens Consuwijzer is dit 42 GJ p/jaar) viel het totaalbedrag voor warmte op de jaarafrekening in ,40 euro lager uit dan in Wanneer we deze vergelijking maken voor 2015 vs komt dit neer op -24,78 euro. Wie méér gebruikt dan 26 GJ op jaarbasis is minder gaan betalen voor warmte. 2. Waaruit bestaan de vaste kosten? De vaste kosten bestaan uit een gereguleerd deel dat is vastgesteld door de wetgever en een ongereguleerd deel waarvoor de leverancier redelijke kosten mag vragen. Hiervoor verwijzen wij u naar onderstaand tariefschema (2015, excl. btw). 4

5 N.B. De actuele bedragen die Ennatuurlijk op haar website toont zijn exclusief BTW, de bedragen zijn dan herkenbaar met de bedragen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ook in haar berekeningen gebruikt. Op de website van ACM vindt u veel informatie over het tot stand komen van het gereguleerde deel van de warmtekosten. Via onderstaande link zijn de door ACM gebruikte bedragen en berekeningen voor het gereguleerde deel van de warmtekosten zichtbaar: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13674/besluit-maximumprijs-leveringwarmte-2015/ 3. Hoe worden de vaste kosten vastgesteld? De Warmtewet, welke op 1 januari 2014 in werking is getreden ter bescherming van de consument, gaat uit van het Niet Meer Dan Anders-beginsel bij het vaststellen van het tarief voor warmte. Dit houdt in dat een zodanig tarief voor warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij een vergelijkbaar huishouden dat gebruik maakt van aardgas. Alle kosten die voor een woning met een gasaansluiting gelden, inclusief de energiebelastingen op gas, worden doorberekend in het tarief voor warmte. Het gemiddelde tarief voor gas wordt door de Warmtewet als maximum aangehouden bij het bepalen van het tarief voor warmte. Ennatuurlijk volgt als warmteleverancier de Warmtewet en hanteert dus tarieven voor warmte die gelijk zijn aan óf lager zijn dan de gemiddelde tarieven voor gebruik van gas. 4. Waaruit bestaan de meetkosten? Meetkosten zijn een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de meter, meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de administratieve verwerking van de meterstanden. Jaarlijks stelt de ACM het meettarief vast dat in rekening wordt gebracht bij warmteverbruikers. In de Warmtewet staat dat het tarief voor de meting van het warmteverbruik (de meetkosten) niet hoger mag zijn dan het tarief voor meetkosten in een gassituatie. 5. Waarom worden er geen meetkosten gerekend in een gassituatie? In een gassituatie worden ook meetkosten in rekening gebracht. De meetkosten voor warmte zijn gelijk aan de meetkosten voor gas. Zie ook vraag Mag Ennatuurlijk de wijze van meteropname zelf bepalen? In de oude situatie kwam de meteropnemer aan huis en nam de gegevens op, of kregen bewoners een meteropnamekaart om de meterstand op te nemen. Woningen die zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk beschikken over een warmtemeter die op geringe afstand kan worden uitgelezen door medewerkers van het meetbedrijf. Ennatuurlijk is vrij om de wijze van meteropname te bepalen. Wij geven de voorkeur aan deze moderne manier van meter-opnemen die efficiënter en 5

6 eenvoudiger is. Dit heeft voor de klant voordelen: uw voorschot kan nauwkeurig worden vastgesteld; u ontvangt jaarlijks een correcte jaarafrekening gebaseerd op daadwerkelijke meterstanden; wanneer wij afwijkend verbruik constateren in vergelijking met voorgaande perioden kunt u op advies van Ennatuurlijk tussentijds uw voorschot aanpassen. Hierdoor weet u gedurende het jaar exact of uw voorschot toereikend is voor uw verbruik of dat u geen te hoog voorschot bedrag betaalt. u hoeft niet jaarlijks een meteropnemer van Ennatuurlijk toegang te verlenen tot uw woning of jaarlijks zelf uw meterstanden door te geven. Voor informatie over de warmtemeter en de meteropname verwijs ik u naar onze website via: 7. Waarom gaat Ennatuurlijk uit van het maximum bedrag uit de Warmtewet? Ennatuurlijk volgt als warmteleverancier de Warmtewet en hanteert dus tarieven voor warmte die gelijk zijn aan óf lager zijn dan de gemiddelde kosten voor gebruik van gas. Het maximum bedrag in de wet is het gemiddelde tarief voor gas. 8. De gasprijs gaat steeds verder omlaag. Dit lijkt voor warmte niet het geval. Hoe zit dat? Er is een koppeling tussen de gas en warmteprijs. In 2014 en 2015 zien we dat de variabele prijs voor warmte (GJ prijs) is gedaald als direct gevolg van de lagere kostprijs voor gas. 6

7 Warmte afleverset Type B 1. Ik ben van mening dat ik een warmte afleverset Type A heb. Waarom wordt dit nu ineens Type B? U heeft niet ineens een ander type warmte afleverset na invoering van de Warmtewet. Met invoering van de Warmtewet is Ennatuurlijk verplicht om de kosten van de warmte afleverset apart op de factuur te vermelden in plaats van het op te nemen in de vaste kosten. Voorheen betaalde u dus ook voor de onderdelen van de warmte afleverset die in eigendom zijn van Ennatuurlijk, maar werden deze niet gespecificeerd. Er zijn vele variaties mogelijk wanneer we spreken over een warmte afleverset. Het verschil in situaties zit in het eigendomsrecht van de diverse onderdelen van de warmte afleverset. In uw specifieke situatie geldt dat u de beschikking heeft over een warmte afleverset type B. Dit houdt in dat er een warmte afleverset van Ennatuurlijk in uw woning aanwezig is - of in uw geval onderdelen daarvan - ten behoeve van de levering van warmte. Ennatuurlijk factureert alleen de onderdelen die haar eigendom zijn, en die nodig zijn voor ruimteverwarming. Deze onderdelen worden niet meegenomen bij vervanging van uw eigen warmte afleverset en blijven in eigendom van Ennatuurlijk. Zie bijlage 1 voor een duidelijke weergave van de warmte afleverset en de eigendomsgrens. Afleverset Type A is gedefinieerd voor situaties waarin geen sprake is van een eigen individuele aansluiting. Deze wijze van warmtelevering is niet van toepassing in Helmond. 2. Bestaat er überhaupt een warmte afleverset Type A? Type A is gedefinieerd voor situaties waarin geen sprake is van een aansluiting waarbij een warmte afleverset aanwezig is in de woning. Denk hierbij aan een appartementencomplex waarbij een kostenverdeelsysteem is toegepast. In deze situatie is geen warmte afleverset of onderdelen - van Ennatuurlijk aanwezig in de hierop aangesloten woningen. Deze wijze van warmtelevering is niet van toepassing in Helmond aangezien alle woningen beschikken over een aansluiting op ons warmtenet, met een eigen warmte afleverset en warmte meter. 3. Hoe verklaren jullie dat de vergoedingen voor de afleverset redelijk zijn? De vergoeding voor de warmte afleverset Type B is een vergoeding voor alle onderdelen in eigendom van Ennatuurlijk die de warmtelevering mogelijk maken en daarnaast voor de kosten voor investering en plaatsing, 24-uurs service en onderhoud en vervangingsinvestering naar aanleiding van artikel 8.1 en 8.7 van de Warmtewet. ACM houdt toezicht op de redelijkheid van de tarieven voor de warmte afleversets die Ennatuurlijk in rekening brengt. 4. Een omschrijving van een warmte afleverset op internet geeft aan dat er pas sprake is van een warmte afleverset indien er ook een drukverschilregelaar aanwezig is. Hoe is dit te verklaren? 7

8 Hiermee wordt kennelijk gedoeld op een onderzoek door DHC Holland in opdracht van RVO. In dit rapport Overzicht afleversets voor warmtelevering (DE ) van 5 november 2014 wordt een als algemeen te beschouwen definitie van een warmte afleverset gegeven die afwijkt van de huidige tekst in de Warmtewet die alleen over warmtewisselaar spreekt. Er is het afgelopen jaar veel discussie geweest over de te hanteren begrippen warmtewisselaar en warmte afleverset. Dit heeft ertoe geleid dat Minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2014 het volgende heeft uitgesproken: Het is redelijk dat een leverancier alle kosten in rekening kan brengen die gemaakt worden voor het ter beschikking stellen van een technisch apparaat dat voorziet in de levering van warmte aan de verbruiker, ongeacht de constellatie van dit apparaat. Ennatuurlijk brengt in lijn met het voorstel van Minister Kamp alleen kosten in rekening voor die onderdelen van de afleverset die door haar aan de klant ter beschikking zijn gesteld. 5. De warmte afleverset zoals afgebeeld op de website van Ennatuurlijk is niet de set die wij hebben hangen. Hoe kan dit? De reden dat deze afbeelding als voorbeeld is gebruikt is dat deze situatie (Type C) het meeste voorkomt bij Ennatuurlijk klanten. Voor de meeste klanten is deze warmte afleverset daarmee herkenbaar. Ennatuurlijk zal in de toekomst om meer helderheid te geven ook van de andere mogelijke typen een afbeelding opnemen. 6. Waarom gebruikt Ennatuurlijk de brief van Minister Kamp van Economische Zaken van 7 juli 2014 als recht om Type B te factureren? De brief waaraan hierbij wordt gerefereerd wordt niet als recht gebruikt om warmte afleverset Type B te factureren. Zoals in vraag 5 aangegeven heeft de discussie omtrent de diverse begrippen ertoe geleid dat Minister Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2014 heeft aangegeven dat het redelijk is dat een leverancier alle kosten in rekening kan brengen die gemaakt worden voor het ter beschikking stellen van een technisch apparaat dat voorziet in de levering van warmte aan de verbruiker, ongeacht de constellatie van dit apparaat. In deze brief geeft de Minister o.a. aan hij met de term warmtewisselaar in de Warmtewet feitelijk een warmte afleverset bedoelt en warmteleveranciers hiermee dus met ingang van de Warmtewet per 1 januari 2014 kosten in rekening mogen brengen voor de warmte afleverset. 7. Is Ennatuurlijk bereid de kosten voor de warmte afleverset die zij in rekening brengt te laten toetsen door een rechter middels een proefproces? Tijdens de bijeenkomst in Helmond is aangegeven dat Ennatuurlijk geen bezwaar heeft tegen het toetsen van de redelijkheid van deze kosten door een rechter. De ACM toetst de redelijkheid van deze kosten nu al. 8. Uit welke materialen bestaat een warmte afleverset? Een warmte afleverset Type B kan verschillende materialen omvatten. De situatie kán bestaan uit het geheel van (flexibele aansluit-)leidingen, afsluiters, 8

9 inlaatcombinatie, kogelkranen, aansluitbeugel, warmtewisselaar, filter en een drukverschilregelaar. Ook wanneer slechts enkele onderdelen van de warmte afleverset aanwezig zijn spreken wij over een warmte afleverset. De technische situatie in Helmond is weergegeven in bijlage 1. Zie deze bijlage voor een schematische weergave van de afleverset Type B met de daarbij behorende onderdelen ten behoeve van de warmtelevering, zoals in uw woning aanwezig. 9. Waarop baseert u het gegeven dat de warmte afleverset van Ennatuurlijk is? De aanwezige onderdelen bij een warmte afleverset Type B waarvoor Ennatuurlijk factureert zijn eigendom van Ennatuurlijk. Hiervoor verwijst Ennatuurlijk u naar de Algemene aansluitvoorwaarden van WAMOB bij oplevering van de woning. In deze voorwaarden staat een schematische weergave van de technische situatie in uw woning. Ook staat hier de eigendomsgrens weergegeven. Deze schematische weergave uit de WAMOB is als bijlage 2 aan dit document toegevoegd. Door rechtsopvolging behoort dit deel van de warmteaansluiting tot de warmte afleverset waarvoor door Ennatuurlijk kosten in rekening gebracht mogen worden. Zie hiervoor ook de algemene aansluitvoorwaarden van Ennatuurlijk: 10. Kan Ennatuurlijk de klanten een kopie van het eigendomsbewijs van de warmte afleverset toesturen? Het eigendom van de warmte afleverset behoort aan Ennatuurlijk toe. Hiervoor verwijst Ennatuurlijk u naar de definitie van een warmte aansluiting in de Algemene Aansluitvoorwaarden artikel 1.3 die u ten allen tijde via onze website kunt raadplegen. Met rechtsopvolging vanuit de WAMOB naar ELES en nu Ennatuurlijk zijn de Algemene Aansluitvoorwaarden geldend als eigendomsbewijs. Deze Algemene Aansluitvoorwaarden zijn terug te leiden naar de Algemene Aansluitvoorwaarden zoals deze zijn vastgesteld door WAMOB ten tijde van de realisatie van de aansluiting. Ennatuurlijk is als rechtsopvolger van WAMOB eigenaar van de warmte aansluitingen en daarmee de warmte afleverset. 11. Voor zover redelijk mogen kosten in rekening gebracht worden schrijft u. Kunt u een specificatie geven per materiaal om aan te geven hoe u tot de redelijke berekening bent gekomen? Een gespecificeerde berekening van de redelijke kosten voor de warmte afleverset betreft bedrijfsgevoelige informatie en hoeft niet vrijgegeven te worden. De toetsing van de redelijkheid van de totale kosten ligt bij de ACM. Hierop wordt Ennatuurlijk reeds getoetst. 12. Heeft Ennatuurlijk overleg gehad met Energie Nederland over het in rekening brengen van de kosten voor de afleverset? Energie Nederland is een branchevereniging en speelt geen rol bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de warmte afleversets 9

10 van haar leden. De warmteleveranciers zijn verplicht om na invoering van de Warmtewet de vergoeding voor de afleverset apart op de factuur in rekening te brengen. Deze vergoeding wordt getoetst op redelijkheid door de Autoriteit Consument en Markt. 13. Zo ja, wie van Energie Nederland heeft hiervoor toestemming gegeven? Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag Waar ligt die afspraak vast? Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag Op welke datum is hiervoor toestemming gegeven? Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag

11 Werkzaamheden aan de warmte afleverset 1. In welk artikel van de Warmtewet staat dat de warmte afleverset vervangen moet worden door de leverancier? Artikel 8.1 in de Warmtewet stelt dat het de taak is van de leverancier om zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van een warmte afleverset. Artikel 8.7 bepaalt bovendien dat anderen dan de leverancier hiertoe niet bevoegd zijn. 2. Wat zijn de consequenties voor de binneninstallatie-installateur wanneer door hen, na 1 januari 2014, met ingang van de Warmtewet, een warmte afleverset wordt vervangen? (betreft dus het eigendomsdeel van de bewoner) Volgens artikel 8.7 uit de Warmtewet is dit niet toegestaan. De Warmtewet verbiedt installateurs en andere partijen namelijk een warmte afleverset (warmtewisselaar) in zijn geheel te vervangen. Deze taak is exclusief voorbehouden aan de leverancier van de warmte. De wetgever heeft dit zo vastgesteld in lijn met hetgeen de Gaswet regelt m.b.t. de gasmeter en om veiligheidsredenen. Daarnaast is de energie efficiëntie een belangrijke reden hiervoor aangezien de retourtemperatuur en de hoeveelheid doorstroming op het warmtenet sterk bepalend zijn voor een efficiënt gebruiken van energie. Door deze controlemaatregel te hanteren heeft de leverancier van warmte een betere grip op de totale efficiëntie van het warmte net en kan zij de betrouwbaarheid, effectiviteit en duurzaamheid garanderen. 3. Wat als er iets kapot gaat in mijn gedeelte van de warmte afleverset, mag ik dat dan laten vervangen door mijn eigen installateur? Zoals in artikel 8.1 en artikel 8.7 van de Warmtewet aangeven, is het vervangen van een warmte afleverset in zijn geheel door anderen dan de leverancier niet toegestaan. Het vervangen van enkel een defect onderdeel van de warmte afleverset in het eigendomsdeel van de bewoner is echter wel toegestaan. Behoort het defecte onderdeel tot de onderdelen die in eigendom zijn van Ennatuurlijk is eigen reparatie niet toegestaan en dient u contact op te nemen met Ennatuurlijk voor onderhoud en/of vervanging. Hiervoor betaalt u geen extra kosten. 4. Wanneer het filter dichtzit wordt de binneninstallateur gebeld. Filter wordt dan schoon gemaakt door de binneninstallateur. Kan ik deze kosten ook bij Ennatuurlijk declareren? Het filter dat mogelijk aanwezig is als onderdeel van de installatie is eigendom van Ennatuurlijk. Wanneer u werk wilt laten uitvoeren aan de installatie of in dit geval aan het filter - van Ennatuurlijk, dient u contact op te nemen met de storingsdienst van Ennatuurlijk. Ennatuurlijk zal dan het onderhoud of vervanging van de filter verzorgen. 5. Als gevolg van vervuiling van het systeem met zand/slijk is mijn afleverset vervuild geraakt en dus kapot. Deze heb ik moeten laten vervangen. Ik stel Ennatuurlijk aansprakelijk voor de kosten die ik hierdoor heb moeten maken. 11

12 Indien deze situatie zich voordoet dient er in alle redelijkheid een direct oorzakelijk verband te worden aangetoond in een onafhankelijk onderzoek. Indien dit niet mogelijk is kan Ennatuurlijk niet overgaan tot vergoeden van kosten. Echter vooropgesteld wil Ennatuurlijk graag aangeven dat indien u het gevoel heeft dat er verminderd comfort is in welke vorm dan ook (aanvoertemperatuur te laag, druk te laag), u contact op kunt nemen met onze storingsdienst zodat we de situatie kunnen beoordelen en oplossen. 6. Hoe kan het dat ik in drie koopwoningen, iedere keer de hele afleverset heb moeten vervangen? Net als een gasketel heeft ook een warmte afleverset een bepaalde levensduur. De warmte afleverset in het eigendomsdeel van de bewoner dient aan het einde van de levensduur vervangen te worden. Als uw warmte afleverset in zijn geheel aan vervanging toe is kunt u contact opnemen met Ennatuurlijk. Via kunt u direct een aanvraag indienen. 7. Ik wil dat Ennatuurlijk écht onderhoud gaat uitvoeren aan de afleverset (Type B) en dus jaarlijks minimaal de filter komt schoonmaken. Ennatuurlijk voert geen preventief onderhoud uit op de warmte afleverset maar hanteert hierbij vervangingsonderhoudsschema s. Ennatuurlijk voert onderhoud uit aan de warmte afleverset of onderdelen daarvan - wanneer zij dit nodig acht. Wanneer u echter minder comfort ervaart doordat het bijvoorbeeld lang duurt voordat het tapwater warm wordt, of de doorstroming beperkt is, kunt u contact opnemen met de storingsdienst. Op het moment dat Ennatuurlijk onderhoud uitvoert wordt het controleren en indien nodig het reinigen of vervangen van het filter altijd meegenomen in de werkzaamheden. 12

13 Vervanging van de warmte afleverset Vervanging voor invoer van de Warmtewet Hoe gaat Ennatuurlijk om met de situatie dat een klant in december 2013 op eigen kosten een nieuwe warmte afleverset heeft geplaatst, nu vanaf 2014 Ennatuurlijk dit moet doen volgens de Warmtewet? Wanneer u vóór ingang van de Warmtewet de warmte afleverset die in uw eigendom is heeft laten vervangen, zal Ennatuurlijk deze kosten niet vergoeden. Vervanging na invoer van de Warmtewet Hoe gaat Ennatuurlijk om met de situatie dat door een klant in 2014 een eigen warmte afleverset is geplaatst (door een zelf gekozen binneninstallateur) die niet op de hoogte was van het feit dat de Warmtewet stelt dat de leverancier van warmte volgens de Warmtewet de aangewezen partij is om deze afleverset te vervangen? De warmtewet stelt dat vanaf inwerkingtreding van deze wet de warmteleverancier een afleverset bij vervanging door middel van verhuur ter beschikking dient te stellen. Ennatuurlijk heeft als gevolg van deze warmtewet het mogelijk gemaakt op haar website een aanvraag te doen voor vervanging van de afleverset Ennatuurlijk zal de komende vier weken gebruiken om te onderzoeken op wijze zij deze klanten tegemoet kan komen in geval zij na de inwerkingtreding van de warmtewet een nieuwe afleverset hebben laten plaatsen en van het deel van de warmte afleverset dat vervangen is eigenaar zijn geworden. Mocht dit bij u het geval zijn verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantenservice om dit kenbaar te maken. Vervolgens zullen wij u hier na deze vier weken over informeren. 13

14 Aansluit- en Leveringsvoorwaarden 1. Ennatuurlijk heeft eenzijdig haar leveringsvoorwaarden veranderd. Hoe kan dit? Voor de bewoners van Helmond gelden nog de voorwaarden vanuit de WAMOB volgens bewoners. Dus Ennatuurlijk kan bewoners niet verplichten de afleverset door Ennatuurlijk te laten vervangen. Het is ons eigendom zeggen bewoners. Hoe gaat Ennatuurlijk hier mee om? De algemene leveringsvoorwaarden worden vastgesteld door de warmtebedrijven in gezamenlijk overleg met de Consumentenbond onder auspiciën van de Sociaal Economische Raad. Hiermee wordt geborgd dat een warmtebedrijf niet eenzijdig de algemene voorwaarden kan wijzigen. Eind 2013 heeft vanuit ELES aan alle consumenten (behoudens de WKV klanten) een aankondiging plaatsgevonden van de nieuwe Algemene Voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 van kracht zijn geworden. Het betrof hier een wijziging van Algemene Voorwaarden naar aanleiding van de introductie van de Warmtewet. De Algemene voorwaarden betreffen landelijke voorwaarden, welke dus voor alle warmteleveranciers in Nederland gelijk zijn. Deze nieuwe Algemene Voorwaarden zijn aan klanten toegezonden op 27 november Met de officiële aankondiging vanuit ELES van deze nieuwe Algemene Voorwaarden werden deze van toepassing op de overeenkomsten met de huishoudelijke klanten. 2. Waar vind ik de warmte afleverset in de Algemene Leveringsvoorwaarden? De warmte afleverset wordt niet benoemd in de Algemene Leveringsvoorwaarden. In de Algemene Aansluitvoorwaarden wordt gesproken over begrippen als: aansluiting, overdrachtspunt en binneninstallatie waarvan de warmte afleverset een onderdeel is. Hier wordt niet specifiek gesproken over de warmte afleverset als los begrip omdat de warmte afleverset onderdeel van uitmaakt van de hierboven benoemde begrippen en het eigendom van de onderdelen van de warmte afleverset kan verschillen. 3. Vallen mensen die de afleverset al eerder hebben aangeschaft dus niet onder de Warmtewet? De Warmtewet is van toepassing op álle aansluitingen tot en met 100 KW, ongeacht het eigendom. 4. Wij als bewoners zijn gehouden aan de voorwaarden van de WAMOB. Dáár heb ik een overeenkomst mee. Niet met Ennatuurlijk. Ennatuurlijk is, zoals dat heet, rechtsopvolger van de WAMOB. Daarbij zijn alle rechten en verplichtingen van de WAMOB door Ennatuurlijk overgenomen. 5. Ik ervaar grote verschillen in de aanvoertemperatuur. Hoe komt dit? De aanvoertemperatuur dient minimaal 67 graden Celsius te zijn. Indien de 14

15 aanvoertemperatuur lager is dan 67 graden Celsius, kunt contact opnemen met de storingsdienst. Ennatuurlijk zal vervolgens de situatie beoordelen en indien nodig maatregelingen nemen. 6. Leidt een lagere aanvoertemperatuur tot meer verbruik? Nee, dit leidt niet tot meer verbruik, mogelijk wel tot minder warmtecomfort. Ervaart u minder comfort, neemt u dan contact op met onze storingsdienst. 7. Kan ik mijn woning laten afsluiten voor warmte? Ennatuurlijk betreurt het wanneer u niet tevreden bent met onze dienstverlening en wil dan ook graag kijken naar een oplossing die beide partijen tevreden stelt. Indien u werkelijk wenst te worden afgesloten voor warmte en eigenaar bent van de woning (de woning dus geen huurwoning betreft), kunt u bij Ennatuurlijk een schriftelijke aanvraag voor afsluiting indienen. Een aanvraag voor afsluiting wordt per situatie afzonderlijk bekeken. Voor de afsluiting worden door Ennatuurlijk kosten in rekening gebracht. Ook worden voor de eventuele toekomstige heraansluiting kosten in rekening gebracht. Daarnaast dient u rekening te houden met investeringskosten voor alternatieve verwarming van uw woning en verwarming van het tapwater. 8. Hoe verloopt dit proces en wat zijn de kosten (n.a.v. vraag 7)? Per aanvraag wordt bekeken of afsluiting mogelijk is en wat de kosten daarvoor zijn. Dit is onder andere afhankelijk van een aantal factoren en afspraken die gemaakt zijn bij de totstandkoming van het specifieke warmteproject waarop uw woning is aangesloten. 15

16 Werkzaamheden aan het warmtenet 1. Waarom vinden er ook in de winter warmte onderbrekingen plaats? Voordat Ennatuurlijk het warmtenet in Helmond overnam van Essent, is door onze rechtsvoorganger (Essent Local Energy Solutions BV) gestart met een meerjarenplan om het warmtenet te verbeteren. Dit om ook in de toekomst een veilige en betrouwbare warmtelevering te kunnen garanderen. Het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan ter verbetering van het net is nodig omdat door veroudering van het warmtenet het risico op ongewenste onderbrekingen anders te groot wordt. Een groot deel van de benodigde werkzaamheden is in de afgelopen jaren reeds uitgevoerd, maar om het plan volledig af te ronden heeft Ennatuurlijk het bestaande verbetertraject in 2014 voortgezet. Om het ongemak zoveel mogelijk te beperken zijn de meeste en grootste werkzaamheden in de afgelopen zomerperiode uitgevoerd. Helaas was het niet mogelijk om alle werkzaamheden in de zomer af te ronden. Dit komt mede doordat er tijdens eerdere werkzaamheden is gestuit op een aantal relatief zwakke plekken in het warmtenet die vóór intrede van de vorst verbetert moeten worden om onverwachte warmteonderbrekingen te voorkomen. 2. Wat is nog te verwachten aan werkzaamheden of storingen de komende jaren? Verwachting is dat de komende jaren het aantal storingen aanzienlijk zal afnemen door het uitgevoerde verbetertraject. 16

17 Overige vragen 1. Waarom brengt Ennatuurlijk een energiebelasting in rekening terwijl er geen energiebelasting over warmtelevering wordt geheven? Klopt dit dan wel als Ennatuurlijk elektriciteit produceert? Ennatuurlijk brengt consumenten geen energiebelasting in rekening. Er wordt echter in navolging op de Wet Belastingen op milieugrondslag wel energiebelasting betaald over de brandstof gas die wordt ingekocht voor het opwekken van warmte. Zou over warmte ook energiebelasting betaald worden dan zou voor de Staat sprake zijn van dubbele inkomsten over dezelfde energie. Om dat te voorkomen wordt over de brandstof voor elektriciteitsopwekking en over de levering van warmte geen energiebelasting geheven. De Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de Woonbond, wekken de indruk dat klanten met stadsverwarming hierdoor 300 euro per jaar duurder uit zijn. Dat is niet correct. Verbruikers van warmte hebben dezelfde kosten als klanten met een gasaansluiting. 2. Waarom is mijn voorschot verhoogd terwijl ik geld terug krijg op mijn jaarafrekening? Het voorschot wordt berekend op basis van een aantal factoren die van invloed zijn op uw verbruik. Met het berekenen van het voorschot wil Ennatuurlijk haar klanten behoeden voor een hoge jaarafrekening als gevolg van een te laag voorschot. Dit is de reden waarom een lager verbruik in een voorgaande periode niet direct mee wordt genomen in de berekening van een nieuw voorschot voor de volgende afrekenperiode. Wij adviseren u maandelijks gebruik te maken van MijnWarmte.nl. Indien meer verbruiksgegevens van u bekend zijn en u regelmatig meterstanden doorgeeft kan uw voorschot nog nauwkeuriger bepaald worden op basis van uw werkelijke verbruik. Indien u specifieke vragen heeft over uw voorschot kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Zij kunnen uw verbruiksgegevens inzien en samen met u kijken naar een passend voorschot binnen door Ennatuurlijk gestelde kaders. 3. In de gassituatie kan je als consument gebruik maken van interessante kortingen en aanbiedingen. Waarom bij Ennatuurlijk niet? Stadsverwarming vraagt om een grote investering en kan alleen rendabel zijn als een hele wijk wordt aangesloten. De keuze voor warmte wordt bij de start van een nieuw project gemaakt door gemeenteraden of andere partijen in samenwerking met de warmteleverancier om diverse redenen waaronder duurzaamheid. Als gebruiker van warmte ben u onderdeel van een collectief systeem met bijbehorende eigenschappen. In het verleden is door de Gemeente Helmond en de WAMOB de keuze is gemaakt voor dit systeem op basis van duurzaamheid en financiële haalbaarheid. Dit betekent dat u geen vrije keuze heeft in uw leverancier 17

18 van warmte omdat deze keuze in beginsel al is gemaakt. Bij de jaarlijkse bepaling van de warmteprijs wordt uitgegaan van de gemiddelde actuele prijs bij een jaarcontract van de drie grootse gasleveranciers. Hierdoor wordt door de wetgever bij het vaststellen van de maximum tarieven altijd een scherpe, actuele gasprijs gebruikt voor de bepaling van de warmteprijs. 4. Is Ennatuurlijk gericht op leveringsverantwoordelijkheid en MVO, of is het enkel een beleggingsmaatschappij? Ennatuurlijk staat voor het initiëren van lokale duurzame energie oplossingen. Door gebruik te maken van groene energiebronnen, en het reduceren van CO2 uitstoot werken we aan een duurzame toekomst. Met een gezonde bedrijfsvoering hebben we de financiën om warmtelevering te verduurzamen. 18

19 Bijlage 1 19

20 Bijlage 2 20

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Levering Warmte en Koude, 100-Hoog Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 2 2 Eteck Energie Bedrijven... 2 3 Technische omschrijving... 2 4 Levering... 7 5 De tarieven, afrekening en warmtewet...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 150 Stadsverwarming Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding 8 1.2 Stadsverwarming 8 1.2.1 De stadsverwarmingsketen

Nadere informatie

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Informatiebrochure Uitgave van Essent Warmte BV, mei 2007 Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE Versie Juli 2014 (pagina 22 aangevuld op 1 mei 2015) 2 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen Huurcommissie juli 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Servicekostenbeleid woningen Havensteder

Servicekostenbeleid woningen Havensteder Servicekostenbeleid woningen Havensteder Juli 2012 Gewijzigd 22 april 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Definitie van servicekosten... 4 1.2 Uitgangspunten servicekostenbeleid... 4 1.3 Het proces...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie