TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12)"

Transcriptie

1 Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) SP De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Hoogwaardig gebruik van reststromen wordt bevorderd door storten en verbranden te belasten. De overcapaciteit bij de verbrandingsovens wordt zo snel mogelijk afgebouwd. Aan bio-energie en biomassa worden strenge duurzaamheidseisen gesteld. Deze vormen van energie zijn alleen duurzaam als ze de voedselvoorziening niet in gevaar brengen en daadwerkelijk CO 2 wordt bespaard. CDA Kolencentrales zijn op de lange termijn niet meer nodig. GroenLinks Overheid en bedrijfsleven werken samen aan een duurzame biobased economy. Er komt een strenge CO 2 -norm voor nieuwe energiecentrales, die de bouw van kolencentrales verhindert. Er worden geen nieuwe kolencentrales gebouwd en Kolencentrales betalen een kolenbelasting. PvdA Voor kolencentrales geldt in ieder geval verplicht bijstoken van (duurzame) biomassa. Nieuwe kolencentrales krijgen alleen een vergunning als ze hun CO 2 -uitstoot opslaan. Christen Unie Bevorderen bio-energie. Bij voorkeur in Europees verband, mits dit geen verlies van habitat voor zeldzame dieren en planten veroorzaakt, geen voedsel wordt gebruikt als brandstof en dit niet ten koste gaat van vruchtbare agrarische gronden. Duurzame biomassa. Grootschalige (bij)stook van biomassa is alleen realistisch met grootschalige aanvoer vanuit het buitenland. Hierbij moet worden afgewogen of de CO 2 balans van de aangevoerde biomassa positief uitpakt. Ook worden geen nieuwe vergunningen meer verstrekt voor de bouw van kolencentrales D66 1 Biobrandstoffen kunnen, mits duurzaam, een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening van onze mobiliteit. Wat D66 betreft wordt in 2020 minimaal 50% van alle biobrandstoffen gewonnen uit afval, algen en restproductie. Daarnaast moet 10% van de brandstoffen in de transportsector op een duurzame manier verkregen zijn. De ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen, waarbij de groei van het gebruik niet ten koste gaat van voedselgewassen of het tropisch regenwoud, zijn cruciaal. Alle biomassa wordt duurzaam gecertificeerd. D66 zet ook in op het certificeren van de milieuimpact van de verschillende fossiele brandstoffen. Daarom steunen we het ontwikkelen van de biobased economy. 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

2 Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) VVD 2 PVV D66 wil een verplicht aandeel van 25% duurzame materialen in elk bouwproject. D66 verkiest een CO 2 -heffing boven de kolenbelasting om zo de keuze voor de beste technologie aan mensen zelf te laten. PvdD Er komen geen nieuwe kolencentrales. Bestaande kolen- en kerncentrales worden zo snel mogelijk gesloten. Elektriciteit en gas die zijn opgewekt door de verbranding of vergassing van restafval, mest en dierlijke resten zijn niet duurzaam en worden daarom niet ondersteund of als groen in de markt gezet. Biobrandstoffen uit bijvoorbeeld maïs en palmolie bedreigen de voedselvoorziening, zorgen voor ontbossing en dragen zelfs bij aan de opwarming van de aarde. Er worden strenge duurzaamheidscriteria gesteld aan biobrandstoffen. Zolang aan deze criteria niet wordt voldaan, worden er geen biobrandstoffen geïmporteerd naar Nederland. SGP Een bouwstop voor kolencentrales gaat de SGP een stap te ver. Energiebedrijven hebben immers al te maken met het dalende CO 2 - plafond van het Europese CO 2 -emissiehandelssysteem, moeten ook anticiperen op het oplopende verplichte percentage duurzame energie voor energieleveranciers en kunnen in de kolencentrales biomassa meestoken. 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

3 Standpunten politieke partijen: kleinschalige, decentrale opwekking en zonne-energie (30/7/12) SP Tot 2020 willen we jaarlijks een toename van ten minste 1,5 procent duurzame energie in de totale primaire energie, daarna jaarlijks in ieder geval 2 procent. We stimuleren het gebruik van zonne-energie. Ook vergroten we de betrokkenheid bij de verduurzaming van de energievoorziening door meer ruimte te bieden aan particulieren en energiecoöperaties (geen energiebelasting bij productie van duurzame stroom en gas voor eigen gebruik). CDA Wij zijn groot voorstander van het stimuleren van decentrale energieopwekking. Er worden experimenten uitgevoerd rond het ruimer salderen (ook voor de meter) van decentraal opgewekte duurzame energie met het oog op het ontwikkelen van een goede algemene regeling op termijn. Energiecoöperaties kunnen hierbij een rol spelen Ook voor VVE s worden belemmeringen weggenomen. GroenLinks Er komen zonnepanelen op alle overheidsgebouwen met geschikte daken voor zonne-energie. PvdA Kleinschalige opwekking voor eigen gebruik: energieopwekking voor eigen gebruik moet in alle gevallen geheel worden vrijgesteld van energiebelasting. Bij nieuwbouw van woningen worden zonnepanelen vanaf 2015 standaard verplicht opgenomen in het bouwbesluit door in het aan te passen bouwbesluit op te nemen dat bij nieuwbouw en/of renovatie van woningen en andere gebouwen zo energie-efficiënt mogelijk moeten worden gebouwd. Het streven moet zijn dat tenminste alle nieuwbouwwoningen in 2020 energie neutraal zijn. Christen Unie ruim baan voor decentrale energieopwekking D66 1 Het eenvoudiger maken van zelf energie opwekken op het eigen dak of dat van de bovenbuurman. VVD 2 De VVD wil lokale initiatieven stimuleren door de mogelijkheden voor energieopwekking op decentraal niveau te verruimen. Zo ontstaat er een stimulans voor slimme decentrale energienetwerken, waarbij het voor particulieren aantrekkelijker wordt zelf te investeren. PVV PvdD Zelf opgewekte energie kan teruggeleverd worden aan het net, tegen saldering van de afgenomen stroom. Energiebedrijven 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

4 Standpunten politieke partijen: kleinschalige, decentrale opwekking en zonne-energie (30/7/12) betalen een kostendekkende vergoeding voor de energie die particulieren netto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Zonnepanelen op gebouwen, langs snelwegen en rondom vliegvelden worden de norm. Bewonerscollectieven mogen opgewekte energie onderling uitwisselen, zonder hiervoor belasting te betalen. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen. De bestaande overheidsgebouwen worden binnen vijf jaar energieneutraal gemaakt en voorzien van zonnepanelen. SGP De SGP wil uitbreiding van de regeling voor zelflevering van groene stroom. Burgers en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op eigen dak, hoeven over dat deel geen energiebelasting te betalen. Deze regeling moet uitgebreid worden naar kleinschalige projecten waarbij burgers en bedrijven samen investeren in decentrale opwekking van groene stroom.

5 Standpunten politieke partijen: duurzame energie (30/7/12) SP Het aandeel duurzame energie laten we stevig stijgen, bijvoorbeeld door meer voorwaarden te stellen aan energieleveranciers. De overheid neemt de komende jaren haar verantwoordelijkheid voor energiezuinig produceren en meer duurzame stroom- en gasproductie. CDA Nederland moet de komende decennia investeren in de transitie naar een koolstofarme, duurzame economie. Op weg naar de koolstofarme en duurzame economie in 2050 zijn heldere doelstellingen nodig. Om de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2% steunt het CDA de Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van Investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing is het antwoord op de uitdagingen van energiezekerheid en klimaat verandering. Wij gaan alles op alles zetten voor 8% duurzame energie in 2016 en 14% duurzame energie en 20% CO2 reductie in Dit is ook van belang voor energiezekerheid. Er moet volop ruimte komen voor het opwekken van duurzame energie, op (inter)nationaal niveau en op kleine schaal. GroenLinks Door een Deltawet nieuwe energie komt in 2020 twintig procent van onze energie uit schone bronnen; uiterlijk in 2050 is alle energie schoon. De Deltawet verplicht energiebedrijven om een jaarlijks oplopend aandeel schone energie te produceren. Hiermee bieden we langetermijnzekerheid aan burgers en investeerders. We werken in Europa aan een ambitieuzer klimaatbeleid en een Green New Deal om nieuwe banen te scheppen in groene sectoren. Het zelf opwekken van energie door burgers, bedrijven, lokale en regionale overheden wordt bevorderd. Mogelijkheden voor salderen worden verruimd. Daardoor krijgen burgers, boeren, verenigingen van eigenaren en energiecoöperaties een eerlijke prijs voor hun schone stroom en hoeven ze geen energiebelasting te betalen. Met het oog op een fundamentele vergroening van de energievoorziening werkt de regering tevens aan structurele maatregelen zoals het Duitse feed-in tarief. PvdA Energievoorraden worden schaarser en daarom zullen prijzen van stroom en brandstof alleen maar stijgen. Maar verduurzaming biedt in de eerste plaats kansen. Kansen op nieuwe groei, op nieuwe banen. Op innovatie, waarin Nederland kan uitblinken. Ons land heeft de beste ingenieursbureaus, offshore bedrijven, waterbouwers en havens ter wereld. Wij kunnen wereldspeler zijn op het gebied van duurzame energie. Nederland blijft momenteel steken op een armzalige 4% duurzaam op ons totale energieverbruik. De PvdA streeft ernaar dat Nederland in 2050 een 100% duurzame energieproductie heeft en komt met een duidelijk stappenplan voor korte, middellange en lange termijn om dit te bewerkstelligen.

6 Standpunten politieke partijen: duurzame energie (30/7/12) Innovatie op het gebied van duurzame technologieën wordt gestimuleerd. We voeren een verplicht aandeel duurzaam in voor energiebedrijven, zodat 100% van onze energievoorziening in 2050 duurzaam is. Christen Unie Ruimtelijke ordening bevordert energietransitie. Het ruimtelijk beleid moet de transitie naar schone energie mogelijk maken. De rijksoverheid en decentrale overheden houden in hun ruimtelijk beleid rekening met windenergie, zonne-energie, biomassacentrales en andere vormen van duurzame energieopwekking. Waar mogelijk worden energievragers en aanbieders in elkaars omgeving gesitueerd. De ChristenUnie onderschrijft de Europese doelstellingen voor energie: jaarlijks 2 procent energiebesparing, tenminste 14 procent duurzame energie in 2020, 30 procent CO2 reductie in 2020 (t.o.v. 1990) en procent CO2 reductie in De ambitie van de ChristenUnie blijft 20 procent duurzame energie in Afspraken over aandeel hernieuwbare energie. Energieleveranciers worden verplicht een vast aandeel duurzame energie te leveren en hierover worden bij voorkeur in Europees verband afspraken gemaakt. De overheid moet een duidelijke, langjarige keuze maken voor duurzame energie. Een lange termijn doelstelling (2050), waar nu beleid voor wordt ontwikkeld en waar de politiek zich aan committeert. D66 1 Vergroening van onze economie door gerichte steun voor duurzame energie, belasten van vervuiling en verlagen van de kosten op arbeid; Schone energie en fossiele energie kosten bijna evenveel. Olie is steeds schaarser en de prijs loopt op. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is risicovol en kostbaar. De voorraad hernieuwbare energie is in potentie eindeloos. Daarom kiest D66 voor het ontwikkelen van de technologie om efficiënt van hernieuwbare energie gebruik te kunnen maken. Vanzelfsprekend wil D66 daarnaast energie blijven besparen. Want de goedkoopste en schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. In 2020 wekt Nederland 20% duurzame energie op en jaarlijks zorgen we voor 2% energiebesparing. Dit bereikt D66 met een verdubbeling van de duurzame energiesubsidie (SDE+ regeling), meer bijstook van duurzame biomassa in kolencentrales en het eenvoudiger maken van zelf energie opwekken op het eigen dak of dat van de bovenbuurman. VVD 2 De VVD wil een verantwoord energiebeleid voeren. De komende decennia zullen fossiele brandstoffen nog schaarser worden dan nu het geval is. Dat leidt tot stijgende prijzen die onze 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

7 Standpunten politieke partijen: duurzame energie (30/7/12) concurrentiepositie op den duur kunnen aantasten. Ook zullen we in de toekomst voor olie en gas steeds meer afhankelijk worden van het buitenland. Door in te zetten op verschillende energiebronnen, worden wij minder afhankelijk van de regio s waar fossiele energie vandaan komt. De overgang naar hernieuwbare energiebronnen is dé kans om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen en als land een koppositie te verwerven op het gebied van kennis en innovatie. Schone en hernieuwbare energie zijn belangrijke onderdelen van het innovatiebeleid. PVV Duurzaam is een ander woord voor duur. Kunduz laat de milieugekkies weer baden in de subsidie. Is er nog ergens een plek in Nederland te vinden waar geen windmolen staat? Kijk maar uit, want dankzij de VVD komt daar binnenkort ook zo n susbsidiemolen te staan. Dat schijnt te zorgen voor groene banen. Maar de enige banen die het oplevert zijn de duurbetaalde schnabbels voor GroenLinksers en D66 ers die elders niet aan het werk komen. PvdD De Partij voor de Dieren wil toe naar een decentrale en duurzame energievoorziening waarbij burgers en bedrijven zelf energie opwekken. Zo kunnen we Nederland zelfvoorzienend maken en uiterlijk in 2050 stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen in Nederland. Energiebedrijven worden verplicht om een jaarlijks oplopend percentage aan duurzaam opgewekte stroom te leveren. SGP Nederland moet zich inzetten voor internationale samenwerking bij het ontwikkelingen van duurzame technologie. Hier liggen kansen voor Nederlandse onderzoekers en bedrijven. De effectiviteit van het energiebeleid moet omhoog. Regels, belastingen en subsidies hebben de voorkeur boven vrijblijvende convenanten. Ook moet de overheid langjarige zekerheid bieden aan het bedrijfsleven. Wisseling van beleid zorgt voor onzekerheid en remt bedrijven af. De zogenaamde Green Deals vormen een goed instrument, mits de vrijblijvendheid er af gaat. De SGP vindt dat het maken van keuzes voor bepaalde vormen van duurzame energieopwekking en energiebesparing zoveel mogelijk aan de markt overgelaten moet worden. Doelstellingen moeten dan wel wettelijk vastgelegd worden. Een verplichting voor alle Nederlandse energieleveranciers om een oplopend percentage duurzaam geproduceerde elektriciteit, gas en warmte te leveren is een goede optie.

8 Standpunten politieke partijen: elektrisch vervoer (30/7/12) SP De overheid geeft zelf het goede voorbeeld op het gebied van klimaatbeleid en energiebesparing, zuinige auto s, meer gebruik van openbaar vervoer en fietsen en het gebruik van duurzame energie en bouwmaterialen. CDA GroenLinks Er komen meer schone en zuinige bussen, zoals elektrische, waterstof- en aardgasbussen. Vervoer op fossiele brandstof wordt zo snel mogelijk vervangen door rijden op groene stroom of andere duurzame energiebronnen. Taxivervoer wordt elektrisch. Er komen voldoende elektrische laaden snellaadpunten. Nederland ijvert in Brussel voor de strengst mogelijke milieunormen voor voertuigen, waaronder een maximum van 80 gram CO 2 per kilometer in 2020 voor nieuwe personenauto s De doelstelling voor hernieuwbare transportbrandstoffen wordt voor Nederland zo veel mogelijk ingevuld met duurzame biobrandstoffen uit afval en reststromen en groene elektriciteit. PvdA Christen Unie Nederland Elektroland. Hoewel de overheid wat betreft de ChristenUnie terughoudend moet zijn met het ondersteunen van specifieke technologieën en beter kan sturen op scherpe uitstootnormen, maakt de ChristenUnie een uitzondering voor elektrisch rijden. Dat wordt gestimuleerd door realisatie van voldoende oplaadpunten, het handhaven van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting, en 0 procent bijtelling zolang de elektrische auto in de introductiefase zit; dus ook nog na D66 1 D66 wil differentiatie in belastingen voor auto s zodat schone auto s worden gestimuleerd. Het netwerk van laadpalen en ook accuwisselpunten voor elektrische auto s wordt sterk uitgebreid om elektrisch vervoer een reële optie te maken. VVD 2 De VVD wil inzetten op energie-efficiency. In internationaal verband willen we streven naar steeds efficiëntere en schonere apparaten en voertuigen. PVV PvdD SGP De overheid schept randvoorwaarden waarmee schone vormen van vervoer worden gestimuleerd: elektrisch rijden, rijden op aardgas, groen gas, biobrandstoffen, waterstof en hybride rijden. 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

9 Standpunten politieke partijen: emissierechten (30/7/12) SP We steunen het streven van de milieubeweging om 30 procent minder koolstofdioxide (CO 2 ) in 2020 uit te stoten. In Europees verband gaan we de gebreken van het systeem van emissierechten voor broeikasgassen (ETS) zo snel mogelijk oplossen. Doel is dat de CO 2 -prijs zo snel mogelijk een niveau bereikt waarop investeringen in energiebesparende maatregelen rendabel worden. We stoppen met het gratis weggeven van emissierechten. CDA Voor het CDA is het emissiehandelssysteem (ETS) een belangrijk instrument in de verduurzaming van de economie. Het CDA zet in op aanscherping van het emissiehandelssysteem, waarbij uitgegaan wordt van een gelijk speelveld. GroenLinks PvdA Christen Unie Nederland knokt voor verbetering van het Europese stelsel van handel in emissierechten: al in 2012 moeten emissierechten uit het stelsel worden gehaald om de CO 2 -prijs op te drijven en in het vervolg moeten alle emissierechten worden geveild in plaats van gratis weggeven. Er komt een milieubelasting op de uitstoot van broeikasgassen in sectoren die niet onder de Europese emissiehandel vallen. Deze belasting stimuleert ondernemers om in groene innovatie te investeren. De ChristenUnie vindt dat het principe de vervuiler betaalt veel beter uit de verf moet komen bij het Europese emissiehandelssysteem ETS. Het systeem is niet effectief, doordat het missieplafond te hoog is en de CO 2 -prijs te laag. Minimumprijs CO 2. De marktwerking voor energie faalt. Toekomstige kosten maken geen onderdeel uit van de energieprijs. Een goede manier om dit te herstellen is, om in navolging van de op CO 2 gebaseerde aanschafbelasting bij auto s (BPM), ook andere belastingen, zoals de regulerende energiebelasting, te baseren op CO 2. Om te beginnen wordt een minimumprijs voor CO 2 ingevoerd. Het Europese emissiehandelssysteem ETS moet worden aangepast (hogere CO 2 prijs en lager emissieplafond), zodat het effciënt kan worden ingezet om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. D66 1 D66 houdt vast aan de door de Europese regeringsleiders afgesproken ambitieuze CO 2 -reductie: 40% minder in 2030, 60% minder in 2040 en 80% minder in Te bereiken door minder uitstoot en opslag. Daarvoor is het van belang dat het emissiehandelssysteem beter gaat werken, bijvoorbeeld door het aantal rechten sneller te verkleinen. VVD 2 De VVD wil doorgaan met het systeem van emissiebeprijzing (ETS) 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

10 Standpunten politieke partijen: emissierechten (30/7/12) en voldoen aan harde, realistische internationale afspraken. Uitgangspunten zijn een reële emissiebeprijzing en een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. PVV PvdD SGP Nederland moet op Europees niveau pleiten voor een effectiever CO 2 -emissiehandelssysteem, zodat een hogere CO 2 -prijs gerealiseerd wordt en papieren CO 2 -reductie vermeden wordt. Inkomsten moeten deels naar de energie-intensieveindustrie teruggesluisd worden om te voorkomen dat de internationale concurrentiepositie van deze industrie verzwakt.

11 Standpunten politieke partijen: financiering (30/7/12) SP Intensivering van onderzoek en productontwikkeling is de sleutel voor het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen. Wij zijn voorstander van het vergroten van de middelen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biobased economie en energie. Deels via publieke onderzoeksprogramma s, deels via fiscale faciliteiten voor bedrijven. Er komt een verregaande vergroening van het belastingstelsel. Door het invoeren van een aantal milieuheffingen, zoals de verbrandingsbelasting en een ecotaks voor grootgebruikers, hanteren we het principe de vervuiler betaalt. De grote elektriciteitscentrales gaan een deel van de netkosten betalen, op grond van het principe de vervuiler betaalt. CDA Stap voor stap naar een groene economie : groene investeringsmaatschappij, extra investeren in Green Deals, duurzame energie, energiezuinige woningen en gebouwen Private investeringen in verduurzaming willen wij aantrekkelijker maken. Wij pleiten voor lokale en regionale fondsen energiebesparing. Gemeenten en provincies zorgen voor de cofinanciering en stimuleren kleinschalige energieopwekking. De stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) wordt versterkt. De overheid helpt bij het realiseren van duurzame energieprojecten door betere procedures en regelgeving. vergunningverlening dient niet onnodig belemmerend te werken. GroenLinks Alle subsidies die een duurzame economie in de weg staan worden afgebouwd. Resterende subsidies worden, waar mogelijk, vervangen door overheidsgaranties en -kredieten. Het belastingstelsel wordt vergroend, ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. PvdA Door politieke wispelturigheid en uitputting van gelden, leidt de regeling Subsidie Duurzame Energie (SDE) momenteel niet tot investeringszekerheid. Eén van de beste manieren om deze nadelen op te heffen, is om de SDE af te bouwen en te vervangen door een verplicht aandeel hernieuwbare energie om een (jaarlijks stijgend) percentage hernieuwbare elektriciteit te leveren. De PvdA wil dat kleinschalige coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven die duurzame energie willen produceren en leveren gebruik kunnen maken van bestaande en nieuwe stimuleringsmaatregelen. De PvdA zet zich in om eventueel belemmerende regelgeving weg te nemen. Christen Unie Energiebesparingsaftrek en een verduurzamingsfonds. Ter stimulering van energiebesparing door particulieren komt er een energiebesparingsaftrek. Daarnaast worden met het verduurzamingsfonds, dat is afgesproken in het lenteakkoord, zowel woningcorporaties als particuliere huiseigenaren door

12 Standpunten politieke partijen: financiering (30/7/12) goedkope leningen gestimuleerd om te investeren in betere isolatie en zuiniger installaties. Het uiteindelijke doel is een duurzame energievoorziening die op eigen benen staat, maar in de aanloop daar naartoe is het belangrijk dat de overheid dit gericht stimuleert. Mogelijkheden daarvoor zijn, indien nodig, investeringssubsidies (in plaats van exploitatiesubsidies) of een revolverend fonds voor innovaties. Ook kan de overheid procedures en regels vereenvoudigen, bijvoorbeeld door doelvoorschriften te stellen aan installaties (en de invulling vrij te laten). In het Lenteakkoord zijn belangrijke stappen gezet in de richting van vergroening van onze economie. Een belangrijke afspraak is de afbouw van fiscale subsidies op fossiele energie. Bedrijven kunnen gebruik maken van de EnergieInvesteringsAftrek en de SDE+. D66 1 D66 pleit daarbij voor samenwerking met de private sector en de ontwikkeling van vernieuwende vormen van financiering, bijvoorbeeld via een groene investeringsbank. D66 wil dat investeringen in schone technologie lonen. Daarom handhaaft D66 fiscale prikkels als de groene heffingskorting in 2013 en vergroten we de mogelijkheden voor belastingaftrek voor investeringen in energiebesparingen en milieu-investeringen via zogenaamde EIA/VAMIL regelingen. VVD 2 De VVD wil af van langdurige subsidiering van allerlei vormen van nieuwe energieopwekking. Uiteindelijk bepaalt niet de overheid maar de markt welke energiebron de toekomst heeft. Als dit op een geleidelijke manier gebeurt, kan de overstap worden gemaakt zonder bedrijven en ondernemers in de wielen te rijden. Duurzaam ondernemen wordt uiteindelijk bevorderd door het principe te hanteren dat de vervuiler betaalt. Om dit effectief te maken moeten in internationaal verband afspraken worden gemaakt. PVV De PVV kiest voor lagere BTW en vermindering van de belasting op energie. Stoppen met duurzaam inkopen Stoppen met SDE+-regeling Stoppen met duurzaamheidsubsidies Afschaffen subsidies CO2-reductie Stopzetten fiscale vergroening PvdD De belastingkortingen voor producenten en (groot-) verbruikers van fossiele energie worden afgeschaft. De energiebelasting wordt gedifferentieerd: kolenstroom wordt duurder dan gas, groene stroom wordt minder belast. De accijnsvrijstelling voor rode diesel, LPG en kerosine wordt in zijn 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

13 Standpunten politieke partijen: financiering (30/7/12) geheel afgeschaft. SGP Energiebesparing is goedkoper dan de productie van duurzame energie. Hier moet voluit op ingezet worden. Het is meer de hoge investeringsdrempel dan de terugverdientijd die burgers en bedrijven weerhoudt van investeren in energiebesparing. Er moet daarom een revolverend fonds komen die burgers en bedrijven over deze investeringsdrempel heen helpt. Voor grootschalige verduurzaming van onze energievoorziening en energie-efficiency is innovatie nodig. Europees gezien kan Nederland een belangrijkere rol spelen in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige technologie dan in de energieproductie zelf. Nederland kan daar ook een slaatje uit slaan. Deze kansen moeten benut en gestimuleerd worden. De SGP wil daar extra geld voor uittrekken.

14 Standpunten politieke partijen: infrastructuur en netbeheer (30/7/12) SP Via de publieke netbeheerders wordt voldoende geïnvesteerd in verbetering van de elektriciteitsnetten om de inpassing van meer duurzame energie mogelijk te maken, zowel op regionaal niveau (smart grids) als op Noordwest-Europees niveau. De netbeheerders blijven volledig publieke bedrijven, de winstuitkeringen aan de aandeelhouders (gemeenten en provincies) worden aan banden gelegd. De grote elektriciteitscentrales gaan een deel van de netkosten betalen, op grond van het principe de vervuiler betaalt. CDA Het gebruik van restwarmte van bedrijven en energiecentrales door de aanleg van warmtenetten is één van de vormen van alternatieve energievoorziening waaraan de overheid prioriteit geeft. GroenLinks Nederland bepleit in de EU een supernet voor groene stroom. Een Europees netwerk van efficiënte hoogspanningskabels moet onze elektriciteitsvoorziening robuust maken. Dit supernet vangt de schommelingen in het aanbod van groene energie op. Als het op de Noordzee even niet waait, krijgen we zonnestroom uit Spanje, of zelfs uit de Sahara. Het opzetten van elektriciteitsnetwerken tussen huishoudens (smartgrids) wordt gestimuleerd. De lokale overheid ondersteunt het plaatselijk opslaan van elektriciteit (bijvoorbeeld in woningen, woonwijken of elektrische auto s). PvdA In Europees verband pleit de PvdA voor een superhoogspanningsnet. Dat zorgt ervoor dat stroom uit windmolens van de Noordzee naar Zuid Europa kan en stroom uit Spaanse zonnepanelen naar Noord Europa. Dat leidt tot investeringen in werk en duurzaamheid in Europa. Netbeheerder Tennet draagt er zorg voor dat uiterlijk in 2020 ons energienetwerk is ingericht voor decentrale elektriciteitsopwekking. Christen Unie D66 1 D66 wil daarom de energiemarkten samenbrengen. Samenwerken in de aanleg van netten, steun voor duurzame energie en in marktregulering. D66 wil beginnen met een gezamenlijke netbeheerder die een Noordzee-net voor duurzame energie aanlegt. VVD 2 PVV Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

15 Standpunten politieke partijen: infrastructuur en netbeheer (30/7/12) PvdD Er komt een gecoördineerde aanpak van het ontwikkelen van een elektriciteitsinfrastructuur op zee. SGP Europese energiemarkten en netten moeten zoveel mogelijk geïntegreerd worden.

16 Standpunten politieke partijen: kernenergie (30/7/12) SP De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Voor kernafval kiezen we niet voor ondergrondse opslag, maar zetten we in op hergebruik dan wel het bewerken tot isotopen die minder (lang) gevaarlijk zijn. We zorgen voor een zo veilig mogelijke bovengrondse opslag van kernafval. Kernafval wordt niet bewerkt of hergebruikt. We stoppen met het onnodig heen en weer slepen van kernafval naar opwekkingsfabrieken. CDA Kolencentrales en kernenergie zijn op de lange termijn niet meer nodig. GroenLinks De kerncentrale in Borssele wordt gesloten. Er komen geen nieuwe kerncentrales voor energieopwekking. Kernafval mag niet onomkeerbaar ondergronds worden opgeslagen. Nederland ijvert voor een Europa zonder kernenergie. Ook stopt Nederland met de verrijking van uranium voor kerncentrales elders in de wereld, met uitzondering van productie voor het creëren van medische isotopen. PvdA Kernenergie maakt geen onderdeel uit van de volledige duurzame energievoorziening die wij nastreven voor Nederland. Wij zijn dan ook tegen de nieuwbouw van een kerncentrale in Nederland. Nederland zet zich in Europa in voor het gebruik van duurzame energiebronnen om zo ook elders kernenergie onnodig te maken. Christen Unie Geen nieuwe kerncentrales, niet alleen vanwege het veiligheids-en afvalissue, maar ook omdat het bij kerncentrales gaat om door de mens gecreëerde risico s die groter zijn dan de mens kan beteugelen. D66 1 VVD 2 Kernenergie is, zolang er nog geen betere vorm van energieopwekking voorhanden is, een belangrijke bron voor opwekking van schone en veilige energie. In het Zeeuwse Borssele mag van de VVD een tweede kerncentrale worden gebouwd. Dit moet een centrale worden van het modernste type. Zo n kerncentrale moet zonder betalingen van de overheid gebouwd kunnen worden. PVV Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord PvdD Kernenergie is geen alternatief, want ook kernenergie is afhankelijk van eindige grondstoffen. Bovendien produceren kerncentrales levensgevaarlijk afval. Het vasthouden aan deze vormen van 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

17 Standpunten politieke partijen: kernenergie (30/7/12) energie vertraagt of belemmert de overgang naar duurzame energiebronnen. Er komen geen nieuwe kerncentrales. Bestaande kerncentrales worden zo snel mogelijk gesloten. SGP Zolang schone energiebronnen niet toereikend zijn, is de benutting van kernenergie en aardgas een aanvaardbare tussenoplossing. Een evenwichtig samengestelde brandstofmix verbetert de betaalbaarheid en stabiliteit van de energievoorziening. Met de benutting van kernenergie en aardgas kan ook een schoner tegenwicht geboden worden aan de bouw van conventionele kolencentrales.

18 Standpunten politieke partijen: olie en schaliegas (30/7/12) SP We beginnen alleen aan schaliegas als dat veilig en milieuvriendelijk kan. CDA GroenLinks Fossiele en chemische grondstoffen worden daar waar mogelijk vervangen door plantaardige alternatieven. Er worden geen vergunningen verstrekt voor boringen naar schaliegas en steenkoolgas, omdat we onvoldoende weten over de risico s voor mens en milieu. Ook bij andere risicovolle technieken staat het voorzorgsbeginsel centraal. Initiatiefnemers moeten kunnen aantonen dat hun techniek veilig is. De overheid sluit investeringen in schaliegas via Energiebeheer Nederland uit. Nederland zet zich in voor EU-maatregelen tegen de import van olie die op extreem vervuilende wijze is gewonnen, zoals teerzandolie. Nederland kiest voor aardgas, de minst vervuilende fossiele brandstof, zolang de overgang naar een duurzame energievoorziening nog niet is voltooid. De regering pleit in EUverband voor een gemeenschappelijke energiepolitiek om de Europese gasvoorziening zeker te stellen. PvdA Gasleveranciers krijgen de verplichting om biogas met aardgas te mengen in het gasnet, daarom stellen wij een bijmengverplichting voor Groen Gas voor. Subsidies en belastingvoordelen op vervuilende brandstoffen worden geleidelijk afgeschaft. De energiebelasting voor elektriciteit en gas voor grootverbruikers worden verhoogd. Dit is opgenomen in de financiële paragraaf. Christen Unie Subsidies grijze stroom afbouwen. Directe en indirecte overheidssteun voor fossiele energie wordt geleidelijk en verantwoord afgebouwd. Kritisch over schaliegas. Geen winning van schaliegas, want dit is een techniek waarbij chemicaliën in de bodem achterblijven die in het drinkwater terecht kunnen komen. D66 1 Afscheid van aardgas via een fonds voor de energietoekomst: Gas is een relatief schone fossiele brandstof, maar ook daarvan moeten we het gebruik gaan verminderen. De Nederlandse gasbel raakt namelijk snel op, terwijl onze huishoudens vooral koken en verwarmen met aardgas. In 2050 is gas niet langer een inkomstenbron voor de staat, maar een kostenpost voor huishoudens. Dus is het belangrijk dat we alternatieven ontwikkelen. D66 wil met een deel van de opbrengsten van aardgaswinning een fonds oprichten, waarmee we de investeringen in de energie van de toekomst financieren. Zo profiteren ook 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

19 Standpunten politieke partijen: olie en schaliegas (30/7/12) toekomstige generaties nog van onze gasbel en voorkomen we dat we afhankelijk worden van de invoer van fossiele energie uit instabiele landen. VVD 2 De VVD staat onderzoek van energiebedrijven naar een verantwoorde winning van schaliegas in Nederland niet in de weg. PVV PvdD Het gebruik van fossiele energiebronnen is achterhaald. Lege gasvelden worden niet gebruikt voor de opslag van (geïmporteerd) aardgas. Er komen geen vergunningen voor de winning van schaliegas in Nederland. Er komt een import verbod voor teerzandolie SGP Energieveiligheid zal door toenemende schaarste aan olie/gas aan belang winnen. Zowel het veiligheidsbeleid als de inrichting van de krijgsmacht zullen hiermee rekening moeten houden. 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

20 Standpunten politieke partijen: windenergie(30/7/12) SP We verbeteren de samenwerking met onze buurlanden rond de Noordzee voor een gemeenschappelijk netbeheer en voor de aanleg van een stopcontact op zee, om aansluiting van windmolenparken op het net mogelijk te maken. Windmolens op zee zijn de belangrijkste duurzame energiebron voor de komende decennia, daar moet in samenwerking met de andere Noordzeelanden - zwaarder op worden ingezet. Opwekking van windenergie op land moet duidelijker worden ingekaderd via een structuurvisie (waar wel, waar niet), strengere eisen aan geluid en externe veiligheid. Omwonenden van windparken kunnen meeprofiteren van de opbrengsten, als tegenprestatie voor de horizonvervuiling. CDA GroenLinks De overheid selecteert en regelt in samenspraak met belanghebbenden voldoende locaties voor windmolens op het land en geeft concessies uit aan uitbaters. Bij het selecteren van locaties is er voldoende aandacht voor landschapsbeleving. Er komt een spoedwet voor wind op zee, gericht op megawatt Noordzeestroom in Geplande investeringen voor de komende tien jaar worden naar voren gehaald. De overheid rondt vergunningsprocedures zo snel als mogelijk af. PvdA De PvdA wil het investeringsklimaat voor windenergie verbeteren door de komst van een windenergienet op de Noordzee. Netbeheerder Tennet moet dit gaan plannen, aanleggen en beheren, met dezelfde vereisten voor bijvoorbeeld betrouwbaarheid als op het land geldt. Burgers krijgen meer rechten en kansen om zelf te participeren en investeren in een windpark bij hen in de buurt. Christen Unie Sluiten van visgebieden niet gewenst. Bij de planning van windmolenparken op zee moet rekening gehouden worden met de belangen van de vissers. D66 1 VVD 2 PVV Het is vaker gezegd: windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Toch gaat de overheid maar door met het plaatsen van die gedrochten in ons mooie Nederlandse landschap. Bijvoorbeeld in Groningen bij de N33, in de Drentse Veenkolonie, op mooie plekken in Friesland, bij Urk. Overal staan ze te zoeven. Ze verpesten het landschap, slachten de vogels en kosten ook nog eens handenvol geld. De Partij voor de Vrijheid zegt: stop met die 1 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen 2 Uit het partijcongres in augustus kunnen nog wijzigingen komen

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

1 Visie, strategie en agenda

1 Visie, strategie en agenda Energierapport ȟȟ ȟ Inhoudsopgave 1 Visie, strategie en agenda 5 1.1 Het mondiale energievraagstuk 9 1.2 Naar een duurzame energiehuishouding 10 1.3 De rol van de overheid 13 1.4 Toegang tot de energiebronnen

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 4 september 2012, jaargang 15, nummer 10 Tips voor de redactie Tips voor de redactie De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Politiek en schone energie

Politiek en schone energie Politiek en schone energie Energie en milieu in de verkiezingsprogramma s 2007-2011 Theo Westerwoudt Voorlopige versie 12 oktober 2006 Clingendael International Energy Programme CIEP is affiliated to the

Nadere informatie

Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat

Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat BIJLAGE M: OVERZICHT MAATREGELEN ENERGIE EN KLIMAAT Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat CDA In de gebouwde omgeving voert het CDA een pakket aan maatregelen in. De Energie Prestatie Coëfficiënt

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND -%6$780$'/1*&",1%0&%"'1,,&%" " " " '9"": 59"/+$&%";&+,(" " " " '9""< 39",1%0&%"&&+=->,"8&=&%" " " '9""? :9"$'&%"012&%=&*-%/" " " '9"54 '+$/+1221'7%(&%"" " " '9""53 #$=$@$%"

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

9. Energie en klimaat verandering

9. Energie en klimaat verandering 9. Energie en klimaat verandering 9.1 Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 In 2008 stelde de Europese regeringsleiders Europese klimaatdoelstellingen vast (ook wel de 3x20-doelstellingen). De

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is.

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Naar een provinciaal energiebeleid dat de inspanning waard is. Notitie Duurzame Energie Partij voor de Dieren Noord-Brabant Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Laat ze niet wegcijferen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012

Laat ze niet wegcijferen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 Hou vast aan je idealen Laat ze niet wegcijferen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 1 2 Inhoud Hou vast aan je idealen 3 1 Gezonde landbouw, duurzaam voedsel 5 Duurzaam

Nadere informatie