Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel (met gasslang en drukregelaar)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel (met gasslang en drukregelaar)"

Transcriptie

1 Instructieboekje BLUE FLAME Gaskachel (met gasslang en drukregelaar)

2 2 NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbol on your device means: do not cover! DE Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken! FR Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir! DA Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes! SV Den här symbolen betyder: får ej övertäckas! NO Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til! FI Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää! HU A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le! CS Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte! PL Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać! SK Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte! RO acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi RU Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать! IT Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire! Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik in Nederland.

3 DANK 3 NL Hartelijk dank dat u voor de EUROM Blue Flame gaskachel hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Lees dit instructieboekje voor gebruik aandachtig en in zijn geheel door en zorg ervoor dat u het ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving! Bewaar het instructieboekje vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw terrasstraler tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan het instructieboekje en de verpakking bij. BELANGRIJK!! Naast warmte komt er bij de verbranding van propaan/butaan een geringe hoeveelheid van het giftige koolmonoxide (CO) vrij. Om het aandeel van de koolmonoxide in de omgevingslucht niet tot gevaarlijke hoogte te laten oplopen, dient er altijd voor voldoende toevoer van frisse lucht (ventilatie) in de gebruiksruimte gezorgd te worden. Het apparaat mag daarom slechts buiten of in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt. Wanneer u een gaskachel gebruikt in een woonruimte, dient die ruimte minimaal 20m³ per kw vermogen groot te zijn. Voor een schuur of hal geldt: 10m³ per kw vermogen. Wanneer u deze kachel in een woonruimte gebruikt dient deze dus minimaal 84m³ groot te zijn; een schuur o.i.d. moet minimaal 42 m³ groot zijn. Een woonkamer van 3 meter hoog moet dus minimaal een oppervlak van 28m² (7x4)te hebben. De ruimte moet zijn voorzien van een ontluchtings- en beluchtingsopening, gelijkmatig verdeeld in een boven- en onder opening. Een ventilatieopening in een wand naar buiten dient niet kleiner dan 2500 mm² per kwh te zijn. Deze kachel met een max. vermogen van 4,2kWh vraagt dus twee wandopeningen van minimaal 105 cm² (dus bijv. 10 x 10,5 cm.). Een ventilatie-opening via de zoldering naar buiten dient de dubbele afmetingen te hebben: 210 cm² dus. De ventilatieopeningen mogen nooit worden geblokkeerd. Deze gaskachel verbruikt tijdens de werking zuurstof. De ingebouwde zuurstoftekort-beveiliging schakelt het apparaat uit, wanneer het aandeel van zuurstof in de omgevingslucht onder de 17,5% daalt (ODS). VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij het gebruik van dit apparaat dienen altijd een aantal basale veiligheidsregels in acht te worden genomen om het risico van brand of lichamelijk letsel enz. te voorkomen. Lees daarom de veiligheidsvoorschriften, maar ook de instructies voor montage, plaatsing en werking van het apparaat zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging. Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor hij is ontworpen: het (bij)verwarmen van huis, schuur, enz. Dus niet om zalen, kassen, bars o.i.d. te verwarmen en niet voor het drogen van textiel of andere vochtige voorwerpen. Zorg altijd voor voldoende ventilatie!

4 4 Dit apparaat mag niet worden gebruikt in: o caravans, campers, boten enz. o slaapkamers of badkamers o hoogbouwappartementen, kelders of sousterrains o Gebruik in gesloten ruimtes is gevaarlijk en ten strengste verboden! Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke, horizontale en trillingvrije ondergrond. Gebruik alleen propaan- of butaangas. Draai de kraan van de gasfles dicht na gebruik. Voor gebruik buitenshuis en in ruimten die tijdens het gebruik goed geventileerd worden. Niet voor gebruik in caravans, campers, boten enz. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies en volgens de nationale wettelijke voorschriften en bepalingen. Voor het gebruik van gasflessen bestaan wettelijke voorschriften. Installeer en bewaar de gasfles conform deze voorschriften. Gebruik geen ander gas of andere licht ontvlambare vloeistof in de kachel dan het door de fabrikant voorgeschreven propaan- of butaangas, in EEC-goedgekeurde gascilinders met een veiligheidsventiel. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd oppervlak, ventiel, ring of bodem! Vervang de gasfles buitenshuis, en uit de buurt van vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Zet de gasfles nooit op z n kant of ondersteboven, ook niet als hij leeg lijkt te zijn! Dat kan onmiddellijk blokkade in de slang tot gevolg hebben en ernstig brandgevaar of beschadiging van de kachel veroorzaken. Gebruik uitsluitend de regelaar die door de fabrikant wordt meegeleverd en vervang hem zonodig door een identiek exemplaar. Controleer regelmatig of de aansluitingen op de gasdrukregelaar passend en in goede conditie zijn. Vervang de flexibele slang elke 3 à 4 jaar. Zorg ervoor dat gasdrukregelaar en slang zich te allen tijde op een zodanige plaats bevinden dat er geen toevallige schade aan kan worden toegebracht en niemand erover kan struikelen. Neem een minimale afstand tot aangrenzende muren in acht van 50 cm. tot de zijkanten en 2 meter tot de voorzijde. Alle brandbare materialen dienen minimaal 1,5 meter van het apparaat verwijderd te zijn (2 meter van de voorzijde). Plaats het apparaat niet in de buurt van ingangen of op looproutes. Bewaar geen licht ontvlambare vloeistoffen of materialen als verf, benzine, gastankjes enz. in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat. Gebruik het apparaat niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op! De kachel kan intense hitte voortbrengen. Stel mensen (i.h.b. kleine kinderen en ouderen) en dieren niet aan de directe hitte van het apparaat bloot. Pas ook op voor brandwonden en kledingschade! Het rooster aan de voorzijde van het apparaat biedt enige bescherming tegen verbrandingen en brandgevaar; er mag dan ook nooit een deel van verwijderd worden. Het biedt evenwel geen volledige bescherming! Contact met vloeibaar gas kan bevriezingswonden veroorzaken. Dompel het apparaat nooit in water, zorg ervoor dat hij er niet in kan vallen en voorkom dat water het apparaat kan binnendringen. Probeer op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan te brengen. Verkeerde installatie, onoordeelkundig gebruik, wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat (i.h.b. aan

5 5 de gasvervoerende onderdelen) kunnen schade of letsel veroorzaken en gevaarlijk zijn..fabrikant en importeur aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid! Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. Ook zij die te weinig ervaring hebben met- of kennis hebben van dergelijke apparatuur dienen zich van het gebruik ervan te onthouden, tenzij er instructie over het gebruik van het apparaat wordt gegeven en toezicht wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen uit de buurt van de kachel! De kachel nooit zonder toezicht laten branden! Het hele gassysteem, slang en regelaar, waakvlam en brander moeten voor het eerste gebruik en na het verwisselen van de gasfles eerst gecontroleerd worden, en daarna minstens elke maand een keer. Alle lekkagecontroles moeten worden uitgevoerd met een zeepoplossing, nooit met vuur! Neem de verwarmer niet in gebruik voordat alle verbindingen op lekkages gecontroleerd zijn. Rook niet tijdens de controles. Draai het ventiel van de gasfles onmiddellijk dicht als u de geur van gas waarneemt. Gas is licht ontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. In zijn natuurlijke staat heeft propaangas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan toegevoegd, te vergelijken met die van verrotte kool. Verplaats de kachel niet terwijl hij in werking is. Draai de gasfles dicht voordat u het apparaat verplaatst en laat het eerst afkoelen. Als de kachel niet in gebruik is dient de gasfles dichtgedraaid te zijn. Als het apparaat beschadiging of storing vertoont, wend u dan tot uw leverancier, de fabrikant of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties, uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen. Bij de volgende verschijnselen dient u de kachel onmiddellijk uit te schakelen en na te (laten) kijken: o Als de verwarming niet heet genoeg wordt. o Als de brander ploppende geluiden maakt tijdens het gebruik (een zacht geluidje tijdens het doven is normaal). o Als de vlampunten extreem geel zijn en u gas ruikt. Waarschuwing! Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het in werking is. MONTAGE Neem het apparaat voorzichtig uit de verpakking. Voor de correcte montage van de gasfleshouder hebt u slechts een middelgrote kruiskopschroevendraaier nodig. De halfronde gasfleshouder is voor transport in de verpakking naar binnen wijzend gemonteerd. Draai de vier kruiskopschroeven enigszins los en til de halfronde houder naar boven uit de schroeven. Draai hem met de ronding naar buiten weer in de schroeven en draai deze nu stevig vast. De gasslang is in de fabriek gemonteerd. Draai nu met een steeksleutel maat 17 de meegeleverde drukregelaar onwrikbaar op het vrije uiteinde van de gasslang. Ga vervolgens te werk zoals beschreven onder AANSLUITEN GASFLES.

6 6 AANSLUITEN EN VERWISSELEN GASFLES Voor het aansluiten of verwisselen van de gasfles hebt u een baco nodig. Verwissel de gasfles buiten, zonder open vuur of vonken in de buurt. Draai de gasfles nooit om en leg hem niet neer. Controleer de gasfles op beschadigingen en de aansluitingen op de drukregelaar op een feilloze afsluiting. Als u schade of hapering vermoedt, wissel de gasfles dan om bij uw gasleverancier. Controleer of de gaskraan (6) op de gasfles (1) dichtgedraaid is (de ventielknop zo ver mogelijk met de klok mee gedraaid). Schroef de veiligheidskap van de aansluiting (indien aanwezig) op de nieuwe gasfles (7). Controleer of de afdichting van de gaskraan op de nieuwe gasfles in goede staat verkeert. Gebruik geen aanvullende afdichtingen. Leg de slang zonder draaien of knikken uit. Schroef de wartelmoer (2) van de drukregelaar (3) met de hand tegen de klok in (linkse draad) op de gasflesaansluiting (7). Draai hem tenslotte met de baco na: de afdichting moet lekkagevrij zijn, maar beschadig hem niet door té strak nadraaien! Controleer de tenslotte het hele gascircuit, en in het bijzonder alle aansluitingen en de kraan met een zeepoplossing op dichtheid (zie: LEKKAGETEST). Tenslotte kunt u de gasfles op zijn plateau binnen de gasfleshouder plaatsen. GAS-EISEN Gebruik uitsluitend propaan- of butaangas. Op het apparaat kan een butaan- of propaan gasfles van 5 of 10,5 kg. worden aangesloten. De maximale ingangsdruk van de gasregelaar mag de 16 bar niet overschrijden. Een minimale aanvoerdruk van 50 mbar is vereist. De te gebruiken gasdrukregelaar en slang moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Bij vervanging dient u voor identieke, originele exemplaren te zorgen: een goedgekeurde gasslang met 1/4 inch linkse schroefdraad van voldoende lengte, doch max. 40 cm., die een knikvrije montage toelaat en een drukregelaar met een max. doorvoer van 1,5 kg. per uur, werkdruk 50 mbar, volgens de laatste normen. Uitsluitend voor gebruik in De installatie dient conform de wettelijke richtlijnen voor opslag en gebruik van vloeibare petroleumgassen plaats te vinden.

7 7 Een gedeukte, geroeste of beschadigde gasfles kan gevaarlijk zijn en moet gecontroleerd worden door uw gasleverancier. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd ventiel. Sluit nooit een gasfles aan die niet aan de voorschriften voldoet! PLAATSING Uw kachel verbruikt zuurstof en kan, als dat onvoldoende vers wordt aangevoerd, koolmonoxide voortbrengen. Het apparaat mag daarom slechts buiten of in goed geventileerde ruimtes met een inhoud van minstens 15 m3 worden gebruikt. De ruimte moet zijn voorzien van een ontluchtings- en beluchtingsopening, gelijkmatig verdeeld in een boven- en onder opening. Beide openingen dienen minimaal een oppervlakte te hebben van 50 cm2 (bijv. 5 x 10 cm.) en mogen niet worden geblokkeerd. Het apparaat dient waterpas op een stevige, vlakke en onbrandbare ondergrond te worden opgesteld. Neem een minimale afstand tot aangrenzend voorwerpen/materialen in acht van 50 cm. tot de zijkanten en 2 meter tot de voorzijde. Houd in het bijzonder brandbare materialen uit de buurt van het apparaat! Plaats het apparaat niet in de buurt van ingangen of op looproutes. Gebruik het apparaat nooit in een omgeving waar licht ontvlambare vloeistoffen of gassen zijn opgeslagen: explosiegevaar! LEKKAGETEST Wees er te allen tijde zeker van dat alle afdichtingen goed afsluiten en geen lekkage vertonen. Het hele gassysteem moet voor gebruik en na het verwisselen van de gasfles eerst gecontroleerd worden, en daarna minstens elke maand een keer. Alle lekkagecontroles moeten worden uitgevoerd met een zeepoplossing, nooit met vuur! Neem het apparaat niet in gebruik voordat alle verbindingen op lekkages gecontroleerd zijn. Rook niet tijdens de controles. Bij gaslekkage (wees alert op de geur!) onmiddellijk het ventiel van de gasfles sluiten en het apparaat ver verwijderen van andere warmtebronnen. Een lekkagetest voert u als volgt uit; pas wanneer u 100% zeker weet dat er nergens gas weglekt, mag u de kachel in gebruik nemen. Voer de controle uit met een volle gasfles. Zorg dat de kachel is uitgeschakeld en afgekoeld, de gaskraan gesloten. Maak een zeepoplossing van één deel vloeibare zeep en één deel water. Breng met een spuitfles, borstel of doek de zeepoplossing aan op de hele gasroute, in het bijzonder op de verbindingen. Draai de gastoevoer open. Als er sprake is van een lek zullen er zeepbellen ontstaan. Als er sprake is van een lek, schakel dan de gastoevoer uit. Bevestig het lekkende onderdeel strakker, schakel de gastoevoer weer in en controleer opnieuw. Blijven er bellen ontstaan, neem dan contact op met uw leverancier. Zorg ervoor dat er geen vuur of vonken in de buurt zijn als u de lekkagetest uitvoert en rook er niet bij! Als de gasslang tekenen van barsten, scheuren of andere beschadigingen vertoont, moet hij worden vervangen door een nieuwe slang van dezelfde lengte en specificaties. GEBRUIK Let op! Voer voor gebruik altijd een lekkagetest uit! Blue Flame (zonder thermostaat)

8 8 Bovenop het apparaat bevinden zich twee knoppen: de rode drukknop (ontstekingsknop) en de zwarte draaiknop (bedieningsknop, tevens veiligheidsventiel). Controleer of er aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan Zorg ervoor dat bedieningsknop op start staat Draai de gaskraan op de gasfles open Druk de bedieningsknop in en druk gelijktijdig op de ontstekingsknop (evt. meerdere keren) tot de waakvlam brandt. Houd de bedieningsknop nog ongeveer 20 seconden ingedrukt; dan kunt u hem loslaten en zal de waakvlam blijven branden. Druk de bedieningsknop weer in en draai hem (tegen de klok in) op de gewenste stand: één vlammetje is half vermogen, twee vlammetjes is vol vermogen. De brander zal ontsteken. Om de kachel uit te schakelen draait u de bedieningsknop (ingedrukt) terug naar de startpositie; de waakvlam blijft branden. Om nu de kachel helemaal uit te schakelen draait u de gaskraan dicht. De gaskraan altijd dicht draaien na gebruik of wanneer u de ruimte verlaat! Blue Flame + (met thermostaat) Bovenop het apparaat bevinden zich drie knoppen: de zwarte drukknop (ontstekingsknop), de rode drukknop (gastoevoer/veiligheidsventiel) en de zwarte draaiknop (thermostaatknop). Controleer of er aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan Zorg ervoor dat thermostaatknop op minimaal (zo ver mogelijk met de klok mee) staat Draai de gaskraan op de gasfles open Druk de rode gastoevoerknop in en druk gelijktijdig op de ontstekingsknop (evt. meerdere keren), tot de waakvlam brandt. Houd de gastoevoerknop nog ongeveer 20 seconden ingedrukt; dan kunt u hem loslaten. De brander zal nu ontsteken. Draai nu de thermostaatknop (tegen de klok) in op de gewenste stand: de kachel zal heftiger gaan branden tot de gewenste temperatuur is bereikt. Daarna schakelt hij terug naar zeer laag vermogen. Koelt de ruimte af, dan zal de kachel automatisch weer heftiger gaan branden. Om de kachel uit te schakelen draait u de thermostaatknop weer op minimaal; de brander zal zacht blijven branden. Om de kachel nu helemaal uit te schakelen draait u de gaskraan dicht. De gaskraan altijd dicht draaien na gebruik of wanneer u de ruimte verlaat! Let op! Bij het eerste gebruik en na het verwisselen van de gasfles kan het tot een minuut duren voordat de leidingen in het apparaat met gas gevuld zijn. Als de vlam dooft, of de brander wil niet ontsteken, controleer dan of de gasfles mogelijk leeg is. Vervang hem zonodig. Mocht de vlam ooit onverwacht doven door bijvoorbeeld de wind, draai de heater dan onmiddellijk uit. Geeft het ontsnapte gas minimaal 5 minuten tijd om zich te verspreiden voor u het apparaat opnieuw ontsteekt. Voor alle andere problemen dient u uw serviceagent te raadplegen.

9 DE GEUR VAN GAS 9 Gas is licht ontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. Probeer dus vlak boven de grond de geur op te vangen! In zijn natuurlijke staat heeft propaangas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan toegevoegd, te vergelijken met die van verrotte kool. Neem onmiddellijk maatregelen als u gas ruikt! Sluit onmiddellijk de gastoevoer. Doof al het open vuur in de omgeving en doe niets wat tot vonk of vuur kan leiden, om ontsteking van het gas te voorkomen. Schakel geen elektriciteit in of uit, steek geen lucifer, aansteker o.i.d. aan en gebruik uw telefoon niet. Haal iedereen weg uit de buurt van de gasbron en geef het gas ruimschoots de tijd te verwaaien door zo mogelijk deuren en ramen te openen. Blijf tijdens dat proces uit de buurt! Blijft u gas ruiken of vertrouwt u de situatie niet, alarmeer dan de brandweer. Voer een volledige lekkagetest uit en neem passende maatregelen als u lekkage constateert. Laat een gaslek door gekwalificeerde mensen repareren! REINIGING EN ONDERHOUD Reinig de gelakte oppervlakken van het apparaat met een droge en pluisvrije doek. Gebruik geen huishoudelijk reinigingsmiddel en geen bijtende, schurende of alcoholhoudende vloeistoffen. Controleer regelmatig, maar minstens bij elke gasflesverwisseling of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt hebt, apparaat, slang en regelaar op beschadigingen. Wanneer de slang poreus is geworden, knikken of brand-of schroeiplekken vertoont, dient hij onmiddellijk te worden vervangen. Vervang zeker elke 3 à 4 jaar de gasslang. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde slang! Wanneer het apparaat langere tijd niet is gebruikt apparaat, slang en regelaar in zijn geheel zorgvuldig controleren op veiligheid. Tenslotte de gasfles aansluiten en een lekkagetest uitvoeren. Verdere periodieke controle door de gebruiker is niet nodig. Eventuele reparaties moeten door daarvoor opgeleide specialisten worden uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Schade en storingen ten gevolge van zelfuitgevoerde reparaties of wijzigingen in het apparaat, ongelukken, misbruik, nalatigheid, onjuist/onvoldoende onderhoud en commercieel gebruik doen de garantie vervallen. OPSLAG Controleer of de kraan van de gasfles goed gesloten is Verwijder de gasdrukregelaar en de slang van de gasfles Voorzie de gasfles van zijn beschermkap en sla hem op in een goed-geventileerde ruimte. De opslag van gasflessen is niet toegestaan in ruimtes onder begane-grond-niveau, in trappenhuizen, hallen, gangen, inritten enz. van gebouwen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Gasflessen (ook lege) moeten staand worden opgeslagen. Sla de kachel zonder gasfles op in een droge, stofvrije en veilige ruimte. Gebruik zo mogelijk de originele verpakking.

10 TECHNISCH GEGEVENS Blue Flame Blue Flame + Gassoort Propaan/Butaan Propaan/Butaan Gasfles 5 kg / 10,5 kg 5 kg / 10,5 kg Gascategorie I 3 B/P (50) I 3 B/P (50) Aansluitdruk 50 mbar 50 mbar Aansluitwaarde 0,305 kg/uur 0,305 kg/uur Gewicht 10,6 kg 10,6 kg Afmetingen Ca.47,5 x 40 x 73 Ca.47,5 x 40 x 73 Brander één vlammig één vlammig Ontsteking Piezo ontsteking Piezo ontsteking Max. vermogen Ca. 4,2 kw Ca. 4,2 kw Nozzles 0,64 mm 0,64 mm Thermostaat STORINGEN U ruikt een gasgeur - Onmiddellijk de kraan op de gasfles dichtdraaien. - De afdichtingsring op de gasfles controleren en zonodig vervangen. - Alle gasvervoerende onderdelen met een zeepoplossing onderzoeken op lekkage. Loszittende verbindingen afdichten. Brander ontsteekt niet - Zit er nog gas in de fles? Zonodig de gasfles omwisselen. - Staat de kraan op de gasfles wel open? Evt. open draaien. - Zuurstofbeveiliging is aangesproken. Ventileer de ruimte en zorg voor frisse lucht. De temperatuur wordt niet hoog genoeg - Staat de bedienings- of evt. de thermostaatknop op de gewenste stand? Stel ze in op de gewenste stand. Vlamterugslag (in heel zeldzame gevallen kan de vlam bij het ontsteken terugslaan in de branderleiding) - U hoort dan een blubberend geluid. Draai onmiddellijk de gaskraan dicht. Wacht een poosje en start dan opnieuw. Wanneer het probleem opnieuw optreedt dient u contact op te nemen met de klantendienst. Raadpleeg voor andere storingen uw servicepunt.

11 11

12 12 EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Summit. www.aquaglide.net

Summit. www.aquaglide.net Summit EXPRESS Handleiding betreft de volgende producten Summit Express Inhoud: Stop! Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt! Maximum Maximale aanbevolen aantal gewichtsbelasting

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie