GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN)"

Transcriptie

1 GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN) INDIEN DE INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING NIET NAUWKEURIG WORDT OPGEVOLGD, ONT- STAAT BRAND- OF ONTPLOFFINGSGEVAAR DAT SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN TOT GEVOLG KAN HEBBEN. BENZINE OF ANDERE BRANDBARE, VLUCHTIGE STOFFEN EN VLOEISTOFFEN NIET GEBRUIKEN OF OPSLAAN IN DE BUURT VAN DIT OF ENIG ANDER APPARAAT. WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT: PROBEER GEEN ENKEL APPARAAT AAN TE STEKEN. - - RAAK GEEN ENKELE ELEKTRICITEITSCHAKELAAR AAN; GEBRUIK GEEN ENKELE TELEFOON BINNEN UW GEBOUW. - BEL ONMIDDELLIJK UW GASLEVERANCIER VIA EEN TELEFOON VAN DE BUREN. VOLG DE INSTRUCTIES VAN UW GASLEVERANCIER - INDIEN UW GASLEVERANCIER NIET BEREIKBAAR IS, BEL DAN DE BRANDWEER. INSTALLATIE EN ONDERHOUD DIENT TE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GECERTIFICEERD INSTALLATEUR, ONDERHOUDS OF UW GASLEVERANCIER. Installateur Hang deze handleiding en Installatieaanwijzingen naast het apparaat op. Eigenaar Lees alle productinformatie en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. MOCHT ER SPRAKE ZIJN VAN OVERVERHITTING, OF DAT DE TOEVOER VAN GAS NIET KAN WOR- DEN AFGESLOTEN, SLUIT IN DAT GEVAL DE HANDMATIGE GASTOEVOERKRAAN VOORDAT U DE STROOMTOEVOER AFSLUIT. OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, GEBRUIK DEZE KETEL NIET INDIEN ONDERDELEN VAN DEZE KETEL AAN WATER ZIJN BLOOTGESTELD. NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ONDERHOUD- STECHNICUS OM DE KETEL TE INSPECTEREN EN OM ONDERDELEN VAN HET BESTURINGSYSTEEM OF GASTOEVOERCOMPONENTEN TE VERVANGEN DIE AAN WATER BLOOTGESTELD ZIJN. PRODUCT BEVAT GLASVEZELWOL. ALS U HET ISOLATIEMATERIAAL IN DIT PRODUCT TIJDENS DE INSTALLATIE, ONDERHOUD OF REPARATIE VERSTOORT ZULT U BLOOTGESTELD WORDEN AAN GLASVEZELWOL. INADEMING ERVAN KAN LONGKANKER VEROORZAKEN. GLASVEZELWOL KAN OOK ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN EN HUID- EN OOGIRRITATIES VEROORZAKEN. OM BLOOT- STELLING TE VOORKOMEN, RAADPLEEG EERST DE MATERIAALVEILIGHEIDSBLADEN. HERKEN DIT SYMBOOL ALS EEN VOORZORGSMAATREGEL VOOR UW EIGEN VEILIGHEID. Omdat ons beleid erop gericht is onze producten voortdurend te verbeteren, behouden we ons het recht voor om zonder berichtgeving specificaties en ontwerpen te wijzigen Goodman Manufacturing Company, L.P San Felipe, Suite 500 Houston, Texas OM-GMS9-DU 7/07

2 SLEUTELWOORDEN VEILIGHEID Beste huiseigenaar, onthoud de volgende veiligheidsinformatie alstublieft. Deze informatie waarschuwt u voor potentiëel persoonlijk letsel. GEEFT GEVAREN OF ONVEILIGE HANDELINGEN AAN WELKE IN ZWAAR PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD KUNNEN RESULTEREN. OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL EN FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, DIENT U DE VOLGENDE INSTRUCTIES OP TE VOLGEN M.B.T. DE PLAATSING VAN DE EENHEID, VENTILATIE-EISEN EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN. DE VERWARMINGSEENHEID MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER EEN REDELIJKE ROUTINE- MATIGE INSPECTIE, ONDERHOUD EN TOEZICHT. ALS HET GEBOUW WAARIN ZICH EEN DERGELIJK APPARAAT BEVINDT LEEG STAAT, DIENT ERVOOR GEZORGD TE WORDEN DAT HET APPARAAT ROUTINEMATIG WORDT GEINSPECTEERD, ONDERHOUDEN EN GECONTROLEERD. IN HET GEVAL HET GEBOUW LEEG STAAT EN BLOOTGESTELD WORDT AAN TEMPERATUREN ONDER HET VR- IESPUNT, DIENEN ALLE WATERLEIDINGEN EERST GEDRAINEERD TE WORDEN, DIENT HET GEBOUW REDELIJKERWIJS WINTERKLAAR GEMAAKT TE WORDEN EN DIENT DE TOEVOER VAN WATER TE WORDEN AFGESLOTEN. IN HET GEVAL HET GEBOUW BLOOTGESTELD WORDT AAN TEMPERA- TUREN ONDER HET VRIESPUNT EN LEEG STAAT, MOETEN ALLE HYDRONISCHE WINDINGSEEN- HEDEN OOK GEDRAINEERD WORDEN EN KAN MEN, INDIEN NODIG, GEBRUIK MAKEN VAN ALTER- NATIEVE WARMTEBRONNEN. BELANGRIJKE OPMERKING VOOR DE EIGENAAR ALVORENS DEZE HANDLEIDING TE GEBRUIKEN, EERST DE SERIEPLAAT VOOR HET JUISTE MODEL CONTROLEREN. De installatie en onderhoud van dit toestel mag uitsluitend worden uitgevoerd door erkende, ervaren onderhoudtechnici PLAATSING VAN EENHEID Het gebied rondom de ketel en de nabijheid van andere gasapparaten dient opgeruimd te zijn en vrij te worden gehouden van brandbare materialen, benzine en andere brandbare dampen en vloeistoffen. Bewaar ook geen brandbare voorwerpen zoals verf, vernis of lak in de omgeving van de ketel Bewaar of gebruik geen chloor of fluorhoudende producten (bleekmiddelen, lijmen, afbijtmiddelen, spuitbussen) dichtbij de eenheid. Deze kunnen de warmtewisselaar aantasten. Gebruik de ketelommanteling niet voor de opslag van bezems, dweilen, kwasten en olieachtige vodden of doeken. De omgeving dient schoon en opgeruimd te zijn, en vrij van afvalmaterialen zoals pluizen en afdichtingstape. De ketel moet vrij en opgeruimd zijn van blootgestelde of losse isolatiematerialen in de installatieruimte. Controleer de ketelruimte grondig op rondliggend isolatiemateriaal, omdat sommige isolatiematerialen brandbaar zijn. Wees ervan overtuigd dat de ketel altijd aangesloten is op een goedgekeurde ventilatie die in goede staat verkeert en in staat is om brandbare producten naar buiten te kunnen afvoeren.. Raak vertrouwd met de besturingen die de toevoer van gas en elektriciteit naar de ketel afsluiten. Als de ketel aan het einde van het verwarmingsseizoen uitgeschakeld moet worden, dient men zowel de toevoer van gas als ook de stroomtoevoer af te sluiten. Voor uw eigen veiligheid, dient u de toevoer van gas en stroom af te sluiten voordat er onderhoud aan de ketel wordt gepleegd. 6. Stel een regelmatig onderhoudsschema samen om er zeker van te zijn dat de ketel efficiënt en veilig werkt. De ketel dient aan het begin van elk verwarmings- en koelseizoen door een erkend onderhoudstechnicus te worden gecontroleerd. OM PERSOONLIJK LETSEL OF BRAND TE VOORKOMEN, DIENEN MINIMALE TUSSENRUIMTES TUS- SEN HET APPARAAT EN ONTVLAMBARE OPPERVLAKTEN TE WORDEN AANGEHOUDEN. 7. Wees er zeker van dat de vereiste tussenruimtes rondom de ketel steeds in acht worden genomen. Deze tussenruimtes zijn vermeld op het tussenruimteetiket van de ketel. Als er vragen zijn, neem dan contact op met de ketelinstallateur of een ander gecertificeerd onderhoudstechnicus. INSTALLEREN VAN EENHEID Controleer de ketelinstallatie op het volgende: Alle externe afvoerkanalen van de ketel (bijv. schoorsteen, ventilatieaansluiting) dienen schoon te zijn en vrij van obstakels. De verbinding van het afvoerkanaal dient op de juiste wijze te zijn aangesloten, d. w. z. omhoog hellend, fysiek in orde en zonder gaten of overmatige corrosie. De verbinding van het retourluchtkanaal dient fysiek in orde te zijn, verzegeld aan het ketelomhulsel, en eindigend buiten de ruimte waar de ketel zich bevindt. 4. De fysieke ondersteuning van de ketel dient in orde te zijn, zonder verzakking, barsten of gaten rondom de basis zodat een goede afdichting onstaat tussen de ondersteuning en de basis. 5. Er mogen geen duidelijke tekens zijn van verslechtering of aantasting van de ketel. 6. Controleer de juiste werking van de brandervlam. De vlam dient direct naar buiten toe gericht te zijn, zonder op te krullen, te drijven of te worden onderbroken. LUCHTVOCHTIGHEIDSEISEN OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, DIENT ER VOOR DE JUISTE VERBRANDING EN VENTILATIE VAN AFVOERGASSEN VOLDOENDE VERSE LUCHT TE WORDEN AANGEVOERD. DE MEESTE HUIZEN HEBBEN DE AANVOER VAN BUITENLUCHT NODIG VOOR DE KETELRUIMTE. Door verbeterde contructietechnieken en isolatie is het warmteverlies in huizen tegenwoordig sterk gereduceerd en dat maakt dat sluitingen van deuren en ramen veel strakker zijn waardoor luchtinfiltratie minimaal is. Dit crëeert een probleem voor de levering van lucht die nodig is voor de ventilatie en/of verbranding gasbranders of andere brandstofbehoevende apparaten. Gebruik van apparaten die lucht uit het huis onttrekken (drogers, uitlaatventilatoren, open haarden, boilers, niet direct geventileerde ketels, enz.) verhoogt de kans op dit probleem, waardoor onvoldoende lucht aan deze apparaten wordt toegevoerd. Als brandstofbehoevende apparaten onvoldoende lucht toegevoerd krijgen, worden de afvoergassen die apparaten produceren niet op de juiste wijze naar buiten gevoerd, waardoor deze afgassen binnenshuis blijven. Deze afvoergassen kunnen koolmonoxide bevatten. 2 IO-GMS9-DU

3 Koolmonoxide of CO is een kleurloos en reukloos gas dat geproduceerd wordt als brandstof niet volledig verbrandt of als de vlam onvoldoende zuurstof krijgt. Wees bewust van deze tekortkomingssignalen die omstandigheden aangeven die in koolmonoxide kunnen resulteren of waarbij koolmonoxide aanwezig kan zijn: 4. GEVAAR PELIGRO GEVAAR OP KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING SPECIALE VOOR INSTALLATIE VAN GASVERWARMINGSKETELS OF KLIMAATREGELINGSAPPARATUUR IN GESLOTEN RUIMTES, ZOALS GARAGES, BIJKEUKENS OF PARKEERRUIMTES. APPARATEN DIE KOOLMONOXIDE PRODUCEREN (ZOALS AUTO S, RUIMTEVERWARMERS, GASBOILERS, ENZ. ) MOGEN NIET IN BEPERKTE RUIMTEN WORDEN GEBRUIKT, ZOALS ONGEVENTILEERDE GARAGES, BIJKAMERS OF PARKEERTER- REINEN, VANWEGE HET GEVAAR VAN KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING (CO) ALS GEVOLG VAN AFVOERGASSEN. ALS EEN KETEL OF VENTILATOR IN EEN BEPERKTE RUIMTE GEÏNSTALLEERD IS, ZOALS EEN GARAGE, BIJKAMER OF PARKEERTER- REIN, EN HIERIN EEN KOOLMONOXIDE-PRODUCEREND APPARAAT IN WERKING IS GESTELD, DIENT ER ADEQUATE, DIRECTE VENTILATIE VAN BUITEN ZIJN. DEZE VENTILATIE IS NOODZAKELIJK OM HET GEVAAR VAN CO-VERGIFTIGING TE VOORKOMEN, DIE KAN OPTREDEN ALS EEN KOOLMONOXIDE PRODUCEREND APPARAAT, BLIJFT WERKEN IN DE GESLOTEN RUIMTE. KOOLMONOXIDE- UITSTOOT KAN (OPNIEUW) CIRCULEREN DOOR HET SYSTEEM; ONGEACHT IN WELKE MODUS DE GASVERWARMINGS- KETEL OF KLIMAATREGELING WERKT. KOOLMONOXIDE KAN ERNSTIGE ZIEKTEN VEROORZAKEN, WAARONDER PERMANENTE HERSENBESCHADIGING, OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. B Hoofdpijnen-Misselijkheid-Duizeligheid, Griepachtige symptomen. Bovenmatige luchvochtigheid, zwaar gecondenseerde ramen of een vochtig klam gevoel in huis. Rook van een open haard wordt niet door de schoorsteen afgevoerd. Afvoergassen die niet afgevoerd worden door het ventilatiekanaal van het apparaat. VERBRANDINGSLUCHT De lucht die nodig is voor verbranding en ventilatie wordt doorgaans aangevoerd vanuit omringende onbeperkte ruimten of een kast met jaloeziedeuren. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht betreffende de beschikbaarheid van voldoende lucht: Wanneer een ketel in een kast is geïnstalleerd en de kastdeur is van jaloezielatten voorzien, BELEMMER DEZE JALOEZIEDEUREN NIET. Jaloezieën moeten openstaan en vrij zijn om verbrandingslucht aan de ketel toe te kunnen voeren. Als een ketel in een beperkte ruimte geïnstalleerd is en de lucht voor verbranding en ventilatie van buiten wordt aangevoerd, dient men de in- en uitlaat en de roosteropeningen periodiek te controleren en ervoor te zorgen dat deze te allen tijde opgeruimd en schoon zijn. Zet geen kleine ruimte af rondom de ketel met gebruik van een ongeventileerde deur. Dit kan de verbrandingslucht belemmeren om de ketel te bereiken. zijn capaciteit om vocht vast te houden vergroot. Relatieve vochtigheid is belangrijk voor uw gezondheid en uw huis. De juiste bevochtiging helpt ademhalingsmoeilijkheden te reduceren en verbetert de luchtkwaliteit binnenshuis. Een goede relatieve luchtvochtigheid is wanneer deze net hoog genoeg is om nauwelijks condensatie langs de onderkanten of onderste hoeken van de ramen te veroorzaken. Meer kan schadelijk zijn. Het frequent beslaan en bevriezen van ramen of bovenmatige condensatie aan de binnenkant van de ramen wijst erop dat het binnenvochtigheidsniveau te hoog is voor de weersomstandigheden buiten. Er kan schade aan het gebouw ontstaan indien deze omstandigheden blijven bestaan. Condensatie aan de binnenkant van de stormramen is een aanwijzing dat de binnenramen lekken. Normaliter zal het monteren van isolatiestrips rondom de binnenzijde van de ramen dit probleem verhelpen. De volgende tabel toont de aanbevolen maximale binnenvochtigheid ten opzichte van de buitentemperaturen. Buitentemperatuur Luchtvochtigheid Celsius Fahrenheit Enkelglas Dubbelglas -1,11ºC 30ºF 30% 50% -6,67ºC 20ºF 20% 40% -12,2ºc 10ºF 20% 35% -17,7ºC 0ºF 10% 30% -23,3ºC -10ºF 5% 25% -28,8ºC -20ºF 5% 20% -34,4ºC -30ºF 3% 18% Tabel 1 Alleen LPG-installaties Voor ketels die op propaangas werken, gelieve voor gebruik deze waarschuwingen door te nemen. INSTALLEER EEN GASMELDER OM SCHADE AAN BEZITTINGEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN TEN GEVOLGE VAN EXPLOSIE OF BRAND. OMDAT DE GEURSTOF- FEN AANWEZIG IN PROPAANGAS GEREDUCEERD KUNNEN WORDEN DOOR DE AANWEZIGHEID VAN IJZEROXIDE (ROEST), IS EEN GASMELDER DE ENIGE BETROUWBARE METHODE OM LPG-LEKKEN TE SIGNALEREN. ALS DE GASKETEL IN EEN KELDER, EEN UITGEGRAVEN RUIMTE OF EEN BEPERKTE RUIMTE GEÏN- STALLEERD IS, RADEN WIJ U AAN OM CONTACT OP TE NEMEN MET DE LPG-LEVERANCIER OM EEN GASMELDER TE INSTALLEREN INDIEN ER EEN GASLEK ONTSTAAT. OMDAT LPG-GAS ZWAARDER IS DAN LUCHT, KAN LEKKEND GAS ZICH IN ALLE LAAGGELEGEN PLEKKEN VAN BEPERKTE RUIMTES VERZAMELEN. DE GEUR VAN LPG-GAS KAN LANGZAAM VERDWIJNEN, WAARDOOR HET GAS NIET TE SIG- NALEREN IS ZONDER GEBRUIK VAN EEN GASMELDER. EEN GASLEK DIE NIET GESIGNALEERD WORDT, KAN EEN GEVAAR VOOR EXPLOSIE OF BRAND VEROORZAKEN. ALS U VERMOEDT DAT ER VAN EEN GASLEK SPRAKE IS, VOLG DAN DE AANWIJZ- INGEN OP AAN DE BUITENZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING. ALS U DIT NALAAT TE DOEN, KAN DIT RESULTEREN IN ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD. LUCHTVOCHTIGHEID BINNENSHUIS De relatieve luchtvochtigheid is de hoeveelheid waterdamp of vocht die in de lucht aanwezig is ten opzichte van de hoeveelheid vocht die de lucht bij eenzelfde temperatuur kan vasthouden. Hoe kouder de lucht, hoe minder vocht het kan bevatten. Als lucht wordt verwarmd, wordt IO-GMS9-DU 3

4 THERMOSTAATFUNCTIES Er zijn vele typen en stijlen van thermostaten, maar de werking ervan is gewoonlijk min of meer hetzelfde. RAAK VERTROUWD MET DE WERKING VAN UW THERMOSTAAT. Het eenvoudigste type thermostaat regelt alleen het stoppen en starten van de ketel om de gewenste kamertemperatuur te handhaven. De meest gebruikte typen besturen beide functies voor verwarming en koeling en hebben een ventilatorschakelaar met een Auto en een AAN-instellingen. Bij gebruik van de AUTO-functie, zal de luchtventilator samen met de ketel aan en uitschakelen, maar in de AAN-stand zal hij continu aanstaan, ongeacht of er verwarmd of gekoeld wordt. Daarnaast zijn er thermostaten die automatisch overschakelen van verwarming naar koeling en met een nachtstand zijn voorzien. Types met een nachtstand, of met meerdere dag- en nachtstanden, kunnen worden gebruikt om een andere avond- of dagtemperatuur in te stellen als er bijv. niemand thuis is. Programmeerbare thermostaten kunnen worden gebruikt om meer controle en een betere instelling van de verwarmings en koelfuncties te bewerkstelligen. Het niveau van deze besturing zal dikwijls afhangen van het type thermostaat dat men gebruikt. BEDIENEN VAN DE KETEL ELEKTRISCHE COMPONENTEN BEVINDEN ZICH IN BEIDE COMPARTIMENTEN. OM PERSOONLIJK LETSEL, ELECTRISCHE SCHOK OF DODELIJKE ONGEVALLEN TE VOORKOMEN, MOGEN DE INTERNE COMPARTIMENTDEKSELS NIET WORDEN VERWIJDERD. NEEM CONTACT OP MET EEN ERKEND ON- DERHOUDSTECHNICUS INDIEN EEN ABNORMALE TOESTAND WORDT WAARGENOMEN. Houd beide deuren dicht, behalve voor inspectie en onderhoud. Een koppelingsschakelaar voorkomt dat de ketel aanslaat als de ventilatordeur niet op zijn plaats is. KETEL OPSTARTEN Kamertemperatuur Thermostaat Ventilatorschakelaar Koelen/Verwarmen Temperatuur Besturingsindicators Koelen/Verwarmen schakelaar Systeem Ventilator Handeling schakelaar schakelaar UIT AUTO Geen. KOELEN KOELEN WARMTE WARMTE UIT Sluit de externe, handmatig bediende gaskraan af. Schakel alle stroomvoorzieningen naar de ketel uit. Zet de kamerthermostaat op de laagst mogelijke stand. Verwijder het paneel van het brandercompartiment. Deze ketel is voorzien van een ontstekingsmechanisme dat de brander automatisch ontsteekt. Probeer niet de brander handmatig te ontsteken. Zet de AAN/UIT-schakelaar van de ketel naar de UIT positie. Wacht vijf minuten om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen. Ruik dan voor gas, ook laag bij de grond omdat sommige gassoorten zwaarder zijn dan lucht. Als u gas ruikt na de wachtperiode van vijf minuten in stap 7, volg onmiddellijk de instructies aan de buitenzijde van dit handboek. Als u na vijf minuten geen gas ruikt, verplaats de AUTO AAN AUTO AAN AAN Systeem koel alleen, ventilator schakelt uit en aan. Systeem koel alleen, ventilator draait continu. Systeem verwarmt alleen, ventilator schakelt uit en aan. Systeem verwarmt alleen, ventilator draait continu. Geen verwarming of koeling, ventilator draait continu. AAN/UIT schakelaar van de ketel naar de AAN-stand 9. Plaats het paneel van het brandercompartiment weer terug. 10. Open de externe, handmatig bediende gaskraan af. 1 Schakel alle stroomvoorzieningen naar de ketel aan 1 Stel de thermostaat af op een instelling boven de kamertemperatuur. 1 Nadat de branders zijn ontstoken, plaatst u de thermostaat op de gewenste temperatuur. KETEL UITSCHAKELEN Om de ketel uit te schakelen, volg de hieronder omschreven aanwijzingen: 4. Zet de thermostaat op de laagste stand. De geïntegreerde besturing sluit de gasklep waardoor de vlam dooft. De geïnduceerde tochtventilator wordt afgesloten na een vertraging van 15 seconden. De circulatieventilator wordt afgesloten na een vertragingsperiode van 60, 90, 120, of 180 seconden. Verwijder het paneel van het brandercompartiment. Zet de AAN/UIT-schakelaar van de ketel naar de UIT positie. Sluit de externe, handmatig bediende gaskraan af. Plaats het paneel van het brandercompartiment weer terug. UITSCHAKELING HERSTELLEN De keteluitschakeling wordt gekenmerkt door een niet-werkende ketel (circulatieventilator zou continu aan kunnen staan) en geeft één flits als diagnostische LED code. Uitschakeling resulteert wanneer de ketelbesturing abnormale omstandigheden signaleert. Als de ketel in de uitschakelstand staat, kan het op deze wijze worden hersteld: Na een uur automatisch herstel. Besturing zal zichzelf automatisch terugschakelen en zal proberen om de normale verrichtingen te hervatten na een één uur uitschakelperiode. Stroomonderbreking. Stroomonderbreking naar de ketel gedurende 0 tot 20 seconden. Thermostaatschakelcyclus. Onderbreking van een thermostaatsignaal naar de ketel gedurende 0 tot 20 seconden. Als de omstandigheden die het uitslaan veroorzaakt hebben blijven bestaan, zal de besturing naar de uitslag-stand terugkeren. Als uw brander frequent uitslaat, bestaat er een probleem dat verholpen moet worden. Neem in dat geval contact op met een gecertificeerd onderhoudstechnicus. ROUTINE-ONDERHOUD Onderhoud dient te worden uitgevoerd door een erkend onderhoudstechnicus. Onderhoud door de gebruiker dient beperkt te blijven tot het regelmatig vervangen van luchtfilters en het opvolgen van de aanwijzingen en waarschuwingen in de overige delen van deze handleiding. Wij adviseren een minimaal systeemonderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend onderhoudstechnicus voorafgaand aan ieder verwarmingsseizoen, en indien uitgerust met een airconditioning, voorafgaand aan het koele seizoen. 4 IO-GMS9-DU

5 INDIEN ONDERHOUD DOOR ONBEVOEGD PERSONEEL WORDT UITGEVOERD EN OP EEN ONJUISTE WIJZE, KAN DIT PERSOONLIJK LETSEL OF EEN DODELIJK ONGEVAL TOT GEVOLG HEBBEN. NEEM CONTACT OP MET UW INSTALLATIEBEDRIJF OF ANDERE ERKENDE ONDERHOUDSBEDRIJVEN OM ONDERHOUDSINSPECTIE TE VERRICHTEN. OM PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN ALS GEVOLG VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, DIENT DE STROOMVOORZIENING TE WORDEN UITGESCHAKELD VOORDAT ONDERHOUD WORDT UITGEVOERD. JAARLIJKSE INSPECTIE De ketel dient minimaal eenmaal per jaar geïnspecteerd te worden door een erkend installateur of een onderhoudsbedrijf. Deze inspectie zou aan het begin van het verwarmingsseizoen moeten worden uitgevoerd. Dit verzekert de juiste werking van alle ketelcomponenten en zorgt ervoor dat het verwarmingssysteem op de juiste wijze functioneert. De volgende punten verdienen bijzondere aandacht. Indien nodig repareren. Gasafvoersysteem. Controleer op belemmeringen en/of lekkages. Controleer het eindafvoer buiten en de verbindingen bij en binnenin de ketel. Het buizenstelsel voor de afvoer van verbrandingslucht (waar toepasselijk). Controleer op belemmeringen en/of lekkages. Controleer het eindpunt van alle buitenaansluitingen van de ketel. Warmtewisselaar. Controleer op corrosie en/of opbouw in de warmtewisselaarkanalen. Branders. Controleer op de juiste ontsteking, brandervlam, en vlameigenschappen. De vlam dient direct naar buiten toe gericht te zijn, zonder op te krullen, te drijven of te worden onderbroken. Bedrading. Controleer elektrische aansluitingen op vastheid en/of corrosie. Controleer bedrading op eventuele schade. Controleer bedrading op eventuele schade. Filters. Controleer of de filters schoon zijn en correct zijn geplaatst in de ketel of in het aan- en afvoersysteem. Controleer de brandervlammen op: Goede afstelling Stabiel, zacht en blauw. Niet krullend, drijvend of onderbroken. FILTERS OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, DIENT MEN EERST DE STROOMTOEVOER UIT TE SCHAKELEN ALVORENS DE FILTERS TE VERWIJDEREN. STEL DE KETEL NOOIT IN WERKING ZONDER DAT ER EEN FILTER GEÏNSTAL- LEERD IS OMDAT STOF EN ISOLATIERESTEN ZICH IN INTERNE ONDERDELEN KUNNEN OPHOPEN; DIT KAN RESULTEREN IN RENDEMENTSVERLIES, MATERIAALSCHADE EN MOGELIJK OOK BRAND. Een retourluchtfilter wordt niet met de ketel meegeleverd; er dient een filter te worden geleverd voor het filteren van retourlucht. Uw installateur dient bij het installeren de juiste filters te leveren. Raak vertrouwd met de plaats van de filter en de procedures voor het verwijderen, reinigen en vervangen ervan. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met de installateur van de ketel of een andere onderhoudstechnicus. Filters dienen iedere twee maanden, of wanneer nodig is, te worden geïnspecteerd, gereinigd of vervangen. Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de luchtfilters. Houd in gedachte dat vuile filters de meest voorkomende oorzaak zijn van ontoereikende verwarming of koeling. FILTERS VERWIJDEREN De filters kunnen zich bevinden in een centraal retourrooster, in een extern filterrek op een zijpaneel (alleen bij opgaand afvoer), of intern zijn geplaatst. Om filters te verwijderen van een extern filterrek in een installatie met een rechtopgaande luchtafvoer dient u de aanwijzingen op te volgen die bij het externe filterrek worden meegeleverd. Om alle andere filterconfiguraties te verwijderen, volgt u de aanwijzingen vermeld in de installatiehandleiding. Als u gebruik maakt van Media of van Electronic Air Cleaner dient u de aanwijzingen geleverd bij de luchtreiniger voor het verwijderen, reinigen en vervangen op te volgen. FILTER REINIGEN EN/OF VERVANGEN Wegwerpfilters moeten vervangen worden met een filter of filters van dezelfde grootte als die welke verwijderd zijn. Vaste filters dienen door de fabrikant gereinigd, gewassen en gedroogd te worden. Indien het nodig is om een vaste filter te vervangen, dient deze vervangen te worden met een filter of filters van dezelfde grootte en soort als die welke verwijderd is/zijn. Met het opnieuw aanbrengen van filters, dient men erop te letten dat de juiste richting van de luchtstroom in acht wordt genomen. Brandervlam IO-GMS9-DU 5

6 VEILIGHEIDSETIKETTEN OPMERKING: Indien veiligheidsetiketten ontbreken of onleesbaar zijn, neem dan contact op met onze Klantenservice voor bestelinformatie. VOOR UW EIGEN VEILIGHEID EES ALVORENS TE BEDIENEN : Indien de informatie in deze aanwijzingen niet exact wordt opgevolgd, kan een brand of explosie volgen, hetgeen kan resulteren in schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood. A. Dit apparaat is niet van een waakvlam voorzien. Deze ketel is voor - zien van een ontstekingsmechanisme dat de brander automatisch ontsteekt. Probeer niet de brander handmatig te ontsteken. B. VOORDAT U HET APPARAAT BEDIENT eerst goed rondom de plek van de ketel ruiken voor eventuele gaslekken. Controleer ook dicht - bij de grond gelegen plekken omdat sommige gassen zwaarder zijn dan lucht en naar de vloer zullen zakken. WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT Probeer niet een apparaat te ontsteken. Raak geen elektrische schakelaar aan; gebruik geen telefoon in uw gebouw. Neem onmiddellijk contact op met uw gasleverancier via de telefoon van de buren. Volg de aanwijzingen op van uw gasleverancier. Als u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer. C. Gebruik alleen uw hand om de gastoevoerkraan in te drukken of te draaien. Gebruik nooit gereedschappen. Probeer de kraan niet te repareren maar neem direct contact op met een erkend onderhoudstechnicus. Het forceren of een poging tot repareren kan resulteren in brand of een explosie (vonkgevaar). D. Gebruik dit apparaat niet indien onderdelen aan water zijn blootgesteld. Neem onmiddellijk contact op met een gecertificeerd onderhoudstechnicus om het apparaat te inspecteren en om onderdelen van het besturingssysteem of gastoevoercomponenten die aan water blootgesteld zijn te vervangen. LIRE AVANT DE METTRE EN MARCHELIRE AVERTISSEMENT: Quiconque ne respecte pas á la lettre les instructions dans le présent Manuel risque de déclecher un incendie ou une explosion entraînant des dammages matériels, des lésions corporelles oula perte de vies humaines. A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse. Il est muni d un dispositif d allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne pas tenter d allumer le brûleur manuellement. B. AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER, renifler tout autour de l appariel pour déceler une odeur de gaz. Renifler près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l air et peuvent s accumuler au nive au du so.l QUE FAIRE S IL Y A UNE ODEUR DE GAZ Ne pas tenter d allumer l appariel Ne toucher aucun interrupteur électrique; n utiliser aucun téléphone dans le bâtiment. Appeler immédiatement le fournisseur de gaz en employant le téléphone dún voisin. Respecter à la lettre les instructions du fournisseur de gaz. Si personne ne répond, appelerle service des incendies. C. Ne pousser ou tourner le levier d admission du gaz qu à la main; ne jamais emploer d outil à cet effet. Si la manette reste coincée, nepas tenter de la réparer; appeler un technicienqualifié. Quiconque tente de forcer la manette ou de la reparer peut déclencher une explosion ou un incendie. D. Ne pas se servir de cet appareil s il a été plongé dans l eau, complètement ou en partie. Appeler un technicien qualifié pour inspecter l appareil et remplacer tout partie dusystème de contrôle et toute commande qui ont été plongés dansl eau. BEDIENINGSINSTRUCTIES STOPPEN! Lees eerst de veiligheidsinformatie op dit etiket. Zet de thermostaat op de laagste stand. Sluit de stroomtoevoer naar het toestel af. 4. Dit apparaat is voorzien van een ontstekingsmechanisme dat de brander automatisch ontsteekt. Probeer niet de brander handmatig te ontsteken. 5. Druk de gastoevoerhendel naar de UIT -stand. Niet forceren. 6. Wacht vijf (5) minuten om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen. Ruik dan voor gas, ook laag bij de grond. Indien u gas ruikt, dan STOPPEN! Volg stap B in de veiligheidsinformatie boven op het etiket indien u geen gas ruikt en ga naar de volgende stap. 7. Druk gastoevoerhendel naar de AAN -stand. 8. Plaats het toegangspaneel terug. 9. Sluit de stroomtoevoer naar het toestel aan. 10. Zet de thermostaat op de laagste stand. 1 Als het apparaat niet werkt, volg dan de instructies Gastoevoer naar ketel afsluiten en neem contact op met uw onderhoudsmonteur of gasbedrijf. GAS INLET ARRIVEE DU GAZ ROBINET A GAZ MANUEL, EN POS ON/MARCHE MANUAL GAS HANDMATIGE GASKRAAN GETOOND IN OPEN-STAND MISE EN MARCHE ARRETÊR! Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure decette étiquette. Régler le thermostat à la température la plus basse Couper l alimentation électrique de l appareil. 4. Cet appareil ménager étant doté d un système d allumage automatique, ne pas essayer à allumer le brûleur manuellement. 5. Pousse le levier ducontrôledu gaz à OFF/ ARRET position. 6. Attendre cinq (5) minutes pour laisser echapper tout le gaz. Renifler tout autour de l appareil, y compris près du plancher, pour déceler une odeur de gaz. Si c est le cas, ARRETER! Passer à l étape B des instructions de sécuritié sur la portion supérieurede cette étiquette. S il n y a pas d odeur de gaz, passer à l étape suivanté. 7. Pousse le levier ducontrôledu gaz à ON/MARCHE position. 8. Remettre en place le panneau d accés. 9. Mettre l appareil sous tension. 10. Régler le thermostat à la température desirée. 1 Si l appareil ne semet pas en marche, suiyre les instructions intitulées. Comment coupler l admission de gaz de l appereil et appeler un technicien qualifié o u le fourrnisseur de gaz. OM GAS NAAR APPARAAT AF TE SLUITEN Zet de thermostaat op de laagste stand. Schakel alle stroom naar de ketel uit indien onderhoud moet worden gepleegd. Druk de gastoevoerhendel naar de AAN -stand. Niet forceren. 4. Zet toegangspaneel weer terug. POUR COUPER L ADMISSION DE GAZ DE L APPAREIL Régler le thermostat à la température la plus basse. Couper l alimentation électrique de l appareil s il faut procéder à des opérations d entretien. Pousse le levier du contrôle dugaz à OFF / ARRET position. Ne pas forcer. 4. Remettre en place le panneau d accès. 6 IO-GMS9-DU

7 VEILIGHEIDSETIKETTEN GEVAAR PELIGRO GEVAAR OP KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING SPECIALE VOOR INSTALLATIE VAN GASVERWARMINGSKETELS OF KLIMAATREGELINGSAPPARATUUR IN GESLOTEN RUIMTES, ZOALS GARAGES, BIJKEUKENS OF PARKEERRUIMTES. APPARATEN DIE KOOLMONOXIDE PRODUCEREN (ZOALS AUTO S, RUIMTEVERWARMERS, GASBOILERS, ENZ. ) MOGEN NIET IN BEPERKTE RUIMTEN WORDEN GEBRUIKT, ZOALS ONGEVENTILEERDE GARAGES, BIJKAMERS OF PARKEERTER- REINEN, VANWEGE HET GEVAAR VAN KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING (CO) ALS GEVOLG VAN AFVOERGASSEN. ALS EEN KETEL OF VENTILATOR IN EEN BEPERKTE RUIMTE GEÏNSTALLEERD IS, ZOALS EEN GARAGE, BIJKAMER OF PARKEERTER- REIN, EN HIERIN EEN KOOLMONOXIDE-PRODUCEREND APPARAAT IN WERKING IS GESTELD, DIENT ER ADEQUATE, DIRECTE VENTILATIE VAN BUITEN ZIJN. DEZE VENTILATIE IS NOODZAKELIJK OM HET GEVAAR VAN CO-VERGIFTIGING TE VOORKOMEN, DIE KAN OPTREDEN ALS EEN KOOLMONOXIDE PRODUCEREND APPARAAT, BLIJFT WERKEN IN DE GESLOTEN RUIMTE. KOOLMONOXIDE- UITSTOOT KAN (OPNIEUW) CIRCULEREN DOOR HET SYSTEEM; ONGEACHT IN WELKE MODUS DE GASVERWARMINGS- KETEL OF KLIMAATREGELING WERKT. KOOLMONOXIDE KAN ERNSTIGE ZIEKTEN VEROORZAKEN, WAARONDER PERMANENTE HERSENBESCHADIGING, OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. B : BRAND, EXPLOSIE EN VERSTIK- KINGSGEVAAR ONJUISTE INSTALLATIE, AANPASSINGEN, WIJZIGINGEN OF ONDERHOUD KUN- NEN RESULTEREN IN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN; BLOOTSTELLING AAN SUBSTANTIES IN BRANDSTOF OF DOOR DE VERBRANDING VAN BRANDSTOF KUNNEN DE DOOD OF ERNSTIGE AANDOENINGEN VEROORZAKEN, ZOALS KANKER, GEBOORTEAFWIJKINGEN EN ANDERE VOORTPLANTINGSSTOORNISSEN. LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIE MET DEZE KETEL WORDT MEEGELEVERD. INSTALLATIE EN ONDERHOUD DIENT TE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ERKEND TECHNICUS, ONDERHOUDSBEDRIJF OF DOOR DE GASLEVERANCIER. AVERTISSEMENT: RISQUE D INCENDIE, D EXPLOSION ET ASPHYXIE UN REGLAGE, UNE MODIFICATION, UN RÉPARATION, UN ENRETIEN OU UNE INSTALLATION INCORRECT PUET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. SUIVRE LES INSTRUCTION ET LES CONSIGNES QUI FIGURENT DANS LA NOTICE D UTILISATION QUI ACCOMPAGNE CE GÉNÉRATEUR D AIR CHAUD. L INSTALLATION ET L ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTURÉS PAR UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ OU PAR LE FOURNISSEUR DE GAZ. ZIE BINNENZIJDE VAN KETEL OF BRANDER VOOR INSTRUCTIES VOOR HET BEDIENEN EN INSCHAKELEN. : BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR KAN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF FATALE ONGELUKKEN LEIDEN. BEWAAR OF GEBRUIK GEEN BENZINE OF ANDERE BRANDBARE PRODUCTEN EN VLOEISTOFFEN IN DE NABIJHEID VAN DIT OF ENIG ANDER APPARAAT. BEWAAR OF GEBRUIK GEEN BENZINE OF ANDERE BRANDBARE PRODUCTEN EN VLOEISTOFFEN IN DE NABIJHEID VAN DIT OF ENIG ANDER APPARAAT. KAN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF FATALE ONGELUKKEN LEIDEN. AVERTISSEMENT: RISQUE D INCENDIE ET D EXPLOSION RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT. NE PAS ENTREPOSER NI UTILISER DE L ESSENCE NI D AUTRES VAPEURS OU LIQUIDES INFLAMMABLES DANS LE VOISINAGE DE CET APPAREIL, NI DE TOUT AUTRE APPAREIL. LE FAIT D ENTREPOSER OU D UTILISER DE L ESSENCE OU D AUTRES LIQUIDES OU VAPEURS INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. FILTERS DIENEN, INDIEN NODIG, FREQUENT TE WORDEN GECONTROLEERD EN, GEREINIGD. EN TE WORDEN VERVANGEN WEES ER ZEKER VAN DAT EEN FILTER VAN HETZELFDE TYPE (KLASSE 1 OF 2) EN GROOTTE ALS HET ORIGINELE WORDT GEINSTALLEERD EN DAT HET EEN GECERTIFICEERD TOESTEL IS. *DIT IS EEN LANDELIJKE EIS GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF DE DOOD. SLUIT ALLE OP AFSTAND BESTUURDE STROOMVOORZIENINGEN OF ANDERE VOORZIENINGEN EERST AF VOORDAT ONDERHOUD WORDT GEPLEEGD. DIT COMPARTIMENT DIENT GESLOTEN TE BLIJVEN, BEHALVE WAN- NEER ONDERHOUD WORDT GEPLEEGD. AVERTISSEMENT DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE MORT. DÉBRANCHER TOUTE BOITE Á FUSIBLES AVANT L ENTRETIEN. CE COMPARTMENT DOIT RESTER FERME, SAUF POUR L ENTRETIEN. LES INDICATIONS POUR L ECLAIRAGE ET LE SERVICE SE TROUVENT A LA SURFACE INTERIEURE LA PORTE DU COMPARTIMENT DU BRULEUR. LES FILTRES DOIVENT ETRE FREQUEMMENT INSPECTES ET NETTOYES SI NECESSAIRE. REMPLACES-LES DE FILTRES DU MEME TYPE (CLASSE 1 OU 2) ET FORMAT QUE DANS L EQUIPEMENT ORIGINAL. CERTIFIES PAR LE U.L.C VERWARMINGSEENHEDEN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER EEN REDELIJKE ROUTINEMATIGE INSPECTIE, ONDERHOUD EN TOEZICHT. INDIEN HET GEBOUW WAARIN ZICH EEN DERGELIJK APPARAAT BEVINDT LEEG STAAT, DIENT ERVOOR GEZORGD TE WORDEN DAT HET APPARAAT ROUTINE- MATIG WORDT GEINSPECTEERD, ONDERHOUDEN EN GECONTROLEERD. IN HET GEVAL HET GEBOUW LEEG STAAT EN BLOOTGESTELD WORDT AAN TEMPERATUREN ONDER HET VRIESPUNT, DIENEN ALLE WATERLEIDINGEN EERST GEDRAINEERD TE WORDEN, DIENT HET GEBOUW REDELIJKERWIJS WINTERKLAAR GEMAAKT TE WORDEN EN DIENT DE TOEVOER VAN WATER TE WORDEN AFGESLOTEN. IN HET GEVAL HET GEBOUW BLOOTGESTELD WORDT AAN TEMPERATUREN ONDER HET VRIESPUNT EN LEEG STAAT, MOETEN ALLE HYDRONISCHE WINDINGSEENHEDEN OOK GEDRAINEERD WORDEN EN KAN MEN, INDIEN NODIG, GEBRUIK MAKEN VAN ALTERNATIEVE WARMTEBRONNEN. B IO-GMS9-DU 7

8 PROBLEMEN OPLOSSEN / VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE ONDERHOUDSTECHNICUS. Als uw ketel niet functioneert of niet goed presteert, neem dan de tijd om de volgende controles uit te voeren alvorens de diensten van een onderhoudstechnicus in te roepen. Een paar eenvoudige controles kunnen een onnodig verzoek om onderhoud voorkomen. Als de volgende stappen het probleem niet verhelpen, neem dan contact op met een erkend onderhoudstechnicus om verdere problemen op te lossen en/of reparaties uit te voeren. Probeer geen problemen op te lossen die verder reiken dan die welke hieronder zijn omschreven. Probeer zelf geen reparaties uit te voeren. Controleer het doorkijkglas van het brandercompartiment. Als de LED knippert, registreer het aantal flitsen die u achter elkaar waarneemt, zet het apparaat uit zoals omschreven in Ketel Opstarten en neem contact op met een erkend technicus om verdere problemen op te lossen en/of reparaties uit te voeren. Raadpleeg eerst de aanwijzingen voor het installeren voor de identificatie van de codes. Als de LED niet knippert, ga dan verder met de controles. Controleer de thermostaat op de juiste werking. Verifiëer dat de stand van de thermostaat op VERWARMING staat en dat de temperatuur (boven kamertemperatuur) juist is ingesteld. Controleer de zekering of stroomonderbreker in het elektrische circuit van de ketel. Indien nodig vervangen. Controleer of de handbediende externe gasafsluitkraan in de AAN-stand staat. Als de klep in de UIT-stand staat, draai het gas naar de AAN-stand volgens de startprocedures omschreven in de paragraaf getiteld Ketel opstarten. Controleer op vuile filter(s). Dit is de meest voorkomende oorzaak van de onjuiste werking van de ketel. Vervang filters indien nodig. Controleer op verstopte of belemmerde retourkanalen en -roosters door het hele huis. Roosters kunnen door meubilair, kleding en tapijten e.d. worden belemmerd. Verwijder alle belemmeringen. De meeste vragen kunnen door uw dealer worden beantwoord. Voor meer informatie, belt u met: KLANTENINFORMATIELIJN KOSTENVRIJ (Alleen in de VS) ons: Fax ons: (731) (niet een technische supportlijn voor dealers) Buiten de VS belt u: (niet een technische supportlijn voor dealers) Uw telefoonbedrijf zal u hiervoor factureren. Om de juiste etiketten te verkrijgen, dient u het modelnummer en serienummer op te geven. Deze cijfers zijn terug te vinden op de naamplaat van de brander. Noteer voor uw gemak alle informatie hier: MODEL NUMMER: _ 8 IO-GMS9-DU

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE... 6

INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE... 6 INHOUDSOPGAVE BEDIENINGSHANDLEIDING Algemene opmerkingen... 1 Afstemmen zender / ontvanger... 1 Toestel inschakelen... 2 Toestel uitschakelen... 2 Afstelling vlamhoogte... 2 Bediening van de circulatieventilator...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL LY 128 CONVECTIE KACHEL WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL Deze instructies zijn alleen geldig indien de land code op het apparaat is weergegeven. Indien deze code niet op het apparaat is weergegeven, is

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding

TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TNG-serie warmtepompen Inhoud Inleiding... 3 Veiligheid... 4 Algemeen... 4 Koudemiddel... 5 Bediening... 6 Overzicht van de Siemens thermostaat...

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Nederlands. Gebruikershandleiding(NL/BE) voortoestellenmetwarmcv-wateroutput. Leesenbewaarditdocumentzorgvuldig nl

Nederlands. Gebruikershandleiding(NL/BE) voortoestellenmetwarmcv-wateroutput. Leesenbewaarditdocumentzorgvuldig nl Gebruikershandleiding(NL/BE) voortoestellenmetwarmcv-wateroutput Leesenbewaarditdocumentzorgvuldig 958.015.00.nl NL Inhoudsopgave blz Woord vooraf 2 1. Inleiding 3 2. VEILIGHEID 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.!

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN voor Vitodens 100 ANALOGE SCHAKELKLOK 03/2008 Bewaren a.u.b.! Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsaanwijzingen nauwkeurig op ter voorkoming

Nadere informatie

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.!

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Rookgas/water-warmtewisselaar VITOTRANS 300 5588 604 B/fl 1/2009 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding NL Bedieningshandleiding Bedieningselement Multi Control MC04 1 Overzicht bedieningselement 1 Symbool Snelverwarmfunctie 2 Symbool Ventileren 3 Draaiknop (temperatuur/ventilator) 4 Bedrijfsweergave/foutcodeweergave/serviceweergave

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Installatie en gebruikshandleiding

Installatie en gebruikshandleiding Installatie en gebruikshandleiding Voor de schoorsteenveger: Efficiëntie en emissies, zie de bijgevoegde verklaring! Opgelet! Noodzakelijk voor de installatie en werking: controleer of er geen schade is

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie Ventileren in huis Handleiding warmte-terug-win-installatie Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

Robot Zwembadreiniger Mass 12 Gebruikershandleiding

Robot Zwembadreiniger Mass 12 Gebruikershandleiding NL Robot Zwembadreiniger Mass 12 Gebruikershandleiding Inhoud 1. INLEIDING... 57 2. SPECIFICATIES... 57 3. WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN... 57 3.1 Waarschuwingen... 57 3.2 Aandachtspunten... 57 4.

Nadere informatie

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker.  Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hoofdbediening RF en Uitbreidingssensor RF Handleiding voor de gebruiker In de Kasbah geplaatst in het voorjaar 2015 Verwarming Koeling Ventilatie Filtering www.dekasbah.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

GMS9 /GDS9 50 HZ, MULTIPPOSITIE, ENKELTRAPS/ MULTISNELHEID GASKETELS

GMS9 /GDS9 50 HZ, MULTIPPOSITIE, ENKELTRAPS/ MULTISNELHEID GASKETELS GMS9 /GDS9 50 HZ MULTIPPOSITIE ENKELTRAPS/ MULTISNELHEID GASKETELS De Goodman GMS9/GDS9 93% AFUE enkeltraps multisnelheidsgasketels zijn gekenmerkt door een gepatenteerde met aluminium bedekte buisvormige

Nadere informatie

Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Nano Air 50

Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Nano Air 50 Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Voordelen Conformiteit Installatie Beschrijving Assortiment Technische details Afstandsbediening Afstandsbediening Conformiteit Elektrische veiligheid Voordelen

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING LEES DE GEBUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG: LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES OP. BEWAAR DE GEBUIKERSHANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. ALLEEN GEBRUIKEN IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:35 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 NL (2008.07) SM 6720608943 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Versie handleiding: 1.0 P a INLEIDING COMFORT-LUCHTGORDIJN MET CHIPS-REGELING 1.. Inleiding 1.1 Over deze aanvullende handleiding

Nadere informatie

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt.

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt. Is 22 C de ideale slaapkamertemperatuur? Ventileren = verluchten CO kan je proeven Als het buiten koud is, verlucht je niet. Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Hoeveel kan je best

Nadere informatie

Geassembleerd door: Zwembad BVBA Industrieweg Boortmeerbeek België Microdos Pool twin waterbehandeling op plaat ZWMX7510-P

Geassembleerd door: Zwembad BVBA Industrieweg Boortmeerbeek België  Microdos Pool twin waterbehandeling op plaat ZWMX7510-P Geassembleerd door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Microdos Pool twin waterbehandeling op plaat ZWMX7510-P Inhoudstafel Inleiding... 3 Specificaties... 4 Prestatie

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E [nl] Gebruikersinstructie 6 720 608 050 (2015/04) NL 6720608050 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3 1.1 Uitleg van

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Dylan Elektrische hanghaard met afstandsbediening Belangrijk: Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de haard plaatst en

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Wijn. klimaatkast.nl. Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A

Wijn. klimaatkast.nl. Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A Wijn klimaatkast.nl Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A Volg de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico van brand, elektrische schokken of verwondingen bij het gebruik van de te voorkomen Lees de volgende

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

De gevaren van CO. Een echte sluipmoordenaar

De gevaren van CO. Een echte sluipmoordenaar De gevaren van CO Een echte sluipmoordenaar Koolmonoxide: een echte sluipmoordenaar Wat is koolmonoxide? Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bij voorbeeld

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie