GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN)"

Transcriptie

1 GASVERWARMINGSKETEL GEBRUIKERSHANDLEIDING (EXPORTMODELLEN) INDIEN DE INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING NIET NAUWKEURIG WORDT OPGEVOLGD, ONT- STAAT BRAND- OF ONTPLOFFINGSGEVAAR DAT SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN TOT GEVOLG KAN HEBBEN. BENZINE OF ANDERE BRANDBARE, VLUCHTIGE STOFFEN EN VLOEISTOFFEN NIET GEBRUIKEN OF OPSLAAN IN DE BUURT VAN DIT OF ENIG ANDER APPARAAT. WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT: PROBEER GEEN ENKEL APPARAAT AAN TE STEKEN. - - RAAK GEEN ENKELE ELEKTRICITEITSCHAKELAAR AAN; GEBRUIK GEEN ENKELE TELEFOON BINNEN UW GEBOUW. - BEL ONMIDDELLIJK UW GASLEVERANCIER VIA EEN TELEFOON VAN DE BUREN. VOLG DE INSTRUCTIES VAN UW GASLEVERANCIER - INDIEN UW GASLEVERANCIER NIET BEREIKBAAR IS, BEL DAN DE BRANDWEER. INSTALLATIE EN ONDERHOUD DIENT TE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GECERTIFICEERD INSTALLATEUR, ONDERHOUDS OF UW GASLEVERANCIER. Installateur Hang deze handleiding en Installatieaanwijzingen naast het apparaat op. Eigenaar Lees alle productinformatie en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. MOCHT ER SPRAKE ZIJN VAN OVERVERHITTING, OF DAT DE TOEVOER VAN GAS NIET KAN WOR- DEN AFGESLOTEN, SLUIT IN DAT GEVAL DE HANDMATIGE GASTOEVOERKRAAN VOORDAT U DE STROOMTOEVOER AFSLUIT. OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, GEBRUIK DEZE KETEL NIET INDIEN ONDERDELEN VAN DEZE KETEL AAN WATER ZIJN BLOOTGESTELD. NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ONDERHOUD- STECHNICUS OM DE KETEL TE INSPECTEREN EN OM ONDERDELEN VAN HET BESTURINGSYSTEEM OF GASTOEVOERCOMPONENTEN TE VERVANGEN DIE AAN WATER BLOOTGESTELD ZIJN. PRODUCT BEVAT GLASVEZELWOL. ALS U HET ISOLATIEMATERIAAL IN DIT PRODUCT TIJDENS DE INSTALLATIE, ONDERHOUD OF REPARATIE VERSTOORT ZULT U BLOOTGESTELD WORDEN AAN GLASVEZELWOL. INADEMING ERVAN KAN LONGKANKER VEROORZAKEN. GLASVEZELWOL KAN OOK ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN EN HUID- EN OOGIRRITATIES VEROORZAKEN. OM BLOOT- STELLING TE VOORKOMEN, RAADPLEEG EERST DE MATERIAALVEILIGHEIDSBLADEN. HERKEN DIT SYMBOOL ALS EEN VOORZORGSMAATREGEL VOOR UW EIGEN VEILIGHEID. Omdat ons beleid erop gericht is onze producten voortdurend te verbeteren, behouden we ons het recht voor om zonder berichtgeving specificaties en ontwerpen te wijzigen Goodman Manufacturing Company, L.P San Felipe, Suite 500 Houston, Texas OM-GMS9-DU 7/07

2 SLEUTELWOORDEN VEILIGHEID Beste huiseigenaar, onthoud de volgende veiligheidsinformatie alstublieft. Deze informatie waarschuwt u voor potentiëel persoonlijk letsel. GEEFT GEVAREN OF ONVEILIGE HANDELINGEN AAN WELKE IN ZWAAR PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD KUNNEN RESULTEREN. OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL EN FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, DIENT U DE VOLGENDE INSTRUCTIES OP TE VOLGEN M.B.T. DE PLAATSING VAN DE EENHEID, VENTILATIE-EISEN EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN. DE VERWARMINGSEENHEID MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER EEN REDELIJKE ROUTINE- MATIGE INSPECTIE, ONDERHOUD EN TOEZICHT. ALS HET GEBOUW WAARIN ZICH EEN DERGELIJK APPARAAT BEVINDT LEEG STAAT, DIENT ERVOOR GEZORGD TE WORDEN DAT HET APPARAAT ROUTINEMATIG WORDT GEINSPECTEERD, ONDERHOUDEN EN GECONTROLEERD. IN HET GEVAL HET GEBOUW LEEG STAAT EN BLOOTGESTELD WORDT AAN TEMPERATUREN ONDER HET VR- IESPUNT, DIENEN ALLE WATERLEIDINGEN EERST GEDRAINEERD TE WORDEN, DIENT HET GEBOUW REDELIJKERWIJS WINTERKLAAR GEMAAKT TE WORDEN EN DIENT DE TOEVOER VAN WATER TE WORDEN AFGESLOTEN. IN HET GEVAL HET GEBOUW BLOOTGESTELD WORDT AAN TEMPERA- TUREN ONDER HET VRIESPUNT EN LEEG STAAT, MOETEN ALLE HYDRONISCHE WINDINGSEEN- HEDEN OOK GEDRAINEERD WORDEN EN KAN MEN, INDIEN NODIG, GEBRUIK MAKEN VAN ALTER- NATIEVE WARMTEBRONNEN. BELANGRIJKE OPMERKING VOOR DE EIGENAAR ALVORENS DEZE HANDLEIDING TE GEBRUIKEN, EERST DE SERIEPLAAT VOOR HET JUISTE MODEL CONTROLEREN. De installatie en onderhoud van dit toestel mag uitsluitend worden uitgevoerd door erkende, ervaren onderhoudtechnici PLAATSING VAN EENHEID Het gebied rondom de ketel en de nabijheid van andere gasapparaten dient opgeruimd te zijn en vrij te worden gehouden van brandbare materialen, benzine en andere brandbare dampen en vloeistoffen. Bewaar ook geen brandbare voorwerpen zoals verf, vernis of lak in de omgeving van de ketel Bewaar of gebruik geen chloor of fluorhoudende producten (bleekmiddelen, lijmen, afbijtmiddelen, spuitbussen) dichtbij de eenheid. Deze kunnen de warmtewisselaar aantasten. Gebruik de ketelommanteling niet voor de opslag van bezems, dweilen, kwasten en olieachtige vodden of doeken. De omgeving dient schoon en opgeruimd te zijn, en vrij van afvalmaterialen zoals pluizen en afdichtingstape. De ketel moet vrij en opgeruimd zijn van blootgestelde of losse isolatiematerialen in de installatieruimte. Controleer de ketelruimte grondig op rondliggend isolatiemateriaal, omdat sommige isolatiematerialen brandbaar zijn. Wees ervan overtuigd dat de ketel altijd aangesloten is op een goedgekeurde ventilatie die in goede staat verkeert en in staat is om brandbare producten naar buiten te kunnen afvoeren.. Raak vertrouwd met de besturingen die de toevoer van gas en elektriciteit naar de ketel afsluiten. Als de ketel aan het einde van het verwarmingsseizoen uitgeschakeld moet worden, dient men zowel de toevoer van gas als ook de stroomtoevoer af te sluiten. Voor uw eigen veiligheid, dient u de toevoer van gas en stroom af te sluiten voordat er onderhoud aan de ketel wordt gepleegd. 6. Stel een regelmatig onderhoudsschema samen om er zeker van te zijn dat de ketel efficiënt en veilig werkt. De ketel dient aan het begin van elk verwarmings- en koelseizoen door een erkend onderhoudstechnicus te worden gecontroleerd. OM PERSOONLIJK LETSEL OF BRAND TE VOORKOMEN, DIENEN MINIMALE TUSSENRUIMTES TUS- SEN HET APPARAAT EN ONTVLAMBARE OPPERVLAKTEN TE WORDEN AANGEHOUDEN. 7. Wees er zeker van dat de vereiste tussenruimtes rondom de ketel steeds in acht worden genomen. Deze tussenruimtes zijn vermeld op het tussenruimteetiket van de ketel. Als er vragen zijn, neem dan contact op met de ketelinstallateur of een ander gecertificeerd onderhoudstechnicus. INSTALLEREN VAN EENHEID Controleer de ketelinstallatie op het volgende: Alle externe afvoerkanalen van de ketel (bijv. schoorsteen, ventilatieaansluiting) dienen schoon te zijn en vrij van obstakels. De verbinding van het afvoerkanaal dient op de juiste wijze te zijn aangesloten, d. w. z. omhoog hellend, fysiek in orde en zonder gaten of overmatige corrosie. De verbinding van het retourluchtkanaal dient fysiek in orde te zijn, verzegeld aan het ketelomhulsel, en eindigend buiten de ruimte waar de ketel zich bevindt. 4. De fysieke ondersteuning van de ketel dient in orde te zijn, zonder verzakking, barsten of gaten rondom de basis zodat een goede afdichting onstaat tussen de ondersteuning en de basis. 5. Er mogen geen duidelijke tekens zijn van verslechtering of aantasting van de ketel. 6. Controleer de juiste werking van de brandervlam. De vlam dient direct naar buiten toe gericht te zijn, zonder op te krullen, te drijven of te worden onderbroken. LUCHTVOCHTIGHEIDSEISEN OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, DIENT ER VOOR DE JUISTE VERBRANDING EN VENTILATIE VAN AFVOERGASSEN VOLDOENDE VERSE LUCHT TE WORDEN AANGEVOERD. DE MEESTE HUIZEN HEBBEN DE AANVOER VAN BUITENLUCHT NODIG VOOR DE KETELRUIMTE. Door verbeterde contructietechnieken en isolatie is het warmteverlies in huizen tegenwoordig sterk gereduceerd en dat maakt dat sluitingen van deuren en ramen veel strakker zijn waardoor luchtinfiltratie minimaal is. Dit crëeert een probleem voor de levering van lucht die nodig is voor de ventilatie en/of verbranding gasbranders of andere brandstofbehoevende apparaten. Gebruik van apparaten die lucht uit het huis onttrekken (drogers, uitlaatventilatoren, open haarden, boilers, niet direct geventileerde ketels, enz.) verhoogt de kans op dit probleem, waardoor onvoldoende lucht aan deze apparaten wordt toegevoerd. Als brandstofbehoevende apparaten onvoldoende lucht toegevoerd krijgen, worden de afvoergassen die apparaten produceren niet op de juiste wijze naar buiten gevoerd, waardoor deze afgassen binnenshuis blijven. Deze afvoergassen kunnen koolmonoxide bevatten. 2 IO-GMS9-DU

3 Koolmonoxide of CO is een kleurloos en reukloos gas dat geproduceerd wordt als brandstof niet volledig verbrandt of als de vlam onvoldoende zuurstof krijgt. Wees bewust van deze tekortkomingssignalen die omstandigheden aangeven die in koolmonoxide kunnen resulteren of waarbij koolmonoxide aanwezig kan zijn: 4. GEVAAR PELIGRO GEVAAR OP KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING SPECIALE VOOR INSTALLATIE VAN GASVERWARMINGSKETELS OF KLIMAATREGELINGSAPPARATUUR IN GESLOTEN RUIMTES, ZOALS GARAGES, BIJKEUKENS OF PARKEERRUIMTES. APPARATEN DIE KOOLMONOXIDE PRODUCEREN (ZOALS AUTO S, RUIMTEVERWARMERS, GASBOILERS, ENZ. ) MOGEN NIET IN BEPERKTE RUIMTEN WORDEN GEBRUIKT, ZOALS ONGEVENTILEERDE GARAGES, BIJKAMERS OF PARKEERTER- REINEN, VANWEGE HET GEVAAR VAN KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING (CO) ALS GEVOLG VAN AFVOERGASSEN. ALS EEN KETEL OF VENTILATOR IN EEN BEPERKTE RUIMTE GEÏNSTALLEERD IS, ZOALS EEN GARAGE, BIJKAMER OF PARKEERTER- REIN, EN HIERIN EEN KOOLMONOXIDE-PRODUCEREND APPARAAT IN WERKING IS GESTELD, DIENT ER ADEQUATE, DIRECTE VENTILATIE VAN BUITEN ZIJN. DEZE VENTILATIE IS NOODZAKELIJK OM HET GEVAAR VAN CO-VERGIFTIGING TE VOORKOMEN, DIE KAN OPTREDEN ALS EEN KOOLMONOXIDE PRODUCEREND APPARAAT, BLIJFT WERKEN IN DE GESLOTEN RUIMTE. KOOLMONOXIDE- UITSTOOT KAN (OPNIEUW) CIRCULEREN DOOR HET SYSTEEM; ONGEACHT IN WELKE MODUS DE GASVERWARMINGS- KETEL OF KLIMAATREGELING WERKT. KOOLMONOXIDE KAN ERNSTIGE ZIEKTEN VEROORZAKEN, WAARONDER PERMANENTE HERSENBESCHADIGING, OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. B Hoofdpijnen-Misselijkheid-Duizeligheid, Griepachtige symptomen. Bovenmatige luchvochtigheid, zwaar gecondenseerde ramen of een vochtig klam gevoel in huis. Rook van een open haard wordt niet door de schoorsteen afgevoerd. Afvoergassen die niet afgevoerd worden door het ventilatiekanaal van het apparaat. VERBRANDINGSLUCHT De lucht die nodig is voor verbranding en ventilatie wordt doorgaans aangevoerd vanuit omringende onbeperkte ruimten of een kast met jaloeziedeuren. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht betreffende de beschikbaarheid van voldoende lucht: Wanneer een ketel in een kast is geïnstalleerd en de kastdeur is van jaloezielatten voorzien, BELEMMER DEZE JALOEZIEDEUREN NIET. Jaloezieën moeten openstaan en vrij zijn om verbrandingslucht aan de ketel toe te kunnen voeren. Als een ketel in een beperkte ruimte geïnstalleerd is en de lucht voor verbranding en ventilatie van buiten wordt aangevoerd, dient men de in- en uitlaat en de roosteropeningen periodiek te controleren en ervoor te zorgen dat deze te allen tijde opgeruimd en schoon zijn. Zet geen kleine ruimte af rondom de ketel met gebruik van een ongeventileerde deur. Dit kan de verbrandingslucht belemmeren om de ketel te bereiken. zijn capaciteit om vocht vast te houden vergroot. Relatieve vochtigheid is belangrijk voor uw gezondheid en uw huis. De juiste bevochtiging helpt ademhalingsmoeilijkheden te reduceren en verbetert de luchtkwaliteit binnenshuis. Een goede relatieve luchtvochtigheid is wanneer deze net hoog genoeg is om nauwelijks condensatie langs de onderkanten of onderste hoeken van de ramen te veroorzaken. Meer kan schadelijk zijn. Het frequent beslaan en bevriezen van ramen of bovenmatige condensatie aan de binnenkant van de ramen wijst erop dat het binnenvochtigheidsniveau te hoog is voor de weersomstandigheden buiten. Er kan schade aan het gebouw ontstaan indien deze omstandigheden blijven bestaan. Condensatie aan de binnenkant van de stormramen is een aanwijzing dat de binnenramen lekken. Normaliter zal het monteren van isolatiestrips rondom de binnenzijde van de ramen dit probleem verhelpen. De volgende tabel toont de aanbevolen maximale binnenvochtigheid ten opzichte van de buitentemperaturen. Buitentemperatuur Luchtvochtigheid Celsius Fahrenheit Enkelglas Dubbelglas -1,11ºC 30ºF 30% 50% -6,67ºC 20ºF 20% 40% -12,2ºc 10ºF 20% 35% -17,7ºC 0ºF 10% 30% -23,3ºC -10ºF 5% 25% -28,8ºC -20ºF 5% 20% -34,4ºC -30ºF 3% 18% Tabel 1 Alleen LPG-installaties Voor ketels die op propaangas werken, gelieve voor gebruik deze waarschuwingen door te nemen. INSTALLEER EEN GASMELDER OM SCHADE AAN BEZITTINGEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN TEN GEVOLGE VAN EXPLOSIE OF BRAND. OMDAT DE GEURSTOF- FEN AANWEZIG IN PROPAANGAS GEREDUCEERD KUNNEN WORDEN DOOR DE AANWEZIGHEID VAN IJZEROXIDE (ROEST), IS EEN GASMELDER DE ENIGE BETROUWBARE METHODE OM LPG-LEKKEN TE SIGNALEREN. ALS DE GASKETEL IN EEN KELDER, EEN UITGEGRAVEN RUIMTE OF EEN BEPERKTE RUIMTE GEÏN- STALLEERD IS, RADEN WIJ U AAN OM CONTACT OP TE NEMEN MET DE LPG-LEVERANCIER OM EEN GASMELDER TE INSTALLEREN INDIEN ER EEN GASLEK ONTSTAAT. OMDAT LPG-GAS ZWAARDER IS DAN LUCHT, KAN LEKKEND GAS ZICH IN ALLE LAAGGELEGEN PLEKKEN VAN BEPERKTE RUIMTES VERZAMELEN. DE GEUR VAN LPG-GAS KAN LANGZAAM VERDWIJNEN, WAARDOOR HET GAS NIET TE SIG- NALEREN IS ZONDER GEBRUIK VAN EEN GASMELDER. EEN GASLEK DIE NIET GESIGNALEERD WORDT, KAN EEN GEVAAR VOOR EXPLOSIE OF BRAND VEROORZAKEN. ALS U VERMOEDT DAT ER VAN EEN GASLEK SPRAKE IS, VOLG DAN DE AANWIJZ- INGEN OP AAN DE BUITENZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING. ALS U DIT NALAAT TE DOEN, KAN DIT RESULTEREN IN ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD. LUCHTVOCHTIGHEID BINNENSHUIS De relatieve luchtvochtigheid is de hoeveelheid waterdamp of vocht die in de lucht aanwezig is ten opzichte van de hoeveelheid vocht die de lucht bij eenzelfde temperatuur kan vasthouden. Hoe kouder de lucht, hoe minder vocht het kan bevatten. Als lucht wordt verwarmd, wordt IO-GMS9-DU 3

4 THERMOSTAATFUNCTIES Er zijn vele typen en stijlen van thermostaten, maar de werking ervan is gewoonlijk min of meer hetzelfde. RAAK VERTROUWD MET DE WERKING VAN UW THERMOSTAAT. Het eenvoudigste type thermostaat regelt alleen het stoppen en starten van de ketel om de gewenste kamertemperatuur te handhaven. De meest gebruikte typen besturen beide functies voor verwarming en koeling en hebben een ventilatorschakelaar met een Auto en een AAN-instellingen. Bij gebruik van de AUTO-functie, zal de luchtventilator samen met de ketel aan en uitschakelen, maar in de AAN-stand zal hij continu aanstaan, ongeacht of er verwarmd of gekoeld wordt. Daarnaast zijn er thermostaten die automatisch overschakelen van verwarming naar koeling en met een nachtstand zijn voorzien. Types met een nachtstand, of met meerdere dag- en nachtstanden, kunnen worden gebruikt om een andere avond- of dagtemperatuur in te stellen als er bijv. niemand thuis is. Programmeerbare thermostaten kunnen worden gebruikt om meer controle en een betere instelling van de verwarmings en koelfuncties te bewerkstelligen. Het niveau van deze besturing zal dikwijls afhangen van het type thermostaat dat men gebruikt. BEDIENEN VAN DE KETEL ELEKTRISCHE COMPONENTEN BEVINDEN ZICH IN BEIDE COMPARTIMENTEN. OM PERSOONLIJK LETSEL, ELECTRISCHE SCHOK OF DODELIJKE ONGEVALLEN TE VOORKOMEN, MOGEN DE INTERNE COMPARTIMENTDEKSELS NIET WORDEN VERWIJDERD. NEEM CONTACT OP MET EEN ERKEND ON- DERHOUDSTECHNICUS INDIEN EEN ABNORMALE TOESTAND WORDT WAARGENOMEN. Houd beide deuren dicht, behalve voor inspectie en onderhoud. Een koppelingsschakelaar voorkomt dat de ketel aanslaat als de ventilatordeur niet op zijn plaats is. KETEL OPSTARTEN Kamertemperatuur Thermostaat Ventilatorschakelaar Koelen/Verwarmen Temperatuur Besturingsindicators Koelen/Verwarmen schakelaar Systeem Ventilator Handeling schakelaar schakelaar UIT AUTO Geen. KOELEN KOELEN WARMTE WARMTE UIT Sluit de externe, handmatig bediende gaskraan af. Schakel alle stroomvoorzieningen naar de ketel uit. Zet de kamerthermostaat op de laagst mogelijke stand. Verwijder het paneel van het brandercompartiment. Deze ketel is voorzien van een ontstekingsmechanisme dat de brander automatisch ontsteekt. Probeer niet de brander handmatig te ontsteken. Zet de AAN/UIT-schakelaar van de ketel naar de UIT positie. Wacht vijf minuten om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen. Ruik dan voor gas, ook laag bij de grond omdat sommige gassoorten zwaarder zijn dan lucht. Als u gas ruikt na de wachtperiode van vijf minuten in stap 7, volg onmiddellijk de instructies aan de buitenzijde van dit handboek. Als u na vijf minuten geen gas ruikt, verplaats de AUTO AAN AUTO AAN AAN Systeem koel alleen, ventilator schakelt uit en aan. Systeem koel alleen, ventilator draait continu. Systeem verwarmt alleen, ventilator schakelt uit en aan. Systeem verwarmt alleen, ventilator draait continu. Geen verwarming of koeling, ventilator draait continu. AAN/UIT schakelaar van de ketel naar de AAN-stand 9. Plaats het paneel van het brandercompartiment weer terug. 10. Open de externe, handmatig bediende gaskraan af. 1 Schakel alle stroomvoorzieningen naar de ketel aan 1 Stel de thermostaat af op een instelling boven de kamertemperatuur. 1 Nadat de branders zijn ontstoken, plaatst u de thermostaat op de gewenste temperatuur. KETEL UITSCHAKELEN Om de ketel uit te schakelen, volg de hieronder omschreven aanwijzingen: 4. Zet de thermostaat op de laagste stand. De geïntegreerde besturing sluit de gasklep waardoor de vlam dooft. De geïnduceerde tochtventilator wordt afgesloten na een vertraging van 15 seconden. De circulatieventilator wordt afgesloten na een vertragingsperiode van 60, 90, 120, of 180 seconden. Verwijder het paneel van het brandercompartiment. Zet de AAN/UIT-schakelaar van de ketel naar de UIT positie. Sluit de externe, handmatig bediende gaskraan af. Plaats het paneel van het brandercompartiment weer terug. UITSCHAKELING HERSTELLEN De keteluitschakeling wordt gekenmerkt door een niet-werkende ketel (circulatieventilator zou continu aan kunnen staan) en geeft één flits als diagnostische LED code. Uitschakeling resulteert wanneer de ketelbesturing abnormale omstandigheden signaleert. Als de ketel in de uitschakelstand staat, kan het op deze wijze worden hersteld: Na een uur automatisch herstel. Besturing zal zichzelf automatisch terugschakelen en zal proberen om de normale verrichtingen te hervatten na een één uur uitschakelperiode. Stroomonderbreking. Stroomonderbreking naar de ketel gedurende 0 tot 20 seconden. Thermostaatschakelcyclus. Onderbreking van een thermostaatsignaal naar de ketel gedurende 0 tot 20 seconden. Als de omstandigheden die het uitslaan veroorzaakt hebben blijven bestaan, zal de besturing naar de uitslag-stand terugkeren. Als uw brander frequent uitslaat, bestaat er een probleem dat verholpen moet worden. Neem in dat geval contact op met een gecertificeerd onderhoudstechnicus. ROUTINE-ONDERHOUD Onderhoud dient te worden uitgevoerd door een erkend onderhoudstechnicus. Onderhoud door de gebruiker dient beperkt te blijven tot het regelmatig vervangen van luchtfilters en het opvolgen van de aanwijzingen en waarschuwingen in de overige delen van deze handleiding. Wij adviseren een minimaal systeemonderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend onderhoudstechnicus voorafgaand aan ieder verwarmingsseizoen, en indien uitgerust met een airconditioning, voorafgaand aan het koele seizoen. 4 IO-GMS9-DU

5 INDIEN ONDERHOUD DOOR ONBEVOEGD PERSONEEL WORDT UITGEVOERD EN OP EEN ONJUISTE WIJZE, KAN DIT PERSOONLIJK LETSEL OF EEN DODELIJK ONGEVAL TOT GEVOLG HEBBEN. NEEM CONTACT OP MET UW INSTALLATIEBEDRIJF OF ANDERE ERKENDE ONDERHOUDSBEDRIJVEN OM ONDERHOUDSINSPECTIE TE VERRICHTEN. OM PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN ALS GEVOLG VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, DIENT DE STROOMVOORZIENING TE WORDEN UITGESCHAKELD VOORDAT ONDERHOUD WORDT UITGEVOERD. JAARLIJKSE INSPECTIE De ketel dient minimaal eenmaal per jaar geïnspecteerd te worden door een erkend installateur of een onderhoudsbedrijf. Deze inspectie zou aan het begin van het verwarmingsseizoen moeten worden uitgevoerd. Dit verzekert de juiste werking van alle ketelcomponenten en zorgt ervoor dat het verwarmingssysteem op de juiste wijze functioneert. De volgende punten verdienen bijzondere aandacht. Indien nodig repareren. Gasafvoersysteem. Controleer op belemmeringen en/of lekkages. Controleer het eindafvoer buiten en de verbindingen bij en binnenin de ketel. Het buizenstelsel voor de afvoer van verbrandingslucht (waar toepasselijk). Controleer op belemmeringen en/of lekkages. Controleer het eindpunt van alle buitenaansluitingen van de ketel. Warmtewisselaar. Controleer op corrosie en/of opbouw in de warmtewisselaarkanalen. Branders. Controleer op de juiste ontsteking, brandervlam, en vlameigenschappen. De vlam dient direct naar buiten toe gericht te zijn, zonder op te krullen, te drijven of te worden onderbroken. Bedrading. Controleer elektrische aansluitingen op vastheid en/of corrosie. Controleer bedrading op eventuele schade. Controleer bedrading op eventuele schade. Filters. Controleer of de filters schoon zijn en correct zijn geplaatst in de ketel of in het aan- en afvoersysteem. Controleer de brandervlammen op: Goede afstelling Stabiel, zacht en blauw. Niet krullend, drijvend of onderbroken. FILTERS OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FATALE ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, DIENT MEN EERST DE STROOMTOEVOER UIT TE SCHAKELEN ALVORENS DE FILTERS TE VERWIJDEREN. STEL DE KETEL NOOIT IN WERKING ZONDER DAT ER EEN FILTER GEÏNSTAL- LEERD IS OMDAT STOF EN ISOLATIERESTEN ZICH IN INTERNE ONDERDELEN KUNNEN OPHOPEN; DIT KAN RESULTEREN IN RENDEMENTSVERLIES, MATERIAALSCHADE EN MOGELIJK OOK BRAND. Een retourluchtfilter wordt niet met de ketel meegeleverd; er dient een filter te worden geleverd voor het filteren van retourlucht. Uw installateur dient bij het installeren de juiste filters te leveren. Raak vertrouwd met de plaats van de filter en de procedures voor het verwijderen, reinigen en vervangen ervan. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met de installateur van de ketel of een andere onderhoudstechnicus. Filters dienen iedere twee maanden, of wanneer nodig is, te worden geïnspecteerd, gereinigd of vervangen. Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de luchtfilters. Houd in gedachte dat vuile filters de meest voorkomende oorzaak zijn van ontoereikende verwarming of koeling. FILTERS VERWIJDEREN De filters kunnen zich bevinden in een centraal retourrooster, in een extern filterrek op een zijpaneel (alleen bij opgaand afvoer), of intern zijn geplaatst. Om filters te verwijderen van een extern filterrek in een installatie met een rechtopgaande luchtafvoer dient u de aanwijzingen op te volgen die bij het externe filterrek worden meegeleverd. Om alle andere filterconfiguraties te verwijderen, volgt u de aanwijzingen vermeld in de installatiehandleiding. Als u gebruik maakt van Media of van Electronic Air Cleaner dient u de aanwijzingen geleverd bij de luchtreiniger voor het verwijderen, reinigen en vervangen op te volgen. FILTER REINIGEN EN/OF VERVANGEN Wegwerpfilters moeten vervangen worden met een filter of filters van dezelfde grootte als die welke verwijderd zijn. Vaste filters dienen door de fabrikant gereinigd, gewassen en gedroogd te worden. Indien het nodig is om een vaste filter te vervangen, dient deze vervangen te worden met een filter of filters van dezelfde grootte en soort als die welke verwijderd is/zijn. Met het opnieuw aanbrengen van filters, dient men erop te letten dat de juiste richting van de luchtstroom in acht wordt genomen. Brandervlam IO-GMS9-DU 5

6 VEILIGHEIDSETIKETTEN OPMERKING: Indien veiligheidsetiketten ontbreken of onleesbaar zijn, neem dan contact op met onze Klantenservice voor bestelinformatie. VOOR UW EIGEN VEILIGHEID EES ALVORENS TE BEDIENEN : Indien de informatie in deze aanwijzingen niet exact wordt opgevolgd, kan een brand of explosie volgen, hetgeen kan resulteren in schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood. A. Dit apparaat is niet van een waakvlam voorzien. Deze ketel is voor - zien van een ontstekingsmechanisme dat de brander automatisch ontsteekt. Probeer niet de brander handmatig te ontsteken. B. VOORDAT U HET APPARAAT BEDIENT eerst goed rondom de plek van de ketel ruiken voor eventuele gaslekken. Controleer ook dicht - bij de grond gelegen plekken omdat sommige gassen zwaarder zijn dan lucht en naar de vloer zullen zakken. WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT Probeer niet een apparaat te ontsteken. Raak geen elektrische schakelaar aan; gebruik geen telefoon in uw gebouw. Neem onmiddellijk contact op met uw gasleverancier via de telefoon van de buren. Volg de aanwijzingen op van uw gasleverancier. Als u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer. C. Gebruik alleen uw hand om de gastoevoerkraan in te drukken of te draaien. Gebruik nooit gereedschappen. Probeer de kraan niet te repareren maar neem direct contact op met een erkend onderhoudstechnicus. Het forceren of een poging tot repareren kan resulteren in brand of een explosie (vonkgevaar). D. Gebruik dit apparaat niet indien onderdelen aan water zijn blootgesteld. Neem onmiddellijk contact op met een gecertificeerd onderhoudstechnicus om het apparaat te inspecteren en om onderdelen van het besturingssysteem of gastoevoercomponenten die aan water blootgesteld zijn te vervangen. LIRE AVANT DE METTRE EN MARCHELIRE AVERTISSEMENT: Quiconque ne respecte pas á la lettre les instructions dans le présent Manuel risque de déclecher un incendie ou une explosion entraînant des dammages matériels, des lésions corporelles oula perte de vies humaines. A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse. Il est muni d un dispositif d allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne pas tenter d allumer le brûleur manuellement. B. AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER, renifler tout autour de l appariel pour déceler une odeur de gaz. Renifler près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l air et peuvent s accumuler au nive au du so.l QUE FAIRE S IL Y A UNE ODEUR DE GAZ Ne pas tenter d allumer l appariel Ne toucher aucun interrupteur électrique; n utiliser aucun téléphone dans le bâtiment. Appeler immédiatement le fournisseur de gaz en employant le téléphone dún voisin. Respecter à la lettre les instructions du fournisseur de gaz. Si personne ne répond, appelerle service des incendies. C. Ne pousser ou tourner le levier d admission du gaz qu à la main; ne jamais emploer d outil à cet effet. Si la manette reste coincée, nepas tenter de la réparer; appeler un technicienqualifié. Quiconque tente de forcer la manette ou de la reparer peut déclencher une explosion ou un incendie. D. Ne pas se servir de cet appareil s il a été plongé dans l eau, complètement ou en partie. Appeler un technicien qualifié pour inspecter l appareil et remplacer tout partie dusystème de contrôle et toute commande qui ont été plongés dansl eau. BEDIENINGSINSTRUCTIES STOPPEN! Lees eerst de veiligheidsinformatie op dit etiket. Zet de thermostaat op de laagste stand. Sluit de stroomtoevoer naar het toestel af. 4. Dit apparaat is voorzien van een ontstekingsmechanisme dat de brander automatisch ontsteekt. Probeer niet de brander handmatig te ontsteken. 5. Druk de gastoevoerhendel naar de UIT -stand. Niet forceren. 6. Wacht vijf (5) minuten om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen. Ruik dan voor gas, ook laag bij de grond. Indien u gas ruikt, dan STOPPEN! Volg stap B in de veiligheidsinformatie boven op het etiket indien u geen gas ruikt en ga naar de volgende stap. 7. Druk gastoevoerhendel naar de AAN -stand. 8. Plaats het toegangspaneel terug. 9. Sluit de stroomtoevoer naar het toestel aan. 10. Zet de thermostaat op de laagste stand. 1 Als het apparaat niet werkt, volg dan de instructies Gastoevoer naar ketel afsluiten en neem contact op met uw onderhoudsmonteur of gasbedrijf. GAS INLET ARRIVEE DU GAZ ROBINET A GAZ MANUEL, EN POS ON/MARCHE MANUAL GAS HANDMATIGE GASKRAAN GETOOND IN OPEN-STAND MISE EN MARCHE ARRETÊR! Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure decette étiquette. Régler le thermostat à la température la plus basse Couper l alimentation électrique de l appareil. 4. Cet appareil ménager étant doté d un système d allumage automatique, ne pas essayer à allumer le brûleur manuellement. 5. Pousse le levier ducontrôledu gaz à OFF/ ARRET position. 6. Attendre cinq (5) minutes pour laisser echapper tout le gaz. Renifler tout autour de l appareil, y compris près du plancher, pour déceler une odeur de gaz. Si c est le cas, ARRETER! Passer à l étape B des instructions de sécuritié sur la portion supérieurede cette étiquette. S il n y a pas d odeur de gaz, passer à l étape suivanté. 7. Pousse le levier ducontrôledu gaz à ON/MARCHE position. 8. Remettre en place le panneau d accés. 9. Mettre l appareil sous tension. 10. Régler le thermostat à la température desirée. 1 Si l appareil ne semet pas en marche, suiyre les instructions intitulées. Comment coupler l admission de gaz de l appereil et appeler un technicien qualifié o u le fourrnisseur de gaz. OM GAS NAAR APPARAAT AF TE SLUITEN Zet de thermostaat op de laagste stand. Schakel alle stroom naar de ketel uit indien onderhoud moet worden gepleegd. Druk de gastoevoerhendel naar de AAN -stand. Niet forceren. 4. Zet toegangspaneel weer terug. POUR COUPER L ADMISSION DE GAZ DE L APPAREIL Régler le thermostat à la température la plus basse. Couper l alimentation électrique de l appareil s il faut procéder à des opérations d entretien. Pousse le levier du contrôle dugaz à OFF / ARRET position. Ne pas forcer. 4. Remettre en place le panneau d accès. 6 IO-GMS9-DU

7 VEILIGHEIDSETIKETTEN GEVAAR PELIGRO GEVAAR OP KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING SPECIALE VOOR INSTALLATIE VAN GASVERWARMINGSKETELS OF KLIMAATREGELINGSAPPARATUUR IN GESLOTEN RUIMTES, ZOALS GARAGES, BIJKEUKENS OF PARKEERRUIMTES. APPARATEN DIE KOOLMONOXIDE PRODUCEREN (ZOALS AUTO S, RUIMTEVERWARMERS, GASBOILERS, ENZ. ) MOGEN NIET IN BEPERKTE RUIMTEN WORDEN GEBRUIKT, ZOALS ONGEVENTILEERDE GARAGES, BIJKAMERS OF PARKEERTER- REINEN, VANWEGE HET GEVAAR VAN KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING (CO) ALS GEVOLG VAN AFVOERGASSEN. ALS EEN KETEL OF VENTILATOR IN EEN BEPERKTE RUIMTE GEÏNSTALLEERD IS, ZOALS EEN GARAGE, BIJKAMER OF PARKEERTER- REIN, EN HIERIN EEN KOOLMONOXIDE-PRODUCEREND APPARAAT IN WERKING IS GESTELD, DIENT ER ADEQUATE, DIRECTE VENTILATIE VAN BUITEN ZIJN. DEZE VENTILATIE IS NOODZAKELIJK OM HET GEVAAR VAN CO-VERGIFTIGING TE VOORKOMEN, DIE KAN OPTREDEN ALS EEN KOOLMONOXIDE PRODUCEREND APPARAAT, BLIJFT WERKEN IN DE GESLOTEN RUIMTE. KOOLMONOXIDE- UITSTOOT KAN (OPNIEUW) CIRCULEREN DOOR HET SYSTEEM; ONGEACHT IN WELKE MODUS DE GASVERWARMINGS- KETEL OF KLIMAATREGELING WERKT. KOOLMONOXIDE KAN ERNSTIGE ZIEKTEN VEROORZAKEN, WAARONDER PERMANENTE HERSENBESCHADIGING, OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. B : BRAND, EXPLOSIE EN VERSTIK- KINGSGEVAAR ONJUISTE INSTALLATIE, AANPASSINGEN, WIJZIGINGEN OF ONDERHOUD KUN- NEN RESULTEREN IN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN; BLOOTSTELLING AAN SUBSTANTIES IN BRANDSTOF OF DOOR DE VERBRANDING VAN BRANDSTOF KUNNEN DE DOOD OF ERNSTIGE AANDOENINGEN VEROORZAKEN, ZOALS KANKER, GEBOORTEAFWIJKINGEN EN ANDERE VOORTPLANTINGSSTOORNISSEN. LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIE MET DEZE KETEL WORDT MEEGELEVERD. INSTALLATIE EN ONDERHOUD DIENT TE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ERKEND TECHNICUS, ONDERHOUDSBEDRIJF OF DOOR DE GASLEVERANCIER. AVERTISSEMENT: RISQUE D INCENDIE, D EXPLOSION ET ASPHYXIE UN REGLAGE, UNE MODIFICATION, UN RÉPARATION, UN ENRETIEN OU UNE INSTALLATION INCORRECT PUET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. SUIVRE LES INSTRUCTION ET LES CONSIGNES QUI FIGURENT DANS LA NOTICE D UTILISATION QUI ACCOMPAGNE CE GÉNÉRATEUR D AIR CHAUD. L INSTALLATION ET L ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTURÉS PAR UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ OU PAR LE FOURNISSEUR DE GAZ. ZIE BINNENZIJDE VAN KETEL OF BRANDER VOOR INSTRUCTIES VOOR HET BEDIENEN EN INSCHAKELEN. : BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR KAN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF FATALE ONGELUKKEN LEIDEN. BEWAAR OF GEBRUIK GEEN BENZINE OF ANDERE BRANDBARE PRODUCTEN EN VLOEISTOFFEN IN DE NABIJHEID VAN DIT OF ENIG ANDER APPARAAT. BEWAAR OF GEBRUIK GEEN BENZINE OF ANDERE BRANDBARE PRODUCTEN EN VLOEISTOFFEN IN DE NABIJHEID VAN DIT OF ENIG ANDER APPARAAT. KAN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF FATALE ONGELUKKEN LEIDEN. AVERTISSEMENT: RISQUE D INCENDIE ET D EXPLOSION RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT. NE PAS ENTREPOSER NI UTILISER DE L ESSENCE NI D AUTRES VAPEURS OU LIQUIDES INFLAMMABLES DANS LE VOISINAGE DE CET APPAREIL, NI DE TOUT AUTRE APPAREIL. LE FAIT D ENTREPOSER OU D UTILISER DE L ESSENCE OU D AUTRES LIQUIDES OU VAPEURS INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. FILTERS DIENEN, INDIEN NODIG, FREQUENT TE WORDEN GECONTROLEERD EN, GEREINIGD. EN TE WORDEN VERVANGEN WEES ER ZEKER VAN DAT EEN FILTER VAN HETZELFDE TYPE (KLASSE 1 OF 2) EN GROOTTE ALS HET ORIGINELE WORDT GEINSTALLEERD EN DAT HET EEN GECERTIFICEERD TOESTEL IS. *DIT IS EEN LANDELIJKE EIS GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF DE DOOD. SLUIT ALLE OP AFSTAND BESTUURDE STROOMVOORZIENINGEN OF ANDERE VOORZIENINGEN EERST AF VOORDAT ONDERHOUD WORDT GEPLEEGD. DIT COMPARTIMENT DIENT GESLOTEN TE BLIJVEN, BEHALVE WAN- NEER ONDERHOUD WORDT GEPLEEGD. AVERTISSEMENT DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE MORT. DÉBRANCHER TOUTE BOITE Á FUSIBLES AVANT L ENTRETIEN. CE COMPARTMENT DOIT RESTER FERME, SAUF POUR L ENTRETIEN. LES INDICATIONS POUR L ECLAIRAGE ET LE SERVICE SE TROUVENT A LA SURFACE INTERIEURE LA PORTE DU COMPARTIMENT DU BRULEUR. LES FILTRES DOIVENT ETRE FREQUEMMENT INSPECTES ET NETTOYES SI NECESSAIRE. REMPLACES-LES DE FILTRES DU MEME TYPE (CLASSE 1 OU 2) ET FORMAT QUE DANS L EQUIPEMENT ORIGINAL. CERTIFIES PAR LE U.L.C VERWARMINGSEENHEDEN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER EEN REDELIJKE ROUTINEMATIGE INSPECTIE, ONDERHOUD EN TOEZICHT. INDIEN HET GEBOUW WAARIN ZICH EEN DERGELIJK APPARAAT BEVINDT LEEG STAAT, DIENT ERVOOR GEZORGD TE WORDEN DAT HET APPARAAT ROUTINE- MATIG WORDT GEINSPECTEERD, ONDERHOUDEN EN GECONTROLEERD. IN HET GEVAL HET GEBOUW LEEG STAAT EN BLOOTGESTELD WORDT AAN TEMPERATUREN ONDER HET VRIESPUNT, DIENEN ALLE WATERLEIDINGEN EERST GEDRAINEERD TE WORDEN, DIENT HET GEBOUW REDELIJKERWIJS WINTERKLAAR GEMAAKT TE WORDEN EN DIENT DE TOEVOER VAN WATER TE WORDEN AFGESLOTEN. IN HET GEVAL HET GEBOUW BLOOTGESTELD WORDT AAN TEMPERATUREN ONDER HET VRIESPUNT EN LEEG STAAT, MOETEN ALLE HYDRONISCHE WINDINGSEENHEDEN OOK GEDRAINEERD WORDEN EN KAN MEN, INDIEN NODIG, GEBRUIK MAKEN VAN ALTERNATIEVE WARMTEBRONNEN. B IO-GMS9-DU 7

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03

Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03 NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03 BELANGRIJK Deze installatiehandleiding maakt deel uit van het product en dient verplicht aan de installateur overhandigd

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding Mt. chuckanut mountainserie WS-MS-4-(RFG, RFG-IR)-CE MT. ADAMS Steenoven WS-MS-5-(RFG, RFG-IR)-CE Europees model: gasoven WS-MS-6-(RFG, RFG-IR)-CE MT. BAKER MT. RAINIER

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI COA-26 2 De COA-26 is een CO-melder, speciaal ontwikkeld om koolmonoxide in uw NL woonomgeving te detecteren. Geadviseerd wordt om elke week de CO-melder te testen

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM. HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane)

Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM. HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane) Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane) 3 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HK-gaskanon

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie