International Business and Management Studies. EuroPort Business School. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 8 juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International Business and Management Studies. EuroPort Business School. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 8 juni 2012"

Transcriptie

1 Vlindersingel VM Utrecht International Business and Management Studies EuroPort Business School Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 8 juni 2012 Utrecht 29 juni Evaluatiebureau voor het hoger onderwijs

2 Dit document laat zich het beste dubbelzijdig afdrukken. 2 EuroPort Business School

3 Samenvatting Op 8 juni 2012 is de opleiding International Business and Management Studies gevisiteerd door een commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is voldoende. De opleiding EuroPort Business School kenmerkt zich als een als een kleinschalige, zelfstandige instelling met als missie om uit te groeien tot een toonaangevende onderwijs- en kennisinstelling op het gebied van internationaal management, bedrijfskunde, marketing en communicatie, en de handel. De doelstelling van IBMS is om studenten op te leiden tot geëngageerde en veelbelovende aankomende managers, die zich thuis voelen in een internationale business cultuur en daarin oplossingsgericht te werk gaan. De opleiding heeft een duidelijke internationale insteek: het onderwijs wordt in het Engels gegeven, het programma voorziet in studiereizen en minstens één stage in het buitenland, en de opleiding onderhoudt contacten met universiteiten in het buitenland. Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties worden als voldoende beschouwd. Deze zijn gebaseerd op het Framework Competencies International Business en Management Studies uit Samen met een Beroepenveldcommissie zijn deze vertaald in de eindkwalificaties van de opleiding. De opleiding accentueert telkens drie eigen toegevoegde kwalificaties, te weten: polyvalent processing, solution oriented and mindful global citizen. Het heeft de commissie wel enige tijd gekost deze extra toegevoegde kwalificaties op waarde te kunnen schatten. De competenties zijn evenwel goed op bachelorniveau verwoord. De beoogde eindkwalificaties kunnen ook als actueel beschouwd worden door een aanpassing van het Framework uit Mede daardoor zijn de eindkwalificaties in overeenstemming met de Dublin Descriptoren. Programma Het programma is eveneens als geheel als voldoende beschouwd. Daarbij zijn de standaarden Inhoud van het programma en Vormgeving van het programma zelfs als goed bevonden door het panel. De standaard oriëntatie van het programma toont voldoende aansluiting met de beroepspraktijk. Dat de standaarden inhoud en vormgeving als goed worden aangemerkt, heeft te maken met de aandacht voor onderwijs in het buitenland, door studiereizen naar ondermeer China en de USA. De vormgeving wordt gekenmerkt door logische op elkaar afgestemde leerlijnen. Daarnaast sluiten de werkvormen goed aan bij het didactische concept en hebben de studenten door de unieke kleinschaligheid van EPBS de mogelijkheid de gehele dag op de onderwijslocatie aanwezig te zijn. Hierdoor worden veel meer contacturen waargemaakt in vergelijking met wat zoal gangbaar is binnen het wel bekostigde onderwijs. Daarmee wordt tegelijk aangegeven dat het programma mede hierdoor zeker studeerbaar is. Met betrekking tot de instroom valt op te merken dat er een intake assessment wordt georganiseerd om verwachtingen van nieuwe studenten af te stemmen. Personeel EPBS kent een flexibele inzet van de docenten. Elke docent heeft een parttime aanstelling bij de opleiding en vervult daarnaast werkzaamheden in het bedrijfsleven. Studenten herkennen de positieve invloed die dat heeft op de aangereikte studiestof: docenten zijn telkens in staat deze te vertalen naar de (internationale beroeps-) praktijk. Naast een groot aantal parttime docenten, met een veelal gedegen opleiding en achtergrond, zorgen enkele docenten door hun grotere aanwezigheid voor de continuïteit en samenhang van het programma. Studenten waarderen dit in het bijzonder in geval zij vragen hebben. De kwalificatie van het personeel en de omvang van het personeelsbeleid heeft de beoordeling goed gekregen. De invoering van het docentenpersoneelsbeleid verdient aandacht. Ondanks de waardering van studenten is de opleiding kwetsbaar doordat de opleiding afhankelijk is van een (beperkt) aantal stafleden. Voorzieningen De opleiding verzorgt haar programma in een zakelijke omgeving van Rotterdam, waardoor de locatie van EPBS er ook zo uitziet. Het biedt de studenten EuroPort Business School 29 juni

4 voldoende ruimte om hun colleges te volgen en daarnaast in teamverband of individueel te werken. Door het gemis van een eigen mediatheek is een samenwerkingsverband met de Erasmus Universiteit aangegaan, waardoor EPBS-studenten van de Universitaire faciliteiten gebruik kunnen maken. Zij zijn daarover zeer tevreden. Hoewel er in het beleid in de vorm van coachgesprekken aandacht voor de studenten is, staat de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in de praktijk nog in de kinderschoenen. Kwaliteitszorg Door de invoering van een kwaliteitsmanagement systeem, heeft dit onderdeel een positief oordeel van het panel gekregen. Zichtbaar is gemaakt dat dit systeem stoelt op een systematische evaluatie van de resultaten. Daarnaast is het panel gebleken dat studenten voldoende de mogelijkheid krijgen te evalueren en door de vertegenwoordiging van klassenoudsten hebben zij het gevoel dat er goed wordt geluisterd en dat er opvolging wordt gegeven aan hun opmerkingen, zeker als het gaat om ondermaats presterende docenten. Ook de Beroepenveldcommissie is voldoende betrokken bij de borging van het kwaliteitssysteem, door gesprekscycli die twee keer per jaar worden georganiseerd. Omdat ook andere gremia bij de kwaliteitszorg worden betrokken, heeft het panel voor deze standaard de beoordeling goed gegeven. Een Management Review is de weerslag van een interne audit, die past in de kwaliteitszorg van EPBS. Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties In het handboek Toetsing en beoordeling heeft het panel gezien hoe het toetsplan is vorm gegeven. Er wordt een variëteit aan toetsvormen gebruikt, afhankelijk van het moment in de studie en de beoogde leerdoelen. De toetsvormen die gebruikt worden zijn: kennistoetsen, casuïstiek, projecten en personal assessments. De organisatie van de toetsen heeft geen aanleiding gegeven hier opmerkingen over te maken. Het OER is volledig en begrijpelijk samengesteld. Studenten gaven aan telkens een goed beeld te hebben van wat van hen verwacht wordt bij de verschillende toetsen. Om het gerealiseerde eindniveau te bepalen heeft de visitatiecommissie alle tot nu toe geschreven theses bestudeerd. De becijfering door de docenten kwam goed overeen met de bevindingen van het panel. Echter vond het panel het opmerkelijk dat er beperkte aandacht is voor praktische toepasbaarheid in aanbevelingen, terwijl de opleiding in haar beoogde eindkwalificaties hier zo sterk de nadruk op legt. Aanbevelingen De aanbevelingen die het panel aan de opleiding wil meegeven zijn: - bij de afstudeerthesis meer accent te leggen op de praktische toepasbaarheid, door aanbevelingen te doen en financiële scenario s in de tekst op te nemen; - aandacht voor een minder vrijblijvend personeelsbeleid; - de afhankelijkheid van een beperkt aantal stafdocenten te verminderen. Alle standaarden van het NVAO kader zijn positief beoordeeld (voldoende en goed) en op die grond geeft de visitatiecommissie een positief advies inzake accreditatie van de opleiding International Business and Management Studies. Namens de voltallige commissie, Utrecht, 29 juni 2012 J. Paul D. Riegen RM drs C.J. de Monchy Voorzitter Secretaris 4 EuroPort Business School

5 Overzicht De beoordelingen per standaard zijn weergegeven in onderstaande tabel. Standaard Beoordeling Beoogde eindkwalificaties 1. Beoogde eindkwalificaties Voldoende Programma 2. Oriëntatie van het programma 3. Inhoud van het programma 4. Vormgeving van het programma 5. Instroom 6. Studeerbaarheid 7. Omvang en duur Personeel 8. Doeltreffend personeelsbeleid 9. Het personeel is gekwalificeerd 10. De omvang van het personeel is toereikend Voorzieningen 11. Materiële voorzieningen 12. Studiebegeleiding Kwaliteitszorg 13. Evaluatie resultaten 14. Maatregelen tot verbetering 15. Betrekken van opleidings- en examencommissie, medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 16.1 Toetsing 16.2 Gerealiseerde eindkwalificaties Totaalbeoordeling Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Goed Voldoende Voldoende Voldoende EuroPort Business School 29 juni

6 Inhoudsopgave Samenvatting...3 Inhoudsopgave...6 Colofon...7 Beoogde eindkwalificaties...9 Programma...11 Personeel...14 Voorzieningen...15 Kwaliteitszorg...16 Bijlagen...21 Bijlage 1 Visitatiecommissie...22 Bijlage 2 Programma visitatie...26 Bijlage 3 Kwantitatieve gegevens...27 Bijlage 4 Eindkwalificaties...28 Bijlage 5 Programmaoverzicht...31 Bijlage 6 Bestudeerde documenten...32 Bijlage 7 Onafhankelijkheidsverklaringen EuroPort Business School

7 Colofon Instelling en opleiding Instelling EuroPort Business School Adres Postbus AM Rotterdam Telefoon +31 (0) Status instelling: niet bekostigd Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg: niet aangevraagd Opleiding: International Business and Management Studies Niveau: HBO Aantal studiepunten: 240 EC Titel: BBA Locatie: Rotterdam Variant: Voltijd Croho-nummer: Kwantitatieve gegevens van de opleiding zijn weergegeven in bijlage 3. Voor kwaliteit verantwoordelijke bestuurder: drs. ing. H. van Breda Directeur Instituut: drs. ing. H. van Breda Contactpersoon met betrekking tot kwaliteit van de opleiding: drs. ing. H. van Breda Contactgegevens: +31 (0) Visitatiecommissie De visitatiecommissie bestond uit: J. Paul D. Riegen RM, voorzitter Drs. G.J.W. Bomhof, werkveld- en domeindeskundige Drs. S. Hoogervorst, werkveld- en domeindeskundige D. Ramondt, studentlid Drs. C.J. de Monchy CMC CPF, secretaris De commissie is vooraf voorgelegd aan de NVAO; de NVAO heeft ingestemd met de samenstelling. De visitatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van AeQui VBI Vlindersingel VM Utrecht (030) EuroPort Business School 29 juni

8 Inleiding De EuroPort Business School (EPBS) is in 2006 opgericht als een niet-bekostigde, zelfstandige instelling met als missie om uit te groeien tot een toonaangevende onderwijs- en kennisinstelling. EuroPort Business School verzorgt mbo-opleidingen, bedrijfsopleidingen en hbo-opleidingen, voornamelijk op het gebied van management en bedrijfskunde, marketing en communicatie, handel en payrolling. EPBS heeft een vestiging in Rotterdam en één in Amsterdam. Het beleid van EPBS is erop gericht een hoge studenttevredenheid te realiseren en nauwe banden te onderhouden met marktsectoren. Daarnaast is EPBS aangesloten bij diverse netwerken in het onderwijsveld, zoals de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). EPBS heeft ambities om haar portfolio aan opleidingen horizontaal (deeltijdopleidingen, AD opleidingen) en verticaal (post-hbo en Masteropleidingen) uit te breiden. Het instituut EPBS biedt één bacheloropleiding aan: de Bachelor International Business and Management Studies (IBMS) in Rotterdam. Bij het ontwerp van de opleiding heeft EPBS rekening gehouden met deelname van studenten uit het buitenland, bijvoorbeeld Brazilië, Rusland, India en China. De afgelopen jaren hebben vooral Nederlandse studenten deelgenomen aan de opleiding. EPBS heeft het voornemen de komende jaren de werving van buitenlandse studenten te intensiveren. De opleiding De opleiding International Business and Management Studies (IBMS) is een vierjarige Bacheloropleiding (240 EC) met de mogelijkheid voor studenten om de opleiding met een versneld traject in drie jaar af te ronden. De doelstelling van IBMS is om studenten op te leiden tot geëngageerde en veelbelovende aankomende managers, die zich thuis voelen in een internationale businesscultuur en daarin oplossingsgericht te werk gaan. De opleiding heeft een duidelijke internationale insteek. Het onderwijs wordt in het Engels gegeven, het programma voorziet in studiereizen en minstens één stage in het buitenland, en de opleiding onderhoudt contacten met universiteiten in het buitenland. De opleiding is kleinschalig. De ambitie voor de opleiding is om te groeien, zonder het kleinschalige karakter te verliezen. De visitatie EuroPort Business School heeft aan AeQui VBI opdracht gegeven onderhavige visitatie uit te voeren. Hiertoe heeft AeQui een onafhankelijke en ter zake kundige commissie samengesteld. Met vertegenwoordigers van de opleiding heeft een voorbereidend gesprek plaatsgevonden. In dat gesprek zijn het programma, de invulling van de gesprekken en de gesprekspartners vastgesteld. De commissie heeft tijdens de visitatie dit programma doorlopen, zie bijlage 2. De hogeschool heeft twee weken voorafgaand aan het visitatiebezoek een aankondiging verspreid voor het geplande open spreekuur. Er hebben een student, een alumnus en een docente gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De visitatiecommissie heeft een keuze gemaakt uit afstudeerscripties die de laatste twee jaar door studenten zijn geproduceerd en heeft deze beoordeeld. De resultaten van die beoordeling zijn input geweest voor de gesprekken met de opleiding, zie hoofdstuk 3 van dit rapport. De commissie heeft de beoordeling in onafhankelijkheid uitgevoerd; aan het einde van de visitatie is de opleiding in kennis gesteld van de bevindingen en conclusies van de commissie. Deze rapportage is in concept toegestuurd aan de opleiding in juni 2012; de reacties van de opleiding zijn verwerkt tot deze definitieve rapportage. 8 EuroPort Business School

9 Beoogde eindkwalificaties De visitatiecommissie oordeelt positief over de beoogde eindkwalificaties. De docenten, studenten en alumni herkennen de eindkwalificaties, met name de drie door de opleiding zelf gespecificeerde eindkwalificaties. In de gevoerde gesprekken blijkt dat het management en de onderwijsstaf een duidelijke visie delen op het werkveld van de internationale managers waar deze opleiding voor opleidt. De Beroepenveldcommissie is actief en de opleiding verwerkt de adviezen van de Beroepenveldcommissie in de geactualiseerde eindkwalificaties. De eindkwalificaties zijn concreet geformuleerd in competenties. Zij weerspiegelen de Dublin Descriptoren in voldoende mate. Beoogde eindkwalificaties Standaard 1: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. Afstemming beroepenveld EPBS baseert haar eindkwalificaties op de landelijke beschrijvingen van het Framework Competenties International Business and Management Studies uit November Deze domeincompetenties zijn ontwikkeld door de werkgroep NIBMS (National Platform International Business Management Studies) in overleg met het landelijk beroepenveld. De opleiding heeft met de door haar ingestelde Beroepenveldcommissie deze domeincompetenties vertaald in 16 EPBS eindkwalificaties en daar een drietal eigen kwalificaties aan toegevoegd (zie bijlage 4): The IBMS graduate is: E1. a polyvalent process manager ( ) E2. a solution oriented professional ( ) E3. a mindful global citizen ( ). De Beroepenveldcommissie bestaat uit zes leden, die naast opleidingsspecifieke deskundigheid ook kennis borgen op het gebied van internationaal ondernemen, arbeidsmarktontwikkelingen en internationale handel. De opleiding heeft de taakopdracht en de selectiecriteria van de commissie vastgelegd in een beleidsdocument. De opleiding overlegt in ieder geval twee keer per jaar met de Beroepenveldcommissie en maakt daar verslagen van. EPBS heeft het beleid om goede contacten met het werkveld te onderhouden. De visitatiecommissie merkt op dat EPBS de verbinding met het beroepenveld in haar externe profilering duidelijker kan etaleren. Concreet De eindkwalificaties zijn verwoord in termen van competenties. In de toelichting op de competenties staat helder verwoord wat de bachelor aan kennis, kunde en vaardigheden moet laten zien in de toekomstige functie. De opleiding heeft naast de drie eigen competenties (E1, E2 en E3) acht algemene competenties gedefinieerd op het gebied van persoonlijk functioneren, waaronder plannen en organiseren, ethisch besef, leiderschap en samenwerking. Daarnaast zijn er acht beroepscompetenties gedefinieerd, zoals ondernemerschap, ontwikkelen internationale strategie, internationale marketing en intercultureel aanpassingsvermogen. Zie ook bijlage 4 voor de beschrijving van alle opleidingscompetenties. Actueel De werkgroep NIBMS heeft het Framework uit 2004 in 2010 bijgesteld. De opleiding heeft deze wijzigingen meegenomen in het overleg met het beroepenveld over de beoogde eindkwalificaties. Daarmee zijn de beoogde eindkwalificaties up to date gebracht. EuroPort Business School 29 juni

10 Dublin Descriptoren De eindkwalificaties van de opleiding zijn in termen van de Dublin Descriptoren beschreven. De opleiding heeft een overzicht gemaakt van de samenhang tussen de Dublin Descriptoren, de EPBS competenties en de algemene IBMS Framework competenties. Zie ook bijlage 4. In de loop van de studie verschuift de focus van het verwerven van kennis en inzicht (descriptor 1) naar het toepassen van kennis en inzicht (descriptor 2) en het ontwikkelen van de oordeelsvorming (descriptor 3). Het communiceren (descriptor 4) en de PBS IBMS. ontwikkeling van de leervaardigheden (descriptor 5) vinden gedurende de hele opleiding plaats. Alle vijf aspecten en hun aard, worden complexer en integratiever in de loop van de studie. Inmiddels zijn er 18 afgestudeerden van de opleiding. 6 van hen volgen een Masteropleiding aan een universiteit en 12 zijn werkzaam op Hbo-niveau in Nederland of in het buitenland. Afgestudeerden zijn werkzaam als exportmanager, business consultant, regional manager of accountmanager bij multinationals en exportafdelingen. 10 EuroPort Business School

11 Programma De visitatiecommissie heeft een positief oordeel over het programma. De oriëntatie van het programma is praktijkgericht, doordat de studenten in iedere periode aan praktijkcases werken en opdrachten doen. Ook zijn er drie stages, waarvan er één verplicht in het buitenland plaatsvindt. De leerdoelen in de modules zijn een adequate vertaling van de eindkwalificaties. De visitatiecommissie vindt de internationale oriëntatie in het programma en de samenwerking met universiteiten in China en de USA een sterk punt van de opleiding. De kleinschaligheid, de internationale oriëntatie en de intensieve begeleiding de studenten zijn de hele dag op school geven een cultuur waarin de studenten uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. De samenhang in de opleiding is geborgd door de opzet van het programma, de samenwerking tussen de docenten, de doorlopende leerlijnen en de nauwe wisselwerking tussen theorie en praktijk. Het programma heeft een duidelijke samenhang, waarbij in de loop van de studie de studenten steeds zelfstandiger werken en er een groter beroep wordt gedaan op hun vermogen om diverse invalshoeken te integreren en meer complexiteit te hanteren. Oriëntatie Standaard 2: De oriëntatie van het programma waarborgt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van de beroepspraktijk. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. Het programma is in samenspraak met het beroepenveld opgesteld. Naast de voorgeschreven literatuur krijgen de studenten artikelen, cases, radio- en televisie-uitzendingen, internet en de krant, te bestuderen. De studenten werken met cases, opdrachten en projecten uit de beroepspraktijk. De docenten putten in de colleges uit hun eigen werkpraktijk waarmee de praktijk ingebracht wordt in de colleges. In het curriculum wordt de link met de internationale beroepspraktijk versterkt middels stages, waarvan één verplicht in het buitenland. De studenten voeren hun afstudeerproject uit aan de hand van een opdracht uit de praktijk (zie ook standaard 16 gerealiseerd eindniveau). Inhoud Standaard 3: De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De commissie beoordeelt deze standaard als goed. Het jaarprogramma is opgebouwd in vier perioden van 10 weken, Terms genoemd, waarin steeds een specifiek thema centraal staat (zie bijlage 5 Overzicht programma). Voor iedere Term krijgen de studenten een handboek met daarin per module aangegeven aan welke eindkwalificatie de module een bijdrage levert en wat er van de studenten verwacht wordt. De opleiding maakt duidelijk dat de drie specifieke competenties (E1, E2 en E3) in alle modules aan de orde komen. De opleiding evalueert de inhoud van het programma met de studenten, die aangeven hier tevreden over te zijn. De inhoudelijke samenhang in de opleiding komt tot uitdrukking in de integratie van kennis opdoen, toepassen en toetsen. In iedere Term krijgt de student colleges, werkt aan opdrachten en doet in een project onderzoek om oplossingen voor een praktijkvraag te ontwikkelen. De verticale samenhang komt tot uitdrukking in de toenemende omvang van complexiteit en integratieniveau. Voor de aanvang van iedere Term stemmen de docenten ieders inbreng in het onderhavige thema onderling af. Dat komt de samenhang binnen de Term ten goede. Het programma is internationaal georiënteerd. De studenten bestuderen internationale actuele vakliteratuur en ze werken aan internationale cases. Ze lopen tenminste één stage in het buitenland. De voertaal in het onderwijs is Engels en de studenten schrijven hun werkstukken ook in het Engels. Op advies van de Beroepenveldcommissie heeft EPBS in 2011 het onderdeel International awareness verder versterkt door een business/studietrip naar China te organiseren en het aangaan van een partnership met California International Business University in San Diego, California, USA. Het doel is de studenten het internationale (op de universiteit en in ondernemingen) daadwerkelijk te laten ervaren. De studenten zijn erg enthousiast over de EuroPort Business School 29 juni

12 studiereis naar China, ze vinden het avontuurlijk en heel leerzaam. In gesprek met de visitatiecommissie komen de voornemens ter sprake om de samenwerking met buitenlandse universiteiten uit te breiden (Japan, Parijs) en te intensiveren, bijvoorbeeld door een uitwisselingsprogramma voor studenten op te zetten. De visitatiecommissie moedigt dit voornemen aan. Vormgeving Standaard 4: De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De commissie beoordeelt deze standaard als goed. De studenten zijn iedere dag de hele dag op school, als ze niet op stage zijn. Elke week hebben de studenten 27 uur colleges en werken hiernaast circa 10 uur aan cases, opdrachten, projecten en persoonlijke ontwikkeling. Het didactisch concept van de opleiding is gebaseerd op vijf leerlijnen: - studieloopbaanlijn (grip krijgen op de eigen studie en het integreren van toekomstambities); - conceptuele leerlijn (systematisch verwerven van werkmodellen en deze kunnen verantwoorden met behulp van theorieën); - vaardighedenleerlijn (professionele vaardigheden ontwikkelen); - praktijkervaringsleerlijn (professioneler functioneren in de praktijk); - integrale leerlijn (ontwikkelen van een beroepsproduct). De werkvormen (colleges, groepsgesprekken, cases, ets.) sluiten aan bij de leerlijnen en doelstellingen van de opleiding. In gesprekken met de visitatiecommissie blijkt dat de docenten het didactisch concept van de opleiding herkennen. Studenten geven aan dat zij voldoende mogelijkheden voor interactie en verdieping ervaren in het programma. De studenten vertellen dat de sfeer in de klassen positief en competitief is, deze cultuur stimuleert studenten om zich in te zetten om goede prestaties te leveren. De centrale sturing op de inhoud van het curriculum zorgt voor een coherent programma. Instroom Standaard 5: Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de instromende studenten. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. Studenten met een Vwo-diploma, Havo-diploma met een van de juiste profielen, of een Mbo-diploma van niveau 4 kunnen zich inschrijven voor de opleiding. Bij een insufficiënte vooropleiding kunnen de studenten een deficiëntieprogramma volgen. Studenten van 21 jaar of ouder kunnen in dat geval een toelatingstoets doen in economie, wiskunde en Engels. De opleiding biedt alle studenten een intakeassessment aan om de verwachtingen af te stemmen. In dit assessment komt ook de mogelijkheid voor vrijstellingen aan de orde. De studenten geven aan dat de opleiding aansluit bij de vooropleiding. Studeerbaarheid Standaard 6: Het programma is studeerbaar. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. De vaste structuur van de Terms zorgt ervoor dat de studielast evenredig verdeeld is over het jaar. De inrichting in blokken die in een periode van 10 weken worden gedoceerd, toegepast, getoetst en afgesloten, maakt het programma overzichtelijk voor de studenten. Desgevraagd vertellen de studenten dat zij gemiddeld zo n uur per week aan de studie besteden. Zij vinden de studielast niet te zwaar. De meeste studenten hebben het driejarige programma afgerond, het vierjarige programma is dit studiejaar van start gegaan. De verwachting is dat in het vierjarige programma de studielast wat lichter zal zijn. De opleiding is kleinschalig en de contacten tussen docenten, ondersteunende staf en studenten zijn zeer frequent. Knelpunten in de studievoortgang kunnen snel gesignaleerd en opgepakt worden. Het onderwijs wordt in het Engels gegeven. Onderling en in vergaderingen spreken de studenten en de docenten ook wel Nederlands. De visitatiecommissie raadt aan er op te letten om in de informele contacten ook Engels te spreken. Dat komt 12 EuroPort Business School

13 de internationale oriëntatie ten goede en vergemakkelijkt de inclusie van studenten uit het buitenland. Omvang en duur Standaard 7: De opleiding voldoet aan wettelijke eisen met betrekking tot de omvang en de duur van het programma. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. De IBMS-opleiding bestaat uit een propedeuse van 60 studiepunten en een hoofdfase van 180 studiepunten. De studiebelasting is in gelijke mate verdeeld over de vier studiejaren (60 EC per jaar). Het driejarige programma heeft een studiebelasting van 80 EC per jaar. In beide gevallen wordt het programma afgesloten met een thesis met een studiebelasting van 15 EC. EuroPort Business School 29 juni

14 Personeel De visitatiecommissie geeft een positief oordeel over het personeel. De opleiding werkt met een kleine vaste staf en beschikt over een flexibele pool van (gast) docenten om in te zetten naar behoefte. De docenten hebben meer dan voldoende inhoudelijke kennis en didactische ervaring om het onderwijs te verzorgen. EPBS zet ruim voldoende docenten in om de studenten te begeleiden. EPBS heeft een personeelsbeleid geformuleerd, maar tijdens de gesprekken is opgemerkt dat de docenten de in het personeelsbeleid geformuleerde jaarcyclus van gesprekken met het management niet herkennen. De studenten zijn enthousiast over EPBS en de vakkundigheid, de praktijkervaring en de inzet van de docenten. Personeelsbeleid Standaard 8: De opleiding beschikt over een doeltreffend personeelsbeleid. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. EPBS heeft een kleine vaste schil van docenten, die zich naast doceren ook toeleggen op het faciliteren van onderwijsprocessen en verbindingen (tussen thema s, docenten, buitenschoolse leeromgevingen, etc.). EPBS selecteert freelance docenten op basis van hun opleiding, aansluiting bij de ontwikkelingen in hun expertisegebied, relevante praktijkervaring en didactische kwaliteiten. De manager IBMS selecteert en stuurt de docenten aan. Het beleid van EPBS is om jaarlijks een gesprek met alle docenten te voeren over de resultaten, de onderwijsevaluaties en het ontwikkelperspectief. De visitatiecommissie constateert dat de docenten dit beleid niet herkennen. De contacten met de manager IBMS en de programmamanager kenschetsen zij als open en informeel, gericht op de uitvoering van het onderwijs. De visitatiecommissie merkt op dat het uitvoeren van het personeelbeleid, met name ook voor de pool van freelance docenten, aandacht behoeft van het management. Kwaliteit personeel Standaard 9: Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. De commissie beoordeelt deze standaard als goed. EPBS beschikt over een pool van 18 docenten waar zij een beroep op doet. Kenmerken van deze pool: - vijf van de docenten zijn gepromoveerd; - acht docenten hebben een master diploma, waarvan zes een MBA; - vier docenten hebben een bachelor diploma - 11 docenten hebben een bi-culturele achtergrond; - de helft van de docenten komt uit de onderwijswereld; - de helft van de docenten is business professional en onderhoudt directe banden met de beroepspraktijk of is zelf actief als ondernemer. Uit evaluaties van de opleiding blijkt dat studenten tevreden zijn over de vakinhoudelijke kennis van docenten, hun manier van lesgeven, hun kennis over de beroepspraktijk en hun beschikbaarheid. Studenten vinden de feedback van docenten inspirerend en zijn zeer tevreden over de begeleiding en de betrokkenheid van de docenten. Omvang personeelsbestand Standaard 10: De omvang van het personeel is toereikend voor de realisatie van het programma. De commissie beoordeelt deze standaard als goed. EPBS werkt op basis van Capacity on Demand. EPBS heeft toegang tot een bestand van 18 door haar geselecteerde docenten, waarvan de meesten op factuurbasis werken. Daardoor kan EPBS de personeelsformatie jaarlijks aan het programma en de studentenpopulatie aanpassen. Desgevraagd vertellen de studenten dat er geen lessen uitvallen, mocht een docent onverhoopt verhinderd zijn om les te geven, dan wordt dat opgevangen in het programma. 14 EuroPort Business School

15 Voorzieningen De visitatiecommissie heeft een positief oordeel over de voorzieningen. De locatie in Rotterdam (vlakbij het Centraal Station) is goed bereikbaar. De lokalen zijn eenvoudig maar adequaat ingericht en er zijn voldoende werkplekken voor de studenten en docenten. De informatie op het portal van de opleiding functioneert voldoende, de opleiding reageert op klachten en suggesties van de studenten. Wel is gebleken dat de Persoonlijke Ontwikkeling, waar IMBS veel waarde aan hecht, in de praktijk niet goed functioneert. De visitatiecommissie ziet hier nadrukkelijk ruimte voor verbetering. De visitatiecommissie waardeert het initiatief van EPBS om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van de externe begeleiders op de stageadressen. Materiële voorzieningen Standaard 11: De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het programma. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. De locatie in Rotterdam is gevestigd in het Weenagebouw, vlakbij Rotterdam CS. De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer en ook is er (betaalde) parkeergelegenheid in de buurt. De lokalen zijn eenvoudig en adequaat ingericht met draadloos internet, een white board en soms een vaste beamer, portable beamers zijn beschikbaar. In de lokalen staat het meubilair los, waardoor de inrichting aangepast kan worden aan groepswerk dan wel hoorcollege. Er zijn vaste werkplekken voor studenten en docenten. Volgens de evaluatie van EPBS waren de studenten niet zo tevreden over de digitale ondersteuning en de bibliotheekvoorzieningen. EPBS heeft hierop actie ondernomen en een mediatheek ingericht met alle studieboeken van het IBMS programma en de studenten een abonnement gegeven op de bibliotheek van de Erasmus Universiteit, met alle faciliteiten van dien. In gesprek met de visitatiecommissie vertelden de studenten dat zij voldoende toegang tot de bibliotheek hebben. Studiebegeleiding Standaard 12: De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten bevorderen de studievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van studenten. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. De studenten kunnen alle informatie over de studie vinden op het portaal van EPBS. EPBS registreert en bewaakt de studievoortgang van de studenten middels een centraal cijferregistratiesysteem. In gesprek merkten de studenten op dat het onhandig is dat er geen online functie in cijferregistratie is, om hun studievorderingen op elke moment te kunnen inzien. Het management is hiervan op de hoogte EPBS heeft de taken en verantwoordelijkheden voor de begeleiding van de studenten gelegd bij het onderwijsbureau, het management en de docenten. Alle studenten krijgen een personal coach toegewezen. In het curriculum is het onderdeel Persoonlijke ontwikkeling ingepland om de studenten te stimuleren een eindpunt (functie en rol na afstuderen) voor zichzelf te definiëren. In dit proces staat het maken van persoonlijke ontwikkel- en actieplannen centraal, evenals reflectie op de eigen inzet, functioneren, voortgang, ontwikkeling. De studenten krijgen de beschikking over een digitaal portfolio, aan de hand waarvan zij zelf hun persoonlijke ontwikkeling en de voortgang van hun studieproces kunnen bewaken. Deze activiteit valt binnen het onderdeel Personal development, het programmaonderdeel waarin coaching door personal coaches een belangrijke rol speelt. Het beleid is de begeleiding te richten op intensievere begeleiding in de eerste jaren en een toenemend eigen initiatief van de student in latere jaren. De opleiding heeft inmiddels ingesteld dat de studenten hun studievoortgang twee maal per jaar bespreken met hun personal coach. De visitatiecommissie merkt op dat aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten erg belangrijk is om de EPBS competenties 9 t/m 16 te ontwikkelen. Tijdens de visitatie bleek dat in de praktijk het onderdeel Persoonlijke Ontwikkeling nog niet goed gefunctioneerd heeft. De studenten geven aan dat er van de activiteiten voor de persoonlijke competenties niet veel terecht is gekomen, de rol van de personal coach komt niet uit de verf. De visitatiecommissie brengt dit onderdeel nadrukkelijk onder de aandacht van het management. De structurele opvolging van de verbeteracties verdient, zeker in het begin, aanbeveling. EuroPort Business School 29 juni

16 Kwaliteitszorg De visitatiecommissie heeft een positief oordeel over de kwaliteitszorg. Per 2011 heeft de opleiding een uitgebreid kwaliteitsmanagement systeem geïntroduceerd, gebaseerd op een systematische evaluatie van resultaten en werkprocessen. Het management is zich bewust dat het daadwerkelijk integreren van het kwaliteitsysteem in de dagelijkse gang van zaken nog verder gestalte moet krijgen; zij richt hier haar aandacht op. De kleinschaligheid van de opleiding en de opzet van het programma met veel contacturen bevorderen de betrokkenheid van studenten, docenten en staf bij de dagelijkse gang van zaken. De visitatiecommissie merkt dat alle stakeholders daadwerkelijk gemotiveerd zijn om de evaluaties in te vullen, hun visie te delen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteitscyclus. Evaluatie Standaard 13: De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. Per 2011 heeft EPBS het kwaliteitsmanagement systeem nader gespecificeerd en gestructureerd, in lijn met het NVAO kwaliteitskader. Per onderwerp heeft de opleiding ijkpunten geformuleerd en aangegeven hoe zij invulling geeft aan de bewaking van de kwaliteit. De diverse gesprekscycli zijn geconcentreerd op het herfstoverleg en het voorjaarsoverleg, waarin de Beroepenveldcommissie een belangrijke rol speelt. Jaarlijks produceert EPBS een Management Review op basis van een interne audit. Deze Management Review staat centraal in het lenteoverleg, met daarin de rapportages voor de belanghebbenden. In het herfstoverleg staat de planning centraal, met daarin verbeteracties voor het volgende studiejaar. EPBS bedoelt met dit systeem de kwaliteit te behouden en systematisch en structureel te verbeteren. Voor ad-hocklachten en -problemen wordt er binnen EPBS een klachtenprocedure opgezet waarbij alle klachten op een centraal punt binnenkomen en waarbij dat centrale punt de voortgang en afhandeling van de klachten bewaakt. Doelstelling is om de procedure in augustus 2012 ingevoerd te hebben. De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat het kwaliteitssysteem op zichzelf goed is opgezet. Wel is gebleken in de gesprekken met belanghebbenden en uit de gespreksverslagen dat het systeem in praktijk nog niet echt functioneert (zie ook de opmerking onder standaard 8: doeltreffend personeelbeleid). Het management herkent de uitdaging om dit systeem nog verder te integreren in de werkprocessen van EPBS. Zij is zich ervan bewust dat dit nog de nodige aandacht zal vragen. Verbetermaatregelen Standaard 14: De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan realisatie van de streefdoelen. De commissie beoordeelt deze standaard als voldoende. De opleiding IBMS is een kleine opleiding, waarbij de studenten de hele dag op school aanwezig zijn. De contacten tussen studenten, docenten en staf zijn intensief en laagdrempelig. Totdat de nieuwe klachtenprocedure is ingesteld, geldt de vigerende informele werkwijze, waarbij studenten, docenten en anderen direct naar de programmamanager toelopen en hun klacht deponeren. Bij EPBS was er tot 2010 geen vaste procedure voor het bespreken van evaluatieresultaten en het aanwijzen van eigenaars voor verbeteracties. Dat is met het nieuwe kwaliteitssysteem veranderd. Verbetermaatregelen krijgen nu een eigenaar toegewezen, die daarmee verantwoordelijk wordt gemaakt voor de voorgenomen verbeteracties en de terugkoppeling. Het beleid van EPBS is om verbetermaatregelen en innovaties in overleg met medewerkers, studenten en het beroepenveld te realiseren. Uit de studentenenquête 2012 blijkt dat de studie op alle onderdelen, met uitzondering van het onderdeel faciliteiten, hoger scoort dan de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (nationale graadmeter). Opvallend is dat de studenten uit jaar 2 op alle onderdelen structureel lagere scores geven dan 16 EuroPort Business School

17 de andere studenten. Inmiddels heeft EPBS, na overleg met de studentenraad, maatregelen genomen om de faciliteiten te verbeteren. Ook heeft EPBS gesprekken gevoerd met de 2 e jaars om de pijnpunten te achterhalen en passende oplossingen te vinden. De visitatiecommissie heeft vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van de opleiding om voorkomende knelpunten op te pakken. Betrekken belanghebbenden Standaard 15: Bij de interne kwaliteitszorg zijn de opleidings- en examencommissie, medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de opleiding actief betrokken. De commissie beoordeelt deze standaard als goed. EPBS heeft een uitgebreid systeem van evaluaties, waaraan de studenten, de staf en docenten, de examencommissie en de Beroepenveldcommissie een bijdrage leveren. Er is een studentenraad voor overleg met het management. In gesprek vertellen de studenten dat het in de klas heel vanzelfsprekend is om de klassenvertegenwoordiger input mee te geven voor het overleg. EPBS betrekt de alumni bij de opleiding door een alumnus deel te maken van de Beroepenveldcommissie. Ook is EPBS van plan om alumni uit te nodigen naar de voorlichtingsdagen te komen. De resultaten van de evaluaties gebruikt EPBS in de kwaliteitszorg en communiceert daarover met de stakeholders. Zo publiceert EPBS, als onderdeel van het nieuwe kwaliteitsmodel, de uitkomsten van evaluaties en de voorgenomen acties op het portal van de school en organiseert vervolgens een gesprek met de studenten. Daarmee beoogt EPBS de studenten en docenten te betrekken bij de invoering van nieuwe maatregelen. Het visitatieteam bemerkt dat EPBS in haar opzet slaagt om de stakeholders actief te betrekken bij de opleiding. De studenten, docenten, staf en commissies zijn meer dan bereid hun visie te delen en mee te denken over knelpunten en oplossingen. Het doorvoeren van het nieuwe kwaliteitssysteem kan ervoor zorgen dat de inbreng uit de diverse gremia systematisch wordt gebruikt om de kwaliteit te verhogen. EuroPort Business School 29 juni

18 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties De visitatiecommissie oordeelt positief over de toetsing en de gerealiseerde eindkwalificaties. EPBS heeft haar toetsbeleid vastgelegd in een goed uitgewerkt handboek. De taken en verantwoordelijkheden in de toetsing zijn helder belegd. De visitatiecommissie constateert dat de vier toetsvormen bij de Terms in lijn liggen met de leerdoelen zoals die geformuleerd zijn voor de Terms. Het toetsbeleid werkt in de praktijk vooral met kennistoetsen. De visitatiecommissie steunt het voornemen van EPBS om de examencommissie en de examinatoren bij te scholen. De toetsing van cases en projecten gebeurt met een checklist. De toetsing van de Professionele Ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen; hier ligt een uitdaging voor EPBS. De afstudeertheses van de opleiding weerspiegelen allemaal het bachelor niveau. De studenten geven blijk een actueel vraagstuk in het IBMS-domein te kunnen analyseren en conclusies te trekken, gebaseerd op onderzoek. De beoordeling van de werkstukken weerspiegelt de door de opleiding geformuleerde eisen: betere scripties krijgen een hoger cijfer. De visitatiecommissie merkt wel op dat er in de thesis nauwelijks aandacht is voor praktische toepasbaarheid: de aanbevelingen zijn zelden of nooit uitgewerkt tot concrete handelingsalternatieven met een kosten-baten analyse om een beslissing op te baseren. Voor een opleiding die zoveel nadruk legt op oplossingsgericht handelen (Eindkwalificatie E2) ligt hier een verbeterpunt. Toetsing Standaard 16, deel 1: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. De commissie beoordeelt deze deelstandaard als voldoende. Valide Het toetsbeleid van EPBS is vastgelegd in het Handboek Toetsing & Beoordeling. Het toetsplan bevat o.a. de toetsmomenten, toetsvormen en de weging. Per Term gebruikt EPBS een variëteit aan toetsvormen aansluitend bij de verschillende leerdoelen: - Kennistoets: een individueel tentamen met open vragen, vaak ook toepassingsgericht. - Business case: toetst of de student een aan de beroepspraktijk ontleend probleem weet op te lossen. De opleiding werkt o.a. met cases van Harvard. De docent beoordeelt de bussiness cases. - Project assessment: toetst de mate waarin studenten met een groep een bepaalde opdracht weten te volbrengen (inclusief presentatie en verdediging). De docent beoordeelt het project. - Personal assessment: geeft de student de mogelijkheid aan te tonen dat hij vooruitgang boekt op het gebied van zelfreflectie, sociale en communicatieve vaardigheden. De docenten beoordelen de inbreng van de studenten tijdens de lessen. EPBS heeft de supervisie op toetsing, de toetsconstructie en de beoordelingen belegd bij de examencommissie. Deze bewaakt de validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit van de toetsing en beoordeling. De examencommissie controleert steekproefsgewijs de gemaakte toetsen op validiteit. De inhoudelijke uitvoering (zoals toetsconstructie) vindt plaats onder supervisie van de manager IBMS: de docenten leggen hem hun tentamen met een antwoordmodel voor. De visitatiecommissie constateert dat met name de kennistoetsen geconstrueerd worden volgens het beleid, met een controle door de Manager IBMS. De beoordeling van de business cases en de projectopdracht gebeurt met een checklist. De visitatiecommissie merkt op dat er voor de beoordeling van de personal assessments en portfolio s van de studenten geen heldere beoordelingsstructuur is. Dit onderdeel verdient nadere uitwerking. Betrouwbaar Bij EPBS stelt de examencommissie de uitkomsten van de beoordelingen vast en verricht deze nader onderzoek als het proces verbaal van de toets of de spreiding van de uitslagen daar aanleiding toe geeft. De visitatiecommissie is van mening dat het vierogen principe voldoende geborgd is door de wijze van toetsconstructie. EPBS constateert uit eigen waarneming dat de begeleiding en beoordeling van de studenten bij de 18 EuroPort Business School

19 stagebedrijven nader aandacht vraagt, ook al zijn er eisen geformuleerd voor de omvang en complexiteit van de stagebedrijven en de kwaliteit van de stageopdrachten. EPBS richt in het komend jaar haar aandacht op de externe begeleiders, met het voornemen een project op te starten om de begeleiders en beoordelaars van partnerorganisaties te screenen. Inzichtelijk voor studenten De studenten krijgen informatie over de toetsing in het handboek aan het begin van elke Term, waarin beschreven staat wat ze moeten doen en wanneer het af moet zijn. Het programma kent studiedrempels aan het einde van het eerste, tweede en derde jaar. Ook zijn er ingangseisen voor de stages en de thesis. Details over overgangsnormen en herkansingen zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Desgevraagd vertellen de studenten dat zij een goed beeld hebben van de toetsing en de criteria waarop hun werkstukken beoordeeld worden. Zij krijgen de toetsresultaten snel terug en er is voldoende mogelijkheid om de toetsen na te bespreken met de docent. De opleiding evalueert de toetsing met de studenten. Daaruit blijkt dat de studenten tevreden zijn over de toetsing en de beoordeling. Gerealiseerde eindniveau Standaard 16, deel 2: De opleiding toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. De commissie beoordeelt deze deelstandaard als voldoende. De afsluitende thesis beschouwt EPBS als een meesterproef, waarin de student laat zien zelfstandig een op onderzoek gebaseerde oplossing te kunnen ontwikkelen aan de hand van een praktijkvraag of praktijkprobleem van een opdrachtgever. Elke thesis wordt opgenomen in het Thesis register van EPBS. De procedures rond het afstuderen zijn vastgelegd in het Graduation Handbook, waarin ook een regeling voor bezwaar en beroep is opgenomen. Het afstudeerproces kent twee formele go/no-go momenten: de goedkeuringsprocedure voor de thesis proposal door de manager IBMS aan het begin van het afstudeertraject en het go/no-go moment als voorwaarde voor de mondelinge verdediging van de thesis. Het afstuderen wordt beoordeeld door een jury bestaande uit drie beoordelaars: twee interne beoordelaars en een externe beoordelaar. In het verleden was de begeleider tevens een van de beoordelaars van de thesis. Per januari 2012 heeft de examencommissie besloten om begeleiden en beoordelen duidelijker te scheiden. Toekenning van studiepunten voor de thesis vindt plaats op basis van de beoordeling van het thesis document, de presentatie en de verdediging. Het eindoordeel van de commissie wordt gemotiveerd op een beoordelingsformulier. De visitatiecommissie heeft de achttien beschikbare afstudeertheses bestudeerd (zie bijlage 3 kwantitatieve informatie). De theses behandelen actuele bedrijfsvraagstukken van voldoende complexiteit met relevantie voor het domein IBMS (zie lijst met eindwerkstukken in bijlage 6). De probleemstelling en de onderzoeksaanpak zijn over het algemeen helder en adequaat geformuleerd. De studenten laten zien dat zij relevante informatie kunnen verzamelen om conclusies op te baseren. De beoordeling middels het beoordelingsformulier van het afstuderen weerspiegelt het gerealiseerde niveau van de afstudeertheses. Wel vindt de visitatiecommissie het opmerkelijk dat er in de thesis weinig aandacht is voor concrete aanbevelingen. De nadruk ligt op onderzoek en het verzamelen en interpreteren van data. Met het oog op de instellingseigen competentie oplossingsgerichtheid, is het vertalen van conclusies in haalbare aanbevelingen voorzien van een kosten-baten analyse, duidelijk een verbeterpunt. In gesprek met de visitatiecommissie geeft het management aan deze kritiek te herkennen en er aandacht aan te besteden. EuroPort Business School 29 juni

20 20 EuroPort Business School

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie