Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding de machine vergezellen.) Part No DU Oktober 2014

2

3 Inleidende informatie Inleidende informatie Brandgevaar. Uiterst brandbaar materiaal. W881 BELANGRIJK: De koper moet de plaatselijke gasvoorziening raadplegen voor gesuggereerde en op te volgen instructies als de gebruiker van de wasdroger gas ruikt. De instructies van de gasvoorziening plus de opmerking over VEILIGHEID en EN, hier direct boven, moeten op een duidelijk zichtbare plaats in de nabijheid van de wasdroger voor klantengebruik worden opgehangen. Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt. VOOR UW VEILIGHEID dient u de informatie in deze handleiding op te volgen om de kans op brand of explosie te verminderen, of om materiële schade, persoonlijk letsel of dood te voorkomen. W033 Geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen opslaan in de omgeving van dit of een ander apparaat. WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT: Probeer niet om een apparaat te starten. Raak geen elektrische schakelaar aan en gebruik geen enkele telefoon in uw gebouw. Iedereen moet de kamer, het gebouw of gebied verlaten. Bel onmiddellijk uw gasleverancier met een telefoon van de buren. Volg de instructies van de gasleverancier op. Indien u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer. Installatie en onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegde installateur, onderhoudsagentschap of de gasleverancier. W052 De installatie van de machine moet door een bevoegde installateur worden uitgevoerd. Installeer de droogmachine volgens de instructies van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften. Installeer een droogmachine NIET met flexibele plastic ontluchtingsmaterialen. Als flexibele metalen (folietype) buis wordt geïnstalleerd, moet deze van een specifiek type zijn dat door de fabrikant van het apparaat als geschikt voor gebruik met droogmachines wordt aangeduid. Raadpleeg het hoofdstuk over het aansluiten van het afvoersysteem. Het is bekend dat flexibele ontluchtingsmaterialen bezwijken en gemakkelijk ingedeukt worden en dat pluis erin achterblijft. Hierdoor wordt de luchtstroom van de droogmachine geblokkeerd en neemt het brandgevaar toe. W729R1 Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te beperken, moeten alle installatie-instructies opgevolgd worden. Bewaar deze instructies. VOOR UW VEILIGHEID Geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen opslaan in de omgeving van dit of een ander apparaat. W894 W053 Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 3

4 Inleidende informatie Op dit product wordt FreeRTOS V7.2.0 (www.freertos.org) gebruikt. 4 Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT Part No DU

5 Inhouds-opgave Veiligheidsinformatie... 6 Toelichting van veiligheidsmededelingen... 6 Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 6 Voordat u gaat drogen... 8 Tips om energie te besparen...8 Tips...8 Wasgoed sorteren...8 Laden... 8 Uw wasdroger gebruiken Bedieningspaneel Digitaal display Cycli Selecties...11 Opties Status Wasgoed drogen Optioneel droogrek Onderhoud...14 Smering Uw wasdroger onderhouden Overbelastingsbeveiliging voor de motor Pluisfilter Problemen oplossen Contactinformatie Afvoeren van apparaat Published by permission of the copyright owner. Alle rechten voorbehouden. Geen deel van de inhoud van dit boek mag worden verveelvoudigd of worden overgedragen in ongeacht welke vorm of op ongeacht welke wijze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 5

6 Veiligheidsinformatie Toelichting van veiligheidsmededelingen Voorzorgswaarschuwingen ('GEVAAR', 'WAAR-SCHUWING' en 'LET OP'), gevolgd door specifieke instructies, kunt u terugvinden in deze handleiding en op de veiligheidsborden. Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor de veiligheid van de bediener, gebruiker, monteur en de onderhoudstechnicus. GEVAAR Duidt op een op handen zijnde gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel zal veroorzaken. Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. VOORZICHTIG Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, gering of matig letsel of materiële schade kan veroorzaken. Aanvullende voorzorgsmededelingen ('BELANGRIJK' en 'OPMER- KING') worden gevolgd door specifieke instructies. BELANGRIJK: Het woord 'BELANGRIJK' wordt gebruikt om de lezer van specifieke procedures op de hoogte te brengen waarbij de machine geringe schade zal oplopen als de procedure niet wordt gevolgd. OPMERKING: Het woord 'OPMERKING' wordt gebruikt om informatie over installatie, bediening, onderhoud of service mee te delen. Deze informatie is belangrijk maar houdt geen verband met gevaar. Belangrijke veiligheidsvoorschriften Bewaar deze voorschriften Veiligheidsinformatie Volg deze elementaire voorzorgsmaatregelen op om bij gebruik van de wasmachine de kans op brand, elektrische schok of ernstig of dodelijk letsel te verminderen. W130 Lees alle instructies voordat u de wasdroger gebruikt. Installeer de wasdroger volgens de INSTALLATIE-INSTRUCTIES. Raadpleeg de INSTRUCTIES VOOR DE AARDINGS-/MASSA- VERBINDING in de INSTALLATIEHANDLEIDING voor de juiste aarding/massaverbinding van de wasdroger. Alle aansluitingen voor elektrische stroom, aarding, en gastoevoer moeten voldoen aan plaatselijke voorschriften en, waar vereist, door erkend personeel worden aangebracht. Probeer niet om dit zelf te doen. De wasdroger mag tijdens gebruik of opslag niet worden blootgesteld aan water en/of weer. De volgende artikelen mogen niet worden gedroogd: artikelen die eerder zijn gewassen of geweekt in of besprenkeld met benzine, machineoliën, plantaardige of bakoliën, was, chemische schoonmaakmiddelen, drycleaningmiddelen, thinner, artikelen die chemicaliën bevatten zoals dweilen en poetsdoeken of andere brandbare of explosieve stoffen. Al deze stoffen kunnen dampen afgeven die kunnen ontbranden, ontploffen of het wasgoed spontaan tot ontbranding kunnen brengen. Artikelen die bevuild zijn met stoffen zoals slaolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars, moeten met extra wasmiddel in heet water worden gewassen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd. Verminder brandgevaar: DROOG GEEN kunststof of artikelen die schuim of latexrubber of soortgelijke rubberachtige materialen bevatten, zoals douchekapjes, waterdichte textiel, artikelen met rubber rug en kleding of kussens met schuimrubbervulling. Droog geen gordijnen of stoffen vervaardigd uit glasvezel in de droogtrommel tenzij er op het etiket staat dat dit mogelijk is. Als ze gedroogd worden, veegt u de trommel met een vochtige doek schoon om glasvezeldeeltjes te verwijderen. Laat kinderen niet in of op de droogmachine spelen. Kinderen dienen nauw in het oog te worden gehouden wanneer de droogmachine dichtbij kinderen wordt gebruikt. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Deze veiligheidsregel geldt voor alle elektrische apparaten. Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 6

7 Veiligheidsinformatie Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen van minder dan drie jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is. Steek uw hand niet in de wasdroger wanneer de trommel draait. Gebruik de wasdroger alleen waar deze voor bedoeld is, namelijk het drogen van kleding. Volg ALTIJD de was- en droogvoorschriften voor de stof die door de kledingfabrikant worden verstrekt en gebruik de droogtrommel alleen om textiel te drogen die in water is gewassen. Lees en volg altijd de instructies van de fabrikant op de verpakkingen van was- en schoonmaakmiddelen.volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Houd deze middelen te allen tijde buiten het bereik van kinderen (bij voorkeur in een gesloten kast) om het risico op vergiftiging of chemische brandwonden te voorkomen. Verwijder de was onmiddellijk nadat de wasdroger is gestopt. Gebruik de droogmachine NIET als deze rook afgeeft of knarst, of onderdelen ontbreken of gebroken zijn of afschermingen en/of panelen verwijderd zijn. Knoei NIET met de bedieningselementen en passeer veiligheidsvoorzieningen NIET. Bedien afzonderlijke apparaten NIET als ze van een gestapeld apparaat afgehaald zijn. De wasdroger werkt niet met een open laaddeur. Probeer de deurveiligheidsschakelaar NIET te omzeilen door de wasdroger met de deur open te laten draaien. De wasdroger stopt met draaien wanneer de deur geopend wordt. Gebruik de wasdroger niet als deze niet stopt met draaien wanneer de deur wordt geopend of begint te draaien zonder dat het START-mechanisme wordt ingedrukt. Gebruik de wasdroger niet meer en neem contact op met een onderhoudsmonteur. Maak het pluisfilter ALTIJD schoon na elke lading. Een laag pluis op het filter vermindert de efficiëntie en verlengt de droogtijd. Zorg dat zich rond de afvoeropening en de aangrenzende omgeving geen pluizen, stof en vuil ophopen. De binnenkant van de wasdroger en het afvoerkanaal dienen periodiek door bevoegd onderhoudspersoneel te worden gereinigd. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de wasdroger en voer geen onderhoud uit tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing of in de onderhouds-instructies staat en u de benodigde kennis en vaardigheden heeft. Ontkoppel ALTIJD de elektrische stroom naar de droogmachine alvorens onderhoud uit te voeren. Ontkoppel de stroomkabel door de stekker vast te grijpen, niet de kabel. Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet hij worden vervangen door de fabrikant, door een onderhoudsmonteur of een installateur om gevaren te voorkomen. Verwijder de deur van de droogtrommel als de wasdroger uit bedrijf genomen of afgevoerd wordt. Als u dit toestel niet installeert, onderhoudt en/of bedient volgens de instructies van de fabrikant, kan dit leiden tot omstandigheden die lichamelijk letsel en/of materiële schade kunnen veroorzaken. OPMERKING: De EN en BELANGRIJ- KE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN die in deze handleiding staan zijn niet bedoeld om alle mogelijke toestanden en situaties te dekken die zich zouden kunnen voordoen. Let op andere stickers en waarschuwingen op verschillende plaatsen op de machine. Deze bevatten instructies om de machine veilig te gebruiken. Bij het plaatsen, onderhouden en bedienen van de wasdroger moet u gezond verstand gebruiken en voorzichtig en zorgvuldig werken. Neem altijd contact op met uw dealer, distributeur, servicevertegenwoordiger of de fabrikant over problemen of condities die u niet begrijpt. Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 7

8 Voordat u gaat drogen Tips om energie te besparen Zorg dat het filter altijd schoon is. Doe niet te veel wasgoed in de wasdroger. Laat het wasgoed niet onnodig lang drogen. Haal wasgoed dat gestreken moet worden, iets vochtig uit de droger. Het drogen gaat het beste als u een volle lading met soortgelijk wasgoed droogt. Maar permanent press kledingstukken kunt u beter in kleinere hoeveelheden drogen om minder kans op kreuken te hebben. Gebruik de juiste cyclus voor het type wasgoed dat u wilt drogen. Plaats de wasdroger zo dat het afvoerkanaal zo kort en recht mogelijk is. Maak tijdens een droogprogramma de deur niet open. Probeer uw wasgoed te drogen op een dag dat het droog is, het drogen gaat dan sneller. Als u meerdere porties wasgoed moet drogen, doe dat na elkaar zodat de trommel niet opnieuw hoeft op te warmen. Als het wasgoed vochtig moet blijven om het te kunnen strijken, moet u een vochtigheidsgraad instellen en een automatische cyclus gebruiken. Wasgoed sorteren Voordat u gaat drogen Als u het wasgoed sorteert om te wassen, moet u het ook sorteren om te drogen. 1. Sorteer het wasgoed op kleur. 2. Houd pluizend wasgoed apart van wasgoed dat pluis aantrekt. Handdoeken, kleedjes, flanellen, katoenen en chenille stoffen pluizen. Corduroy, gebreide stoffen (ook sokken), permanent press en synthetisch wasgoed trekken pluis aan. 3. Sorteer op droogtemperatuur (Laag, Gemiddeld en Hoog). Lichtgewicht stoffen drogen altijd sneller dan zware stoffen. Als u verschillende soorten wasgoed samen droogt (bijvoorbeeld lakens en handdoeken), kunt u het beste de lichte stoffen uit de wasdroger halen als deze droog zijn om ze niet te veel te laten kreuken. Het beste kunt u kledingstukken samen drogen die dezelfde droogtijd, temperatuur of droogtegraad nodig hebben. Tips Om het risico op brand, explosie, ernstige letsels of de dood te beperken, mogen kledingstukken waarin resten van ontvlambare stoffen voorkomen, zoals braadolie, machineolie, ontvlambare chemicaliën, thinner, enz., niet in de droger worden geplaatst. W131 Laden TLW1991N_SVG De instructies voor installeren en voor het aanleggen van een afvoerkanaal staan in de Installatie-instructies die met de wasdroger mee wordt geleverd. Synthetische kledingstukken (bijv. lingerie) kunnen door statische elektriciteit aan elkaar blijven plakken, vooral als ze te veel gedroogd worden. Als u een wasverzachter in het spoelwater van de machine van de wasmachine gebruikt of een droogtrommeldoekje in de wasdroger, wordt het wasgoed zachter en hebt u minder last van statische elektriciteit. Wasgoed dat pluist kunt u beter niet samen wassen of drogen met permanent press of gebreide kledingstukken. Haal permanent press kledingstukken direct uit de wasdroger zodra die stopt. Let op de etiketten op VLAMVERTRAGEND en SCOTCH- GUARD wasgoed voor de juiste instructies voor wassen en drogen. Was of droog geen artikelen die bevuild zijn met plantaardige of spijsolie. Bepaalde soorten olie kunnen na het wassen in het wasgoed achterblijven dat daardoor spontaan kan ontbranden. W527 Doe de wasdroger niet te vol. De maximale lading wordt door het volume bepaald, niet door het gewicht. Als de wasdroger te vol zit, kan het wasgoed verkleuren of blijvende schade door oververhitting oplopen. Er moet voldoende ruimte in de trommel zijn om het wasgoed vrij te laten bewegen zodat het minder kreukt. Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 8

9 Voordat u gaat drogen Een lading met kleine en grote kledingstukken droogt vaak goed. Een lading permanent press kledingstukken moet kleiner zijn om meer ruimte over te laten voor bewegen. Als het wasgoed voldoende kan bewegen, kreukt het minder. Een lading kan ook wel eens te klein zijn. Een lading met een klein aantal kledingstukken kan niet goed bewegen. Het drogen duurt langer en het wasgoed kreukt eerder. Als u weinig wasgoed hebt, kunt u een paar grote handdoeken of niet-pluizende kledingstukken erbij doen zodat alles beter beweegt. De volgende afbeeldingen laten zien hoeveel wasgoed het beste geladen kan worden. Gemiddeld moet de trommel voor een derde of voor de helft vol met nat wasgoed zitten. Trommel met linnen en katoen Trommel met permanent press DRY2031N_SVG DRY2032N_SVG Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 9

10 Uw wasdroger gebruiken Lees het hoofdstuk Veiligheidsinformatie voordat u de wasdroger gebruikt om het risico op brand, elektrische schok en ernstig of dodelijk letsel te beperken. Bedieningspaneel W520 DRY2553N_SVG TLW2180N_SVG TLW2181N_SVG Uw wasdroger gebruiken Opschudden Temperatuur Geen warmte Laag DRY2556N_SVG Hoog TLW2173N_SVG TLW2174N_SVG DRY2547N_SVG DRY2548N_SVG Aan/Annuleren Start/Pauze Gewoon Perm. Persen DRY2670N_SVG TLW2183N_SVG DRY2559N_SVG DRY2560N_SVG DRY2562N_SVG DRY2563N_SVG Droogtegraad Vochtig Kastdroog Droog Vochtniveau DRY2549N_SVG DRY2551N_SVG Delicaat Droogtijd Snel drogen DRY2564N_SVG DRY2565N_SVG DRY2566N_SVG Vochtmeting Nat DRY2552N_SVG Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 10

11 Droog Cyclus Uw wasdroger gebruiken Waarvoor gebruiken DRY2568N_SVG TLW2192N_SVG Geluidssignaal (alleen op bepaalde modellen) Standaard Perm Press Stevig wasgoed als speel- of werkkleding drogen. Permanent press en synthetische kleding drogen. Deur open Fijnwas Fijn wasgoed drogen. DRY2574N_SVG DRY2547N_SVG Verwarmen Afkoelen Handmatig Er zijn drie handmatige cycli: Tijd drogen, Snel drogen en Opschudden. Bij deze cycli draait de wasdroger een vast aantal minuten dat in het display weergegeven worden. De cyclustijd kan met de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) worden aangepast. De selectie voor tijd en temperatuur kan op elk gewenst moment vóór of tijdens de cyclus met de hand worden aangepast. DRY2675N_SVG Digitaal display In het display met twee cijfers staat hoe lang de cyclus nog duurt. Het display wordt ook voor foutcodes gebruikt. Inactieve modus Als er nadat een cyclus afgelopen is, gedurende vijf minuten niet op een toets gedrukt is, gaat de besturingseenheid in slaapstand. Om de minuut knippert er dan een lampje rechts onder in het display. Druk op de toets Aan/Annuleren om deze modus te verlaten. Cycli Met behulp van de volgende beschrijvingen kunt u bepalen welke cyclus u het beste kunt kiezen, afhankelijk van het soort wasgoed. De instellingen voor de cyclus kunnen met Selecties en Opties worden aangepast. Automatische vochtigheid De werking van een cyclus met automatische vochtmeting wordt bepaald door het type cyclus en door het vochtmeetsysteem, wat ingesteld kan worden door de instelling voor Droogtegraad te wijzigen. Cycli met automatische vochtmeting besparen energie omdat ze voorkomen dat het wasgoed te veel gedroogd wordt. Als nat wasgoed in de wasdroger wordt gedaan, is een bepaalde tijdsduur nodig om de gewenste droogtegraad te bereiken. Deze tijd is afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, hoeveel vocht erin zit, de luchtaanvoer en de omstandigheden in de wasruimte. In het digitale display kunt u een geschatte tijdsduur zien. Selecties Met de volgende selecties kan de gekozen cyclus worden aangepast. Nadat een cyclus gekozen is, branden de standaard selecties. Temperatuur Druk op de toets Temp om de temperatuur van een handmatige cyclus aan te passen. Kies uit laag, gemiddeld, hoog. Droogtegraad Druk op de toets Droogheidsgraad om de droogheidsgraad in een cyclus met automatische droogmeting te wijzigen. Kies uit Vochtig, Strijkdroog of Droog. Vochtig Kastdroog Droog Voor gemakkelijk strijken kunt u het wasgoed het beste iets vochtig laten. Voor normaal wasgoed. Voor zwaar goed als spijkerbroeken en dekens. Als wasgoed te veel gedroogd wordt, kan het erg gaan kreuken en krimpen, pluist het meer en wordt meer energie verbruikt dan nodig. Om energie te besparen en wasgoed niet te veel te laten drogen, kunt u het beste een cyclus met automatische vochtmeting kiezen en de vochtigheidsgraad instellen op Strijkdroog. Als het wasgoed aan het eind van een cyclus te vochtig of te droog is, kunt u de instelling voor Droogtegraad voor een soortgelijke lading de volgende keer hoger of lager zetten. Onthoud welke instellingen de beste resultaten opleveren. Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 11

12 Uw wasdroger gebruiken Vochtniveau De statuslampjes voor Vochtigheidsgraad branden tijdens een cyclus met automatische vochtmeting. Het lampje Vochtmeting brandt aan het begin van de cyclus. De lampjes Nat en Droog branden afhankelijk van de gemeten vochtigheid. Opties De volgende opties kunnen gebruikt worden om de geselecteerde cyclus te wijzigen. Geluidssignaal Druk op de toets Geluidssignaal om het volume van het geluidssignaal aan het eind van de cyclus te wijzigen. Er zijn vier instellingen: Uit, Zacht, Normaal en Hard. TLW1991N_SVG OPMERKING: Verwijder alle scherpe voorwerpen uit het wasgoed om scheuren en haken in wasgoed tijdens normaal gebruik van de machine te voorkomen. 2. Verwijder en reinig het pluisfilter en plaats het deksel ervan terug. Status De statuslampjes branden gedurende de cyclus om aan te geven welk deel van de cyclus actief is. Deur open Verwarming Afkoelen Wasgoed drogen Het statuslampje Deur open brandt wanneer de deur van de wasdroger open is. Het statuslampje Verwarming brandt om aan te geven dat het deel van de cyclus actief is waarbij de lucht verwarmd wordt. Het statuslampje Afkoelen brandt om aan te geven dat het deel van de cyclus actief is waarbij het wasgoed afgekoeld wordt. BELANGRIJK: Zie de INSTALLATIE-INSTRUCTIES voordat u de wasdroger gebruikt. BELANGRIJK: Voordat u voor het eerst gaat drogen, moet u de trommel schoonmaken met een vochtige doek en een allesreiniger of wasmiddel opgelost in water (stof van het transport verwijderen). 1. Sorteer het wasgoed in aparte ladingen. OPMERKING: Haal alle voorwerpen als aanstekers en lucifers uit de zakken. DRY2025N_SVG Gebruik de droogtrommel niet als er geen pluisfilter is geplaatst, om het risico op brand en op het ophopen van pluis in de afvoerleiding te voorkomen. W Vul de wasdroger voor de helft met wasgoed (maximaal 8,2 kg [18 pond]lading). Doe er eventueel een wasdrogerdoekje bij. OPMERKING: Om schade aan de wasdroger te voorkomen, mag u per lading maar één wasdrogerdoekje gebruiken DRY2543N_SVG 12 Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT Part No DU

13 Uw wasdroger gebruiken 4. Sluit de laaddeur. De wasdroger kan niet werken als de deur open staat. Optioneel droogrek Een droogrek, onderdeelnr , is tegen meerprijs leverbaar via een geautoriseerd servicecentrum. Het droogrek kan alleen worden gebruikt tijdens handmatige cycli voor het drogen van voorwerpen als tennisschoenen, truien, pluche beesten of andere fijne spullen waarbij de wasdroger niet draait. DRY2026N_SVG 5. Zet de wasdroger aan als dit nog niet gedaan is (de indicatielampjes branden) door op de toets Aan/Annuleren te drukken. OPMERKING: Nadat u de wasdroger aan hebt gezet, moet u vier seconden wachten voordat u op de toets Start/Pauze kunt drukken. In het display verschijnt '--' als tijdens deze opwarmtijd de toets Start/Pauze in wordt gedrukt. 6. Kies de cyclus en wijzig eventueel de instellingen voor Selecties en Opties. Volg de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken op voor de aanbevolen temperatuurinstellingen. 7. Druk op de toets Start/Pauze om de cyclus te starten. BELANGRIJK: Het laatste gedeelte van de drogercyclus gebeurt zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de items in de droger op een temperatuur blijven zodat deze niet worden beschadigd. DRY2332N_SVG OPMERKING: U kunt de droger te allen tijde doen stoppen door de deur te openen of op de Start/Pauzeknop te drukken. Om de droger opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op de Start/ Pauze-knop. 8. Haal het wasgoed onmiddellijk uit de wasdroger nadat de wasdroger aan het eind van het cyclus is gestopt. DRY2544N_SVG Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 13

14 Onderhoud Onderhoud Smering Afvoersysteem Alle bewegende onderdelen zijn afgesloten en van een permanente smering voorzien. Geen enkel onderdeel hoeft extra gesmeerd te worden. Uw wasdroger onderhouden Verminder het risico op elektrische schokken of op ernstig of dodelijk letsel: schakel de elektrische stroom naar de droogtrommel uit voordat u de bedrading inspecteert. Binnenkant van de wasdroger W132 Neem de binnenkant af met een zachte doek en een allesreiniger of een niet-schurende oplossing van wasmiddel in warm water gevolgd door een droogprogramma met doeken om het vuil te verwijderen.. U kunt inkt of krijt verwijderen door een hete stand te kiezen en een cyclus met oude doeken te draaien die het krijt of de inkt opnemen. Als dat niet lukt, neem dan contact op met uw verkoper. Gebruik GEEN chemicaliën in de wasdroger. BELANGRIJK: Het gebruik van chloor voor het verwijderen van een verkleuring moet worden vermeden, omdat bleekmiddel de afwerking kan beschadigen Buitenkant Neem de buitenkant van de machine indien nodig af. Als u waspoeder, bleekmiddel of andere wasmiddelen op de omkasting morst, moet u deze meteen verwijderen. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen de omkasting aantasten. Bedieningspaneel Maak het bedieningspaneel alleen schoon met een vochtige doek. Schoonmaakmiddelen uit een spuitbus kunnen het materiaal van het bedieningspaneel aantasten. Gebruik voor het bedieningspaneel GEEN producten die alcohol bevatten. Verminder het risico op elektrische schokken: schakel de elektrische stroom naar de droogtrommel uit voordat u deze reinigt. Alle demontage die het gebruik van gereedschappen vereist moet worden uitgevoerd door geschikt, bevoegd onderhoudspersoneel. W043 W299 Het afvoerkanaal moet na een jaar gebruik door een onderhoudsmonteur worden gecontroleerd en indien nodig gereinigd om eventueel verzamelde pluizen te verwijderen. Inspecteer en reinig het afvoerkanaal daarna elk jaar of om het jaar indien nodig. Om de twee jaar moet een gekwalificeerde onderhoudstechnicus alle frontpanelen verwijderen en de binnenzijde van de droger stofzuigen. OPMERKING: Dit aanbevolen onderhoud valt niet onder de garantie. Regelmatig moet worden gecontroleerd of de weerkap niet afgedekt is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is. Bewaar geen brandbare materialen (zoals benzine) bij de wasdroger. Zorg dat de luchtaanvoer en luchtafvoer niet gehinderd worden. OPMERKING: Controleer op juiste werking na onderhoud. Overbelastingsbeveiliging voor de motor Deze beveiliging zet de motor automatisch stil als de belasting te hoog wordt. Het digitale display geeft om beurten 'Er' en 'ro' weer. Na afkoeling reset de overbelastingsbeveiliging zichzelf. De bedieningseenheid kan gereset worden door op de toets START te drukken waarna de wasdroger weer kan worden gestart door nogmaals op de toets START te drukken. Als de overbelastingsbeveiliging dan weer aanslaat, gebruik de wasmachine dan niet meer en bel een onderhoudsmonteur om het probleem te verhelpen. Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 14

15 Onderhoud Pluisfilter Het pluisfilter bevindt zich voorin de wasdroger onderin de deuropening. REINIG VOOR ELK GEBRUIK HET PLUISFILTER. Verwijder het deksel van het pluisfilter, reinig het pluisfilter en plaats het deksel terug. Vervang elk jaar het pluisfilter en maak het luchtkanaal eronder schoon met een stofzuiger. DRY2025N_SVG Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 15

16 Problemen oplossen Problemen oplossen Probeer of u met deze aanwijzingen het probleem kunt verhelpen voordat u contact opneemt met een onderhoudsmonteur. U kunt zo tijd en geld uitsparen. Droogtrommel symptoom Mogelijke oorzaak/oplossing Wasdroger start niet Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Controleer of de laaddeur dicht is. Druk op de knop Start/Pauze om de wasdroger te starten. Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of de stroomonderbreker open staat. Controleer of de overbelastingsbeveiliging aan is gegaan. Wacht tien minuten en probeer dan nogmaals te starten. Controleer of de zekering in de wasdroger doorgebrand is. Zie de Installatiehandleiding. Wasdroger wordt niet warm Alleen bij elektrische wasdrogers: er zijn installaties die twee zekeringen of stroomonderbrekers hebben voor een elektrische wasdroger. Controleer beide stroomonderbrekers. Controleer of de zekering(en) van de groep niet doorgebrand is of zijn en of de stroomonderbreker(s) niet open staat of staan. Controleer of de wasdroger niet in het deel van de cyclus is waarbij wordt afgekoeld en of de temperatuurinstelling op Niet verwarmen staat. Alleen wasdrogers op gas: controleer of de gaskranen open staan. Controleer of het afvoerkanaal niet geknikt of geblokkeerd is of schoon moet worden gemaakt. Controleer of de weerkap niet geblokkeerd is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is. Wasdroger droogt niet goed Controleer of het afvoerkanaal niet geknikt of geblokkeerd is of schoon moet worden gemaakt. Controleer of de weerkap niet geblokkeerd is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is. Cyclus met automatische vochtmeting: stel de droogtegraad in. Handmatige cyclus: laat de wasdroger korter of langer werken. Maak het pluisfilter schoon. Controleer of u niet te weinig was in de wasdroger hebt gedaan. Een te kleine lading kan niet goed mengen en wordt niet goed droog. Controleer de was. Het drogen van zware voorwerpen duurt lang als deze met kleine voorwerpen worden gemengd. Zie de paragraaf Sorteren voor informatie hoe u het wasgoed moet sorteren. Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 16

17 Problemen oplossen Droogtrommel symptoom Mogelijke oorzaak/oplossing Wasdroger maakt veel geluid Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de droogtrommel zitten (spijkers, munten, metaal, plastic speelgoed enzovoort). Verwijder zulke voorwerpen uit de droogtrommel. Controleer of de wasmachine waterpas staat Als de smachine niet waterpas staat, kan dat trillen veroorzaken. De volgende geluiden zijn normaal: het aan- en afslaan van de verwarmingsbron en het geluid van de lucht door de droogtrommel en het afvoerkanaal. Kleding is erg gekreukt Controleer de ingestelde warmte. Als de was te sterk wordt verwarmd, kan dat kreuken veroorzaken. Controleer de belading. Een grote lading wordt mogelijk niet goed door elkaar gegooid waardoor de was kan kreuken. Kleding ruikt Controleer of er in de ruimte waar de wasdroger staat, luchtjes hangen. Eventuele luchtjes (van frituren, verf, schoonmaakmiddelen, brandlucht) kan aan de kleding worden doorgegeven doordat de wasdroger lucht uit het vertrek aanzuigt. Zorg dat de ruimte waar de wasdroger staat, goed geventileerd is. De cyclus wordt te langzaam doorlopen. Bij een cyclus met automatische vochtmeting hangt de tijdsduur af van het soort en de hoeveelheid te drogen wasgoed. Kleding die erg nat is, heeft meer tijd nodig om te drogen dan kleding die minder nat is. Er, ro in het digitale display De overbelastingsbeveiliging van de motor is geactiveerd. U kunt deze situatie resetten door op de toets Start/Pauze te drukken en vervolgens de wasdroger starten door nogmaals op de toets Start/Pauze te drukken. Als deze code terugkomt, mag de wasdroger niet meer gebruikt worden en moet u een servicemonteur raadplegen. Contactinformatie Als er onderhoud nodig is, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde door de fabriek erkende servicecentrum. Als u geen erkend onderhoudscentrum kunt vinden of niet tevreden bent met het op uw apparaat uitgevoerde onderhoud, kunt u contact opnemen met de verkoper van uw apparaat. Aankoopdatum Modelnummer Serienummer Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 17

18 Problemen oplossen 1 DRY2030N_SVG 1 Typeplaatje Als u contact opneemt over uw wasmachine, MOET U DE MODEL- EN SERIENUMMERS vermelden. Zowel het model- als het serienummer bevinden zich op het serieplaatje. Het serieplaatje bevindt zich op de aangegeven locatie. Voeg een kopie bij van uw factuur en alle onderhoudsbonnen waarover u beschikt. Als u reserveonderdelen nodig hebt, neem dan contact op met de verkoper van uw apparaat. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen mag u GEEN onderdelen van het apparaat repareren of vervangen, en niet proberen om onderhoud uit te voeren tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de onderhoudsinstructies voor de gebruiker of in de uitgegeven reparatie-instructies voor de gebruiker en u deze procedure begrijpt en er de vereiste vaardigheden voor bezit. W Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT Part No DU

19 Afvoeren van apparaat Afvoeren van apparaat Dit apparaat is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet in de stedelijke afvalstroom mag worden verwerkt. Zie Figuur 1. In plaats daarvan dient het te worden ingeleverd bij het verzamelpunt voor elektrische apparaten waar het kan worden gerecycled. Een juiste afvoer van het apparaat na gebruik belast het milieu minder en voorkomt mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid. De recyclage van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de recyclage van dit product neemt u contact op met de plaatselijke overheid, afvalophaaldienst of de winkelier bij wie het product is gekocht. MIX1N_SVG Figuur 1 Part No DU Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT 19

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS CD5/CD10 Your music + our passion Inhoud Inleiding...42 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...43 Beperkte garantie...44 Aansluitingen achterzijde...45

Nadere informatie