Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics"

Transcriptie

1 Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum Ideale Haven (als nderdeel van de prgrammalijn Glbal Hub en deel via de prgrammalijn Strategisch Maintenance Management ). In 2012 is de beschikbare capaciteit binnen het lectraat 1 fte lectr-equivalent. Dit is 0,5 fte; 100 dagen vr de lectr en 0,5 fte; 100 dagen (lectr-equivalent) vr nderzekers (dcenten, studentassistenten, externen en interne/externe (administratieve) ndersteuning). Met de uitbreiding SIA-RAAK en het prject Kennis-DC s is er ttaal 240 dagen beschikbaar (exclusief 40 dagen vr de ntwikkeling van de Kennis-DC s die k extern zijn gefinancierd). De verdeling per kenniscentrum van deze inzet is glbaal: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (0,3 fte; 60 dagen vr lectr en 0,3fte; 60 dagen vr lectr equivalent), hier kmt 0,2 fte bij als nderdeel van een SIA-RAAK MKB); - Kenniscentrum Ideale Haven (0,2 fte; 40 dagen vr lectr en 0,2fte; 40 dagen vr lectr equivalent). Binnen het lectraat Lgistics is een aantal nderzekslijnen, dmeinen en thema s vastgelegd. De nderzekslijnen en thema s zijn kenniscentrum verschrijdend. De dmeinen wrden naar elk van de twee kenniscentra tegeschreven. Vr deze dmeinen zijn dcenten beschikbaar die vr deze inzet deels zijn aangesteld bij het lectraat. Deze aanstellingen zijn structureel (qua aanstelling), incidenteel (riënterende, nieuwe en aflpende initiatieven) f prjectgebden (subsidies, externe geldstrmen en mixen). Per dmein wrdt een lectr f lectr-equivalente capaciteit ingepland. In nderstaande figuur wrden de nderzekslijnen en kennisdmeinen weergegeven. Hiernder wrdt per dmein (zie figuur) ingegaan p in 2012 geplande activiteiten waarin het lectraat Lgistics zal participeren.

2 A: Cnstructin Prject Chains Cnstructin Prject Chains is een nderzekslijn dat deel uit maakt van het van het kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins. Beschikbare capaciteit vr nderdeel binnen het lectraat is 0,5 fte; De nderzekslijn Cnstructin Prject Chains richt zich p het afstemmen van lgistieke prcessen in de buwketen startend bij initiële ntwerpactiviteiten tt aan het daadwerkelijke buwprces. Op dit mment is van een afdende cördinatie van lgistiek in de buwketen weinig sprake. Dit leidt tt hge faalksten. De deltreffendheid en delmatigheid zijn nvldende waardr externe effecten plaatsvinden, in de vrm van teveel gereden kilmeters en nndige vrraden. Vral in binnenstedelijke gebieden leidt niet ptimale buwlgistiek tt bereikbaarheids-, duurzaamheids-, en veiligheidsprblemen. De tenemende cncurrentie in de buwsectr leidt tt de fcus p vrtdurende kstenbesparingen met bijbehrende faalksten. Het vertruwen tussen buwbedrijven staat nder druk en van een pen en cnstructieve samenwerking tussen partijen in de buwketen is zelden sprake. Dus er is geen cördinerende visie, te weinig samenwerking en een gebrekkige afstemming tussen afznderlijke ketenpartners. De hiervr geschetste prblematiek is dminant zichtbaar in het Rtterdam Rijnmnd gebied. De nderzekslijn heeft nadrukkelijk relaties met de nderzekslijnen in de dmeinen mving, pwering en building, waarbij er naar slimme lgistieke inrichtingsalternatieven wrdt gezcht (mving), met nder anderen slimme vaak elektrisch aangedreven middelen (pwering) en aangepaste stedelijke buwpgaven via lgistiek vriendelijke buwen (building). Binnen de nderzekslijn Cnstructin Prject Chains wrdt gezcht naar innvatieve plssingen in de rganisatie en inrichting van lgistieke prcessen die breed inzetbaar zijn. Eén van de delen Cnstructin Prject Chains is m te kmen tt kennis-, rekenen simulatiemdellen die het effect van vr te stellen plssingen p het vlak van deltreffendheid, delmatigheid en duurzaamheid vr verschillende partijen in de buwketen inzichtelijk kunnen maken. Dit zwel vr sectrale plssingen als vr afznderlijke bedrijven in prjectmatige f structurele zin. Via een SIA-RAAK prject vindt samenwerking en afstemming met lectren lgistiek van andere Hgeschlen plaats. De leereffecten geven een ged beeld ver de afhankelijkheden van de verschillende dmeinen zals zij nderdeel uitmaken van het nderzeksprgramma van het Kenniscentrum Sustainable Slutins en kunnen daarmee de discussie tussen lectren aanscherpen betreffende samenwerkingsmgelijkheden tussen verschillende disciplines m prblemen integraal p te kunnen lssen. De activiteiten van dit dmein.a. binnen het SIA-Raak prject wrden gedaan met instituties zals, EVO, TLN, TNO, Hibin, TU-Delft, Cnnect en Buwend Nederland. Daarnaast is een grt aantal cntacten en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit de buwsectr, transprtsectr, grthandelssectr en aanverwante dienstverleners vrzien. De activiteiten binnen de nderzekslijn Cnstructin Prject Chains cncentreren zich in het jaar 2012 vrnamelijk rndm het SIA-RAAK MKB Prject Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke buwprjecten. Dit is een tweede geldstrm prject waarin het bedrijfsleven in kind inzet levert waarin dcenten en studenten van de Hgeschl Rtterdam zijn en wrden betrkken. Het SIA-RAAK MKB prject is ntstaan uit het platfrm Lgistiek in de Buw waar de Hgeschl Rtterdam bij is aangeslten. In de planning van dit prject dat in 2011 is gestart zal 2012 het hart van het prject uitmaken waarin vral in de tweede helft uitkmsten uit stages, afstudeerwerk en andere activiteiten zullen wrden gebundeld. Naast de dcent die rechtstreeks via prjectleiderschap en begeleiding bij het dmein betrkken is, zijn k andere dcenten van de LE, de LTV en de Buwkunde pleiding bij het nderzek betrkken. Het prject vrziet het kmende jaar nder anderen in vlgende prjecten:

3 Geplande afstudeerstages bij MKB-bedrijven die bij het SIA-RAAK MKB prject betrkken zijn: Mgelijkheden vr autmatisering planning buwmaterialen leveranties; Tepassen van binnenvaart vr de aanlevering van buwplaatsen; Minder leeg rijden in het transprt van buwprducten dr betere cördinatie (iswm HvA); Fysiek verlaad- / bundelstatin / Buwmaterialen DC (iswm HAN); Buwlgistieke netwerken in de regi Rtterdam; Buwverkeer en luchtkwaliteit; Efficiencyverbetering in de buwketen dr betere infrmatievrziening; Herinrichting en cördinatie van buwprcessen en nieuwe ketenrganisatievrmen (TUD). Prjectnderwijs dat in het kader van het prject wrdt uitgeverd (TUD): Mdel vr het bepalen van de externe effecten van verschillende buwpgave vr Nieuw Crswijk; Inzicht in het kunnen meten van externe effecten (CO2 en NOX) bij buwactiviteiten uitgeverd dr buwlgistieke dienstverleners. Binnen minr prjecten (minr Supply Chain Management wrden SCORmapping pdrachten uitgeverd bij buw- en transprtbedrijven in het kader van het prject. De vlgende aan het prject gelieerde PI-prjecten staan in de startblkken: Inventarisatie best practices buwlgistiek; Keuzemdel aan- en afver buwmaterialen; Keuzemdel binnenvaart. Binnen het I-Lab wrden vragen centraal gesteld die een raakvlak hebben met dit nderzek. De resultaten van dit I-Lab zullen ingebracht wrden in het nderzeksprject. Er zijn vr dit nderzeksprject twee netwerkbijeenkmsten / seminars gepland; Er wrdt een website pgezet m kennis die in het nderzeksprject wrdt gegenereerd te delen met alle betrkkenen en geïnteresseerden. Er wrdt t.b.v. het nderzeksprject een driemaandelijkse nieuwsbrief pgesteld m de direct en indirect betrkken te infrmeren en het netwerk uit te breiden. In juni 2012 wrdt een verzicht gemaakt van bereikte tussenresultaten en wat vr hiaten er ng zijn naar het gewenste eindresultaten. Vr de gevnden hiaten wrdt prjectvrstellen pgesteld en wrden er student assistenten aangetrkken m deze nieuwe prjectvrstellen uit te werken. Er wrdt een publicatieplan gemaakt vr de bereikte tussen- en eindresultaten. Vr 2012 wrdt gepland te vrzien in een bijdrage aan de Ververslgistiek Werkdagen (nvember), een artikel in LgistiekNL en/f in Link Magazine. B: Inner-City Distri Chains Inner-City Distri Chains is een nderzekslijn dat deel uit maakt van het van het kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,2 fte; De nderzekslijn Inner-City Distri Chains richt zich p het verkrijgen van antwrden van prblemen die ptreden bij de stedelijke distributie van prductie- en cnsumptiegederen (zwel thuis als via winkels) in een stedelijke mgeving. Vral ten beheve van veranderingen als (1) het tegenmen nline bestellen en hgere eisen aan wenstijd/plaats belevering, (2) de tepassingsmgelijkheden van nieuwe ICT en (3) de inbreng van retail-rganisaties en (4) binnenstedelijke buwprjecten en werken, zijn innvatieve stedelijke distributieplssingen ndig. De huidige haal- en brengstructuren gaan bijna zeker niet meer vlden m aan deze veranderingen tegemet te kmen. Vral in de stedelijke mgeving spreekt dit vraagstuk tt de verbeelding. He het

4 landschap van stedelijke distributie zwel in eigendm, rganisatie, vrmgeving en inrichting er uit kan gaan zien is nduidelijk en is nderdeel van studie. Het vraagstuk beweegt zich k al wrdt het hier lgistiek ingevlgen nageneg exact in het midden van de dmeinen building (wat met er geregeld wrden in de stedelijke structuur), mving (he gaat de lgistiek wrden vrmgeven) en pwering (in heverre kunnen elektrisch verver en verver p bibrandstffen dan wel ndergrnds transprt f het gebruik van OV-netwerken) wrden ingezet m tt plssingen te kmen. Binnen de nderzekslijn Inner-City Distri Chains wrdt een visie ntwikkeld betreffende de mate van urgentie van het nderzeksdmein en de partijen die bij het prces tt plssingen een rl spelen f kunnen spelen. Dr middel van een keuzevak (The Last Mile), de ntwikkeling van een I-Lab een aantal PI-prjecten.a. ter vrbereiding p dit I-Lab wrdt deels inhud gegeven aan deze visie. De uitkmsten van deze activiteiten en nevenstudies meten leiden tt vldende basisinfrmatie m een visiedcument p te stellen dat in een werkbijeenkmst (2012) ter tafel zal liggen. Bvendien wrdt begd m van de plannen een cnferentiebijdrage vr de Ververslgistiek Werkdagen (nvember 2012) vr te bereiden, evenals in een vak/cmmunicatiemedium van de gemeente Rtterdam. Dit nderdeel wrdt mede in het I-lab pgepakt met lectren uit het dmein Mving en andere lectren van andere kenniscentra van de Hgeschl Rtterdam. De vlgende studentprjecten zijn gepland binnen dit kennisdmein: Actualisering van het keuzevak The Last Mile ; Ontwikkeling van het keuzevak Returlgistiek: Van afval tt grndstf ; Ontwikkeling en uitvering van het I-Lab in de uitvering van het sub-i-lab Stedelijke Distributie; PI-Prject: Vrachtfiets als alternatief cncept vr stadsdistributie. PI-Prject: Internatinale Webshps Fulfilment en Distributieplssingen PI-Prject: Gederendistributie winkels Nieuwe Binnenweg Hnr-prject t.b.v. de ntwikkeling van het thema Stadsdistributie. Op basis van de uitkmsten van de studentprjecten wrden gesprekken gerganiseerd met stakehlders in het veld en wrden nderzeksvrstellen vr het jaar 2013 pgesteld. C: Health Cure-Care Chains Deze nderzekslijn van het lectraat Lgistics is nderdeel van het kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,4 fte; De nderzekslijn Health Cure-Care Chains richt zich p het verkrijgen van inzicht in succesvlle factren vr ptimalisatie en verbetering van samenwerking tussen de Cure en Care sectr. Cure is het dmein van Ziekenhuizen en Care het dmein van Verpleeg en Verzrgingshuizen. De zrg is zeer versnipperd. Maatschappelijk gezien stijgen de zrgksten.a. dr de vrtzettende vergrijzing. Vral vr de Caresectr wrdt de sterk tenemende vergrijzing prblematisch. Zwel de Care als de Cure staan vr de uitdaging m de prductieksten te minimaliseren met behud f tename van kwaliteit. Deze uitdaging betekent cncreet dat enerzijds een patiënt/cliënt deltreffend en delmatig met wrden gehlpen en dat anderzijds vraaggestuurde en persnsgebnden hulp dient te wrden geleverd. Dat laatste vrmt een belangrijke lgistieke uitdaging. En juist in de zrg lpt men p het vlak van lgistiek denken achter in vergelijking met andere sectren. Er valt een wereld te winnen met behulp van zrglgistieke innvatie dr te leren van andere sectren. Tch zijn er k belangrijke verschillen, mdat patiënten mensen zijn waar anders mee dient te wrden mgegaan dan met gederen. Patiënten vragen daarm lgistiek gezien m een andere benadering. Zicht p wat ndig is p een bepaald mment is van drslaggevend belang (we nemen dit situatinal awareness). De afstemming in de Cure-keten en in de Care-keten alsmede he zij in samenhang

5 kunnen wrden afgestemd is verre van ptimaal. Het zijn drgaans lsgekppelde prcessen waarvan de deltreffendheid en de delmatigheid nvldende in kaart is gebracht. Er zijn tevens geen duidelijke prestatie-indicatren pgesteld, laat staan dat er wrdt gemeten en vergeleken. Op het genblik participeren studenten van de Lgistieke pleidingen en studenten van een aantal zrggerelateerde pleidingen in het keuzevak Zrglgistiek dat iedere kwartaal wrdt aangebden. Het keuzevak helpt de studenten een beter beeld te krijgen van Zrglgistieke nderwerpen. Het prgramma Lgistiek in de Zrg dat een deelnderwerp is uit het veld Mving heeft cnnecties met het dmein Building als het bijvrbeeld gaat m lgistieke eisen aan fysieke inrichting van ziekenhuizen, maar k het zrgwnhuis van de tekmst. Tevens heeft het nderwerp een relatie met het Lectraat Zrginnvaties die vral zrginhudelijke innvatie centraal stelt. Binnen het lectraat met een visie ntwikkeld wrden betreffende mgelijkheden m de Cure/Care keten in kaart te brengen en de deltreffendheid en de delmatigheid hiervan te bepalen. Hierte is gepland m referentiemdellen p te stellen en deze van geschikte KPI s te vrzien, zdat deze ketens kunnen wrden vergeleken en verbetervrstellen kunnen wrden gedaan ter verbetering p basis van lessns learned. Verder wrdt dr middel van Lean-Six Sigma gewerkt aan prcesptimalisatie en daarmee tt vrijspellen van capaciteit en het realiseren van kstenbesparingen. Een belangrijk del binnen deze nderzekslijn is m inzichtelijk te maken waar en he kan wrden bespaard p ksten. Een deel van deze ptentiële besparing wil het lectraat uit de markt halen m samen met deze partijen een grter nderzeksprject p te starten. Naast nieuw cntacten gaat het lectraat met het Van Kleef Instituut haar cntacten aanhalen en met het lectraat Zrginnvaties. Samenwerkingsafspraken wrden besprken met de HAN, EVO en het Expertisecentrum IBMG van de Erasmus Universiteit. De vlgende prjecten zijn gepland binnen deze nderzekslijn: Actualisering van de het keuzevak Zrglgistiek ; Onderzek naar zrglgistieke afstudeerprjecten t.b.v. marktstrategie. Afstudeerprjecten in vrjaar 2012: Onderzek naar prestaties van leveranciers Haagse Wijk-Wnzrg. Onderzek naar besparing p prductieksten en verkrting van drlptijden i..v de afdeling Lngheelkunde van het SFG. SCOR-prject binnen het Ogziekenhuis. Participatie aan verkennend nderzek dr het Van Kleef Instituut naar prbleemmvang en impact van het sleutelprbleem binnen de Care-sectr Het schrijven van een vrstel vr het Van Kleef Instituut ver drvertaling van lgistieke tls uit het prgramma Thuis Zrg gevraagd naar de specifieke situatie vr verzrgingshuizen. In samenwerking met de Hgeschl Arnhem/Nijmegen pzetten van een jaarlijkse benchmark studie naar de state f the art van Gederenlgistiek van ziekenhuizen in de regi Rijnmnd. Opstellen van een nderzeksrapprt met daarin past perfrmances uit de lijst van afgernde zrglgistieke afstudeerpdrachten en prjecten. D: Greenprt Chains Onderdeel van kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins en het nderdeel Glbal Hub van het Kenniscentrum Ideale Haven. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,2 fte; Deze nderzekslijn richt zich p het verkrijgen van inzicht in de tekmstige rl en psitie van de Green Prts in de regi Rtterdam. De agrarische sectr als een van de tpsectren is een van de drivers van de Nederlandse ecnmie. Ongeveer 1/3 van alle vrachtwagenbewegingen is agr gerelateerd. De sectr is innvatief en streeft streeft

6 naar meer cncentratie en specialisatie. Veel agr-prducten wrden geïmprteerd f geëxprteerd waarbij de mainprt een belangrijke draaischijf in de internatinal handel. De de wijze waarp deze sectr lgistiek wrdt ntslten via de haven is eveneens van belang daarin speelt nder anderen de Nieuwe Westerlijke Oeververbinding en de nieuw te realiseren Clprt een belangrijke rl. Overslag van prducten en tijdelijke pslag en de wijze waarp deze aansluiting vindt in Eurpees en Wereldwijd transprt is eveneens van belang. Ok in deze sectr vindt een sterke cntainerisatie plaats, die van invled is p de mdaliteitskeuze. In dat kader kan wrden gedacht aan de pslag van grente en fruit in kelhuizen. Ok is er een directe relatie met de retail sectr waarin vers in vele vrmen steeds belangrijker wrdt. De ntwikkeling van een Cl Prt aan de Nieuwe Maas en de wijze waarp deze via het verkeersnetwerk p de Green Prts wrdt aangeslten is een van de vrbeelden van belangrijke prjecten. Aan de kant van het Westland is er de behefte m te bezien f een additinele ntsluiting via het water een haalbare ptie is. Om deze sectr k in de tekmst geznd te huden met zij ged zijn ingebed in transprt lgistieke netwerken. Op dit mment werken studenten van de Hgeschl Rtterdam via met stage- en afstudeerpdrachten aan vraagstukken binnen deze nderzekslijn. Er wrdt nderzcht f het haalbaar is m binnen deze nderzekslijn het kmende jaar een keuzevak Greenprt Lgistics te ntwikkelen. Met betrekking tt de ntwikkeling van Cl Prts, Agr Prts en de ntsluiting van deze sectr liggen kansen m samen het havenbedrijf prjecten te ntwikkelen. Binnen het lectraat met een visie ntwikkeld wrden betreffende de lgistieke psitinering van de Green Prts t..v. het havengebied en de inbedding in de transprt lgistieke netwerken in de regi. Het del is de kennis p de Hgeschl in samenwerking met deze sectr te ntwikkelen vr nderwijs en nderzeksdeleinden. Het ligt in de bedeling dit dr middel van stages, afstudeerprjecten, PI-prjecten, keuzevakken en een initieel nderzeksprject in samenwerking met het havenbedrijf Rtterdam te den. Samenwerking wrdt gezcht met de Hgeschl In-Hlland waar in het nderwijsprgramma al aandacht wrdt besteed aan lgistiek in de agr-sectr. Een gesprek met Universiteit Wageningen met inzicht geven in de beschikbare en haalbare psitinering in het veld. Het nderwerp dat binnen het kenniscentrum dmein Mving en Glbal Hub valt heeft slechts indirecte relaties met de andere kenniscentrum dmeinen. Welke verdere relaties binnen de Hgeschl Rtterdam kunnen ntwikkeld zal nderwerp van discussie zijn. De vlgende prjecten zijn gepland binnen deze nderzekslijn: Inventarisatie van past perfrmances; Bedrijfsbezeken en gesprekken met belanghebbenden in de rnd Rtterdam aanwezige Green Prts; Gesprekken met andere kennisinstellingen; De ntwikkeling van drie stage prjecten in samenwerking met de Greenprts; Vrlpig ntwerp van een keuzevak Green Prt Lgistics ; Het vrbereiden van een brainstrmsessie met betrkkenen ihkv wenselijke ntwikkeling(srichtingen) van Cl- en Agr Prt in de regi Rtterdam. E: Prt-Hinterland Chains Deze nderzekslijk is nderdeel van het kennisdmein Glbal Hub van het Kenniscentrum Ideale Haven. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,2 fte; Het nderzeksdmein richt p het verkrijgen van inzicht in de ketens die zijn verknpt met de haven en de wijze waarp de bereikbaarheid van het havengebied is gewaarbrgd vr persnen- en gederenverver. Bij gederen gaat hier m de deltreffendheid en delmatigheid van achterlandverbindingen en welke prblemen en plssingen daar vr ndig zijn m deze k in de tekmst van vldende kwaliteit te kunnen laten zijn. Alle activiteiten binnen dit nderzeksdmein richten zich p de

7 uitgangspunten zals die zijn beschreven in de Havenvisie 2030 van het Havenbedrijf. Nadrukkelijk binnen het kenniscentrum dmein Mving wrdt de samenwerking gezcht met de lectr Infratecture met betrekking van de ntsluitingsprblematiek van gederen en persnen. Binnen de Ideale Haven wrdt de aansluiting gezcht met de lectr (indien aanwezig) en de dcenten die zich (gaan) bezighuden met het Haven-Industrieel- Cmplex. Binnen het lectraat met een visie ntwikkeld wrden betreffende de mgelijkheden van synchrmdale plssingen die ndig zijn vr de lange termijn. Daarnaast wrdt gekeken naar inter-rganisatrische afstemming bendigd m havengerelateerde ketens deltreffender en delmatiger te maken. Nadrukkelijk wrdt de rl die ICT hierin kan en met spelen aan de rde gesteld. Een deel van de prjecten wrdt in samenwerking met het kenniscentrum Ideale Haven pgesteld en in ng in ntwikkeling. Op dit mment zijn de vlgende prjecten gepland binnen dit kennisdmein: Inventarisatie past-perfrmance met betrekking tt het thema: duurzame achterland- en distributienetwerken leidende tt een psitining-paper. PI-prjecten: Demand and Supply Chain Management in the Prt f Rtterdam Duurzaamheidskeuzemdel ketenbrede maatregelen binnenvaart. I-Lab ihbz Sub-I-lab, Cmm n Carg Diverse afstudeerprjecten (het streven is m ten minste drie relevante afstudeerprjecten binnen dit nderzeksdmein te begeleiden). Evaluatie van de minr Binnenvaart en bepalen van een strategie m de studenten van deze minr meer te betrekken bij het Kenniscentrum Ideale Haven Opstellen van SIA-RAAK aanvraag ICT-plssingen vr havengerelateerde keten, met de bedeling m te kmen tt een labratrium te kmen waarin aanbieders van standaard en innvatieve ICT-plssingen samen met afnemers naar haalbaarheid en mgelijkheden samen ntwikkelings- en implementatieprjecten kunnen starten waar k studenten vr kunnen wrden ingezet. Opstellen van een benchmarking tl p de duurzaamheid van havengerelateerde ndernemingen te kunnen berdelen in samenwerking met het Havenbedrijf en Cnnect (Duurzame Lgistiek) (Uit)-ntwikkeling van een havenspel waarin de gewaarwrding van ged en slecht afstemmen in de cntainerketen kan wrden gedemnstreerd, iswm de TU-Delft en Dynalg. F: Service Chains De nderzekslijn Service Chains is nderdeel van het kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins en van de nderdelen Glbal Hub en Strategisch Maintenance Management van het Kenniscentrum Ideale Haven. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,15 fte; Het nderzeksdmein richt zich p het bepalen van het belang van servicelgistiek in het bijznder de after-sales lgistieke dienstverlening rndm havengerelateerde kapitaalgederen zals werktuigen, transprtmiddelen en installaties. Na de aanschaf p specificaties waarnder capaciteit en bedrijfszekerheid wrdt vral het nderhud ervan steeds belangrijker m de beschikbaarheid van deze kapitaalgederen te waarbrgen. Vr een belangrijk deel wrdt dit gerealiseerd dr aandacht te besteden aan de lgistieke ndersteuning van duurzame kapitaalgederen, waarbij de inkp en bevrrading van spare parts, en reparatie- en nderhudsmiddelen en de beschikbaarheid van nderhudspersneel p een deltreffende en delmatige wijze plaats dient te vinden. Er is p dit mment ng een nvldende niveau van prfessinaliteit van dit nderwerp in vral de havenlgistiek gerelateerde sectr. Wat

8 aantnbaar leidt tt faalksten en een verkrte inzetbaarheidduur. Servicelgistiek heeft een relatie met alle assets en daarmee dus direct met de dmeinen mving, pwering en building. De beschikbaarheid en duurzaamheid (de daadwerkelijke levensduur) van alle assets staat en valt bij een gede service lgistiek in ntwerp, ntwikkeling, inbedrijfstelling, explitatie, ntmanteling en afver. Dit nderzeksdmein staat ng in de kinderschenen en is tevens summier ingevuld in het nderwijs van de Lgistieke pleidingen aan de Hgeschl Rtterdam. Del is m dit te veranderen dr studenten te enthusiasmeren vr het den van nderzek in dit vakgebied en hun te wijzen p de vele mgelijkheden die er zijn in dit vakgebied een lpbaan te starten. Er liggen vr dit nderdeel al cntacten met APM-terminals, Kalmar en ECT. Verder zal p basis van een quick-scan studie die in samenwerking met de TU-Delft wrdt uitgeverd een gede start gemaakt kunnen wrden tt een brede inventarisatie van de state-f the art van dit nderwerp. Het ligt in de planning m hier vlgend jaar tenminste één PI-prject te initiëren. Verder wrdt vanuit het Kennisakkrd Lgistiek aansluiting gezcht bij het Service Lgistiek Frum (SLF). Dit m ndermeer kennis en ervaringen uit te wisselen van wat gaande is bij de andere Hgeschlen die zich met dit nderwerp bezighuden. De vlgende prjecten zijn gepland binnen dit kennisdmein: Opstellen van drie afstudeervrstellen ( ) met een nadrukkelijke lgistieke praktijkvraag van een nderhudsbedrijf, installateur, verslagbedrijf,.i.d.; Uitveren van een nderzek(je) naar het vrraadbeheer vr televeranciers in de scheepvaartsectr (ship managers en ship chandlers) Uitrllen van de dr de TU Delft uitgeverde Quick-Scan aangaande het inventariseren van de state f the art in servicelgistiek bij havenlgistiek gerelateerde bedrijven. Bedrijfsbezeken en gesprekken met havengerelateerde bedrijven die veel assets bezitten. Een aantal prjectvrbeelden waaraan gedacht kan wrden: Onderzek(je) naar het vrraadbeheer van super slw mvers (artikelen die wel vrhanden f aanwezig meten zijn dch slechts spradisch bij bepaalde typen nderhud ndig blijken te zijn. Onderzek(je) naar de tegevegde waarde van lgistieke service bedrijven gevestigd in het Haven-Industrieel-Cmplex. Onderzek(je) naar Supplier f Vendr Manage Inventry van spare parts Onderzekj(je) naar de state-f-the art in Service Lgistics ICT-tls (sftware vr.a. nderhudsmanagement, asset life cycle management, MRO-planning, enz.).. Uitwerken van prjectvrstellen vr de tweede helft van het jaar en daarna in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rtterdam, de TUE en de UT en het bedrijfsleven (Fkker, IBM, ASML, Daf) etc. Dit gebeurt in samenwerking met de TUE en UT. Vr deze prjectvrstellen wrdt subsidie aangevraagd bij Dinalg die servicelgistiek als een van haar speerpunten heeft. Het ntwikkelen en aanbieden van een Hgeschl Rtterdam keuzevak Servicelgistiek.

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens Rapprt activiteit 3 : realisatie van een agr4c De veiling als regisseur van versketens Inleiding Wat is een crss chain cntrl center (4C)? Een Crss Chain Cntrl Center is een regiecentrum waar meerdere cmplexe

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Deelrapportage: FENEX

Deelrapportage: FENEX Nederlandse Organisatie vr tegepast-natuurwetenschappelijk nderzek / Netherlands Organisatin fr Applied Scientific Research Memrandum Aan Dhr. M. de Jng (Syntens) Van Dhr. S. Schultz Kpie aan FENEX Onderwerp

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

ICT en privacy in de Mondzorg

ICT en privacy in de Mondzorg Klik p het pictgram als u een afbeelding wilt tevegen ICT en privacy in de Mndzrg De kansen en de risic s van het digitale tijdperk Martin Rzebm en The Gedendrp Klik p het pictgram als u een afbeelding

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie Mdulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: c-creatie 2 CP Cluster Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 2011/februari 1 A4-Mdulebeschrijving Mdulecde: Media & Creativiteit: MEDMEC03 Mdulenaam:

Nadere informatie

Handleiding voor de organisatie

Handleiding voor de organisatie Handleiding vr de rganisatie Dit dcument dient als ndersteuning bij het pstellen en indienen van een prjectaanvraag vr de prjecten Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen. Het in acht nemen van deze kanttekeningen

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag Themadag 'Agrcmplex Scheldemnd: samen een wereld te winnen?!' 27 nvember 2009, IJzendijke Vr inleidingen zie handuts. Verslag Vragenrnde na inleidingen Langs beide kanten van de grens zijn verschillende

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie