Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics"

Transcriptie

1 Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum Ideale Haven (als nderdeel van de prgrammalijn Glbal Hub en deel via de prgrammalijn Strategisch Maintenance Management ). In 2012 is de beschikbare capaciteit binnen het lectraat 1 fte lectr-equivalent. Dit is 0,5 fte; 100 dagen vr de lectr en 0,5 fte; 100 dagen (lectr-equivalent) vr nderzekers (dcenten, studentassistenten, externen en interne/externe (administratieve) ndersteuning). Met de uitbreiding SIA-RAAK en het prject Kennis-DC s is er ttaal 240 dagen beschikbaar (exclusief 40 dagen vr de ntwikkeling van de Kennis-DC s die k extern zijn gefinancierd). De verdeling per kenniscentrum van deze inzet is glbaal: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (0,3 fte; 60 dagen vr lectr en 0,3fte; 60 dagen vr lectr equivalent), hier kmt 0,2 fte bij als nderdeel van een SIA-RAAK MKB); - Kenniscentrum Ideale Haven (0,2 fte; 40 dagen vr lectr en 0,2fte; 40 dagen vr lectr equivalent). Binnen het lectraat Lgistics is een aantal nderzekslijnen, dmeinen en thema s vastgelegd. De nderzekslijnen en thema s zijn kenniscentrum verschrijdend. De dmeinen wrden naar elk van de twee kenniscentra tegeschreven. Vr deze dmeinen zijn dcenten beschikbaar die vr deze inzet deels zijn aangesteld bij het lectraat. Deze aanstellingen zijn structureel (qua aanstelling), incidenteel (riënterende, nieuwe en aflpende initiatieven) f prjectgebden (subsidies, externe geldstrmen en mixen). Per dmein wrdt een lectr f lectr-equivalente capaciteit ingepland. In nderstaande figuur wrden de nderzekslijnen en kennisdmeinen weergegeven. Hiernder wrdt per dmein (zie figuur) ingegaan p in 2012 geplande activiteiten waarin het lectraat Lgistics zal participeren.

2 A: Cnstructin Prject Chains Cnstructin Prject Chains is een nderzekslijn dat deel uit maakt van het van het kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins. Beschikbare capaciteit vr nderdeel binnen het lectraat is 0,5 fte; De nderzekslijn Cnstructin Prject Chains richt zich p het afstemmen van lgistieke prcessen in de buwketen startend bij initiële ntwerpactiviteiten tt aan het daadwerkelijke buwprces. Op dit mment is van een afdende cördinatie van lgistiek in de buwketen weinig sprake. Dit leidt tt hge faalksten. De deltreffendheid en delmatigheid zijn nvldende waardr externe effecten plaatsvinden, in de vrm van teveel gereden kilmeters en nndige vrraden. Vral in binnenstedelijke gebieden leidt niet ptimale buwlgistiek tt bereikbaarheids-, duurzaamheids-, en veiligheidsprblemen. De tenemende cncurrentie in de buwsectr leidt tt de fcus p vrtdurende kstenbesparingen met bijbehrende faalksten. Het vertruwen tussen buwbedrijven staat nder druk en van een pen en cnstructieve samenwerking tussen partijen in de buwketen is zelden sprake. Dus er is geen cördinerende visie, te weinig samenwerking en een gebrekkige afstemming tussen afznderlijke ketenpartners. De hiervr geschetste prblematiek is dminant zichtbaar in het Rtterdam Rijnmnd gebied. De nderzekslijn heeft nadrukkelijk relaties met de nderzekslijnen in de dmeinen mving, pwering en building, waarbij er naar slimme lgistieke inrichtingsalternatieven wrdt gezcht (mving), met nder anderen slimme vaak elektrisch aangedreven middelen (pwering) en aangepaste stedelijke buwpgaven via lgistiek vriendelijke buwen (building). Binnen de nderzekslijn Cnstructin Prject Chains wrdt gezcht naar innvatieve plssingen in de rganisatie en inrichting van lgistieke prcessen die breed inzetbaar zijn. Eén van de delen Cnstructin Prject Chains is m te kmen tt kennis-, rekenen simulatiemdellen die het effect van vr te stellen plssingen p het vlak van deltreffendheid, delmatigheid en duurzaamheid vr verschillende partijen in de buwketen inzichtelijk kunnen maken. Dit zwel vr sectrale plssingen als vr afznderlijke bedrijven in prjectmatige f structurele zin. Via een SIA-RAAK prject vindt samenwerking en afstemming met lectren lgistiek van andere Hgeschlen plaats. De leereffecten geven een ged beeld ver de afhankelijkheden van de verschillende dmeinen zals zij nderdeel uitmaken van het nderzeksprgramma van het Kenniscentrum Sustainable Slutins en kunnen daarmee de discussie tussen lectren aanscherpen betreffende samenwerkingsmgelijkheden tussen verschillende disciplines m prblemen integraal p te kunnen lssen. De activiteiten van dit dmein.a. binnen het SIA-Raak prject wrden gedaan met instituties zals, EVO, TLN, TNO, Hibin, TU-Delft, Cnnect en Buwend Nederland. Daarnaast is een grt aantal cntacten en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit de buwsectr, transprtsectr, grthandelssectr en aanverwante dienstverleners vrzien. De activiteiten binnen de nderzekslijn Cnstructin Prject Chains cncentreren zich in het jaar 2012 vrnamelijk rndm het SIA-RAAK MKB Prject Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke buwprjecten. Dit is een tweede geldstrm prject waarin het bedrijfsleven in kind inzet levert waarin dcenten en studenten van de Hgeschl Rtterdam zijn en wrden betrkken. Het SIA-RAAK MKB prject is ntstaan uit het platfrm Lgistiek in de Buw waar de Hgeschl Rtterdam bij is aangeslten. In de planning van dit prject dat in 2011 is gestart zal 2012 het hart van het prject uitmaken waarin vral in de tweede helft uitkmsten uit stages, afstudeerwerk en andere activiteiten zullen wrden gebundeld. Naast de dcent die rechtstreeks via prjectleiderschap en begeleiding bij het dmein betrkken is, zijn k andere dcenten van de LE, de LTV en de Buwkunde pleiding bij het nderzek betrkken. Het prject vrziet het kmende jaar nder anderen in vlgende prjecten:

3 Geplande afstudeerstages bij MKB-bedrijven die bij het SIA-RAAK MKB prject betrkken zijn: Mgelijkheden vr autmatisering planning buwmaterialen leveranties; Tepassen van binnenvaart vr de aanlevering van buwplaatsen; Minder leeg rijden in het transprt van buwprducten dr betere cördinatie (iswm HvA); Fysiek verlaad- / bundelstatin / Buwmaterialen DC (iswm HAN); Buwlgistieke netwerken in de regi Rtterdam; Buwverkeer en luchtkwaliteit; Efficiencyverbetering in de buwketen dr betere infrmatievrziening; Herinrichting en cördinatie van buwprcessen en nieuwe ketenrganisatievrmen (TUD). Prjectnderwijs dat in het kader van het prject wrdt uitgeverd (TUD): Mdel vr het bepalen van de externe effecten van verschillende buwpgave vr Nieuw Crswijk; Inzicht in het kunnen meten van externe effecten (CO2 en NOX) bij buwactiviteiten uitgeverd dr buwlgistieke dienstverleners. Binnen minr prjecten (minr Supply Chain Management wrden SCORmapping pdrachten uitgeverd bij buw- en transprtbedrijven in het kader van het prject. De vlgende aan het prject gelieerde PI-prjecten staan in de startblkken: Inventarisatie best practices buwlgistiek; Keuzemdel aan- en afver buwmaterialen; Keuzemdel binnenvaart. Binnen het I-Lab wrden vragen centraal gesteld die een raakvlak hebben met dit nderzek. De resultaten van dit I-Lab zullen ingebracht wrden in het nderzeksprject. Er zijn vr dit nderzeksprject twee netwerkbijeenkmsten / seminars gepland; Er wrdt een website pgezet m kennis die in het nderzeksprject wrdt gegenereerd te delen met alle betrkkenen en geïnteresseerden. Er wrdt t.b.v. het nderzeksprject een driemaandelijkse nieuwsbrief pgesteld m de direct en indirect betrkken te infrmeren en het netwerk uit te breiden. In juni 2012 wrdt een verzicht gemaakt van bereikte tussenresultaten en wat vr hiaten er ng zijn naar het gewenste eindresultaten. Vr de gevnden hiaten wrdt prjectvrstellen pgesteld en wrden er student assistenten aangetrkken m deze nieuwe prjectvrstellen uit te werken. Er wrdt een publicatieplan gemaakt vr de bereikte tussen- en eindresultaten. Vr 2012 wrdt gepland te vrzien in een bijdrage aan de Ververslgistiek Werkdagen (nvember), een artikel in LgistiekNL en/f in Link Magazine. B: Inner-City Distri Chains Inner-City Distri Chains is een nderzekslijn dat deel uit maakt van het van het kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,2 fte; De nderzekslijn Inner-City Distri Chains richt zich p het verkrijgen van antwrden van prblemen die ptreden bij de stedelijke distributie van prductie- en cnsumptiegederen (zwel thuis als via winkels) in een stedelijke mgeving. Vral ten beheve van veranderingen als (1) het tegenmen nline bestellen en hgere eisen aan wenstijd/plaats belevering, (2) de tepassingsmgelijkheden van nieuwe ICT en (3) de inbreng van retail-rganisaties en (4) binnenstedelijke buwprjecten en werken, zijn innvatieve stedelijke distributieplssingen ndig. De huidige haal- en brengstructuren gaan bijna zeker niet meer vlden m aan deze veranderingen tegemet te kmen. Vral in de stedelijke mgeving spreekt dit vraagstuk tt de verbeelding. He het

4 landschap van stedelijke distributie zwel in eigendm, rganisatie, vrmgeving en inrichting er uit kan gaan zien is nduidelijk en is nderdeel van studie. Het vraagstuk beweegt zich k al wrdt het hier lgistiek ingevlgen nageneg exact in het midden van de dmeinen building (wat met er geregeld wrden in de stedelijke structuur), mving (he gaat de lgistiek wrden vrmgeven) en pwering (in heverre kunnen elektrisch verver en verver p bibrandstffen dan wel ndergrnds transprt f het gebruik van OV-netwerken) wrden ingezet m tt plssingen te kmen. Binnen de nderzekslijn Inner-City Distri Chains wrdt een visie ntwikkeld betreffende de mate van urgentie van het nderzeksdmein en de partijen die bij het prces tt plssingen een rl spelen f kunnen spelen. Dr middel van een keuzevak (The Last Mile), de ntwikkeling van een I-Lab een aantal PI-prjecten.a. ter vrbereiding p dit I-Lab wrdt deels inhud gegeven aan deze visie. De uitkmsten van deze activiteiten en nevenstudies meten leiden tt vldende basisinfrmatie m een visiedcument p te stellen dat in een werkbijeenkmst (2012) ter tafel zal liggen. Bvendien wrdt begd m van de plannen een cnferentiebijdrage vr de Ververslgistiek Werkdagen (nvember 2012) vr te bereiden, evenals in een vak/cmmunicatiemedium van de gemeente Rtterdam. Dit nderdeel wrdt mede in het I-lab pgepakt met lectren uit het dmein Mving en andere lectren van andere kenniscentra van de Hgeschl Rtterdam. De vlgende studentprjecten zijn gepland binnen dit kennisdmein: Actualisering van het keuzevak The Last Mile ; Ontwikkeling van het keuzevak Returlgistiek: Van afval tt grndstf ; Ontwikkeling en uitvering van het I-Lab in de uitvering van het sub-i-lab Stedelijke Distributie; PI-Prject: Vrachtfiets als alternatief cncept vr stadsdistributie. PI-Prject: Internatinale Webshps Fulfilment en Distributieplssingen PI-Prject: Gederendistributie winkels Nieuwe Binnenweg Hnr-prject t.b.v. de ntwikkeling van het thema Stadsdistributie. Op basis van de uitkmsten van de studentprjecten wrden gesprekken gerganiseerd met stakehlders in het veld en wrden nderzeksvrstellen vr het jaar 2013 pgesteld. C: Health Cure-Care Chains Deze nderzekslijn van het lectraat Lgistics is nderdeel van het kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,4 fte; De nderzekslijn Health Cure-Care Chains richt zich p het verkrijgen van inzicht in succesvlle factren vr ptimalisatie en verbetering van samenwerking tussen de Cure en Care sectr. Cure is het dmein van Ziekenhuizen en Care het dmein van Verpleeg en Verzrgingshuizen. De zrg is zeer versnipperd. Maatschappelijk gezien stijgen de zrgksten.a. dr de vrtzettende vergrijzing. Vral vr de Caresectr wrdt de sterk tenemende vergrijzing prblematisch. Zwel de Care als de Cure staan vr de uitdaging m de prductieksten te minimaliseren met behud f tename van kwaliteit. Deze uitdaging betekent cncreet dat enerzijds een patiënt/cliënt deltreffend en delmatig met wrden gehlpen en dat anderzijds vraaggestuurde en persnsgebnden hulp dient te wrden geleverd. Dat laatste vrmt een belangrijke lgistieke uitdaging. En juist in de zrg lpt men p het vlak van lgistiek denken achter in vergelijking met andere sectren. Er valt een wereld te winnen met behulp van zrglgistieke innvatie dr te leren van andere sectren. Tch zijn er k belangrijke verschillen, mdat patiënten mensen zijn waar anders mee dient te wrden mgegaan dan met gederen. Patiënten vragen daarm lgistiek gezien m een andere benadering. Zicht p wat ndig is p een bepaald mment is van drslaggevend belang (we nemen dit situatinal awareness). De afstemming in de Cure-keten en in de Care-keten alsmede he zij in samenhang

5 kunnen wrden afgestemd is verre van ptimaal. Het zijn drgaans lsgekppelde prcessen waarvan de deltreffendheid en de delmatigheid nvldende in kaart is gebracht. Er zijn tevens geen duidelijke prestatie-indicatren pgesteld, laat staan dat er wrdt gemeten en vergeleken. Op het genblik participeren studenten van de Lgistieke pleidingen en studenten van een aantal zrggerelateerde pleidingen in het keuzevak Zrglgistiek dat iedere kwartaal wrdt aangebden. Het keuzevak helpt de studenten een beter beeld te krijgen van Zrglgistieke nderwerpen. Het prgramma Lgistiek in de Zrg dat een deelnderwerp is uit het veld Mving heeft cnnecties met het dmein Building als het bijvrbeeld gaat m lgistieke eisen aan fysieke inrichting van ziekenhuizen, maar k het zrgwnhuis van de tekmst. Tevens heeft het nderwerp een relatie met het Lectraat Zrginnvaties die vral zrginhudelijke innvatie centraal stelt. Binnen het lectraat met een visie ntwikkeld wrden betreffende mgelijkheden m de Cure/Care keten in kaart te brengen en de deltreffendheid en de delmatigheid hiervan te bepalen. Hierte is gepland m referentiemdellen p te stellen en deze van geschikte KPI s te vrzien, zdat deze ketens kunnen wrden vergeleken en verbetervrstellen kunnen wrden gedaan ter verbetering p basis van lessns learned. Verder wrdt dr middel van Lean-Six Sigma gewerkt aan prcesptimalisatie en daarmee tt vrijspellen van capaciteit en het realiseren van kstenbesparingen. Een belangrijk del binnen deze nderzekslijn is m inzichtelijk te maken waar en he kan wrden bespaard p ksten. Een deel van deze ptentiële besparing wil het lectraat uit de markt halen m samen met deze partijen een grter nderzeksprject p te starten. Naast nieuw cntacten gaat het lectraat met het Van Kleef Instituut haar cntacten aanhalen en met het lectraat Zrginnvaties. Samenwerkingsafspraken wrden besprken met de HAN, EVO en het Expertisecentrum IBMG van de Erasmus Universiteit. De vlgende prjecten zijn gepland binnen deze nderzekslijn: Actualisering van de het keuzevak Zrglgistiek ; Onderzek naar zrglgistieke afstudeerprjecten t.b.v. marktstrategie. Afstudeerprjecten in vrjaar 2012: Onderzek naar prestaties van leveranciers Haagse Wijk-Wnzrg. Onderzek naar besparing p prductieksten en verkrting van drlptijden i..v de afdeling Lngheelkunde van het SFG. SCOR-prject binnen het Ogziekenhuis. Participatie aan verkennend nderzek dr het Van Kleef Instituut naar prbleemmvang en impact van het sleutelprbleem binnen de Care-sectr Het schrijven van een vrstel vr het Van Kleef Instituut ver drvertaling van lgistieke tls uit het prgramma Thuis Zrg gevraagd naar de specifieke situatie vr verzrgingshuizen. In samenwerking met de Hgeschl Arnhem/Nijmegen pzetten van een jaarlijkse benchmark studie naar de state f the art van Gederenlgistiek van ziekenhuizen in de regi Rijnmnd. Opstellen van een nderzeksrapprt met daarin past perfrmances uit de lijst van afgernde zrglgistieke afstudeerpdrachten en prjecten. D: Greenprt Chains Onderdeel van kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins en het nderdeel Glbal Hub van het Kenniscentrum Ideale Haven. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,2 fte; Deze nderzekslijn richt zich p het verkrijgen van inzicht in de tekmstige rl en psitie van de Green Prts in de regi Rtterdam. De agrarische sectr als een van de tpsectren is een van de drivers van de Nederlandse ecnmie. Ongeveer 1/3 van alle vrachtwagenbewegingen is agr gerelateerd. De sectr is innvatief en streeft streeft

6 naar meer cncentratie en specialisatie. Veel agr-prducten wrden geïmprteerd f geëxprteerd waarbij de mainprt een belangrijke draaischijf in de internatinal handel. De de wijze waarp deze sectr lgistiek wrdt ntslten via de haven is eveneens van belang daarin speelt nder anderen de Nieuwe Westerlijke Oeververbinding en de nieuw te realiseren Clprt een belangrijke rl. Overslag van prducten en tijdelijke pslag en de wijze waarp deze aansluiting vindt in Eurpees en Wereldwijd transprt is eveneens van belang. Ok in deze sectr vindt een sterke cntainerisatie plaats, die van invled is p de mdaliteitskeuze. In dat kader kan wrden gedacht aan de pslag van grente en fruit in kelhuizen. Ok is er een directe relatie met de retail sectr waarin vers in vele vrmen steeds belangrijker wrdt. De ntwikkeling van een Cl Prt aan de Nieuwe Maas en de wijze waarp deze via het verkeersnetwerk p de Green Prts wrdt aangeslten is een van de vrbeelden van belangrijke prjecten. Aan de kant van het Westland is er de behefte m te bezien f een additinele ntsluiting via het water een haalbare ptie is. Om deze sectr k in de tekmst geznd te huden met zij ged zijn ingebed in transprt lgistieke netwerken. Op dit mment werken studenten van de Hgeschl Rtterdam via met stage- en afstudeerpdrachten aan vraagstukken binnen deze nderzekslijn. Er wrdt nderzcht f het haalbaar is m binnen deze nderzekslijn het kmende jaar een keuzevak Greenprt Lgistics te ntwikkelen. Met betrekking tt de ntwikkeling van Cl Prts, Agr Prts en de ntsluiting van deze sectr liggen kansen m samen het havenbedrijf prjecten te ntwikkelen. Binnen het lectraat met een visie ntwikkeld wrden betreffende de lgistieke psitinering van de Green Prts t..v. het havengebied en de inbedding in de transprt lgistieke netwerken in de regi. Het del is de kennis p de Hgeschl in samenwerking met deze sectr te ntwikkelen vr nderwijs en nderzeksdeleinden. Het ligt in de bedeling dit dr middel van stages, afstudeerprjecten, PI-prjecten, keuzevakken en een initieel nderzeksprject in samenwerking met het havenbedrijf Rtterdam te den. Samenwerking wrdt gezcht met de Hgeschl In-Hlland waar in het nderwijsprgramma al aandacht wrdt besteed aan lgistiek in de agr-sectr. Een gesprek met Universiteit Wageningen met inzicht geven in de beschikbare en haalbare psitinering in het veld. Het nderwerp dat binnen het kenniscentrum dmein Mving en Glbal Hub valt heeft slechts indirecte relaties met de andere kenniscentrum dmeinen. Welke verdere relaties binnen de Hgeschl Rtterdam kunnen ntwikkeld zal nderwerp van discussie zijn. De vlgende prjecten zijn gepland binnen deze nderzekslijn: Inventarisatie van past perfrmances; Bedrijfsbezeken en gesprekken met belanghebbenden in de rnd Rtterdam aanwezige Green Prts; Gesprekken met andere kennisinstellingen; De ntwikkeling van drie stage prjecten in samenwerking met de Greenprts; Vrlpig ntwerp van een keuzevak Green Prt Lgistics ; Het vrbereiden van een brainstrmsessie met betrkkenen ihkv wenselijke ntwikkeling(srichtingen) van Cl- en Agr Prt in de regi Rtterdam. E: Prt-Hinterland Chains Deze nderzekslijk is nderdeel van het kennisdmein Glbal Hub van het Kenniscentrum Ideale Haven. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,2 fte; Het nderzeksdmein richt p het verkrijgen van inzicht in de ketens die zijn verknpt met de haven en de wijze waarp de bereikbaarheid van het havengebied is gewaarbrgd vr persnen- en gederenverver. Bij gederen gaat hier m de deltreffendheid en delmatigheid van achterlandverbindingen en welke prblemen en plssingen daar vr ndig zijn m deze k in de tekmst van vldende kwaliteit te kunnen laten zijn. Alle activiteiten binnen dit nderzeksdmein richten zich p de

7 uitgangspunten zals die zijn beschreven in de Havenvisie 2030 van het Havenbedrijf. Nadrukkelijk binnen het kenniscentrum dmein Mving wrdt de samenwerking gezcht met de lectr Infratecture met betrekking van de ntsluitingsprblematiek van gederen en persnen. Binnen de Ideale Haven wrdt de aansluiting gezcht met de lectr (indien aanwezig) en de dcenten die zich (gaan) bezighuden met het Haven-Industrieel- Cmplex. Binnen het lectraat met een visie ntwikkeld wrden betreffende de mgelijkheden van synchrmdale plssingen die ndig zijn vr de lange termijn. Daarnaast wrdt gekeken naar inter-rganisatrische afstemming bendigd m havengerelateerde ketens deltreffender en delmatiger te maken. Nadrukkelijk wrdt de rl die ICT hierin kan en met spelen aan de rde gesteld. Een deel van de prjecten wrdt in samenwerking met het kenniscentrum Ideale Haven pgesteld en in ng in ntwikkeling. Op dit mment zijn de vlgende prjecten gepland binnen dit kennisdmein: Inventarisatie past-perfrmance met betrekking tt het thema: duurzame achterland- en distributienetwerken leidende tt een psitining-paper. PI-prjecten: Demand and Supply Chain Management in the Prt f Rtterdam Duurzaamheidskeuzemdel ketenbrede maatregelen binnenvaart. I-Lab ihbz Sub-I-lab, Cmm n Carg Diverse afstudeerprjecten (het streven is m ten minste drie relevante afstudeerprjecten binnen dit nderzeksdmein te begeleiden). Evaluatie van de minr Binnenvaart en bepalen van een strategie m de studenten van deze minr meer te betrekken bij het Kenniscentrum Ideale Haven Opstellen van SIA-RAAK aanvraag ICT-plssingen vr havengerelateerde keten, met de bedeling m te kmen tt een labratrium te kmen waarin aanbieders van standaard en innvatieve ICT-plssingen samen met afnemers naar haalbaarheid en mgelijkheden samen ntwikkelings- en implementatieprjecten kunnen starten waar k studenten vr kunnen wrden ingezet. Opstellen van een benchmarking tl p de duurzaamheid van havengerelateerde ndernemingen te kunnen berdelen in samenwerking met het Havenbedrijf en Cnnect (Duurzame Lgistiek) (Uit)-ntwikkeling van een havenspel waarin de gewaarwrding van ged en slecht afstemmen in de cntainerketen kan wrden gedemnstreerd, iswm de TU-Delft en Dynalg. F: Service Chains De nderzekslijn Service Chains is nderdeel van het kennisdmein Mving van het Kenniscentrum Sustainable Slutins en van de nderdelen Glbal Hub en Strategisch Maintenance Management van het Kenniscentrum Ideale Haven. Beschikbare capaciteit vr dit lectraat is 0,15 fte; Het nderzeksdmein richt zich p het bepalen van het belang van servicelgistiek in het bijznder de after-sales lgistieke dienstverlening rndm havengerelateerde kapitaalgederen zals werktuigen, transprtmiddelen en installaties. Na de aanschaf p specificaties waarnder capaciteit en bedrijfszekerheid wrdt vral het nderhud ervan steeds belangrijker m de beschikbaarheid van deze kapitaalgederen te waarbrgen. Vr een belangrijk deel wrdt dit gerealiseerd dr aandacht te besteden aan de lgistieke ndersteuning van duurzame kapitaalgederen, waarbij de inkp en bevrrading van spare parts, en reparatie- en nderhudsmiddelen en de beschikbaarheid van nderhudspersneel p een deltreffende en delmatige wijze plaats dient te vinden. Er is p dit mment ng een nvldende niveau van prfessinaliteit van dit nderwerp in vral de havenlgistiek gerelateerde sectr. Wat

8 aantnbaar leidt tt faalksten en een verkrte inzetbaarheidduur. Servicelgistiek heeft een relatie met alle assets en daarmee dus direct met de dmeinen mving, pwering en building. De beschikbaarheid en duurzaamheid (de daadwerkelijke levensduur) van alle assets staat en valt bij een gede service lgistiek in ntwerp, ntwikkeling, inbedrijfstelling, explitatie, ntmanteling en afver. Dit nderzeksdmein staat ng in de kinderschenen en is tevens summier ingevuld in het nderwijs van de Lgistieke pleidingen aan de Hgeschl Rtterdam. Del is m dit te veranderen dr studenten te enthusiasmeren vr het den van nderzek in dit vakgebied en hun te wijzen p de vele mgelijkheden die er zijn in dit vakgebied een lpbaan te starten. Er liggen vr dit nderdeel al cntacten met APM-terminals, Kalmar en ECT. Verder zal p basis van een quick-scan studie die in samenwerking met de TU-Delft wrdt uitgeverd een gede start gemaakt kunnen wrden tt een brede inventarisatie van de state-f the art van dit nderwerp. Het ligt in de planning m hier vlgend jaar tenminste één PI-prject te initiëren. Verder wrdt vanuit het Kennisakkrd Lgistiek aansluiting gezcht bij het Service Lgistiek Frum (SLF). Dit m ndermeer kennis en ervaringen uit te wisselen van wat gaande is bij de andere Hgeschlen die zich met dit nderwerp bezighuden. De vlgende prjecten zijn gepland binnen dit kennisdmein: Opstellen van drie afstudeervrstellen ( ) met een nadrukkelijke lgistieke praktijkvraag van een nderhudsbedrijf, installateur, verslagbedrijf,.i.d.; Uitveren van een nderzek(je) naar het vrraadbeheer vr televeranciers in de scheepvaartsectr (ship managers en ship chandlers) Uitrllen van de dr de TU Delft uitgeverde Quick-Scan aangaande het inventariseren van de state f the art in servicelgistiek bij havenlgistiek gerelateerde bedrijven. Bedrijfsbezeken en gesprekken met havengerelateerde bedrijven die veel assets bezitten. Een aantal prjectvrbeelden waaraan gedacht kan wrden: Onderzek(je) naar het vrraadbeheer van super slw mvers (artikelen die wel vrhanden f aanwezig meten zijn dch slechts spradisch bij bepaalde typen nderhud ndig blijken te zijn. Onderzek(je) naar de tegevegde waarde van lgistieke service bedrijven gevestigd in het Haven-Industrieel-Cmplex. Onderzek(je) naar Supplier f Vendr Manage Inventry van spare parts Onderzekj(je) naar de state-f-the art in Service Lgistics ICT-tls (sftware vr.a. nderhudsmanagement, asset life cycle management, MRO-planning, enz.).. Uitwerken van prjectvrstellen vr de tweede helft van het jaar en daarna in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rtterdam, de TUE en de UT en het bedrijfsleven (Fkker, IBM, ASML, Daf) etc. Dit gebeurt in samenwerking met de TUE en UT. Vr deze prjectvrstellen wrdt subsidie aangevraagd bij Dinalg die servicelgistiek als een van haar speerpunten heeft. Het ntwikkelen en aanbieden van een Hgeschl Rtterdam keuzevak Servicelgistiek.

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie