Aanvulling op het Ondersteuningsplan inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvulling op het Ondersteuningsplan 2015 2019 inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016"

Transcriptie

1 Aanvulling op het Ondersteuningsplan inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016 Vastgestelddoorhetalgem eenbestuurd.d.8 decem ber2015 Instem m ing doordeo P R d.d.8 decem ber2015

2 1. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Routing LWOO/PrO De VO-school vraagt het dossier op Werkwijze testafname kan ongewijzigd blijven Beschikkingscriteria voor LWOO en Pro Aanmelding vóór 1 juli bij de Commissie van Toewijzing (CvT) Commissie van Toewijzing (CvT) Commissie van Toewijzing stuurt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging per mail Commissie van Toewijzing maakt zelfstandig een afweging en neemt vervolgens een definitief besluit De school ontvangt een beschikking inzake de Aanwijzing LWOO of TLV PrO Voorgenomen negatief besluit Bezwaar en beroep Commissie van Toewijzing archiveert de aanvraag en het besluit Communicatie SWV PO Ouders Financiële paragraaf LWOO- en PrO Leerlingen Budgetten LWOO-PrO in meerjarenperspectief Toelichting budgetten Tenslotte... 8 Bijlage Bijlage

3 1. Inleiding Zoals reeds verwoord in het Ondersteuningsplan , worden in de komende jaren het LWOO en PrO geleidelijk ingepast in de systematiek van het Passend Onderwijs. De volgende veranderingen vinden dan ook per januari 2016 plaats: de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) houdt op te bestaan. De taakstelling van de RVC gaat per 1 januari 2016 over naar het SWV VO, die dan de taak krijgt om op aanvraag van de scholen te verklaren dat de leerling is aangewezen op het LWOO dan wel toelaatbaar is tot PrO aan de hand van een TLV; het SWV VO is vanaf januari 2016 verantwoordelijk voor de toewijzing van de ondersteuningsbudgetten voor LWOO en PrO. Het Algemeen Bestuur van het SWV VO heeft op 30 juni 2015 het besluit genomen tot een voortzetting van de huidige procedures inzake het beoordelen of een leerling is aangewezen op LWOO dan wel toelaatbaar is tot PrO. Op basis van de besluitvorming geschiedt de toewijzing van de ondersteuning als volgt: het SWV VO geeft vanaf 1 januari 2016 een TLV voor PrO en een Aanwijzing voor LWOO af; binnen het SWV VO voert de CvT de beoordeling voor zowel LWOO als PrO uit. Hiervoor is de huidige commissie uitgebreid met LWOO en PrO deskundigen; het SWV VO hanteert de landelijk vastgestelde criteria; in het SWV VO blijven de screenings- en testinstrumenten gehandhaafd; in het SWV VO blijft de geldigheid voor een Aanwijzing LWOO dan wel een TLV voor PrO gedurende de gehele schoolloopbaan in het VO gehandhaafd; het SWV VO geeft zelf vorm aan de procedure (zie hoofdstuk 2). 2. Routing LWOO/PrO Uitgangspunten: De werkwijze binnen het SWV blijft zo dicht mogelijk bij de huidige werkwijze; De route is zo efficiënt mogelijk; Daar waar het kan, is gestreefd naar uniformiteit en eenduidigheid; De VO school verzorgt in het LWOO/PrO traject alle communicatie naar ouders/basisscholen. 2.1 De VO-school vraagt het dossier op Vanuit het (s)bao op grond van de voorgenomen inschrijvingen op de VO-school. Het dossier bestaat uit de volgende onderdelen: Toestemming ouders (dit geldt voor PrO-leerlingen. Geadviseerd wordt de ouders van de LWOO-leerlingen te informeren); OKR (didactisch functioneren, handelingsplan, sociaal-emotioneel functioneren); Volledige uitdraai LVS (CITO) (toegevoegde waarde bij discrepantie tussen leerachterstand en intelligentie); OPP (indien aanwezig); Diagnoses, indien relevant (dyslexie, dyspraxie, PDD-NOS, ADHD, etc.); IQ-test (indien aanwezig). Pagina 1 van 14

4 Opmerking over schooladvies: het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het VMBO, HAVO en VWO. Voor LWOO en PrO geldt dit niet. Het SWV bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het PrO of aangewezen is op LWOO. Bovendien staat LWOO los van het schooladvies, omdat het een constatering is over de ondersteuning die de leerling naar verwachting nodig heeft na plaatsing in het VMBO. Het is dus niet zo, dat de basisschool bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of PrO. Handhaving van de te gebruiken testen Overzicht van de meest gebruikte testen in SWV VO: NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau); Drempelonderzoek (technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend leen en spelling) gemiddeld niveau geeft schooladvies; NPVJ-2 (Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Junior: meten van persoonlijkheidseigenschappen; inadequatie, volharding, sociale inadequatie, recalcitrantie, dominantie); PMTK-2 (Prestatie Motivatie Test voor kinderen van jaar). Vaststellen van presentatiemotief, positieve en negatieve faalangst, sociale wenselijkheid Of DVL (Docenten VragenLijst); SON-R (Niet verbale intelligentietest, voor niet talige PrO-leerling; WISC (individueel voor PrO-leerling).. Overige te gebruiken testen dienen voor te komen op de lijst van Toegestane testinstrumenten t.b.v. indicatiestelling LWOO en PrO (Staatscourant september 2016) ISK (EOA) leerlingen Ten behoeve van de ISK-leerlingen hanteert het SWV de volgende regels om in aanmerking te komen voor een Aanwijzing LWOO dan wel een TLV voor PrO: Een leerling tot 16 jaar die één jaar onderwijs heeft genoten, wordt een individuele test (SON- R) afgenomen en indien gewenst een sociaal-emotionele test; Een leerling tot 16 jaar die twee jaar onderwijs heeft genoten wordt het totale pakket aan testen afgenomen. 2.2 Werkwijze testafname kan ongewijzigd blijven De scholen kunnen kiezen voor handhaving van de huidige werkwijze. De school regelt het testen zelf of besteedt dit uit aan derden. 2.3 Beschikkingscriteria voor LWOO en Pro De criteria die de CvT van SWV VO hanteert zijn vastgelegd in de Algemene Maatregel van Bestuur (Staatsblad 262 en 288 uit 2003). Criteria Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs Leerachterstand Meer dan 50% op minimaal 2 domeinen Tussen 25% en 50% op minimaal 2 Tussen 25% en 50% op minimaal 2 Capaciteiten Een IQ van minimaal 55 en maximaal 80 domeinen Een IQ van 75 tot en met maximaal 90 domeinen Een IQ boven 90, maar maximaal 120 Pagina 2 van 14

5 Sociaal Emotionele problematiek Faalangst en/of prestatie/motivatie problemen en/of emotionele instabiliteit De leerachterstanden a) De leervorderingen moeten op vier domeinen worden vastgesteld; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen; b) Er dient op minimaal twee van de vier domeinen sprake te zijn van leerachterstand. Eén van de domeinen met leerachterstand dient begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen te zijn; c) De leervorderingen dienen gemeten te worden met een toets die voorkomt op de lijst van toegestane instrumenten. Wanneer er vóór februari getest wordt, mogen de afgenomen toetsen door de basisscholen niet ouder zijn dan 6 maanden (de maanden juni en juli niet meegerekend). Wanneer nà 1 februari getest wordt, dienen de toetsen door de basisscholen afgenomen te zijn in het leerjaar dat de aanvraag gedaan wordt. De capaciteiten a) Voor zowel een LWOO- als een PrO-beschikking gelden IQ-scores die niet ouder dan 2 jaar mogen zijn. Deze dienen verkregen te zijn met één van de tests op de lijst van toegestane instrumenten ; b) Bij strijdigheid van de criteria IQ en leerachterstand (het ene criterium wijst naar LWOO, het andere naar PrO) beslist de CvT op grond van de gegeven motivering in de aanvraag; c) Ook bij het overlapgebied tussen LWOO en PrO (IQ in de bandbreedte 75-80) dient de aanvragende school te motiveren op grond waarvan voor LWOO dan wel voor PrO gekozen wordt. Sociaal emotionele problematiek Bij dit onderdeel mogen de testscores niet ouders zijn dan 1 jaar. Bij een IQ van 90 tot en met 120 is allereerst vereist dat er voldaan wordt aan het criterium leerachterstand (Zie bijlage 2). Daarnaast dienen er op sociaal emotioneel gebied problemen aangetoond te worden die het leerproces dusdanig belemmeren dat extra zorg noodzakelijk is. De conclusie, dat LWOO noodzakelijk is, dient gedaan te worden door een daartoe bevoegd orthopedagoog/ psycholoog. De notitie LWOO-plus van SWV VO* ) geeft richtlijnen bij de beslissing of sociaal emotionele problematiek als oorzaak van achterblijvende leerprestaties in voldoende mate is aangetoond. Advies: bij leerlingen, die begrijpend lezen op niveau groep 3, 4 of 5, wordt het invullen van een zelfbeoordelingslijst afgeraden. Als alternatief hiervoor kan de DVL gebruikt worden. * ) zie bijlage Aanmelding vóór 1 juli bij de Commissie van Toewijzing (CvT) Inhoud dossier: SWV VO verwijst naar het Inrichtingsbesluit WVO art. 15d lid 1. De school meldt aan en stuurt, namens het bevoegd gezag, de volgende gegevens, in één keer, digitaal naar de CvT: Pagina 3 van 14

6 a) Aanmeldingsformulier (te downloaden van de website: b) OKR; c) Onderliggende relevante documenten; d) Extra bij aanvraag TLV voor PrO: de zienswijze van de ouders. Vanaf 2016 moeten leerlingen vóór 1 oktober een TLV-PrO hebben of een Aanwijzing LWOO hebben, omdat de scholen hier anders geen bekostiging voor ontvangen. In SWV VO moet een aanvraag voor een TLV-PrO of een Aanwijzing op LWOO vóór 1 juli bij de CvT binnen zijn. 2.5 Commissie van Toewijzing (CvT) In het kader van de Aanwijzing LWOO dan wel de afgifte van een TLV voor PrO, wordt de beoordeling uitgevoerd door de CVT, ondersteund door de Commissie van Advies (CvA). De samenstelling en de werkwijze van de commissies zien er als volgt uit: a) Commissie van Toewijzing De huidige commissie wordt in formele zin uitgebreid met twee leden, te weten. één deskundige LWOO;. één deskundige PrO. b) Commissie van Advies LWOO en PrO De adviescommissie bestaat uit 4 leden, te weten:. twee deskundigen LWOO;. twee deskundigen PrO; Vanuit deze adviescommissie nemen telkens twee leden LWOO/PrO in een wisselende samenstelling deel aan de CvT. c) Beide commissies staan onder voorzitterschap van de directeur van het SWV, ondersteund door de ambtelijk secretaris van de CvT. d) Alle aanvragen LWOO of PrO (± 500) worden in eerste instantie behandeld in de CvA die vervolgens per aanvraag een advies uitbrengt aan de CvT met daarbij de volgende spelregels:. bij unanimiteit in de CvA inzake een aanvraag, neemt de CvT het advies van de commissie over;. indien er geen sprake is van unanimiteit wordt de aanvraag behandeld in de voltallige CvT;. alle aanvragen die op het grensvlak zitten tussen PrO en VSO of tussen LWOO en PrO worden eveneens in de CvT besproken;. indien er sprake is van het grensvlak PrO/VSO dan wel LWOO/VSO werkt de CvT met het materiaal dat voor handen is bij de behandeling van een TLV-aanvraag voor het VSO. De CvT kan nog wel besluiten aanvullende informatie op te vragen. Indien er sprake is van een grensvlak LWOO/PrO naar VSO dient er door de school geen nieuwe TLV-aanvraag te worden ingediend. Pagina 4 van 14

7 e) Traject van besluitvorming Zie spelregels 2.5 d Grensvlak LWOO/Pro/VSO VO levert alle gegevens aan voorzien van advies van twee deskundigen Ambtelijk Secretaris CvT bereidt voor t.b.v. de Commissies Commissie van Advies Commissie van Toewijzing (CvT) neemt besluit Aanlevering gegevens geschiedt in één keer digitaal Alle documenten en gegevens digitaal in Docuware Brengt advies uit aan de CvT. Aanwijzing LWOO. TLV PrO 2.6 Commissie van Toewijzing stuurt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging per mail naar de VO-school of een aanvraag administratief compleet is. Bij een onvolledige aanvraag wordt de procedure maximaal 5 werkdagen stopgezet zodat de ontbrekende gegevens alsnog aangeleverd kunnen worden. 2.7 Commissie van Toewijzing maakt zelfstandig een afweging en neemt vervolgens een definitief besluit Uitslagen van het LWOO/PrO onderzoek en de aanvullende gegevens van de basisschool zijn uitgangspunten voor de CvT om tot een juist besluit te komen. De eerste deskundige is een orthopedagoog of een psycholoog. Het samenwerkingsverband kiest er voor als tweede deskundige een deskundige op het terrein van VMBO en PrO toe te voegen. Deze VMBO/PrOdeskundige is een deskundige met relevante ervaring en kennis over de schoolsoorten VMBO of Praktijkonderwijs. De CvT geeft vervolgens een Aanwijzing LWOO of een TLV PrO af. 2.8 De school ontvangt een beschikking inzake de Aanwijzing LWOO of TLV PrO die beiden de hele schoolloopbaan van een leerling geldig zijn. De school stuurt een afschrift van de beschikking aan zowel de ouders als ook de basisschool. 2.9 Voorgenomen negatief besluit Wanneer een aanvraag door de CvT niet positief kan worden besloten, ontvangt de VO school een voorgenomen negatief besluit en wordt de procedure ON-HOLD gezet. De VO school heeft 3 weken de tijd om met relevante aanvullende gegevens te komen Bezwaar en beroep Ouders en scholen kunnen bij de CvT schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Desgewenst kunnen zij in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie. Pagina 5 van 14

8 2.11 Commissie van Toewijzing archiveert de aanvraag en het besluit Voor de verwerking van de (persoons-)gegevens is aangesloten bij de wetgeving van Passend Onderwijs. Hierin is o.a. geregeld dat het SWV-gegevens maximaal 3 jaar bewaart. SWV VO bewaart de gegevens digitaal in een beveiligd documentbeheersysteem. Na 3 jaar worden de gegevens in dit documentbeheersysteem gewist. 3 Communicatie 3.1 SWV PO In samenwerking met het SWV PO worden de basisscholen op de hoogte gesteld rondom de gang van zaken inzake de Aanwijzing LWOO of het afgeven van een TLV voor PrO. De basisscholen zijn op de hoogte: dat de organisatie van de toets afname bij alle VO-scholen binnen ons SWV onveranderd is t.o.v. de jaren ervoor; van de toets- en screeningsinstrumenten met de daarbij behorende kritische factoren en de grenswaarden; op welke wijze er wordt gecommuniceerd vanuit de VO-scholen naar zowel de basisscholen zelf als ook naar de ouders. 3.2 Ouders Bij het proces van aanvraag tot en met besluitvorming worden de ouders op de volgende wijze betrokken: opvragen van de dossiers toestemming van de ouders inzake PrO; informatieronde voor ouders inzake LWOO; berichtgeving naar ouders de VO-school informeert de ouders schriftelijk of de leerling al dan niet in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor VMBO met LWOO dan wel een school voor PrO; de basisschool dan wel de VO-school blijven in contact met de ouders inzake de testen screeningresultaten; Beroep en bezwaar Ouders kunnen bij de CvT schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Desgewenst kunnen de ouders in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie. Pagina 6 van 14

9 4. Financiële paragraaf 4.1 LWOO- en PrO-leerlingen LWOO- en PrO-leerlingen LWOO LEERLINGEN okt.2012 okt.2013 okt.2014 okt AOC Oost Chr SGM Reggesteijn Openbare SGM Erasmus PC SGM Het Noordik Pius X College RK SGM Canisius SGM De Waerdenborch Totaal aantal LWOO leerlingen Percentage LWOO-leerlingen 16,8% 18,1% 17,8% 17.5% PrO LEERLINGEN Chr SGM Reggesteijn PRO Erasmus Totaal praktijkonderwijs Percentage PrO-leerlingen 2,4% 2,4% 2,6% 2.5% 4.2 Budgetten LWOO-PrO in meerjarenperspectief Budgetten (x ) LWOO ( x 4.122,--) 2) PrO ( x 4.122,--) Aanvullend budget SWV Totaal *) een eventuele verevening is niet meegerekend 4.3 Toelichting budgetten 2016 De budgetten LWOO en PrO komen vanaf het begrotingsjaar 2016 onder verantwoordelijkheid van het SWV. Aangezien ons SWV, ten aanzien van het LWOO, vooralsnog gekozen heeft voor een voortzetting van de huidige systematiek, zullen de budgetten aan de hand van het aantal afgegeven indicaties rechtstreeks door DUO worden overgemaakt naar de schoolbesturen. Hoewel er v.w.b. het LWOO een lichte afname is voor het aantal LWOO leerlingen, ligt het aantal nog altijd ruim boven het landelijk gemiddelde. Budget LWOO 16.83% x leerlingen = 2528 x 4.122,-- = ,-- Budget PrO 2.37% x leerlingen = 356 x 4.122,-- = ,-- Pagina 7 van 14

10 Aangezien het aantal LWOO leerlingen en PrO leerlingen hoger is dan het budget voor LWOO en PrO aangeeft, is er in de begroting 2016 aan de lastenkant een extra budget voor LWOO en PrO opgenomen: Budget: Overbrugging PrO 28 leerlingen x 4.122,-- = ,-- Budget: Overbrugging LWOO 94 leerlingen x 4.122,-- = ,-- 5 Tenslotte Zoals eerder beschreven worden de procedures, de uitvoering van de testen, en de besluitvorming binnen het SWV goed bewaakt door de CvA en de CvT. Met name hoofdstuk 2, waarin de routing LWOO/PrO is beschreven, is ontwikkeld door de CvA met ondersteuning van de Ambtelijk Secretaris onder voorzitterschap van de directeur van het SWV. Naast de CvA is de algehele routing kritisch beoordeeld door een klankbordgroep, bestaande uit drie directeuren van de VO-scholen. Ook heeft het SWV advies ingewonnen bij den lid van de RVC, die ons een aantal duidelijke kaders heeft aangereikt. Thans ligt er als aanvulling op het Ondersteuningsplan een procedurebeschrijving voor die voldoet aan de wet- en regelgeving en overige voorschriften. Vanaf januari 2016 kunnen wij dan ook met vertrouwen de totale afhandeling van de aanvragen LWOO en PrO tegemoet zien. Pagina 8 van 14

11 Bijlage 1 Aanmeldformulier LWOO/PrO Pagina 9 van 14

12 Pagina 10 van 14

13 Pagina 11 van 14

14 Pagina 12 van 14

15 Pagina 13 van 14

16 Bijlage 2 Notitie LWOO-plus in SWV VO De Commissie van Toewijzing moet bij elk LWOO-dossier waarbij de leerling een IQ van boven de 90 heeft op basis van alle beschikbare informatie tot een beslissing komen of de sociaal emotionele problematiek als oorzaak kan worden aangenomen van de achterblijvende schoolprestaties. De CvT hanteert een lijst van testen*) als hulpmiddel bij de beslissing of de sociaal emotionele problematiek als oorzaak van achterblijvende leerprestaties in voldoende mate is aangetoond. Deze lijst geeft een beknopte opsomming van de (relevante)(sub-) schalen, de aard van de scores en de aanduidingen van grenswaarden en klinische of kritische scores. De beslissing wordt vergemakkelijkt, als de bevoegd deskundige op basis van de toetsuitslag(en) en de achterliggende informatie uit het leerling-dossier de relatie expliciet weet te leggen. Gaat de betreffende deskundige in dit oordeel alleen af op de toetsuitslag, dan is het voor de CvT goed om te weten of het hierbij gaat om een enkele grensscore op één van de subschalen van een instrument, of om een kritische score op een test. Afspraak in SWV VO Indien alleen informatie uit scores op testen m.b.t. sociaal emotionele problematiek voorhanden zijn kan één kritische score op een instrument of op een van z n onderdelen beschouwd worden als een onderbouwing voor de aanwezigheid van sociaal emotionele problematiek. Indien alleen sprake is van grensscores, dan kunnen deze alleen bij stapeling de doorslag geven. Als vuistregel wordt hier geadviseerd tenminste drie grensscores als doorslaggevend te zien. Aanvullende informatie uit het leerling-dossier kan maken dat van deze vuistregel afgeweken wordt. Als in het leerling-dossier bijvoorbeeld sprake is van eerder aangetoonde en behandelde psychische problemen, dan kan de CvT besluiten dat sociaal emotionele problematiek mogelijk de oorzaak is van de achterblijvende leerprestaties en derhalve een LWOO-indicatie afgeven. Aandachtspunt: één bepaalde score op een schaal voor Sociale Wenselijkheid is op zich geen indicatie voor de sociaal emotionele problematiek. Een extreme score op een dergelijke schaal is echter wel van belang voor de interpretatie van de scores op de andere dimensies. Advies: Bij leerlingen die begrijpend lezen op niveau groep 3,4 of 5, wordt het invullen van een zelfbeoordelingslijst afgeraden. Als alternatief hiervoor kan de DVL gebruikt worden. Tenslotte: het gaat in de te beoordelen LWOO-plus dossiers telkens om het zoeken naar een oorzaak voor achterblijvende leerprestaties bij leerlingen met een normale intelligentie (tussen de 90 en 120). Het gedrag op school is daarom leidend voor de vaststelling van sociaal emotionele problematiek, dit in tegenstelling tot het gedrag in de thuissituatie of bij vrijetijdsbesteding. *) de VO scholen beschikken over de lijst van testen. Pagina 14 van 14

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen. 29 juni 2015

Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen. 29 juni 2015 Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen 29 juni 2015 Ouderavond 29 juni 2015 Ontvangst Voorstellen schoolteam Schoolorganisatie Boekenfonds Mentoraat en begeleiding Rondvraag en slotwoord

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start BOVO starterscursus po Testen en toetsen deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud 1. Didactisch onderzoek 9 september 2. Intelligentieonderzoek vandaag 3. Sociaal-emotioneel onderzoek vandaag Intelligentieonderzoek

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès

speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès WELKOM Zorgavond over: speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès 16-12-2014 www.guido.nl 1 AGENDA 20:00 uur Opening door Jan Verhoef ondersteuningscoördinator onderbouw 20:45 uur Workshopronde 1

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie

Ouderavond Leerjaar 1 SG. St. Ursula VMBOlocatie-Heythuysen. 4 juli 2016

Ouderavond Leerjaar 1 SG. St. Ursula VMBOlocatie-Heythuysen. 4 juli 2016 Ouderavond Leerjaar 1 SG. St. Ursula VMBOlocatie-Heythuysen 4 juli 2016 Ouderavond 4 juli 2016 Ontvangst Voorstellen schoolteam Schoolorganisatie Boekenfonds Mentoraat en begeleiding Ouderraad, MR en ouderpanel

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

De zorgleerling in beeld 2015-2016

De zorgleerling in beeld 2015-2016 De zorgleerling in beeld 2015-2016 Van basisschool naar school voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) Deze brochure geeft inhoudelijke informatie over het traject De zorgleerling

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet?

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Opting out lwoo, variant populatiebekostiging: Alle bestaande lwoo-indicaties blijven registreren in bron of niet? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging,

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 21 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 24 ste mei 2013 tot uitvoering van de artikelen 11c, vijfde lid en 11d, zesde en zevende lid,

Nadere informatie

Analyses RVC-VO database Certificeringscommissie. 1-10-2011 tot 01-10-2012

Analyses RVC-VO database Certificeringscommissie. 1-10-2011 tot 01-10-2012 1 Analyses RVC-VO database Certificeringscommissie 1-10-2011 tot 01-10-2012 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Samenvatting conclusies... 3 Ad a. adaptief, door- en terug toetsen... 4 Ad b.

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

T MENUKAAR 2013-2014

T MENUKAAR 2013-2014 MENUKAART 2013-2014 Pagina 2 Pagina 15 MENUKAART Met welke vragen kan een beroep worden gedaan op de diensten van Aandacht+? Keuze uit: observatie dossieranalyse gesprek Leerlingen die aangemeld zijn bij

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs in het Voorgezet Onderwijs

Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs in het Voorgezet Onderwijs Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs in het Voorgezet Onderwijs Uw kind gaat schooljaar 2016-2017 naar het voortgezet onderwijs Een aantal kinderen heeft op de basisschool moeite met de

Nadere informatie

De Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2014-2015 wordt ingetrokken.

De Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2014-2015 wordt ingetrokken. (Tekst geldend op: 08-10-2014) Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28-08-2014, nr. /BZO/655556, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Bornego College. Marrit van der Werf

Toelatingsprocedure Bornego College. Marrit van der Werf Toelatingsprocedure Bornego College Marrit van der Werf Inhoud 1. Inleiding op de Toelatingsprocedure... 2 2. Begrenzing en afstemming... 3 2.1 Het schooladvies is leidend... 3 2.2 Kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

1. Wat betekent dit voor de leerkracht in groep 8?

1. Wat betekent dit voor de leerkracht in groep 8? Titelpagina Inleiding Voorlichtingsbrochure van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de wijze waarop leerlingen door de school voor voortgezet onderwijs geïndiceerd worden (de indicatiestelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

HANDBOEK. LWOO & PrO. aanmeldingsprocedure. Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs

HANDBOEK. LWOO & PrO. aanmeldingsprocedure. Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs HANDBOEK aanmeldingsprocedure LWOO & PrO 2015 2016 Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN... 3 INLEIDING... 4 VOOR DE AANMELDING...

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

VO 23 02 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302

VO 23 02 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302 VO 23 02 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302 ADDENDUM ONDERSTEUNINGSPLAN VERSIE 2.1 Integratie LWOO en PrO in passend onderwijs Vanaf 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

COMMISSIE TOELAATBAARHEID SWVVO-LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG 2014-2015

COMMISSIE TOELAATBAARHEID SWVVO-LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG 2014-2015 COMMISSIE TOELAATBAARHEID SWVVO-LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG 2014-2015 CT SWVVO Lelystad 2403 Lelystad, november 2015 1 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Passend Onderwijs 4 2.1 Samenvatting Passend Onderwijs 3. Organisatie

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Handboek Aanmeldingsprocedure LWOO en PrO. Cursusjaar 2016-2017

Handboek Aanmeldingsprocedure LWOO en PrO. Cursusjaar 2016-2017 Handboek Aanmeldingsprocedure LWOO en PrO Cursusjaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Belangrijke aandachtspunten:... 3 Handleiding aanmelding LWOO en PrO - cursusjaar 2016-2017... 4 Vóór

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Instrumenten voor het vaststellen van SE-problematiek die voorkomen op de lijst van toetsinstrumenten voor het schooljaar 2014/2015

Instrumenten voor het vaststellen van SE-problematiek die voorkomen op de lijst van toetsinstrumenten voor het schooljaar 2014/2015 Instrumenten voor het vaststellen van SE-problematiek die voorkomen op de lijst van toetsinstrumenten voor het schooljaar 2014/2015 een specificatie van score-onderdelen en grenswaarden, respectievelijk

Nadere informatie

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016 POVO Overstapafspraken schooljaar 2015-2016 Definitieve versie / 1.0 Juli 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Procedure toetsbeleid 3. Procedure digitale overdracht middels LDOS 4. Afspraken over advies vanuit

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO INHOUD Waarom deze handreiking en afspraken?... 3 Primair onderwijs... 3 Groep 7, eind... 3 Selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het VO...

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

REGLEMENT PCL NW-Veluwe

REGLEMENT PCL NW-Veluwe REGLEMENT PCL NW-Veluwe Artikel 1 Samenstelling PCL De werkwijze van de PCL NW-Veluwe wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. De PCL is als volgt samengesteld: 1. een gedragswetenschapper met deskundigheid

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo Aanmelding Bij aanmelding gaan we er van uit dat ouders en leerlingen de grondslag van de school respecteren en akkoord gaan met alle regelingen en procedures

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR DE NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

DE WATERLANDSE OVERSTAP

DE WATERLANDSE OVERSTAP DE WATERLANDSE OVERSTAP Protocol overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland Van groep 8 in schooljaar 2015 2016 naar het VO in schooljaar 2016 2017 Concept 22 juni 2015

Nadere informatie

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016

INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 INLICHTINGEN- EN BEGELEIDINGSFORMULIER 2015/2016 1. Huidige school Naam school: Ingevuld door: Adres: Postcode: 2. Persoonlijke gegevens van de leerling Roepnaam: Voorvoegsel: Achternaam: Type school:

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Jaarverslag Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) SWV de Liemers 11.4

Jaarverslag Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) SWV de Liemers 11.4 PCL Jaarverslag 2010/2011 Jaarverslag Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) SWV de Liemers 11.4 Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 2011 van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie