Aanvulling op het Ondersteuningsplan inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvulling op het Ondersteuningsplan 2015 2019 inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016"

Transcriptie

1 Aanvulling op het Ondersteuningsplan inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016 Vastgestelddoorhetalgem eenbestuurd.d.8 decem ber2015 Instem m ing doordeo P R d.d.8 decem ber2015

2 1. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Routing LWOO/PrO De VO-school vraagt het dossier op Werkwijze testafname kan ongewijzigd blijven Beschikkingscriteria voor LWOO en Pro Aanmelding vóór 1 juli bij de Commissie van Toewijzing (CvT) Commissie van Toewijzing (CvT) Commissie van Toewijzing stuurt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging per mail Commissie van Toewijzing maakt zelfstandig een afweging en neemt vervolgens een definitief besluit De school ontvangt een beschikking inzake de Aanwijzing LWOO of TLV PrO Voorgenomen negatief besluit Bezwaar en beroep Commissie van Toewijzing archiveert de aanvraag en het besluit Communicatie SWV PO Ouders Financiële paragraaf LWOO- en PrO Leerlingen Budgetten LWOO-PrO in meerjarenperspectief Toelichting budgetten Tenslotte... 8 Bijlage Bijlage

3 1. Inleiding Zoals reeds verwoord in het Ondersteuningsplan , worden in de komende jaren het LWOO en PrO geleidelijk ingepast in de systematiek van het Passend Onderwijs. De volgende veranderingen vinden dan ook per januari 2016 plaats: de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) houdt op te bestaan. De taakstelling van de RVC gaat per 1 januari 2016 over naar het SWV VO, die dan de taak krijgt om op aanvraag van de scholen te verklaren dat de leerling is aangewezen op het LWOO dan wel toelaatbaar is tot PrO aan de hand van een TLV; het SWV VO is vanaf januari 2016 verantwoordelijk voor de toewijzing van de ondersteuningsbudgetten voor LWOO en PrO. Het Algemeen Bestuur van het SWV VO heeft op 30 juni 2015 het besluit genomen tot een voortzetting van de huidige procedures inzake het beoordelen of een leerling is aangewezen op LWOO dan wel toelaatbaar is tot PrO. Op basis van de besluitvorming geschiedt de toewijzing van de ondersteuning als volgt: het SWV VO geeft vanaf 1 januari 2016 een TLV voor PrO en een Aanwijzing voor LWOO af; binnen het SWV VO voert de CvT de beoordeling voor zowel LWOO als PrO uit. Hiervoor is de huidige commissie uitgebreid met LWOO en PrO deskundigen; het SWV VO hanteert de landelijk vastgestelde criteria; in het SWV VO blijven de screenings- en testinstrumenten gehandhaafd; in het SWV VO blijft de geldigheid voor een Aanwijzing LWOO dan wel een TLV voor PrO gedurende de gehele schoolloopbaan in het VO gehandhaafd; het SWV VO geeft zelf vorm aan de procedure (zie hoofdstuk 2). 2. Routing LWOO/PrO Uitgangspunten: De werkwijze binnen het SWV blijft zo dicht mogelijk bij de huidige werkwijze; De route is zo efficiënt mogelijk; Daar waar het kan, is gestreefd naar uniformiteit en eenduidigheid; De VO school verzorgt in het LWOO/PrO traject alle communicatie naar ouders/basisscholen. 2.1 De VO-school vraagt het dossier op Vanuit het (s)bao op grond van de voorgenomen inschrijvingen op de VO-school. Het dossier bestaat uit de volgende onderdelen: Toestemming ouders (dit geldt voor PrO-leerlingen. Geadviseerd wordt de ouders van de LWOO-leerlingen te informeren); OKR (didactisch functioneren, handelingsplan, sociaal-emotioneel functioneren); Volledige uitdraai LVS (CITO) (toegevoegde waarde bij discrepantie tussen leerachterstand en intelligentie); OPP (indien aanwezig); Diagnoses, indien relevant (dyslexie, dyspraxie, PDD-NOS, ADHD, etc.); IQ-test (indien aanwezig). Pagina 1 van 14

4 Opmerking over schooladvies: het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het VMBO, HAVO en VWO. Voor LWOO en PrO geldt dit niet. Het SWV bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het PrO of aangewezen is op LWOO. Bovendien staat LWOO los van het schooladvies, omdat het een constatering is over de ondersteuning die de leerling naar verwachting nodig heeft na plaatsing in het VMBO. Het is dus niet zo, dat de basisschool bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of PrO. Handhaving van de te gebruiken testen Overzicht van de meest gebruikte testen in SWV VO: NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau); Drempelonderzoek (technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend leen en spelling) gemiddeld niveau geeft schooladvies; NPVJ-2 (Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Junior: meten van persoonlijkheidseigenschappen; inadequatie, volharding, sociale inadequatie, recalcitrantie, dominantie); PMTK-2 (Prestatie Motivatie Test voor kinderen van jaar). Vaststellen van presentatiemotief, positieve en negatieve faalangst, sociale wenselijkheid Of DVL (Docenten VragenLijst); SON-R (Niet verbale intelligentietest, voor niet talige PrO-leerling; WISC (individueel voor PrO-leerling).. Overige te gebruiken testen dienen voor te komen op de lijst van Toegestane testinstrumenten t.b.v. indicatiestelling LWOO en PrO (Staatscourant september 2016) ISK (EOA) leerlingen Ten behoeve van de ISK-leerlingen hanteert het SWV de volgende regels om in aanmerking te komen voor een Aanwijzing LWOO dan wel een TLV voor PrO: Een leerling tot 16 jaar die één jaar onderwijs heeft genoten, wordt een individuele test (SON- R) afgenomen en indien gewenst een sociaal-emotionele test; Een leerling tot 16 jaar die twee jaar onderwijs heeft genoten wordt het totale pakket aan testen afgenomen. 2.2 Werkwijze testafname kan ongewijzigd blijven De scholen kunnen kiezen voor handhaving van de huidige werkwijze. De school regelt het testen zelf of besteedt dit uit aan derden. 2.3 Beschikkingscriteria voor LWOO en Pro De criteria die de CvT van SWV VO hanteert zijn vastgelegd in de Algemene Maatregel van Bestuur (Staatsblad 262 en 288 uit 2003). Criteria Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs Leerachterstand Meer dan 50% op minimaal 2 domeinen Tussen 25% en 50% op minimaal 2 Tussen 25% en 50% op minimaal 2 Capaciteiten Een IQ van minimaal 55 en maximaal 80 domeinen Een IQ van 75 tot en met maximaal 90 domeinen Een IQ boven 90, maar maximaal 120 Pagina 2 van 14

5 Sociaal Emotionele problematiek Faalangst en/of prestatie/motivatie problemen en/of emotionele instabiliteit De leerachterstanden a) De leervorderingen moeten op vier domeinen worden vastgesteld; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen; b) Er dient op minimaal twee van de vier domeinen sprake te zijn van leerachterstand. Eén van de domeinen met leerachterstand dient begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen te zijn; c) De leervorderingen dienen gemeten te worden met een toets die voorkomt op de lijst van toegestane instrumenten. Wanneer er vóór februari getest wordt, mogen de afgenomen toetsen door de basisscholen niet ouder zijn dan 6 maanden (de maanden juni en juli niet meegerekend). Wanneer nà 1 februari getest wordt, dienen de toetsen door de basisscholen afgenomen te zijn in het leerjaar dat de aanvraag gedaan wordt. De capaciteiten a) Voor zowel een LWOO- als een PrO-beschikking gelden IQ-scores die niet ouder dan 2 jaar mogen zijn. Deze dienen verkregen te zijn met één van de tests op de lijst van toegestane instrumenten ; b) Bij strijdigheid van de criteria IQ en leerachterstand (het ene criterium wijst naar LWOO, het andere naar PrO) beslist de CvT op grond van de gegeven motivering in de aanvraag; c) Ook bij het overlapgebied tussen LWOO en PrO (IQ in de bandbreedte 75-80) dient de aanvragende school te motiveren op grond waarvan voor LWOO dan wel voor PrO gekozen wordt. Sociaal emotionele problematiek Bij dit onderdeel mogen de testscores niet ouders zijn dan 1 jaar. Bij een IQ van 90 tot en met 120 is allereerst vereist dat er voldaan wordt aan het criterium leerachterstand (Zie bijlage 2). Daarnaast dienen er op sociaal emotioneel gebied problemen aangetoond te worden die het leerproces dusdanig belemmeren dat extra zorg noodzakelijk is. De conclusie, dat LWOO noodzakelijk is, dient gedaan te worden door een daartoe bevoegd orthopedagoog/ psycholoog. De notitie LWOO-plus van SWV VO* ) geeft richtlijnen bij de beslissing of sociaal emotionele problematiek als oorzaak van achterblijvende leerprestaties in voldoende mate is aangetoond. Advies: bij leerlingen, die begrijpend lezen op niveau groep 3, 4 of 5, wordt het invullen van een zelfbeoordelingslijst afgeraden. Als alternatief hiervoor kan de DVL gebruikt worden. * ) zie bijlage Aanmelding vóór 1 juli bij de Commissie van Toewijzing (CvT) Inhoud dossier: SWV VO verwijst naar het Inrichtingsbesluit WVO art. 15d lid 1. De school meldt aan en stuurt, namens het bevoegd gezag, de volgende gegevens, in één keer, digitaal naar de CvT: Pagina 3 van 14

6 a) Aanmeldingsformulier (te downloaden van de website: b) OKR; c) Onderliggende relevante documenten; d) Extra bij aanvraag TLV voor PrO: de zienswijze van de ouders. Vanaf 2016 moeten leerlingen vóór 1 oktober een TLV-PrO hebben of een Aanwijzing LWOO hebben, omdat de scholen hier anders geen bekostiging voor ontvangen. In SWV VO moet een aanvraag voor een TLV-PrO of een Aanwijzing op LWOO vóór 1 juli bij de CvT binnen zijn. 2.5 Commissie van Toewijzing (CvT) In het kader van de Aanwijzing LWOO dan wel de afgifte van een TLV voor PrO, wordt de beoordeling uitgevoerd door de CVT, ondersteund door de Commissie van Advies (CvA). De samenstelling en de werkwijze van de commissies zien er als volgt uit: a) Commissie van Toewijzing De huidige commissie wordt in formele zin uitgebreid met twee leden, te weten. één deskundige LWOO;. één deskundige PrO. b) Commissie van Advies LWOO en PrO De adviescommissie bestaat uit 4 leden, te weten:. twee deskundigen LWOO;. twee deskundigen PrO; Vanuit deze adviescommissie nemen telkens twee leden LWOO/PrO in een wisselende samenstelling deel aan de CvT. c) Beide commissies staan onder voorzitterschap van de directeur van het SWV, ondersteund door de ambtelijk secretaris van de CvT. d) Alle aanvragen LWOO of PrO (± 500) worden in eerste instantie behandeld in de CvA die vervolgens per aanvraag een advies uitbrengt aan de CvT met daarbij de volgende spelregels:. bij unanimiteit in de CvA inzake een aanvraag, neemt de CvT het advies van de commissie over;. indien er geen sprake is van unanimiteit wordt de aanvraag behandeld in de voltallige CvT;. alle aanvragen die op het grensvlak zitten tussen PrO en VSO of tussen LWOO en PrO worden eveneens in de CvT besproken;. indien er sprake is van het grensvlak PrO/VSO dan wel LWOO/VSO werkt de CvT met het materiaal dat voor handen is bij de behandeling van een TLV-aanvraag voor het VSO. De CvT kan nog wel besluiten aanvullende informatie op te vragen. Indien er sprake is van een grensvlak LWOO/PrO naar VSO dient er door de school geen nieuwe TLV-aanvraag te worden ingediend. Pagina 4 van 14

7 e) Traject van besluitvorming Zie spelregels 2.5 d Grensvlak LWOO/Pro/VSO VO levert alle gegevens aan voorzien van advies van twee deskundigen Ambtelijk Secretaris CvT bereidt voor t.b.v. de Commissies Commissie van Advies Commissie van Toewijzing (CvT) neemt besluit Aanlevering gegevens geschiedt in één keer digitaal Alle documenten en gegevens digitaal in Docuware Brengt advies uit aan de CvT. Aanwijzing LWOO. TLV PrO 2.6 Commissie van Toewijzing stuurt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging per mail naar de VO-school of een aanvraag administratief compleet is. Bij een onvolledige aanvraag wordt de procedure maximaal 5 werkdagen stopgezet zodat de ontbrekende gegevens alsnog aangeleverd kunnen worden. 2.7 Commissie van Toewijzing maakt zelfstandig een afweging en neemt vervolgens een definitief besluit Uitslagen van het LWOO/PrO onderzoek en de aanvullende gegevens van de basisschool zijn uitgangspunten voor de CvT om tot een juist besluit te komen. De eerste deskundige is een orthopedagoog of een psycholoog. Het samenwerkingsverband kiest er voor als tweede deskundige een deskundige op het terrein van VMBO en PrO toe te voegen. Deze VMBO/PrOdeskundige is een deskundige met relevante ervaring en kennis over de schoolsoorten VMBO of Praktijkonderwijs. De CvT geeft vervolgens een Aanwijzing LWOO of een TLV PrO af. 2.8 De school ontvangt een beschikking inzake de Aanwijzing LWOO of TLV PrO die beiden de hele schoolloopbaan van een leerling geldig zijn. De school stuurt een afschrift van de beschikking aan zowel de ouders als ook de basisschool. 2.9 Voorgenomen negatief besluit Wanneer een aanvraag door de CvT niet positief kan worden besloten, ontvangt de VO school een voorgenomen negatief besluit en wordt de procedure ON-HOLD gezet. De VO school heeft 3 weken de tijd om met relevante aanvullende gegevens te komen Bezwaar en beroep Ouders en scholen kunnen bij de CvT schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Desgewenst kunnen zij in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie. Pagina 5 van 14

8 2.11 Commissie van Toewijzing archiveert de aanvraag en het besluit Voor de verwerking van de (persoons-)gegevens is aangesloten bij de wetgeving van Passend Onderwijs. Hierin is o.a. geregeld dat het SWV-gegevens maximaal 3 jaar bewaart. SWV VO bewaart de gegevens digitaal in een beveiligd documentbeheersysteem. Na 3 jaar worden de gegevens in dit documentbeheersysteem gewist. 3 Communicatie 3.1 SWV PO In samenwerking met het SWV PO worden de basisscholen op de hoogte gesteld rondom de gang van zaken inzake de Aanwijzing LWOO of het afgeven van een TLV voor PrO. De basisscholen zijn op de hoogte: dat de organisatie van de toets afname bij alle VO-scholen binnen ons SWV onveranderd is t.o.v. de jaren ervoor; van de toets- en screeningsinstrumenten met de daarbij behorende kritische factoren en de grenswaarden; op welke wijze er wordt gecommuniceerd vanuit de VO-scholen naar zowel de basisscholen zelf als ook naar de ouders. 3.2 Ouders Bij het proces van aanvraag tot en met besluitvorming worden de ouders op de volgende wijze betrokken: opvragen van de dossiers toestemming van de ouders inzake PrO; informatieronde voor ouders inzake LWOO; berichtgeving naar ouders de VO-school informeert de ouders schriftelijk of de leerling al dan niet in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor VMBO met LWOO dan wel een school voor PrO; de basisschool dan wel de VO-school blijven in contact met de ouders inzake de testen screeningresultaten; Beroep en bezwaar Ouders kunnen bij de CvT schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Desgewenst kunnen de ouders in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie. Pagina 6 van 14

9 4. Financiële paragraaf 4.1 LWOO- en PrO-leerlingen LWOO- en PrO-leerlingen LWOO LEERLINGEN okt.2012 okt.2013 okt.2014 okt AOC Oost Chr SGM Reggesteijn Openbare SGM Erasmus PC SGM Het Noordik Pius X College RK SGM Canisius SGM De Waerdenborch Totaal aantal LWOO leerlingen Percentage LWOO-leerlingen 16,8% 18,1% 17,8% 17.5% PrO LEERLINGEN Chr SGM Reggesteijn PRO Erasmus Totaal praktijkonderwijs Percentage PrO-leerlingen 2,4% 2,4% 2,6% 2.5% 4.2 Budgetten LWOO-PrO in meerjarenperspectief Budgetten (x ) LWOO ( x 4.122,--) 2) PrO ( x 4.122,--) Aanvullend budget SWV Totaal *) een eventuele verevening is niet meegerekend 4.3 Toelichting budgetten 2016 De budgetten LWOO en PrO komen vanaf het begrotingsjaar 2016 onder verantwoordelijkheid van het SWV. Aangezien ons SWV, ten aanzien van het LWOO, vooralsnog gekozen heeft voor een voortzetting van de huidige systematiek, zullen de budgetten aan de hand van het aantal afgegeven indicaties rechtstreeks door DUO worden overgemaakt naar de schoolbesturen. Hoewel er v.w.b. het LWOO een lichte afname is voor het aantal LWOO leerlingen, ligt het aantal nog altijd ruim boven het landelijk gemiddelde. Budget LWOO 16.83% x leerlingen = 2528 x 4.122,-- = ,-- Budget PrO 2.37% x leerlingen = 356 x 4.122,-- = ,-- Pagina 7 van 14

10 Aangezien het aantal LWOO leerlingen en PrO leerlingen hoger is dan het budget voor LWOO en PrO aangeeft, is er in de begroting 2016 aan de lastenkant een extra budget voor LWOO en PrO opgenomen: Budget: Overbrugging PrO 28 leerlingen x 4.122,-- = ,-- Budget: Overbrugging LWOO 94 leerlingen x 4.122,-- = ,-- 5 Tenslotte Zoals eerder beschreven worden de procedures, de uitvoering van de testen, en de besluitvorming binnen het SWV goed bewaakt door de CvA en de CvT. Met name hoofdstuk 2, waarin de routing LWOO/PrO is beschreven, is ontwikkeld door de CvA met ondersteuning van de Ambtelijk Secretaris onder voorzitterschap van de directeur van het SWV. Naast de CvA is de algehele routing kritisch beoordeeld door een klankbordgroep, bestaande uit drie directeuren van de VO-scholen. Ook heeft het SWV advies ingewonnen bij den lid van de RVC, die ons een aantal duidelijke kaders heeft aangereikt. Thans ligt er als aanvulling op het Ondersteuningsplan een procedurebeschrijving voor die voldoet aan de wet- en regelgeving en overige voorschriften. Vanaf januari 2016 kunnen wij dan ook met vertrouwen de totale afhandeling van de aanvragen LWOO en PrO tegemoet zien. Pagina 8 van 14

11 Bijlage 1 Aanmeldformulier LWOO/PrO Pagina 9 van 14

12 Pagina 10 van 14

13 Pagina 11 van 14

14 Pagina 12 van 14

15 Pagina 13 van 14

16 Bijlage 2 Notitie LWOO-plus in SWV VO De Commissie van Toewijzing moet bij elk LWOO-dossier waarbij de leerling een IQ van boven de 90 heeft op basis van alle beschikbare informatie tot een beslissing komen of de sociaal emotionele problematiek als oorzaak kan worden aangenomen van de achterblijvende schoolprestaties. De CvT hanteert een lijst van testen*) als hulpmiddel bij de beslissing of de sociaal emotionele problematiek als oorzaak van achterblijvende leerprestaties in voldoende mate is aangetoond. Deze lijst geeft een beknopte opsomming van de (relevante)(sub-) schalen, de aard van de scores en de aanduidingen van grenswaarden en klinische of kritische scores. De beslissing wordt vergemakkelijkt, als de bevoegd deskundige op basis van de toetsuitslag(en) en de achterliggende informatie uit het leerling-dossier de relatie expliciet weet te leggen. Gaat de betreffende deskundige in dit oordeel alleen af op de toetsuitslag, dan is het voor de CvT goed om te weten of het hierbij gaat om een enkele grensscore op één van de subschalen van een instrument, of om een kritische score op een test. Afspraak in SWV VO Indien alleen informatie uit scores op testen m.b.t. sociaal emotionele problematiek voorhanden zijn kan één kritische score op een instrument of op een van z n onderdelen beschouwd worden als een onderbouwing voor de aanwezigheid van sociaal emotionele problematiek. Indien alleen sprake is van grensscores, dan kunnen deze alleen bij stapeling de doorslag geven. Als vuistregel wordt hier geadviseerd tenminste drie grensscores als doorslaggevend te zien. Aanvullende informatie uit het leerling-dossier kan maken dat van deze vuistregel afgeweken wordt. Als in het leerling-dossier bijvoorbeeld sprake is van eerder aangetoonde en behandelde psychische problemen, dan kan de CvT besluiten dat sociaal emotionele problematiek mogelijk de oorzaak is van de achterblijvende leerprestaties en derhalve een LWOO-indicatie afgeven. Aandachtspunt: één bepaalde score op een schaal voor Sociale Wenselijkheid is op zich geen indicatie voor de sociaal emotionele problematiek. Een extreme score op een dergelijke schaal is echter wel van belang voor de interpretatie van de scores op de andere dimensies. Advies: Bij leerlingen die begrijpend lezen op niveau groep 3,4 of 5, wordt het invullen van een zelfbeoordelingslijst afgeraden. Als alternatief hiervoor kan de DVL gebruikt worden. Tenslotte: het gaat in de te beoordelen LWOO-plus dossiers telkens om het zoeken naar een oorzaak voor achterblijvende leerprestaties bij leerlingen met een normale intelligentie (tussen de 90 en 120). Het gedrag op school is daarom leidend voor de vaststelling van sociaal emotionele problematiek, dit in tegenstelling tot het gedrag in de thuissituatie of bij vrijetijdsbesteding. *) de VO scholen beschikken over de lijst van testen. Pagina 14 van 14

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar

Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar Pagina 1 van 6 Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Per 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 23 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs. Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg

Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs. Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg Inleiding Door de integratie van LWOO en Pro binnen passend onderwijs, dient het

Nadere informatie

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs - Lwoo en pro uitleg -Toetsinstrumenten - Procedure 2016-2017 - Aandachtspunten voor PO - Centrale toetsing 1 1. Omschrijving leerwegondersteunend

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST LWOO PRO. Contactpersonen lwoo en pro van scholen in de regio Helmond-Peelland

INFORMATIEBIJEENKOMST LWOO PRO. Contactpersonen lwoo en pro van scholen in de regio Helmond-Peelland INFORMATIEBIJEENKOMST LWOO PRO Contactpersonen lwoo en pro van scholen in de regio Helmond-Peelland AGENDA Wat is het eigenlijk: lwoo en pro? Terugkijken op afgelopen jaar De theorie: wie komt in aanmerking

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal

Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Van: Anika Linger, coördinator SWV 25-11 versie 3, 28 oktober 2015 Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Integratie

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs? Procedures - Plaatsing LWOO en praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die op zichzelf wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen halen, maar

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO 24 01 m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE Vastgesteld door bestuur d.d. 25 09 2015 Ondersteuningsplanraad d.d. 24 09 2015 Bijlage:

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland

Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland Naar nieuwe regie Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland Aanleiding Sommige leerlingen kunnen het niveau van VMBO goed aan, maar hebben

Nadere informatie

Aanvulling Ondersteuningsplan Inpassing lwoo en pro

Aanvulling Ondersteuningsplan Inpassing lwoo en pro Aanvulling Ondersteuningsplan 2015-2018 Inpassing lwoo en pro Aanvulling op het ondersteuningsplan 2015-2018 Vastgesteld: 02-12-2015 Inleiding Per 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs

Nadere informatie

Besluiten abt lwoo/pro Herkomst nieuwe leerlingen PRO Herkomst nieuwe leerlingen LWOO

Besluiten abt lwoo/pro Herkomst nieuwe leerlingen PRO Herkomst nieuwe leerlingen LWOO ABT LWOO/PRO 2016 TLV en aanwijzingen Versie 7 februari 2017 Aangemeld in ZIB Vanuit regulier PO Aangemeld ZIB Vanuit SO/SBO Aanmeldingen in VO Afgegeven verklaringen Uit andere bronnen Advies prakrijkonderwijs

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOELAATBAARHEID SWVVO LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG

COMMISSIE VAN TOELAATBAARHEID SWVVO LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG COMMISSIE VAN TOELAATBAARHEID SWVVO LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG 2015 2016 1 2 Inhoud INLEIDING... 4 Passend onderwijs in het kort... 4 Samenwerkingsverband SWVVO Lelystad 2403... 4 Proces indicatiestelling

Nadere informatie

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling 2016-2017 Deze brief betreft basisschoolverlaters, die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) door sociaal-emotionele problematiek

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Stap 3: Voortgezet onderwijs meldt de leerlingen uiterlijk vrijdag 7 april 2017 aan bij Fultura voor NIO-onderzoek.

Stap 3: Voortgezet onderwijs meldt de leerlingen uiterlijk vrijdag 7 april 2017 aan bij Fultura voor NIO-onderzoek. Lwoo/pro-procedure 2016 2017 (voor aanmelding 2017-2018) Stap 1: De basisschool adviseert middels de Friese Plaatsingswijzer het niveau vmbo met lwoo. Bij bespreekprofielen kan er ook praktijkonderwijs

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs Stichting AANDACHT+ Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Voortgezet Onderwijs De Friese Meren, Noordoostpolder en Urk Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs

Nadere informatie

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Wetsvoorstel 22 juli 2014 Wat gaat er veranderen? In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 10g, vijfde en tiende lid, en 77, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op de artikelen 10g, vijfde en tiende lid, en 77, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit RVC s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging in hoofdzaak in verband met bijzondere gevallen van toelating tot praktijkonderwijs

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen. 29 juni 2015

Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen. 29 juni 2015 Ouderavond Leerjaar 1 Sg. St. Ursula VMBO-locatie- Heythuysen 29 juni 2015 Ouderavond 29 juni 2015 Ontvangst Voorstellen schoolteam Schoolorganisatie Boekenfonds Mentoraat en begeleiding Rondvraag en slotwoord

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Ondersteuningsplan. De Integratie lwoo en pro in passend onderwijs. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Juni Samenwerkingsverband VO

Ondersteuningsplan. De Integratie lwoo en pro in passend onderwijs. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Juni Samenwerkingsverband VO Samenwerkingsverband VO REGIO UTRECHT WEST Ondersteuningsplan lwoo en pro De Integratie lwoo en pro in passend onderwijs Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West Juni 2015 Dit document

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Protocol ondersteuningstoewijzing 1 mei 2016 Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs heeft een regionaal samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx); Besluit van tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Bekostigingsbesluit WVO en de intrekking van het Besluit RVC's en regionaal zorgbudget in verband met de integratie van het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen. Bijlage Bij de Regeling vaststelling van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs () ten behoeve van instroom in schooljaar 2008-2009

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO Claudia Stet 11 mei Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra

Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO Claudia Stet 11 mei Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO 27-05 Claudia Stet 11 mei 2015 Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De regelgeving 3 2.1.

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start BOVO starterscursus po Testen en toetsen deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud 1. Didactisch onderzoek 9 september 2. Intelligentieonderzoek vandaag 3. Sociaal-emotioneel onderzoek vandaag Intelligentieonderzoek

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

A A N M EL DIN GS FO R M U L IER L W O O / P ro

A A N M EL DIN GS FO R M U L IER L W O O / P ro N ietintevu lendoordeschool Dossiernummer:... Ontvangstdatum:... A A N M EL DIN GS FO R M U L IER L W O O / P ro 2016 2017 Voordezeaanvraag w ordendevolgendedocum entengevraagd: Aanmeldingsformulier, getekend

Nadere informatie

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND MARJA VAN LEEUWEN HANNIE SMOLDERS 13 OKTOBER 2016 PROGRAMMA Passend onderwijs, algemeen Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO Van po naar vo - Leerwegondersteunend

Nadere informatie

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO Deze avond Voorlichtingsavond schoolverlaterstraject 2015-2016 SBO Het Mozaïek 10 november 2015 1. Voorlichting traject en criteria van het VO door Corine Vos (orthopedagoog) 2. Informatie van 3 VO-scholen

Nadere informatie

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Maasland regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Het samenwerkingsverband Noord-Limburg VO* bestaat uit de volgende gemeentes: * In tegenstelling tot het samenwerkingsverband Noord-Limburg

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

nieuwe werkwijze ondersteuning in het kader van LWOO en praktijkonderwijs

nieuwe werkwijze ondersteuning in het kader van LWOO en praktijkonderwijs 1 Notitie nieuwe werkwijze ondersteuning in het kader van LWOO en praktijkonderwijs Inleiding Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft consensus bereikt over de bekostigingssystematiek LWOO. Het

Nadere informatie

OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09

OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09 OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09 De Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (verder: de commissie) heeft

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk.

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk. Aan: Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Arnhem t.a.v. directies, groepsleraren groep 7 en 8 en interne begeleiders Ter kennisname: scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder Wijzigingen overgang PO-VO Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder 1 Inhoud Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

De wettelijke bezwaarprocedures bij aanmelding, toelating en plaatsing zijn van toepassing op de beschreven regelingen.

De wettelijke bezwaarprocedures bij aanmelding, toelating en plaatsing zijn van toepassing op de beschreven regelingen. Toelating van PO naar VO 1 voor de PO en VO scholen in de stad Groningen, Haren, Ten Boer en VO Tynaarlo/Zuidlaren e.o. Indeling van de notitie A. Algemene inleiding B. De toelatingsprocedure in stappen

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Bij dit onderzoek hebben we gekeken of de leerlingen voldoen aan criteria die door een landelijke commissie worden

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Testen en toetsen Schooljaar

Testen en toetsen Schooljaar Schooljaar 2017-2018 2 Inhoud 1. Didactische toetsen... 4 1.1 Leerlingvolgsysteem... 4 1.2 Didactische leeftijd (DL)... 4 1.3 Didactisch leeftijd equivalent (DLE)... 4 1.4 Leerrendement (LR) en Leerachterstand

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op september 2016) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès

speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès WELKOM Zorgavond over: speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès 16-12-2014 www.guido.nl 1 AGENDA 20:00 uur Opening door Jan Verhoef ondersteuningscoördinator onderbouw 20:45 uur Workshopronde 1

Nadere informatie

Ouderavond Leerjaar 1 SG. St. Ursula VMBOlocatie-Heythuysen. 4 juli 2016

Ouderavond Leerjaar 1 SG. St. Ursula VMBOlocatie-Heythuysen. 4 juli 2016 Ouderavond Leerjaar 1 SG. St. Ursula VMBOlocatie-Heythuysen 4 juli 2016 Ouderavond 4 juli 2016 Ontvangst Voorstellen schoolteam Schoolorganisatie Boekenfonds Mentoraat en begeleiding Ouderraad, MR en ouderpanel

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

J. Weessies, ambtelijk secretaris Pagina 1

J. Weessies, ambtelijk secretaris Pagina 1 Quadrimester-rapportage Commissie Toelaatbaarheid SWVVO Lelystad Periode september t/m december 2016 Logistiek Overzicht van het aantal en type aanvragen. Figuur 1 Figuur 2 In deze periode zijn er 14 TLV

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie