Nieuwsbrief april 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief april 2006"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief april 2006 NIEUWSFEITEN april 2006 Nieuwsbrief Connekt april 2006 Connekt netwerklunch 25 april Eind april organiseert Connekt weer een netwerkbijeenkomst en ook dit keer hebben wij weer gekozen voor een lunchsetting. Het centrale thema van de middag zal Europese harmonisatie van beprijzing zijn. Geheel volgens traditie hebben wij voor deze lunchbijeenkomst weer twee interessante sprekers voor u op het programma staan, te weten de heer Philippe Hamet, projectleider Tolsystemen van de Europese Commissie en de heer Freddie Westman van de Swedish Road Administration, Vägverket. Wij nodigen u hierbij van harte uit om onze netwerklunch bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 25 april a.s. van tot uur op de Kluyverweg 6 te Delft. Wilt u aanwezig zijn op onze lunch en kennis nemen van Europese ontwikkelingen op het gebied van beprijzing, dan vragen wij u vriendelijk om uw aanwezigheid te bevestigen door een te sturen naar met vermelding van uw naam en adresgegevens. Commissie Van Laarhoven biedt minister Peijs rapport aan Nederlandse ondernemingen moeten nieuwe, creatieve oplossingen vinden, willen zij een internationale concurrerende supply chain tot stand brengen binnen de grenzen die de samenleving stelt aan het beslag op de fysieke infrastructuur en het milieu. Hiervoor is een innovatieplatform in het leven geroepen onder de naam Commissie Van Laarhoven, ook wel Bloemblad Logistiek genoemd. De commissie heeft zich als doel gesteld om te onderzoeken of en hoe innovatie in de supply chain de Nederlandse economische bedrijvigheid kan versterken. De Commissie heeft verder gekozen voor een globale beantwoording van de vraagstelling, vertaald in aanbevelingen om de juiste randvoorwaarden, stimulans en actieve ondersteuning voor innovatie in de Nederlandse logistiek te bereiken. Op 3 april jl. bood de Commissie Van Laarhoven, ondersteund door een groot aantal prominente vertegenwoordigers van ondernemingen, haar bevindingen aan minister Peijs aan. De Commissie is van mening dat Nederland een unieke kans heeft om haar logistieke toppositie te behouden en zelfs te versterken. Mits energiek en in samenhang opgepakt, zullen de geschetste aanbevelingen in het rapport een krachtige impuls geven om de Nederlandse supply chain de benodigde innovatiekracht te verschaffen. Door invulling te geven aan de zeven aanbevelingen van de Commissie zullen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen deze ambitie kunnen waarmaken. Wilt u meer weten over de aanbevelingen van de Commissie Van Laarhoven dan kunt u contact opnemen met Machteld Leijnse van Connekt Kennisakkoord Logistiek Tijdens de Club van Maarssen dag op 1 november vorig jaar werd het Kennisakkoord Logistiek gesloten. Dit akkoord beoogt een hogere efficiency van goederenstromen en is ondertekend door zowel minister Peijs, door verschillende hogescholen als door EVO, TLN en KNV. Hierna werd voor de periode van vier jaar het platform Kennisakkoord Logistiek opgericht, welke wordt voorgezeten door Peter van der Meij en ondersteund door Machteld Leijnse (secretaris). Het platform heeft zich als missie gesteld om een bijdrage te leveren aan het opleiden en doorontwikkelen van

2 toekomstgerichte, integrale logistici, een bijdrage te leveren aan substantiële sprong voorwaarts in logistieke kennis en het nadrukkelijker enthousiasmeren van jongeren voor het logistieke vak. De eerste voorstellen voor opleidingen en projecten worden in mei 2006 verwacht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Machteld Leijnse van Connekt Start Global System Telematics Platform voor nieuwe in-car diensten 2 maart jl. vond er bij Connekt een platformbijeenkomst plaats met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe in-car diensten. Centraal stond het creëren van een open markt met gestandaardiseerde telematica-oplossingen voor zowel de service provider als de gebruiker. Om lock-in te voorkomen zijn protocollen vastgesteld. Op dit moment worden zeven projecten getest op vijf testsites. De eerste resultaten wijzen erop dat er een platform is ontwikkeld waarin nieuwe systemen kunnen worden geïmplementeerd waardoor nieuwe ontwikkelingen op een gestandaardiseerde manier kunnen worden aangeboden. Coördinator van het Global System Telematics platform, TNO, stelt dat GST technologisch mogelijk is, maar dat de business case misschien nog wel belangrijker is. Verder zal er ook gekeken moeten worden naar het vergroten van de bandbreedtes. De uitdaging in het GST project is om de vraag- en aanbodzijde goed te matchen. Nederland moet serieuze stappen zetten door diensten op te zetten in een eigen omgeving zodat er ook een prikkel wordt gegeven aan de markt. Het GST platform moet o.a. gebruikt worden om kansrijke ideeën te identificeren en uit te werken zodat deze over de drempel getrokken kunnen worden. Op de volgende bijeenkomst op 26 april zal besproken worden hoe GST initiatieven passen binnen het huidige beleid en hoe initiatieven verder uitgebreid kunnen worden. Voorbereidingen ITS Londen 2006 Op donderdag 2 februari organiseerde ITS-NL een middagbijeenkomst ter voorbereiding van het congres in Londen. De bijeenkomst was bedoeld voor alle partijen die willen deelnemen aan de Nederlandse stand én voor partijen die een mobility showcase of een executive of special session willen organiseren. Er was volop gelegenheid om de wensen voor de stand en ideeën voor de sessies aan leden van de programmacommissie van ITS Londen voor te leggen. De voorzitter van de internationale programmacommissie, Job Klijnhout, gaf onder andere aan dat er meer dan 1000 papers voor ITS Londen zijn ingediend, waarvan 660 Europese en 58 Nederlandse. Naast een goede vertegenwoordiging in het congresprogramma zal Nederland te vinden zijn op de gelijktijdig gehouden vakbeurs met een groot nationaal paviljoen. Wilt u deelnemen met een unit aan het Nederlandse paviljoen dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. ITS-NL heeft een Londen informatiepakket samengesteld met informatie over het congrescenter ExCel, de diverse vluchtmogelijkheden van en naar Londen, hotelaccommodatie, vervoersmogelijkheden en bezienswaardigheden in Londen. Deze kunt u rechtstreeks van onze website downloaden. Voor meer informatie over deelname aan ITS Londen en de activiteiten van ITS-NL tijdens het ITS World Congress kunt u contact opnemen met Esther de Waard Leden enthousiast over eerste ITS Ledendiner Op donderdag 2 februari vond in de Lindenhof in Delft het eerste ITS Ledendiner plaats. Vanuit het netwerk is zeer enthousiast gereageerd op de avond die in het teken stond van onderlinge kennismaking. De ruim 60 aanwezige leden van de verschillende werkgroepen van ITS-NL kregen tijdens de avond volop de gelegenheid om met elkaar te netwerken. De gastsprekers van de avond Ad Bastiaansen, voorzitter Strategic Board ITS-NL en Arnold van Zyl, de nieuwe directeur van ERTICO, belichtten in hun presentaties de ITS trends en ontwikkelingen in het algemeen en de internationale samenwerking en kennisverspreiding op het gebied van ITS. Het is de bedoeling dat het ITS Ledendiner jaarlijks gaat plaatsvinden om zo de leden de gelegenheid te geven om naast de diverse werkgroepen ook in een informele setting kennis met elkaar te maken. ITS-NL organiseert seminars tijdens Intertraffic Tijdens Intertraffic Amsterdam afgelopen week organiseerde ITS-NL in samenwerking met Intertraffic diverse seminars op het Future Plaza rond thema s als verkeersmanagement, parkeren, infrastructuur en veiligheid. Het seminarprogramma richtte zich op innovatieve, veilige en duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan de optimalisatie van verkeer en vervoer. Zo bood het programma o.a. innovatieve oplossingen op het gebied van reisinformatie, netwerkmanagement, bereikbaarheid van steden, epayment en smartcard applicaties voor parkeren en openbaar vervoer, maar ook oplossingen voor verkeersveiligheid én werden er nieuwe projecten gelanceerd. Een compleet overzicht van de verschillende seminarpresentaties kunt u vinden op Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de presentaties bij te wonen of wilt u nog het een en ander nalezen dan kunt u de powerpoint presentaties later deze week van onze site downloaden. Intertraffic Amsterdam trok dit jaar maar liefst bezoekers waarvan ruim het seminarprogramma bijwoonden. Internationale CEN278 meeting in Amsterdam Op uitnodiging van de Industriegroep ITS-OV organiseerde ITS-NL eind januari in samenwerking met de gemeente Amsterdam een 2-daagse bijeenkomst voor de internationale OV standaardisatie groep CEN278. De bijeenkomst was opgezet om door middel van kennisuitwisseling met een aantal internationale OV experts en Nederlandse betrokkenen sneller te komen tot gedragen streefbeelden over hoe we in Nederland omgaan met de harmonisatie van ICT toepassingen in het openbaar vervoer. Onderwerpen van de bijeenkomst waren o.a. TRANSMODAL, het reisinformatie protocol SIRI, een stops database en Fare Management Architecture. Presentaties van de bijeenkomst zijn beschikbaar bij Paul Potters EIA geeft handboek Intermodal Transport in Europe uit In samenwerking met een groot aantal Europese mainports en vervoersbedrijven heeft de European Intermodal

3 Association (EIA) een handboek Intermodal Transport in Europe samengesteld. Het geeft inzicht in alle aspecten van intermodaal transport, van productie en technologie tot de verschillende markten en beleidskwesties en beschrijft Intermodalisme van A tot Z. Het handboek is geschreven voor iedereen die zich bezighoudt met intermodal transport zoals de logistieke sector, transporteurs, overheden, beleidsmakers, toeleveranciers van de transportmarkt, financiële instellingen, consultants, onderzoeksinstellingen en studenten. Het is te bestellen via de site Zomercursus UITP Succesvolle marketing tools kunnen veelbetekenend zijn voor de groei van personenvervoer en leiden veelal tot een betere benutting van het huidige netwerk. Dat is een feit. Vandaag de dag erkennen alle OV bedrijven en overheden de voordelen van marketing en maken ook gebruik van verschillende marketing tools. Het gebruik van strategische marketing en communicatie tools zijn echter niet vanzelfsprekend. Om die reden organiseert de UITP van 29 juni - 2 juli een marketing zomercursus in het Zwitserse Fribourg. Het uitgebreide programma behandelt alle marketing strategieën, PR/communicatie, megatrends en marketing management in relatie tot marketing in openbaar vervoer maar biedt ook ruimte voor ontspanning in de omgeving van Fribourg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Boulanger van de UITP of kunt u kijken op ww.uitp.com. Nieuw vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer Begin dit jaar kon u kennismaken met een nieuw vakblad over verkeer en vervoer, genaamd Netwerk Management Magazine of kortweg NM Magazine. Het blad heeft als doel een onafhankelijk platform te bieden voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied netwerk- management door het informeren over nieuwe ontwikkelingen, het aan de orde stellen van impasses en het faciliteren van discussies. NM Magazine wil vooral een voor- en -door platform zijn voor wegbeheerders, verkeerskundigen, portefeuillehouders, wethouders en gedeputeerden maar ook voor wetenschappers, onderzoekers, adviseurs en hard- en softwareontwikkelaars. NM Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van organisaties als: TNO, KPVV, Rijkswaterstaat, Connekt, TRAIL en CROW en diverse sponsors. Beschikt u dus over informatie wat wel eens interessant zou kunnen zijn voor de lezers van het magazine en de bezoekers van de site, stuurt u dit dan naar Maatschappelijke Sectoren & ICT Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT is een initiatief van de Rijksoverheid waarbij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met behulp van ICT centraal staat. Het kabinet legt een speciale nadruk op het aanpakken van vraagstukken in de sectoren mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg. Met het actieprogramma worden belemmeringen in deze sectoren gezamenlijk aangepakt met ICT als de verbindende schakel zodat doorbraken kunnen worden gerealiseerd in de ontwikkeling en implementatie van Innovatieve ICT-toepassingen en diensten. Mobiliteit & ICT richt zich op een betere benutting van de infrastructuur en het verminderen van de overlast en schade door onveiligheid en onvoorspelbaarheid van reistijden. Voorbeeldprojecten binnen deze actielijn zijn: - Inzet van ICT voor betere bereikbaarheid van stedelijke gebieden; - Versterking van logistiek in havens met ICT; - Verhoging van de verkeersveiligheid met ICT. Meer over dit programma kunt u vinden op: Snelle verbinding In korte tijd realiseerde Connekt, op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de verbinding tussen allerlei experts en belanghebbenden: de Stuurgroep ITS OV, de aanbestedende overheden, het programmamanagement van het Ministerie van Economische Zaken en de (tijdelijke) penvoerder van Verkeer en Waterstaat, met als doel het programma Maatschappelijke Sectoren en ICT, actie 1.1. ten behoeve van mobiliteit, een impuls te geven. Eind februari bogen de genodigden zich over de vraag hoe we ICT-toepassingen en -diensten kunnen benutten voor integrale reisinformatie in stedelijke gebieden specifiek kijkend naar actuele reisinformatie in het Openbaar Vervoer? Het werd een geslaagde bijeenkomst. Binnenkort zal het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de direct betrokkenen nader informeren over de voortgang van actie 1.1. Eranet bijeenkomst Op 13 en 14 februari vond in Helsinki de bijeenkomst plaats van het EU programma Eranet waarbij de werkgroepen ENT4 over Business Models for Data Collection and Use en ENT3 over Trans-national Architecture for Multimodal Information elkaar informeerden over de stand van zaken in de zeven betrokken landen. Nederland is voorzitter van de werkgroep Business case for collection and use. Met name op het gebied van 1. Eigendom van Data 2. Privacy 3. Verantwoordelijkheid 4. Publiek- Private Samenwerking 5. Kwaliteit 6. Opbrengsten en geldstromen blijken de deelnemers veel van elkaar te kunnen leren. 11e IFAC symposium in Delft Van 29 tot en met 31 augustus 2006 wordt in Delft het 11e IFAC Symposium on Control in Transportation Systems georganiseerd. Tijdens het symposium worden recente ontwikkelingen in het beheer van verkeers- en vervoersystemen voor weg-, rail-, lucht- en watertransport aan de orde stelt. Het symposium is bedoeld voor zowel kennisinstituten, overheden, adviesbureaus als marktpartijen. Als betrokken lid van het nationaal organisatiecomité kunnen wij u melden dat de ruim 120 ingediende papers nu onder review zijn en dat medio april de Acceptance en Second Announcement worden uitgestuurd. Meer informatie kunt u vinden op

4 Leren van andere sectoren bij Seminar Betrouwbaarheid 22 juni 2006 Wat kunnen we leren over vraagstukken over betrouwbaarheid binnen en tussen de verschillende sectoren? Hoe is de wetenschap hierbij betrokkenen? En wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Om antwoord te geven op die vragen en meer vindt op donderdag 22 juni 2006 een groot seminar over betrouwbaarheid van infrastructuren plaats. Het seminar dat plaatsvindt op het terrein van de TU Delft is een gezamenlijk initiatief van het Connekt/NWO Stimuleringsprogramma Verkeer en Vervoer, Next Generation Infrastructures (NGI) en Transition to Sustainable Mobility (Transumo). Maar liefst drie subprogramma s van Connekt/NWO, te weten TSL, AMICI en PITA zijn hier bij betrokken. Meer informatie over het seminar is te vinden op: Versterking van de kennisinfrastructuur Binnenkort verschijnt het Jaarverslag 2005 van het Connekt/NWO Stimuleringsprogramma Verkeer en Vervoer met in een notendop de vorderingen van de onderzoeken PITA, AMICI, MD-PIT, Railway Stations, BAMADAS en TSL. Ontwikkelingen waarvan u zeker op de hoogte moet zijn. Bestel (gratis) een exemplaar door een te sturen naar Graag met vermelding van Jaarverslag 2005 Connekt/NWO. EIRAC meetings 29 en 30 maart Als vervolg op de overhandiging van de Strategic Intermodel Research Agenda (SIRA) aan de Europese Commissie op 14 december 2005 (zie vorige nieuwsbrief), werden op 22 en 23 maart een aantal EIRAC Workshops georganiseerd. Doel van de workshops was het prioriteren en concretiseren van de onderwerpen uit de SIRA, met betrekking tot het implementatietraject. Gedurende deze twee dagen stelden de werkgroepen Logistiek, Security en Interoperability gezamenlijk een 12-tal documenten op. Ieder document beschrijft een onderwerp uit de SIRA met daarin een probleemdefinitie, onderzoeksvragen, verwachte uitkomsten, omvang van de benodigde investering en timing. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de documenten en worden de laatste bijdragen verzameld. Deze zullen als input dienen voor de werkgroepen Education &Training en Socio-Economics. De EIRAC wordt gefaciliteerd door het Europese consortium CEASAR waar Connekt deel van uitmaakt. Connekt geeft leiding aan het implementatietraject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle de Bruin EU Meeting Intelligent Car 23 februari Brussel In het kader van het i2010 programma voor slimmer, veiliger en schoner vervoer vond op 23 februari de lancering van het Intelligent Car Initiative plaats. De dag werd geopend door Viviane Reding, Europese Commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. Onder grote belangstelling van de pers benadrukte zij het belang van verkeersveiligheid en de mogelijkheden om deze veiligheid te bevorderen. Het grootste probleem voor het doorvoeren van initiatieven voor veilig vervoer vindt Reding de langzame opname van technologieën in de markt. De lange implementatietijd wijt Reding aan wettelijke en institutionele barrières, de competitiviteit van de vervoersector, de kosten die met de technologieën gemoeid zijn en het gebrek aan interesse van de consumenten vanwege het gebrek aan informatie. In de komende jaren zal er veel geld gestoken worden in onderzoek om publiekprivate samenwerking tussen de EU, nationale overheden en industrie te bevorderen. Op de dag was er ook de mogelijkheid om de nieuwste in-car veiligheidsapplicaties te bekijken. In totaal waren 21 auto s, 3 trucks en 8 simulators te bezichtigen; allen uitgerust met de nieuwste ICT veiligheidsmogelijkheden. De demonstraties richtten zich op bekras functies, lane-keeping systemen, nachtcamera systemen, voertuig-voertuig communicatie, bestuurderdetectie, digital mapping, bescherming van voetgangers en natuurlijk ecall. Marktconsultatie Anders Betalen voor Mobiliteit van start Bij de besluitvorming rond de invoering van de kilometerprijs wil het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met behulp van het bedrijfsleven tot een betrouwbare inschatting van de kosten en prestaties van het systeem van beprijzen komen. Via de zogenoemde kostenmonitor worden kabinet en Kamer worden geïnformeerd. Graag wil Connekt u wijzen op de mogelijkheid uw organisatie te laten registreren als gesprekspartner van het Ministerie in het kader van de kostenmonitor - een marktconsultatie - van het project Anders betalen voor Mobiliteit. Het doel van deze marktconsultatie is om met de hulp van marktpartijen een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die bepalend zijn voor de kosten van het systeem van beprijzen zoals dat in Nederland mogelijk zal worden ingevoerd. Met de marktconsultatie wordt het bedrijfsleven gevraagd om inzicht te geven in de kosten, haalbaarheid en risico s voor (onderdelen van) de kilometerprijs, waar men als marktpartij achter kan staan. De marktconsultatie is geen aanbesteding maar slechts een consultatieronde die losstaat van een eventuele aanbesteding. De marktconsultatie zal plaatsvinden in twee fasen, te weten een registratie/presentatie en een verdieping ten aanzien van specifieke onderdelen van de kostenmonitor. Meer informatie over de marktconsultatie vindt u op IT in automotive en vervoer - 8 juni, Evoluon in Eindhoven De die-hard ontwikkelaars van embedded, informatie- en motormanagementsystemen in de automotive-industrie in contact brengen met de wereld van de infrastructuur. Dat doel stelde het ATC en de redactie van het nieuwsmagazine Bits&Chips zich bij het opzetten van het event IT in automotive en vervoer. Op 8 juni presenteren het ATC en Bits&Chips een breed opgezette themadag rondom het thema informatietechnologie voor alles wat beweegt en laat bewegen. Op de themadag geven een dertigtal sprekers hun visie op dit sterk veranderende, maar ook weerbarstige speelterrein. Sprekers zijn afkomstig van bedrijven en organisaties als de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (RWS), AGI, Atos Origin, CCAR, Green Hills Software, InTraffic, Logena, LogicaCMG, Melexis, Oasis, Peek Traffic, Provincie Brabant, Rialtosoft, Rijkswaterstaat, Siemens VDO, Structon, Technolution, TNO ACTS, TU Delft, Verhaert, Vialis, Vitalec en Wind River Systems (kleine wijzigingen voorbehouden).

5 InTraffic en Atos Origin ondersteunen het event als sponsors. Voor meer informatie over het programma kunt u kijken op AGENDA Overzicht komende activiteiten Connekt Seminarprogramma Intertraffic 4-7 april Amsterdam RAI Connekt Netwerklunch 25 april Delft Round Table mei Seminar Betrouwbaarheid 22 juni TU Delft ITS World Congress 8-12 oktober ExCel London Connekt Jaarcongres november 2006 LEDEN Leden Per 1 januari van dit jaar is Vialis Funding Father van Connekt geworden en per 1 april hebben we Heijmans Infrastructuur BV als Premium Member kunnen verwelkomen. Nieuw bij Connekt als Regular Member zijn de partijen Boer & Croon, IBM Nederland, ITIS Holdings en de Provincie Utrecht. FUNDING FATHERS ECT Delta Terminal Havenbedrijf Rotterdam KPN Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat Siemens Nederland Vialis PREMIUM MEMBERS Heijmans Logica CMG RDW Schiphol Group Twynstra Gudde REGULAR MEMBERS ACIS IBAS groep Provincie Noord-Brabant ACR Logistics Benelux IBM Nederland Provincie Utrecht ANWB ICT Solutions Provincie Zuid-Holland Arriva Imtech Infra Rabobank ARS T&TT InTraffic RAI Vereniging ASTRIN ITIS Holdings Reisinformatiegroep Boer & Croon Kapsch TrafficCOM RET BOVAG Leaseplan Stadsgewest Haaglanden Capgemini Nederland Mobycon SWOV DHV MX.Advies Technolution Ecorys Nederland NAVTEQ TeleAtlas EDS Nederland NEA TNO Falkplan Andes NHTV TPA Goudappel Coffeng Peek Traffic TRAIL HTM Pon Holdings T-systems International

6 U ontvangt deze omdat u bent geabonneerd op de nieuwsbrief van Connekt. copyright Connekt Voor informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Esther de Waard,

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel.

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel. NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 1 2012 www.nm-magazine.nl Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement: We worden één organisatie Hoofdartikel Netwerkmanagement op

Nadere informatie

Verkenning elektrisch rijden

Verkenning elektrisch rijden Verkenning elektrisch rijden Deel 2: Innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010 2020 JUNI 2011 D-incert D-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Waarschuwingsdienst.nl

Waarschuwingsdienst.nl Jaaroverzicht_2009 GOVCERT.NL is het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid. Zij ondersteunt overheidsorganisaties in het voorkomen en afhandelen van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten,

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Eindrapport Sensor City Mobility

Eindrapport Sensor City Mobility TNO-rapport TNO 2014 R10629 Eindrapport Sensor City Mobility Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

NDW Jaaroverzicht 2013

NDW Jaaroverzicht 2013 Griffioenlaan 2 Postbus 24016 T 030 280 66 83 I www.ndw.nu 3526 LA Utrecht 3502 MA Utrecht E info@ndw.nu NDW Jaaroverzicht 2013 Datum: 16 juni 2014 Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Verder met NDW 5

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen 2013 Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte A. Velzen Autonome voertuigen [MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] [ Om mensen mee te krijgen in de wereld, is men altijd benieuwd naar het antwoord op de vraag: Whats in it

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie