Nieuwsbrief april 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief april 2006"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief april 2006 NIEUWSFEITEN april 2006 Nieuwsbrief Connekt april 2006 Connekt netwerklunch 25 april Eind april organiseert Connekt weer een netwerkbijeenkomst en ook dit keer hebben wij weer gekozen voor een lunchsetting. Het centrale thema van de middag zal Europese harmonisatie van beprijzing zijn. Geheel volgens traditie hebben wij voor deze lunchbijeenkomst weer twee interessante sprekers voor u op het programma staan, te weten de heer Philippe Hamet, projectleider Tolsystemen van de Europese Commissie en de heer Freddie Westman van de Swedish Road Administration, Vägverket. Wij nodigen u hierbij van harte uit om onze netwerklunch bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 25 april a.s. van tot uur op de Kluyverweg 6 te Delft. Wilt u aanwezig zijn op onze lunch en kennis nemen van Europese ontwikkelingen op het gebied van beprijzing, dan vragen wij u vriendelijk om uw aanwezigheid te bevestigen door een te sturen naar met vermelding van uw naam en adresgegevens. Commissie Van Laarhoven biedt minister Peijs rapport aan Nederlandse ondernemingen moeten nieuwe, creatieve oplossingen vinden, willen zij een internationale concurrerende supply chain tot stand brengen binnen de grenzen die de samenleving stelt aan het beslag op de fysieke infrastructuur en het milieu. Hiervoor is een innovatieplatform in het leven geroepen onder de naam Commissie Van Laarhoven, ook wel Bloemblad Logistiek genoemd. De commissie heeft zich als doel gesteld om te onderzoeken of en hoe innovatie in de supply chain de Nederlandse economische bedrijvigheid kan versterken. De Commissie heeft verder gekozen voor een globale beantwoording van de vraagstelling, vertaald in aanbevelingen om de juiste randvoorwaarden, stimulans en actieve ondersteuning voor innovatie in de Nederlandse logistiek te bereiken. Op 3 april jl. bood de Commissie Van Laarhoven, ondersteund door een groot aantal prominente vertegenwoordigers van ondernemingen, haar bevindingen aan minister Peijs aan. De Commissie is van mening dat Nederland een unieke kans heeft om haar logistieke toppositie te behouden en zelfs te versterken. Mits energiek en in samenhang opgepakt, zullen de geschetste aanbevelingen in het rapport een krachtige impuls geven om de Nederlandse supply chain de benodigde innovatiekracht te verschaffen. Door invulling te geven aan de zeven aanbevelingen van de Commissie zullen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen deze ambitie kunnen waarmaken. Wilt u meer weten over de aanbevelingen van de Commissie Van Laarhoven dan kunt u contact opnemen met Machteld Leijnse van Connekt Kennisakkoord Logistiek Tijdens de Club van Maarssen dag op 1 november vorig jaar werd het Kennisakkoord Logistiek gesloten. Dit akkoord beoogt een hogere efficiency van goederenstromen en is ondertekend door zowel minister Peijs, door verschillende hogescholen als door EVO, TLN en KNV. Hierna werd voor de periode van vier jaar het platform Kennisakkoord Logistiek opgericht, welke wordt voorgezeten door Peter van der Meij en ondersteund door Machteld Leijnse (secretaris). Het platform heeft zich als missie gesteld om een bijdrage te leveren aan het opleiden en doorontwikkelen van

2 toekomstgerichte, integrale logistici, een bijdrage te leveren aan substantiële sprong voorwaarts in logistieke kennis en het nadrukkelijker enthousiasmeren van jongeren voor het logistieke vak. De eerste voorstellen voor opleidingen en projecten worden in mei 2006 verwacht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Machteld Leijnse van Connekt Start Global System Telematics Platform voor nieuwe in-car diensten 2 maart jl. vond er bij Connekt een platformbijeenkomst plaats met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe in-car diensten. Centraal stond het creëren van een open markt met gestandaardiseerde telematica-oplossingen voor zowel de service provider als de gebruiker. Om lock-in te voorkomen zijn protocollen vastgesteld. Op dit moment worden zeven projecten getest op vijf testsites. De eerste resultaten wijzen erop dat er een platform is ontwikkeld waarin nieuwe systemen kunnen worden geïmplementeerd waardoor nieuwe ontwikkelingen op een gestandaardiseerde manier kunnen worden aangeboden. Coördinator van het Global System Telematics platform, TNO, stelt dat GST technologisch mogelijk is, maar dat de business case misschien nog wel belangrijker is. Verder zal er ook gekeken moeten worden naar het vergroten van de bandbreedtes. De uitdaging in het GST project is om de vraag- en aanbodzijde goed te matchen. Nederland moet serieuze stappen zetten door diensten op te zetten in een eigen omgeving zodat er ook een prikkel wordt gegeven aan de markt. Het GST platform moet o.a. gebruikt worden om kansrijke ideeën te identificeren en uit te werken zodat deze over de drempel getrokken kunnen worden. Op de volgende bijeenkomst op 26 april zal besproken worden hoe GST initiatieven passen binnen het huidige beleid en hoe initiatieven verder uitgebreid kunnen worden. Voorbereidingen ITS Londen 2006 Op donderdag 2 februari organiseerde ITS-NL een middagbijeenkomst ter voorbereiding van het congres in Londen. De bijeenkomst was bedoeld voor alle partijen die willen deelnemen aan de Nederlandse stand én voor partijen die een mobility showcase of een executive of special session willen organiseren. Er was volop gelegenheid om de wensen voor de stand en ideeën voor de sessies aan leden van de programmacommissie van ITS Londen voor te leggen. De voorzitter van de internationale programmacommissie, Job Klijnhout, gaf onder andere aan dat er meer dan 1000 papers voor ITS Londen zijn ingediend, waarvan 660 Europese en 58 Nederlandse. Naast een goede vertegenwoordiging in het congresprogramma zal Nederland te vinden zijn op de gelijktijdig gehouden vakbeurs met een groot nationaal paviljoen. Wilt u deelnemen met een unit aan het Nederlandse paviljoen dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. ITS-NL heeft een Londen informatiepakket samengesteld met informatie over het congrescenter ExCel, de diverse vluchtmogelijkheden van en naar Londen, hotelaccommodatie, vervoersmogelijkheden en bezienswaardigheden in Londen. Deze kunt u rechtstreeks van onze website downloaden. Voor meer informatie over deelname aan ITS Londen en de activiteiten van ITS-NL tijdens het ITS World Congress kunt u contact opnemen met Esther de Waard Leden enthousiast over eerste ITS Ledendiner Op donderdag 2 februari vond in de Lindenhof in Delft het eerste ITS Ledendiner plaats. Vanuit het netwerk is zeer enthousiast gereageerd op de avond die in het teken stond van onderlinge kennismaking. De ruim 60 aanwezige leden van de verschillende werkgroepen van ITS-NL kregen tijdens de avond volop de gelegenheid om met elkaar te netwerken. De gastsprekers van de avond Ad Bastiaansen, voorzitter Strategic Board ITS-NL en Arnold van Zyl, de nieuwe directeur van ERTICO, belichtten in hun presentaties de ITS trends en ontwikkelingen in het algemeen en de internationale samenwerking en kennisverspreiding op het gebied van ITS. Het is de bedoeling dat het ITS Ledendiner jaarlijks gaat plaatsvinden om zo de leden de gelegenheid te geven om naast de diverse werkgroepen ook in een informele setting kennis met elkaar te maken. ITS-NL organiseert seminars tijdens Intertraffic Tijdens Intertraffic Amsterdam afgelopen week organiseerde ITS-NL in samenwerking met Intertraffic diverse seminars op het Future Plaza rond thema s als verkeersmanagement, parkeren, infrastructuur en veiligheid. Het seminarprogramma richtte zich op innovatieve, veilige en duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan de optimalisatie van verkeer en vervoer. Zo bood het programma o.a. innovatieve oplossingen op het gebied van reisinformatie, netwerkmanagement, bereikbaarheid van steden, epayment en smartcard applicaties voor parkeren en openbaar vervoer, maar ook oplossingen voor verkeersveiligheid én werden er nieuwe projecten gelanceerd. Een compleet overzicht van de verschillende seminarpresentaties kunt u vinden op Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de presentaties bij te wonen of wilt u nog het een en ander nalezen dan kunt u de powerpoint presentaties later deze week van onze site downloaden. Intertraffic Amsterdam trok dit jaar maar liefst bezoekers waarvan ruim het seminarprogramma bijwoonden. Internationale CEN278 meeting in Amsterdam Op uitnodiging van de Industriegroep ITS-OV organiseerde ITS-NL eind januari in samenwerking met de gemeente Amsterdam een 2-daagse bijeenkomst voor de internationale OV standaardisatie groep CEN278. De bijeenkomst was opgezet om door middel van kennisuitwisseling met een aantal internationale OV experts en Nederlandse betrokkenen sneller te komen tot gedragen streefbeelden over hoe we in Nederland omgaan met de harmonisatie van ICT toepassingen in het openbaar vervoer. Onderwerpen van de bijeenkomst waren o.a. TRANSMODAL, het reisinformatie protocol SIRI, een stops database en Fare Management Architecture. Presentaties van de bijeenkomst zijn beschikbaar bij Paul Potters EIA geeft handboek Intermodal Transport in Europe uit In samenwerking met een groot aantal Europese mainports en vervoersbedrijven heeft de European Intermodal

3 Association (EIA) een handboek Intermodal Transport in Europe samengesteld. Het geeft inzicht in alle aspecten van intermodaal transport, van productie en technologie tot de verschillende markten en beleidskwesties en beschrijft Intermodalisme van A tot Z. Het handboek is geschreven voor iedereen die zich bezighoudt met intermodal transport zoals de logistieke sector, transporteurs, overheden, beleidsmakers, toeleveranciers van de transportmarkt, financiële instellingen, consultants, onderzoeksinstellingen en studenten. Het is te bestellen via de site Zomercursus UITP Succesvolle marketing tools kunnen veelbetekenend zijn voor de groei van personenvervoer en leiden veelal tot een betere benutting van het huidige netwerk. Dat is een feit. Vandaag de dag erkennen alle OV bedrijven en overheden de voordelen van marketing en maken ook gebruik van verschillende marketing tools. Het gebruik van strategische marketing en communicatie tools zijn echter niet vanzelfsprekend. Om die reden organiseert de UITP van 29 juni - 2 juli een marketing zomercursus in het Zwitserse Fribourg. Het uitgebreide programma behandelt alle marketing strategieën, PR/communicatie, megatrends en marketing management in relatie tot marketing in openbaar vervoer maar biedt ook ruimte voor ontspanning in de omgeving van Fribourg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Boulanger van de UITP of kunt u kijken op ww.uitp.com. Nieuw vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer Begin dit jaar kon u kennismaken met een nieuw vakblad over verkeer en vervoer, genaamd Netwerk Management Magazine of kortweg NM Magazine. Het blad heeft als doel een onafhankelijk platform te bieden voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied netwerk- management door het informeren over nieuwe ontwikkelingen, het aan de orde stellen van impasses en het faciliteren van discussies. NM Magazine wil vooral een voor- en -door platform zijn voor wegbeheerders, verkeerskundigen, portefeuillehouders, wethouders en gedeputeerden maar ook voor wetenschappers, onderzoekers, adviseurs en hard- en softwareontwikkelaars. NM Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van organisaties als: TNO, KPVV, Rijkswaterstaat, Connekt, TRAIL en CROW en diverse sponsors. Beschikt u dus over informatie wat wel eens interessant zou kunnen zijn voor de lezers van het magazine en de bezoekers van de site, stuurt u dit dan naar Maatschappelijke Sectoren & ICT Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT is een initiatief van de Rijksoverheid waarbij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met behulp van ICT centraal staat. Het kabinet legt een speciale nadruk op het aanpakken van vraagstukken in de sectoren mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg. Met het actieprogramma worden belemmeringen in deze sectoren gezamenlijk aangepakt met ICT als de verbindende schakel zodat doorbraken kunnen worden gerealiseerd in de ontwikkeling en implementatie van Innovatieve ICT-toepassingen en diensten. Mobiliteit & ICT richt zich op een betere benutting van de infrastructuur en het verminderen van de overlast en schade door onveiligheid en onvoorspelbaarheid van reistijden. Voorbeeldprojecten binnen deze actielijn zijn: - Inzet van ICT voor betere bereikbaarheid van stedelijke gebieden; - Versterking van logistiek in havens met ICT; - Verhoging van de verkeersveiligheid met ICT. Meer over dit programma kunt u vinden op: Snelle verbinding In korte tijd realiseerde Connekt, op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de verbinding tussen allerlei experts en belanghebbenden: de Stuurgroep ITS OV, de aanbestedende overheden, het programmamanagement van het Ministerie van Economische Zaken en de (tijdelijke) penvoerder van Verkeer en Waterstaat, met als doel het programma Maatschappelijke Sectoren en ICT, actie 1.1. ten behoeve van mobiliteit, een impuls te geven. Eind februari bogen de genodigden zich over de vraag hoe we ICT-toepassingen en -diensten kunnen benutten voor integrale reisinformatie in stedelijke gebieden specifiek kijkend naar actuele reisinformatie in het Openbaar Vervoer? Het werd een geslaagde bijeenkomst. Binnenkort zal het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de direct betrokkenen nader informeren over de voortgang van actie 1.1. Eranet bijeenkomst Op 13 en 14 februari vond in Helsinki de bijeenkomst plaats van het EU programma Eranet waarbij de werkgroepen ENT4 over Business Models for Data Collection and Use en ENT3 over Trans-national Architecture for Multimodal Information elkaar informeerden over de stand van zaken in de zeven betrokken landen. Nederland is voorzitter van de werkgroep Business case for collection and use. Met name op het gebied van 1. Eigendom van Data 2. Privacy 3. Verantwoordelijkheid 4. Publiek- Private Samenwerking 5. Kwaliteit 6. Opbrengsten en geldstromen blijken de deelnemers veel van elkaar te kunnen leren. 11e IFAC symposium in Delft Van 29 tot en met 31 augustus 2006 wordt in Delft het 11e IFAC Symposium on Control in Transportation Systems georganiseerd. Tijdens het symposium worden recente ontwikkelingen in het beheer van verkeers- en vervoersystemen voor weg-, rail-, lucht- en watertransport aan de orde stelt. Het symposium is bedoeld voor zowel kennisinstituten, overheden, adviesbureaus als marktpartijen. Als betrokken lid van het nationaal organisatiecomité kunnen wij u melden dat de ruim 120 ingediende papers nu onder review zijn en dat medio april de Acceptance en Second Announcement worden uitgestuurd. Meer informatie kunt u vinden op

4 Leren van andere sectoren bij Seminar Betrouwbaarheid 22 juni 2006 Wat kunnen we leren over vraagstukken over betrouwbaarheid binnen en tussen de verschillende sectoren? Hoe is de wetenschap hierbij betrokkenen? En wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Om antwoord te geven op die vragen en meer vindt op donderdag 22 juni 2006 een groot seminar over betrouwbaarheid van infrastructuren plaats. Het seminar dat plaatsvindt op het terrein van de TU Delft is een gezamenlijk initiatief van het Connekt/NWO Stimuleringsprogramma Verkeer en Vervoer, Next Generation Infrastructures (NGI) en Transition to Sustainable Mobility (Transumo). Maar liefst drie subprogramma s van Connekt/NWO, te weten TSL, AMICI en PITA zijn hier bij betrokken. Meer informatie over het seminar is te vinden op: Versterking van de kennisinfrastructuur Binnenkort verschijnt het Jaarverslag 2005 van het Connekt/NWO Stimuleringsprogramma Verkeer en Vervoer met in een notendop de vorderingen van de onderzoeken PITA, AMICI, MD-PIT, Railway Stations, BAMADAS en TSL. Ontwikkelingen waarvan u zeker op de hoogte moet zijn. Bestel (gratis) een exemplaar door een te sturen naar Graag met vermelding van Jaarverslag 2005 Connekt/NWO. EIRAC meetings 29 en 30 maart Als vervolg op de overhandiging van de Strategic Intermodel Research Agenda (SIRA) aan de Europese Commissie op 14 december 2005 (zie vorige nieuwsbrief), werden op 22 en 23 maart een aantal EIRAC Workshops georganiseerd. Doel van de workshops was het prioriteren en concretiseren van de onderwerpen uit de SIRA, met betrekking tot het implementatietraject. Gedurende deze twee dagen stelden de werkgroepen Logistiek, Security en Interoperability gezamenlijk een 12-tal documenten op. Ieder document beschrijft een onderwerp uit de SIRA met daarin een probleemdefinitie, onderzoeksvragen, verwachte uitkomsten, omvang van de benodigde investering en timing. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de documenten en worden de laatste bijdragen verzameld. Deze zullen als input dienen voor de werkgroepen Education &Training en Socio-Economics. De EIRAC wordt gefaciliteerd door het Europese consortium CEASAR waar Connekt deel van uitmaakt. Connekt geeft leiding aan het implementatietraject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle de Bruin EU Meeting Intelligent Car 23 februari Brussel In het kader van het i2010 programma voor slimmer, veiliger en schoner vervoer vond op 23 februari de lancering van het Intelligent Car Initiative plaats. De dag werd geopend door Viviane Reding, Europese Commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. Onder grote belangstelling van de pers benadrukte zij het belang van verkeersveiligheid en de mogelijkheden om deze veiligheid te bevorderen. Het grootste probleem voor het doorvoeren van initiatieven voor veilig vervoer vindt Reding de langzame opname van technologieën in de markt. De lange implementatietijd wijt Reding aan wettelijke en institutionele barrières, de competitiviteit van de vervoersector, de kosten die met de technologieën gemoeid zijn en het gebrek aan interesse van de consumenten vanwege het gebrek aan informatie. In de komende jaren zal er veel geld gestoken worden in onderzoek om publiekprivate samenwerking tussen de EU, nationale overheden en industrie te bevorderen. Op de dag was er ook de mogelijkheid om de nieuwste in-car veiligheidsapplicaties te bekijken. In totaal waren 21 auto s, 3 trucks en 8 simulators te bezichtigen; allen uitgerust met de nieuwste ICT veiligheidsmogelijkheden. De demonstraties richtten zich op bekras functies, lane-keeping systemen, nachtcamera systemen, voertuig-voertuig communicatie, bestuurderdetectie, digital mapping, bescherming van voetgangers en natuurlijk ecall. Marktconsultatie Anders Betalen voor Mobiliteit van start Bij de besluitvorming rond de invoering van de kilometerprijs wil het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met behulp van het bedrijfsleven tot een betrouwbare inschatting van de kosten en prestaties van het systeem van beprijzen komen. Via de zogenoemde kostenmonitor worden kabinet en Kamer worden geïnformeerd. Graag wil Connekt u wijzen op de mogelijkheid uw organisatie te laten registreren als gesprekspartner van het Ministerie in het kader van de kostenmonitor - een marktconsultatie - van het project Anders betalen voor Mobiliteit. Het doel van deze marktconsultatie is om met de hulp van marktpartijen een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die bepalend zijn voor de kosten van het systeem van beprijzen zoals dat in Nederland mogelijk zal worden ingevoerd. Met de marktconsultatie wordt het bedrijfsleven gevraagd om inzicht te geven in de kosten, haalbaarheid en risico s voor (onderdelen van) de kilometerprijs, waar men als marktpartij achter kan staan. De marktconsultatie is geen aanbesteding maar slechts een consultatieronde die losstaat van een eventuele aanbesteding. De marktconsultatie zal plaatsvinden in twee fasen, te weten een registratie/presentatie en een verdieping ten aanzien van specifieke onderdelen van de kostenmonitor. Meer informatie over de marktconsultatie vindt u op IT in automotive en vervoer - 8 juni, Evoluon in Eindhoven De die-hard ontwikkelaars van embedded, informatie- en motormanagementsystemen in de automotive-industrie in contact brengen met de wereld van de infrastructuur. Dat doel stelde het ATC en de redactie van het nieuwsmagazine Bits&Chips zich bij het opzetten van het event IT in automotive en vervoer. Op 8 juni presenteren het ATC en Bits&Chips een breed opgezette themadag rondom het thema informatietechnologie voor alles wat beweegt en laat bewegen. Op de themadag geven een dertigtal sprekers hun visie op dit sterk veranderende, maar ook weerbarstige speelterrein. Sprekers zijn afkomstig van bedrijven en organisaties als de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (RWS), AGI, Atos Origin, CCAR, Green Hills Software, InTraffic, Logena, LogicaCMG, Melexis, Oasis, Peek Traffic, Provincie Brabant, Rialtosoft, Rijkswaterstaat, Siemens VDO, Structon, Technolution, TNO ACTS, TU Delft, Verhaert, Vialis, Vitalec en Wind River Systems (kleine wijzigingen voorbehouden).

5 InTraffic en Atos Origin ondersteunen het event als sponsors. Voor meer informatie over het programma kunt u kijken op AGENDA Overzicht komende activiteiten Connekt Seminarprogramma Intertraffic 4-7 april Amsterdam RAI Connekt Netwerklunch 25 april Delft Round Table mei Seminar Betrouwbaarheid 22 juni TU Delft ITS World Congress 8-12 oktober ExCel London Connekt Jaarcongres november 2006 LEDEN Leden Per 1 januari van dit jaar is Vialis Funding Father van Connekt geworden en per 1 april hebben we Heijmans Infrastructuur BV als Premium Member kunnen verwelkomen. Nieuw bij Connekt als Regular Member zijn de partijen Boer & Croon, IBM Nederland, ITIS Holdings en de Provincie Utrecht. FUNDING FATHERS ECT Delta Terminal Havenbedrijf Rotterdam KPN Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat Siemens Nederland Vialis PREMIUM MEMBERS Heijmans Logica CMG RDW Schiphol Group Twynstra Gudde REGULAR MEMBERS ACIS IBAS groep Provincie Noord-Brabant ACR Logistics Benelux IBM Nederland Provincie Utrecht ANWB ICT Solutions Provincie Zuid-Holland Arriva Imtech Infra Rabobank ARS T&TT InTraffic RAI Vereniging ASTRIN ITIS Holdings Reisinformatiegroep Boer & Croon Kapsch TrafficCOM RET BOVAG Leaseplan Stadsgewest Haaglanden Capgemini Nederland Mobycon SWOV DHV MX.Advies Technolution Ecorys Nederland NAVTEQ TeleAtlas EDS Nederland NEA TNO Falkplan Andes NHTV TPA Goudappel Coffeng Peek Traffic TRAIL HTM Pon Holdings T-systems International

6 U ontvangt deze omdat u bent geabonneerd op de nieuwsbrief van Connekt. copyright Connekt Voor informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Esther de Waard,

Verbinding in mobiliteit

Verbinding in mobiliteit Verbinding in mobiliteit Connekt, een internationaal gericht netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, verbindt partijen en verspreidt informatie om te komen tot duurzame en betrouwbare mobiliteit

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Programma Brussels Club 18 en 19 november

Programma Brussels Club 18 en 19 november Programma Brussels Club 18 en 19 november Dag 1: Dinsdag 18 november Heenreis naar Brussel op eigen gelegenheid 13.00-13:30 Inloop met lunch 13.30-14:00 Welkom PBLQ, Evert-Jan Mulder 14.00-15:30 Intelligent

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015 CO2 prestatieladder Belanghebbenden en communicatieplan 2015 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28-02-2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02-03-2012 Marije de Vreeze Consistentie

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

OV-Café: Betalen in het OV 3.0

OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Programmaboekje OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Hoe gaan we in de toekomst betalen in het OV? Datum: Vrijdag 26 september 2014 13.45-17.00 Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem Programma 13:15

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

YOUR FUTURE WORLD new media technologies

YOUR FUTURE WORLD new media technologies new media technologies 12 JUNI 2007 LOCATIE HAAGSE HOGESCHOOL 10.00-17.00 new media technologies De ontwikkelingen in de multimedia gaan sneller dan wij ons tien jaar geleden konden voorstellen. Met name

Nadere informatie

Griffienieuws (vakantie-editie) nr.29

Griffienieuws (vakantie-editie) nr.29 Griffienieuws (vakantie-editie) nr.29 Datum 8 augustus 2012 Besluitenlijsten en verslagen In verband met de vakantieperiode zijn er de komende weken geen nieuwe publicatielijsten en besluitenlijsten van

Nadere informatie

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Rikkert de Kort Senior adviseur goederenvervoer 13 juni 2012 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN. www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR

17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN. www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR 17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR Slim verbinden is het thema van InfraTech 2017 in Ahoy Rotterdam. Letterlijk en figuurlijk.

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Vanuit de topsector Logistiek wordt er voor de logistieke markt ruimte gecreëerd om te ondernemen, te investeren en te exporteren.

Vanuit de topsector Logistiek wordt er voor de logistieke markt ruimte gecreëerd om te ondernemen, te investeren en te exporteren. Vanuit de topsector Logistiek wordt er voor de logistieke markt ruimte gecreëerd om te ondernemen, te investeren en te exporteren. Er ontstaat weer vraag en de logistieke professional heeft behoefte aan

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL Vlaams Instituut voor de Logistiek Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL VIL missie Van Vlaanderen een duurzame en innovatieve logistieke topregio in Europa maken 1 VIL Structuur VIL Innovatieplatform

Nadere informatie

Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016. Bo Boormans 17 februari 2016

Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016. Bo Boormans 17 februari 2016 Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016 Bo Boormans 17 februari 2016 Twee vragen vooraf: Wat is de gemiddelde wachttijd voor autoverkeer bij VRI s in de avondspits in de winnende regio? Groen: minder dan

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agenda 1. Business en IT Uitdagingen Logistiek 2. Oplossingen? 3. De

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam

Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam Ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe design studio. Gastsprekers: Peter Wijnands

Nadere informatie

IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk. De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013.

IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk. De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013. IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013. Florien van der Windt Ministerie van Infrastructuur en Milieu 9 april 2015 Toekomstperspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 2009 Ledengids

Jaarverslag 2008 2009 Ledengids Jaarverslag 2008 Over Connekt Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het

Nadere informatie

Persbericht. E-Race competitie leidt tot samenwerking in de Lage Landen

Persbericht. E-Race competitie leidt tot samenwerking in de Lage Landen Persbericht E-Race competitie leidt tot samenwerking in de Lage Landen Wat: E-Racing Meet&Match NL-BE, een inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en industrie in Nederland en België Waar:

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Het Jaar van de Ruimte

Het Jaar van de Ruimte meets Het Jaar van de Ruimte Het Vastgoedsymposium Informatiebrochure Vrijdag 4 december 2015 Utrecht, Nederland Voorwoord Stichting Hèt Vastgoedsymposium is een samenwerkingsverband tussen de drie academische

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

De juiste route! Directe invloed op digitale route adviezen. Praktijkcase Roermond. Workshop:

De juiste route! Directe invloed op digitale route adviezen. Praktijkcase Roermond. Workshop: Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. Welkom! 1 Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. Workshop De juiste Route! Hilversum, 21 november 2008 2 Workshop: De juiste route! Directe invloed op

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Samenspraakplan Innovatieve aanbesteding verlichting

Samenspraakplan Innovatieve aanbesteding verlichting Samenspraakplan Innovatieve aanbesteding verlichting Stap 1 Deelnemers kernteam Samenspraak - Senior projectmanager: Irmo Kaal - Projectmanager: Annemarie Totté - Senior beleidsontwikkelaar/-adviseur:

Nadere informatie

Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility

Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility Datum: dinsdag 26 maart 2013 Tijd: 17:30 22:00 uur Locatie: AutomotiveCampusNL, Helmond SAMENVAT TING Het is geen vraag meer of het voertuig

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties zien

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

FAST. SMART Cities - SMART systems. Cornelis van Bemmel 12 May 2015

FAST. SMART Cities - SMART systems. Cornelis van Bemmel 12 May 2015 FAST SMART Cities - SMART systems Cornelis van Bemmel 12 May 2015 Inhoud Smart Cities Groene golven Aanleiding FAST FAST onder de motorkap Toepassingen Toekomst Conclusie 2 SMART Cities In een slimme stad

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Bijlage 1 Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Vergadering van 7 juli Sociale innovatie Gesproken over sociale innovatie. Er is een eerste gesprek geweest tussen leden van de

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Praktische lessen: Nieuwe vrienden

Praktische lessen: Nieuwe vrienden Praktische lessen: - Betrek partijen uit de exploitatiefase en koppel vastgoed, gebruik en stromen vroegtijdig. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor kostenbesparing en verduurzaming; - Zet bij stedelijke

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Klimaatavond Eindhoven Klimaatavond Eindhoven

Duurzame mobiliteit in de stad Klimaatavond Eindhoven Klimaatavond Eindhoven Duurzame mobiliteit in de stad TNO Sustainable Transport & Logistics 2 Inhoud De uitdaging Veel om uit te kiezen: het palet aan mogelijke oplossingen Niet of-of maar en-en: bijdragen van heel veel oplossingen

Nadere informatie

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Project 'c,mm,n 2.0 op de AutoRAI 2009 Ontwikkeling en Communicatie'

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Project 'c,mm,n 2.0 op de AutoRAI 2009 Ontwikkeling en Communicatie' Bijlage 1: Voortgangsrapportage Project 'c,mm,n 2.0 op de AutoRAI 2009 Ontwikkeling en Communicatie' Transumo 1 februari 2009 1 Inleiding: c,mm,n 2.0 komt eraan C,mm,n 2.0 (www.cmmn.org) is een initiatief

Nadere informatie

STARTDOCUMENT. 1. De kracht van samenwerking. 2. Waarom een NWP

STARTDOCUMENT. 1. De kracht van samenwerking. 2. Waarom een NWP STARTDOCUMENT 1. De kracht van samenwerking Deltalinqs Energy Forum, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Eemsmond, Energy Valley, Stichting Zero Emissie Busvervoer, RAI Platform

Nadere informatie

Projectplan c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009. 1. Inhoud en relevantie van het project

Projectplan c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009. 1. Inhoud en relevantie van het project Algemene gegevens Naam project: Project c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009 Startdatum: 1 september 2008 Einddatum: 1 september 2009 Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 370.000 Cofinanciering totaal: (minimaal)

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina Nieuwe ICT exportmarkten kostenbesparing innovatie Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina 1. Missie naar Palestina Van 6 tot 8 december 2013 vond een economische missie naar Palestina

Nadere informatie

Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven

Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven Programma Aan de slag met innovatiegericht inkopen Maandag 4 november 2013 ConferenceCenter The Strip High Tech Campus 1, Eindhoven Programma aan de slag met innovatiegericht inkopen Overheden maken kennis

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Technology Matchmaking. Wie zijn wij. Kernteam. 7 juli 2014

Technology Matchmaking. Wie zijn wij. Kernteam. 7 juli 2014 7 juli 2014 Technology Matchmaking Wie zijn wij Het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie organiseert al ruim 10 jaar internationale technologie missies. Het doel van deze missies is om

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg.

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg. Asset 1 van 5 Groei en benut kansen. ERP voor uw branche Gepubliceerd op 10 march 2014 Branche-specifieke events met als invalshoek: hoe een ERP systeem groei stimuleert en kansen creëert. U wilt verder

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager agendapunt : B-3 vergaderdatum : 3 september 2015 onderwerp : BO MIRT najaar 2015 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Nadere informatie

congres taal in bedrijf 2011

congres taal in bedrijf 2011 Vlaams-Nederlands meerjarenprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie uitnodiging congres taal in bedrijf 2011 Dinsdag 29 november 2011 Concert- en congresgebouw De Doelen Rotterdam congres

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op?

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op? NKL Seminar Ecomobiel Kennisdeling Wat levert het op? Den Bosch - 7 oktober 2015 Seminar NKL Programma Welkom Introductie Presentatie NKL en Interactie Projecten NKL - stand van zaken - resultaten Pitch

Nadere informatie