Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars."

Transcriptie

1 Bedrijfsnaam T.a.v. voorletters Achternaam Adres Postcode PLAATS Postcode Contractbeheer Ons Kenmerk 26 september 2014 Zorgovereenkomst Farmacie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2014 verandert het beleid ten aanzien van farmaceutische spoedzorg. Om de beschikbaarheid van spoedeisende zorg door dienstapotheken te waarborgen wordt de farmaceutische spoedzorg per 1 januari 2014 bij de dienstapotheken ingekocht. Wel blijft de openbare apotheek jegens de verzekeraars verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van farmaceutische spoedzorg. De openbare apotheken dienen dan ook met de dienstapotheken in een schriftelijke overeenkomst de dienstwaarneming en het beschikbaar stellen van medicatiegegevens vastgelegd te hebben. In de zorgovereenkomst farmacie 2014 is geen tarief opgenomen voor de ANZ-prestaties. Indien door beperkte geografische bereikbaarheid of andere valide omstandigheden (te bepalen door Multizorg VRZ) geen samenwerking mogelijk is tussen de openbare apotheek en een dienstapotheek, zullen alsnog de ANZ-prestaties ingekocht worden bij de openbare apotheek. Hiervoor dient de openbare apotheek contact op te nemen met de afdeling contractbeheer. Zorgovereenkomst 2014 Bij de totstandkoming van deze overeenkomst hebben wij getracht rekening te houden met uw wensen als zorgaanbieder. Dit hebben wij gedaan door over de hoofdlijnen van ons inkoopbeleid en de vertaling hiervan in bijgaande overeenkomst in overleg te treden met uw beroepsvereniging. Bij de zorgovereenkomst Farmacie 2014 ontvangt u: Overzicht contactpersonen per zorgverzekeraar Bijlage 1 Overzicht deelnemende zorgverzekeraars Bijlage 2 Prijslijst prestaties farmaceutische zorg Bijlage 3 Toelichting farmaceutische zorg prestaties Bijlage 4 Methodiek vergoedingenbeleid generieke geneesmiddelen Daarnaast kunt u de Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) downloaden via onze website Deze vormen een integraal onderdeel van de Multizorg VRZ zorgovereenkomst en gelden voor alle Multizorg VRZ zorgovereenkomsten binnen alle zorgdossiers. De aangeboden zorgovereenkomst, inclusief de bijlage met tarieven, geldt voor de basisverzekering van de genoemde zorgverzekeraars. Lorentzlaan MX IJsselstein Postbus AB IJsselstein Tel. (030) Fax (030) Bankrekening NL71RABO KvK Utrecht btw nr. NL B01

2 Deelnemende verzekeraars Onderstaande zorgverzekeraars vallen onder de zorgovereenkomst: ONVZ Zorgverzekeraar HollandZorg VvAA zorgverzekering Salland verzekeringen PNOzorg Energiek De Amersfoortse Verzekeringen Aevitae (ASR Ziektekosten) Ditzo Zorgverzekering IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) BeterDichtbij Caresco (ASR Ziektekosten) Declaraties De declaraties kunt u rechtstreeks (via VECOZO) indienen bij de betreffende zorgverzekeraar. Voor de contactpersonen voor het declaratieverkeer bij de zorgverzekeraars verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. Uw reactie In het kader van transparantie vinden de verzekeraars binnen Multizorg VRZ het belangrijk om hun verzekerden vanaf 1 november 2013 te kunnen informeren over welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn en welke niet. Indien u akkoord gaat met de zorgovereenkomst vragen wij u om de praktijkgegevens te controleren en waar nodig direct te wijzigen via het VECOZO-portaal of via Vektis. Wij vragen u binnen 14 dagen de zorgovereenkomst te ondertekenen en te retourneren. Wanneer wij per 21 november 2013 geen ondertekend exemplaar van u retour hebben ontvangen, zullen wij de aangeboden zorgovereenkomst intrekken. Geen zorgovereenkomst Indien u geen zorgovereenkomst sluit met Multizorg VRZ, zal de verzekerde conform zijn polisvoorwaarden een vergoeding krijgen. Het is mogelijk dat de verzekerde dan een lagere vergoeding van kosten voor farmacie krijgt dan de tarieven uit de aangeboden zorgovereenkomst. Daarnaast zal uw praktijk nergens worden vermeld als gecontracteerde zorgaanbieder door de aangesloten zorgverzekeraars. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Contractbeheer van Multizorg VRZ via nummer (030) of via Wij vertrouwen op een prettige samenwerking. Met vriendelijke groet, Multizorg VRZ B.V. I.C. Castricum Directeur a.i. Bijlagen: - Overzicht contactpersonen per zorgverzekeraar - Zorgovereenkomst farmacie 2014 met bijlagen - Antwoordenveloppe Lorentzlaan MX IJsselstein Postbus AB IJsselstein Tel. (030) Fax (030) Bankrekening NL71RABO KvK Utrecht btw nr. NL B01

3 Artikel 1 Inhoud van de zorgovereenkomst 1. Op deze zorgovereenkomst zijn tevens de Algemene Inkoopvoorwaarden Multizorg VRZ van toepassing. De zorgaanbieder verklaart een exemplaar van deze inkoopvoorwaarden te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen. 2. De volgende bijlagen maken deel uit van deze zorgovereenkomst: Bijlage 1: Overzicht deelnemende zorgverzekeraars Bijlage 2: Prijslijst prestaties farmaceutische zorg 2014 Bijlage 3: Toelichting farmaceutische zorg prestaties Bijlage 4: Methodiek vergoedingenbeleid generieke geneesmiddelen Artikel 2 Definities Verstaan wordt onder: a. AIP Apotheekinkoopprijs, zoals vermeld in de toepasselijke G-standaard van Z-index B.V. b. Apotheek De ruimte van waaruit zorg verleend wordt. c. Farmacotherapeutische rationaliteit De behandeling van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en de effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die tevens het meest economisch is voor de zorgverzekeraars en de verzekerden. d. Inkoopkanaal Een indeling naar generieke preparaten, spécialités en parallel geïmporteerde producten, grondstoffen en bereidingen zoals vermeld in de G-standaard van de Z-index. e. NZa Nederlandse Zorgautoriteit. f. PRK-cluster Een door de Stichting Farmaceutische Kengetallen opgesteld cluster bestaande uit artikelverpakkingen van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte, dezelfde farmaceutische toedieningsvorm en toedieningsweg en wanneer van toepassing met dezelfde hulpstoffen. g. Vergoedingslimiet De maximale vergoeding die geldt voor een geneesmiddel uit inkoopkanaal 2, dat is opgenomen in een door Multizorg VRZ aangewezen PRK cluster. h. WMG-geneesmiddelen Geneesmiddelen die vallen onder de werkingssfeer van de geldende prestatiebeschrijvingbeschikking voor apothekers van de NZa. Artikel 3 Zorg De zorgaanbieder verleent aan de verzekerden van de zorgverzekeraars farmaceutische zorg zoals omschreven in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering. Artikel 4 Toestemming 1. Voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraars is vereist voor de zorg genoemd in bijlage 2 bij de Regeling zorgverzekering. De geneesmiddelen waarvoor dit betreft zijn opgenomen in de reglementen farmaceutisch zorg van de zorgverzekeraars. De reglementen zijn te raadplegen op de website Pagina 1 van 8

4 2. De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat de verzekerde binnen 15 werkdagen na ontvangst van een ingevulde machtiging geïnformeerd wordt over de beslissing al dan niet toestemming te verlenen. Voor spoedeisende gevallen wordt een versnelde procedure gehanteerd (telefonisch/fax/ ). Indien door overmacht niet kan worden voldaan aan deze procedure en verder uitstel niet in het belang van de verzekerde is, kan de zorgaanbieder voor rekening van de zorgverzekeraar - in afwachting van de beslissing op het verzoek tot toestemming - zonder dat de machtiging is verleend, farmaceutische zorg leveren voor een periode van maximaal 15 dagen. 3. Als de zorgaanbieder twijfelt aan de farmacotherapeutische rationaliteit van een voorschrift voor magistrale bereiding, gaat de zorgaanbieder niet tot terhandstelling over, voordat hij met de zorgverzekeraar heeft overlegd over de terhandstelling en de verstrekking dan wel vergoeding daarvan. Artikel 5 Praktijkvoering Indien de zorgaanbieder niet tevens de gevestigd apotheker is, zal de zorgaanbieder er zorg voor dragen dat er een apotheker als gevestigd apotheker wordt aangesteld en als zodanig wordt ingeschreven in het register van gevestigde apothekers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Artikel 6 Kwaliteit en doelmatigheid 1. De zorgaanbieder verleent zorg overeenkomstig de Nederlandse Apotheek Norm (NAN), het Professioneel Statuut Openbaar Apotheker en Ziekenhuisapotheker van de KNMP. 2. De zorgaanbieder voorziet andere zorgaanbieders van informatie over de door de zorgaanbieder verleende farmaceutische zorg. Deze informatie dient bij voorkeur elektronisch beschikbaar te zijn en is ook buiten openingsuren te raadplegen. 3. De zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan gespreksgroepen met voorschrijvers over farmacotherapie (Farmaco Therapeutisch (Transmuraal) Overleg, FT(T)O). 4. Zorgaanbieder handelt naar en informeert de verzekerden over het vergoedingenbeleid van aangesloten zorgverzekeraars van Multizorg VRZ conform de zorgovereenkomst en bijbehorende bijlagen. 5. De zorgaanbieder spant zich in om substitutie van geneesmiddelen te bevorderen en resubstitutie tegen te gaan. 6. De zorgaanbieder verleent de zorgprestaties conform de vigerende beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg en de richtlijnen benoemd in bijlage 3 Toelichting farmaceutische zorg prestaties. 7. De frequentie van de af te leveren geneesmiddelen zijn opgenomen in de reglementen farmaceutisch zorg van de zorgverzekeraars. De reglementen zijn te raadplegen op de website Artikel 7 Waarneming De zorgaanbieder draagt buiten de reguliere openingstijden van de apotheek zorg voor een voor het publiek kenbare dienstregeling voor spoedeisende farmaceutische zorg. Artikel 8 - Aansluiting op en gebruik van het Service Centrum Zorgcommunicatie (SCZ) voorheen genoemd Landelijk SchakelPunt (LSP) De zorgverzekeraar stimuleert en ondersteunt de realisatie van de benodigde infrastructuur voor elektronische uitwisseling van (medische) informatie van patiënten. De zorgaanbieder spant zich in om deze informatie via elektronische weg met andere zorgaanbieders uit te wisselen. De zorgaanbieder kan zich rechtstreeks dan wel via een regionale communicatiedienst aansluiten bij de landelijke communicatiedienst. Bij de elektronische uitwisseling van gegevens houdt de zorgaanbieder zich aan de voor zijn beroepsgroep vastgestelde standaarden (te raadplegen via Nictiz) en neemt hij de regels die gelden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in acht. De zorgaanbieder is zich ervan bewust dat in de toekomst de rechtstreekse dan wel indirecte aansluiting op de landelijke communicatiedienst niet meer vrijblijvend is. Pagina 2 van 8

5 Artikel 9 Honorering WMG-geneesmiddelen uit inkoopkanaal 2 in aangewezen PRK-cluster 1. De vergoeding van de inkoopkosten van WMG-geneesmiddelen uit inkoopkanaal 2 binnen de aangewezen PRK-clusters bestaat uit maximaal de vergoedingslimiet binnen het desbetreffende PRK-cluster. 2. De vergoeding komt overeen met de AIP van de, op het moment van terhandstellen, actuele G-standaard van Z-index 3. Op alle geneesmiddelen uit inkoopkanaal 2 vindt geen clawback plaats. 4. De zorgverzekeraars stellen de vergoedingslimiet vast op basis van het referentiemiddel binnen het PRK-cluster waarbij ten minste twee generieken beschikbaar zijn met een prijs onder het vergoedingslimiet van 105%. De vergoedingslimiet wordt bepaald op basis van de G-standaard van oktober Multizorg VRZ publiceert maandelijks de vergoedingslimieten op haar website. 6. Multizorg VRZ kan nieuwe vergoedingslimieten vaststellen of PRK-clusters uitschakelen of toevoegen. Artikel 10 Honorering overige WMG-geneesmiddelen 1. De vergoeding van de inkoopkosten van de overige WMG-geneesmiddelen, vallend in de inkoopkanalen behalve inkoopkanaal 2 komt overeen met de AIP van de op het moment van terhandstellen, actuele G-standaard van Z-index. 2. Op de in lid 1 bepaalde vergoeding vindt een aftrek plaats van 5,8 % met een maximum van 6,00 per declaratieregel voor de inkoopkanalen 1 en 3 t/m 6. Artikel 11 - Honorering buiten-wmg geneesmiddelen 1. De vergoeding voor zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch gebruik bestaat uit, op het moment van terhandstellen, de actuele AIP verhoogd met een toeslag van 15%. 2. De vergoeding van voedingspreparaten (productgroep VO) bestaat uit de, op het moment van terhandstellen, actuele AIP verhoogd met een toeslag van 2%. Artikel 12 - Declaraties overhevelingsmiddelen De overheid heeft besloten per 1 januari 2014 geneesmiddelen binnen de groep fertilileitshormonen over te hevelen van de extramurale aanspraak farmaceutische zorg naar de ziekenhuisaanspraak geneeskundige zorg. In dit kader worden deze preparaten vanaf deze datum niet meer vergoed aan de openbare apotheek. Artikel 13 - Honorering Prestaties Farmaceutische Zorg 1. Voor de prestaties terhandstelling van een UR-geneesmiddel, eerste terhandstellingsgesprek, instructie UR-geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel en medicatiebeoordeling chronisch URgeneesmiddelengebruik, gelden de in bijlage 2 genoemde tarieven. 2. Voor de prestaties: a. voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep; b. advies farmaceutische zelfzorg; c. advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis; d. advies ziekterisico bij reizen; e. onderlinge dienstverlening; f. facultatieve prestatie vindt geen vergoeding plaats. Pagina 3 van 8

6 3. De farmaceutische zorg met betrekking tot de farmaceutische begeleiding van verzekerden in verband met opname in het ziekenhuis, polikliniekbezoek en ontslag uit het ziekenhuis zoals medisch specialisten plegen te bieden wordt zowel in de eerste als in de tweede lijn uitgevoerd. De vergoeding voor de daartoe behorende prestaties farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek en farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis geldend voor de eerste lijn, zijn verdisconteerd in de tariefstelling van de prestatie terhandstelling van een UR-geneesmiddel. Om dit beleid te kunnen evalueren is het noodzakelijk om de uitvoeringsfrequentie van de prestaties inzichtelijk te maken. Deze prestaties kunnen derhalve gedeclareerd worden tegen een administratief tarief van 0,01. Artikel 14 - Materiële controle In aanvulling op artikel 12 Materiële controle zoals opgenomen in de Algemene Inkoopvoorwaarden Multizorg VRZ gelden de volgende bepalingen: 1. De zorgaanbieder zal declaraties die door de zorgverzekeraar zijn teruggevorderd op grond van geconstateerde ondoelmatige zorg dan wel onterechte declaraties niet alsnog in rekening brengen bij de verzekerde. 2. De zorgaanbieder dient een declaratie waarvan op grond van een materiële controle is vastgesteld dat deze moet worden gecorrigeerd zelf te corrigeren binnen een termijn van één maand. 3. Indien de zorgaanbieder niet binnen de hiervoor genoemde termijn tot correctie overgaat, zal de zorgverzekeraar de declaratie corrigeren op kosten van de zorgaanbieder. 4. Indien de ondoelmatigheid van de verleende zorg dan wel het onterecht zijn van een declaratie is vastgesteld, is de zorgaanbieder, onverminderd het bepaalde in artikel 13 van de algemene inkoopvoorwaarden, de gerelateerde onderzoekskosten van de materiële controle verschuldigd aan de zorgverzekeraar. Artikel 15 Declaratie 1. De zorgaanbieder levert declaraties voor alle deelnemende zorgverzekeraars aan via VECOZO. 2. De zorgaanbieder heeft jegens de zorgverzekeraar geen recht op voldoening van de declaratie indien en voor zover het de prestatie medicatiebeoordeling chronisch URgeneesmiddelengebruik betreft en de prestatie niet is verleend conform het bepaalde in artikel 6 lid 6. Artikel 16 Duur van de zorgovereenkomst De zorgovereenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 december Aldus in tweevoud opgemaakt te IJsselstein, 25 oktober 2013, Namens de zorgverzekeraars, Multizorg VRZ B.V., namens de zorgaanbieder, I.C. Castricum Directeur a.i. naam: functie: Pagina 4 van 8

7 BIJLAGE 1 ZORGVERZEKERAARS Farmacie Zorgverzekeraars met bijbehorende labels: ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. gevestigd te Houten ONVZ Zorgverzekeraar (Uzovi-code 0441) VvAA zorgverzekering (Uzovi-code 0408) PNOzorg (Uzovi-code 3331) ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. gevestigd te Amersfoort De Amersfoortse Verzekeringen (Uzovi-code 9018) Ditzo Zorgverzekering (Uzovi-code 3336) BeterDichtbij (Uzovi-code 3339) Eno Zorgverzekeraar N.V. gevestigd te Deventer Salland verzekeringen (Uzovi-code 7032) HollandZorg (Uzovi-code 7032) Energiek (Uzovi-code 7032) Volmachten: Aevitae B.V. gevestigd te Heerlen Aevitae (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 3328) IAK Volmacht B.V. gevestigd te Eindhoven IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8973) Caresco B.V. gevestigd te Amersfoort Caresco (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8959) Pagina 5 van 8

8 BIJLAGE 3 TOELICHTING FARMACEUTISCHE ZORG PRESTATIES In de toelichting op de zorgprestaties wordt nader omschreven waaraan de uitvoering en vastlegging van de zorgprestaties moet voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding. Prestatie 1 Terhandstelling van een UR-geneesmiddel Prestatie 1 bevat 48 deelprestaties. Een aantal combinaties van deze tarieven komen niet voor in de praktijk, afgezien bij (geautomatiseerde) vergissingen. De volgende combinaties zijn uitgesloten van declaratie: bij weekuitgiften vervalt de ANZ-toeslag; bij weekuitgiften vervalt de toeslag voor bereidingen; bij weekuitgiften vervalt de eerste uitgiftetoeslag (is prestatie 2). Conform de vigerende beleidsregel is er sprake van weekterhandstelling indien het URgeneesmiddel in gezamenlijke besluitvorming met voorschrijver en patiënt ter hand wordt gesteld in een weekdoseerverpakking voor een week of voor meerdere weken tegelijk. Declaratie van een weekterhandstelling dient plaats te vinden conform de daadwerkelijke verstrekking, doch maximaal 1 maal per week. Farmaceutische spoedzorg wordt gecentraliseerd Vanaf 1 januari 2014 verandert het beleid ten aanzien van farmaceutische spoedzorg. Om de beschikbaarheid van spoedeisende zorg door dienstapotheken te waarborgen wordt de farmaceutische spoedzorg per 1 januari 2014 bij de dienstapotheken ingekocht. Wel blijft de openbare apotheek jegens de verzekeraars verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van farmaceutische spoedzorg. De openbare apotheken dienen dan ook met de dienstapotheken in een schriftelijke overeenkomst de dienstwaarneming en het beschikbaar stellen van medicatiegegevens vastgelegd te hebben. In de zorgovereenkomst farmacie 2014 is geen tarief opgenomen voor de ANZ-prestaties. Indien door beperkte geografische bereikbaarheid of andere valide omstandigheden (te bepalen door Multizorg VRZ) geen samenwerking mogelijk is tussen de openbare apotheek en een dienstapotheek, zullen alsnog de ANZ-prestaties ingekocht worden bij de openbare apotheek. Hiervoor dient de openbare apotheek contact op te nemen met de afdeling contractbeheer van Multizorg VRZ via nummer (030) of via Prestatie 2 Eerste terhandstellingsgesprek Het gesprek bevat minimaal de punten conform de KNMP Richtlijn Ter hand stellen artikel en deze dienen vastgelegd te worden in het digitale patiëntendossier; Prestatie 2 kan enkel gezamenlijk gedeclareerd worden met de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel met uitzondering van de deelprestatie weekuitgifte. Prestatie 3 Instructie UR-geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel Prestatie 3 kan gedeclareerd worden indien sprake is van een eerste toepassing voor de patiënt of indien sprake is van een geconstateerd foutief gebruik van het UR-geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel; De indicatie voor het geven van de gebruiksinstructie wordt in het digitale Pagina 6 van 8

9 patiëntendossier vastgelegd; Prestatie 3 kan niet gedeclareerd worden in combinatie met prestatie 2 Eerste terhandstelling; Prestatie 3 kan niet gedeclareerd worden in samenhang met een ketenzorg DBC of ketenzorg contract. Daar is immers altijd de hulpmiddelgerelateerde instructie van een geneesmiddel in opgenomen. Prestatie 3 kan gedeclareerd worden ten behoeve van de inhalatie-instructie. Prestatie 4 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik De medicatiebeoordeling kan maximaal 1 x per kalenderjaar per verzekerde gedeclareerd worden én indien het voldoet aan de volgende randvoorwaarden: de beherend apotheker heeft een relevante opleiding gevolgd; er bestaat een medische of farmaceutische noodzaak; de medicatiebeoordeling is uitgevoerd volgens de vigerende beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg en de richtlijn multidisciplinaire polyfarmacie bij ouderen. De aangesloten verzekeraars van Multizorg VRZ behouden zich het recht voor om steekproefsgewijs overzichten op te vragen waarin de volgende punten zijn opgenomen: welke verzekerden hebben een medicatiebeoordeling gehad; welke interventies zijn voorgesteld; welke interventies zijn ingeregeld. Medicatiebeoordeling en eigen risico Ter bevordering van de toegankelijkheid van een medicatiebeoordeling hebben de aangesloten verzekeraars van Multizorg VRZ besloten om prestatie 4 medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik buiten het eigen risico van de verzekerden te stellen. Prestatie 5 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek De uitvoering van deze prestatie verloopt volgens de vigerende beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg. Prestatie 6 De uitvoering van deze prestatie verloopt volgens de vigerende beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg. Pagina 7 van 8

10 BIJLAGE 4 METHODIEK VERGOEDINGENBELEID GENERIEKE GENEESMIDDELEN Vergoedingenbeleid generieke geneesmiddelen in specifieke PRK-clusters Het vergoedingenbeleid van 2013 van generieke geneesmiddelen wordt voor 2014 in ongewijzigde vorm voortgezet. De vergoedingslimiet voor 2014 is gebaseerd op de G-standaard van oktober Generiek (inkoopkanaal 2) wordt ingedeeld in clusters van onderling vervangbare middelen (op basis van de prescriptiecode: PRK). Binnen het PRK-cluster wordt een referentieproduct aangewezen indien minimaal twee generieke geneesmiddelen beschikbaar zijn met een prijs onder de vergoedingslimiet van 105% van de prijs van het aangewezen referentieproduct. De vergoedingslimiet is leidend voor heel Het ter hand gestelde product wordt vergoed tegen de AIP van de G-standaard geldend voor de maand waarin de declaratie plaatsvindt. Indien deze AIP onder de gestelde vergoedingslimiet uitkomt vindt integrale vergoeding plaats. Indien deze AIP hoger is dan de vergoedingslimiet zal de vergoeding afgetopt worden. Maximaal wordt de vergoedingslimiet betaald. Onderhoud clusters en hardheidsclausule Elke maand zal beheer plaatsvinden op de lijst met vergoedingslimieten. Daarbij wordt de volgende methodiek gehanteerd: 1. Indien het referentieproduct binnen het cluster op enig moment niet meer leverbaar is via de reguliere kanalen en/of met een reguliere afleverfrequentie (zogenaamde spookartikelen ) zal het beleid worden aangepast. De vergoedingslimiet voor dat cluster zal dan worden aangepast zodat het eerstvolgende product daarvoor wordt aangewezen. 2. Een PRK-cluster kan (tijdelijk) uitgezonderd worden van het margebeleid wanneer niet wordt voldaan aan tenminste twee generieke geneesmiddelen binnen de vergoedingslimiet (zie artikel 9 lid 5 van de zorgovereenkomst). 3. Als er spécialités uit patent lopen en binnen het betreffende PRK-cluster nieuwe generieke geneesmiddelen beschikbaar komen, zal met ingang van de maand volgend op het uit patent lopen van het spécialité voor dat cluster ook een vergoedingslimiet gaan gelden. De ingestelde vergoedingslimieten worden maandelijks gepubliceerd op de website van Multizorg VRZ: Pagina 8 van 8

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 [briefnr] [datum] Zorgovereenkomst Farmacie 2013 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 2 komen overeen als volgt: Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. AIP Apotheekinkoopprijs, zoals vermeld in de toepasselijke G-standaard van Z-index B.V. b. Apotheek De ruimte van waaruit zorg

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u de zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 Zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg 2014 AGB code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u de zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg 2014 aan voor de bij Multizorg

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 [briefnr] [datum] Zorgovereenkomst verloskunde 2013 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen

Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Hulpmiddelen

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5042-02 1 januari 2012 11 augustus 2011 15 augustus 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Gedifferentiëerde WMG tarieven IR V-3-1-3

Gedifferentiëerde WMG tarieven IR V-3-1-3 Datum 15 oktober 2013 Versienummer 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5068-01 1 januari 2014 26-07-2013 31-07-2013 Volgnr. Geldig tot Behandeld door directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. Geriatrische Revalidatiezorg. Multizorg VRZ. «ANaam»

Zorgovereenkomst. Geriatrische Revalidatiezorg. Multizorg VRZ. «ANaam» AGB-code:«IPZCode_Inst» Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Multizorg VRZ en «ANaam» Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in Bijlage

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5075-03 1 januari 2015 17 december 2014 19 december 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 onbepaald directie

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5075 1 januari 2015 6 oktober 2014 9 oktober 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 onbepaald directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid CZ 2015 Farmaceutische zorg

Zorginkoopbeleid CZ 2015 Farmaceutische zorg Zorginkoopbeleid CZ Farmaceutische zorg 2015 Zorginkoopbeleid CZ 2015 Farmaceutische zorg Voorbehoud Gezien de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van farmaceutische zorg behoudt CZ zich het recht

Nadere informatie

IDEA Overeenkomst 2016 Apotheekhoudende huisarts

IDEA Overeenkomst 2016 Apotheekhoudende huisarts Apotheekhoudende huisarts A. DE ZORGVERZEKERAAR: De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren en handelend onder de naam Zilveren Kruis:< Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ 2015

Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ 2015 Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende te (3584

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Zelfstandige Behandel Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Zelfstandige Behandel Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Zelfstandige Behandel Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2015. Multizorg VRZ. «ANaam»

Zorgovereenkomst Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2015. Multizorg VRZ. «ANaam» «IPZCode_Inst» Zorgovereenkomst Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2015 Multizorg VRZ en «ANaam» ZORGOVEREENKOMST INSTELLINGEN VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) 2015 Partijen: De

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

RESULTATEN PILOT. Adviesrapport aan de NZa. Definitieve versie (2.0) Amsterdam, 26 mei 2011 Projectnummer: 37649

RESULTATEN PILOT. Adviesrapport aan de NZa. Definitieve versie (2.0) Amsterdam, 26 mei 2011 Projectnummer: 37649 RESULTATEN PILOT PRESTATIEBESCHRIJVINGEN FARMACEUTISCHE ZORG Adviesrapport aan de NZa Definitieve versie (2.0) Amsterdam, 26 mei 2011 Projectnummer: 37649 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Opdracht voor de pilot

Nadere informatie

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Vooraf Gezien de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van de farmaceutische zorg, behoudt VGZ zich het recht voor om op enig moment dit inkoopbeleid aan te

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5000-01 1 januari 2011 14 december 2010 16 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 5 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN PERSOONLIJKE VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1 en 2) voor het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 4 2. Beleid voor kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Declaratieprotocol Farmacie 2016

Declaratieprotocol Farmacie 2016 Declaratieprotocol Farmacie 2016 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum prestatie

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

OVEREENKOMST HULPMIDDELEN. Zorgverzekeraars Achmea. Apotheekhoudende huisarts

OVEREENKOMST HULPMIDDELEN. Zorgverzekeraars Achmea. Apotheekhoudende huisarts OVEREENKOMST HULPMIDDELEN Zorgverzekeraars Achmea - Apotheekhoudende huisarts OVEREENKOMST HULPMIDDELEN APOTHEEKHOUDENDE HUISARTS 2012 1 De partijen: De ZORGVERZEKERAARS die de Zorgverzekeringswet uitvoeren:

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Behandeld door Zorginkoop MCA

Behandeld door Zorginkoop MCA Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MZ/2015

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

zorginkoop. U treft daar ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de overeenkomst aan.

zorginkoop. U treft daar ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de overeenkomst aan. Tot De Friesland Zorgverzekeraar behoren: Coöperatie De Friesland U.A. (KvK 01069108), O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar U.A. (KvK 01059332), O.W.M. De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering; b. behandelrelatie: verhouding

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging en Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 3330 Aevitae (Goudse) Aevitae (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 8995 Caresco (Goudse) Caresco (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Kraam2015

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V.

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016. Definities. Algemeen. Controle verzekeringsrecht en BSN

Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016. Definities. Algemeen. Controle verzekeringsrecht en BSN Bijlage bij de overeenkomst GGZ Praktijk 2016 Definities 1. Betaalbaarstelling: Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk opdracht verstrekken aan de bank tot betaling van de declaratie

Nadere informatie

Inkoopbeleid FARMACIE 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid FARMACIE 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid FARMACIE 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ 3 2. Kwaliteitsbeleid 4 3. Inkoopwijze en procedure

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014 Ingaande 1 januari 2014 Inhoud Begrippenlijst Pagina 3 Artikel 1 Over het reglement 4 1.1 Waarom een reglement? 4 1.2 Hoe is het reglement

Nadere informatie

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en en per 23 december 2014 3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en per 07 november 2014 3344 intwente Zorgverzekeraar Nieuwe label DSW. Toegevoegd

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HULPMIDDELEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HULPMIDDELEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HULPMIDDELEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders van hulpmiddelen en de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Onderwerp Overeenkomst farmaceutische zorg RZA 2015

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Onderwerp Overeenkomst farmaceutische zorg RZA 2015 Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel: een geneesmiddel,

Nadere informatie