Externe voortgangsrapportage Werkprogramma III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III"

Transcriptie

1 Externe voortgangsrapportage Werkprogramma III September - december (inclusief jaaroverzicht rapporten en publicaties) Den Haag - 1 -

2 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting Publicaties en bijdragen aan beleidsprocessen Integrale producten en overkoepelende activiteiten Ruimtelijk beleid in verandering Het belang van clusters en netwerken voor de concurrentiepositie Verstedelijking, herstructurering en mobiliteit Klimaat en energie als transitieagenda Biodiversiteit, voedselvoorziening en ontwikkelings-vraagstukken Overig Nieuwsberichten september december Overzicht technische briefings PBL Tweede Kamer in Publicaties Integrale, thema-overstijgende producten Biodiversiteit, voedselvoorziening en ontwikkelingsvraagstukken Het belang van clusters en netwerken voor de concurrentiepositie Klimaat en energie als transitieagenda Ruimtelijk beleid in verandering Verstedelijking, herstructurering en mobiliteit Overig Bijdrage WOT

3 1 Managementsamenvatting Deze rapportage bevat de voortgang van het werkprogramma 2012 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de nadruk op de periode september december. Hiermee geven we een overzicht van de belangrijkste publicaties die het planbureau in deze periode heeft uitgebracht. Daarnaast noemen we de belangrijkste bijeenkomsten waar het PBL zijn kennis heeft ingebracht ten behoeve van beleidsprocessen en daarmee heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de politiekbestuurlijke afweging. Belangrijke highlights de afgelopen periode waren: De Balans van de Leefomgeving Sinds 2010 brengt het PBL elke twee jaar een Balans van de Leefomgeving uit. Dit jaar de tweede. In deze veelomvattende studie laat het PBL zien hoe de kwaliteit van de leefomgeving zich ontwikkelt en welke voortgang er is op de doelen voor het milieu-, natuur- en ruimtelijke beleid. De doorrekening van het regeerakkoord Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het PBL de Effecten van het Regeerakkoord VVD-PvdA geanalyseerd, voor de thema s energie & klimaat, natuur, verkeer & vervoer en Groene groei. Deze analyse bouwt voort op de analyse van de verkiezingsprogramma s in Keuzes in Kaart (CPB/PBL, 2012) en hanteert hetzelfde basispad. Het bezoek van de internationale visitatiecommissie Het PBL heeft in november een internationale visitatiecommissie van wetenschappers ontvangen onder leiding van Lea Kauppi, directeur-generaal van het Finse Milieuagentschap SYKE. Doel van de visitatie was primair om de wetenschappelijke kwaliteit van de producten en diensten van het PBL te beoordelen ( doen we de dingen goed? ). Daarnaast is ook de maatschappelijke relevantie van het werk aan de orde geweest ( doen we de goede dingen? ). In haar voorlopige resultaten schreef de commissie onder andere dat de algemene indruk van de wetenschappelijke kwaliteit van het werk PBL positief is, en een internationale benchmark voor de manier waarop het functioneert in de science-policy interface. Het definitieve visitatierapport verschijnt in februari Overzicht technische briefings In 2012 is het aantal technische briefings die het PBL heeft gegeven, of waar het PBL bij betrokken is geweest toegenomen. Een overzicht is opgenomen op pagina

4 2 Publicaties en bijdragen aan beleidsprocessen 2.1 Integrale producten en overkoepelende activiteiten Balans voor de Leefomgeving Het PBL presenteerde op 24 september 2012 de tweede Balans van de Leefomgeving. Demissionair minister Schultz van Haegen heeft deze studie, die het planbureau elke twee jaar uitbrengt, in Nieuwspoort in ontvangst genomen. In deze veelomvattende studie laat het PBL zien hoe de kwaliteit van de leefomgeving zich ontwikkelt en welke voortgang er is op de doelen voor het milieu-, natuur- en ruimtelijke beleid. De Balans bestaat naast een boek ook uit een website met achterliggende data. Op 1 oktober is de Balans per brief aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Op 4 oktober is deze publicatie in een besloten technische briefing nader toegelicht. De Tweede Kamer heeft om een kabinetsreactie op de Balans gevraagd. Deze is toegezegd. De Balans is bij meerdere ministeries gepresenteerd: onder andere op 27 september aan DGRW, op 23 oktober bij DGM&IC, en op dinsdag 6 bij DG Agro tijdens een goedbezochte lunchbijeenkomst. Op dinsdag 2 oktober is bij de directeurenlunch van IenM een presentatie verzorgd over het onderdeel bereikbaarheid van de Balans van de Leefomgeving. Analyse van de milieu- en natuureffecten van het regeerakkoord Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu heeft het PBL de milieu- en natuureffecten van Bruggen slaan Regeerakkoord VVD-PvdA geanalyseerd, en uitgebracht op 9 november. De PBL-notitie analyseert de effecten van het regeringsakkoord voor de thema s energie & klimaat, natuur, verkeer & vervoer en Groene groei en is voorlopig en indicatief van aard. Deze analyse bouwt voort op de analyse van de verkiezingsprogramma s in Keuzes in Kaart (CPB/PBL, 2012) en hanteert hetzelfde basispad. Hiermee wordt ook de consistentie gewaarborgd met de uitgangspunten voor de analyse van de budgettaire en financiële effecten van het regeerakkoord (CPB, 2012)

5 2.2 Ruimtelijk beleid in verandering Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomens op de woningmarkt een simulatie Het PBL heeft op 30 oktober de resultaten gepubliceerd van onderzoek daar de effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomens op de woningmarkt. Het reageerde daarmee op een verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat dit onderzoek in oktober 2011 heeft toegezegd aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het uitkomen van dit rapport heeft Tweede Kamerlid Voortman (Groenlinks) in Kamervragen de minister verzocht op de bevindingen uit dit rapport te reageren. Second Opinion MKBA Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CPB en PBL gevraagd om een second opinion over de MKBA RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere- Markermeer). Deze second opinion is in interactie met het de opsteller van de MKBA (Ecorys) en het projectbureau RRAAM opgesteld en op 7 november door beide planbureaus gepubliceerd. Het opstellen van de second opinion heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de MKBA. Nieuwe steden in de Randstad Op woensdag 26 september presenteerde PBL de publicatie Nieuwe steden in de Randstad; verstedelijking en suburbaniteit tijdens een symposium in architectuurcentrum Makeblijde te Houten. De publicatie is aan Vaste Kamercommissie IenM toegezonden. Op hetzelfde symposium werd ook de Atlas Nieuwe Steden gepresenteerd, waarin de plannings-, ontwerp-, en bewoningsgeschiedenis van de groeikernen beschreven wordt. Die publicatie is gemaakt door PBL en de fotograaf Theo Baart. 2.3 Het belang van clusters en netwerken voor de concurrentiepositie De ratio van ruimtelijk-economisch beleid en het topsectorenbeleid Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het PBL, in samenwerking met het CBS, op 16 november de studie De ratio van ruimtelijk-economisch beleid en het topsectorenbeleid uitgebracht. Deze studie maakt inzichtelijk waar zich de ruimtelijke concentraties van de topsectoren bevinden en welke regio s cruciaal zijn voor de topsectoren. De studie geeft aan welke regio s in Nederland cruciaal zijn voor het topsectorenbeleid, doordat daar veel vestigingen clusteren of er veel werkgelegenheid aan is verbonden. Met de informatie uit de studie weegt het Rijk af in welke regio s ze actiever beleid wil voeren. 2.4 Verstedelijking, herstructurering en mobiliteit Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte De nulmeting van de Monitor Infrastructuur en Ruimte, die het PBL op 12 oktober uitbracht, geeft de stand van zaken weer voor de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), en schetst waar mogelijk ook de ontwikkeling over de afgelopen tien jaar. Het PBL brengt de (tweejaarlijkse) monitor uit op verzoek van het minister van IenM. De monitor bestaat uit een rapport en een - 5 -

6 website (onderdeel Compendium voor de Leefomgeving). De eerste herhalingsmeting zal in het najaar van 2014 verschijnen. Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving Het PBL heeft op 20 november de studie Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving uitgebracht. De publicatie is op 20 nov aangeboden aan de Vaste Kamercommissies van EZ, FIN, BZK en IenM. Op 11 september, ruimschoots voor de publicatie van de PBL-rapport over elektrisch rijden, heeft PBL een presentatie gegeven bij de zogeheten directeurenlunch IenM. In de presentatie werden de belangrijkste conclusies van het rapport toegelicht. In een levendige discussie werd de voornaamste conclusie breed gedeeld, namelijk dat elektrisch rijden forse klimaatwinst betekent maar tegelijkertijd bij huidig voortgezet beleid op termijn de schatkist veel geld zou kunnen kosten. WLO scenario s mobiliteit Op 27 november heeft het PBL samen met het CPB tijdens een vertrouwelijke technische briefing de Vaste Kamercommissie van IenM geïnformeerd over de mobiliteitsaspecten van de (nieuwe) WLO-scenario s. Deze bijenkomst had tot doel de basiskennis van de Kamerleden op dit onderwerp te versterken, ter voorbereiding op de nota-behandeling MIRT, op 3 december. 2.5 Klimaat en energie als transitieagenda Klimaat- en energieroutekaarten naar 2050 in Noordwest Europa Op 15 oktober heeft het PBL de studie Climate and energy roadmaps 2050 in Northwestern Europe uitgebracht. Op verzoek van het ministerie van IenM vergeleek het PBL hierin de zogenaamde klimaat- en energie roadmaps van Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Delen hieruit waren al eerder gepresenteerd in internationale workshops op Clingendael (Den Haag) en in Warschau. Evaluatie voorstel Europese Commissie om tijdelijk minder CO 2 -emissierechten te veilen Op 27 november publiceerde het PBL de resultaten van een literatuurstudie onder de titel Evaluation of the European Commission s proposal to set aside emission allowances. De notitie is door de staatsecretaris IenM gebruikt ter onderbouwing van haar visie richting de Kamer. Verder is deze toegezonden aan de Commissie (DG CLIMA), het Europees Parlement, CEPS en Bruegel Instituut. Emissiereductiedoelen broeikasgassen voor 2030 Op 10 december publiceerde het PBL het rapport Greenhouse gas emission reduction targets for Dit rapport gaf aan dat een Europese emissiereductie van 40% onder het niveau van 1990 niet bij voorbaat voldoende is om de 2 graden doelstelling te halen. Een dergelijk Europees doel was de inzet van het vorige kabinet en hieruit kwam vanuit de ministeries van EL&I en IenM de vraag naar voren welke inspanning van andere landen vergelijkbaar is met zo n Europese doelstelling, rekening houdend met economische verschillen tussen landen. Ook zijn de economische gevolgen voor de EU en andere landen berekend, voor verschillende reductie-inspanningen van de - 6 -

7 rest van de wereld. De belangrijkste conclusies van dit rapport zijn samengevat in een memo naar de staatssecretaris. Website ClimateDialogue.org Het PBL, KNMI en de wetenschapsjournalist Marcel Crok hebben gezamenlijk de internetsite ClimateDialogue.org gelanceerd: een internationale blog waarop onderzoekers op uitnodiging over controversiële klimaatonderwerpen met elkaar in discussie gaan. DG-cahier Vergroening als uitdaging en kans voor de Nederlandse economie Het tweede DG-diner vond plaats op 25 september Op 19 december verscheen het verslag met als titel Vergroening als uitdaging en kans voor de Nederlandse economie. Vanwege het succes van dergelijke bijeenkomsten is besloten ook in 2013 enkele DG-diners over actuele thema s te organiseren. Kenniskamer directie Klimaat, Lucht en Geluid IenM De directie KLG van IenM heeft op 12 september een kenniskamer georganiseerd waarin beleidsmakers en kennisinstellingen (zoals PBL, TNO, CPB, ECN, RIVM, KNMI, KIM) de eerste versie van kennisvragen bespraken, (voorgezeten door Wim Derksen). Het betrof de thema s klimaatsysteem, klimaatbeleid, luchtbeleid en geluid. Dit was een heel goed en vruchtbaar initiatief. Per thema werden de concept beleidsvragen doorgenomen en besproken. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de kennisvragen zoals vastgelegd in de nieuwe Kennisagenda van IenM. Energie-akkoord onder auspiciën van SER Op 7 november startte de Regiegroep haar werkzaamheden gericht op het tot stand brengen van een nationaal energie-akkoord van werkgevers, werknemers, milieubeweging en ministeries met sterke betrokkenheid van de energieke samenleving. PBL heeft bij het tot stand brengen van dit akkoord de centrale kennisfunctie toebedeeld gekregen. Inzet is uiterlijk juni 2013 het akkoord gerealiseerd te hebben. (Looking) Back to the future: a reconstruction of historical land use and its application for global change research. Op 12 december is Kees Klein Goldewijk (PBL) gepromoveerd op de studie (Looking) Back to the future: a reconstruction of historical land use and its application for global change research. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid land die in het verleden nodig was voor landbouw de hypothese beïnvloedt dat menselijke activiteiten in de wereld leidden tot veranderingen in de CO 2 -concentraties en daardoor het klimaat. Hoe meer land per persoon de mensen gebruikten, hoe meer natuurlijke ecosystemen verdwenen en dat leverde meer broeikasgassen op. 2.6 Biodiversiteit, voedselvoorziening en ontwikkelingsvraagstukken Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU: Milieueffecten in ontwikkelingslanden Op 8 november publiceerde het PBL de studie Reform of the EU Common Agricultural Policy: environmental impacts in developing countries. In deze studie onderzoekt het PBL de belangrijkste mechanismen waardoor de hervorming van het - 7 -

8 GLB invloed zou kunnen hebben op het milieu in ontwikkelingslanden. In alle gevallen blijkt de invloed minimaal te zijn. Watervoetafdruk: bruikbaar voor duurzaamheidsbeleid? Op 17 december publiceerde het PBL de notitie Water Footprint: Useful for sustainability policies?, een studie uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Buitenlandse zaken. Het rapport heeft belangstelling gekregen vanuit de EU, OESO en NGO s. Op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal PBL dit rapport samen het rapport De voetafdruk van Nederland: hoe groot en hoe diep? uit augustus 2012 presenteren in een interdepartementaal forum, waar men de vervolgstappen voor het rijksbeleid bediscussieert. Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid Het PBL bracht op 21 december een studie uit met bovenstaande titel, waarin het onderzocht in welke mate het Nederlandse grond- en oppervlaktewater voldoet aan de doelen die het nationale waterkwaliteitsbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stellen. Deze studie is ook aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van IenM. PBL ondersteunt advies Rli over toekomst land- en tuinbouw Naar verwachting in maart 2013 zal de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een advies uitbrengen over de toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland. PBL ondersteunt de raad door een check uit te voeren op de onderliggende analyses. Een onderdeel hiervan was deelname aan een expertmeeting op 13 september. De Rli verwerkt de commentaren en mikt erop met het eindadvies de koers van het landbouwdossier van het aanstaande kabinet te beïnvloeden. PBL ondersteunt advies Rli over natuur en landschap De Rli bereidt een advies aan het Kabinet voor met betrekking tot Natuur en Landschap. In dat kader heeft de Rli het PBL gevraagd een review te geven op een aantal onderzoeken die de Rli heeft laten uitvoeren, en daarbij ook een inbreng te leveren bij de opzet en uitvoering van die onderzoeken. De bedoeling is dat de inbreng van het PBL leidt tot een optimale gebruik van bestaande kennis bij de voorbereiding van het advies van de Rli. 2.7 Overig Dorien Manting benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft mw. dr. Dorien Manting, sectorhoofd bij het PBL, benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdynamiek en Ruimtelijke Ontwikkelingen. Mw. Manting zal voor één dag per week deel uitmaken van de programmagroep Urban Geographies binnen de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsvraagstukken van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Haar onderzoek binnen deze programmagroep zal zich richten op de samenhang en wisselwerking tussen demografische veranderingen en ruimtelijke ontwikkelingen, wat goed aansluit bij het onderzoek van PBL

9 Werkprogramma 2013 In de tweede helft van 2012 heeft het PBL in overleg met de departementen de Hoofdlijnen van het werkprogramma voor 2013 opgesteld. Conceptversies zijn besproken in het DG-overleg en met de Begeleidingscommissie. Op 25 januari is het de Ministerraad zonder bezwaren of aanvullingen gepasseerd. Uitnodiging ZKH Prins Willem-Alexander en HKH Prinses Maxima Op woensdag 12 december brachten Maarten Hajer en Aldert Hanemaaijer een bezoek aan de Eikenhorst. Daarbij was ruim de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de uitdaging om de economie te vergroenen en wat dat concreet betekent voor burgers en bedrijven. Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving Op 19 december bracht het PBL Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving uit. Hierin geeft het PBL een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer, voedsel en energie. Nederland Verbeeld is bedoeld als handreiking om snel een aantal verbanden te kunnen doorgronden en tegelijkertijd als een proeve in het vinden van nieuwe, aansprekende visualiseringstechnieken. Bezoek internationale visitatiecommissie Het PBL heeft tussen november 2012 een internationale visitatiecommissie van wetenschappers ontvangen onder leiding van Lea Kauppi, directeur-generaal van het Finse Milieuagentschap SYKE. Doel van dit bezoek was om de kwaliteit van de producten en diensten van het PBL te beoordelen. In haar voorlopige resultaten schreef de commissie onder andere dat de algemene indruk van de wetenschappelijke kwaliteit van het werk PBL positief is, en een internationale benchmark voor de manier waarop het functioneert in de science-policy interface. Wel kan het proces van kwaliteitsborging verbeterd worden. In dat kader beveelt de commissie onder meer aan om een uniforme procedure voor externe reviews op te stellen en om belangwekkende resultaten en methodologische vernieuwingen vaker te verspreiden via peer-reviewed publicaties. Het definitieve visitatierapport verschijnt in februari Twitter Het PBL heeft sinds medio 2011 een eigen twitter Twitter is in 2012 een belangrijk medium geworden. Via twitter worden onze publicaties bekend bij stakeholders die wij anders wellicht niet zouden bereiken; twitter is bovendien een podium waarop deze stakeholders ons vragen stellen en van feedback voorzien. Het aantal volgers is in 2012 gestegen van naar

10 3 Nieuwsberichten september december 2012 Het PBL richt zich met zijn producten primair op het ondersteunen van de nationale en internationale besluitvorming over milieu-, natuur- en ruimtevraagstukken. Daartoe worden de rapporten verzonden naar de betrokken ministeries en de Tweede Kamer en openbaar gemaakt door plaatsing op de website. Voor een goede timing volgen we beleids- en politieke agenda s nauwlettend. Van kernproducten brengt het PBL in de regel een nieuwsbericht uit. In de maanden september tot en met december 2012 zijn er 29 Nederlandstalige en 8 Engelstalige nieuwsberichten gepubliceerd. Datum Titel Kwaliteit van water is verbeterd, maar de natuur profiteert niet Christmas and New Year greetings Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving PBL aan de slag met decentrale overheden Climate goals for 2030 in relation to 2 C target Set-aside of European CO2 emission allowances considered as a signal for further ETS reform Tijdelijk minder veilen van CO2-emissierechten is een signaal voor verdere hervorming van emissiehandel The Emissions Gap Report Elektrisch rijden goed voor milieu en leefomgeving, maar wel duur PBL, KNMI and Crok launch Climate Discussion platform Climate Dialogue PBL, KNMI en Crok lanceren website Climate Dialogue Regeerakkoord slaat ook brug naar duurzame economie; vraagt om invulling International audit committee coming to PBL Internationale visitatiecommissie komt naar PBL Uitnodiging PBL Academielezing door Diane Coyle Staatssteunregeling heeft wisselende effecten op de woningmarkt Plans for low-carbon economy lack international orientation Plannen voor koolstofarme economie weinig internationaal gericht Dorien Manting benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Herman Vollebergh gevraagd als Fellow van CESifo Uitnodiging bijeenkomst 'Vormgeven aan de spontane stad' Debat Klimaatverandering in filosofisch perspectief Ouderen steeds mobieler, behalve op woningmarkt Stadssafari langs verweesde viaducten Nature Outlook : Dutch nature policy in motion Seminar Actief ouder worden Wereldwijde studie toont wat nodig is voor energietransitie Green Deals Jaarevenement

11 Meer aandacht nodig voor betekenis groeikernen in metropoolregio s Vergroening van de economie onmogelijk zonder herijking rijksbeleid Presentatie Balans van de Leefomgeving Excursie en perspresentatie rondom publicaties Nieuwe Steden Biobrandstoffenbeleid raakt de kern van duurzame ontwikkeling Perslunch ECN en PBL over schoon, betrouwbaar en betaalbaar wereldenergiesysteem Organische gebiedsontwikkeling: hoe flexibiliteit in stedelijke planning te bereiken Naar aanleiding van het uitkomen van deze publicaties is in de Nederlandse kranten, op radio en TV en op webpagina s vele honderden malen aandacht besteed aan deze en andere publicaties van het PBL

12 4 Overzicht technische briefings PBL Tweede Kamer in 2012 Titel 1 Natuurverkenning : Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap 2 Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming 3 Greening the CAP: An analysis of the effects of the European Commission s proposals for the Common Agricultural Policy Datum uitkomst Onderwerp Bijzonderheden 26 jan Natuur Technische briefing VKC EL&I op 25 januari. Op 26 januari tijdens een symposium aangeboden aan Stas Bleker. 15 feb Landbouw Toegelicht in technische briefing VKCie EL&I 31 mei. Aangeboden aan Stas Atsma en Stas Bleker. 20 feb Landbouw Toegelicht in technische briefing 31 mei VKCie EL&I Toegelicht in Brussel, voor vertegenwoordigers EC, EP en NGO s. 4 De internationale concurrentiepositie van de topsectoren 8 mrt Economie en ruimte Toegelicht in technische briefing 18 april VKCie EL&I. Is aangeboden aan SG van EL&I tijdens symposium. 5 Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gotenburg Protocol 6 Analysing the emissions gap between the Copenhagen Accord pledges and the 2 C climate goal after Cancun 4 mei Milieu Conclusies toegelicht in VKCie I&M op 4 april 26 april Klimaat Toegelicht tijdens technische briefing VKC I&M 31 mei. Verzoek TK om Kabinetsreactie 7 Roads from Rio+20. Pathways to achieve global sustainability goals by mei Duurzame ontwikkeling Gepresenteerd op Rio a/d Maas 31 mei. Toegelicht tijdens technische briefing VKC I&M 15 mei 8 Balans vd Leefomgeving 23 sept Besloten technische briefing 4 oktober 9 WLO scenario s mobiliteit 27 nov Technische briefing WLO scenario s mobiliteit

13 5 Publicaties Integrale, thema-overstijgende producten Artikelen Environmental policy evaluation experiences in the Netherlands Hoe maakt het PBL zulke mooie kaarten? Government interventions in sustainable supply chain governance: Experience in Dutchfront-running cases Past een nuchtere risicobenadering in de tijdgeest? Conditions for green growth Rapporten OECD Environmental Outlook to Keuzes in Kaart Een analyse van tien verkiezingsprogramma's Choices Outlined The outlines of the election programmes Balans van de Leefomgeving Assessment of the Human Environment Analyse van de milieu- en natuureffecten van het regeerakkoord Nederland Verbeeld Overige publicaties Fifth Global Environment Outlook Doorrekening verkiezingsprogramma s Keuzes in Kaart , Een analyse van tien verkiezingsprogramma s op bereikbaarheidseffecten 5.2 Biodiversiteit, voedselvoorziening en ontwikkelingsvraagstukken Artikelen Collapse and reorganization of a food web of Mwanza Gulf, Lake Victoria Assessing the impacts of livestock production on biodiversity in rangeland ecosystems Scientific Opinion on the science behind the guidance for scenario selection and scenario parameterisation for predicting environmental concentrations in soil 13-feb-12 Residual soil phosphorus as the missing piece in the global phosphorus crisis puzzle. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109: (2012) Framework for systematic indicator selection to assess effects of land management on ecosystem services Mapping ecosystem functions and services in Eastern Europe using globalscale data sets A land-use systems approach to represent land-use dynamics at continental and global scales

14 Propagation of uncertainties in soil and pesticide properties to pesticide leaching Tier-1 and Tier-2A Scenario Parameterisation and Example Calculations Simulation of movement of pesticides towards drains with a preferential flow version of PEARL European-scale modelling of groundwater denitrification and associated N2O production. Environmental Pollution, 165: (2012) Bodem- en watersysteem: cruciaal voor biobased economy Land use impacts on biodiversity in LCA: a global approach The representation of landscapes in global scale assessments of environmental change 22-jun-12 Management, regulation and environmental impacts of nitrogen fertilization in Northwestern Europe under the Nitrates Directive; a benchmark study. Biogeosciences. 2012, 9, Making scenarios for nature policy in the Netherlands World food supply in a context of environmental change and increasingly competing claims on naturual resources The price of protein: Review of land use and carbon footprints from Life cycle assessments of animal food products and their substitutes Synergies and trade-offs between ecosystem service supply, biodiversity, and habitat conservation status in Europe Assessing the impact of soil degradation on food production The provision of public goods by agriculture: critical questions for effective and efficient policy making Bezuinigingen belemmeren verdere verbetering waterkwaliteit An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society A spatially distributed model of pesticide movement in Dutch macroporous soils Options to reduce the environmental effects of livestock production Comparison of two economic models Developing a methodology for a species based and spatially explicit indicator for biodiversity onagricultural land in the EU Ecological traits affect the response of tropical forest bird species to landuse intensity The price of protein: Review of land use and carbon footprints from life cycle assessments of animal food products and their substitutes 2012 Nutrient dynamics, transfer and retention along the aquatic continuum from land to ocean: towards integration of ecological and biogeochemical models. Accepted by Biogeosciences. Rapporten Ecologische effectiviteit van Natuurwetgeving Natuurverkenning : Visies op de ontwikkeling van natuur en landschap Evaluation of the Dutch policy document on sustainable crop protection (summary) Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming

15 Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Greening the CAP: An analysis of the effects of the European Commission s proposals for the Common Agricultural Policy Voorbij de EHS, Koers voor het nieuwe natuurbeleid Welke veestapel past in Nederland? Achtergrondrapport scenarioberekeningen Assessment of the environmental impacts and health benefits of a nitrogen emission control area in the North Sea Beoordeling van de milieueffecten en gezondheidsbaten van een beheersgebied voor stikstofoxiden in de Noordzee Food security in sub-saharan Africa: An explorative study Voedselzekerheid in Afrika: een verkennende studie De voetafdruk van Nederland: hoe groot en hoe diep? Nature Outlook Summary and findings Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een Herijkte EHS Evaluatie Meststoffenwet Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU: Milieueffecten in ontwikkelingslanden Reform of the EU Common Agricultural Policy: Environmental impacts in developing countries Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid Working Papers Performance differences and trade-offs in the provision of ecosystem goods and services Overige publicaties Aanvullende analyse natuurakkoord Toets PBL herijking Ecologische Hoofdstructuur Gelderland PBL-reactie op het concept Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming Water Footprint: Useful for sustainability policies? Watervoetafdruk: bruikbaar voor duurzaamheidsbeleid? 5.3 Het belang van clusters en netwerken voor de concurrentiepositie Rapporten De internationale concurrentiepositie van de topsectoren De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid Bedrijven en terreinen: de voorspelling van het werkgelegenheidsaandeel op bedrijventerreinen Working Papers What makes firms leave the neighbourhood?

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

RIVM rapport 408764009/2003. Natuurverkenning 2; evaluatie van inhoud, vorm en proces

RIVM rapport 408764009/2003. Natuurverkenning 2; evaluatie van inhoud, vorm en proces RIVM rapport 408764009/2003 Natuurverkenning 2; evaluatie van inhoud, vorm en proces G.J. Eggink, J. Wiertz Dit onderzoek werd verricht in het kader van project N/408764, Natuurverkenning 2. RIVM, Postbus

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2013 Utrecht, 21 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Utrecht Sustainability Institute. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 21 NUMMER 4 SEPTEMBER 2007 INHOUD OVERHEID 4.1 Energie- en klimaatbeleid kabinet ( Schoon en Zuinig ) geeft forse maar onzekere

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 24 NUMMER 4 OKTOBER 2010 INHOUD OVERHEID 4.1 Balans van de Leefomgeving 2010 (PBL) 4.2 Meer werken aan duurzame groei (SER) 4.3

Nadere informatie

Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau. Dataontwikkelingen en beleidsanalyses

Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau. Dataontwikkelingen en beleidsanalyses Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau Dataontwikkelingen en beleidsanalyses Verslag Workshop Centraal Bureau voor de Statistiek en Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 003 Milieuprogramma 2002 2005 Nr. 2 PROGRAMMA Inhoud MILIEUPROGRAMMA 2002 2005 5 DEEL I: ACCENTEN IN DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID 7 1.

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Ir. R.G. Eenink & dr. W.P. Vlakveld R-2013-16 Toekomstbeelden en Europese trends op het

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Nieuwsbrief vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Een leefbare aarde voor iedereen

Een leefbare aarde voor iedereen ASN Bank Klimaatbeleid Een leefbare aarde voor iedereen Hoe de ASN Bank bij wil dragen aan een veilig, stabiel en leefbaar klimaat voor mens en natuur ASN Bank Klimaatbeleid Een leefbare aarde voor iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, onderzoek, bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, onderzoek, bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, onderzoek, bedrijfsleven JAARGANG 14 NUMMER 2 MEI 2000 INHOUD OVERHEID 2.1 Duurzame economie en de rol van de overheid ONDERZOEK 2.2 Handel in broeikasgassen binnen

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Inhoud Algemeen Onderzoek Onderwijs Advieswerkzaamheden 28 Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening Bijlagen

Inhoud Algemeen Onderzoek Onderwijs Advieswerkzaamheden 28 Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening Bijlagen Leeswijzer Het ITC - International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation - legt met dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid in het jaar 2007. Deze verantwoording

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame energie

Ruimte voor duurzame energie Ruimte voor duurzame energie Aanleg van energie-infrastructuur voor de productie en het transport van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Nederlandse aanpak en regels in de context van Europees klimaatbeleid.

Nadere informatie

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 1 Kennisprogramma Duurzaam Door: Sociale innovatie voor een groene economie Inhoudsopgave. Samenvatting Deel I Beleidskader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 535 Toekomstagenda Milieu Nr. 2 NOTA Inhoudsopgave blz. Voorwoord 5 1 Veranderend Milieubeleid 7 1.1 De uitdaging: een gezonde en veilige leefomgeving

Nadere informatie