DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN"

Transcriptie

1 DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan volledige implementatietrajecten of voor het implementeren van onderdelen daarvan. Op de website Plan B II maakt het mogelijk om stap voor stap, op een gestructureerde en participatieve manier, een standaardwerkwijze(sww)teontwikkelenenintevoerenopbasisvanbestaandeprocesontwerpen.desww legtdeverbindingtussenhetontworpenprocesmodelendewerkwijzeindepraktijkvandatproceswaarbij beideonderdelenwordengerichtophetrealiserenvaneenhoogbetrouwbaarklantresultaat.indewerkwijze wordenuniformewerkafsprakengemaaktoverdemanierwaarophetproceswordtuitgevoerdenhoewordt omgegaan met alle logistieke aspecten van het proces zoals het verwerken van (hoog) volume, prioritering, werkverdeling en wachtrijmanagement. Daarnaast worden in de SWW ook werkafspraken over het uniform omgaan met uitzonderingen, afwijkingen en escalaties. Met een hoge mate van betrokkenheid van de eigen medewerkersenmanagerswordtdeswwingevoerdenbestuurbaargemaaktinalleoperationeleteams.de essentievandeeffectiviteitvandemethodeisdatdekrachtvanprocesontwerpenwordtgecombineerdmet eenkrachtigveranderkundigimplementatieprogramma.hierdoorwordenprocesveranderingendaadwerkelijk totuitvoeringgebrachtophetdiepsteoperationeleniveau;indeteamsvandeorganisatie. Plan B II is ontstaan vanuit een jarenlange praktijk met het implementeren van procesveranderingen in verschillendesectoren.doorsteedseffectievecomponentenvanuitonzeervaringenbijklantentoetevoegen is een methode ontstaan die zeer effectief is bij het implementeren van procesveranderingen waarbij de menselijkeinteractieeenbelangrijkesuccesfactoris.inmiddelsisdekrachtervanruimschootsbewezeninvele implementatiesinmeerderesectoreninnederland.methodischgezienmaaktplanb II gebruikvanelementen uitactionlearning(argyris,1996),systeemdenken(senge,1990)enappreciativeinquery(cooperrider,2000). Elke stap bestaat uit weloverwogen en bewust gekozen onderdelen en interventies gericht op specifieke doelstellingen.indeuitvoeringvanplanb II isbetrouwbaarheideenkritiekesuccesfactor.betrouwbaarheidvan het klantresultaat wordt gebouwd met een hoge mate van interne betrouwbaarheid in de manier waarop mensen in de organisatie met elkaar omgaan. Plan B II is juist ontwikkeld om de betrouwbaarheid van de menselijke interactie in de organisatie te benutten als basis voor duurzame betrouwbaarheid naar haar klanten.uitblinkeninbetrouwbaarheidbegintdusdirectbijdeeerstestapvanplanb II.Dezevenstappenvan PlanB II vormeneenlogischgeheelenbeïnvloedenelkaarzodanigdatdeinhoud,volgordeenrolverdelingvan elke stap zorgvuldig moet worden toegepast. Verstoringen of het overslaan van stappen hebben daarom directe gevolgen voor resultaat, snelheid en houdbaarheid van de resultaten. Plan B II wordt bij voorkleur uitgevoerd door gecertificeerde specialisten die beschikken over alle onderliggende instrumenten en hulpmiddelen en beschikken over een volledige en gedetailleerd handboek van de methode. Al onze gecertificeerdepartnerskuntubinnenkortvindenoponzewebsite.

2 Deingrediëntenenvoordelenvandemethode: Bewusteenfundamentelekeuzevanhetmanagementwaarbijexplicietcommitmentis vastgesteldoptactischenoperationeelniveau Debetekenisvanbetrouwbaarheidvoordeorganisatieisvertaaldnaaralleniveausen bouwstenenvandeorganisatie Koppelingvanbetrouwbaarheidviadeprocesontwerpennaardedagelijksewerkwijzeinde teams,waardoor Betrouwbaarheidwordtvertaaldnaaréénuniformestandaardwerkwijzeindeoperationele processen. Waarinelkeproceswordtgeoptimaliseerdopdeontwerpregelsvanbetrouwbaarheid(efficiënt, schaalbaar,foutloos,firsttimeright,etc.) Eenhoofdrolvoordeeigenmedewerkersmetvolledigeondersteuningvandeleidinggevendenin deaanpakwaarmeebetrokkenheidensamenwerkingeenenormeimpulskrijgen. Doorgebruiktemakenvandeeigenkrachtvandeorganisatieisdeverankeringduurzaamenhet resultaatblijvend. Gestructureerdebestuurbareaanpakwaarmeeprocesveranderingenkunnenworden geïmplementeerdineenperiodevan10tot12wekenmetdirecteeffecten. Meetbareenstuurbareimplementatieresultaten. Eenmethodediestructureeltoepasbaarblijft,zodatdeorganisatiezelfstandigderesultatenkan voortzetten,ofzelfstoekanpassenbijnieuweprobleemstellingen. De7stappenvanPlanB II Beschrijvingvandeinhoudelijkestappen. Stap1:Kiezen. Hetmanagementvandeorganisatiemaaktdefundamentelekeuzeomuittewillenblinkenin betrouwbaarheid en maakt de betekenis van betrouwbaarheid tot centraal thema voor de organisatie.top enlijnmanagementkiezenbewustvoorhetgebruikvanplanb II,bepalende tactische kaders voor de uitvoering en stellen het gezamenlijke commitment voor de uitvoering vast. In deze stap wordt het OnderSteuningsTeam (OST) geformeerd dat de uitvoeringzalleidenenbegeleiden.nadezestapishetcommitmentvanleidinggevendenen managers in het verdere proces geen thema meer. Verder zijn de planning en rolverdeling vastgestelddienadiennietmeerwordenaangepast.hetuitvoerenvandeonderdelenindeze

3 stap duurt 3 werkweken. Zonder volledige afronding van deze stap kan de methode niet wordenvoortgezet. Stap2:Uitleggen. Het management legt de motivatie en redeneringen onder de keuze uit stap 1 uit aan alle mensendiebetrokkenzijninhetbetreffendeproces.daarinligtdenadrukopdebetekenis van betrouwbaarheid voor de organisatie en de aanpak met Plan B II. Alle medewerkers en andere betrokkenen kennen daarna de planning en rolverdeling en weten welke rol zijn daarin zelf spelen en wanneer. Ze kennen de intenties van de leiding en zijn geïnformeerd over het commitment dat hierover door alle leidinggevenden met elkaar is aangegaan. De reactiesvanmedewerkerswordtactiefverwerktindedetailsvandeaanpak.nadezestapis erniemandmeerdienietopdehoogteisvandeaanpakendeeigenroleninvloeddaarin niet kent. Het uitvoeren van de onderdelen in deze stap duurt doorgaans 2 weken. Zonder volledigeafrondingvandezestapkandemethodenietwordenvoortgezet. Stap3:Maken. Eenkernteammaaktdeeersteintegraleversievandestandaardwerkwijzegebaseerdopde procesontwerpen, ontwerpregels en de best practices uit de verschillende teams. Hierin worden, per stap in het procesontwerp, alle uniforme werkafspraken besproken en vastgestelddienodigzijnomdebetrouwbaarheidvanhetklantresultaatophoogniveaute herstellenenteborgen.daarwaardetactischekaderswordengeraaktwordendezeissues door een speciale stuurgroep per direct voorzien van besluiten waardoor de voortgang niet wordt belemmerd. Na deze stap is de eerste versie van een uniforme standaard werkwijze gemaakt die past binnen de vastgestelde kaders, vrijwel direct kan worden ingevoerd en waarmee de gewenste betrouwbaarheid van het klantresultaat kan worden bereikt of hersteld. Het uitvoeren van de onderdelen in deze stap duurt 3 weken. Zonder volledige afrondingvandezestapkandemethodenietwordenvoortgezet. Stap4:Delen. HetvoorstelvoordeSWWwordtgedeeldmetalleteamsvandeorganisatiediewerkeninhet betreffende proces en teams anders betrokken zijn bij dit proces. Hierin worden de werkafsprakengetoetstaandeeigenpraktijkenwordenontbrekendeaspectenaangevuldof ingevuld. Daarbij worden actiepunten geïnventariseerd die voor invoering nodig zijn. De meningen en reacties worden zo gedetailleerd mogelijk verwerkt in het definitieve voorstel voor de SWW. Issues worden voorzien van een analyse en advies ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. Vervolgens stelt het managementteam de definitieve versie 1.0 vast en ondertekent deze voltallig. Na deze stap is de definitieve versie van de SWW vastgesteld en is de definitieve invoeringsdatum bekend. Alle managers kennen en

4 onderschrijvendedetailsvandesww.hetuitvoerenvandeonderdelenindezestapduurt3 weken.zondervolledigeafrondingvandezestapkandemethodenietwordenvoortgezet. Stap5:Brengen. VoordeinvoeringwordtdedefinitieveSWWinalleteamsbesprokeneniseraandachtvoor demanierwaaropisomgegaanmetdefeedbackuitdestapdelenenopwelkeafwegingen zijn gemaakt bij de definitieve keuzes. Medewerkers herkennen hun inbreng daarbij en begrijpendeuiteindelijkekeuzesdiehebbengeleidtotdedefinitievewerkwijzeomdatdeze zorgvuldig zijn toegelicht. De medewerkers hebben een eigen exemplaar van de SWW en onderschrijven de inhoud. De definitieve invoerdatum wordt bekend gemaakt en alle voorbereidingen en acties die nodig zijn voor de invoering, worden uitgevoerd. Onderdeel hiervan is altijd het inrichten van meetpunten op de uitvoering en resultaten van de SWW. VanuitdeteamswordenSWW buddy sgeworvendie,vanuitdewerkvloer,zullenhelpenbij het invoeren en sturen van de SWW. De leidinggevende krijgen de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om de invoering en resultaten van de SWW te besturen en te verankerenmetbehulpvandepdca cyclus.metdaarbijdemanierinvoeringsdatumwordt vastgesteldenallemeetpuntenwordeningerichtenrandvoorwaardeningevuld.nadezestap zijn alle voorbereidingen voor de invoering afgerond. Het uitvoeren van de onderdelen in deze stap duurt 3 weken. Zonder volledige afronding van deze stap kan de methode niet wordenvoortgezet. Stap6:Doen. De nieuwe SWW wordt gezamenlijk ingevoerd in alle teams in de organisatie. Vanaf dat moment worden alle producten of diensten in dat proces volgens de SWW verwerkt. Het lijnmanagementneemtdeverantwoordelijkheidvoordeuitvoeringvandeswwoverenhet OSTbegeleidtenondersteuntdeuitvoeringindeeerstetweeweken.Indezeperiodewerken zeintensiefsamenmetdeteamsendesww buddy somvragen,issuesenafwijkingendirect op te lossen en af te handelen. Op vaste momenten is er overleg met de Buddy s om de eersteervaringentedelen,elkaartehelpenenkleineaanpassingenuniformdoortevoeren. De invoering van de SWW is een logische vervolgstap in een aanpak waarbij iedereen betrokken is en verloopt daarom zonder grote obstakels. De leidinggevenden zijn intensief betrokken bij de invoering en leren in deze periode de SWW besturen in een dagelijkse of wekelijkse PDCA cyclus. Na deze stap zijn de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze opgedaan. Afwijkingen of uitzonderingen zijn middels kleine aanpassingen of aanvullingen onderdeswwgebracht.debegeleidingvanuithetostindezestapduurt2wekenwaarna deteamszelfstandiginstaatzijndewerkwijzevoorttezettenmetbehulpvandeaangeboden besturingsmaatregelenindevolgendestap.

5 Stap7:Sturen. MetdemeetpuntenindeSWWwordteenSWWdashboardingerichtwaarmeeoppraktische en snelle wijze inzicht ontstaat in de manier waarop de teams de SWW realiseren. In het dashboard worden meetpunten ui bestaande managementrapportages gecombineerd met aanvullende handmatige metingen. Het dashboard wordt wekelijks of tweewekelijks opgemaakt en is zichtbaar aanwezig in de teams. De teamleden zien deze meetstanden dagelijksdaarmeevormtdithetgemeenschappelijkereferentiekadervoorhetsturen. Hiermee start het proces waarin de teams op hun eigen (diepste) operationele niveau de uitvoeringvandeswwbesturennaardegezamenlijkvastgesteldedoelen.inkortedagelijkse of wekelijkse stuurmomenten (roll call) leren teamleden en leidinggevende de stuurvariabelen van bijvoorbeeld snelheid, kwaliteit en productiviteit te verbeteren door de effectiviteitvangeïnventariseerdeverbetervoorstellengestructureerdteontdekkenenzode targets op vastgestelde doelen te behalen. Dit SWW besturingsmodel is zo ontwikkeld dat generieke of teamoverschrijdende verbetervoorstellen door een SWW stuurgroep op operationeel uniform worden vastgesteld. Deze werkgroep bestaat o.a. uit de SS buddy s. Deze besluiten zijn bindend voor de operationele teams. Koppelvlakken met de kaders op tactisch niveau worden door de deze stuurgroep voorgelegd aan het MT of een ander aangewezenbeslisorgaan.hetsturengaathiermeeovervaneenstapindeplanb II aanpak naareenvastonderdeelvanhetdagelijksewerk. Verankering Om de resultaten en de werkwijze van een implementatie met Plan B II duurzaam te verankeren zijn twee onderdelentoegevoegdaanhetoperationalexcellenceframework.deoperatieschakelverbindtdeinrichting van de verschillende bouwstenen met de uitvoering op operationeel niveau. Deze verbinding is nodig om diepgang en onderlinge verbanden aan te brengen in de besturing, die bij de realisatie van Plan B II vooral instrumenteel is. De Operations Management Methode biedt een methode om de resultaten van de SWW dieperenbrederindeorganisatieteverankerenenteintegrerenineeneffectieveenefficiëntemaniervande operationelebesturing.

OPERATIONAL EXCELLENCE

OPERATIONAL EXCELLENCE OPERATIONAL EXCELLENCE 3.0 uitblinken in betrouwbaarheid Opexgroep 2011 Het is vrij om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op dit werk gebaseerd

Nadere informatie

IMPROVING ITIL -IMPLEMENTATIONS

IMPROVING ITIL -IMPLEMENTATIONS IMPROVING ITIL -IMPLEMENTATIONS JEROEN JACOBS & MATHIJS VALK I3 PARTNERS 2009 WWW.IMPLEMENTERENITIL.NL Jeroen Jacobs & Mathijs Valk 1 1. Implementatielessen 2. Introductie I-CUBED 3. Visie I-CUBED 4. Inrichting

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates 1. Waarom hitrates optimaliseren? Markt RedFoxBlue BV Nadat we in de serie Sales

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Competence Center. Professional. Service & Support. program 2011/12

Competence Center. Professional. Service & Support. program 2011/12 Competence Center Professional Service & Support program 2011/12 Professional Service & Support Inhoudsopgave Optimalisatie van uw engineering... 4 Engineering Proces Scan... 5 EPLAN Consulting Service...

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

visie document 25 september 2013

visie document 25 september 2013 Visie document structuur GVOW 1. Inleiding Bij besluit van 6 maart 2013 heeft het algemeen bestuur van de GVOW besloten een ontwikkelingstraject in te zetten om te komen tot een nieuwe structuur van de

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Management dashboards

Management dashboards Management dashboards Stuurinstrument of vrijblijvend speeltje? Marcel Kruger Inleiding De omvang van organisaties is de laatste decennia door globalisering, fusies en overnames sterk toegenomen. Geen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie