REACH na de preregistratie 26 mei Saskia Walraedt VLARIP projectleider essenscia vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REACH na de preregistratie 26 mei 2009. Saskia Walraedt VLARIP projectleider essenscia vlaanderen"

Transcriptie

1 REACH na de preregistratie 26 mei 2009 Saskia Walraedt VLARIP projectleider essenscia vlaanderen 1

2 Inhoud Resultaat preregistratie Werking SIEF Actuele topics Handhaving SCC Communicatie DU ES communicatie model Autorisatie VLARIP 2

3 Afkortingen CLP classification labelling and packaging directive CMR carcinogene mutagene of reprotoxische stof CSR chemical safety report DABM decreet algemene bepalingen milieubeleid DSD dangerous substance directive D/U downstream user ECHA European chemical agency ERC environmental release category ES Exposure scenario s = blootstellingsscenarios GES generic exposure scenario s M/I manufacturer/importer OC operating conditions RMM risk management measures =risicobeheersmaatregelen SCC strictly controlled conditions SIEF substance information exchange forum SIN substitute it now VIB veiligheidsinformatie blad = SDS VLARIP vlaanderens reach implementatie projecten 3

4 Reach Verordening (EG) nr. 1907/2006 Registratie «no data, no market» Productie of invoer > 1 ton/jaar Uitgestelde registratie deadlines mits preregistratie Joint registratie via de SIEF Evaluatie Dossier evaluatie Stof evaluatie Autorisatie & beperking Kandidaatlijst stoffen Autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV) Chemische stoffen 4

5 Planning registratie Niet phase-in stoffen: Registratie vóór 1 ton/jaar overschreden wordt Proces: Inquiry Data sharing Indienen dossier Stof eigenschap/tonnage Deadline Phase-in stoffen: Uitgestelde registratie deadlines Proces: Pre-registratie Pre-SIEF met substance sameness check CMR 1/2 1 t/j R t/j Andere stoffen 1000 t/j SIEF voor data sharing en gezamelijk dossier op te stellen Indienen dossier tegen de registratie deadline 30 november 2010 Andere stoffen 100 t/j 31 mei 2013 Andere stoffen 1 t/j 31 mei

6 Lijst gepreregistreerde stoffen 27 maart laatste grote update Nieuwe CAS nrs, sommige stoffen samengebracht of verwijderd Nu nog 143,000 stoffen!. Toch nog veel preregistraties zonder CAS nr of naam: foute spelling of benaming, stoffen zonder CAS registratie, stoffen geïdentificeerd als reactie massa maar eerder mengsel, Zoekfunctie verbeterd alsook meerdere download formats Hoe juiste SIEF vinden? Consequently, as SIEFs form we would expect some of the original groups, the pre-siefs to split and merge; individual companies may also leave the groups as they realise that they do not manufacture or import the same substance as everyone else. One way of working out where to move is to search for the appropriate substance in the list, and then go back in to REACH-IT. Enter that substance name in the similar to tab of the pre-registration and then view the correct pre-sief. The members may then be contacted outside REACH-IT. Companies that made mistakes in preregistration (mis-spelling a substance or choosing the wrong substance) or those seeking to access data on similar substances may use the same process. 6

7 Wat indien geen preregistratie? U bent M/I: Had U moeten preregistreren? Productie/invoer stop zetten en eerst registreren Eerste maal M/I > 1ton/jaar? Late preregistratie mogelijk Criteria voor late preregistratie: Eerste maal dat drempel van 1 ton overschreden wordt Binnen de 6 maanden nadat de drempel overschreden wordt Ten laatste 1 jaar vóór de registratie deadline 7

8 Voorbeeld late preregistratie 1 e invoer/productie van 3 ton stof X X = CMR stof 15/05/09 preregistratie tot 14/11/09 15/11/09 preregistratie voor 1/12/09 5/02/10 registratie vooraleer invoer/productie! X = Niet gevaarlijke stof 15/11/09 preregistratie tot 14/05/10 15/05/17 preregistratie tot 1/06/17 8/08/17 registratie vooraleer invoer/productie! 8

9 Wat indien geen preregistratie? U bent DU: (Pre)registratie is verplichting van EU fabricant of importeur Verifiëren of leverancier aan zijn verplichting voldaan heeft Lijst gepreregistreerde stoffen raadplegen ECHA website ECHA CHEM Pre-registered Substances Vragen aan leverancier Aankopen van andere leverancier Mogelijkheid om ECHA te notifiëren van interesse voor de stof ECHA website ECHA CHEM Substance of Interest 9

10 Registratie Wat na de preregistratie? Pre-SIEF: «one substance, one registration» Substance Information Exchange Forum Zelfde stof? Wie welke taak op zich zal nemen? SIEF Data sharing CSR Gezamelijk opstellen en indienen dossier Overeenkomst C&L tegen 1/12/2010 Richtlijn 67/548/EEG CLP Interactie met data owners DU 10

11 Werking SIEF 11

12 Werking SIEF SIEF werking wordt niet vastgelegd in de wetgeving, taak van de industrie Voorstel CEFIC om 4 preregistranten in te delen in 4 categoriën: Leading : SIEF Leadership Team met SIEF Formation Facilitator (SFF), Lead Registrant (LR) en key players Involved: wil betrokken blijven in de SIEF maar beperkte resources Passive: geen resources of interesse om actie deel te nemen aan de SIEF, enkel geïnteresseerd in het eindresultaat Dormant: geen intentie om te registreren 12

13 Handhaving

14 Handhavingsstrategie rategies_enforcement_reach.pdf (3/2009) Hoofddoel REACH : bescherming van mens en milieu. Handhaving moet in die context worden gezien Prioriteit voor handhaving best gebaseerd op afweging van het risico dat gecreëerd wordt door de non compliance Onderscheid tussen overtreding uit onwetendheid of doelbewust REACH wetgeving voorziet expliciet dat handhavingsacties gepland moeten zijn, rapportering van de resultaten en follow up

15 Handhavingsstrategie Onderscheid nr rol : M/I, distributor, D/U Onderscheid nr soorten verplichtingen: Registratiegerelateerde verplichtingen, voor M/I Alles aangaande registratie/evaluatie, updates van registratiedossiers ed Supply chain verplichtingen Inspectie VIB, consistency check VIB en ES in CSR, info verplichtingen wanneer geen VIB nodig is, info verplichtingen vr kandidaatlijststoffen in voorwerpen, verplichting om info door te geven upstream, bescherming werknemer, werken onder autorisatie Gebruik gerelateerde verplichtingen M/I moet ES opstellen, DU informeren over veilige gebruiken, DU verplicht om zich te houden aan de voorgeschreven gebruiken of anders zelf verplichtingen ES/CSR overnemen. Informatie verzameld tijdens registratie en evaluatie moet doorstromen door heel de keten en zo daadwerkelijk gebruikt worden om risico s te controleren en te beperken

16 Handhaving in BE Overleg met inspectiediensten Samenwerkingsakkoord nog niet gefinaliseerd Aanpassingen wetteksten ongoing Ten vroegste klaar najaar 2009 Feedback VLARIP deelnemers Milieuinspectie stelt actief REACH vragen Voedselveiligheidsinspectie : REACH vragen voor technologische hulpstoffen Hebben jullie al vragen gehad? Zelfcontrole tools Essenscia tool VBO DU tool

17 Handhaving in BE Vlaanderen: 17 Aanpassingen in DABM van12 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (BS ) Art. 2. De bepalingen van het decreet, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn van toepassing op de volgende verordeningen van de Europese Unie alsook op de door of krachtens deze verordeningen uitgevaardigde verordeningen : 7 verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Art. 21. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1, oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 15 verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Opmaak inspectieplan

18 Enforcement BE Bruxelles: Avant-projet d arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale contenant diverses mesures relatives à l exploitation et au controle d installations utilisant certains articles, mélanges ou substances soumis au Règlement REACH 18 s applique aux installations classées où est exercée une activité pour laquelle sont utilisés certaines substances ou mélanges ou certains articles qui entrent dans le champ d application du Règlement REACH. 1907/2006 Le dossier de demande de permis d environnement et de prolongation contient: a) la mention des substances visées à la rubrique 174 précitée qui sont utilisées dans l installation, ainsi que leur numéro d enregistrement attribué en exécution du Règlement REACH; b) la description de l utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de remplir les conditions d'utilisation mentionnées dans l'autorisation délivrée conformément au Titre VII du Règlement REACH; c) la description de l'utilisation des intermédiaires isolés restant sur le site, ainsi que les informations supplémentaires portant directement sur le risque identifié de ces intermédiaires, conformément à l'article 49, alinéa 1er, a) du Règlement REACH. d) la mention des substances utilisées à des fins de recherche et de développement, aux conditions contenues dans le Règlement REACH; e) une copie des fiches de données de sécurité conformes aux exigences définies dans l'article 31 du Règlement REACH.

19 Intermediairen en strictly controlled conditions Opletten met vragen van leveranciers of stoffen gebruikt worden als intermediairen on SCC Wat zijn SCC? Hoe SCC bewijzen? SCC moeten voor de volledige levenscyclus van de stof aangetoond worden Levenscyclus: begint met het productie van de stof en eindigt bij het verbruik van de stof tijdens de synthese van een andere stof 19

20 Wat zijn SCC? Zoals beschreven in REACH art. 18(4) en ECHA Guidance on Intermediates (February 2008) a) the substance is rigorously contained by technical means during its whole lifecycle including manufacture, purification, cleaning and maintenance of equipment, sampling, analysis, loading and unloading of equipment or vessels, waste disposal or purification and storage; (see also ECHA guidance Sec ) b) procedural and control technologies shall be used that minimise emission and any resulting exposure; (see also ECHA Sec ) c) only properly trained and authorised personnel handle the substance; (see also ECHA Sec ) d) in the case of cleaning and maintenance works, special procedures such as purging and washing are applied before the system is opened and entered; e) in cases of accident and where waste is generated, procedural and/or control technologies are used to minimise emissions and the resulting exposure during purification or cleaning and maintenance procedures; (see also ECHA Sec ) f) substance-handling procedures are well documented and strictly supervised by the site operator. 20

21 Bevestiging SCC Uitgangspunten: a complete and detailed description of all implemented measures to deliver the SCC is not required in the registration dossier; management systems play an important role; rigorous containment may vary depending on the physicochemical and hazard properties of the Intermediate supporting risk based analyses; documentation for compliance with other relevant legislative frameworks are applicable; the list of illustrative issues supporting SCC included in Appendix 1 of the ECHA guidance. For storage and further processing by the recipients of the Transported Isolated Intermediate (Downstream Manufacturers): registrant needs written confirmation from the Downstream Manufacturer that SCC apply to their operations (vbn. in bijlage, o.a. ook voor SDS) Exported intermediates: SCC cannot be regulated outside EU, therefore not necessary to seek confirmation from the downstream user of SCC in this case but could be a Company decision. 21

22 Communicatie van gebruik Inventaris omschrijving gebruiken volgens Use Descriptor System al opmaken en klaar houden indien je niets hoort van leverancier In aantal consortia al beslist dat geen voorafgaande communicatie over gebruik zal zijn omdat ze intern zelf de oefening al gemaakt hebben, indien extra data nodig zou zijn zullen sectororganisaties aangesproken worden, indien dat niet voldoende de key users Enkele of zeker communicatie over de kritieke gebruiken/stoffen Gebruiken nog niet altijd in SDS opgenomen maar misschien wel al in technical data sheets (bruikbaar om in te schatten of je gebruik bij leverancier gekend is) 22

23 Informatie: 23 Communicatie met DU Beschikbaar op ECHA website (echa.europa.eu reach guidance) ECHA Guidance on information requirements and CSA R.12: Use Descriptor System ECHA Guidance for DU (Jan 08) Beschikbaar op Cefic website (www.cefic.be reach reach for industries document & tools) Cefic Guidance on ES development and Supply Chain Communication Cefic Dialogue template

24 ES Development & Communication Model 24

25 5 aanbevelingen voor DU 1. Check whether your sector industry organization (if available) has mapped the uses of your sector and whether the mapping adequately covers your activities and applications. 2. Map your product uses, either using the GES titles (from industry associations) or the Use titles according to the Use Descriptor and ERC system. This will help you in quickly verifying whether your uses and applications are covered when you receive information from or consult the website of your supplier on Use titles (refer to chapter 5). 3. Provide feedback to your supplier when your use is not covered (assuming use is not proprietary); use the IT feedback tools made available by the M/I (refer to chapter 5). 4. Cooperate actively with your sector organization and/or suppliers to facilitate and support the development of (Generic) ESs. 5. Do not pro-actively communicate information on uses and inform your customers about the recommended process and actions. 25

26 Eigen gebruiken Indien GES van sector organisatie, hiermee aftoesten. Anders gebruiken oplijsten mbv Use Descriptor en ERC systeem Nodig om gebruiken af te toetsen met gebruiken gemeld door leverancier Specifieke communicatie al dan niet IT-tool Reeds beschikbare informatie bv. SDS, TDS, van leverancier gebruiken gemeld door klanten Speficieke communicatie Gebruiken die gekend zijn en reeds gecoverd in eigen SDS, TDS, 26

27 Cefic Dialogue Template Use Descriptor Systeem: SU: Sector of use Gelinkt aan de NACE codes Meerdere SU mogelijk (M/I tov DU) PC: Chemical product category Gelinkt aan het gebruik van de stof (bv. lijm) Soms functie van de stof (bv. solvent) PROC: Process category AC: Article category Environmental Release Categories 27

28 Ontwikkeling van (G)ES Verplichtingen DU Implementatie van OC en RMM binnen 12 maanden na ontvangst e-sds en ES Ontwikkelen eigen ES indien gebruik niet opgenomen of confidentieel binnen 12 maanden na eerste ontvangst e-sds en melding van gebruik aan ECHA binnen 6 maanden na ontvangst e-sds 28

29 Autorisatie Zeer zorgwekkende stoffen: Kankerverwekkend cat 1 & 2 Mutageen cat 1 & 2 Schadelijk voor de voortplanting cat 1 & 2 Persistent, bioaccumulerend en toxisch Zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar Hormoonontregelende stoffen, en stoffen met vergelijkbare problemen Autorisatieaanvraag ten laatste 18 maanden voor sunset date Aanvrager moet aantonen dat: Risico s verbonden aan het gebruik zijn gecontroleerd Socio-economische voordelen overwegen op de risico s 29

30 Proces autorisatieplichtige stoffen lidstaten ECHA voorstel kandidaatlijst kandidaatlijst Publicatie website ECHA Start informatieplicht Prioritair? - PBT s and vpvbs - wijd verspreid gebruik - hoge volumes Lijst bijlage XIV = autorisatieplichtige stoffen Autorisatie aanvragen voor sunset date 30

31 Kandidaatlijst stoffen (28/10/08) Substance name CAS nr EC nr Authority class Anthracene Germany PBT 4,4'- Diaminodiphenylmethane * Germany CMR Dibutyl phthalate* Austria CMR Cobalt dichloride France CMR Diarsenic pentaoxide France CMR Diarsenic trioxide France CMR Sodium dichromate, dihydrate France CMR 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) * Netherlands vpvb Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) * Sweden CMR Hexabromocyclododecane (HBCDD) * Sweden PBT Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) * United Kingdom Bis(tributyltin)oxide Norway PBT Lead hydrogen arsenate Norway CMR Triethyl arsenate Norway CMR Benzyl butyl phthalate (BBP)* Austria CMR PBT 31

32 Kandidaatlijst stoffen Verplichtingen voor de stoffen als dusdanig of in een preparaat Registratie indien > 1 ton/jaar (M/I) SDS indien > 0,1% (g/g) Wordt mogelijk autorisatieplichting: alternatieven mogelijk? Verplichtingen voor de stoffen in voorwerpen Notificatie indien > 1 ton/jaar én > 0,1% (M/I) (vanaf 1 juni 2011) Communicatie naar de gebruikers indien > 0,1% (g/g) Wordt mogelijk autorisatieplichtig: alternatieven mogelijk? Opgelet afwijkende visie EU: complex voorwerp BE: homogeen onderdeel https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56, &_dad=portal &_schema=portal 32

33 Kandidaatlijst en andere lijsten Sommige lidstaten willen gekende CMR stoffen (cat, 1, 2 én 3 Annex I DSD) versneld opnemen in kandidaatlijst (350-tal stoffen) SIN lijst : Trade Union Priority List : In totaal 380-tal substanties waarvoor vakbondsafgevaardigden kunnen vragen of er al plannen zijn voor substitutie van die stoffen. Hou er rekening mee dat dit geen wettelijke basis heeft. Enkel de kandidaatlijst is wettelijk van belang en dus alleen hieromtrent verplichting om te communiceren. Let op: Een aantal van de stoffen opgenomen in de SIN lijst en/of de Trade Union Priority List zijn reeds opgenomen in de marketing & use directive en gelden er dus ook bepaalde restricties. 33

34 VLARIP Essenscia vlaanderen helpt de KMO s met REACH en GHS! VLARIPchemie: voor chemische industrie Tine Cattoor 0496/ Linda Heughebaert 0496/ VLARIPgebruikers: voor gebruikers van chemicaliën Saskia Walraedt 0496/ VLARIPdiensten: voor dienstverleners Serge Kwasniewski 0496/

35 VLARIP - doelstellingen Informatie, kennis en ervaring uitwisselen Verduidelijken grijze zones Netwerk door maandelijkse bijeenkomsten Informatieplatform : info fiches over cases, wetgeving, Bevorderen van de communicatie in de waardeketen Samenwerking tussen leveranciers en klanten Blootstelling, substitutie, innovatie, Verankeren van duurzame productveiligheid in hun organisatie integreren in de algemene bedrijfsvoering, zorgsysteem Aanspreekpunt bij het vinden van juiste diensten Doorverwijzing Stimuleren nieuwe en bestaande diensten 35

36 Disclaimer Alle gegevens op dit document worden door essenscia vlaanderen met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor deze informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst essenscia vlaanderen elke aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden af. 36

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INTRODUCTIE... 2 3 MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 3.1 MANAGEMENTSAMENVATTING, CONCLUSIES EN IMPLICATIES... 4 3.2 DEFINITIES... 5 4 EXTENDING FUNCTIONALITY BEYOND THE

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Werkprogramma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Werkprogramma 2015 DISCLAIMER De standpunten of meningen in dit werkprogramma

Nadere informatie

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011 P026: Materials Issue 4 Materials Issue 4 : Company Name: Fleoplast B.V. Site name: Fleoplast B.V. Audit Category: High Hygiene Risk BRC Site Code: 1692398 Audit Result: CERTIFICATED Audit Grade: Audit

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Blauwdruk voor een e-conceptueel model voor de preventie van zelfdoding

Blauwdruk voor een e-conceptueel model voor de preventie van zelfdoding Vlaamse overheid - Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en gezin Agentschap Zorg en Gezondheid Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Voor de aanneming van diensten Bestek VAZG/PET/PREV/SP/0102

Nadere informatie

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014 Kennissessie ISO27001:2013 23 januari 2014 Agenda Introductie Samenvatting certificering ISO27001:2005 versus ISO27001:2013 Wat is er veranderd? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands DAT IS JUIST SAFETY FIRST GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands Dit is een uitgave van: Stichting Scheepvaart Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Tel: +31 (0)20 607 49 81 Fax: +31

Nadere informatie

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by:

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by: NOMINEES DOSSIER Company Name: Contact Name: Position: Jobpunt Vlaanderen Nele Cypers Assistente staf Contact Tel Number: 016/38.10.27 Award Category: Best Recruitment Channel This questionnaire has been

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

GMP. GMPZ herziening 2014 H2 Personeel pagina 1 van 9

GMP. GMPZ herziening 2014 H2 Personeel pagina 1 van 9 -Z Hoofdstuk 2 Personeel Inleiding Het hoofdstuk 'Personeel' uit de -richtsnoeren is grotendeels goed toepasbaar in de ziekenhuisapotheek. De Qualified Person zoals beschreven is in de kennen we in de

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

Festival europalia.russia

Festival europalia.russia N 55 November-December Novembre-Decembre 2005 Tweemaandelijks + 1/Bimensuel + 1 - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to Facilitate Care and Treatment

Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to Facilitate Care and Treatment P R O T E C T Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to Facilitate Care and Treatment ACET BZFO Cordelia Foundation FTDA IRCT Parcours d Exil PHAROS Bulgaria Germany

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

IDentification and Federal Inter-administration exchange. EINDRAPPORT Draft 3 12042010. Onderzoekers: Niels Vandezande [ICRI] Danny De Cock [COSIC]

IDentification and Federal Inter-administration exchange. EINDRAPPORT Draft 3 12042010. Onderzoekers: Niels Vandezande [ICRI] Danny De Cock [COSIC] ID-FIX IDentification and Federal Inter-administration exchange EINDRAPPORT Draft 3 12042010 Onderzoekers: Niels Vandezande [ICRI] Danny De Cock [COSIC] SAMENVATTING Dit project werd uitgevoerd in het

Nadere informatie

Sommaire / Inhoud. The financial crisis: a new role for the auditor? Prospect for the National Bank of Belgium as a prudential supervisor 03

Sommaire / Inhoud. The financial crisis: a new role for the auditor? Prospect for the National Bank of Belgium as a prudential supervisor 03 Tax Audit & Accountancy MAI/MEI 2013 Sommaire / Inhoud Editoriaal Voor een meer stabiele en transparante wetgeving inzake belastingzaken Editorial Pour davantage de stabilité et de transparence legislatives

Nadere informatie

Individuele leerlijn Kennisportfolio

Individuele leerlijn Kennisportfolio Individuele leerlijn Kennisportfolio Voorwoord Ik ben Cheryl Venroy en ik ben 19 jaar. Ik studeer Bedrijfskunde-MER aan de Avans in Den Bosch. Voor het vak Individuele leerlijn heb ik dit portfolio gemaakt.

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 - 1 - 2010, november SHL Nederland BV SHL Belgie BV Koningin Wilhelminalaan 3 Vorstlaan 165 P.O. Box 1047 1160 Oudergem

Nadere informatie