Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209"

Transcriptie

1 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011

2 Provincie: Gemeente Opdrachtgever: Ontwerper: Dossiergegevens: Antwerpen Zoersel Gemeentebestuur van Zoersel Handelslei Zoersel Tel. : 03/ IGEAN dienstverlening Doornaardstraat Wommelgem Tel: 03/ Fax: 03/ Projectnummer ZOE209 Opgemaakt: Aangepast: E. Symens ruimtelijk planner J. Van Hoydonck directeur-zaakvoerder stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

3 Inhoud Artikel 0: Algemene bepalingen Terminologie Algemeen geldende voorschriften Waterbeheer Reliëfwijzigingen Technische installaties Zonnepanelen Parkeren Hoogspanningscabines... 5 Artikel 1: Zone voor wonen (type 1) Strook voor hoofdgebouwen type Bestemming Inrichting Strook voor bijgebouwen type Bestemming Inrichting Tuinstrook type Voortuinstrook type Artikel 2: Zone voor wonen (type 2) Strook voor hoofdgebouwen type Bestemming Inrichting: open bebouwing Strook voor bijgebouwen type Bestemming Inrichting Tuinstrook type Voortuinstrook type Artikel 3: Zone voor wonen en publiek groen Bestemming Inrichting Projectzone Publieke groenzone Artikel 4: Openbare wegenis Bestemming Inrichting Artikel 5: Publieke groenzone Bestemming Inrichting Figurenlijst Figuur 1: dwarsprofiel... 7 stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

4 Artikel 0: Algemene bepalingen 0.1. Terminologie Voor de toepassing van deze stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder: Achtergevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die de grens vormt van tuinstrook en de bouwstrook; steeds gelegen aan de smalste zijde van de kavel; Afstand tot de perceelsgrens: de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de perceelsgrens van het bestaande kadastrale perceel of een ontworpen kavel; Afstand tot de zonegrens: de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de zonegrens zoals aangeduid op het plan; Bijgebouw: een gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; Bouwlagen: het aantal bewoonbare verdiepingen; Bouwstrook (of strook voor bebouwing): strook of zone waarin een gebouw kan worden opgericht; Constructie: elk bouwwerk van hout, steen, beton, metaal of ander bouwmateriaal, dat met de grond verbonden is of erop geplaatst is; Gebouw: een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of gedeeltelijk omsloten ruimte; Gebouwencomplex: fysiek niet met elkaar verbonden gebouwen, die samen een functioneel geheel vormen; Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gebouwen een harmonisch geheel vormen, met aaneengesloten voorgevels en waarvan de vrijstaande gevels afgewerkt worden als kopgevels; Hoekgebouw: gebouw opgericht op een perceel dat aan twee straten paalt op de plaats waar deze elkaar kruisen; Kroonlijsthoogte: afstand vanaf het straatniveau (maaiveld) tot aan de bovenkant van de dakgoot; Meergezinswoning: een gebouw dat blijkens de inrichting hoofdzakelijk voor permanent wonen geschikt is en dat ingedeeld werd in meer dan één woongelegenheden; Nokhoogte: afstand vanaf het straatniveau (maaiveld) tot aan het hoogste punt van het gebouw; Perceelsgrens: de grens van een perceel, overeenkomstig de kadastrale aanduidingen; Terreinbezetting: de oppervlakte van de projectie van een constructie, een gebouw of een stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

5 gebouwencomplex (buitenmuren inbegrepen en uitsprongen, terrassen en ondergrondse constructies niet inbegrepen) op de grond, uitgedrukt in procent t.o.v. de totale oppervlakte van de bestemmingszone of t.o.v. de totale perceelsoppervlakte waarbinnen het gebouw of de gebouwen gelegen zijn; Vloeroppervlakte (V) De vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de zoldering boven het maaiveld uitsteekt. alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend. de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,50 m, eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend. Vloerterrein (V/T) De Vloer/Terrein index is de verhouding tussen de vloeroppervlakte en de oppervlakte van de totale (bestemmings)zone. Voorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die de grens vormt van de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt ze aan de smalste zijde van de kavel; Woning: een gebouw of een deel ervan dat vergund is als woning, dat blijkens de inrichting hoofdzakelijk voor permanent wonen geschikt is en dat niet verkrot is; Zone (of bestemmingszone): grondoppervlakte met eigen stedenbouwkundige voorschriften Algemeen geldende voorschriften Waterbeheer Rechtstreekse lozing van het afvalwater in waterlopen is verboden. Hemelwater dat afstroomt van verhardingen en gebouwen dient in de eerste plaats hergebruikt te worden. Het overtollige hemelwater dient afgevoerd te worden naar de grachten en voorzieningen voor buffering en infiltratie van hemelwater die in de groene ruimtes of naast de wegenis van de verkaveling worden voorzien Reliëfwijzigingen Wijzigingen van het reliëf mogen geen invloed hebben op de waterhuishouding en op de natuurlijke loop van het hemelwater van de aanpalende eigendommen. Hoogteverschillen worden op eigen terrein opgevangen en er wordt steeds aangesloten op het peil van de aanpalende eigendommen Technische installaties Alle technische installaties (zoals bvb. verwarmingsinstallatie, airconditioning, ventilatie, liftkoker) zijn te voorzien binnen het maximum toegelaten bouwprofiel Zonnepanelen Energiebesparende installaties (zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen ) zijn toegelaten op het dak van gebouwen. Op hellende daken dient de installatie geïntegreerd te worden in het hellende dakvlak. Op platte daken mag de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand uitkomen. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

6 Parkeren Per wooneenheid dient minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein worden voorzien Hoogspanningscabines In alle zones kan, indien noodzakelijk, van de stedenbouwkundige voorschriften afgeweken worden voor de oprichting van een hoogspanningscabine. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

7 1.1. Strook voor hoofdgebouwen type Bestemming Artikel 1: Zone voor wonen (type 1) Het totale project voorziet in een mix van eengezinswoningen in verschillende groottes en groepswoningbouw. Voor dit gedeelte van de verkaveling wordt geopteerd voor eengezinswoningen. Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevende zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De verkaveling sluit aan bij het kerngebied van St.-Antonius, waar meer dan voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Er worden daarom enkel functies complementair aan het wonen als nevenbestemming toegestaan. Slechts een beperkt gedeelte van de woning kan worden ingericht voor deze nevenbestemming. Het accent van de verkaveling ligt immers op wonen. Als hoofdbestemming worden enkel eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen, toegelaten. Als nevenbestemming zijn functies complementair aan het wonen, met name kantoorfunctie en vrij beroep toegelaten op voorwaarde dat de woonfunctie behouden blijft als hoofdfunctie en de nevenbestemming een vloeroppervlakte van maximaal 50 m² beslaat Inrichting De woningtypologie betreft een variant van de klassieke open bebouwing: open bebouwing met één blinde gevel tegen de perceelsgrens. Door de woning met één zijde op de perceelsgrens te plaatsen wordt de zijdelingse buitenruimte beperkt tot 1 x 3 meter in plaats van de normale 2 x 3 meter bij een klassieke open kavel. Op die manier kan een optimale oriëntatie van de kavel en het bouwvolume bekomen worden. Plaatsing van de gebouwen - binnen de op plan aangeduide strook voor hoofdgebouwen; - voorgevel op de voorgevelbouwlijn; - één zijgevel verplicht tegen de perceelsgrens zoals aangeduid op plan; - achtergevels op min. 8 m achter de voorgevel. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

8 Afmeting van de gebouwen Samen met de oriëntatie van de kavel biedt het opgelegde bouwprofiel (dat in dit geval dwars op de kavel, dus evenwijdig met de rooilijn wordt bepaald) alle kansen voor de realisatie van een energiezuinig bouwproject. Bovendien ontstaat een bepaalde ritmiek van variaties op eenzelfde thema door voor elke kavel eenzelfde inplanting, bouwprofiel en - volume op te leggen. Zo ontstaat een karakteristiek straatbeeld, dat een identiteit geeft aan de verkaveling. Figuur 1: dwarsprofiel Uitsprongen uit dak- of gevelvlak Het maximale bouwvolume wordt gedefinieerd door de inplanting en het dwarsprofiel. Uitsprongen uit het dak- of gevelvlak zijn niet toegestaan buiten dit maximale bouwvolume, met uitzondering van zonnepanelen of fotovoltaïsche cellen, deze mogen maximaal 1 m boven het dak uitsteken. Er worden zo min mogelijk beperkingen opgelegd om de ontwerper alle ruimte te geven om tot een kwaliteitsvol en duurzaam project te komen. De term duurzame materialen dient ruim geïnterpreteerd te worden: materialen die op zich duurzaam zijn, maar ook materialen die kunnen bijdragen tot een duurzaam en energiezuinig project. Welstand van de gebouwen Materialen Materialen zijn vrij te kiezen, zolang het om duurzame materialen gaat. Betonplaten en golfplaten zijn uitgesloten. Metaal als dakmateriaal wordt enkel in beperkte mate en/of als decoratief element gebruikt. De zijgevel die tegen de perceelsgrens wordt geplaatst, moet als blinde gevel worden afgewerkt in een materiaal dat aansluit bij de materialen gebruikt voor de woning. Dakvorm Vrij te bepalen, zolang men binnen het hoger omschreven volume blijft. Gebogen daken zijn niet toegestaan. Aanleg van de zone Het niet bebouwde gedeelte van de strook voor hoofdgebouwen mag verhard worden. Het niet bebouwde en niet verharde gedeelte dient aangelegd te worden als tuinstrook of voortuinstrook. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

9 1.2. Strook voor bijgebouwen type Bestemming De strook voor bijgebouwen kan gebruikt worden voor de oprichting van een autobergplaats (garage, carport) en/of bergingsruimte. Het is echter eveneens toegestaan om dit volume te beschouwen als uitbreiding van het hoofdvolume. Alle bestemmingen die aansluiten bij de woonfunctie zijn toegelaten. Het gaat hier om autobergplaatsen, bergingen e.d. maar ook leefruimtes kunnen in het aangebouwde bijgebouw worden ondergebracht Inrichting Er worden zo min mogelijk beperkingen opgelegd om de ontwerper alle ruimte te geven om tot een kwaliteitsvol project te komen. De hoogte van de bijgebouwen wordt wel beperkt tot 3,25 meter onder een plat dak, zodat de hoofdgebouwen beeldbepalend zullen zijn voor het straatbeeld. Plaatsing van de gebouwen - binnen de op plan aangeduide strook voor bijgebouwen; - terreinbezetting maximaal 65 % van de strook Afmeting van de gebouwen - nokhoogte maximaal 3,25 meter; - zie ook Figuur 1: dwarsprofiel. Welstand van de gebouwen Materialen Materialen zijn vrij te kiezen, zolang het om duurzame materialen gaat. Betonplaten en golfplaten zijn uitgesloten. Dakvorm Plat dak verplicht. Aanleg van de zone Het niet bebouwde gedeelte van de strook voor bijgebouwen mag verhard worden. Het niet bebouwde en niet verharde gedeelte dient aangelegd te worden als tuinstrook of voortuinstrook. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

10 1.3. Tuinstrook type 1 Gelet op het mogelijke watergevoelige karakter van de gronden zijn verhardingen enkel toegestaan in de bouwstroken. In de tuinstroken zijn geen verhardingen of constructies toegelaten om zo veel mogelijk infiltratie toe te laten. Gezien de beperkte oppervlakte van de tuinen zijn voldoende hoge afsluitingen nodig om voldoende privacy te garanderen. Deze strook dient als tuin voor bewoners en moet als dusdanig aangelegd en gehandhaafd worden. Aanplantingen moeten geschieden in overeenstemming met de natuurlijke begroeiing en met streekeigen soorten. Verhardingen zijn niet toegestaan (deze moeten beperkt blijven tot de stroken voor hoofd- en bijgebouwen, ook een eventueel terras). Alle andere constructies, uitgezonderd erfscheidingen zoals hiernavolgend bepaald, zijn verboden. Erfscheidingen - draadafsluitingen, degelijke houten planken constructies en/of hagen in streekeigen gewassen tot een hoogte van max. 2 meter - in het verlengde van de blinde muur tegen de perceelsgrens is een afsluitingsmuur in gevelsteen of in materialen die aansluiten bij de gebruikte materialen voor de woning eveneens toegestaan, tot maximaal 3 meter achter de achtergevelbouwlijn Voortuinstrook type 1 Om de woning en eventuele autobergplaatsen toegankelijk te maken mag de helft van de voortuinstrook worden verhard, maar gelet op de mogelijke watergevoeligheid van de gronden dient dit in waterdoorlatende materialen te gebeuren. Het is niet de bedoeling om meerdere parkeerplaatsen in de voortuin toe te laten. Het stallen van een voertuig op de oprit is natuurlijk wel toegestaan. Na de oprichting van het hoofdgebouw dient deze strook als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. Aanplantingen moeten geschieden in overeenstemming met de natuurlijke begroeiing en met streekeigen soorten. Alleen het gedeelte van de grond dat als toegang tot de gebouwen wordt aangewend mag worden verhard (max. 50% van de voortuinstrook) in kleinschalige en waterdoorlatende materialen. Het aanleggen van bijkomende parkeerplaatsen in de voortuinstrook is niet toegestaan. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

11 Om het ritmische spel van de bouwvolumes zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen worden in de voortuinstrook geen constructies of hoge afsluitingen toegestaan. Alle andere constructies, uitgezonderd erfscheidingen zoals hiernavolgend bepaald, zijn verboden, evenals het opslaan van materialen. Erfscheidingen - kunnen worden uitgevoerd in esthetische en duurzame materialen, met een hoogte van maximaal 40 cm, met uitzondering van poortkolommen, waarvan de maximale hoogte 1,50 m bedraagt; - een geïntegreerde of vrijstaande brievenbus volgens de geldende reglementering kan hier eveneens toegelaten worden. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

12 2.1. Strook voor hoofdgebouwen type Bestemming Artikel 2: Zone voor wonen (type 2) Het totale project voorziet in een mix van eengezinswoningen in verschillende groottes en groepswoningbouw. Voor dit gedeelte van de verkaveling wordt geopteerd voor eengezinswoningen. Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevende zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De verkaveling sluit aan bij het kerngebied van St.-Antonius, waar meer dan voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Er worden daarom enkel functies complementair aan het wonen als nevenbestemming toegestaan. Slechts een beperkt gedeelte van de woning kan worden ingericht voor deze nevenbestemming. Het accent van de verkaveling ligt immers op wonen. Als hoofdbestemming worden enkel eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen, toegelaten. Als nevenbestemming zijn functies complementair aan het wonen, met name kantoorfunctie, vrij beroep, handel en dienstverlening toegelaten op voorwaarde dat de woonfunctie behouden blijft als hoofdfunctie en de nevenbestemming een vloeroppervlakte van maximaal 50 m² beslaat Inrichting: open bebouwing Type 2 is een klassieke open verkaveling met kavels van 15 meter breed. Er worden ook hier zo min mogelijk beperkingen opgelegd om de ontwerper alle ruimte te geven om tot een kwaliteitsvol project te komen. Enkel de maximale en minimale grenzen en afmetingen worden vastgelegd. Plaatsing van de gebouwen: - binnen de op plan aangeduide strook voor vrijstaande bebouwing; - voorgevel of naar de straat gerichte zijgevel van een hoekgebouw: op de voorgevelbouwlijn of max. 3 m achteruit; - zijgevels op min. 3 m van de zijperceelsgrenzen; - vrijstaande achtergevels op min. 8 m achter de voorgevel. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

13 Afmetingen van de gebouwen: - voorgevelbreedte min. 7 m - kroonlijsthoogte max. 6 m - nokhoogte max. 10,5 m Alle uitsprongen uit dak- of gevelvlak zijn toegelaten voor zover deze zich niet in een bouwvrije strook bevinden. Er worden zo min mogelijk beperkingen qua materiaalgebruik en dakvorm opgelegd om de ontwerper alle ruimte te geven om tot een kwaliteitsvol project te komen. Welstand van de gebouwen: Materialen Materialen zijn vrij te kiezen, zolang het om duurzame materialen gaat. Betonplaten en golfplaten zijn uitgesloten. Metaal als dakmateriaal wordt enkel in beperkte mate en/of als decoratief element gebruikt. Dakvorm Vrij te bepalen, zolang men binnen de hoger omschreven afmetingen blijft. Gebogen daken zijn niet toegestaan. Aanleg van de zone Het niet bebouwde gedeelte van de strook voor hoofdgebouwen mag verhard worden. Het niet bebouwde en niet verharde gedeelte dient aangelegd te worden als tuinstrook of voortuinstrook Strook voor bijgebouwen type Bestemming Naast de stroken voor hoofdgebouwen kunnen eveneens bijgebouwen worden opgericht, echter enkel voor bergingsruimte en/of autobergplaatsen. Deze bijgebouwen kunnen worden gekoppeld. De bestemming van de bijgebouwen betreft enkel autobergplaatsen en/of bergingsruimte. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

14 Inrichting De bijgebouwen mogen tot tegen de perceelsgrens opgericht worden en kunnen dus gekoppeld worden. Indien de bijgebouwen niet gekoppeld worden (bvb. als één van de twee opteert voor de oprichting van een carport of geen bijgebouw opricht) dan wordt de zijgevel beschouwd als een vrijstaande gevel en moet deze als dusdanig afgewerkt worden. Plaatsing - binnen de strook voor bijgebouwen; - de strook mag voor 100% bebouwd worden; - de voorgevel op de voorgevelbouwlijn; - de zijgevel tegen de perceelgrens. Afmetingen - kroonlijsthoogte: max. 3,25 m Welstand - gevelmaterialen: - vrijstaande gevels: in harmonie met het materiaal van het hoofdgebouw en in harmonie met de aanpalende gebouwen; - overige gevels: baksteen. - dakvorm: plat dak. Aanleg van de zone Het niet bebouwde gedeelte van de strook voor bijgebouwen mag verhard worden. Het niet bebouwde en niet verharde gedeelte dient aangelegd te worden als tuinstrook of voortuinstrook Tuinstrook type 2 Gelet op het mogelijke watergevoelige karakter van de gronden zijn verhardingen enkel toegestaan in de bouwstroken. In de tuinstroken zijn geen verhardingen toegelaten om zo veel mogelijk infiltratie toe te laten. Deze strook dient als tuin voor bewoners en moet als dusdanig aangelegd en gehandhaafd worden. Aanplantingen moeten geschieden in overeenstemming met de natuurlijke begroeiing en met streekeigen soorten. Verhardingen zijn niet toegestaan (deze moeten beperkt blijven tot de stroken voor stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

15 hoofd- en bijgebouwen, ook een eventueel terras). Alle andere constructies, uitgezonderd erfscheidingen zoals hiernavolgend bepaald, zijn verboden. Erfscheidingen - tegen de zij- en achterperceelsgrenzen zijn toegelaten (telkens met een maximale hoogte van 2,00 m): - hagen in streekeigen beplanting; - metalen draadafsluitingen; - een combinatie van beide; 2.4. Voortuinstrook type 2 Om de woning en eventuele autobergplaatsen toegankelijk te maken mag een gedeelte van de voortuinstrook worden verhard, maar gelet op de mogelijke watergevoeligheid van de gronden dient dit in waterdoorlatende materialen te gebeuren. Het is niet de bedoeling om meerdere parkeerplaatsen in de voortuin toe te laten. Het stallen van een voertuig op de oprit is natuurlijk wel toegestaan. Na de oprichting van het hoofdgebouw dient deze strook als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. Aanplantingen moeten geschieden in overeenstemming met de natuurlijke begroeiing en met streekeigen soorten. Alleen het gedeelte van de grond dat als toegang tot de gebouwen wordt aangewend mag worden verhard (max. 30% van de voortuinstrook) in kleinschalige en waterdoorlatende materialen. Het aanleggen van bijkomende parkeerplaatsen in de voortuinstrook is niet toegestaan. Alle andere constructies, uitgezonderd erfscheidingen zoals hiernavolgend bepaald, zijn verboden, evenals het opslaan van materialen. Erfscheidingen - kunnen worden uitgevoerd in esthetische en duurzame materialen, met een hoogte van maximaal 40 cm, met uitzondering van poortkolommen, waarvan de maximale hoogte 1,50 m bedraagt; - een geïntegreerde of vrijstaande brievenbus volgens de geldende reglementering kan hier eveneens toegelaten worden. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

16 Artikel 3: Zone voor wonen en publiek groen 3.1. Bestemming Het totale project voorziet in een mix van eengezinswoningen in verschillende groottes en groepswoningbouw. Voor dit gedeelte van de verkaveling wordt geopteerd voor wonen onder de vorm van groepswoningbouw, te realiseren door een sociale huisvestingsmaatschappij, gecombineerd met een publieke groene ruimte. De totale bestemmingszone meet 7045 m² in oppervlakte. Het bouwproject mag dus maximaal 55% (+/ m²) hiervan in beslag nemen. In de verkavelingsaanvraag voor de eerste fase is in de projectzone een marge voorzien. Indien in de projectzone eerste fase deze maximale oppervlakte niet volledig wordt benut, dan kan het resterende gedeelte hiervan eveneens benut worden voor de projectzone tweede fase. De beide bouwprojecten (gebouwen inclusief verhardingen en eventuele privé-tuinen) mogen echter nooit de oppervlakte van 8725 m² overschrijden. De zone is in hoofdzaak bestemd voor wonen en publieke groene ruimte. De bestemming wonen wordt gerealiseerd volgens een globaal project voor een gedeelte van de zone. Dit bouwproject (inclusief eventuele tuinen en verhardingen voor het nemen van toegangen tot de gebouwen) mag maximaal 55% de totale bestemmingszone in beslag nemen. Het resterende deel van de bestemmingszone (dus minimaal 45%) wordt bestemd als publieke groene ruimte en ingericht volgens de voorschriften in paragraaf Voor het overige is deze zone eveneens bestemd voor: - ruimte voor infiltratie en buffervoorzieningen voor hemelwater - ruimte voor kleinschalige nutsvoorzieningen in functie van de verkaveling, zoals een hoogspanningscabine 3.2. Inrichting Projectzone Op het verkavelingsplan worden in de projectzone indicatief bouwstroken en perceelsindelingen ingetekend. Deze geven een idee van de visie van het gemeentebestuur op de inrichting van de zone. In de voorschriften wordt bepaald binnen welke grenzen het project moet gerealiseerd worden. Voor het overige worden er zo min Aantal woningen min max. 24 Maximale terreinbezetting 25% van de totale bestemmingszone. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

17 mogelijk beperkingen opgelegd om de ontwerper alle ruimte te geven om tot een kwaliteitsvol project te komen. 25 % komt overeen met +/ m² bebouwbare oppervlakte. In de verkavelingsaanvraag voor de eerste fase is in de maximale terreinbezetting een marge voorzien. Indien in de projectzone eerste fase deze maximale terreinbezetting niet volledig wordt benut, dan kan het resterende gedeelte hiervan eveneens benut worden voor de tweede fase. Maximale V/T index 0,50 Plaatsing van de gebouwen Binnen de bestemmingszone, op minimaal 6 meter van de publieke groenzone. Afmetingen van de gebouwen - max. 3 bouwlagen (gelijkvloers, verdieping en dakverdieping); - dakbasis max. 15 meter; - nokhoogte max. 10,5 meter; - gemiddelde kroonlijsthoogte 7 meter Welstand van de gebouwen Materialen Materialen zijn vrij te kiezen, zolang het om duurzame materialen gaat. Betonplaten en golfplaten zijn uitgesloten. Dakvorm Vrij te bepalen, zolang men binnen de hoger omschreven afmetingen blijft. Aanleg van de zone Verhardingen Aansluitend bij de hoofdgebouwen kunnen stoepen, terrassen en toegangspaden aangelegd worden. Om toegang te geven tot de gebouwen, ondergrondse garages en tuinen kan er interne wegenis worden aangelegd. Deze wegenis wordt aangelegd als woonerf en kan zowel een privaat als publiek karakter hebben. Hiervoor kan maximaal 20% van de oppervlakte van de bestemmingszone verhard worden. Alle verhardingen worden verplicht uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Groenaanleg en afsluitingen De niet-bebouwde en niet-verharde terreingedeelten kunnen worden aangelegd als private tuinen of als groene ruimte. Tussen de tuinen zijn hagen in streekeigen beplanting of metalen draadafsluitingen stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

18 met een maximale hoogte van 2,00 m toegelaten Publieke groenzone De publieke groenzone wordt als groene gebruiksruimte voor de omwonenden ingericht. Deze inrichting omvat speelruimte, maar ook voorzieningen in functie van de waterhuishouding van de totale verkaveling. Er kan echter eveneens ruimte zijn voor een ecologische inrichting van het groengebied. Bebouwing - verharding - Langzaam verkeersverbinding: Binnen de zone moet een langzaam verkeersverbinding worden gerealiseerd zoals indicatief aangeduid op het verkavelingsplan. Voor het overige zijn alle constructies verboden met uitzondering van: - voorzieningen in functie van waterhuishouding; - kleinschalige constructies in functie van de bestemming zoals voet- en fietspaden, monumenten, fonteinen, bruggetjes, zitbanken, prieeltjes, muziekkiosken en speeltuigen (de terreinbezetting van deze constructies mag in zijn totaliteit nooit meer bedragen dan 5 % van de groenzone); - kleinschalige nutsvoorzieningen in functie van de verkaveling, zoals een hoogspanningscabine. Aanleg van de zone De groenaanleg moet bestaan uit hoog- en laagstammige streekeigen heesters en bomen. Bestaande hoogstammen en waardevolle houtkanten worden zoveel als mogelijk bewaard en in stand gehouden. In het kader van een gedegen parkaanleg is het gebruik van een beperkt aantal struiken en bomen zonder streekeigen karakter toegestaan. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

19 Artikel 4: Openbare wegenis 4.1. Bestemming wegen voor zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd verkeer, met inbegrip van groenvoorzieningen - ruimte voor infiltratie en buffervoorzieningen voor hemelwater - ruimte voor kleinschalige nutsvoorzieningen in functie van de verkaveling, zoals een hoogspanningscabine 4.2. Inrichting Bebouwing Alle constructies zijn verboden, behalve: - verlichtingsapparatuur; - schuilhuisjes; - straatmeubilair; - constructies en werken noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van de verkeersfuncties van het openbaar domein; - constructies en werken noodzakelijk voor de aanleg van pleinen; - kleinschalige nutsvoorzieningen in functie van de verkaveling, zoals een hoogspanningscabine. Aanleg van de zone De eventuele niet verharde delen worden voorzien van een groenaanleg bestaande uit overwegend gazon, bodembedekkers en lage heesters aangevuld met hoogstammen. Deze groenaanleg dient als dusdanig gehandhaafd te worden. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

20 Artikel 5: Publieke groenzone 5.1. Bestemming - groene ruimte als gebruiksruimte of als bufferzone - ruimte voor infiltratie en buffervoorzieningen voor hemelwater - ruimte voor kleinschalige nutsvoorzieningen in functie van de verkaveling, zoals een hoogspanningscabine Inrichting De publieke groenzone wordt als groene gebruiksruimte voor de omwonenden ingericht. Deze inrichting omvat speelruimte, maar ook voorzieningen in functie van de waterhuishouding van de totale verkaveling. Er kan echter eveneens ruimte zijn voor een ecologische inrichting van het groengebied. Bebouwing Alle constructies verboden met uitzondering van: - voorzieningen in functie van waterhuishouding. - kleinschalige constructies in functie van de bestemming zoals voet- en fietspaden, monumenten, fonteinen, bruggetjes, zitbanken, prieeltjes, muziekkiosken en speeltuigen (de terreinbezetting van deze constructies mag in zijn totaliteit nooit meer bedragen dan 5 % van de groenzone) - kleinschalige nutsvoorzieningen in functie van de verkaveling, zoals hoogspanningscabines. Aanleg van de zone De groenaanleg moet bestaan uit hoog- en laagstammige streekeigen heesters en bomen. Bestaande hoogstammen en waardevolle houtkanten worden zoveel als mogelijk bewaard en in stand gehouden. In het kader van een gedegen parkaanleg is het gebruik van een beperkt aantal struiken en bomen zonder streekeigen karakter toegestaan. stedenbouwkundige voorschriften - 30 juni

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132 Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel juli 2012 Provincie: Antwerpen

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Mortsel 31 maart 2009 Provincie: Antwerpen Gemeente

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zandhoven september 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122

Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122 Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Schoten April 2008 Provincie

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE. GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE. GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE Molenstraat 5 Tel.: 03 340 00 21 Fax: 03 340 00 70 GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dossiernr.: 003083 Projectnr.: 07/3083 Versie:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Verhoogen Provincie Brabant Gemeente Kortenberg RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 16-01-07 aanpassingen na plenaire vergadering van 12-04-07

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lochtenberg

Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lochtenberg Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lochtenberg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier BRE 157 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Brecht 23 maart 2010 Provincie: Antwerpen

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE GEMEENTE OOST-VLAANDEREN DESTELBERGEN ONTWERP BPA TAE - TERREIN Opdrachtgevend bestuur HET GEMEENTEBESTUUR STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GOEDKEURING 2004-06 11/10/2006 4 DOSS.:2000-01 BPA TAE-TERREIN:

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 Verkaveling Akkerstraat Te Maaseik, binnenbouwblok tussen Akkerstraat, Oude Kerkweg en Losbeekweg op de percelen kadastraal

Nadere informatie

Gemeente Brecht Verkaveling voor woningbouw De Leeuwerik. Stedenbouwkundige voorschriften Dossier BRE219

Gemeente Brecht Verkaveling voor woningbouw De Leeuwerik. Stedenbouwkundige voorschriften Dossier BRE219 Gemeente Brecht Verkaveling voor woningbouw De Leeuwerik Stedenbouwkundige voorschriften Dossier BRE219 7 september 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever: Ontwerper: Dossiergegevens: Antwerpen Brecht

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW / ~;,f~vincie Antwerpen Gemeente BALEN VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Berg- Waterstraat Mdeling 1 - Sectie D - Nummers 72, 73b, 73c, 75a, 76d, 801, 81b, 82b, 82c, 82d, 83a, 84a, 85b, 85c,

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen BPA RECREATIEF WOONGEBIED Gemeentepark 1-2960 Brecht Tel.: 03 313 80 27 Fax: 03 313 71 69 GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften Op bevel, De Secretaris, Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24.04.2008

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

TE KOOP. vrij van bouw. Meierij

TE KOOP. vrij van bouw. Meierij TE KOOP 7 percelen bouwgrond vrij van bouw Poorterij Het project is opgebouwd rond bouwstijlen: michelbeke Berendries landelijk Lepelstraat Bij de ontwikkeling van het Project, werd het creëren van een

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE LIMBURG 63-32490 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Deel 1: Algemene bepalingen...1 1.1 Ruimtelijke uitgangspunten...1 1.2 Architecturale uitgangspunten...2 1.3 Bestemming...4 1.4 Inplanting...5 1.5 Terreinaanleg...6 Deel 2: Bijzondere bepalingen...9

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 Verkaveling Ezaartveld Te Mol, binnenbouwblok tussen de Maaldersstraat, Lupinestraat, Ezaartveld en Schoolstraat

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING PARKEERNORM BIJ WOONGELEGENHEDEN, VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN PROCEDURE DATUM Voorontwerp toelichting motivering opmaak en korte inhoud 3 juni 2013

Nadere informatie

0. ALGEMENE BEPALINGEN. Stedenbouwkundige voorschriften. 0.1/ Algemene definities

0. ALGEMENE BEPALINGEN. Stedenbouwkundige voorschriften. 0.1/ Algemene definities 0. ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND Toelichting 0.1/ Algemene definities 0.1.1 Hoofdbestemming - nevenbestemming van het hoofdgebouw De hoofdbestemming is deze

Nadere informatie

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP juni 2012

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP juni 2012 RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ONTWERP juni 2012 In zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van.. De secretaris wnd., De voorzitter,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD. Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD. Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD Stedenbouwkundige voorschriften Officieus gecoórdineerde versie na goedkeuring door de deputatie in de zitting van 27 mei 2010 189801\RAP\5_Definitief_voorschriften_b

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP WZC KLEIT PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: MALDEGEM OPDRACHTGEVER DATUM Gemeente Maldegem 28/08/12 17/09/12 09/11/12 Eerste opmaak Aanpassingen na opm. college Aanpassingen

Nadere informatie

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN 08 december 2010: beperkte wijzigingen geformuleerd in de gemeenteraad van 30 november 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE Architectenbureau

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) restaurant De Eiken

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) restaurant De Eiken Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) restaurant De Eiken Stedenbouwkundige voorschriften Versie: 2.0 Datum: 22 november 2010 www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle COLOFON Project: Initiatiefnemer

Nadere informatie

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE STADEN deel 2 verordenend deel Betreffend GRUP bestaat uit 2 niet te scheiden delen, zijnde een toelichtingnota en een verordenend deel bestaande uit de stedenbouwkundige

Nadere informatie

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden.

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. C24. Zone 22 : openbare weg Aanleg van aangepaste bestrating en groenaanleg. C25. Zone 23 : private wegenis

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde woningen

Gemeente Zoersel Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde woningen Gemeente Zoersel Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde woningen Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE123 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 21 augustus 2006 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009 Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften COLOFON Opdracht: RUP Oude God Mortsel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Mortsel Liersesteenweg 1 2640 MORTSEL

Nadere informatie

BPA NR.18 BORSBEEKBRUG

BPA NR.18 BORSBEEKBRUG BPA NR.18 BORSBEEKBRUG STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Artikel 0. ALGEMENE BEPALINGEN 0.01.TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1) Aaneengesloten gebouw :

Nadere informatie

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003 BPA ROSDAMVALLEI Stedenbouwkundige voorschriften 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc Revisie advies GECORO 06.11.2003 Gemeentebestuur Sint Martens Latem Dorp 1 9830 Sint Martens Latem Grontmij

Nadere informatie

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd.

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. Provincie Antwerpen Gemeente Rijkevorsel BIJZONDER PLAN VAN AANLEG BREEBOS Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. 18/9/1992 Opgemaakt door IOK De gemandateerde urbanist R. Bloemmen Provincie

Nadere informatie

Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leeuwerik en Kapelakker

Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leeuwerik en Kapelakker Gemeente Brecht Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leeuwerik en Kapelakker Deelgebied B - Kapelakker: Stedenbouwkundige voorschriften Dossier BRE 155 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Brecht

Nadere informatie