Algemeen Het sportieve seizoen 2013/ 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Het sportieve seizoen 2013/ 14."

Transcriptie

1 Algemeen Het sportieve seizoen 2013/ 14.

2

3 Algemeen Het bedrijfsresultaat wordt berekend door de netto-omzet te verminderen met de bedrijfslasten. Het bedrijfsresultaat houdt geen rekening met incidentele baten en lasten, ook het resultaat vergoedingssommen en afschrijvingen op spelers (transfers) worden hier niet in meegenomen. Het bedrijfsresultaat wordt gezien als één van de belangrijkste graadmeters voor financiële gezondheid van een club. De clubs behaalden in het seizoen 2013/ 14 gezamenlijk een negatief bedrijfsresultaat van ruim 31 miljoen. Dit operationele verlies ligt daarmee min of meer op hetzelfde niveau als in 2012/'13. Het is daarbij van belang te vermelden dat de verschillen tussen clubs groot zijn. Ter illustratie: het verschil tussen het beste en het slechtste bedrijfsresultaat is ruim 26 miljoen. Van de achttien clubs noteerden vijf clubs een positief bedrijfsresultaat. De clubs in de behaalden een negatief bedrijfsresultaat van 7,5 miljoen over het seizoen 2013/ 14. Tot twee seizoenen geleden liet de divisie een positieve ontwikkeling zien tot een negatief bedrijfsresultaat van 4,3 miljoen over het seizoen 2011/ 12. Het operationele verlies in het seizoen 2013/ 14 is 15% groter dan vorig seizoen. Van de zestien clubs in de noteerden drie clubs een positief bedrijfsresultaat.

4 Algemeen Het nettoresultaat is het bedrijfsresultaat vermeerderd of verminderd met posten met een incidenteel karakter. Deze incidentele posten zijn: het resultaat vergoedingssommen en afschrijvingen op spelers (transfers), belastingen en bijzondere/buitengewone baten en lasten. De clubs realiseerden gezamenlijk een negatief nettoresultaat van bijna Een vooruitgang ten opzichte van vorig seizoen; in het seizoen 2012/ 13 bedroeg het nettoverlies nog ruim 6 miljoen negatief. De verschillen tussen clubs zijn net als bij het bedrijfsresultaat groot, tussen het beste en slechtste nettoresultaat ligt 24 miljoen. Van de achttien clubs behaalden acht clubs een positief nettoresultaat. In de afgelopen drie seizoenen noteerden de clubs gezamenlijk een beter nettoresultaat dan bedrijfsresultaat wat grotendeels wordt verklaard door het resultaat vergoedingssommen en afschrijvingen op spelers (transfers). De Jupiler leagueclubs noteerden een negatief nettoresultaat van 3,7 miljoen. Vorig seizoen was dit resultaat nog positief, echter dit kwam grotendeels door één positieve uitschieter. Het divisiebrede nettoverlies zou met uitzondering van deze club ongeveer gelijk zijn gebleven aan het seizoen 2012/ 13. Van de zestien Jupiler leagueclubs in dit overzicht noteerden tien clubs een positief of break-even nettoresultaat.

5 Omzet De netto-omzet wordt bepaald door enkele grote inkomstenstromen en een aantal minder invloedrijke posten. Wedstrijdbaten, sponsoring en mediabaten vormen met gemiddeld 80-85% het leeuwendeel van de totale inkomsten. Merchandise, food & beverage, subsidies en overige inkomsten zijn verantwoordelijk voor het resterende deel van de netto-omzet van een club. De netto-omzet is dus exclusief transferinkomsten. De drie grootste posten zijn in deze publicatie verder uitgesplitst. De totale netto-omzet van de clubs in de bedroeg vorig seizoen ruim 441 miljoen, een stijging van 0,5% ten opzichte van het seizoen eerder. De netto-omzet groeit zodoende voor het vierde jaar op rij. Over de afgelopen vijf seizoenen steeg de netto-omzet van de clubs met ruim 5%, grotendeels verklaard door de toegenomen mediabaten sinds de komst van FOX Sports. De helft van de clubs realiseerde dit seizoen een hogere netto-omzet dan voorgaand seizoen. In de steeg de gemiddelde omzet per club met ruim 2% naar een gemiddelde van bijna 3,4 miljoen per club. De gemiddelde omzet stijgt al vijf seizoenen in de. De helft van de Jupiler leagueclubs noteerde dit seizoen een hogere netto-omzet dan voorgaand seizoen. De totale omzet in de bedroeg 53,8 miljoen.

6 Omzet De wedstrijdbaten bestaan uit de opbrengsten uit de verkoop van seizoenskaarten voor de competitie, de verkoop van overige kaarten en plaatsingspremies/prijzengeld met betrekking tot de KNVB beker en Europese competities. De overige kaarten bestaan uit ticketverkoop voor competitiewedstrijden, KNVB bekerwedstrijden en Europese competities. De wedstrijdbaten stegen met ruim 5% naar een totaal van 115 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere inkomsten uit Europees voetbal. De Nederlandse vertegenwoordigers in Europa kwamen verder in de Europese competities dan voorgaand seizoen en behaalden daardoor meer plaatsingspremies/prijzengeld. Opvallend is dat naast een lichte daling in seizoenkaartomzet de inkomsten uit losse kaarten voor de nationale competitie met ruim 11% stegen. De wedstrijdbaten vormen met 23% gemiddeld de belangrijkste operationele inkomstenbron na sponsoring. De wedstrijdbaten in de daalden het afgelopen seizoen met ruim 4% naar een gemiddelde van per club, het laagste niveau in de afgelopen vijf seizoenen. De daling in wedstrijdbaten had voor het grootste deel te maken met een kleine terugloop in het gemiddelde aantal toeschouwers. De verschillen tussen Jupiler leagueclubs zijn relatief groot. Clubs kunnen tot maximaal één miljoen euro verschillen.

7 Omzet Sponsoring is de belangrijkste vorm van inkomsten voor een betaald voetbalorganisatie. Deze inkomstenpost bestaat uit de volgende categorieën: shirtsponsoring, bordreclame, wedstrijdsponsoring, verhuur ruimtes, kledingsponsoring, naamgeving, collectieve contracten en overige sponsoring. Gemiddeld komt bijna de helft van de operationele inkomsten van clubs uit sponsoring. Onder de druk van de economische zware tijd zijn de totale inkomsten uit sponsoring voor het tweede seizoen op rij met bijna 6% afgenomen tot een kleine 177 miljoen. Een enkele club in de wist de sponsorinkomsten op peil te houden of (licht) te laten stijgen. De inkomsten uit sponsoring daalden in de voor het eerst in vijf seizoenen, met bijna 4% naar gemiddeld 1,8 miljoen per club. Van de zestien Jupiler leagueclubs in deze analyse realiseerden vier clubs een stijging ten opzichte van vorig seizoen.

8 Omzet Mediagerelateerde inkomsten zijn inkomsten uit de collectieve verkoop van televisierechten en overige mediarechten. Inkomsten uit televisierechten komen voort uit zowel live verslagen als samenvattingen van wedstrijden uit de nationale competitie, KNVB beker en Europese competities. De mediabaten bleven in het seizoen 2013/ 14 nagenoeg gelijk aan het voorgaande seizoen. De verschillen tussen clubs zijn groot, tussen de hoogste en laagste club in de ligt bijna 18 miljoen. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de mediabaten uit verkoop van rechten voor Europese competities. Na sponsoring en wedstrijdbaten vormen mediabaten voor de meeste clubs de belangrijkste operationele inkomstenbron. De mediabaten over het seizoen 2013/ 14 stegen in de met 13% naar gemiddeld per club. Hiermee stegen de mediabaten voor het derde seizoen op rij en is het gemiddelde het hoogste niveau in de afgelopen vijf seizoenen. De mediabaten vormen met 15% gemiddeld de belangrijkste operationele inkomstenbron na sponsoring.

9 Kosten De bedrijfslasten van een betaald voetbalclub bestaan uit diverse posten. Personeelskosten is met gemiddeld 60% verreweg de grootste kostenpost. Daarnaast bestaan de bedrijfslasten uit wedstrijd- /trainingskosten, huisvestingskosten en verkoopkosten, samen 30%. De overige 10% bestaan uit algemene kosten, afschrijvingskosten en overige kosten. In het seizoen 2013/ 14 bedroegen de totale bedrijfslasten in de ruim 472 miljoen, een stijging van 0,5% ten opzichte van 2012/'13. Aangezien de personeelskosten gelijk bleven werd deze stijging veroorzaakt door de overige kostenposten, waarbij voornamelijk de verkoopkosten en de algemene kosten stegen. Van de achttien clubs in dit overzicht stegen bij tien clubs de totale bedrijfslasten. In de stegen de bedrijfslasten naar een gemiddelde van ruim 3,8 miljoen per club, een stijging van 3,1% ten opzichte van het seizoen 2012/ 13. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging in de personeelskosten van 5,5%. Het verschil tussen de club met de laagste bedrijfslasten en de club met de hoogste bedrijfslasten bedroeg ruim 6,5 miljoen euro. De helft van de clubs in noteerde in 2013/'14 lagere bedrijfslasten dan een jaar eerder. De gemiddeld divisiebrede stijging van de bedrijfslasten wordt mede veroorzaakt door het promotie/degradatie effect. Clubs die de Jupiler League instromen hebben relatief grotere organisaties dan hun (gepromoveerde) voorgangers. Een grotere organisatie brengt ook hogere kosten met zich mee.

10 Kosten De personeelskosten vormen met gemiddeld 60% de grootste kostenpost van de totale bedrijfslasten, en bestaan uit salariskosten, sociale premies, pensioenkosten en overige salariskosten. In de jaarrekening van een betaald voetbalorganisatie wordt o.a. onderscheid gemaakt tussen kosten voor contractspelers, technische staf en kosten voor kantoorpersoneel. Het overzicht salariskosten contractspelers wordt ook hier weergegeven. De personeelskosten bleven nagenoeg gelijk in vergelijking met het seizoen 2012/ 13 met een totaal van ruim 265 miljoen. Dit komt gemiddeld neer op 61% van de netto omzet; de personeelskostenratio. Van de achttien clubs noteerden twaalf clubs een stijging. Daarentegen verminderden enkele clubs deze post met meer dan 10%. De personeelskosten stegen in de met 5,5% naar een gemiddelde van ruim 2,1 miljoen per club. De verschillen tussen clubs in zowel kantoorpersoneelskosten als personeelskosten voor contractspelers zijn echter groot; tot maximaal 4 miljoen verschil. De helft van de clubs in de sneden in de personeelskosten ten opzichte van het seizoen 2012/ 13. De gemiddeld divisiebrede stijging van de bedrijfslasten wordt mede veroorzaakt door het promotie/degradatie effect. Clubs die de instromen hebben relatief grotere organisaties dan hun (gepromoveerde) voorgangers. Een grotere organisatie brengt ook hogere kosten met zich mee.

11 Kosten De salariskosten contractspelers bestaan uit een (vast) garantiesalaris en een variabele component in de vorm van premies. Een historisch overzicht van de ontwikkeling in de salariskosten van contractspelers is daarom alleen mogelijk als gekeken wordt naar het garantiesalaris. De verschillen over de jaren kunnen veroorzaakt worden door enerzijds de hoogte van het salaris of anderzijds het totaal aantal spelers dat onder contract van een club stond. In de is het garantiesalaris voor contractspelers in het seizoen 2013/ 14 met ruim 7% gedaald ten opzichte van 2012/'13. Tien van de achttien clubs sneden in de vaste beloning voor contractspelers, waarvan zes clubs met meer dan 10%. Het verschil tussen de club in de met het hoogste totaal aan garantiesalarissen en de club met het laagste bedraagt ruim twintig miljoen euro. De divisiebrede daling in salarissen contractspelers wordt mede veroorzaakt door het promotie/degradatie effect. Relatief kleinere organisaties met lagere salaris budgetten vervangen de relatief grotere (gedegradeerde) clubs met hogere salaris budgetten. De salariskosten voor contractspelers stegen in het seizoen 2013/ 14 in de met bijna 14% naar gemiddeld per club. De helft van de Jupiler leagueclubs sneed echter in de garantiesalarissen voor contractspelers. De verschillen tussen clubs in de zijn dan ook groot en lopen op tot maximaal 1,5 miljoen. De gemiddeld divisiebrede stijging van de garantiesalarissen contractspelers wordt mede veroorzaakt door het promotie/degradatie effect. Clubs die de Jupiler League instromen hebben relatief duurdere spelers dan hun (gepromoveerde) voorgangers. Een deel van deze garantiesalarissen worden nog uitgekeerd op 'eredivisieniveau', dit zijn relatief hogere garantiesalarissen dan normaliter in de Jupiler league worden betaald.

12 Transfermarkt Het resultaat vergoedingssommen is de ontvangen netto-opbrengst bij vertrek van een speler minus de nog resterende boekwaarde van de betreffende speler. In het geval van meerdere transfers worden de afzonderlijke resultaten op vergoedingssommen bij elkaar opgeteld en vormen ze samen het resultaat op vergoedingssommen van een club. Het resultaat vergoedingssommen wordt gezien als een incidentele baat en maakt daarom geen deel uit van het bedrijfsresultaat, maar wordt uiteraard wel verwerkt in het nettoresultaat van de club. De clubs deden gezamenlijk goede zaken op de transfermarkt en wisten het resultaat vergoedingssommen nagenoeg constant te houden in vergelijking met het seizoen 2012/ 13. Voor tien van de achttien clubs stegen de transferinkomsten in het seizoen 2013/ 14. De verschillen tussen clubs zijn echter groot. De best verdienende club verdiende bijna 22 miljoen meer dan de minst verdienende club op de transfermarkt. Alle clubs boekten een positief resultaat op de transfermarkt. In de steeg het totale resultaat vergoedingssommen met bijna 62% tot ruim 4,3 miljoen. Het seizoen 2013/ 14 is daarmee het meest lucratieve seizoen op de transfermarkt sinds het seizoen 2010/ 11. De best verdienende club in de Jupiler League incasseerde bijna 1,4 miljoen meer dan de minst verdienende club. Zes van de zestien clubs behaalden afgelopen seizoen meer transferinkomsten dan in het seizoen 2012/ 13. Alle clubs boekten een positief resultaat op de transfermarkt.

13 Transfermarkt Het resultaat vergoedingssommen (klik hier) geeft een indicatie van de invloed van de transfermarkt op de financiële huishouding van Nederlandse clubs. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de afschrijvingen die clubs doen op hun aangekochte spelers. De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn kosten in verband met in het verleden gedane investeringen (vergoedingssommen) voor spelers. In de grafieken is het resultaat te zien van het resultaat vergoedingssommen minus de afschrijvingen op de aangekochte spelers. De totale boekte over het seizoen 2013/ 14 een positief resultaat vergoedingssommen en afschrijvingen van ruim 41 miljoen; dit is nagenoeg gelijk aan het seizoen daarvoor. De afgelopen vijf seizoenen zien we een stijgende trend in deze post wat grotendeels te verklaren is door enerzijds een stijging in de opbrengsten uit de verkoop van spelers (resultaat vergoedingssommen) en anderzijds dalende afschrijvingen. Er wordt afscheid genomen van dure spelers en meer geïnvesteerd in jeugdig talent. Dit seizoen is de trend voor het eerst constant. In de steeg het saldo resultaat vergoedingssommen met 89% naar bijna 3,5 miljoen. Dit bracht de clubs op het hoogste niveau sinds het seizoen 2010/ 11. De afschrijvingen bleven ongeveer gelijk, vooral de stijging in het resultaat vergoedingssommen zorgt voor de stijging op deze post. De helft van de Jupiler leagueclubs realiseerden een stijging in vergelijking met het seizoen 2012/ 13.

14 Disclaimer Achtergrondinformatie In deze digitale publicatie, Het Seizoen in Cijfers 2013/ 14, doet KNVB Expertise namens alle clubs in de en verslag van de financiële situatie in het Nederlandse betaald voetbal. De publicatie wordt sinds 2009/ 10 jaarlijks uitgebracht in het kader van collectieve transparantie. Dit jaar wordt de publicatie voor de tweede keer digitaal gepresenteerd. De belangrijkste financiële variabelen worden gepresenteerd en afgezet tegen de vier voorafgaande seizoenen. Herkomst van data Alle betaald voetbalclubs leveren in het kader van het licentiesysteem betaald voetbal drie maal per jaar (financiële) informatie aan bij het Bureau Licentiezaken van de KNVB. Uiterlijk 1 november worden de jaarcijfers over het voorafgaande seizoen ingeleverd middels gestandaardiseerde documenten. De analyses van deze publicatie zijn gebaseerd op deze cijfers die ingeleverd worden bij Bureau Licentiezaken van de KNVB. De cijfers kunnen na 1 november nog wijzigen na controle van de Licentiecommissie van de KNVB. Ook kunnen deze cijfers afwijken van de jaarcijfers die clubs zelf openbaar maken, omdat er verschillen kunnen zitten in consolidatiekring of afwijkingen in het waarderingsprincipe. Opmerkingen Door de wisselingen in het aantal clubs in de in de afgelopen seizoenen is er voor gekozen bij de meeste variabelen met betrekking tot de het gemiddelde per club te presenteren. Dit gemiddelde is dit seizoen gebaseerd op 16 clubs. De publicatie is exclusief Achilles 29, Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Twente. Deze aanpak maakt vergelijkingen met vorige jaren mogelijk. Onderlinge verschillen tussen clubs kunnen echter groot zijn; de gemiddelde club bestaat niet. Daarom is er gekozen om bij de op alle posten de totalen te weergegeven. Ook voor de vorige seizoenen is het totaal weergegeven. Verschillen ten opzichte van vorige seizoenen kunnen sterk beïnvloed worden door de gevolgen van promotie en degradatie. Dit geldt met name in waar relatief grote clubs de divisie verlaten of binnenkomen. Dit seizoen wisselden twee relatief kleinere clubs (promotie: Go Ahead Eagles en sc Cambuur) met twee relatief grotere clubs (degradatie: Willem II en VVV-Venlo) van divisie. De relatief kleine organisaties van Go Ahead Eagles en sc Cambuur dragen ook minder kosten dan hun gedegradeerde voorgangers, terwijl VVV-Venlo en Willem II relatief grote organisaties zijn met hogere kosten dan gemiddeld in de. Het zogeheten promotie-degradatie effect kan zodoende de totalen en gemiddelden in de en beïnvloeden. Alle betaald voetbalorganisaties zijn middels het licentiesysteem van de KNVB tevens verplicht de financiële jaarcijfers openbaar te maken voor 1 februari van het volgende jaar. Het tijdstip en de plaats waar dit gebeurt wordt door iedere club zelf gekozen. Uitgave Het Seizoen in Cijfers 2013/ 14 is samengesteld door KNVB Expertise, sinds 2008 het kennis- en onderzoekscentrum voor het betaald voetbal en een initiatief van de CV, de Coöperatie Eerste Divisie, de Federatie voor Betaaldvoetbal Organisaties en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Meer informatie over KNVB Expertise is te vinden via Vormgeving 60BPM, Capelle a/d IJssel Publicatiedatum Zeist, 5 februari 2015 Disclaimer Dit is een uitgave van KNVB Expertise. Alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) van deze uitgave berusten bij KNVB Expertise. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KNVB Expertise worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. Hoewel deze uitgave met grote zorgvuldigheid is samengesteld, is KNVB Expertise niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele omissies of onjuistheden, dan wel andere gevolgen door het gebruik van in deze uitgave voorkomende gegevens of wijzigingen.

Algemeen Het sportieve seizoen 2012/ 13

Algemeen Het sportieve seizoen 2012/ 13 Algemeen Het sportieve seizoen 2012/ 13 Het seizoen 2012/ 13 begon op 5 augustus 2012 toen bekerwinnaar PSV en landskampioen Ajax traditioneel voetbalden om de Johan Cruijff Schaal. PSV wist beslag te

Nadere informatie

Perspresentatie Financiële Benchmark Eredivisie. Seizoen 06/07

Perspresentatie Financiële Benchmark Eredivisie. Seizoen 06/07 Perspresentatie Financiële Benchmark Eredivisie Seizoen 06/07 Financiële Benchmark Eredivisie seizoen 06/07 Aanleiding Maart 2008 is het eerste financiële benchmarkonderzoek voor de Eredivisie afgerond.

Nadere informatie

Het seizoen in cijfers 2011/ 12

Het seizoen in cijfers 2011/ 12 GO AHEAD EAGLES DEVENTER Het seizoen in cijfers 211/ 12 2 Inhoud HET SEIZOEN IN CIJFERS 1 KERNCIJFERS 3 DE BELANGRIJKSTE CIJFERS OVER HET SEIZOEN 211/ 12 3 INLEIDING 4 1.1 HET SPORTIEVE SEIZOEN 211/ 12

Nadere informatie

Benchmark Betaald Voetbal

Benchmark Betaald Voetbal Perspresentatie Benchmark Betaald Voetbal Seizoen 2008/ 09 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Netto omzet Netto omzet vs. behaalde punten 4 Opbouw netto omzet 6 Trend netto omzet vs. behaalde punten 8 Netto

Nadere informatie

Het seizoen in cijfers 2010/ 11

Het seizoen in cijfers 2010/ 11 Het seizoen in cijfers 21/ 11 GO AHEAD EAGLES DEVENTER Inhoud INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS 3 INLEIDING 4 1. ALGEMEEN 1.1 Het sportieve seizoen 21/ 11 5 1.2 De Nederlandse voetbalfan 7 1.3 Financiële kerncijfers

Nadere informatie

Kerncijfers Ajax heeft over het boekjaar 2004/2005 een netto winst van 2,8 miljoen geboekt. Het operationele resultaat bedraagt 4,7 miljoen positief.

Kerncijfers Ajax heeft over het boekjaar 2004/2005 een netto winst van 2,8 miljoen geboekt. Het operationele resultaat bedraagt 4,7 miljoen positief. Persbericht AFC AJAX NV Amsterdam, 17 oktober 2005 JAARCIJFERS AFC AJAX NV PER 30 JUNI 2005 Kerncijfers Ajax heeft over het boekjaar 2004/2005 een netto winst van 2,8 miljoen geboekt. Het operationele

Nadere informatie

Het seizoen in cijfers 2009/ 10

Het seizoen in cijfers 2009/ 10 GO AHEAD EAGLES Het seizoen in cijfers 29/ 1 DEVENTER Inhoud INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. ALGEMEEN 4 1.1 Het sportieve seizoen 29/ 1 4 1.2 De Nederlandse voetbalfan 6 1.3 Bedrijfsresultaat & Netto resultaat

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Jaarverslag PEC Zwolle 2011 / 2012 JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2011/2012

Jaarverslag PEC Zwolle 2011 / 2012 JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2011/2012 JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2011/2012 Financiële rapportage PEC Zwolle BALANS PER 30 JUNI in EUR * 1.000 Activa Immateriële vaste activa 30-6-2012 18 30-6-2011 14 Materiële vaste activa 258 442 Totaal vaste

Nadere informatie

dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014 PEC Zwolle Ajax 18:00

dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014 PEC Zwolle Ajax 18:00 vr vr CL vr donderdag 17 + 24 juli 2014 FC Groningen vrijdag 18 juli 2014 loting Q3 CL + dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. 800047-2-063b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. 800047-2-063b Bijlage HAVO 2008 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje 800047-2-063b Formuleblad Formule voor de beantwoording van vraag 30. 30 Solvabiliteit = totaal vermogen vreemd vermogen 100% 800047-2-063b

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE vr EL vr EL donderdag 2 + 9 juli 2015 Go Ahead Eagles donderdag 16 + 23 juli 2015 Go Ahead Eagles vrijdag 17 juli 2015 loting Q3 CL + EL CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 vr CL vr EL dins.

Nadere informatie

PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE

PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE vr EL vr EL donderdag 2 + 9 juli 2015 Go Ahead Eagles donderdag 16 + 23 juli 2015 Go Ahead Eagles vrijdag 17 juli 2015 loting Q3 CL + EL PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 vr CL vr EL dins. 28

Nadere informatie

Zeist, KNVB wedstrijdorganisatie BV, 28-06-2013 pagina 1 van 15

Zeist, KNVB wedstrijdorganisatie BV, 28-06-2013 pagina 1 van 15 vr donderdag 18 + 25 juli 2013 FC Utrecht JCS zaterdag 27 juli 2013 AZ Ajax 20:00 vr CL vr din. 30 / woe. 31 juli 2013 PSV donderdag 1 augustus 2013 Vitesse, FC Utrecht 1 vrijdag 2 augustus 2013 Ajax Roda

Nadere informatie

FAN ONDERZOEK JUPILER LEAGUE

FAN ONDERZOEK JUPILER LEAGUE 2 0 1 3 / 1 4 FAN ONDERZOEK JUPILER LEAGUE KNVB Expertise is een gezamenlijk initiatief van: Fan onderzoek in samenwerking met: 3 Inleiding Sinds het seizoen 2009/ 10 organiseert de Jupiler League in samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015

Jaarverslag 2014/2015 Jaarverslag 2014/2015 Deventer, november 2015 Terugblik op het seizoen 2014/2015 Financieel Go Ahead Eagles heeft het boekjaar afgesloten met positief resultaat na belastingen van 468.434, dit bedrag is

Nadere informatie

FAN ONDERZOEK EREDIVISIE

FAN ONDERZOEK EREDIVISIE 2 0 1 3 / 1 4 FAN ONDERZOEK EREDIVISIE KNVB Expertise is een gezamenlijk initiatief van: Fan onderzoek in samenwerking met: AHEAD EAGLES GO D EVENTE R 3 Inleiding Sinds het seizoen 2009/ 10 organiseert

Nadere informatie

JCS zondag 31 juli 2016 Feyenoord PSV 18:00

JCS zondag 31 juli 2016 Feyenoord PSV 18:00 vr CL vr dins. 26 / woensdag 27 juli 2016 Ajax donderdag 28 juli 2016 AZ / Heracles Almelo JCS zondag 31 juli 2016 Feyenoord PSV 18:00 vr CL vr din. 2 / woe. 3 augustus 2016 Ajax donderdag 4 augustus 2016

Nadere informatie

Richtlijn financieel ratingsysteem. Uitgave nr. : versie 2.7 Datum : 1 januari 2016

Richtlijn financieel ratingsysteem. Uitgave nr. : versie 2.7 Datum : 1 januari 2016 Richtlijn financieel ratingsysteem Uitgave nr. : versie 2.7 Datum : 1 januari 2016 INHOUD Inleiding... 3 Waardering financiële positie van licentiehouders... 3 Definities van kernvariabelen uit financieel

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

2015/ 16 KNVB EXPERTISE

2015/ 16 KNVB EXPERTISE 2015/ 16 J A A R P R O G R A A KNVB EXPERTISE INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 KNVB Expertise 4 Het team 4 Onderzoek 6 Kennisdeling 8 Opleiding 9 Advies 12 De kracht van voetbal 13 Overige activiteiten 13

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Potentieelanalyse Helmond Sport. 25 februari 2009

Potentieelanalyse Helmond Sport. 25 februari 2009 Potentieelanalyse Helmond Sport 25 februari 2009 0. Inhoud 1. Inleiding 2. Sportieve context 3. Financiële context 4. Relatie omzet en sportieve kwaliteit 5. Toeschouwers 6. Sponsoring 7. Mediabaten 8.

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE SEIZOEN 2012/'13

CONCEPT PROGRAMMA EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE SEIZOEN 2012/'13 vr EL vr EL vr CL vr EL donderdag 5 + 12 juli 2012 FC Twente donderdag 19 + 26 juli 2012 Vitesse, FC Twente din. 31 juli / woe. 1 aug. 2012 Feyenoord donderdag 2 augustus 2012 sc Heerenveen, FC Twente,

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Tel -'31 (0)2^374 17 17 Fax:+31 (0)2^374 17 18 info@bdo.nl v/ww.bdo.nl

Tel -'31 (0)2^374 17 17 Fax:+31 (0)2^374 17 18 info@bdo.nl v/ww.bdo.nl ON SITU AT BDO I BDO Tel -' (0)2^374 17 17 Fax:+ (0)2^374 17 1 info@bdo.nl v/ww.bdo.nl BDO Accountants & Belaslingadviseuis B V. Postbus 40025, 64 AA Nijmegen Keikenbos 1023, 6546 BB Nijmegen Nedeiland

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013 JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2012/2013

Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013 JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2012/2013 JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2012/2013 Financiële rapportage PEC Zwolle BALANS PER 30 JUNI in EUR * 1.000 30-6-2013 30-6-2012 Activa Immateriële vaste activa 52 18 Financiële vaste activa 33 Materiële vaste

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties 6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties Een aanzet tot trendanalyse Ies van Rij en Patrick van Eekeren In 2008 is voor de zevende keer de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco) uitgevoerd.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Dalle Noble Horse Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam

Jaarrekening 2015. Stichting Dalle Noble Horse Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam Jaarrekening 2015 Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans 2 3 Winst- en verliesrekening 3 4 Toelichting op de balans 4 5 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

KFC Turnhout Competitiehervorming

KFC Turnhout Competitiehervorming Vanaf het voetbalseizoen 2016/2017 zal er een hervorming in het Belgisch voetbal worden doorgevoerd. Hieronder kan je in korte lijnen de hervorming lezen: Onderscheid tussen betaald voetbal en amateur

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Competitie 1e elftallen, programma 8-8-2008 t/m 30-5-2009 Eredivisie

Competitie 1e elftallen, programma 8-8-2008 t/m 30-5-2009 Eredivisie Eredivisie Vrijdag 29-8-2008 1135 Vitesse - FC Groningen Zaterdag 30-8-2008 1031 N.E.C. - De Graafschap 1126 Willem II - Ajax 1141 FC Utrecht - PSV 1294 Roda JC - FC Twente Zondag 31-8-2008 1038 AZ - NAC

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht

Jaarrekening 2013. St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht INHOUDSOPGAVE PAGINA ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 1 Financiële positie 2 Staat van herkomst en besteding van de middelen 3 Resultaatanalyse

Nadere informatie

FAN ONDERZOEK JUPILER LEAGUE KNVB EXPERTISE, BLAUW RESEARCH EN COÖPERATIE EERSTE DIVISIE

FAN ONDERZOEK JUPILER LEAGUE KNVB EXPERTISE, BLAUW RESEARCH EN COÖPERATIE EERSTE DIVISIE FAN ONDERZOEK JUPILER LEAGUE KNVB EXPERTISE, BLAUW RESEARCH EN COÖPERATIE EERSTE DIVISIE Samenvatting Het Fan Onderzoek Jupiler League heeft als doel de beleving, meningen en ervaringen van fans van clubs

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Het Seizoen in Cijfers 2009/ 10 Deel 2 Clubspecifieke cijfers

Het Seizoen in Cijfers 2009/ 10 Deel 2 Clubspecifieke cijfers Het Seizoen in Cijfers 2009/ 10 Deel 2 Clubspecifieke cijfers Dit is deel 2 van de publicatie Het Seizoen in Cijfers 2009/ 10 ; de bedrijfstakbrede presentatie van de financiële situatie in het Nederlandse

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014 Vereniging Masjid Nour Jaarcijfers 2014 Inhoud Balans per 31-12-2014 Pagina 2 Winst-en verliesrekening over 2014 Pagina 3 Grondslagen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31-12-2014 Pagina 5 Overige gegevens

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2008 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

De baten van erfpacht De feiten, de cijfers

De baten van erfpacht De feiten, de cijfers De baten van erfpacht De feiten, de cijfers De baten van erfpacht Sinds 1896 verkoopt Amsterdam als regel geen grond meer, maar geeft deze uit in erfpacht. Eén van de argumenten voor het invoeren van erfpacht

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie