ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus Brussel ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK referentie 2013_ ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor Evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving en onderhoud van de hardware en de software OPENING VAN DE OFFERTES : 19 augustus 2013 om 10:00 uur. FOD Sociale Zekerheid Stafdienst ICT Finance Tower T02 (2e verdieping) Kruidtuinlaan Brussel Informatiesessie op 18 juli om 10 uur 00 op het volgende adres: FOD Sociale Zekerheid Stafdienst ICT Finance Tower T02 (2e verdieping) Kruidtuinlaan Brussel - Vragen kunnen worden gesteld tot uiterlijk 16 juli 2013 om 18:00 uur. op volgend adres : BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 1/53

2 2. Inhoudstafel A. ALGEMENE BEPALINGEN Beschrijving van de opdracht Algemeen kader Omschrijving van de opdracht Bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht Verantwoordelijke overheid voor de opdracht Informatiesessie - Aanvraag om bijkomende inlichtingen Procedure en aard van de opdracht Aard van de opdracht... 6 Annulering procedure Varianten Duur van de opdracht Uitvoeringstermijn Opzegging OFFERTES : Indiening en opening Geldigheidsduur van de offertes Tests, demonstraties en referenties Duurzame ontwikkeling en arbeidsbescherming Bijkomende leveringen Prijzen Controle van de ingediende prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de dienstverlener Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Selectiecriteria met betrekking financiële draagkracht en technische bekwaamheid Gunningscriteria Evaluatie Eindquotatie : Borgtocht Opleveringen A De voorlopige oplevering A De definitieve oplevering A Sancties B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT Termijnen en kennisgeving Plaats van de levering en de diensten Evaluatie van de uitgevoerde diensten Resultaatverbintenis Documentatie Veiligheid en vertrouwelijkheid BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 2/53

3 3. 6. Publiciteit Onderaannemingscontract - tijdelijke vereniging Octrooien en auteursrechten Faillissement Taalgebruik Continuïteit en duur van de aangeboden oplossing B Waarborgtermijn B Verborgen gebreken B Wat het onderhoud betreft Facturering en betaling Geschillen Opening van de opdracht aan andere overheidsinstellingen IPv C. TECHNISCHE BEPALINGEN Beschrijving van de actuele situatie Beschrijving van de gewenste situatie Diensten C.3.1. Installaties & configuraties C.3.2. Project Management C Progress meetings C.3.3. Technisch dossier C Klantinformatie C Contractinformatie C Installatieprocedures C Telemaintenance D. BIJLAGEN Bijlage 1: Model van inschrijvingsformulier Bijlage 2: Inhoud en vorm van de administratieve / technische offerte D.2.1. Inleiding D.2.2. Administratief deel D.2.3. Technisch deel Bijlage 3: Vormvereisten voor de referenties van gelijkaardige projecten Bijlage 4: Attest i.v.m. vertrouwelijkheid Bijlage 5: Model van prijslijst BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 3/53

4 4. A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Beschrijving van de opdracht Algemeen kader Beschrijving : Evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving en onderhoud van zowel de hardware als de software Omschrijving van de opdracht De opdracht heeft betrekking op de volgende onderdelen: Hoofdopdracht: Vervanging van VTL door Appliance Verplichte opties: Neen Eventueel vrije opties: Neen Varianten: Neen Percelen : aantal 3 bestaande uit : Perceel 1 : de backup appliance betreft de hardware, software, configuratie/implementatie en nodige diensten van twee Symantec NetBackup appliances ter vervanging van de master-media-server, de media-servers, de VTL, de Puredisk-servers, de VCB-server en de backup-infrastructuur van de Oasis-server. Inclusief een support contract voor deze appliances voor 1 jaar, jaarlijks verlengbaar tot 5 jaar. Perceel 2 : support robot, ACSLS-servers en Brocade-switches betreft de support van de hardware en software voor de fysieke robot, de ACSLS-servers en de Brocade-switches met een support contract voor 1 jaar, jaarlijks verlengbaar tot 5 jaar ; Perceel 3 : Netbackup licenties betreft de support van de software van de backup m.a.w het vernieuwen van de support op de front end-protection licenties van Symantec Netbackup en de BCS (Business Critical Services) voor 1 jaar, jaarlijks verlengbaar tot 5 jaar + een uitbreiding van de bestaande frontend-protection-licenties en convertie van bestaande licenties om aan de noden voor de komende jaren te voldoen. 2. Bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht. Deze opdracht is onderworpen aan de reglementering betreffende overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten: Wetgeving De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; koninklijk besluit van 26 september 1996 met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden Koninklijk besluit algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 4/53

5 5. Iedere wijziging en verandering van de hierboven vermelde teksten, vastgesteld bij koninklijk of ministerieel besluit; De bepalingen van dit bestek, die bij voorrang zullen gelden in zoverre zij afwijken van de bepalingen van bovenvermelde algemene aannemingsvoorwaarden. Met het indienen van de offerte wordt verondersteld dat de bepalingen van dit bestek aanvaard worden; De inschrijver wordt geacht al zijn verplichtingen te kennen zoals ze voortvloeien zowel uit de hierboven vermelde algemene documenten als uit de bijzondere bepalingen die in dit bestek opgenomen zijn. Deze verplichtingen regelen de opdracht met uitsluiting van iedere andere clausule, namelijk de door de inschrijver bepaalde algemene voorwaarden. De hierboven vermelde wetten en besluiten kunnen worden gedownload via volgende website : Documenten betreffende de opdracht. Onderhavig bestek nr De goedgekeurde offertes 3. Verantwoordelijke overheid voor de opdracht. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door: Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste Minister en Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de federale culturele instellingen De leidende ambtenaar is: Mevrouw Michaëlla MISKO, directeur van de Stafdienst ICT van de FOD Sociale Zekerheid of haar afgevaardigde. Enkel deze dienst is bevoegd voor het toezicht op en de controle van de opdracht. 4. Informatiesessie - Aanvraag om bijkomende inlichtingen Rekening houdend met de complexiteit van de opdracht organiseert de aanbestedende overheid een eenmalige informatiesessie voor de kandidaat-inschrijvers. Er zal niet worden geantwoord op vragen die worden gesteld na deze informatiesessie; Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 18 juli 2013 om 10 uur 00 op het volgende adres: FOD Sociale Zekerheid Stafdienst ICT Finance Tower T02R (2e verdieping) Kruidtuinlaan Brussel BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 5/53

6 6. De vragen voor deze informatiesessie mogen uitsluitend per worden gesteld op het volgende adres: en dienen uiterlijk op 16 juli 2013 om 18:00 uur in ons bezit te zijn. Alle vragen moeten verplicht de verwijzingen naar het bestek vermelden (bv. deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pag. 1). Gelieve ook aan te duiden welke taal van het bestek u gebruikt (de paginanummering kan verschillen van taal tot taal). Er wordt tijdens deze informatiesessie een kort overzicht gegeven van het voorwerp van de opdracht. De antwoorden op de vragen die binnen de termijnen zijn gesteld zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Een bezoek aan het centrale datacenter van de FOD kan onderdeel uitmaken van deze infosessie. Er wordt aan de belangstellende firma s gevraagd zich vooraf kenbaar te maken via op het adres : en de naam en de functie mee te delen van de persoon/personen die ze naar deze informatiesessie zullen afvaardigen. Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers per firma beperkt tot 2. Na de informatiesessie zal een kopie van de vragen en van de gegeven antwoorden worden verzonden naar de maatschappijen die het bestek hebben gevraagd. 0m de antwoorden op de gestelde vragen te kunnen ontvangen worden de geïnteresseerde inschrijvers die dit bestek van de site via PUBLIC PROCUREMENT.BE (https:/enot.publicprocurement.be) hebben gedownload. uitgenodigd zich kenbaar te maken. 5. Procedure en aard van de opdracht. De gekozen procedure is die van algemene offerteaanvraag onderworpen aan de Europese bekendmaking Aard van de opdracht Het gaat om een opdracht voor leveringen namelijk de evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving, installatie, bijkomende software en het onderhoud van zowel de hardware als de software.. (verduidelijking zie punt 1.2. ) Het betreft een opdracht tegen een globale prijs. Aantal percelen : 3 : De inschrijver mag een offerte indienen voor één of meerdere percelen. Annulering procedure In toepassing van artikel 18 van de wet van 24 december 1993, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor geen of slechts enkele percelen van deze BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 6/53

7 7. opdracht toe te wijzen. Zij kan oordelen dat alle of enkele percelen het voorwerp zullen uitmaken van één of meerdere nieuwe opdrachten en indien nodig volgens een andere procedure 6. Varianten Er worden geen varianten toegestaan. 7. Duur van de opdracht. De opdracht vangt aan op de eerste kalenderdag die volgt op de dag dat de leverancier officieel kennis heeft gekregen van de gunning van de opdracht(en). Een onderhoudscontract wordt afgesloten voor 1 jaar tenzij anders vermeld en is vier maal verlengbaar voor één jaar tot een maximumduur van 5 jaar. De ingangsdatum en duur van het onderhoud vangt aan per perceel. De begin en einddatum van de contracten zullen in samenspraak met de FOD worden bepaald. In het ontwerp van onderhoudscontract dient volgende clausule te zijn opgenomen als Artikel 1: De bepalingen van deze overeenkomst zijn ondergeschikt aan de bepalingen van het bestek ;. Ingeval van tegenstrijdigheid zullen de laatstgenoemde bepalingen primeren op deze overeenkomst 8. Uitvoeringstermijn De doorlooptijd voor perceel 1, is maximaal 3 maanden te rekenen vanaf de toewijzing van de opdracht. 9. Opzegging. Onverminderd eventuele ambtshalve maatregelen, is de overeenkomst te allen tijde door de aanbestedende overheid per aangetekende brief opzegbaar met in acht neming van een opzegtermijn van 90 kalenderdagen. De beëindiging van de overeenkomst in voormelde voorwaarden houdt voor geen van de partijen een recht op schadevergoeding in. 10. OFFERTES : Indiening en opening. a) vorm : De offertes moeten worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans en conform de bepalingen van artikelen 89, 90 en104 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 7/53

8 8. betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, en de concessies van openbare werken. De technische documentatie mag in het Engels geleverd worden voor zover ze niet beschikbaar is in één van de twee bovenvermelde talen. b) structuur en inhoud van de offerte : De inschrijver is verplicht het bij het bestek gevoegde offerteformulier (bijlage 1) en andere bijgevoegde documenten te gebruiken. Om geldig te zijn moet de offerte volgende elementen bevatten: Hoofdstuk 1 : Dit hoofdstuk zal minstens volgende vermeldingen bevatten : naam, voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats van de inschrijver indien het een vennootschap betreft, handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; Identificatie van de commercieel afgevaardigde die door de FOD kan gecontacteerd worden; Nummer en benaming van de rekening waarop de betalingen kunnen gestort worden; Nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel dat door de inschrijver wordt tewerkgesteld. Registratienummer bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen Hoofdstuk 2 : Origineel inschrijvingsformulier - de eenheidsprijzen in letters en in cijfers (excl. BTW); - het totaal bedrag van de offerte in letters en in cijfers (excl. BTW); - het bedrag van de BTW; - de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; - de naam en de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; - het ondernemingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers). Hoofdstuk 3 : het technische gedeelte Hoofdstuk 4 : Andere inlichtingen naar keuze van de inschrijver Bijlagen: De offerte zal een inhoudstafel en genummerde bladzijden bevatten. De geldigheidsduur van de offerte dient ook vermeld te worden. De offerte dient te worden vergezeld van volgende documenten: het inschrijvingsdocument opgemaakt overeenkomstig het model van bijlage 1; BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 8/53

9 9. alle documenten die worden gevraagd in het kader van de uitsluitingscriteria en de selectiecriteria vermeld in dit bestek; de statuten zoals die zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of in een equivalent daarvan: de inschrijver verschaft zijn statuten en alle nuttige informatie en documenten in verband met de delegaties van bevoegdheden en de tekenbevoegdheden om de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) te bewijzen; de lijst van de onderaannemers alsook een beschrijving van de leveringen die door elke onderaannemer worden uitgevoerd; een detaillering van de kosten ; een administratief / technisch document, opgesteld overeenkomstig de specificaties van bijlage 2 een lijst met projectreferenties, opgesteld overeenkomstig de specificaties vermeld in de technische bepalingen en de vormvereisten vermeld in bijlage 3; een attest (zie bijlage 4) waarbij de inschrijver instemt met de clausules in verband met het eigendomsrecht, de bekendmaking en de vertrouwelijkheid van de opdracht, beschreven in dit bestek; een leverings- en uitvoeringskalender ; voor de buitenlandse inschrijvers, een attest van de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat zij voldaan aan de voorschriften inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid of, indien dit attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land, een verklaring onder eed of een plechtige verklaring vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land. Een ontwerp van onderhoudscontract en SLA Technische documentatie met betrekking tot de hardware en de software Voor perceel 1 de nodige certificaten van het uitvoerend personeel aangaande de kwalificatie voor het installeren en beheren van NetBackup Appliances. Vrije bijlagen Indien de inschrijver op het ogenblik van het indienen van zijn offerte over volgende documenten beschikken, kan hij deze in vrije bijlage bij zijn offerte voegen : attest Sociale Zekerheid, Directe Belastingen Indirecte Belastingen (attest van de BTW) Deze attesten worden in rekening genomen om de situatie van de inschrijver te onderzoeken in het kader van de selectiecriteria en kunnen door de aanbestedende overheid bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd. De inschrijvers zijn ertoe gehouden alle administratieve clausules van het bestek te aanvaarden. Ieder voorbehoud of niet-verplichting wat betreft één van deze clausules zal de onregelmatigheid van de offerte met zich meebrengen en heeft tot gevolg dat de Administratie geen rekening houdt met hun offerte. c) Regelmatigheid van de offertes. BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 9/53

10 10. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Elk voorstel zal worden onderzocht om te verzekeren dat het in overeenstemming is met de gestelde behoeften. Indien wordt vastgesteld dat er aan een bepaalde behoefte niet wordt beantwoord, zal de offerte als zijnde onregelmatig worden beschouwd. De technische behoeften kunnen worden teruggevonden in DEEL 2 van dit bestek. Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs indien deze in de ene of de andere bijlage bij de offerte voorkomen. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria. d) Indienen van de offertes: De inschrijver bezorgt zijn offerte aan de aanbestedende overheid uiterlijk op 18/08/2013 om 10:00 uur en vóór de opening van de zitting voor opening van de offertes. De indiening kan gebeuren in elektronisch formaat via elektronische weg of in papieren formaat, vergezeld van een elektronische kopie. De indiening van een elektronisch offerte via elektronische weg wordt aanbevolen. Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen per perceel. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten, die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Voor gescande documenten heeft de aanbestedende overheid ten allen tijde de mogelijkheid om, ter verificatie, de originele papieren documenten op te vragen. Offerte verstuurd met elektronische middelen De elektronische offertes worden ingediend in een onveranderlijk formaat door middel van de e-tendering-applicatie beschikbaar op website https://eten.publicprocurement.be/. Om sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes te verhelpen, geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie in een niet wijzigbaar formaat op een elektronische drager of op papier. Deze veiligheidskopie wordt ingediend, binnen de opgelegde ontvangsttermijn, analoog aan een indiening op papier, in een verzegeld envelop gestoken met vermeldingen Offerte Onderhoud, support en update van de back-up infrastructuur, referentie 2013_ en de datum van de opening van de offertes EN veiligheidskopie. Deze kopie mag enkel worden geopend in geval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en van het koninklijk besluit van 8 januari BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 10/53

11 11. Meer informatie over de e-tendering applicatie kan worden teruggevonden op volgende website : Of via de helpdesk van e-procurement op het nummer: +32 (0) Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. gebruik van papieren offertes De offertes worden ingediend in 2 exemplaren: in 1 papieren en 1 elektronisch exemplaar op een elektronische drager (CD Rom, DVD,USB stick, ) in een niet wijzigbare formaat worden. De elektronische versie primeert op de papieren versie indien beide versies zouden verschillen De offerte moet worden opgemaakt in het Frans of in het Nederlands en uiterlijk op 19/08/2013 te 10 uur afgeleverd op volgend adres: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Informatie- en Communicatietechnologie Ter attentie van Anita Blom of haar afgevaardigde Finance Tower - T04P Kruidtuinlaan 50 bus BRUSSEL Hetzij door aflevering tegen ontvangstbewijs Hetzij door een uiterlijk vier dagen vóór deze datum ter post neergelegde aangetekende zending of worden opgestuurd ten minste vier dagen vóór deze datum ter post per aangetekende zending verzonden naar bovenstaand adres: De papieren versie en de elektronische drager met de elektronische versie van de offerte worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld : Offerte, evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving en onderhoud van de hardware en de software referentie 2013_ en de datum van de opening van de offertes. Bij inzending via de post wordt de hierboven vermelde gesloten omslag met de offerte in een tweede gesloten omslag geschoven waarop volgende vermeldingen worden aangebracht : het hierboven vermelde adres het woord OFFERTE met vermelding van Evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving en onderhoud van de hardware en de software en het nummer van het bestek de datum en uur van de opening van offertes BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 11/53

12 12. e) Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 105 van het KB van 8 januari De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 81 ter van het KB van 8 januari 1996 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten, op straffe van nietigheid van de offerte nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan per telegram of fax worden medegedeeld voor zover: 1 zij bij de voorzitter van de zitting voor het op enen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent, 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, a fgegeven bij de post ten laatste de dag die aan de zitting voor het openen van de offertes voorafgaat. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien elektronische middelen die voldoen aan artikel 81 ter van het KB van 8 januari 1996 worden gebruikt. f) Opening van offertes De offertes moeten voor de opening van de zitting bij de Voorzitter toekomen. Op 19 augustus 2013 om 10:00 uur zal in de lokalen van Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Finance Tower T02P Kruidtuinlaan BRUSSEL worden overgegaan tot de elektronische opening van de offertes ingediend voor deze opdracht. De inschrijvingen worden geopend in een openbare zitting, zonder vermelding van de prijzen. 11. Geldigheidsduur van de offertes. De offertes moeten geldig blijven voor een duur van ten minste 90 kalenderdagen, aanvangend op de eerste dag na de opening van de offertes. 12. Tests, demonstraties en referenties. De FOD behoudt zich het recht voor tests, demonstraties en/of referenties te eisen met betrekking tot de door de inschrijver voorgestelde oplossing of tot het voorgestelde materieel. Aan de hand hiervan zal het moeten kunnen uitmaken of het aangeboden materieel voldoet aan de eisen van onderhavig bestek. De hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de inschrijver. BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 12/53

13 Duurzame ontwikkeling en arbeidsbescherming. De inschrijver toont aan in welke mate de voorgestelde infrastructuur overeenkomt met de opvattingen i.v.m. Duurzame ontwikkeling en welke maatregelen genomen werden in dit kader. Hierbij kunnen de internetsite van de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling worden geraadpleegd (http://www.poddo.be/ en Alle verpakkingen van het geleverde materiaal, evenals het afval dienen door de leverancier terug te worden meegenomen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe deze verpakkingen en/of afval te verwerken of te recycleren overeenkomstig de wettelijke, reglementaire of andere bepalingen die deze materie regelen. Deze bepaling betreffende verwerking en recyclage betreft eveneens het materiaal dat niet langer dienst zal doen door het in het kader van dit bestek nieuw aangekochte materiaal. De inschrijver garandeert dat de uitrusting op het ogenblik van de installatie voldoet aan de gehomologeerde of geregistreerde Belgische en Europese normen betreffende arbeidsbescherming, veiligheid en ontstoring. 14. Bijkomende leveringen a. Vanaf de datum van toewijzing van de opdracht en gedurende een periode van 3 jaar en volgens de bepalingen van artikel van artikel 17, 2, 3, b, van de wet van 24 december 1993 kunnen bijkomende leveringen worden toegewezen, zonder nieuwe offerteaanvraag, bij de weerhouden inschrijver, en dit op basis van onderhavig bestek en van de gekozen offerte. Voor iedere bijkomende levering zal het bestuur een voorafgaande schriftelijke prijsaanvraag indienen. Het staat het bestuur echter vrij over te gaan tot een nieuwe offerteaanvraag. b. In het geval bepaald hierboven, verbindt de inschrijver zich ertoe de geldigheid en de voorwaarden van zijn offerte te behouden voor eventuele bijkomende leveringen. Hij dient in zijn offerte te preciseren op welke wijze en op basis van welke criteria de prijzen eventueel zullen worden aangepast conform de prijsreglementering. 15. Prijzen De prijzen worden op straffe van nietigheid opgegeven in euro. Het totaal bedrag van de offerte en de eenheidsprijzen moeten voluit worden geschreven. Het bedrag van de BTW dient eveneens voluit geschreven te worden. De inschrijver dient alle prijzen op analytische wijze mee te delen. De inschrijver dient in zijn globale prijs alle mogelijke kosten, inclusief de transportkosten, die op de opdracht betrekking hebben te hebben opgenomen, met uitzondering van de BTW. De inschrijver verbindt zich ertoe de aanbestedende overheid te laten genieten van alle kortingen die door hem aan een klant werden toegekend op de Belgische markt of die werden aangekondigd gedurende de periode waarin de offerte geldig was. BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 13/53

14 14. De inschrijver dient de voorwaarden en prijzen van de door hem voorgestelde onderhoudsformules te preciseren. Alle percelen zijn een opdracht volgens globale prijs wat betekend dat de globale prijs forfaitair is. De dienstverlener wordt geacht in zijn globale prijs alle mogelijke kosten die op deze levering of diensten wegen te hebben begrepen met uitzondering van de BTW. 16. Controle van de ingediende prijzen. Voordat de opdracht wordt toegekend, zal de aanbestedende overheid de prijzen overeenkomstig de bepalingen van artikel 110 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 controleren. Daartoe dient de inschrijver meteen in zijn offerte de gegevens te vermelden die gebruikt werden om de forfaitaire prijs te berekenen: prijzen van de hardware componenten, licentieprijzen van de software componenten in hun specifiek toegepaste configuratie, eenheidsprijzen voor de nodige installatie en configuratie en het voorzien van een veilige migratie naar de nieuwe oplossing, de prijs voor het onderhoudscontract, de prijs en/of toegepaste eenheidsprijzen voor het voorzien van tijdige ondersteuning ter plaatse, de prijs om de documentatie aan te maken en de opleidingsprijs per dag. 17. Prijsherziening Voor de onderhavige opdracht is enkel een prijsherziening toepasbaar voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten van de werknemers van de dienstverlener. Bij eventuele prijsherziening wordt uitsluitend volgende formule toegepast : P 1 = P o x (0,2 + 0,8 x S 1 /S o ) P 1 = prijs van kracht na prijsherziening P o = contractuele prijs vermeld in de offerte S 1 = Agoria-loonindex nationaal gemiddelde inclusief sociale lasten, contracten vanaf 11 juli 1981, van kracht in de maand die voorafgaat aan de herziening (uitsluitend voor Belgische ondernemingen). Buitenlandse ondernemingen moeten een analoge index voorstellen. S o = Agoria-loonindex nationaal gemiddelde inclusief sociale lasten, contracten vanaf 11 juli 1981, van kracht in de maand die voorafgaat aan de opening van de offertes (uitsluitend voor Belgische ondernemingen). Buitenlandse ondernemingen moeten een analoge index voorstellen. In geval van een verzoek om prijsherziening, zal deze enkel ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegde paritair comité van de leverancier bij de aanvraag om prijsherziening gevoegd zijn. 18. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 14/53

15 15. plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken. In de architectuur- en ingenieursopdrachten is de dienstverlener er ten overstaan van de aanbestedende overheid toe gehouden vanaf de voorlopige oplevering van het geheel van de werken waarop zijn studieopdracht slaat, de aansprakelijkheid op zich te nemen bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 19. Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Selectiecriteria met betrekking financiële draagkracht en technische bekwaamheid a) Selectiecriteria De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria van dit bestek, voor zover de ingediende offertes administratief en technisch regelmatig zijn b) uitsluitingscriteria BELANGRIJK Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium.1. Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien hij uiterlijk de dag vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met degenen die slaan op de voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 15/53

16 16. 2 op deze aangiften geen achterstallige bijdrage n ten belopen van meer dan EUR is verschuldigd, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan EURO, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, ten laatste daags voor de uiterste ontvangst van de offertes op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10, van de wet of op een over heidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar zijn en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake beta ling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hi j personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in elk stadium van de procedure en met alle middelen die ze nuttig acht informeren naar de stand van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van elke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningprocedure: De dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedo eld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Str afwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenk omst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van dit uitsluitingscriterium kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze terzake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in een van de volgende situaties bevinden: 1 in een staat van faillissement of van vereffeni ng, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in elke andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een gelijkaardige procedure in de nationale wetgeving en reglementering; BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 16/53

17 17. 2 een verklaring van faillissement hebben ingedie nd, een vereffeningprocedure hebben opgestart, een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of een gelijkaardige procedure in de nationale wetgeving en reglementering zijn begonnen. Vierde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat afbreuk doet aan zijn professionele integriteit. Vijfde uitsluitingscriterium De inschrijver mag in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken. Bovendien verbindt de inschrijver zich door de ondertekening van zijn offerte tot het naleven van de normen bepaald in de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder: 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht op organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende gelijke beloning, 1951, en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd,1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari De hoger vermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 69 van het hierboven vermeld besluit Zesde uitsluitingscriterium De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen en van de verschuldigde BTW. Zevende uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die opeisbaar zijn in het kader van deze opdracht. De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract. BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 17/53

18 18. c) selectiecriteria met betrekking tot financiële draagkracht en technische bekwaamheid De mate waarin de inschrijver in staat is om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: 1. Economische en financiële draagkracht: * de zakelijke activiteit van de inschrijver moet relevant zijn voor het voorwerp van deze opdracht, zowel naar aard als volume; * de inschrijver moet in een gezonde economische en financiële situatie verkeren. * over voldoende financiële slagkracht beschikken 2. Technische draagkracht: * structuur en organisatie van de inschrijver; * referenties van gelijkaardige projecten; * kwalificaties van eventuele partners en onderaannemers; * ervaring met relevante methodes, tools en technieken; * ervaring met en gebruik van een kwaliteitscontrolesysteem; Voor wat perceel 1 betreft toont de inschrijver aan in welke mate de voorgestelde infrastructuur overeenkomt met de opvattingen i.v.m. duurzaam ondernemen en welke maatregelen genomen werden in dit kader, vb toegankelijkheid, energieverbruik enz. * Voor wat perceel 1 betreft, dient de inschrijver als Symantec Specialized Partner voor Netbackup gecertifieerd te zijn en dient het uitvoerend personeel ervaring te hebben met de installatie en configuratie van NetBackup Appliances. Een verklaring betreffende het personeel dat aan deze voorwaarden voldoet, dient bij de inschrijving te worden gevoegd. Teneinde deze elementen te kunnen beoordelen, eist de Federale Overheidsdienst dat de inschrijver de vragenlijst van bijlage 2 en 3 zorgvuldig beantwoordt en de daarin vermelde documenten bij zijn offerte voegt. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes met de gunningscriteria. 20. Gunningscriteria. Voor de keuze van de uit economisch oogpunt interessantste offerte zullen de geldige offertes van de geselecteerde inschrijvers worden getoetst aan een reeks gunningscriteria. De opdracht zal worden toegewezen aan de regelmatige offerte die het voordeligst bevonden werd. Daarbij zullen de offertes voor de verschillende percelen getoetst worden aan de volgende criteria : PERCEEL 1: Backup Appliances De prijs van de aangeboden hardware, software, configuratie/implementatie en nodige diensten. (Bij de prijsberekening zal een formule worden gehanteerd die naast de forfaitaire prijs ook rekening houdt met de jaarlijkse onderhoudsprijs) (50%) BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 18/53

19 19. De kwaliteit van de aangeboden oplossing zal worden afgemeten op basis van de conformiteit ten opzichte van de algemene, functionele en technische vereisten zoals beschreven in de opdracht, inclusief de kwaliteit van het onderhoudsvoorstel en het voorstel voor ondersteuning ter plaatse. (25%) De kwaliteit van de technische bijstand tijdens de installatie,de kwaliteit van het onderhoudscontract en de volledigheid van de geplande documentatie zoals deze wordt voorgesteld in de offerte. (15%) De kwaliteit van het voorgestelde projectplan, en de uitvoeringstermijn. (10%). PERCEEL 2: Support en onderhoudscontrat Robot De prijs (70%) De kwaliteit van het onderhoudsvoorstel en het voorstel voor ondersteuning ter plaatse (30%). PERCEEL 3: Support en onderhoudscontract Netbackup De prijs (70%) De kwaliteit van het onderhoudsvoorstel en het voorstel voor ondersteuning ter plaatse (30%). 21. Evaluatie Er zal een evaluatiecomité worden opgericht om de offertes te beoordelen volgens de conformiteit ten opzichte van alle specificaties. Voor het berekenen van de punten voor het criterium prijs zal volgende methode worden toegepast: P = Pn x (Y/Z) waarbij : P = het globaal gewogen gewicht Pn = het gewicht van de prijs Y = het kleinste voorgestelde bedrag van alle kandidaten Z = het bedrag voorgesteld door de kandidaat waarvan de offerte wordt geëvalueerd Beoordeling andere criteria Behalve het criterium Prijs, zal elk criterium onderworpen worden aan een quotering van 1 tot 5: 0 Niet aanvaarbaar 1 Ontoelaatbaar 2 onvoldoende 3 voldoende 4 goed BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 19/53

20 20. 5 zeer goed Er wordt en 0-score toegekend indien de offerte niet de noodzakelijke elementen bevat om te kunnen worden beoordeeld volgens een criterium. Eindquotatie : De quotaties voor de gunningcriteria zullen worden opgeteld. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindquotatie, nadat de aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijver de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid 22. Borgtocht De borgtocht wordt vastgesteld op 5%, berekend op het totaal bedrag van de goedgekeurde offerte (excl. BTW). Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in euro afgerond. De borgsom kan worden gevestigd in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen, hetzij in liquide munt, hetzij in staatsfondsen, hetzij in de vorm van een collectieve borgstelling. De borgtocht kan eveneens worden gesteld in de vorm van een garantie die wordt verleend door een kredietinstelling die voldoet aan de bepalingen van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de bepalingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en erkend voor de tak 15 (borgtocht). De opdrachtnemer moet binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de afsluiting van het contract, het bewijs leveren van de borgstelling, door hemzelf of door een derde, en dit op een van volgende manieren: 1. wanneer het gaat om een borg in speciën, door middel van overschrijving van het bedrag op de postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (CCP nr IBAN: BE , BIC: PCHQ BEBB) of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult als die van voornoemde kas, hierna openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult genoemd; 2. wanneer het gaat om een borgstelling in staatsfondsen, middels een deposito van de borg in handen van de kassier van de Staat in de zetel van de Nationale Bank in Brussel of in een van de provinciale agentschappen ervan, voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas, of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3. wanneer het gaat om een collectieve borgstelling, via een deposito door een onderneming die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van hoofdelijke borgstelling bij de Deposito- en Consignatiekas, of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4. wanneer het gaat om een garantie, via de akte van verbintenis van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijsstuk wordt, naar gelang het geval, aan de aanbestedende overheid bezorgd via: 1. hetzij het ontvangstbewijs van het deposito van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 20/53

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht VGC/DFB/Aankoop/ML/86 10/09/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:427530-2016:text:nl:html België-Brussel: Testen van software 2016/S 234-427530 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN BIJLAGE Bijlage nr. 12/001 Bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een collectief begeleidingstraject bij de opmaak van een preventie- en calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie