ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus Brussel ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK referentie 2013_ ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor Evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving en onderhoud van de hardware en de software OPENING VAN DE OFFERTES : 19 augustus 2013 om 10:00 uur. FOD Sociale Zekerheid Stafdienst ICT Finance Tower T02 (2e verdieping) Kruidtuinlaan Brussel Informatiesessie op 18 juli om 10 uur 00 op het volgende adres: FOD Sociale Zekerheid Stafdienst ICT Finance Tower T02 (2e verdieping) Kruidtuinlaan Brussel - Vragen kunnen worden gesteld tot uiterlijk 16 juli 2013 om 18:00 uur. op volgend adres : BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 1/53

2 2. Inhoudstafel A. ALGEMENE BEPALINGEN Beschrijving van de opdracht Algemeen kader Omschrijving van de opdracht Bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht Verantwoordelijke overheid voor de opdracht Informatiesessie - Aanvraag om bijkomende inlichtingen Procedure en aard van de opdracht Aard van de opdracht... 6 Annulering procedure Varianten Duur van de opdracht Uitvoeringstermijn Opzegging OFFERTES : Indiening en opening Geldigheidsduur van de offertes Tests, demonstraties en referenties Duurzame ontwikkeling en arbeidsbescherming Bijkomende leveringen Prijzen Controle van de ingediende prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de dienstverlener Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Selectiecriteria met betrekking financiële draagkracht en technische bekwaamheid Gunningscriteria Evaluatie Eindquotatie : Borgtocht Opleveringen A De voorlopige oplevering A De definitieve oplevering A Sancties B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT Termijnen en kennisgeving Plaats van de levering en de diensten Evaluatie van de uitgevoerde diensten Resultaatverbintenis Documentatie Veiligheid en vertrouwelijkheid BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 2/53

3 3. 6. Publiciteit Onderaannemingscontract - tijdelijke vereniging Octrooien en auteursrechten Faillissement Taalgebruik Continuïteit en duur van de aangeboden oplossing B Waarborgtermijn B Verborgen gebreken B Wat het onderhoud betreft Facturering en betaling Geschillen Opening van de opdracht aan andere overheidsinstellingen IPv C. TECHNISCHE BEPALINGEN Beschrijving van de actuele situatie Beschrijving van de gewenste situatie Diensten C.3.1. Installaties & configuraties C.3.2. Project Management C Progress meetings C.3.3. Technisch dossier C Klantinformatie C Contractinformatie C Installatieprocedures C Telemaintenance D. BIJLAGEN Bijlage 1: Model van inschrijvingsformulier Bijlage 2: Inhoud en vorm van de administratieve / technische offerte D.2.1. Inleiding D.2.2. Administratief deel D.2.3. Technisch deel Bijlage 3: Vormvereisten voor de referenties van gelijkaardige projecten Bijlage 4: Attest i.v.m. vertrouwelijkheid Bijlage 5: Model van prijslijst BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 3/53

4 4. A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Beschrijving van de opdracht Algemeen kader Beschrijving : Evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving en onderhoud van zowel de hardware als de software Omschrijving van de opdracht De opdracht heeft betrekking op de volgende onderdelen: Hoofdopdracht: Vervanging van VTL door Appliance Verplichte opties: Neen Eventueel vrije opties: Neen Varianten: Neen Percelen : aantal 3 bestaande uit : Perceel 1 : de backup appliance betreft de hardware, software, configuratie/implementatie en nodige diensten van twee Symantec NetBackup appliances ter vervanging van de master-media-server, de media-servers, de VTL, de Puredisk-servers, de VCB-server en de backup-infrastructuur van de Oasis-server. Inclusief een support contract voor deze appliances voor 1 jaar, jaarlijks verlengbaar tot 5 jaar. Perceel 2 : support robot, ACSLS-servers en Brocade-switches betreft de support van de hardware en software voor de fysieke robot, de ACSLS-servers en de Brocade-switches met een support contract voor 1 jaar, jaarlijks verlengbaar tot 5 jaar ; Perceel 3 : Netbackup licenties betreft de support van de software van de backup m.a.w het vernieuwen van de support op de front end-protection licenties van Symantec Netbackup en de BCS (Business Critical Services) voor 1 jaar, jaarlijks verlengbaar tot 5 jaar + een uitbreiding van de bestaande frontend-protection-licenties en convertie van bestaande licenties om aan de noden voor de komende jaren te voldoen. 2. Bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht. Deze opdracht is onderworpen aan de reglementering betreffende overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten: Wetgeving De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; koninklijk besluit van 26 september 1996 met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden Koninklijk besluit algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 4/53

5 5. Iedere wijziging en verandering van de hierboven vermelde teksten, vastgesteld bij koninklijk of ministerieel besluit; De bepalingen van dit bestek, die bij voorrang zullen gelden in zoverre zij afwijken van de bepalingen van bovenvermelde algemene aannemingsvoorwaarden. Met het indienen van de offerte wordt verondersteld dat de bepalingen van dit bestek aanvaard worden; De inschrijver wordt geacht al zijn verplichtingen te kennen zoals ze voortvloeien zowel uit de hierboven vermelde algemene documenten als uit de bijzondere bepalingen die in dit bestek opgenomen zijn. Deze verplichtingen regelen de opdracht met uitsluiting van iedere andere clausule, namelijk de door de inschrijver bepaalde algemene voorwaarden. De hierboven vermelde wetten en besluiten kunnen worden gedownload via volgende website : Documenten betreffende de opdracht. Onderhavig bestek nr De goedgekeurde offertes 3. Verantwoordelijke overheid voor de opdracht. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door: Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste Minister en Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de federale culturele instellingen De leidende ambtenaar is: Mevrouw Michaëlla MISKO, directeur van de Stafdienst ICT van de FOD Sociale Zekerheid of haar afgevaardigde. Enkel deze dienst is bevoegd voor het toezicht op en de controle van de opdracht. 4. Informatiesessie - Aanvraag om bijkomende inlichtingen Rekening houdend met de complexiteit van de opdracht organiseert de aanbestedende overheid een eenmalige informatiesessie voor de kandidaat-inschrijvers. Er zal niet worden geantwoord op vragen die worden gesteld na deze informatiesessie; Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 18 juli 2013 om 10 uur 00 op het volgende adres: FOD Sociale Zekerheid Stafdienst ICT Finance Tower T02R (2e verdieping) Kruidtuinlaan Brussel BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 5/53

6 6. De vragen voor deze informatiesessie mogen uitsluitend per worden gesteld op het volgende adres: en dienen uiterlijk op 16 juli 2013 om 18:00 uur in ons bezit te zijn. Alle vragen moeten verplicht de verwijzingen naar het bestek vermelden (bv. deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pag. 1). Gelieve ook aan te duiden welke taal van het bestek u gebruikt (de paginanummering kan verschillen van taal tot taal). Er wordt tijdens deze informatiesessie een kort overzicht gegeven van het voorwerp van de opdracht. De antwoorden op de vragen die binnen de termijnen zijn gesteld zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Een bezoek aan het centrale datacenter van de FOD kan onderdeel uitmaken van deze infosessie. Er wordt aan de belangstellende firma s gevraagd zich vooraf kenbaar te maken via op het adres : en de naam en de functie mee te delen van de persoon/personen die ze naar deze informatiesessie zullen afvaardigen. Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers per firma beperkt tot 2. Na de informatiesessie zal een kopie van de vragen en van de gegeven antwoorden worden verzonden naar de maatschappijen die het bestek hebben gevraagd. 0m de antwoorden op de gestelde vragen te kunnen ontvangen worden de geïnteresseerde inschrijvers die dit bestek van de site via PUBLIC PROCUREMENT.BE (https:/enot.publicprocurement.be) hebben gedownload. uitgenodigd zich kenbaar te maken. 5. Procedure en aard van de opdracht. De gekozen procedure is die van algemene offerteaanvraag onderworpen aan de Europese bekendmaking Aard van de opdracht Het gaat om een opdracht voor leveringen namelijk de evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving, installatie, bijkomende software en het onderhoud van zowel de hardware als de software.. (verduidelijking zie punt 1.2. ) Het betreft een opdracht tegen een globale prijs. Aantal percelen : 3 : De inschrijver mag een offerte indienen voor één of meerdere percelen. Annulering procedure In toepassing van artikel 18 van de wet van 24 december 1993, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor geen of slechts enkele percelen van deze BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 6/53

7 7. opdracht toe te wijzen. Zij kan oordelen dat alle of enkele percelen het voorwerp zullen uitmaken van één of meerdere nieuwe opdrachten en indien nodig volgens een andere procedure 6. Varianten Er worden geen varianten toegestaan. 7. Duur van de opdracht. De opdracht vangt aan op de eerste kalenderdag die volgt op de dag dat de leverancier officieel kennis heeft gekregen van de gunning van de opdracht(en). Een onderhoudscontract wordt afgesloten voor 1 jaar tenzij anders vermeld en is vier maal verlengbaar voor één jaar tot een maximumduur van 5 jaar. De ingangsdatum en duur van het onderhoud vangt aan per perceel. De begin en einddatum van de contracten zullen in samenspraak met de FOD worden bepaald. In het ontwerp van onderhoudscontract dient volgende clausule te zijn opgenomen als Artikel 1: De bepalingen van deze overeenkomst zijn ondergeschikt aan de bepalingen van het bestek ;. Ingeval van tegenstrijdigheid zullen de laatstgenoemde bepalingen primeren op deze overeenkomst 8. Uitvoeringstermijn De doorlooptijd voor perceel 1, is maximaal 3 maanden te rekenen vanaf de toewijzing van de opdracht. 9. Opzegging. Onverminderd eventuele ambtshalve maatregelen, is de overeenkomst te allen tijde door de aanbestedende overheid per aangetekende brief opzegbaar met in acht neming van een opzegtermijn van 90 kalenderdagen. De beëindiging van de overeenkomst in voormelde voorwaarden houdt voor geen van de partijen een recht op schadevergoeding in. 10. OFFERTES : Indiening en opening. a) vorm : De offertes moeten worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans en conform de bepalingen van artikelen 89, 90 en104 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 7/53

8 8. betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, en de concessies van openbare werken. De technische documentatie mag in het Engels geleverd worden voor zover ze niet beschikbaar is in één van de twee bovenvermelde talen. b) structuur en inhoud van de offerte : De inschrijver is verplicht het bij het bestek gevoegde offerteformulier (bijlage 1) en andere bijgevoegde documenten te gebruiken. Om geldig te zijn moet de offerte volgende elementen bevatten: Hoofdstuk 1 : Dit hoofdstuk zal minstens volgende vermeldingen bevatten : naam, voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats van de inschrijver indien het een vennootschap betreft, handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; Identificatie van de commercieel afgevaardigde die door de FOD kan gecontacteerd worden; Nummer en benaming van de rekening waarop de betalingen kunnen gestort worden; Nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel dat door de inschrijver wordt tewerkgesteld. Registratienummer bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen Hoofdstuk 2 : Origineel inschrijvingsformulier - de eenheidsprijzen in letters en in cijfers (excl. BTW); - het totaal bedrag van de offerte in letters en in cijfers (excl. BTW); - het bedrag van de BTW; - de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; - de naam en de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; - het ondernemingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers). Hoofdstuk 3 : het technische gedeelte Hoofdstuk 4 : Andere inlichtingen naar keuze van de inschrijver Bijlagen: De offerte zal een inhoudstafel en genummerde bladzijden bevatten. De geldigheidsduur van de offerte dient ook vermeld te worden. De offerte dient te worden vergezeld van volgende documenten: het inschrijvingsdocument opgemaakt overeenkomstig het model van bijlage 1; BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 8/53

9 9. alle documenten die worden gevraagd in het kader van de uitsluitingscriteria en de selectiecriteria vermeld in dit bestek; de statuten zoals die zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of in een equivalent daarvan: de inschrijver verschaft zijn statuten en alle nuttige informatie en documenten in verband met de delegaties van bevoegdheden en de tekenbevoegdheden om de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) te bewijzen; de lijst van de onderaannemers alsook een beschrijving van de leveringen die door elke onderaannemer worden uitgevoerd; een detaillering van de kosten ; een administratief / technisch document, opgesteld overeenkomstig de specificaties van bijlage 2 een lijst met projectreferenties, opgesteld overeenkomstig de specificaties vermeld in de technische bepalingen en de vormvereisten vermeld in bijlage 3; een attest (zie bijlage 4) waarbij de inschrijver instemt met de clausules in verband met het eigendomsrecht, de bekendmaking en de vertrouwelijkheid van de opdracht, beschreven in dit bestek; een leverings- en uitvoeringskalender ; voor de buitenlandse inschrijvers, een attest van de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat zij voldaan aan de voorschriften inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid of, indien dit attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land, een verklaring onder eed of een plechtige verklaring vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land. Een ontwerp van onderhoudscontract en SLA Technische documentatie met betrekking tot de hardware en de software Voor perceel 1 de nodige certificaten van het uitvoerend personeel aangaande de kwalificatie voor het installeren en beheren van NetBackup Appliances. Vrije bijlagen Indien de inschrijver op het ogenblik van het indienen van zijn offerte over volgende documenten beschikken, kan hij deze in vrije bijlage bij zijn offerte voegen : attest Sociale Zekerheid, Directe Belastingen Indirecte Belastingen (attest van de BTW) Deze attesten worden in rekening genomen om de situatie van de inschrijver te onderzoeken in het kader van de selectiecriteria en kunnen door de aanbestedende overheid bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd. De inschrijvers zijn ertoe gehouden alle administratieve clausules van het bestek te aanvaarden. Ieder voorbehoud of niet-verplichting wat betreft één van deze clausules zal de onregelmatigheid van de offerte met zich meebrengen en heeft tot gevolg dat de Administratie geen rekening houdt met hun offerte. c) Regelmatigheid van de offertes. BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 9/53

10 10. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Elk voorstel zal worden onderzocht om te verzekeren dat het in overeenstemming is met de gestelde behoeften. Indien wordt vastgesteld dat er aan een bepaalde behoefte niet wordt beantwoord, zal de offerte als zijnde onregelmatig worden beschouwd. De technische behoeften kunnen worden teruggevonden in DEEL 2 van dit bestek. Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs indien deze in de ene of de andere bijlage bij de offerte voorkomen. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria. d) Indienen van de offertes: De inschrijver bezorgt zijn offerte aan de aanbestedende overheid uiterlijk op 18/08/2013 om 10:00 uur en vóór de opening van de zitting voor opening van de offertes. De indiening kan gebeuren in elektronisch formaat via elektronische weg of in papieren formaat, vergezeld van een elektronische kopie. De indiening van een elektronisch offerte via elektronische weg wordt aanbevolen. Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen per perceel. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten, die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Voor gescande documenten heeft de aanbestedende overheid ten allen tijde de mogelijkheid om, ter verificatie, de originele papieren documenten op te vragen. Offerte verstuurd met elektronische middelen De elektronische offertes worden ingediend in een onveranderlijk formaat door middel van de e-tendering-applicatie beschikbaar op website https://eten.publicprocurement.be/. Om sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes te verhelpen, geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie in een niet wijzigbaar formaat op een elektronische drager of op papier. Deze veiligheidskopie wordt ingediend, binnen de opgelegde ontvangsttermijn, analoog aan een indiening op papier, in een verzegeld envelop gestoken met vermeldingen Offerte Onderhoud, support en update van de back-up infrastructuur, referentie 2013_ en de datum van de opening van de offertes EN veiligheidskopie. Deze kopie mag enkel worden geopend in geval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en van het koninklijk besluit van 8 januari BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 10/53

11 11. Meer informatie over de e-tendering applicatie kan worden teruggevonden op volgende website : Of via de helpdesk van e-procurement op het nummer: +32 (0) Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. gebruik van papieren offertes De offertes worden ingediend in 2 exemplaren: in 1 papieren en 1 elektronisch exemplaar op een elektronische drager (CD Rom, DVD,USB stick, ) in een niet wijzigbare formaat worden. De elektronische versie primeert op de papieren versie indien beide versies zouden verschillen De offerte moet worden opgemaakt in het Frans of in het Nederlands en uiterlijk op 19/08/2013 te 10 uur afgeleverd op volgend adres: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Informatie- en Communicatietechnologie Ter attentie van Anita Blom of haar afgevaardigde Finance Tower - T04P Kruidtuinlaan 50 bus BRUSSEL Hetzij door aflevering tegen ontvangstbewijs Hetzij door een uiterlijk vier dagen vóór deze datum ter post neergelegde aangetekende zending of worden opgestuurd ten minste vier dagen vóór deze datum ter post per aangetekende zending verzonden naar bovenstaand adres: De papieren versie en de elektronische drager met de elektronische versie van de offerte worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld : Offerte, evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving en onderhoud van de hardware en de software referentie 2013_ en de datum van de opening van de offertes. Bij inzending via de post wordt de hierboven vermelde gesloten omslag met de offerte in een tweede gesloten omslag geschoven waarop volgende vermeldingen worden aangebracht : het hierboven vermelde adres het woord OFFERTE met vermelding van Evolutieve aanpassing van de huidige back-upomgeving en onderhoud van de hardware en de software en het nummer van het bestek de datum en uur van de opening van offertes BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 11/53

12 12. e) Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 105 van het KB van 8 januari De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 81 ter van het KB van 8 januari 1996 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten, op straffe van nietigheid van de offerte nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan per telegram of fax worden medegedeeld voor zover: 1 zij bij de voorzitter van de zitting voor het op enen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent, 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, a fgegeven bij de post ten laatste de dag die aan de zitting voor het openen van de offertes voorafgaat. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien elektronische middelen die voldoen aan artikel 81 ter van het KB van 8 januari 1996 worden gebruikt. f) Opening van offertes De offertes moeten voor de opening van de zitting bij de Voorzitter toekomen. Op 19 augustus 2013 om 10:00 uur zal in de lokalen van Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Finance Tower T02P Kruidtuinlaan BRUSSEL worden overgegaan tot de elektronische opening van de offertes ingediend voor deze opdracht. De inschrijvingen worden geopend in een openbare zitting, zonder vermelding van de prijzen. 11. Geldigheidsduur van de offertes. De offertes moeten geldig blijven voor een duur van ten minste 90 kalenderdagen, aanvangend op de eerste dag na de opening van de offertes. 12. Tests, demonstraties en referenties. De FOD behoudt zich het recht voor tests, demonstraties en/of referenties te eisen met betrekking tot de door de inschrijver voorgestelde oplossing of tot het voorgestelde materieel. Aan de hand hiervan zal het moeten kunnen uitmaken of het aangeboden materieel voldoet aan de eisen van onderhavig bestek. De hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de inschrijver. BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 12/53

13 Duurzame ontwikkeling en arbeidsbescherming. De inschrijver toont aan in welke mate de voorgestelde infrastructuur overeenkomt met de opvattingen i.v.m. Duurzame ontwikkeling en welke maatregelen genomen werden in dit kader. Hierbij kunnen de internetsite van de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling worden geraadpleegd (http://www.poddo.be/ en Alle verpakkingen van het geleverde materiaal, evenals het afval dienen door de leverancier terug te worden meegenomen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe deze verpakkingen en/of afval te verwerken of te recycleren overeenkomstig de wettelijke, reglementaire of andere bepalingen die deze materie regelen. Deze bepaling betreffende verwerking en recyclage betreft eveneens het materiaal dat niet langer dienst zal doen door het in het kader van dit bestek nieuw aangekochte materiaal. De inschrijver garandeert dat de uitrusting op het ogenblik van de installatie voldoet aan de gehomologeerde of geregistreerde Belgische en Europese normen betreffende arbeidsbescherming, veiligheid en ontstoring. 14. Bijkomende leveringen a. Vanaf de datum van toewijzing van de opdracht en gedurende een periode van 3 jaar en volgens de bepalingen van artikel van artikel 17, 2, 3, b, van de wet van 24 december 1993 kunnen bijkomende leveringen worden toegewezen, zonder nieuwe offerteaanvraag, bij de weerhouden inschrijver, en dit op basis van onderhavig bestek en van de gekozen offerte. Voor iedere bijkomende levering zal het bestuur een voorafgaande schriftelijke prijsaanvraag indienen. Het staat het bestuur echter vrij over te gaan tot een nieuwe offerteaanvraag. b. In het geval bepaald hierboven, verbindt de inschrijver zich ertoe de geldigheid en de voorwaarden van zijn offerte te behouden voor eventuele bijkomende leveringen. Hij dient in zijn offerte te preciseren op welke wijze en op basis van welke criteria de prijzen eventueel zullen worden aangepast conform de prijsreglementering. 15. Prijzen De prijzen worden op straffe van nietigheid opgegeven in euro. Het totaal bedrag van de offerte en de eenheidsprijzen moeten voluit worden geschreven. Het bedrag van de BTW dient eveneens voluit geschreven te worden. De inschrijver dient alle prijzen op analytische wijze mee te delen. De inschrijver dient in zijn globale prijs alle mogelijke kosten, inclusief de transportkosten, die op de opdracht betrekking hebben te hebben opgenomen, met uitzondering van de BTW. De inschrijver verbindt zich ertoe de aanbestedende overheid te laten genieten van alle kortingen die door hem aan een klant werden toegekend op de Belgische markt of die werden aangekondigd gedurende de periode waarin de offerte geldig was. BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 13/53

14 14. De inschrijver dient de voorwaarden en prijzen van de door hem voorgestelde onderhoudsformules te preciseren. Alle percelen zijn een opdracht volgens globale prijs wat betekend dat de globale prijs forfaitair is. De dienstverlener wordt geacht in zijn globale prijs alle mogelijke kosten die op deze levering of diensten wegen te hebben begrepen met uitzondering van de BTW. 16. Controle van de ingediende prijzen. Voordat de opdracht wordt toegekend, zal de aanbestedende overheid de prijzen overeenkomstig de bepalingen van artikel 110 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 controleren. Daartoe dient de inschrijver meteen in zijn offerte de gegevens te vermelden die gebruikt werden om de forfaitaire prijs te berekenen: prijzen van de hardware componenten, licentieprijzen van de software componenten in hun specifiek toegepaste configuratie, eenheidsprijzen voor de nodige installatie en configuratie en het voorzien van een veilige migratie naar de nieuwe oplossing, de prijs voor het onderhoudscontract, de prijs en/of toegepaste eenheidsprijzen voor het voorzien van tijdige ondersteuning ter plaatse, de prijs om de documentatie aan te maken en de opleidingsprijs per dag. 17. Prijsherziening Voor de onderhavige opdracht is enkel een prijsherziening toepasbaar voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten van de werknemers van de dienstverlener. Bij eventuele prijsherziening wordt uitsluitend volgende formule toegepast : P 1 = P o x (0,2 + 0,8 x S 1 /S o ) P 1 = prijs van kracht na prijsherziening P o = contractuele prijs vermeld in de offerte S 1 = Agoria-loonindex nationaal gemiddelde inclusief sociale lasten, contracten vanaf 11 juli 1981, van kracht in de maand die voorafgaat aan de herziening (uitsluitend voor Belgische ondernemingen). Buitenlandse ondernemingen moeten een analoge index voorstellen. S o = Agoria-loonindex nationaal gemiddelde inclusief sociale lasten, contracten vanaf 11 juli 1981, van kracht in de maand die voorafgaat aan de opening van de offertes (uitsluitend voor Belgische ondernemingen). Buitenlandse ondernemingen moeten een analoge index voorstellen. In geval van een verzoek om prijsherziening, zal deze enkel ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegde paritair comité van de leverancier bij de aanvraag om prijsherziening gevoegd zijn. 18. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 14/53

15 15. plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken. In de architectuur- en ingenieursopdrachten is de dienstverlener er ten overstaan van de aanbestedende overheid toe gehouden vanaf de voorlopige oplevering van het geheel van de werken waarop zijn studieopdracht slaat, de aansprakelijkheid op zich te nemen bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 19. Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Selectiecriteria met betrekking financiële draagkracht en technische bekwaamheid a) Selectiecriteria De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria van dit bestek, voor zover de ingediende offertes administratief en technisch regelmatig zijn b) uitsluitingscriteria BELANGRIJK Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium.1. Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien hij uiterlijk de dag vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met degenen die slaan op de voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 15/53

16 16. 2 op deze aangiften geen achterstallige bijdrage n ten belopen van meer dan EUR is verschuldigd, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan EURO, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, ten laatste daags voor de uiterste ontvangst van de offertes op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10, van de wet of op een over heidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar zijn en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake beta ling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hi j personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in elk stadium van de procedure en met alle middelen die ze nuttig acht informeren naar de stand van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van elke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningprocedure: De dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedo eld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Str afwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenk omst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van dit uitsluitingscriterium kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze terzake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in een van de volgende situaties bevinden: 1 in een staat van faillissement of van vereffeni ng, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in elke andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een gelijkaardige procedure in de nationale wetgeving en reglementering; BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 16/53

17 17. 2 een verklaring van faillissement hebben ingedie nd, een vereffeningprocedure hebben opgestart, een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of een gelijkaardige procedure in de nationale wetgeving en reglementering zijn begonnen. Vierde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat afbreuk doet aan zijn professionele integriteit. Vijfde uitsluitingscriterium De inschrijver mag in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken. Bovendien verbindt de inschrijver zich door de ondertekening van zijn offerte tot het naleven van de normen bepaald in de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder: 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht op organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende gelijke beloning, 1951, en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd,1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari De hoger vermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 69 van het hierboven vermeld besluit Zesde uitsluitingscriterium De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen en van de verschuldigde BTW. Zevende uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die opeisbaar zijn in het kader van deze opdracht. De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract. BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 17/53

18 18. c) selectiecriteria met betrekking tot financiële draagkracht en technische bekwaamheid De mate waarin de inschrijver in staat is om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: 1. Economische en financiële draagkracht: * de zakelijke activiteit van de inschrijver moet relevant zijn voor het voorwerp van deze opdracht, zowel naar aard als volume; * de inschrijver moet in een gezonde economische en financiële situatie verkeren. * over voldoende financiële slagkracht beschikken 2. Technische draagkracht: * structuur en organisatie van de inschrijver; * referenties van gelijkaardige projecten; * kwalificaties van eventuele partners en onderaannemers; * ervaring met relevante methodes, tools en technieken; * ervaring met en gebruik van een kwaliteitscontrolesysteem; Voor wat perceel 1 betreft toont de inschrijver aan in welke mate de voorgestelde infrastructuur overeenkomt met de opvattingen i.v.m. duurzaam ondernemen en welke maatregelen genomen werden in dit kader, vb toegankelijkheid, energieverbruik enz. * Voor wat perceel 1 betreft, dient de inschrijver als Symantec Specialized Partner voor Netbackup gecertifieerd te zijn en dient het uitvoerend personeel ervaring te hebben met de installatie en configuratie van NetBackup Appliances. Een verklaring betreffende het personeel dat aan deze voorwaarden voldoet, dient bij de inschrijving te worden gevoegd. Teneinde deze elementen te kunnen beoordelen, eist de Federale Overheidsdienst dat de inschrijver de vragenlijst van bijlage 2 en 3 zorgvuldig beantwoordt en de daarin vermelde documenten bij zijn offerte voegt. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes met de gunningscriteria. 20. Gunningscriteria. Voor de keuze van de uit economisch oogpunt interessantste offerte zullen de geldige offertes van de geselecteerde inschrijvers worden getoetst aan een reeks gunningscriteria. De opdracht zal worden toegewezen aan de regelmatige offerte die het voordeligst bevonden werd. Daarbij zullen de offertes voor de verschillende percelen getoetst worden aan de volgende criteria : PERCEEL 1: Backup Appliances De prijs van de aangeboden hardware, software, configuratie/implementatie en nodige diensten. (Bij de prijsberekening zal een formule worden gehanteerd die naast de forfaitaire prijs ook rekening houdt met de jaarlijkse onderhoudsprijs) (50%) BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 18/53

19 19. De kwaliteit van de aangeboden oplossing zal worden afgemeten op basis van de conformiteit ten opzichte van de algemene, functionele en technische vereisten zoals beschreven in de opdracht, inclusief de kwaliteit van het onderhoudsvoorstel en het voorstel voor ondersteuning ter plaatse. (25%) De kwaliteit van de technische bijstand tijdens de installatie,de kwaliteit van het onderhoudscontract en de volledigheid van de geplande documentatie zoals deze wordt voorgesteld in de offerte. (15%) De kwaliteit van het voorgestelde projectplan, en de uitvoeringstermijn. (10%). PERCEEL 2: Support en onderhoudscontrat Robot De prijs (70%) De kwaliteit van het onderhoudsvoorstel en het voorstel voor ondersteuning ter plaatse (30%). PERCEEL 3: Support en onderhoudscontract Netbackup De prijs (70%) De kwaliteit van het onderhoudsvoorstel en het voorstel voor ondersteuning ter plaatse (30%). 21. Evaluatie Er zal een evaluatiecomité worden opgericht om de offertes te beoordelen volgens de conformiteit ten opzichte van alle specificaties. Voor het berekenen van de punten voor het criterium prijs zal volgende methode worden toegepast: P = Pn x (Y/Z) waarbij : P = het globaal gewogen gewicht Pn = het gewicht van de prijs Y = het kleinste voorgestelde bedrag van alle kandidaten Z = het bedrag voorgesteld door de kandidaat waarvan de offerte wordt geëvalueerd Beoordeling andere criteria Behalve het criterium Prijs, zal elk criterium onderworpen worden aan een quotering van 1 tot 5: 0 Niet aanvaarbaar 1 Ontoelaatbaar 2 onvoldoende 3 voldoende 4 goed BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 19/53

20 20. 5 zeer goed Er wordt en 0-score toegekend indien de offerte niet de noodzakelijke elementen bevat om te kunnen worden beoordeeld volgens een criterium. Eindquotatie : De quotaties voor de gunningcriteria zullen worden opgeteld. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindquotatie, nadat de aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijver de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid 22. Borgtocht De borgtocht wordt vastgesteld op 5%, berekend op het totaal bedrag van de goedgekeurde offerte (excl. BTW). Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in euro afgerond. De borgsom kan worden gevestigd in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen, hetzij in liquide munt, hetzij in staatsfondsen, hetzij in de vorm van een collectieve borgstelling. De borgtocht kan eveneens worden gesteld in de vorm van een garantie die wordt verleend door een kredietinstelling die voldoet aan de bepalingen van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de bepalingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en erkend voor de tak 15 (borgtocht). De opdrachtnemer moet binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de afsluiting van het contract, het bewijs leveren van de borgstelling, door hemzelf of door een derde, en dit op een van volgende manieren: 1. wanneer het gaat om een borg in speciën, door middel van overschrijving van het bedrag op de postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (CCP nr IBAN: BE , BIC: PCHQ BEBB) of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult als die van voornoemde kas, hierna openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult genoemd; 2. wanneer het gaat om een borgstelling in staatsfondsen, middels een deposito van de borg in handen van de kassier van de Staat in de zetel van de Nationale Bank in Brussel of in een van de provinciale agentschappen ervan, voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas, of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3. wanneer het gaat om een collectieve borgstelling, via een deposito door een onderneming die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van hoofdelijke borgstelling bij de Deposito- en Consignatiekas, of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4. wanneer het gaat om een garantie, via de akte van verbintenis van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijsstuk wordt, naar gelang het geval, aan de aanbestedende overheid bezorgd via: 1. hetzij het ontvangstbewijs van het deposito van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; BESTEK : referentie 2013_ juni 2013 pagina 20/53

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie