L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl"

Transcriptie

1

2 Onze uitgebreide klantenkring ervaart ook dagelijks de businesspartners. Met Frans Sinnema van IBM, Renè Poort van TBE en Hans Versluijs van Oranjewoud komen zaken voor het voetlicht die zich wellicht voor velen van ons wat "achter de schermen" afspelen. Een jubileum als dil 15-jarige rechtvaardigt ook een terugblik op afvaardigingen van het L + T personeel zoals de meedenkers van de OR, de organisatoren van de Personeelsvere niging en de schrijvers van ook deze ABC. Opgesmukt met oude herinneringen, wist-udatjes, foto's en een jubileum-puzzel vertrouwen wij erop dat deze ABC de viering van de 15-jarige groei en bloei van ons bedrijf op gepaste wijze ondersteunt. Veelleesplezierl De Redaktie DE DIREKTIE BLIKT TERUG VIJFTIEN JAAR L+ T INFORMATICA Op 1 juni van dit jaar vieren we het 15-jarig bestaan van ons bedrijf L+ T Informatica. Weliswaar geen 15 jaar onder deze naam, maar toch zijn we reeds 15 jaar aktief als bedrijf op de markt voor informatietechnologie. DE EERSTE FASE Op die markt voor informatietechnologie zijn verschillende soorten bedrijven aktief sinds het eind van de jaren 'SO. Tot 1970 waren dat eigenlijk alleen maar de hardwareproducenten en de buro's die toepassingen in service verwerkten op grote computers. Vanaf 1970 zien we een nieuw soort bedrijf haar intrede maken op deze markt, namelijk het softwarehouse. Aan het begin van de jaren '70 ontstaan deze softwarehouses vooral vanuit de serviceburo's en vervolgens steeds meer vanuit het ondernemerschap bij mensen ' werkzaam in de markt voor informatietechnologie. e Redaktieteam: v.l.n.r. Jacqueline Matthijsse, Dirk Moree, Jas van Kollenburg, Fokef Fokkema, Han Gootzen

3 ge JAARGANG NA. 5 SPECIALE UITGAVE TER GELEGENHEID VAN HET 15-JARIG BESTAAN VAN L+ T INFORMATICA REDAKTIE Fokel Fokkema Han Gootzen Jas van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus AA Eindhoven INHOUD Voorwoord De direktie blikt terug L+ T toen en nu 5 - Interview medewerk(st)ers Interview businesspartners Interview relaties L + T jaar PV-aktiviteiten ( ) jaar feiten en data - 21 L+ T jubileumpuzzel - 31 De OR blikt terug 38 Redaktie L + T ABC jaar kollega's 40-5 jaar wist-u-datjes Herinnert u zich deze nog - 50 VOORWOORD Er zijn reeds vele jubilarissen geweest d ie ervaren hebben wat het betekent om 5 of 10 jaar bij L + T in dienst te zijn. Met bijbehorende dankbetuigingen, feestelijkheden en speld wordt de trouwe inzet voor ons bedrijf dan belicht. Er is slechts één jubilaris die nu echt weet wat 15 jaar L + T betekent. Dat is L+ T zeh. Het lijkt wat vreemd: een bedrijf met gevoel. Er wordt weleens gesteld dat een organisatie ook een "levend organisme" is. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk: L+ T zou niet bestaan zonder L+ T-(st)ers. Eigenlijk zijn we dus met z'n allen 15-jarig jubilaris. De bijbehorende feestelijkheden bestaan uit het fantastische weekend in Keulen en de d irektie zal ongetwijfeld haar dank aan ons allen betuigen. De ABC-redaktie heeft een speciaal jubileumnummer samengesteld dat de funktie van een blijvend aandenken kan vervullen zoals de bekende L+ T-speld. Het feit dat de medewerker met de meeste (bijna 15) dienstjaren in de redaktie zit, garandeert dat de lezers echter niets op de mouw wordt gespeld. Urt de "historische" ABC's zijn 15 jaar feiten en data geselekteerd. Er zijn drie medewerk(st)ers met verschillend aantal d ienstjaren gelnterviewd: Martien van Mierlo, 14 jaar, Cindy van der Steijn, 5 jaar en Pieter Aarts, + 1 jaar in L + T dienst. Ook Frans van S'tiphout, voormalig direkteur en gedelegeerd Bouwfonds-kommissaris van L+ T, komt aan het woord. Is L+ T zonder medewerk(st) ers ondenk baar, het voortbestaan zonder klanten is dat evenmin. Van een van de eerste gemeenteklanten verhaalt Piet van Rooij hoe Weert L+ T tot nu toe ervaren heeft. Hetzelfde doel Huib van de Klundert van de recente Industrie-klant Marvelo.

4 Twee van deze ondernemers -met een gezonde dosis partikulier initiatief- waren Caes van der Land en Onno Tinga. Als medewerkers van het nog zeer jonge softwarehouse Gimbrére en Dohmen besloten zij om per 1 juni 1976 een eigen softwarehouse op te starten. Hierdoor behoort L + T Informatica tot de kategorie softwarehouses van het eerste uur. Slechts een beperkt aantal softwarehouses heeft de leeftijd van 15 jaar inmiddels bereikt. Gedurende de eerste 5 jaar van haar bestaan (toen onder de naam Van der Land en Tinga Automatiseringsprojekten B.V.) bleef L+ Teen softwarehousb. Geleidelijk groeiden we naar een dertigtal medewerkers waarvan er 28 aktief waren met het ontwikkelen van maatwerksoftware voor tal van bedrijven varièrend van Philips, Van Voorden en Verzenddienst 2001 tot het CIOS en de gemeente Eindhoven. DIVERS EN INTERNATIONAAL Oe volgende 5 jaar kenmerken zich door internationalisatie en een sterke diversifikatie van ons aanbod (onder de naam L+ T International B.V.). Internationalisatie in de vorm van L + T Software N.V. te Belgiê en later CCSI op Curacao en L+ T International GmbH te Duitsland. Aanboddiversifikatie in de vorm van pakketontwikkeling (CAROS, AUTODIAS en GIDA) en hardwarelevering (EXATEC, PHILIPS P2OOO, IBM-PC, Tandberg en het IBM S/ 34 snel gevolgd door het S/ 36). Aan het einde van deze tweede periode van 5 jaar waren we een internationaal opererende organisatie met een softwarehouse-aanbod, een systeemhuis-aanbod en een hardwaredealer-aanbod. Daar waar we een van de eerste softwarehouses waren, zijn we ook een van de eerste systeemhuizen en hardwaredealers in onze sektor met een substantiêle omzet buiten Nederland. SPEClAUSATlE Mede dankzij de overname van de Nederlandse aktiviteiten door het Bouwfonds (per 1 februari 1986), kenmerken de derde 5 jaar zich door vergaande specialisatie. Onder de naam L+ T Informatica slagen we er tussen 1986 en 1991 in om enerzijds onze core business eenduidig te definiêren en verder te ontwikkelen en anderzijds een klantgerichte marktbenadering (segmentspecialisatie) door te voeren. Een strategie, zoals die wordt gepredikt door management goeroes als James Belasco en Tom Peeters, door L+ T als een van de eerste software- en systeemhuizen in de praktijk gebracht. SYSTEMINTEGRATOR We zijn ervan overtuigd dat het begrip system integrator zich steeds meer laat definiêren als systeemhuis met een zowel horizontale (alle systeemkomponenten betreffend) als vertikale (organisatie-omvattend) totaaloplossing die op partnerschap basis wordt ge Integreerd met de organisatie van de klant en als zodanig meegroeit met de klant. Toepassingsprogrammatuur kan niet anders dan centraal staan in het aanbod van die system integrator. Zodra deze definitie een breder draagvlak krijgt in de markt zal blijken dat L+ T Informatica ook op dit vlak een van de eerste Nederlandse System Integrators is. Tot dat moment kunnen wij de vierde periode van vijf jaar, die nu begint, goed gebruiken om de invulling van ons system integration-aanbod te perfektioneren. DE KOMENDE VIJF JAAR Het realiseren van deze system integrationdoelstelling gaat gepaard met een aantal andere doelstellingen die L+ T Informatica zich voor de komende 5 jaar heeft gesteld. Deze doelstellingen betreffen de optimalisatie van ons kwaliteitssysteem, het bewerkstelligen van een groter draagvlak voor onze produktinvesteringen en een gerichte imagoplanning. Het kwaliteitssysteem zal een optimalisatie doormaken op twee fronten.

5 Enerzijds in de waarborg dat elke r:noqelijke diskrepantie tussen kreatie en realisatie van het verwachtingspatroon bij de klant, syste matisch wordt voorkomen. rne mogen geen ander verwachtingspatroon kreêren dan we realiseren.) Anderzijds zal het kwaliteitssysteem verder verbeteren door de doelmatigheid en doeltreffendheid van iedere schakel verder te optima-. liseren. Onder schakels verstaan we de funkties van een branche/ afdeling als onderdeel van ons primaire proces en ons secundaire proces. In het besef dat een ketting even sterk is als de zwakste schakel, zullen we veel aandacht moeten besteden aan het gelijk opgaan van deze ontwikkeling door de hele L + T -organisatie. In dat verband is het aktuele MTI-projekt meteen een stap in de goede richting. Een eerste van een reeks stappen die we als L + T de komende 5 jaar gaan zetten in de richting van de kwaliteitsorganisatie die we ons ten doel gesteld hebben. AFZETMARKT Een kwatiteitsorganisatie die voor eigen rekening en risiko blijft investeren in nieuwe softwareprodukten, behoeft een grote afzetmarkt. Een afzetmarkt die groter is dan Nederland omdat we anders waarschijnlijk worden beperkt in onze aanbodontwikkeling. Daarom zullen we in de komende 5 jaar partners moeten vinden in het buitenland die, naar voorbeeld van onze branches Industrie en Overheid, de lokale markt bewerken aan de hand van een aanbod dat voor de komponent softwarepakketten is gebaseerd op de L+ T produkten. Partners van L + T Informatica, zoals L + T Informatica reeds partner is van Ratioplan A.G. te Villingen in Duitsland. IMAGO Daar waar we als bedrijf tal van veranderingen doormaken, zullen we er de komende vijf jaar, nadrukkelijker dan ooit tevoren, voor moeten zorgen dat de markt steeds het juiste beeld van L + Theeft. Hoe ons imago momenteel is zal duidelijk worden aan de hand van een tweetal lopende onderzoeken (het service-onderzoek en het corporale identity-onderzoek). Een eerste verkenning leert ons dat we (vanwege het suksesvolle IBM agentschap) vaak worden gezien als hardwarespeclahst ofwel "boxenschuiver". Tenslotte zien we dat onze bestaande klanten L+ T vooral beschouwen als (eigenwijze) pakkettenleverancier. Samenvattend resulteert dat in een boxenschuiver die op de gemeentemarkt ook nog een paar pakketten levert. Dat is toch even iets anders dan softwareen systeemhuis voor de overheids- en de industriemarkt om nog maar niet te spreken van system integration partnershi~. Imagoplanning betekent systema~lsch werken aan het juiste (gewenste) Imago en dat is iets waarmee we ons de komende jaren even intensief mee bezig moeten houden als met hel kwaliteitssysteem en de vergroting van het investeringsdraagviak. EEN VAN DE EERSTEN In hoeverre we met deze doelstellingen bij de eerste IT -bedrijven horen die zich daarmee bezighouden, weten we in ieder geval over 5 jaar. Het feit dat momenteel nog veel bedrijven worstelen met het maken van keuzes, vanwege de noodzaak om terug te keren naar een echte core business en het omschakelen naar klantgerichte marktbenadering, versterkt reeds vandaag de veronderstelling dat we met onze nieuwe doelstellingen wederom een van de eersten zijn. Net zoals we een van de eerste softwarehouses, een van de eerste systeemhuizen en een van de eerste bedrijven waren met duidelijke keuzes op het gebied van care business en marktbenadering. L+T-KULTUUR Daarmee mogen we stellen dat het voor~ oplopen qua bedrijfsbenadering (strategie) deel uitmaakt van de L + T -kultuur. Het heeft

6 er altijd ingezeten en zal niet snel verdwijnen. Daaraan zijn voordelen verbonden maar ook (in een bepaalde mate) nadelen. Voordelen zoals een niet te sterk bekonkurreerde marktpositie omdat de konkurrent nog niet zover is. Voordelen zoals de aantrekkingskracht van vernieuwing op nieuwe medewerkers. Nadelen zoals het veel zelf moeten uitzoeken omdat er nog weinig ervaringsinformatie beschikbaar is. o Nadelen zoals het leveren van extra energie en veerkracht omdat bij het opdoen van ervaring meer vergissingen worden begaan, die moeten worden rechtgezet, dan bij het langdurig voortborduren op een uitgekristalliseerde bedrijfsformule. WERKOMGEVING Het zal de meesten onder ons niet vreemd in de oren klinken dat de innovatieve bedrijfsbenadering van L + T Informatica resuheert in een interessante werkomgeving waar vervolgens veel energie en veerkracht nodig is om de innovatieve doelstellingen te realiseren. Het feit dat al zoveel mensen hun eerste (5- jarig) oflweede (to-jarig) jubileum gevierd hebben in dienst van L + T, bewijst dat we beschikken over een energiek veerkrachtig team van mensen. DANK Via deze woorden in dit L + T ABC en via een personeelsfeest dat past bij ons 1S-jarig jubileum, wijlen wij alle kollega L+ T-ers die deel uitmaken van dit energieke, veerkrachtige team van harte bedanken voor de bijdrage aan dit fantastische bedrijf L+ T Informatica B.V. waarmee we eenieder ook van harte feliciteren. Harrie Gooskens en Hans Snijders L+ TTOEN (1983) EN L+ T NU (1991) Van de t5 (bewogen) jaren dat L+ T bestaat, heb ik er, in verschillende rollen en hoedanigheden, een achttal zeer intensief mee mogen beleven. In 1983 verlieten 12 Auto-Info-medewerkers, waaronder ikzelf, het OAF Trucks-nest, om vervolgens het aantal medewerkers bij L + T met zo'n 40% te laten stijgen. Mijn "liefde" voor L+ T was overigens al veel eerder opgebloeid. Oprichter Cees van der Land en ik kenden elkaar al van begin zeventiger jaren, toen wij beiden bij DAF Trucks op de afdeling Systeemontwikkeling & Automatisering werkten. Cees vertrok naar een softwarehouse, dat hij na enkele jaren weer verliet om in 1976 voor " zichzelf' te beginnen en samen met Onno Tinga het bedrijf "Van der Land en Tinga Automatiseringsprojekten" oprichtte. In hetzellde jaar kreeg ik bij DAF de leiding over Auto-Info B.V.; deze firma had tot doel om importeurs en dealers van DAF Trucks te voorzien van geautomatiseerde informatiesystemen. Enkele jaren later maakte Cees van der Land zijn rentree bij DAF, door middel van het detacheren van een aantal L+ T-medewerkers bij Auto-Info. En Cees stuurde maar meteen het beste wat hij toen in huis had: Harrie Gooskens en Albert Wildenbergl Deze periode van eind zeventiger jaren tot 1983, waarin ik als klant met L + T te maken had, heb ik altijd als prettig en positief ervaren. L + T besteedde toen al veel aandacht aan haar klanten, zowel in termen van prijs/ performance van haar dienstverlening als in de vorm van wat toen klantenbinding en nu relatiemanagement heet. In die tijd werden er nog echte tenniswedstrijden georganiseerd tussen (leverancier) L+ T en (klant) Auto-Info. Nu worden L+ T klanten als VIP's ontvangen bij grote professionele tennistoernooien.

7 Niet zo verwonderlijk dus dat de Auto-Jnfo-me- en Stadspaviljoen. dewerkers de overstap naar L + T wel zagen Het "general-management" besprak zitten. de problemen van elke dag in "Kan toorzicht" (en dat werden soms lange Terugkijkend naar de periode tussen 1983 en sessies). nu, is ar natuurlijk veel veranderd, zijn er veel Nu wordt aen komplete schouwburg zaken verbeterd, maar zijn er (gelukkig) ook afgehuurd voor het presenteren van veel dingen gelijk gebleven of hebben (zoals de businessplanen en heeft L + T de hiervoor al werd aangegeven), alleen maar beschikking over schitterende faciliteieen andere naam gekregen. ten, waaronder een fraai bedrijfsres- taurant. Graag wil ik, in willekeurige volgorde, een aantal zaken en gebeurtenissen die zich in Huisvesting heeft bij L+ T altijd een m ijn beschouwingsperiode van 8 jaar hebben grote rol gespeeld. In 1983 zaten we voorgedaan de revue laten passeren en nog op de Boschdijk in een ru im toetsen aan het heden. herenhuis, medio 1983 werd daar naast een pand aan de Montgomery- L+ T telde in t983, toen Auto-Info onder laan betrokkken. deel werd van de L+ T-organisatie. zo'n Eind 1984 moest er al weer uitbreiding 30 medewerkers. komen die werd gevonden in een 3e Dit aantal is in de loop der jaren (zoals pand aan het Winkelcentrum Woensel. bekend) fors gegroeid naar ruim 200 De huidige behuizing is in alle opzich medewerkers (exclusief de plm. 40 me- ten een gigantische verbetering ten dewerkers van "zusje" L+ T Hardware). opzichte van het verleden, al zullen In 1983/ 84 hadden we op zo'n kleine sommigen nog wel met genoegen te bezetting wel 3 general managers (Cees rugdenken aan het thuishonk aan de van der Land, Willem van Gennip en Boschdijk. mijn persoon), uiteraard 3 sekretaressesj managementassistentes, 3 divisie Voor de opening van de panden heeft managers en een stuk of 8 andere L+ T altijd bekende overheids- permanagers en supervisors. soonlijkheden weten te strikken. Nu heeft L+ T ongeveer eenzelfde aantal Wethouder Zeelen verrichtte deze managers bij een 6 à 7 keer zo grote handeling aan de Boschdijk, Minister omvang. de Koning deed dat bij het Winkelcen- Ter verdediging van het verleden kan trum Woensel en Minister Malj-Wegwellicht worden aangevoerd dat de gen was vorig jaar prominent aanwetoenmalige managers fungeerden als zig bij de opening van het kantoor playing captains. pand op "Welschap". Met genoegen kan tevens worden vastgesteld dat de 2 d ivisie-managers In het verleden (83/ 84) werden meer van weleer, Harrie Gooskens en Hans dere zaken grootscheeps aangepakt; Snijders, nu de general managers van Beslissingen werden snel genomen L+ T zijn (en dat zij daarbij worden geas- (zowel goede als foute). sisteerd door Jacqueline en Uzette die Alhoewel ook toen al omvangrijke buook al in die tijd het management assis- sinessplannen werden opgesteld, teerden). waren de afwijkingen die zich daarin gedurende een jaar voordeden, niet Management-meetings en personeels- op de vingers van twee handen te meetings (zgn. kleine en grote mee tellen. tings) werden gehouden in etablisse- Een paar voorbeelden: In 1984 had menten als de Bierelier, Gertruda Hoeve L+ T vestigingen in Nederland, Belgiê,

8 Duitsland en Curacao. In 1985 bleek dat deze drang naar internationalisering iets te grootscheeps was geweest en moesten de twee laatstgenoemde vestigingen weer worden afgestoten. Een andere stoutmoedige daad was het Helaas was alleen de grote, drukbezochte perskonferentie als een echt sukses aan te merken. De produkten bleken niet aan te slaan en de voor dat apparaat benodigde inktpatronen waren al opgedroogd voordat ze bij de (weinige) klanten afgeleverd moesten worden. Gelukkig (en dat is ook het voordeel van de stelregel dat je beter iets te vlug kunt beslissen dan iets te langzaam) zijn er ook vele goede beslissingen genomen. Een beslissing die bepalend is geweest voor het sukses van vandaag is ongetwijfeld die waarbij de in 1982 beschikbare materiedeskundigheid werd gebundeld en gestart werd met de ontwikkeling van de inmiddels beroemde GIDA-pakketlen. In september 1983 had ik het voorrecht en het genoegen om tijdens de introduktie van deze programmatuur een presentatie te verzorgen bij overheid en bedrijfsleven. Thans is dit onderwerp nog steeds aktueel. Het GIDA-pad is overigens niet altijd over rozen gegaan. Voor een klein bedrijf, wat L+ T toen was, bleken de benodigde investeringen voor een dergelijke ontwikkeling toch wel erg groot te zijn. Onze liquiditeitspositie kwam zodanig onder druk te staan dat onze toenmalige bankier ons zelfs sommeerde om deze aktiviteiten te stoppen. Gelukkig hebben we dat toen toch niet gedaan en zijn alle betrokkenen rotsvast blijven vertrouwen in het GIDA-koncept en in hun eigen kapaciteiten. Met enig "keepersgeluk" (dat zich aandiende in de vorm van suksesvolle kontraktbesprekingen met het Rijksinkoopbureau, waardoor gemeenten vertrouwen kregen in de L+ T-operatie) volgden korte tijd later vele gemeenten het goede voorbeeld van Weert en Drunen en gingen over tot de aan schaf van de GIOA-programmatuur in kombinatie met het systeem 5 / 36. Nu kan van een echt sukses worden gesproken. Dat het groter groeien, waarin tussen 1983 en nu duidelijk sprake is geweest, naast verheugende zaken, ook minder prettige kanten heeft is duidelijk. Naast de vreugde over de gemeentelijke suksessen moesten, om de financiên veilig te stellen, de hierboven genoemde internationalisering stendenzen worden afgebroken. Het zelfde gold voor het afbouwen van enkele andere verliesgevende aktiviteiten. Ook de kontakten met klanten, die in de begin periode een sterk persoonlijk karakter hadden, zijn door de groei van L + T en door de groei van het aantal klanten noodgewongen wat meer afstandelijk geworden. Enige "kompensatie" is in de loop der jaren gevonden in het organiseren en sponsoren van "buitenbedrijfse" aktiviteiten. L + T is suksessievelijk sponsor geweest van de schaakclub Eindhoven en van top-tafeltennis. In beide takken van sport werden nationale kampioenschappen gehaaid. Op een bepaald moment was het zetfs zo dat L + T beter bekend was als tafeltennisvereniging dan als softwarehousel Mede om die reden is in 1985/ 86 bewust overgestapt op andere vormen van relatiemanagement waarbij klan ten worden uitgenodigd voor sport- en andere evenementen, zoals Indoor Brabant, tennistoernooien, e.d. Deze evenementen bieden in ieder geval de mogelijkheid om met klanten in een ontspannen en informele sfeer bij te praten.

9 - Niet onvermeld mag blijven dat l+ T begin 1986 werd overgenomen door Bouwfonds Informatica. Deze overname luidde een nieuwe fase in in het bestaan van L+ T. De klanten, met name de gemeenten kregen daardoor nog meer vertrouwen in L+ T's kontinutteit; de organisatie kreeg meer armslag om te werken aan verhoging van het kennisnivo van de medewerkers en van de kwaliteit van de dienstverlening. Wat het vakmanschap en/ of nivo van de dienstverlening betreft is er natuurlijk ook wel het een en ander veranderd c.q. verbeterd. Kon in 1983 een medewerker die een zelfstudie-kursus Cobol had gevolgd, tegen een redelijk tarief als programmeur worden gedetacheerd, vandaag de dag komt er meer bij kijken om suksesvol te kunnen worden ingezet bij de automatiseringsprojekten van een klant. Zowel vakmanschap als materiedeskundigheid, in kombinatie met een inle vingsvermogen in de problemen van de klant, vormen de hoekstenen van een permanent partnership tussen de klant en L + T (en terecht!). Voldoende basis voor nog vele suksesvolle jaren. Hans, Harrie en alle medewerkers: van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze m ijlpaal en alle goeds toegewenst voor de toekomst. Frans van Stiphout Dit was zomaar een greep uit de rijke historie van l + T tussen 1983 en nu. Als ik deze jaren tracht samen te vatten dan komen de volgende vergelijkingen in mij op: van klein naar groot, van armlastig naar financieel gezond, van vrijgevochten naar gedisciplineerd, van ad hoc naar struktuur, van automatiseerder naar informatiseerder, van " proberen" naar planmatig aanpakken, van jong naar volwassen, van softwarehuisje naar systems integrator. Wat in al die jaren gebleven is, is het geloof in eigen kunnen (door sommigen betiteld als eigenwijs), het uitgaan van de eigen kracht, een sterke band met de klanten en een grote gedrevenheid van de medewerkers in het realiseren van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen.

10 MEDEWERK(ST)ERS L + T AAN HET WOORD PIETER AARTS 1. Wanneer ben je in dienst geireden bij L + T en in welke funldie? "Per 1 oktober 1991 ben ik in dienst getreden in de funktie van Adviseur bij de branche Industrie. Ik ben dus pas + 8 maanden in dienst bij L + T, waarvan hët grootste deel (! 70%) bij de klanten. In de tot nu toe schaarse dagen binnen L+ T ben ik daarom (helaas) nog niet in de gelegenheid geweest om kontakten te leggen buiten de branche Industrie, waardoor ik moeilijk een mening kan vormen over de overige afdelingen binnen L+T." 2. Wat vind je de werksfeer bij L+ T? "Binnen de branche Industrie heerst een werksfeer waarin naar mijn mening iedere medewerker gemotiveerd wordt tot een optimale inzet. Beter kan dus niet." 3. Hoe zie je de toekomst L + T? en de b<anchelndustrie? "Als de branche Industrie in staat is om in de toekomst het hoge kennisnivo en de praktische benadering naar de klant te handhaven, denk ik dat we met onze advies- en softwareprodukten zeer suksesvol worden en blijven op de industriêle markt." 4. Geef een korte reaktie op de volgende steeltwoorden: Personeelsmeetings: "die mag je niet mis sen" Kollega's: " motiverend" RATIO: " nu de speerpunt van de branche Industrie" L+ T 1991 : " 15 jarig bestaan" L+ T ABC: "een belangrijke bron om nog enigszins op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de andere afdelingen" Informagazine: "zou wat meer diepgang kunnen hebben" Bedrijfsrestaurant: "goed eten, en altijd ge zellig." Opmerkingen: "tijdens het feest in Keulen hoop ik net als in Gent ook kollega's van andere afdelingen te spreken." CINDY VAN DER STEIJN 1. Wanneer ben je in dienst geireden bij L + T en in welke funldie? "Als ik het me goed weet te herinneren, ben ik op 10 december 1985 als uitzendkracht begonnen bij L+ T. Een vaste funktie-omschrijving was er toen niet. Je zou het 't beste kunnen omschrijven als manager kopieerwerk, maar dan wel in de ruimste zin van het woord (diskettes, handboeken, releasebeschrijvingen, etc.). Op 15 maart 1986 ben ik officieel in dienst getreden bij L+ T als administratief medewerkster." 2. Hoe was L + T cjestjjcjs georganiseerd? "Hoe was L+ T destijds georganiseerd? Ja, dat is moeilijk te zeggen, werd L+ T destijds Oberhaupt georganiseerd? In ieder geval werd het bedrijf gerund onder de bezielde leiding van Harry IJtsma en Frans van Stiphout. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat ik dit voortreffelijke duo nog heb meege maakt. Verder was op dat moment Harrie Gooskens manager van de afdeling, toen nog geheten, Support. Hier kwam ik overi-

11 ... $ gens bij toeval pas achter na 4 maanden. Ad van Dijck was destijds supervisor van deze afdeling, en op de afdeling zelf was toen nog totaal niets georganiseerd. Oh, voor dat ik het vergeet, één persoon die mij uit die tijd erg is bijgebleven was Ad van Grootel, hoofd afdeling administratie, wat een heerlijke man." 3. Wat is je funktie nu? " Momenteel ben ik werkzaam als steun en onverlaat van de nu geheten afdeling Service Overheid (sekretariaatsmedewerkster dus)." 4. Wat vind je \I8Il de _ bij L + T, is deze ook veranderd gedurende de periode dat je hier wer/d? Maak eens een vergelijking tussen vroeger en nu? "De werksfeer bij L+ T was en is nog steeds prima (gelukkig maar). Volgens mij is dat de kracht en macht van L+ T. Wat in de loop der jaren natuurlijk wel veranderd is, is dat de medewerk(st)ers nu veel bewuster zijn van hetgeen zij doen. " Vroeger" kon in feite alles en was men meer ad hoc aan het werk. Wat het werk overigens niet minder leuk maakte." 5. We/ke indruk _ de groei \I8Il L + T op jou gemaald? "L+ T heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, niet alleen op het gebied van haar relaties, maar ook op het personele vlak. Dit laatste is vooral goed merkbaar als je zo rond uur in het bedrijfsrestaurant gaat eten. Picture this: uur de ronde tafel het dichtst bij de kassa van het bedrijfsrestaurant. Vanaf deze plek heb je een zeer goed strategisch overzicht van de rij voor de kassa die steeds langer wordt. Aan deze tafel wordt driftig gediskussieerd of de op een na laatste man een klant is of een nieuwe medewerker van Software Engineering. Ditzelfde herhaalt zich met persoon nummer 7 en 10 in de rij voor de kassa. Met andere woorden vroeger was het groot nieuws als er een nieuwe medewerk(st)er was aangenomen. Nu is het alleen nog maar nieuws als er iemand weggaat bij L+ T. " 6. Hoe zie je de toekomst \I8Il L + r? "Ik zie de toekomst van L + T voor wat betreft de huisvesting somber in. Want als men bij Software Engineering zo door blijft gaan met het uitbreiden van hun personeelsbestand, vrees ik voor mijn werkplek. Wellicht zou onze buurman, de firma Vespo, te overtuigen zijn om hun pas geopende nieuwe pand af te staan aan het uit zijn voegen gegroeide L+ T. Verder sta ik niet zo vaak stil bij de toekomst van L + T. Dat zou ook niet nodig hoeven zijn. Ik vertrouw gewoon op de juiste beslissingen van het management." 7. Geef een korte reaktie op de volgende steekwoorden: Cees van der Land: "veel over gehoord, nooit gezien. Van wat ik over hem gehoord heb, kan ik hem alleen maar associêren met een spijkerbroek" Pand Boschdijk: "een schitterend pand wat ik dolgraag eens van binnen zou willen zien" Personeelsmeetings: " het begon leuk, maar eindigde altijd nog leuker'" Kollega's: " ik heb het niet beter kunnen treffen" Frans van Stiphout: " Ome Frans'" GIDA: "gezien het aantal gebruikers een goed produkti" Gedetacheerd zijn: " lekker rustig in de kantine" RATIO: " hetzelfde als GIDA hopelijki" Autodlas: "fijne kollega'st minder fijne klanten" L + T 1991 : "vraag me dat op 31 december nog maar eens" L+ T ABC: " steeds professioneler, ik kijk er elke keer weer naar uit, toch " met alle respekt voor de redaktie" ze waren vroeger leuker." 6. Wat W8n!ll1IOO< jou persoonlijke hoogteen dieptepunten gedurende je dienstverband? " Mijn loopbaan kent verscheidene hoogteen dieptepunten. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar het grootste dieptepunt bij L+ T was mijn eerste werkweek! Als meisje van bijna 19, recht van school af, totaal geen ervaring met computers, laat staan met een typemachine en ingewerkt worden door Wim Verheijen. Gelukkig, na een paar maan den heeft het tij zich wel gekeerd. Het hoogtepunt voor mij was mijn 5-jarig

12 jubileum. Oe lunch met Harrie was een unieke ervaring, waarbij mij wel duidelijk is geworden dat je van goede huize moet komen om een grap met Harrie uit te kunnen halen. Maar Harrie we krijgen een herkansing in Keulen, dus bli~ op je hoede!" MARTIEN VAN MIERLO,. Wannoor ben je in dienst getreden bij L + T en in welke funktie? "Ik ben in 19n in dienst getreden. Mijn eerste vergadering (toen ook al meeting geheten) was nog op de dr. Cuyperslaan. Ik geloof dat mijn funktie destijds systeemana list/programmeur was. Nu was de keuze ook niet zo groot, je was programmeur I of systeem analist/programmeur of direkteur. " 2. Hoe was L + T destijds georganiseerd? "Ik kan me eigenlijk geen organisatieplaatje van toen voor de geest halen. Er waren destijds 2 direkteuren en een sekretaresse, en ca. 10 á 15 medewerkers die waren verdeeld over detacheringen, bouw van S/ 32-pakketten en men deed ook nog lets aan de Serle-1 van IBM die net was geannonceerd." 3. Wat is je funktie nu? "Momenteel ben lk als funktioneel ontwerper verbonden aan het IOC. Ik houd me daar vooral bezig met de bevolkingapplikaties en konversies daarvoor." 4. Wat vind je van de werksfeer bij L + T, is deze ook veranderd gedurende de periode dat je hier Maak eens een vergelijking tussen vroeger en nu? "Van de huidige werksfeer kan ik slechts zeggen dat ik me op mijn huidige stek best lekker voel. Toch is er uiteraard wel het een en ander veranderd. De organisatie zoals die nu gestalte heeft gekregen, zal voor een bedrijf als L+ T best efficiênt en funktioneel zijn, maar daardoor zijn de kontakten van softwarebouwers met de klanten (en dan bedoel ik rechtstreeks) wel tot een minimum teruggebracht. En dat is nu juist wat ik mis ten opzichte van vroeger. Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat een IBM-verkoper bij L + T binnen kwam stormen (voor oud L+ T-ers: Henk van Nistelrooij) en dan riep: "Ik heb een computer verkocht en software, samen voor f ,--, voor dat bedrag moeten jullie én de computer én standaardsoftware én maatwerk leveren". Nou, dan pakte je je jas en tas, de auto in, naar de klant, en maar bouwen, van informatie-analyse (hoewel?) tot en met implementatie." 5. Welke indruk heel! de groei van L + T op jou gemaald? "De onstuimigheid daarvan groei, vooral als je gestart bent met ca. 10 medewerkers. Toch moet ik zeggen dat ik deze groei eigenlijk nauwelijks bewust heb meegemaakt. Ik was zo op mijn eigen terrein aan het werken (detachering en bouw GIDA) dat het groter worden van L+ T min of meer aan me voorbij gleed." 6. Hoe zie je de toekomst van L + T? Toch wel met enige scepsis. Tenslotte raakt de gemeentemarkt verzadigd. Er zullen dus andere markten moeten worden aangeboord. Wel denk ik dat we nog wat kostenbesparender kunnen werken, o.a. door wat meer doelmatigheid en wellicht wat minder vergaderen Geef een koi1e reajrtie op de volgende steekwoorden? Cees van der Land: "je zag hem tijdens de detacheringen soms tijden niet. Hij was goed voor zijn personeel" Pand Boschdijk: "gezellig" PersoneelsmeetIngs: "liever kleiner van opzet" Kollega's: "ik heb er veel, maar de meeste ken ik niet" Frans van Stiphout: "heb ik eigenlijk nauwelijks mee te maken gehad" GIDA: "goedlopendè pakketten, veel ge

13 meenten mee gescoord. Toch zijn intussen veel zaken aan vervanging toe" Gedetacheerd zijn: "ik heb 4 jaar bij Ericsson gezeten. Prima tijd gehad. Toen ik daar kwam, had ik 20 kollega's van Ericsson, toen ik wegging zaten daar 19 andere voor in de plaats" Ratio, Autodlas, L+ T 1991: "geen reaktie" L+ T ABC: "wel aardig." 8. Wat waren IlOO( jou persoonlijke hoogte- en. dieptepunten gedurende je diens1vefband? "Hoogtepunt was de eerste gemeente die over de streep kwam, juist nadat we enkele dagen daarvoor bij Cees van der Land op het matje waren geroepen om onderhand eens omzet te scoren: we stonden namelijk in het rood! Een paar dagen daarna kwam dus de ommekeer. Dieptepunten heb ik geen gehad, of het moet dit interview zijn." Nota van de Redaktie: Kollega's hartelijk dank voor jullie medewerking aan de interviews! INTERVIEW BUSINESSPARTNERS De heer R. Poort, direkteur Technisch Bureau Eindhoven (TBE) 1. Op welke manier bent u in aanraking gekomen met L+ T? Wann_ was dar? "Technisch Bureau Eindhoven is gestart met haar aktiviteiten in 1984 en is gespecialiseerd in het kompleet ontwerpen en installeren van datakommunikatie-systemen. In de opstartfase waren de aktiviteiten niet zo uitgebreid en komplex, maar waren de opdrachten kleinschalig. De installaties waren ook vrij simpel, de bekabeling alleen met twinax. In 1985 kreeg TBE de opdracht om de installatie van de gemeente Bussum te verzorgen. Destijds kreeg ik kontakt met L + T Informatica, namelijk met Ad van Dijck, toen van de afdeling Support waar slechts enkele personen werkzaam waren. Tevens was 1985 het jaar van de grote groei binnen de gemeentemarkt Met wie van L + T heeft u destijds kontakt gehad? "De kontakten liepen (en lopen nog steeds) via de afdelingen Sales en Service. In het begin heb ik dus veel kontakt gehad met Harrie Gooskens, Ad van Dijck en de sales zoals Leslie Wetzel. Maar daarnaast heeft TBE natuurlijk met heel veel L+ T-ers kontakt gehad, ook al omdat L+ T destijds vreselijk hard groeide. Met andere woorden alle ontwikkelingen en veranderingen omtrent L + T Software, L + T

14 Professional Services, L + T Hardware, Opleidingsinstituut IPeO, L+ T vestiging Amersfoort, etc. etc. hebben wa als TBE van dichtbij mogen meemaken." 3. Wat was uw indruk van L + T? "Een kort maar krachtig antwoord: zakelijk maar eerlijk! Een, in mijn ogen, optimale kombinatie voor gewaarborgd sukses!!" 4. Met welke L+ T-ers heelt u in de loop der 6jd kontaki. gehad? "Het antwoord is eigenlijk al gegeven bij vraag 2. Door de enorme groei van L+ T, zowel qua omvang als aanbod in produkten en diensten hebben wij als TBE met heel veel L + T -ers kontakt. Naast Harrie Gooskens en Hans Snijders noem ik de afdelingen Sales en Service van de branche Overheid en sinds een jaar heb ik ook kontakt met de branche Industrie. Zo hebben we laatst de installatie verzorgd bij Euramax en Marvelo betreffende de Ratio-implementatie. " 5. Vindt u ook dat L + T in de loop der jaren veranderd/gegroeid is? "L+ T is gegroeid naar een zeer professioneel bedrijf. Wij als TBE zijn hierin meegegroeid. Dat betekent onder andere goede afspraken maken ten aanzien van de verantwoordelijk heden. L + T is projektverantwoordelijk naar de klant toe, waarbij TBE de bekabeling voor zijn rekening neemt. Dat betekent eveneens meegroeien met de ontwikkeling (denk maar eens aan de ontwik kelingen rond het 5 / 36 en AS/ 400, RS/ 6000, IBM cabeling-systeem, glasvezeltechnieken, no-break-systeem en bouwkundige aanpassingen), kwaliteit en kennis. Vroeger werden deze items benaderd als bijzaak, nu zijn het hoofdzaken geworden. Persoonlijk vind ik L+ T, ondanks de sterke groei van zowel het personeel als omzet, niet veel veranderd. Door de fysieke centralisatie op de Luchtha venweg wordt het automatisch iets zakelijker en formeler. Maar dat hoort ook zo. Oe persoonlijke benadering en de L+ T-mentaliteit is nadrukkelijk overeind gebleven." 6. Wat was de meest opvallende gebeurtenis gedurende de samenwerldng metl+t? "Dat zijn er verschillenden! Zo noem ik de 100ste gemeente festiviteit in Katwijk. Geweldigl, om zo alle klanten bij elkaar te krijgen en formeel en informeel kontakt met de klant te onderhouden. Vervolgens uiteraard de L + T beurs te Dronten. Een groot voorbeeld van synergetische krachtenbundelingl Het verwerven van bijna alle stadsdeelraden in Amsterdam als klant en last but not least de positieve ontwikkelingen bij de branche Industrie. TBE heeft de nieuwste glasvezeltechnieken toegepast bij Marvelo (Albert Heijn) te Zaandam evenals bij Euramax te Roermond. Ik maak van deze gelegenheid gebruik de branche Industrie veel sukses toe te wensen in 1991 en verder." " Eveneens wil ik de wens uitspreken dat TBE een nieuwe periode van 7 jaar intensieve, suksesvolle en zakelijke samenwerking met L + T Informatica aangaat. TBE is er klaar voor." "Tot slot wil ik alle L+ T-(st)ers felic~eren met het 1S-jarig jubileum."

15 De heer H. Verslul)s, hoofd afdeling automatisering van Ingenieursburo 'Oranjewoud' B.V. te Heerenveen ft. d OranlewGU "IBM benaderde 'Oranjewoud'; ik heb drt kontakt overgenomen en kwam in gesprek met Harrie Gooskens en Frans Sinnema van IBM op de stand IBM/ L+ T /,Oranjewoud' tijdens het NIDIG kongres op 11 december 1984 te Apeldoorn.. Een vervolgafspraak werd gemaakt in Oosterhout naar aanleiding van de konkrete vraag van de gemeente Helmond naar technische toepassingen naast L + T -oplossingen. Ook Roosendaal kwam hierbij ter sprake. Naast Harrie Gooskens was hierbij John Manse van L+ T aanwezig. Direkt hierna zijn diverse besprekingen over een mogelijke samenwerkingsvorm tussen L+ Ten 'Oranjewoud' gevoerd. Hierbij was ook Wout Isbouts van L+ T betrokken. Het samenwerkingsvoorstel is door Harrie Gooskens in overleg met ondergetekende opgesteld en besproken tussen de heer Jacabs van 'Oranjewoud' en Frans van Stip hout. Na veel aanpassingen van de samenwerkingsvorm heeft pas op 25 mei 1986 een eerste "kruisbestuiving" tussen 'Oranjewoud' en L+ T plaatsgevonden (zie bijlage 2). Vanaf juli 1986 heeft Richard Kroon als "dedi cated sales" d9 verkoop van de 'Oranjewoud' beheerpakketten namens L+ T waargenomen. In deze periode was er intensief kontakt tussen Richard en ondergetekende. Vooral in 1987 zijn zeer goede verkoopresultaten van OW Beheer bereikt. Regelmatig werden regionale beheer informatiedagen georganiseerd door L+ Ten 'Oranjewoud'." 1/2. Op welke manier bent u in aanraking gekomen met L + T. wanneer was dal en met wie van L + T heel! u rjesljjcjs kontakt gehad? 3. Wat was uw Indruk toen van L + TI ~'L+ T is altijd overgekomen als een professioneel softwarebedrijf, waarbij de persoonlijke kontakten zeer plezierig waren. Vooral de relatief snelle groei in de gemeentemarkt (positie) heb ik bewonderd. Juist ook hierbij te vermelden is het feit dat L + T altijd met beide benen op de grond is gebleven, ondanks het sukses'" 4. Met welke L + T -ets heel! u in de loop der lijd kontakt gehad? "Naast Harrie Gooskens, Frans van Stiphout en Richard Kroon: Leslie Wetzel,. Henny Gijtenbeek. John Manse, Hans Snijders (projekt USLO), Harrie IJtsma, René Camp, Cor Spuijbroek, Han Gootzen, Uzette Termeer, Simon Bremer, Mat Keijers, Henri de Joode, Jos van Kollenburg, Louis van Hoef, de huidige branchemanager Jacco Cornelissen, Ad van Dijck, Frank van Schijndel, Ton de Wit,... wie niet eigenlijk!" 5. Wat was de meest opvallende gebeurf&. nis gedurende de samenwerking mei L + 7? "Waaraan ik zowel dierbare als "spannende" herinneringen heb, is de annoncering van GEOVAS in mei 1989, resp. de befaam de SI-beurs in Dronten (met name de eerste versie van de koppeling AS/ 400 RS/ SOOO in die warme "geheime" ruimte achter gordijnen in de GEOVAS stand)." 6. Vindt u ook dal L + T in de loop der jaren veranderd/gegroeid is? " De groei van L+ T qua marktpositie en organisatie is enorm geweest. Een duidelijke professionalisering is in de loop der jaren merkbaar. Het even snel met Harrie Gooskens en/ of Richard Kroon regelen van zaken tussen L+ Ten 'Oranjewoud' is echter voorbij, een logisch gevolg van de groei." 7. Hoe ziet u de de samenwerking in de toekomst?

16 De start van de samenwerkingsvorm tussen L+ Ten 'Oranjewoud' was vrijblijvend. Inmiddels Is deze uitgegroeid tot een vorm waarin beide partners afhankelijk van elkaar geworden zijn om het sukses in de (gemeen. tea) markt te kunnen konsolideren, resp. uitbouwen I Gezien de historie en de huidige wijze waarop wordt samengewerkt, zie ik de toekomst als uitdaging en met vertrouwen tegemoet! Met name in relatie tot GEOVAS'" De heer F. Sinnema, IBM Nederland N.V Op welke manier is IBM Nederland N. V. in aanraking gekomen met L + T? Wanneer was daj? Als ik me goed herinner was dat eind IBM was toen zeer aktief om middels gezamenlijke marketingaktiviteiten (software en hardware presentaties) potentiêle klanten te benaderen, de zogenaamde VIC-sessies. Vooral begin 1984 worden vele presentaties gegeven in Zwolle en Velp aan gemeenten uit die regio. 2. Met wie I11III L + T heel! u deslijds kontakt gehad? "Dat waren er velen. bv. Harrie Gooskens en in latere fase met Henny Gijtenbeek. Ook Ad van Dijck en Renè Camp waren bijna altijd aanwezig. Dit waren leuke dagen; 's ochtends kwamen de diverse medewerkers van de gemeenten redelijk schuchter binnen en aan het einde van de dag zag je ze steeds enthousiaster worden over de toepassingen die gedemonstreerd werden (Financiên, Bevolking. Sociale Dienst, Cards, etc.). Een prima team wat zeer gemotiveerd bezig was." 3. Wat was uw indruk toon I11III L + T? " Een professionele indruk. iedereen was altijd op tijd, software was geladen en men wist waarover men sprak. Vaak luisterde ik mee en zo begreep je ook steeds beter wat er speelde in een gemeente. L+ T was toen nog geen begrip in de markt en vaak moet je als IBM-er proberen dat vertrouwen te winnen bij de gemeenten, immers de kontinufteit moet gewaarborgd blijven." of. Met welke L + T-ers heel! u in de loop der tijd kontakt gehad? "Oe laatste jaren wat minder maar als ik toch een paar namen mag noemen. Frans van Stiphout. vooral in de beginfase. Harrie Gooskens en Henny Gijtenbeek. Leslie Wetzel en vele charmante sekretaresses. Ook ex-medewerkers van gemeenten zag je steeds vaker in de gelederen van L + Topduiken, bv. Henri de Joode uit Oldebroek." 5. Vindt u ook dat L + T in de loop der jaren veranderd/gegroeid is? " Uiteraard, niet alleen qua behuizing en aantallen medewerkers, maar ook een veel completer aanbod van produkten en diensten. L+ T is een begrip geworden, waar hard voor gewerkt is en daar kunt u allen trots op zijn." 6. Wat was de _ opvallende gebeur!& nis gedurende de samenwerking met L + T? " Dat zijn ongetwijfeld de eerste orders die vooral in de regio Zwolle afgesloten werden. (Staphorst in samenwerking met Harrie Gooskens in een dag alle hoofden van Diensten inklusief de wethouder van Financiên.) Kort daarna de gemeenten Hattem, Dalfsen, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Genemuiden. Soms werden dit echte feesten met

17 kontraktondertekeningen in het gemeentemuseum en daarna een afsluitend diner met een bijna voltallig B&W en de direktie van zowel L+Tals IBM. Daarnaast de onderhandelingen met het RIB om via aantrekkelijke voorwaarden via het RIB te kunnen bestellen. Jacob Meulenkamp was toen onze gewaardeerde gesprekspartner bij het RIB." 7. Hoe verloopt de samenwerlcing tussen IBM enl+t? " Op dit moment heb ik daar minder kijk op. maar ook L + T is nu een volwassen organisatie geworden en wil terecht ook als zodanig behandeld worden door haar businesspartners. Zoals in ieder goed huwelijk zijn er wel eens meningsverschillen, maar persoonlijk heb ik altijd op een uitermate plezierige manier met L + T samengewerkt en spreek veel waardering uit avbr het groeiend professionalisme binnen de L + T -organisatie." "Niet alleen IBM heeft inmiddels vele business-partners, maar L+ T inmiddels ook heb ik begrepen. Volgens mij was het eind 1984 toen we in Zwolle een sessie verzorgden voor gemeenten waarbij niet alleen L + T vertegenwoordigd was, maar ook Oranjewoud. Onder het genot van een kopje koffie zijn er toen de eerste afspraken gemaakt en u weet allen waar deze toe geleid hebben. Wat mij vooral is bijgebleven na al die jaren is dat sukses vanzelf komt wanneer je vertrouwen hebt in je eigen produkt en je eigen mensen. l + T heeft dit meer dan wie ook zelf kunnen ondervinden. Ongetwijfeld zult u de komende 15 jaar met nieuwe uitdagingen gekonfronteerd worden. Ik heb er het volle vertrouwen in dat L + T ook in de toekomst een zeer suksesvolle onderneming zal blijven. Heren, bedankt voor uw medewerking aan deze interviews. De Redaktie 8. Hoe ziet u deze samenwerlcing in de fa&. komst? "Zowel IBM als L + T hebben er belang bij deze samenwerking nog verder uit te bouwen. IBM zal ook in de toekomst annonceringen doen die gelntegrqerd kunnen worden in L+ T applikaties ten behoeve van o.a. de lokale overheid. Ik zal op afstand deze ontwikkelingen met veel interesse blijven volgen." 9. Zijn er nog speciale herinneringen, bijzon _ en/ot anekdoten die u nog wilt vermelden?

18 t INTERVIEW RELATIES L+ T De heer P. van Rooil. direkteur FInanciOn van de gemeente Weert 1. Wanneer kwam u \100( het eerst in kontakt metl+7? "Dat is geweest begin Er stond bij de gemeente Weert een IBM Sj 34-machine. Destijds was duidelijk gekozen voor de IBMlijn. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een softwareleverancier die gespecialiseerd was op de IBM-lijn. We waren druk bezig met de ontwikkeling voor het Sociale Zaken pak ket. L+ T was hier eveneens druk mee bezig, bovendien was het uitgangspunt van de gemeente Weert dat de te kiezen toeleverancier gehuisvest moest zijn in de regio." 2. Met wie """ L + T _ u destijds kontakt gehad? "In het begin hebben we veel kontakt gehad met Harrie Gooskens en Renè Camp. Iets later kwamen Frans van Stiphout en Ad van Dijck daarbij. Uiteraard hebben we kontakt gehad (en nog) met vele L+ T-(st)ers, maar deze vier genoemde personen hebben wel een spil-funktie vervuld in de relatie gemeente Weert en L + T Informatica." 3. In welke zaken had u destijds interesse? "In eerste instantie was dat GloAS. Maar vrij vlot daarna is de gemeente Weert overgegaan naar de hele L+ r pakketrange. Momenteel zijn we pilot-gemeente voor het nieuwe Akkommodatie Verhuur Systeem, wat aangeeft dat de gemeente Weert goed voorop loopt voor wat betreft informatisering van gemeentelijke diensten." 4. Wat was uw indruk toen """ L + 7? " L + T was uiteraard nog niet zo groot in omvang als nu. Dat betekent dat de bereikbaarheid van bepaalde personen makkelijk en sneller was dan nu anno Bij eventuele storingen binnen een pakket werd er naar L + T gebeld en bij wijze van spreken dezelfde dag werd het probleem opgelost. Het totale overzicht omtrent produkten, diensten en personen was uiteraard beter dan nu. L+ T is gegroeid wat betekent dat het allemaal iets zakelijker wordt. En persoonlijk vind ik dat dat ook zo hoort." 5. Met welke L + T-efS _ u in de loop der ~jd kontakt gehad? " Het meeste kontakt heb ik gehad en heb ik nog steeds met het managementteam van L+ T. Niet alleen vanwege mijn verantwoordelijkheid voor de automatisering binnen de gemeente Weert, maar ook als lid van de adviesraad van L + T. Bovendien is het zo dat de verantwoordelijkheid automatisering niet meer is ondergebracht bij de sektor Financiên maar sinds 1,.,991 is ondergebracht bij de afdeling Personeel en Informatie. De heer F. Wesdijk is van deze afdeling direkteur en de heer J. Nouwen is automatiseringskoordinator. Deze heren hebben binnen L+ T op verschillende nivo's met veel L+ T-ers kontakten." 6. Wat was de meest OfNS/lende gebeurtenis gedurende de samenwerking met L + 7? "Dat zijn er verschillende. In de beginperiode was het vooral spannend hoe L + T de kleine probleempjes wist op te lossen. Met name door een enorme inzet van de medewerkers en een grote portie kreativiteit. Vervolgens noem ik de fijne relatie met het management van L+ T; graag noem ik hierbij de naam Frans van Stiphout. Tenslotte een aantal, sommige steeds terugkerende, evenementen en festiviteiten

19 zoals de viering van de l00e gemeente Kat wijk, Indoor Brabant, het bezoek aan de voetbalwedstrijd PSV-Benfica en de traditionele hippische wedstrijden in de Manege IJzeren Man te Weert." 7. Zijn er ook speciale dieptepunten geweest in de BfgeIopen jaren? "Niet echt! Natuurlijk zijn er wel eens kleine wrijvingen geweest, maar deze werden altijd keurig en goed opgelost." 8. Vindt u ook dat L + T in de loop _jaren _Igegroeid is? "L + T is uitgegroeid tot een goed professioneel bedrijf. Gelukkig is de Brabantse gemoedelijkheid wel gehandhaafd. De betrokken heid bij de klant en de persoon achter de klant is perfekt!" 9. Is de gemeente 0/ hel beleid l/8il de g& meents ook venmderd? En hoe speelt L + T daar op in? "Jazeker, informatiestromen nu en 10 jaar geleden op wat voor nivo dan ook zijn veran derd. Deze zijn nu + 50 keer frekwenter! 10 jaar geledën liep je, voor wat betreft de cijfers, een boekjaar achter. Dat was acceptabel. Nu wordt begin april 1991 het boekjaar 1990 afgesloten. Zonder automatisering was en is dit niet voor te stellen, ook niet met 100 manjaren perso neel extra. Aktuele cijfers zijn nu erg belangrijk om beleid of een deel van het beleid eventueel bij te sturen. Destijds was dat dus veel minder mogelijk, althans zo'n bijsturing was minder onderbouwd." 11. Hoe ziet u de toekomst l/8il L + T? "L + T doet het nu goed en zal het goed blijven doen. Daar ben ik van overtuigd I Er ligt nog een geweldige markt open, ik noem bijvoorbeeld alles op het gebied van vastgoed, management informatiesystemen en integraties. Hoe selektief kan men omgaan met informatie, hoe komt de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen en hoe gaat men met deze Informatie om?" 12. Zijn er nog zsjcen die nog niet aan de rxde zijn geweest? "Ik weet dat jullie binnenkort een uiteraard geweldig personeelsfeest hebben in Keulen. Ik wens alle L + T-(st)ers daar veel plezier en al het goede voor de toekomst!" De heer H. van de Klundert, projeklleider van Marvelo (Ahold) MAI\VELO 1. Op welke manier bent u in aanraking gekomen met L + T? Wanneer was dat? "Op met moment van mijn aanstelling als projektleider Informatisering. Mijn taak is het om in grote lijnen de zaken op automatiserings-j informatiseringsgebied gestalte te geven. Specifiek om in het PIM-projekt (een meerjarenplan om Marvelo op een hoger kwalitatief nivo te brengen voor wat betreft haar informatie voorziening) het stokje over te nemen van de vorige projektleider. Deze was verantwoordelijk voor de keuze van de leverancier van het logistieke informatiesys teem, L+ T Informatica met RATIO. Ik ben verantwoordelijk voor de introduktie van dit informatiesysteem bij Marvelo en ben in dienst getreden in oktober 1990." 2. Was u al bekend met L + T als systeemhuis \/OOr industrie? Zo ja op welke wijze?

20 "Nee, slechts met het moederconcern Bouwfonds Nederlandse Gemeenten." 3. Kunt u iets _Ien over uw kontakt met de diverse L+ T-ers? Het kontakt verloopt over het algemeen zakelijk en prettig. Oe heren van den Heijkant, Coa/ers, La Mahieu en Kolsteren hebben al intensief voor Marvele gewerkt. Dit gebeurt met grote inzet en is sterk gericht op de. manier j werkwijze van de klant. Dit zonder eigen inbreng of verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen." 5 JAAR PV-AKTIVITEITEN Wat heeft onze PV de laatste jaren zoal georganiseerd. Leuk om nog eens terug te kijken Tijdens dit jaar zijn er geen verslagen ge maakt van PV.vergaderingen. Dus geen overzicht van aktiviteiten. 4. Wat Is uw indruk van L+ T en L+ T-ers? 1987 "Hierin heb ik nog te weinig inzicht." "L+ T, met name de branche Industrie is "eager", gretig om hun produkt, waar ze heilig in geloven, te introduceren in de Benelux. Die overtuiging stralen ook de medewerkers uit. De wetenschap dat een suksesvolle en snelle introduktie van RATIO bij MaIVelo het beste visitekaartje is naar de markt toe, leeft volop." 5. Wat vindt u van het to/aje produkjen. en dienstenaanbod van de branche Industrie? Zijn er nog zaken voor llelbelering vatbaar? 6. Hoe ziet u in de toekomst de relatie met L+T? " Adviserend ten aanzien van funktionaliteitver betering of aanpassing. Ondersteunend voor wat betreft systeembeheer / applikatiebeheer. De Redaktie van het L + T ABC willen de heren Van Rooij en Van de Klundert heel hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit jubileum nummer. Bedanktl Op 26 april is een autorally georganiseerd. Met sukses. Het L + T jaarfeest vindt dit jaar plaats op 30 mei op de Radarboot Kaptein Kok in Amsterdam. Voor de sportliefhebbers werd op 27 juni een volleybaltoernooi georganiseerd en op 30 augustus een tennistoernooi bij Jack Janssen te Eindhoven. Voor het gehele gezin was Phantasialand. Op 27 september vertrokken bussen vanuit Amersfoort en Eindhoven om een gezellige dag door te brengen in Bruhl in Duitsland. In oktober kreeg het PV een nieuw reglement. 29 november: optreden kinderfestival Guzzini met balonnenshow en goochelles bij het sinterklaasfeest in Motel Eindhoven Op 4 april wordt 's morgens een bezoek gebracht aan de autotentoonstelling en 's middag is het paaseieren zoeken geblazen in het Autotron te Rosmalen. Sportieve aktiviteiten op 9 april in de Brug te Mierlo (tennis/ bowling/ squash). Op t 1 juni volgt nog een sportieve happe ning, namelijk de sportdag van het Bouwfonds. Een spannende Canalbike puzzeltocht in de Amsterdamse grachten in september. En als laatste aktiviteit op 18 december

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3 \ \ + :,', i 7E JAARGANG NUMMER 3 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Renate de Mooij Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 1111

Nadere informatie

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang).

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang). \ \ +.::..., 8E JAARGANG NUMMER 1 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 57010 5605 AA Eindhoven

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie

Een oud c o m p l e x i t e i t Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl

Een oud c o m p l e x i t e i t Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl Deze publicatie is mogelijk gemaakt door: Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl Eenvoud in complexiteit De passie van een ondernemersfamilie Arno, Hans en Theo Mulder Een oudin comp

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Inspiratie uit de praktijk. Managers en hun teams in systemisch perspectief

Inspiratie uit de praktijk. Managers en hun teams in systemisch perspectief Inspiratie uit de praktijk Managers en hun teams in systemisch perspectief Esther van der Valk 2010 Inleiding Managers en hun teams uit verschillende branches hebben vast verschillende problemen. Ik ben

Nadere informatie

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship Mogelijke sturing door de ondernemer in een perspectief van vaste fasering van de ondernemingsontwikkeling. Bijlagen AFSTUDEERONDERZOEK: R.R. DE JONG (405286) TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Eenvoud in complexiteit. De passie van een ondernemersfamilie Arno, Hans en Theo Mulder

Eenvoud in complexiteit. De passie van een ondernemersfamilie Arno, Hans en Theo Mulder Eenvoud in complexiteit De passie van een ondernemersfamilie Arno, Hans en Theo Mulder Rijswijk, 2010 De eerste druk van Eenvoud in Complexiteit verscheen in 2006. Het boek is sindsdien vooral gebruikt

Nadere informatie

Maatwerk in het credit management

Maatwerk in het credit management DEZE EDITIE: Ook Berkeley & Lawrence neemt dit jaar deel aan CreditExpo! 2 Workshop Proces- 3 en Executierecht ICC- en IS-leergangen 3 afgestudeerd Smit & Honig Research: 3 Zorg goed voor uzelf! Per Saldo

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Scheepswerven Bodewes: Efficiënt werken met projectmodule. Alles over XBRL: Digitale rapportage naar de overheid

Scheepswerven Bodewes: Efficiënt werken met projectmodule. Alles over XBRL: Digitale rapportage naar de overheid QUADRANT MAGAZINE 15 e JAARGANG NO.2 AUGUSTUS 2007 QM is een uitgave van Quadrant Software BV voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Scheepswerven Bodewes: Efficiënt werken met

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen Dress for success H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! M A A R T 2 0 1 0 2 In gesprek met RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger

Nadere informatie

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no.

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no. 1 Qm. augustus 2006 Qm. Qm quadrant magazine 14 e jaargang no.1 augustus 2006 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw: Uren- en Projectenadministratie

Nadere informatie