Projectvoorstel Fresh Corridor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel Fresh Corridor"

Transcriptie

1 Projectvoorstel Fresh Corridor Algemene gegevens top-up Naam Transumo-project: Fresh Corridor Startdatum: 1 maart 2009 Einddatum (uiterlijk ): Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 72k Euro Cofinanciering totaal: 99.5 k Euro Cofinancierende organisaties: RSM, Frugi Venta en diverse externen (WUR, vd Geijn & Partners, ECT, Maersk, Douane, diverse verspartijen ) Contactgegevens penvoerder Penvoerende organisatie: RSM Contactpersoon: Albert Veenstra Adres: Postbus DR Rotterdam Telefoonnummer: adres: Inhoud en relevantie top-up Probleemanalyse multimodaliteit in de verssector Het vervoer van versproducten, zoals groente en fruit, in Europa bestaat uit twee grote stromen: de eerste is een importstroom van producten uit het Zuidelijk halfrond (veelal fruit) en uit het gebied rond de Middellandse zee (fruit en groente), en de tweede is een veelal regionale stroom uit teeltgebieden (waarvan Nederland een aantal belangrijke op gebied van groente en fruit heeft), en distributie- en verkooplokaties. De manier waarop deze goederen gekocht en verkocht worden is sterk bepalend voor de manier waarop logistiek en vervoer ingericht wordt. De vraag van retailers wordt in feite geformuleerd in de vorm van een assortiment. Alle handelaren en importeurs zien zich voor de taak gesteld een assortiment samen te stellen of te completeren. Daarbij hebben maar weinig partijen het overzicht om voor de langere termijn goederenstromen te plannen en te regelen. Daarnaast speelt de shelf life van producten ook een grote rol. Omdat de producten vers moeten zijn, en ook in de winkel (en thuis) nog een aantal dagen moeten kunnen liggen, is snelheid altijd gewenst. Het gevolg hiervan is dat bijna iedereen in de verssector wegvervoer als enige vervoersoptie ziet. Wegvervoer is snel, flexibel, en direct controleerbaar (koeling is mogelijk, en tracking en tracing ook). Andere modaliteiten scoren op dit soort attributen soms lager (binnenvaart is minder snel, en de trein heeft vaak geen tracking en tracing, of koelingsmogelijkheden). Aan de andere kant zijn er blokkades aan het ontstaan in het wegvervoer door congestie in havens (en resulterende congestie-fees die bedrijven rekenen), prijsverhogende maatregelen van overheden, en langdurige wegenbouwprojecten, zoals bijvoorbeeld langs de A15. Echter, allerlei onderzoek in het verleden heeft aangegeven dat het hierboven gestelde - dat vers altijd snel moet - een mindset is die niet altijd op feiten gebaseerd is (zie bijvoorbeeld projecten over versvervoer en bloemen per trein). Daghandel in de verssector ligt ongeveer op 25%. De rest is lange termijncontracten en nog een restant veilinghandel. Daarbinnen is dus ruimte om naar multimodaliteit te kijken. Daarnaast zijn zaken als tracking en tracing, 1

2 koeling en andere gepercipieerde beperkingen ook op te lossen, of niet relevant bij vervoer op bepaalde routes. Dit moet richting de sector overigens wel onderbouwd worden, zowel van tevoren (middels de resultaten van ketenscans in deze studie), als gedurende logistieke operaties (middels real time performance metingen). Het aanbieden van uitgebreide informatie over keten en product zal op den duur ook een rol spelen in het veranderen van de perceptie in de sector. Een van de belangrijkste informatie-elementen die een rol zal spelen in dit proces is de productkwaliteit gedurende het vervoer in de hele keten. Op basis van productkwaliteit en andere karakteristieken van een bepaalde lading zal een importeur of handelaar moeten kunnen bepalen welke lading haast heeft en welke niet. Op basis van dit inzicht kan dan een spreiding over modaliteiten gekozen worden die leidt tot een betere verhouding van productkwaliteit en ketenkosten. De invoering van multimodaliteit in de verssector betekent, naast het ontwikkelen van bruikbare concepten en oplossingen voor reële problemen, vooral ook een cultuuromslag. Dit is de uitdaging waar men in het Pieken in de Delta project Fresh Corridor voor staat. Deze top-up draagt daar aan bij op twee manieren: door een aantal oplossingen uit te werken, en door aan te tonen dat in bepaalde ketens planningsruimte (dwz de tijd) is om multimodaal vervoer te benutten. Korte beschrijving top-up: In het versvervoer binnen Nederland en naar het Duitse achterland is het gebruik van binnenvaart niet sterk ontwikkeld. Zoals hierboven gesteld, is dat het gevolg van een relatieve onbekendheid van de verssector met de binnenvaart (en het spoor) in het algemeen, en met de specifieke en zeer gevarieerde product- en klanteisen, waarvan het idee bestaat dat daar alleen door gebruik van het wegvervoer aan voldaan kan worden. De benodigde cultuuromslag in de sector, en de acceptatie van multimodaal vervoer als een optie staat of valt met het aanvullen van de kennis over vervoersprestaties van modaliteiten in de sector, en het aanbieden van monitoring en sturingsconcepten waarmee de sector die vervoersprestatie ook zelf kan bepalen en continue kan waarnemen. Een startpunt daarbij is het in kaart brengen van ketens en goederenstromen, en het analyseren van de informatiebehoefte waar de monitoring en sturingsconcepten in kunnen voorzien. Meer en betere informatie over productkwaliteit, informatie over de integriteit van de containerketen, voortgangsinformatie in de keten, en informatie over incidenten vormen een deel van de oplossing. Veel van deze informatie wordt al verzameld ten behoeve van de inspectie van versproducten bij invoer (douane, productschappen, AID, en nog enkele gespecialiseerde diensten). De overheid is, in samenwerking met het bedrijfsleven, al enige tijd bezig om de informatiebehoefte voor invoer en inspectie te faciliteren, onder andere met ontwikkelingen als Client Import en Client Export. Deze systemen zullen ook steeds meer gekoppeld worden. Daarnaast streeft de douane naar het ontwikkelen van horizontaal toezicht regimes voor de verssector. Ook daarbij is informatievoorziening een centrale factor. Het project Fresh Corridor gaat over het stimuleren van het gebruik van binnenvaart op een aantal verschillende manieren. Het bevorderen van de ontwikkeling van intermodale 2

3 knooppunten en het stimuleren van het gebruik van de binnenvaart staat daarin centraal. Bij die fysieke invulling van knooppunten hoort ook de invulling van de informatievoorziening: informatiebehoefte, informatievoorziening, en de infrastructuur om informatieuitwisseling te faciliteren. In Fresh Corridor is behoefte aan kennis die aansluit bij de soort kennis die eerder binnen TRANSUMO, onder andere in het Ketensynchronisatieproject, is ontwikkeld: met wat voor informatie wordt het mogelijk in ketens slim te sturen zodat keten partners elkaars problemen helpen oplossen. Het gaat daarbij om integreren van informatie met het oog op logistieke sturing in ketens, en het gebruik van concepten zoals geautomatiseerd toewijzen van capaciteit, het zichtbaar maken en aanbieden van vervoersopties samen met parameters zoals kosten en carbon footprint, en het creeren van parallele routes voor bijvoorbeeld snel en langzaam vervoer. Daarbij is ook additionele inbreng van informatie over de kwaliteitsontwikkeling van het versproduct noodzakelijk om tot effectieve logistieke sturing in de verssector te komen. Dat soort informatie helpt ook bij de prioritering van vervoer met de verschillende modaliteiten, tijdelijke versnelling of vertraging van het transport, enzovoort. Deze top-up heeft tot doel tot een blauwdruk te komen voor een informatieuitwisselingsplatform voor intermodaal vervoer in de versssector. Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Differentiatie van versproductkennis door middel van vers supply chain scans. Doel: achterhalen van informatiebehoefte en sturingspotentieel in de versketen; 2. Ontwerpen van een informatiearchitectuur in samenhang met bestaande sensor en data capture technologie voor versproducten; 3. Demonstratie van de impact van logistieke sturing op basis van versinformatie. Voor onderdeel 2. zal een scan worden gemaakt van huidige initiatieven (Port Base, MIS Cobiva, Venlo Fresh Park, Frug.i.com) op het gebied van informatievoorziening voor vers en intermodaal vervoer. Daarnaast zal een architectuur ontworpen worden op basis van de nieuwste inzichten in service oriented architecture (SOA). Voor de demonstratie in 3. zal gebruik worden gemaakt van een bestaand instrument zoals dat bij de WUR is ontwikkeld (ALADIN). Dit tool zal worden aangepast om inzicht te geven in logistieke sturing in trimodale (vers-)corridors. Hierbij zal aansluiting gezocht worden met de corridor die in het Fresh Corridor project als pilot dient (Rotterdam Wanssum). Voorts zal in de impact analyse een indicatie gegeven worden van effecten op CO2 emissie. De ontwikkeling van de logistieke sturingsmechanismen bouwt voort op recente onderzoeken van de Rotterdam School of Management. De sturingsconcepten zullen in de verssector worden geïntroduceerd door middel van een tweetal workshops. witte vlek : In top-up van het project Ketensynchronisatie, Regierol van Knooppunten, is een kader neergelegd waarmee richting gegeven is aan het onderzoek in de toekomst 3

4 (Topinstituut Logistiek en Supply Chains). De huidige top-up is een demonstratie van de mogelijkheden om die regierol in te vullen door middel van betere informatievoorziening. Duiding toegevoegde waarde: Deze top-up heeft toegevoegde waarde voor het project Ketensynchronisatie in de zin dat een combinatie wordt gemaakt van innovatieve mechanismen voor logistieke sturing en een geavanceerd platform voor informatieuitwisseling. In het TRANSUMO project ketensynchronisatie is een aantal nieuwe sturingsmechanismen uitgewerkt (bijvoorbeeld bij Albert.nl), en voor dezelfde mechanismen wordt in het onderhavige project gekeken naar toepasbaarheid in de verssector. Daarnaast vormt de integratie van sturingsconcepten met informatiebehoefte analyse en de ontwikkeling van informatieuitwisselingsoplossingen een aanvulling op het project ketensynchronisatie. Naast het ontwikkelen van extra kennis over sturing in versketens zal ook de nadruk op intermodale sturing enige nieuwe inzichten bieden over de manier waarop sturing over modaliteiten heen mogelijk zal blijken te zijn. In the expliciete onderkenning van het multimodale karakter van het probleem ligt ook een aanvulling op het TRANSUMO project ketensynchronisatie. Ten opzichte van het PiD project Fresh Corridor besteedt deze top-up meer aandacht aan de concepten voor logistieke inrichting van keten, informatievoorziening, en logistieke sturing. In het Pieken in de Delta project liggen meer praktische vragen voor die gaan over inrichting van overslaglokaties, de toepasbaarheid van alternatieve vervoersmodaliteiten in de verssector (in het bijzonder de binnenvaart). Voor de ontwikkeling van geavanceerde concepten is daarbinnen minder ruimte. Output / concreet resultaat Het project zal leiden tot de volgende resultaten: 1. rapportage over supply chain mapping, platform architectuur en concepten van logistiek sturing. Hierbij wordt een gesloten/verwezen naar bestaande resultaten in andere TRANSUMO projecten. 2. een tweetal interactieve workshop-sessies waarin de verssector vertrouwd wordt gemaakt met concepten van logistieke sturing 3. demonstratie aan de sector van de impact op de productkwaliteit van logistieke sturing over modaliteiten heen. Hierbij zal een expliciete indicatie worden meegenomen van de CO2 impact. Transitie De activiteiten in deze top-up zijn sterk verbonden met het Pieken in de Delta project Fresh Corridor. Daarmee is ook de transitie die hoort bij het onderhavige onderzoek voor een groot deel onderdeel van dat PiD project. Overigens is de transitie in dit kader wel een heel concrete: het fresh corridor initiatief bestaat omdat in de komende jaren de Rotterdamse Fruitport moet verhuizen van de noord- naar de zuidoever van de Maas. Daarbij is als opdracht meegegeven dat het nieuwe knooppunt een duurzaam, multimodaal karakter moet krijgen. Het is dus aan Fresh Corridor om de mogelijkheden van multimodaal vervoer in 4

5 beeld te brengen, uit te proberen, en duurzaam te verankeren in de sector. Hierbij speelt het beïnvloeden van de wegvervoer-cultuur in de sector een cruciale rol. Deze top-up speelt daar een noodzakelijk kleine, maar cruciale rol in door een aantal knelpunten te analyseren in ketens, en voor die knelpunten concrete en haalbare multimodale vervoersoplossingen in combinatie met nieuwe sturingsconcepten en de bijbehorende informatievoorziening te beschrijven. Vervolgens zal voor het nieuwe knooppunt op de zuidoever een programma van eisen (PvE) worden geformuleerd (door project partner Frugi Venta), waarin de noodzakelijke voorwaarde waaraan het knooppunt op het gebied van multimodale sturingscompetenties moet voldoen. Dit PvE is een onderdeel van het PiD project Fresh Corridor. In Fresh Corridor worden ook een aantal pilots en tests voorbereid en uitgevoerd waarmee het succes van multimodaal vervoer wordt aangetoond. Deze inzichten zullen in Fresh Corridor middels road shows aan een breed publiek in de verssector worden overgedragen. In het onderhavige project wordt daar een begin mee gemaakt door een aantal workshops te organiseren waarin in samenwerking met bedrijven wordt gewerkt aan multimodale vervoersoplossingen en logistieke sturingsmechanismen, alsmede aan de articulatie van de bijbehorende informatiebehoefte. Deze workshops functioneren in wezen als transitietafels in eerste aanleg, die later in het PiD project Fresh Corridor worden uitgebreid. Risico-inschatting De co-financiering van dit project is grotendeels afkomstig van partijen die ook samenwerken in het Pieken in de Delta project Fresh Corridor. Deze partijen zien de meerwaarde van dit TRANSUMO project ten opzichte van het Fresh Corridor project. Zij zijn daarom allen bereid gevonden om mee te werken. Dit project loopt parallel met een deelproject van het Pieken in de Delta/Fresh Corridor project, maar staat daar financieel los van. Dat deelproject loopt in het voorjaar 2010 af. Voor TRANSUMO dient een einddatum van 1 oktober 2009 gehanteerd te worden, en het streven is de activiteiten voor zover hierboven beschreven voor die deadline af te ronden. 5

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector Maatschappij- en Gedragswetenschappen Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek Call for proposals Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector 2015 Den Haag, januari

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs.

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs. Visie Agrologistiek Relevante kennisvragen voor onderzoek Oktober 2003 Rapportnummer: B733a Vertrouwelijk Editor: Drs. Marco Duineveld Projectleider: Dr. Willie van den Broek Met bijdragen van: Ir. Arjen

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Actie programma Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Voorwoord Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 // Inleiding Aan de slag voor Europese ambitie 1.1 Wat is het Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg? 1.2 Waarom

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek ten behoeve van de opleidingen Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde BEROEPS- EN OPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK Vastgesteld door het Landelijk

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Wat is de Regiodialoog? Het project Duurzame kansen creëren in de haven (kortheidshalve: de Regiodialoog) loopt van

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie