H H Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln"

Transcriptie

1 Persbericht Resultaten eerste halfjaar 2002 Licht nettoverlies eerste zes maanden; Verwachting 2 e helft 2002: een bescheiden positief nettoresultaat H H Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln Operationeel netto-resultaat (na belasting en vóór afschrijving goodwill) -/- 1,2 mln 10,5 mln Den Bosch IT en Telecom dienstverlener Computer Services Solutions Holding N.V. heeft in het eerste halfjaar een resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) geboekt van 3,1 miljoen tegen 16,3 miljoen in De omzet nam ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar met 17% af van 107,4 miljoen naar 89,5 miljoen. De daling deed zich voor in nagenoeg alle acht business lines van de onderneming. De sterkste daling is zichtbaar bij de gerealiseerde marge van hardware verkopen en de hieraan gerelateerde dienstverlening. De totale brutomarge nam af met 23% van 71,1 miljoen naar 55,0 miljoen. Een daling van de bedrijfskosten, onder meer door een sterke afname van het aantal medewerkers, kon de teruggelopen omzet en marges niet compenseren. De onderneming activeert dit boekjaar voor het eerst goodwill op overgenomen activiteiten. Na afschrijving van goodwill en na belastingen resteert een nettoverlies van 1,3 miljoen. De organisatie is inmiddels voor een groot deel aangepast aan de huidige marktomstandigheden. Tegen het eind van het jaar zal het aantal full time medewerkers in vergelijking met ultimo 2001 zijn gedaald met ongeveer 15%. CSS voorziet op korte termijn nog geen wezenlijk herstel van de markt. De onderneming verwacht in het tweede halfjaar, uitgaande van een traditionele gunstige seizoensinvloed in deze periode, een bescheiden positief nettoresultaat te realiseren. Marktomstandigheden De marktomstandigheden blijven onveranderd moeilijk. De afvlakkende economische groei leidt bij klanten tot een nog immer aarzelende houding ten aanzien van ICT-investeringen. Deze terughoudendheid is ook toegenomen bij het MKB, waarin CSS met de business lines Telecom- en Software-oplossingen actief is. In de tweede helft van het boekjaar voorziet CSS nog geen 1

2 verbetering van deze trend. Desalniettemin zal er op langere termijn sprake zijn van een inhaalslag door een toenemende vervangingsvraag en de implementatie van geïntegreerde softwareoplossingen. CSS is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren. De ontwikkelingen op het gebied van voice over IP zorgen ervoor dat de vraag naar deze telecomoplossing begint aan te trekken. De gecombineerde kennis van CSS op het gebied van telecommunicatie, security en connectivity maakt de onderneming tot een aantrekkelijke partner op dit gebied. In het afgelopen halfjaar is binnen CSS de kennis op het gebied van netwerken op basis van IP aanzienlijk toegenomen. Mede onder invloed van oplossingen met Voice over IP en de marktontwikkelingen rondom ADSL, heeft CSS met een tiental nieuw aangetrokken specialisten een ondersteunende dienst gecreëerd. Bijna 1000 klanten maken reeds gebruik van deze oplossing. Het IP-beheer wordt hier door CSS 7 x 24 uur uitgevoerd. Strategie en organisatie Een omvangrijk herstructurering- en reorganisatieprogramma is in de loop van het eerste halfjaar in gang gezet, waarbij de organisatie is gestroomlijnd en omgevormd van vier business units naar acht transparante in de Benelux actieve business lines met 14 meer marktgerichte business solutions. Deze meer klantgerichte aanpak, waarbij cross selling van producten en diensten beter tot stand komt, slaat goed aan bij de afnemers van CSS. Hierbij treden synergie-effecten op. Een belangrijke doelstelling hierbij is het reduceren van kosten. Gezien de verslechterde marktomstandigheden gedurende het eerste halfjaar zal de directie verdere maatregelen nemen teneinde het kostenpatroon verder aan te passen aan de nagestreefde marge voor het tweede halfjaar. Deze verdere kostenbesparingen zullen zich concentreren op de indirecte kosten. Deze maatregelen hebben uitsluitend betrekking op de Nederlandse activiteiten. Daarnaast richt de strategie van de onderneming zich thans meer en meer op het bedienen van de grootzakelijke markt met gerichte ICT-oplossingen. Voor het MKB streeft CSS naar account leadership, waarbij door middel van cross-selling volledig geïntegreerde IT- en telecomoplossingen worden aangeboden. Intern werkt CSS momenteel aan een verdere specialisatie van kennis op het gebied van ICT-oplossingen en nieuwe technologieën. Het aantal technologiepartners waar CSS zich actief op richt, zal verder worden gereduceerd. Samen met een versterkte focus op kostenbeheersing dient het proces van stroomlijning in business lines moeten leiden tot herstel van autonome groei, cashflow en winstgevendheid van de onderneming ook bij gelijkblijvende marktomstandigheden. Daarnaast moet dit proces leiden tot verbetering van de balansverhoudingen. Omzet, Resultaten en Balans Netto omzet De netto-omzet van CSS kwam in het eerst halfjaar van 2002 uit op 89,5 miljoen, vergeleken met 107,4 miljoen in Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan een afname van de dienstverlening en de gerealiseerde marge van hardware verkopen in met name het tweede kwartaal. In totaal is in het eerste halfjaar voor 68 miljoen aan hardware-verkopen (circa 80% van de totale hardware-omzet) uitbesteed (1 e halfjaar 2001: 103 miljoen). Alleen een commissie over deze verkopen wordt verantwoord in de omzet. De brutomarge nam ten opzichte van het eerste halfjaar van 2001 met 23% af tot 55,0 miljoen. 2

3 EBITDA Het bedrijfsresultaat voor belasting, rente en afschrijving goodwill (EBITDA) daalde met 81% van 16,3 miljoen in de eerste helft van 2001 tot 3,1 miljoen in de eerste zes maanden van Het resultaat voor belastingen, interest en afschrijvingen als percentage van de omzet bedroeg 3,5% ten opzichte van 15,2% in de eerste helft van Het resultaat voor belastingen, interest en afschrijvingen als percentage van de brutomarge daalde van 22,9% naar 5,7%. Nettoresultaat De nettowinst daalde van 10,5 miljoen in de eerste helft van 2001 tot een nettoverlies van 1,3 miljoen. Afschrijving goodwill Met ingang van het lopende boekjaar is CSS overgegaan op activering van goodwill en amortisatie van goodwill op eerder verworven activiteiten. De afschrijving vindt plaats over een periode van 10 jaar. Per 30 juni 2002 was 8,7 miljoen geactiveerd. Er is in het eerste halfjaar voor in totaal aan immateriële activa afgeschreven. Balansgegevens Het balanstotaal bedroeg 121,1 miljoen per ultimo juni Op vergelijkbare basis bedroeg dit per ultimo december ,9 miljoen. De solvabiliteit bedroeg ultimo juni ,9% (31 december 2001 op vergelijkbare basis 16,2%). Eind 2001 is middels de deelneming in Atcostplus met KPN de joint venture Proclare gestart. Als gevolg van deze joint venture bleven de aan CSS gerelateerde debiteuren en crediteuren en de daaraan gekoppelde financiering achter in Atcostplus. Aangezien Atcostplus thans alleen als houdstermaatschappij optreedt, heeft CSS besloten deze debiteuren en crediteuren, en de daaraan gekoppelde financiering op te nemen in de balans. Financiering en cashflow Eind mei heeft CSS van haar financier, een aantal institutionele beleggers en van het management additioneel vermogen aangetrokken om de eerder in gang gezette herstructurering en reorganisatie van de onderneming uit te kunnen voeren. Het additioneel vermogen werd noodzakelijk doordat de bestaande financieringsvorm (factoring) door de afgenomen omzet leidde tot een aanzienlijke vermindering van de beschikbare middelen. Er zijn circa 2,2 miljoen gewone aandelen (9,9% van het uitstaande aandelenkapitaal) onderhands geplaatst tegen een koers van 3, alsmede een 4% converteerbare obligatielening groot circa 2,5 miljoen. Deze lening is converteerbaar vanaf 1 januari 2003 tegen een conversiekoers van 3,50. Na afronding van het herstructurering- en reorganisatieproces heeft CSS haar kostenbasis substantieel verlaagd. Gezien de onzekere vooruitzichten en de verdere aanscherping van de herstructurering, vindt een heroriëntatie plaats op de samenstelling van de activiteiten. Daarnaast onderzoekt de onderneming de mogelijkheden tot verdere versterking van de vermogenspositie, danwel tot een beter bij de huidige marktsituatie passende financieringsstructuur. Pensioenen Ten aanzien van de pensioenvoorzieningen van CSS kan worden gemeld dat CSS geen eigen pensioenfonds heeft. De medewerkers bouwen hun pensioenrechten zelf op. Zodoende doen zich 3

4 ten aanzien van dit onderwerp geen situaties voor uit hoofde waarvan CSS, in het kader van het huidige beursklimaat, op enigerlei wijze aanvullende pensioenrechten zou moeten doteren. Medewerkers 1 e helft e helft 2001 Aantal medewerkers per ultimo Gemiddeld aantal medewerkers Omzet per medewerker (x 1.000) 45,8 50,2 Brutomarge per medewerker (x 1.000) 28,1 33,2 Performance per businessline In de bijlage treft u de omzet en marge aan per business line en pro-forma tevens die per voormalige business unit. Atcostplus Via haar 49% belang in Atcostplus heeft CSS een indirect belang van 24,5% in de joint venture tussen Atcostplus en KPN Inkoop en Logistiek welke opereert onder de naam Proclare. Deze joint venture is in eind 2001 tot stand gekomen. Proclare is een private business exchange voor nonstrategische goederen. In maart 2002 heeft Proclare de activiteiten overgenomen van het Nederlands Inkoop Centrum (NIC). Bij de onderneming werken thans ruim 300 professionals. Het hoofdkantoor is gevestigd in Delft, daarnaast zijn er vestigingen in Brussel, Rosmalen en Zwolle. De activiteiten van Proclare ontwikkelen zich geheel volgens plan. Vooruitzichten CSS voorziet op korte termijn nog geen wezenlijk herstel van de markt. De onderneming verwacht in het tweede halfjaar, uitgaande van een traditionele gunstige seizoensinvloed in deze periode, een bescheiden positief nettoresultaat te realiseren. Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast. Den Bosch, 29 augustus 2002 De Directie Voor meer informatie: Jan Vlasveld, Directievoorzitter Computer Services Solutions Holding N.V. Telefoon Website: Profiel CSS CSS is een aan de Euronext Amsterdam genoteerde ICT service provider in de Benelux met een vooraanstaande positie in ICT-oplossingen. CSS richt zich zowel op duizenden kleine en middelgrote organisaties, als op een toenemend aantal grote corporate en large accounts in met name de sectoren Telecom, Finance, Gezondheidszorg en Overheid. CSS biedt via 22 vestigingen in Nederland en België met circa 1800 medewerkers een breed pakket diensten (advies, implementatie, en beheer) en systemen (software en hardware) aan gebruikers van ICT. Het merendeel van de commodity hardware distributie, gekenmerkt door lage marges, is verzelfstandigd in de online business exchange Proclare, een initiatief van KPN, Oracle en CSS. Tot de door CSS vertegenwoordigde leveranciers behoren marktleiders zoals Microsoft, Novell, SAP, Exact, Aremissoft, Oracle, Compaq, IBM, Hewlett Packard, Cisco, Citrix, Siemens, Nortel en Avaya. De consultants en engineers van CSS houden zich hoofdzakelijk bezig met het aanbieden van ICT totaaloplossingen gebruikmakend van de kennisgebieden van haar wereldwijde technologiepartners. 4

5 De aanpak van CSS kenmerkt zich door een optimale inzet van medewerkers op basis van een combinatie van nationale en lokale beschikbaarheid, waardoor voortdurend de juiste persoon op het juiste moment ter plaatse kan zijn. De dienstverlening van de onderneming vindt plaats vanuit acht complementaire en goed met elkaar samenwerkende business lines, met elk hun eigen resultaatverantwoordelijkheid. Vanuit de business lines worden eenduidige ICT-totaaloplossingen, de zogeheten Business Solutions, door middel van een gecentraliseerd verkoopkanaal aangeboden met gebruikmaking van de kennisgebieden van haar wereldwijde partners. Bijlagen: Performance per businessline en pro-forma voormalige business unit Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over de eerste zes maanden van 2002 Geconsolideerde balans per 30 juni

6 BIJLAGEN Performance per businessline Technology Consulting Vanuit deze business line vindt gespecialiseerde consultancy plaats op het gebied van ondere andere storage solutions, server based computing en activiteiten op het gebied van thin-client technologie. Moeizame marktomstandigheden. De drivers van de markt zijn onder andere de serverconsolidatie- en hosting-markt. De bodem lijkt bereikt. Van hieruit dient CSS mee te groeien en samenwerkingsverbanden starten. Technology Consulting 7,7 7,5 14,9 12,8 Operations & Management In deze business line zijn de beheeractiviteiten van CSS geconcentreerd, zowel on-site als remote (op afstand). Een betrouwbare ICT-infrastructuur wordt in toenemende mate als bedrijfskritisch ervaren. Specifieke expertise onder andere op het gebied van zogeheten ITIL-processen zorgen ervoor dat CSS ruimschoots kan voldoen aan de steeds hogere eisen die afnemers stellen aan dienstverlening op het gebied van beheer. Netwerkbeheer en het beheer van infrastructuren zijn ook onderdeel van een outsourcingstrategie. Corporate accounts zijn hier reeds langere tijd mee bezig. CSS merkt dat ook bij de large accounts aanvragen liggen om zich voor te bereiden op deze scenario s. Het aantal klanten van CSS voor onder andere remote- beheer is duidelijk groeiend. Operations & Management 8,6 6,2 9,1 7,6 Installation Services Vanuit deze business line wordt de grootzakelijke markt bediend voor zover het de uitrol van grootschalige projecten betreft. Te denken valt hierbij aan ondernemingsbrede implementatietrajecten, waarbij een professionele en projectmatige aanpak vereist is. Ondanks het omzetverlies bij een aantal grotere klanten heeft deze business line nieuwe afzetkanalen kunnen bereiken. De marge staat echter nog steeds onder druk. Installation services 4,4 3,1 6,9 5,9 ICT Application Integration De professionals van ICT Application Integration hebben specifieke kennis op het gebied van software-ontwikkeling en bieden veelal maatwerk aan op basis van bestaande ontwikkelomgevingen (onder andere Delphi, Java, Oracle, Lotus Notes). Daarnaast worden diensten geleverd rondom de Customer Relationship Management (CRM) software van Onyx. Bij de bouw van maatwerksoftware is bij een aantal technologieën groei geconstateerd. Vooral in onze 6

7 zogeheten Software-ateliers is dit merkbaar. Een aantal andere technologieën blijft echter merkbaar achter. ICT Application 11,8 8,2 16,4 10,7 Integration Telecom Als full-service telecom dienstverlener is deze business-line in staat om aan de grootzakelijke markt en het Midden en Kleinbedrijf (MKB) complete communicatie oplossingen te implementeren van marktleiders als Avaya, Siemens en Nortel. De business-line Telecom richt zich tevens op het aanbieden van telecom engineering op het gebied van bekabeling en connectivity, communication contact center oplossingen, service en beheer. Deze business line kende een aarzelend begin van het jaar vooral in de Nederlandse markt, met name door de introductie van nieuwe productlijnen bij onze technologiepartners. Ook de convergentie van de technologie heeft het beslistraject bij onze opdrachtgevers vertraagd. In België ontwikkelt de telecommarkt zich voor CSS voorspoedig. Voor de gehele business line voorziet CSS een lichte verbetering in het tweede halfjaar. Telecom 41,0 19,6 40,0 21,4 Software Solutions Deze business line richt zich als full-service dienstverlener op het ontwikkelen, implementeren en beheren van Enterprise Resources Planning (ERP) software van vooraanstaande partners als Exact en Softbrands. Daarnaast beheert Software Solutions de hiervoor benodigde infrastructuur. Ook hier reageert de markt (MKB) aarzelend. Langere beslistrajecten en de verlate introductie van nieuwe software-releases, hebben de back-log doen toenemen. Ook hier ziet CSS een lichte verbetering in het tweede halfjaar. Software Solutions 12,8 7,8 14,1 7,9 Infrastructure & Security De business line Infrastructure & Security richt zich op het aanbieden en uitvoeren van projecten rond netwerken (koppelingen en routeringen), veiligheid en efficiënte inrichting van ICTinfrastructuren. Moeizame marktomstandigheden. Klanten adopteren de nieuwe technologieimpulsen maar matig. Als gevolg van samenwerkingsverbanden is een lichte verbetering mogelijk in het tweede halfjaar. Infrastructure & 0,6 0,6 1,7 1,6 Security 7

8 Education De business line Education is volledig gefocust op het aanbieden van ICT-opleidingen variërend van generieke tot klantspecifieke opleidingstrajecten en opleidingen voor de eigen professionals. Hier ontwikkelt de markt zich eveneens matig. De omzet wordt voornamelijk gegenereerd door klassikale opleidingen met de traditionele technologieën. Samenwerkingsverbanden worden hier actief onderzocht CSS verwacht op korte termijn op dit gebied concrete resultaten te kunnen boeken. Education 2,6 2,0 4,3 3,0 Ter vergelijking in onderstaande tabel de omzet en marge per voormalige business unit. Telecom 41,0 19,6 40,0 21,4 System Integration 15,3 13,3 26,6 22,4 Professional 20,4 14,3 26,7 19,2 Resources Solutions 12,8 7,8 14,1 7,9 Totaal 89,5 55,0 107,4 70,9 8

9 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over de eerste zes maanden van e helft e helft Netto-omzet Brutomarge Som der kosten -/ / EBITDA Afschrijvingen -/ / Financiële baten en lasten -/ /- 642 Resultaat voor belastingen -/ Vennootschapsbelasting 635 -/ Netto resultaat -/ Geconsolideerde balans per 30 juni 2002 Activa Pro forma miljoen miljoen miljoen Vaste activa 28,5 27,0 27,0 Vordering Atcostplus 16,4 15,6 - Goodwill 8,7 - - Vlottende activa 67,5 75,3 49,5 Totaal 121,1 117,9 76,5 Passiva Pro forma miljoen miljoen miljoen Groepsvermogen 28,9 19,1 19,1 Converteerbare lening 2,4 - - Voorzieningen 2,4 6,1 6,1 Leningen < 1 jaar 24,5 11,5 - Overige kortlopende schulden 62,9 81,2 51,3 Totaal 121,1 117,9 76,5 De cijfers per 31 december 2001 zijn pro forma aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Gegevens per aandeel 1 e helft e helft 2001 Aantal uitstaande aandelen per ultimo Gemiddeld aantal uitstaande aandelen

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Persbericht Delft, 25 juli 2012 Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

CtaC Jaarverslag 2012

CtaC Jaarverslag 2012 Ctac Jaarverslag 2012 CTAC COLLEGA s Met trots stellen wij onze medewerkers aan u voor. Deze prachtige collage werd ons aangeboden tijdens het feest van het 20-jarig jubileum van Ctac. Wij danken alle

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S 000- jaarverslag 2 jaarverslag 2000 LA U R U S 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige

Nadere informatie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 2

J A A R V E R S L A G 2 0 0 2 J A A R V E R S L A G 2 0 0 2 Ondernemingsdoelstelling Technology Creating Value De missie van IHC Caland is het optimaliseren van waarde voor haar klanten en aandeelhouders door te anticiperen op en te

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie