Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg"

Transcriptie

1 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg In december 2013 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg gepubliceerd. Deze regeling is de uitwerking van afspraken in het Zorgakkoord van april 2013 en bestrijkt de periode 2014 tot Let op: de minister moet uw aanvraag uiterlijk 15 februari 2014 ontvangen! De Subsidieregeling Doelstelling Stimuleren van instellingen voor medisch specialistische zorg om constant te investeren in de kwaliteit van hun eigen medewerkers, waardoor die de steeds complexere zorgverlening adequaat kunnen blijven leveren. Uitgangspunt is dat de middelen echt bij de ziekenhuizen terecht komen zodat zij die op een voor hen passende wijze kunnen inzetten met een minimale administratieve last. Doelgroep Algemene en categorale ziekenhuizen Revalidatiecentra Dialysecentra Epilepsiecentra Radiotherapeutische instellingen Audiologische centra Zelfstandige behandelcentra Omvang Voor de subsidie is een totaal budget beschikbaar van 464 miljoen euro, oplopend van 47 miljoen in 2014 naar 144 miljoen in Per jaar wordt het budget verdeeld over de organisaties die een aanvraag indienen, naar rato van hun omzet in het kader van de zorgverzekeringswet over De volgende tabel geeft een indicatie van de subsidie voor drie organisaties. Organisatie Ziekenhuis Groot ziekenhuis Behandelcentrum ZVW omzet 100 miljoen 250 miljoen 20 miljoen Totaal Per full time medewerker (fte) komt het subsidiebedrag neer op ongeveer Van dit bedrag wordt 10% toegekend in 2014 en 30% in 2015 t/m De subsidie per organisatie wordt hoger naarmate minder organisaties een beroep doen op de regeling. Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg PAT Learning Solutions 1

2 Activiteiten De subsidie is bedoeld voor het opleiden van medewerkers die een arbeidsovereenkomst met de organisatie hebben. De volgende activiteiten zijn 100% subsidiabel: Interne en externe opleidingen van personeel Begeleiden van personeel in het kader van de opleiding Vervangen van personeel dat opgeleid wordt Opleidingsfaciliteiten Opstellen van een strategisch opleidingsplan (uitsluitend in 2014) Randvoorwaarden De subsidie moet worden besteed aan activiteiten die passen binnen het strategisch opleidingsplan, met een tijdshorizon van 4 jaar. Indien dat plan nog opgesteld of aangepast moet worden dan mag de subsidie over 2014 daarvoor ingezet worden. In ieder geval moet het plan uiterlijk 1 oktober 2014 door de minister ontvangen zijn. Uitgesloten zijn opleidingen waarvoor reeds een subsidie wordt verstrekt. Aanvraag 2014 Uw aanvraag dient uiterlijk zaterdag 15 februari door de minister ontvangen te zijn, inclusief gegevens over de organisatie en omzet, vergezeld van relevante stukken en de handtekening van een bevoegde. Er is geen opgave van activiteiten of kosten nodig. De aanvraag (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/subsidieregelingkwaliteitsimpuls-personeel-ziekenhuiszorg) vereist de volgende informatie en bijlagen: Organisatiegegevens (naam, adres, bankrekening, KvK nr.) Specificatie van de ZVW omzet in 2012 Jaarrekening 2012 met accountantsverklaring Strategisch opleidingsplan (indien beschikbaar en actueel, zie boven) Indien van toepassing: Specificatie ZVW omzet per onderscheiden organisatorisch verband Toelichting op de ZVW omzet indien die afwijkt van de jaarrekening Indien bankrekeningnummer is gewijzigd : Kopie recent bankafschrift Rechtsgeldige ondertekening door KvK bevoegde(n), evt. via volmacht Toekenning en betaling Uiterlijk 29 maart wordt het subsidiebedrag vastgesteld. De betaling van de subsidie vindt vervolgens plaats per kwartaal. Verantwoording Er zijn geen nota s of urenadministraties vereist. De enige verplichting is dat de subsidie wordt besteed aan subsidiabele activiteiten binnen het strategisch opleidingsplan. Strategisch Opleidingsplan Het strategisch opleidingsplan heeft een tijdshorizon van minimaal 4 jaar en dient afgestemd te zijn met een afvaardiging van het personeel (OR). Het plan beschrijft de opleidingsinspanningen die leiden tot de gewenste personeelssamenstelling, rekening houdend met het kwalificatieniveau en de kwalificatierichting van het personeel. Aanvraag 2015 t/m 2017 De subsidie voor de volgende jaren dient uiterlijk 1 oktober in het voorgaande jaar aangevraagd te worden. Toekenning vind dan plaats uiterlijk 1 januari. Bij deze aanvragen moet het strategisch opleidingsplan beschikbaar zijn. Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg PAT Learning Solutions 2

3 Benut de subsidie voor een vernieuwd en geborgd strategisch opleidingsplan Een beter concept voor e-learning Vaak wordt bij het borgen van vakbekwaamheid een traditioneel model gehanteerd: theorie aanreiken (via e-learning), gevolgd door een theorietoets. Bij voldoende resultaat wordt de medewerker voor de volgende periode vakbekwaam verklaard. In een aantal gevallen wordt de theorie gevolgd door een praktijktoets in een beschermde omgeving (skills lab) die bepaalt of de medewerker vakbekwaam is. In het concept van PAT Learning Solutions gaat leren andersom. We beginnen met het functioneren van de medewerker op de werkplek. Dit kunnen we eenvoudig meten met PulseWeb Touch, de digitale leeromgeving voor tablets, laptops en desktop computers. Bij praktische handelingen maken we gebruik van de Workplace Assessor. Terwijl de medewerker een handeling in de praktijk uitvoert, vult de beoordelaar terplekke op een tablet de beoordeling in. Bij vaardigheden als communicatie en klantgerichtheid wordt dit uitgebreid tot een 360 graden analyse. Naast de beoordelaar vult ook de medewerker zelf een vragenlijst in, evenals zijn leidinggevende, een collega of zelfs een cliënt. De medewerker krijgt een beeld van zijn functioneren in de praktijk en neemt vervolgens zelf de verantwoordelijkheid om zijn vakbekwaamheid op niveau te brengen. In de visie van PAT doet zij dat waar het leerrendement het allerhoogst is: op de werkplek zelf. Een manier om het leren naar de werkplek te brengen zijn Short Learning Interventions. Korte instructies op een Tablet direct bij de betreffende apparatuur of voorafgaand aan het werk. Via het KwaliteitsDashboard en management rapportages hebben medewerker en manager steeds een actueel overzicht over de vakbekwaamheid. Uiteraard kan een medewerker nog steeds in een e-learning module doorlopen, bijvoorbeeld als hij een tekort aan actuele kennis heeft. Het verplichte klikken door e- learning en toetsen om weer een jaar vakbekwaam te zijn is echter afgelopen. Deze vorm van leren heeft de volgende voordelen: Er hoeft er minder gestuurd, gepland en georganiseerd te worden Effectief: Eigen verantwoordelijkheid en initiatief geeft meer leerrendement Efficiënt: Een medewerker leert wat nodig is op het moment dat het nodig is U beoordeelt het functioneren op de werkplek, in plaats van de theoretische kennis Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg PAT Learning Solutions 3

4 PulseWeb Touch De digitale leeromgeving PulseWeb Touch van PAT is speciaal ontwikkeld voor effectief mobiel leren in organisaties. Het hierboven beschreven alternatieve concept voor e- learning vormde de basis voor PulseWeb Touch. Aangevuld met de omvangrijke e- learning catalogus van de coöperatie ProfPortaal Zorg bieden we een volledig dekkende oplossing voor het na- en bijscholen en certificeren van medewerkers. Hiermee kunt u volledig invulling geven aan de doelstellingen van de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg. Deze totaaloplossing bestaat uit de volgende componenten: Het PulseWeb KwaliteitDashboard brengt u de huidige opleidings-/kwaliteitstatus van uw medewerkers in beeld. Daarmee realiseert u de onderstaande doelstelling van de subsidie: In 2017 is duidelijk waar een ziekenhuis staat met betrekking tot de gewenste samenstelling van haar personeelsbestand (opleidingsniveau) in relatie tot het profiel van het ziekenhuis. Met de PulseWeb WorkPlace Assessor wordt de toepassing van kennis en vaardigheden getoetst. Dit kan op iedere plaats en zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van opleidingstrajecten gebeuren: in het skills lab of aan de hand van concrete cases op de werkplek. Hiermee dekt u de doelstelling van de subsidie: Binnen het strategisch opleidingplan wordt geborgd dat de kwalificatieniveaus in beeld zijn. Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg PAT Learning Solutions 4

5 ProfPortaal Zorg - Complete e-learning bibliotheek Indien de uitkomst van de praktijkbeoordeling daartoe aanleiding geeft, worden medewerkers opgeleid met e-learning modules van ProfPortaal Zorg. ProfPortaal Zorg is een coöperatie, opgericht door zes ziekenhuizen en zorginstellingen. De doelstellingen van de coöperatie zijn onder andere zeer goedkoop aanbieden van een complete bibliotheek van e-learning modules uit de praktijk en belangenbehartiging namens haar leden. De e-learning bibliotheek van ProfPortaal Zorg dekt o.a. de risicovolle en voorbehouden handelingen inclusief toetsing, met daarnaast een uitgebreid aanbod specialistische modules. Dit leidt tot een kwaliteitsimpuls omdat kennis en kunde op de juiste plek beschikbaar blijft/komt. Hiermee ondersteunt u de volgende subsidiedoelen: In 2017 hebben ziekenhuizen een stevige kwaliteitsimpuls gegeven aan het zittend personeel en Doel is het transparant maken van de stand van zaken, doelen en bereikte resultaten en Ziekenhuizen moeten de middelen kunnen inzetten op een voor hen passende wijze. Management rapportages Met het management dashboard hebben de leidinggevenden de kwaliteit altijd in beeld en kunnen zij het personeel daarop sturen. Managementrapportages kunnen eenvoudig worden geraadpleegd op verschillende niveaus: per organisatie, per afdeling, per team, per individu, per functie, per opleidingsprogramma. Hiermee dekt u de subsidiedoelstelling: Transparant maken van de stand van zaken, doelen en bereikte resultaten Kies een oplossing die bij u past, en financier deze geheel met de subsidie! PAT Learning Solutions biedt standaard- en maatwerkoplossingen om de borging van kwaliteit van medewerkers te ondersteunen. Onderstaand treft u voorbeelden van oplossingen aan die u geheel kunt financieren vanuit deze subsidieregeling. Oplossing 1: Strategisch opleidingsplan Een voorwaarde voor de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg is dat u uiterlijk 1 oktober 2014 uw strategisch opleidingsplan aanlevert of vernieuwt. De strategisch adviseurs van PAT hebben ruime ervaring met het opstellen van plannen, waarbij digitaal leren strategisch wordt ingezet om de kwaliteit van personeel te borgen. Wij helpen u graag een optimaal opleidingsplan op te stellen, op basis waarvan u de komende 4 jaar de subsidie kunt inzetten. In een Strategisch opleidingsbeleidsplan ligt vast: Welke visie een organisatie heeft ten aanzien van leren & ontwikkelen Hoe een organisatie, ondersteund door leren en opleiden, nu en op de langere termijn voorziet in de behoefte aan competente medewerkers Op welke wijze leren en technologie de realisatie van organisatiedoelen ondersteunt Hoe de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers leidt tot organisatieontwikkeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg PAT Learning Solutions 5

6 Oplossing 2: mijn.profportaalzorg.nl Mijn.Profportaalzorg.nl is het digitale leerportaal van de e-learning zorgcoöperatie ProfPortaal Zorg. Hiermee kunt u uw medewerkers theoretisch scholen en toetsen, zonder dat u daarvoor een eigen digitale leeromgeving nodig heeft. Deze oplossing omvat: Individuele licenties Zelfstudiemodules met kennistoetsen Toegang tot de volledige bibliotheek (manuals/naslag) Management rapportage van uw eigen medewerkers Wilt u uw volledige opleidingsprogramma inclusief vaardigheidstrainingen, beoordelingen en KwaliteitsDashboard faciliteren, dan kunt u kiezen voor een van onderstaande opties. Oplossing 3: PulseWeb leeromgeving in eigen beheer Deze oplossing omvat o.a.: Uw eigen digitale leerportaal incl. logo en kleurstelling van uw organisatie Koppeling met uw personeelsinformatiesysteem Gevulde standaard e-learning catalogus van ProfPortaal Zorg Workplace Assessor Ingericht KwaliteitsDashboard met opleidingsprofielen voor uw medewerkers Management rapportages Opleiding beheerder / planner / auteur Mogelijkheid om zelf content te ontwikkelen of aan te passen Gebruikersovereenkomst PulseWeb (softwarelicenties, hosting, technisch beheer, updates en helpdesk) Oplossing 4: PulseWeb leeromgeving in beheer bij PAT Deze oplossing bevat o.a. Uw eigen digitale leerportaal incl. logo en kleurstelling van uw organisatie Koppeling met uw personeelsinformatiesysteem Gevulde standaard e-learning catalogus van ProfPortaal Zorg Workplace Assessor Ingericht KwaliteitsDashboard met opleidingsprofielen voor uw medewerkers Management rapportages Mogelijkheid om zelf content te ontwikkelen of aan te passen Gebruikersovereenkomst PulseWeb (softwarelicenties, hosting, technisch beheer, updates en helpdesk) Uitbreiding op de Gebruikersovereenkomst voor functioneel beheer op afstand voor 8 of 16 uur per week, afhankelijk van omvang en wensen. Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg PAT Learning Solutions 6

7 Aanvullende diensten: 1. Leervoorkeuren- en denkgewoonten scan In samenwerking met Twijnstra Gudde, biedt PAT Learning Solutions nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde tools voor het in kaart brengen van leervoorkeuren en denkgewoonten binnen uw zorginstelling. Met de analyse die voortkomt uit deze scans, verkrijgt u inzicht in de manier waarop u uw beleid beter kunt afstemmen op het ontwikkelingsstadium waarin uw organisatie zich bevindt. U kunt uw plannen fundamenteel aanscherpen op die interventies die het beste passen bij de manier waarop uw organisatie leert. 2. Business case e-learning Misschien heeft u als organisatie nog geen of slechts weinig ervaring met e-learning als instrument binnen uw strategische opleidingsplan. In dat geval kan PAT Learning Solutions de expertise en ondersteuning bieden voor het opstellen van de e-learning business case, waarin alle facetten (inhoud, techniek, organisatie en financiën) in detail worden uitgewerkt. Deze kunt u vervolgens integreren in uw strategisch opleidingsplan. Een voorwaarde voor de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg is dat u uiterlijk 1 oktober uw vernieuwde strategisch opleidingsplan aanlevert. 3. Doorontwikkeling van uw bestaande PulseWeb e-learning omgeving U heeft uw PulseWeb leeromgeving al in gebruik, maar wilt de leeromgeving uitbreiden, aanpassen of verbeteren op basis van nieuwe inzichten en wensen die voortkomen uit uw strategisch opleidingsplan voor de periode In dat geval bieden we een optimalisatiescan aan, waarmee we in 2 werkdagen uw omgeving auditen op verbeterpunten en uitbreidingsmogelijkheden. Deze audit vertalen we in een concrete rapportage en investeringsoverzicht, die u in uw begroting kunt opnemen. Meer weten? Op basis van dit informatiebulletin beschikt u over de belangrijkste informatie die u nodig heeft om de subsidie aan te vragen en uw budgetten te onderbouwen. Voor 2014 kunt u volstaan met het aanvragen van de subsidie op basis van het standaard aanvraagformulier zoals u aantreft op de site van het ministerie. Doe dit in ieder geval vóór 15 februari, anders loopt u de subsidie mis! Voor meer informatie of een afspraak met een van onze adviseurs kunt u contact opnemen met Aniela Kowalski. Tel: , mail: Of neem direct contact op met een van onze adviseurs: Jeroen Krouwels Jacco Schimmel Jan-Kees Bos Renske Foekema PulseWeb, PulseWeb Touch, KwaliteitsDashboard, WorkPlace Assessor en Short Learning Interventions zijn (geregistreerde) handelsmerken van PAT Learning Solutions B.V. en PulseWeb B.V. Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg PAT Learning Solutions 7

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 SMPE/e 15-017 Datum 1 juni 2015 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie