Model voor regionale DVM beheerorganisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Model voor regionale DVM beheerorganisaties"

Transcriptie

1 liniterie van erkeer en Watertaat rectoraat-generaal ijkwatertaat dviedient erkeer en ervoer Model voor regionale DM beheerorganiatie Beheerrollen binnen de DM beheerorganiatie opgezet volgen de I techniek Definitief, 30 eptember 1999

2 Miniterie van verkeer en watertaat Directoraat-GeTieraal ijkwatertaat dviedient erkeer en ervoer Model voor regionale DM beheerorganiatie Beheerrollen binnen de DM beheerorganiatie opgezet volgen de I techniek Definitief, 30 eptember 1999 ir. P.J.G. Potgraven ir. J.W. eijtenbagh dr. K. Thijen

3

4 Inhoudopgave 1 Inleiding 4 2 Uitgangpunten lgemeen Beheerproceen Functie I-techniek 7 3 Model regionale DM beheerorganiatie I-chema Logich groeimodel Toeting Noord-Brabant Gewijzigd inzicht 9 4 Organiatie modellen Inleiding De tartende DM-beheerorganiatie De conoliderende DM-beheerorganiatie De klant- en kwaliteit gerichte DM-beheerorganiatie 11 5 erantwoording Inleiding Lijn-veru proceorganiatie elatie tuen ITIL-proceen 12 Bijlage 1 I-chema 13 Bijlage 2 Logich groeimodel 14 Bijlage 3 Organiatie modellen 16 Model voor regionale DM beheerorganiatie

5

6 1 Inleiding De Collectieve Beheerorganiatie DM ytemen (CBD) i een project getart met al opdracht het maken van een generiek model voor regionale DM beheerorganiatie. Doel i het faciliteren van egionale Directie bij het inrichten en ontwikkelen van de regionale DM beheerorganiatie. Uitgangpunt i, dat dit model univereel toepabaar moet zijn voor alle regionale DM beheerorganiatie ongeacht de wijze waarop een dergelijke organiatie i ingebed in de betreffende egionale Directie. De project aanpak i er op gericht geweet een DM beheerorganiatie te bechrijven aan de hand van de activiteiten die worden uitgevoerd binnen de ITIL beheerproceen. Per activiteit i aangegeven welke peronen/functionarien betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteit en wat hun onderlinge rolverdeling i. oor de bechrijving van de beheerorganiatie i de zogenaamde I techniek toegepat. Waarmee op conitente wijze i aangegeven hoe rollen zoal : erantwoordelijkheid nemen anpreken op verantwoordelijkheden teun bieden bij de uitvoering van een activiteit aadplegen waar dat noodzakelijk i Informeren waar dat gewent i worden neergelegd bij tereotype te ondercheiden peronen/functie binnen de DM beheerorgniatie. Het univerele model (het I-chema) i in eerte intantie in de meet breed mogelijk vorm opgezet (conform alle mogelijke ITIL functie). In de tweede intantie i hiervan een logich groeimodel afgeleid voor de regionale DM beheerorganiatie. Het I-chema en het logich groeimodel zijn vervolgen getoett aan de ituatie voor de DM beheerorganiatie in de Directie Noord-Brabant. Het I-chema i hierbij goed bruikbaar bevonden. Het groeimodel i omgezet naar een drietal logiche organiatiemodellen die het groeipad van een regionale DM beheerorganiatie zullen markeren. In dit rapport wordt van het project reultaat verlag gedaan. Model voor regionale DM beheerorganiatie

7

8 2 Uitgangpunten 2.1 lgemeen Bij de uitvoering van het project zijn drie uitgangpunten gehanteerd: De bechrijving van de beheerproceen wordt gebaeerd op de ITILmethodiek. De te ondercheiden functie zijn ook grotendeel gebaeerd op de ITILmethodiek. Met behulp van de I-techniek wordt m.b.v. beheerrollen de relatie gelegd tuen beheerproceen (de ondercheiden activiteiten daarin) en de ondercheiden functie. 2.2 Beheerproceen De bechrijving van de beheerorganiatie i gebaeerd op de ITIL-methodiek. ITIL (Information Technology Infratructure Library) i de defacto tandaard methodiek voor het inrichten van het beheer van informatie technologie. ITIL kent drie niveau: trategich, tactich en operationeel. Binnen ITIL taat procegericht werken volgen afpraken centraal. De verchillende DM IT beheerproceen worden ingedeeld conform de ITIL richtlijnen. De voor DM beheer relevante proceen zijn chematich weergegeven in ondertaand figuur. TTEGICH Beleid, Management & Organiatie TCTICH OPETIONEEL -* i^- : ï! ; ï:t:>^ ;::;! il!''-ü! Wijzigingbeheer y ervice level management Prpbleem- ;beheer 4» Configuratiebeheer «oftwarebeheer Hardwarebeheer Bechikbaarheidbeheer Helpdek 4 Kotenbeheer gebruiker Model voor regionale DM beheerorganiatie

9 trategich (IT) beheerproceen Deze proceen hebben een terk lange termijn beluitvormend karakter en omvatten ook de beluitvoorbereidende activiteiten. Deze proceen zorgen ervoor dat op langere termijn de DM-ytemen blijven voldoen aan de (veranderende) functionele wenen. l trategiche (IT)-beheerproceen worden ondercheiden: Beleid (dientbeleid, yteembeleid, ICT-beleid) Management (beheer management yteem en beoordeling hiervan, management rapportage, inkoop en beoordeling leverancier, documentenbeheer) Organiatie (organiatietructuur, werving, functioneringgeprekken, opleiding) Tactiche IT beheerproceen Deze proceen hebben een terk initiërend, bewakend en beherend karakter. Deze proceen zorgen ervoor dat de genomen trategiche beluiten tot uitvoering worden gebracht en turen bij al de gewente reultaten niet (helemaal) voldoen aan de afgeproken kader. De volgende tactiche beheerproceen worden ondercheiden: ervice Level Management (realiatie overeengekomen niveau en kwaliteit van dientverlening) Bechikbaarheid / capaciteitbeheer (planning en bewaking van benodigde capaciteit en bechikbaarheid van DM-ytemen) Kotenbeheer (budgettering en bewaking gemaakte koten) Operationele IT beheerproceen Deze proceen hebben een terk uitvoerend karakter en zorgen ervoor dat de IT infratructuur inzetbaar i en blijft. De volgende operationele proceen kunnen worden ondercheiden: Helpdek (het behandelen van informatieverzoeken/toringen/klachten, het doorzetten van wijzigingverzoeken etc. naar pecialiten en het bewaken van de voortgang van de afhandeling) Probleembeheer (het analyeren en wegnemen van de onderliggende oorzaak van toringen om de afgeproken ervice level te handhaven) Wijzigingbeheer (het toevoegen, aanpaen, verwijderen en vervangen van yteemonderdelen en onderdelen van de IT-infratructuur naar aanleiding van toringen, problemen of naar aanleiding van nieuwe wenen van de gebruikerorganiatie) Configuratiebeheer (het vatleggen van te beheren componenten) oftwarebeheer (het beheren van de (applicatie)oftware in de operationele omgeving) Hardwarebeheer (het beheren van de hardwarecomponenten, bekabeling etc.) Model voor regionale DM beheerorganiatie

10 2.3 Functie De functie die betrokken zijn bij de uitvoering van de DM beheeractiviteiten. erchillende functie kunnen worden ingevuld door één functionari. De functie zijn al volgt ingedeeld (kunnen ook overlegvormen zijn van waaruit nieuwe ontwikkelingen kunnen worden geïnitieerd): klant trategich tactich operationeel 1' lijn operationeel 2' lijn leverancier klant (verkeerkundig en/of verkeermanagement) gebruikeroverleggen hoofd van de afdeling ervice manager(leiding DM-beheerorganiatie) kernteam (managementteam) change adviory board (CB) ervice level manager bechikbaarheid-/capaciteitbeheerder operationeel coördinator (coörd. helpdek/config. beheer) helpdekmedewerker configuratiebeheerder probleembeheerder wijzigingbeheerder oftwarebeheerder hardwarebeheerder technich pecialit functioneel pecialit hardware en yteem-, pakket- of maatwerk oftware 2.4 I-techniek In de regionale DM beheerorganiatie heeft iedere functionari een bepaalde beheerrol binnen de (ondercheiden activiteiten van) de divere beheerproceen. In principe kunnen menen op vijf manieren in relatie taan tot een activiteit: 1. Er i natuurlijk altijd iemand verantwoordelijk voor een activiteit (= ). 2. Degene die de verantwoording heeft, i over het algemeen ook weer aan iemand verantwoording verchuldigd over de reultaten van zijn activiteiten. Deze peroon kan de verantwoordelijke aanpreken op zijn verantwoordelijkheid (= ). 3. aak wordt de verantwoordelijke peroon bij zijn activiteiten onderteund door anderen (= ). 4. Om met de uitvoering van een activiteit te kunnen beginnen moet om eert iemand geraadpleegd worden. Dit raadplegen moet van invloed kunnen zijn op de manier waarop de activiteit wordt uitgevoerd (= ). 5. Tot lot zijn er menen die door de verantwoordelijke peroon geïnformeerd moeten worden over het reultaat van de activiteit (= I). Door in een matrix op de y-a de beheerproceen aan te geven en op de x-a de functie neer te zetten, i het mogelijk met behulp van letter (...I.) de verchillende beheerrollen per functie per activiteit te coren (zie volgende hoofdtuk en bijlage 1). Model voor regionale DM beheerorganiatie

11

12 3 Model regionale DM beheerorganiatie 3.1 I-chema In bijlage 1 i het I-chema opgenomen zoal dit tijden het project i ontwikkeld en getoett. Het chema i opgedeeld in drie onderdelen: een trategich deel met beheerproceen beleid, management en organiatie (bijlagei, blad 1) Te zien i dat de ervice manager voor de uitvoering van de meete activiteiten verantwoordelijk i en dat het hoofd van de afdeling waartoe de beheerorganiatie behoort hem aanpreekt op deze verantwoordelijkheid. In een aantal gevallen i het kernteam verantwoordelijk en i de ervice manager zelf aanpreker van de individuele kernteamleden. Het kernteam i de intantie waarin de proceverantwoordelijken deelnemen en vormt het dagelijk betuur van de beheerorganiatie. een tactich deel met de beheerprocceen ervice level management, capaciteit- en bechikbaarheidbeheer en kotenbeheer (bijlage 1, blad 2) oor de hand liggend i dat hier met name de tactiche functionarien (ervice level manager, capaciteit- en bechikbaarheidbeheerder) verantwoordelijk zijn en de ervice manager aanpreker. In ommige gevallen i het kernteam verantwoordelijk. Het kernteam wordt vooral geraadpleegd en geïnformeerd. een operationeel deel met de beheerproceen helpdek, probleembeheer, wijzigingbeheer, configuratiebeheer, oftwarebeheer en hardware beheer Ook hier liggen de verantwoordelijkheden vooral bij de functionarien "die er over gaan". anpreken doet het eert volgend echelon (operationeel coördinator, ervicemanager) of in het geval van wijzigingbeheer de Change dviory Board. teun i vooral te vinden in de 2' operationele lijn bij techniche en functionele pecialiten. Geraadpleegden en geïnformeerden zijn er op velerlei niveau, maar vooral bij de klant en/of gebruiker. In het I-chema i per cluter amenhangende activiteiten een tijdbalk opgenomen. Het chema kan derhalve gebruikt worden (bijvoorbeeld via interview) voor workload-metingen. Model voor regionale DM beheerorganiatie

13 3.2 Logich groeimodel In bijlage 2 i een groeimodel opgenomen voor de regionale beheerorganiatie. Het i gebaeerd op de verondertelling dat teed een extra FTE ter bechikking komt; Wat zou in dat geval de meet logiche verdeling van functie en activiteiten per functie zijn zodanig dat prake i van een logiche taakontwikkeling per functie bij groei van het aantal FTE'. 3.3 Toeting Noord-Brabant De toeting van het I-chema bij de regionale DM beheerorganiatie van Noord-Brabant heeft nauwelijk aanleiding gegeven om het chema bij te tellen. lleen het trategiche deel i enigzin verder geordend. Wijzigingen zijn reed opgenomen in bijlage 1. De toet heeft wel aanleiding gegeven het logiche groeimodel waarlang een DM-beheerorganiatie zich ontwikkelt for aan te cherpen. Wat dit model betreft i er du prake van een gewijzigd inzicht. 3.4 Gewijzigd inzicht In het in paragraaf 3.2/bijlage 2 gepreenteerde logiche groeimodel wa het uitgangpunt dat de regionale DM beheerorganiatie met kleine tapje kan groeien. Elke keer 1 FTE erbij. Met een logiche vloeiende wijziging van inhoudelijke taken per functie. Na de toeting van dit groeimodel aan de ituatie in Noord-Brabant i het inzicht onttaan dat een beheerorganiatie waarchijnlijk niet groeit met elke keer 1 FTE erbij. Groei van de beheerorganiatie gaat met "horten en toten". Ten eerte wordt dit bepaald doordat het beheerdomein met horten en toten groeit. "andaag" beheren we 450 "katen", "morgen" 750. Ten tweede chept in een beheerorganiatie elk aanbod zijn eigen vraag. Heeft men de gehele configuratie uiteindelijk kwantitatief in beheer en in de greep, dan willen de klanten/gebruiker afpraken over ervice level, bechikbaarheid, etc. en dienen voor de hand liggende wijzigingen zich aan die tot aanzienlijk verbeteringen kunnen leiden. Concreet betekent e.e.a. dat de regionale DM-beheerorganiatie zich in de praktijk waarchijnlijk pronggewij ontwikkelt lang een drietal organiatiemodellen Ondercheiden worden than drie organiatiemodellen die al werktitel hebben meegekregen: de tartende DM-beheerorganiatie de conoliderende DM-beheerorganiatie de klant- en kwaliteit gerichte DM-beheerorganiatie Model voor regionale DM beheerorganiatie

14 4 Organiatie modellen 4.1 Inleiding De volgende drie organiatiemodellen worden ondercheiden: de tartende DM-beheerorganiatie de conoliderende DM-beheerorganiatie de klant- en kwaliteit gerichte DM-beheerorganiatie 4.2 De tartende DM-beheerorganiatie In de tartende DM-beheerorganiatie worden elementaire voorzieningen voor beheer getroffen. Er i een helpdek om incidenten door te geven, klachten te deponeren, vragen te tellen, etc. ccent wordt gelegd op helpdek-activiteiten en aanvullende en probleemoploend handelen t.a.v. oft- en hardware componenten. De organiatie i voornamelijk reactief. Extreme belatingen daargelaten kan (zie bijlage 3, punt 1) de tartende DMbeheerorganiatie formatief uit de voeten met een ervice manager die leiding geeft aan een helpdekmedewerker en een hard-/en oftwarebeheerder. De ervicemanager werkt op trategich en tactich niveau en i verantwoordelijk voor beleidontwikkeling, management en organiatie, ervice level management, capaciteit- en bechikbaarheidbeheer en kotenbeheer. Daarnaat verricht hij een belangrijk tuk operationele coördinatie naar de helpdekmedewerker en de oft- en hardwarebeheerder. De namen van deze twee laatte functie geven het accent aan voor de taakuitvoering van betreffende peronen. Beiden zullen de helpdek bemenen en beiden zullen zich bezig houden met het oploen van fouten, problemen, etc. van de oft- en hardware configuratie. Bij de één ligt echter het accent op de helpdek (functioneel gericht), bij de ander ligt het accent op oft- en hardware (technich gericht). 4.3 De conoliderende DM-beheerorganiatie Naarmate het beheerdomein groeit onttaan voor de tartende DM beheerorganiatie een aantal tereotiepe problemen: men kan het werk niet meer aan, het beheerdomein wordt te groot en er komen nieuwe ytemen bij. er onttaat behoefte aan configuratie beheer; daarnaat zal ook de accountant willen weten welke item men allemaal in beheer heeft. er i dekundig opdrachtgeverchap gewent richting externe leverancier om zo afhankelijkheid van bepaalde externen te verkleinen. er onttaat behoefte om proactief te werken, liever tructureel problemen oploen dan teed maar dezelfde call oppakken. In formatief opzicht zal er behoefte zijn aan verdubbeling van de formatie (zie bijlage 3, punt 2). Model voor regionale DM beheerorganiatie 10

15 De taken van de ervice manager blijven gelijk. Wel zal de operationele coördinerende component iet afnemen ten faveure van het kotenbeheer. De helpdek wordt verdubbeld, waarbij één van helpdekmedewerker de operationele coördinatie van de helpdek op zich neemt. Er komt een fulltime configuratiebeheerder. Gemiddeld zal een regionale beheerorganiatie toch gauw configuratie-item beheren. Met het vullen van de daarvoor benodigde databae i dan al gauw twee menjaar gemoeid. Er i behoefte aan een fulltime probleenwen wijzigingbeheerder. Dit i een efficiënte en effectieve invetering om de uitdijende workload van de helpdek in te dammen en tegelijkertijd klanten meer tructurele oploingen van problemen te bieden. De hard- en oftwarebeheerder blijft gewent, met name voor het managen van externe leverancier. 4.4 De klant- en kwaliteit gerichte DM-beheerorganiatie De conoliderende DM-beheerorganiatie wordt op een goed moment lachtoffer van het eigen ucce. l de klant/gebruiker eenmaal gewend raakt aan de afname van het product zal hij kwaliteit- en ervicegarantie gaan eien. Tegelijkertijd zal in de beheerorganiatie zelf de behoefte groeien om de relatie met de klant-/gebruiker ook profeioneel te regelen en de performance van de organiatie naar buiten toe ook intern te borgen. Dit leidt tot verbijzondering en toename van functie (zie bijlage 3, punt 3) to.v. de conoliderende beheerorganiatie. ervice level management en bechikbaarheidbeheer wordt afgetoten door de ervice manager naar een aparte functie ervice level manager/bechikbaarheidbeheerder. In de functie van de ervicemanager zal het accent meer komen te liggen op organiatie en management van de beheerorganiatie (bij voorkeur m.b.v. een gecertificeerd managementyteem). Het aantal helpdekmedewerker neemt toe (extra pecialitiche kenni; langere openingtijden) hetgeen operationele coördinatie doet toenemen. Dit wordt ingevuld door een operationeel coördinator die teven de configuratiebeheerder aantuurt. De functie van operationeel coördinator i combineerbaar met de rol van kwaliteitcoördinator, die zorgt voor borging van de kwaliteit en continue verbetering van werkproceen. Probleem- en wijzigingbeheer wordt geplitt. Dit geeft inhoud aan de behoefte om de toenemende wen tot wijzigingen in de configuratie planmatig en afgewogen te laten verlopen. De klant- en kwaliteit gerichte DM-beheerorganiatie zoal die in bijlage 3, punt 3 i weergegeven i wel een oort eindplaatje. Het i een bezetting die bij verchillend volume-omvang van het werk kan functioneren. De werkomvang van de helpdek wordt blijvend binnen de perken gehouden al probleem- en wijzigingbeheer goed functioneert. oft- en hardwarebeheer blijft contant al grotere werkvolume bij externe leverancier worden weggezet. De configuratie kan in volume nog wel toenemen. Maar het werk kan ook in grotere volume met externe leverancier worden afgeproken. Model voor regionale DM beheerorganiatie 11

16 5 erantwoording 5.1 Inleiding Bij het doen van het onderhavige onderzoek en het rapporteren hierover aan belangtellenden en betrokkenen i voortchrijdend inzicht onttaan met betrekking tot een tweetal thema'. In dit hoofdtuk worden deze thema' kort beproken en van een tandpunt voorzien. 5.2 Lijn- veru proceorganiatie Met behulp van het gepreenteerde model volgen de I-techniek i een alternatief onttaan naat de betaande lijnorganiatie. Het gepreenteerde model volgen de I-techniek (waardoor alle rollen van menen bekend zijn) biedt namelijk de mogelijkheid om de DM beheerorganiatie al proceorganiatie in te richten naat de betaande lijnorganiatie. Bemend met menen uit de lijnorganiatie. oorwaarde i, dat de organiatie bereid i nieuwe prioriteiten te tellen in de uitvoering van taken van de betaande lijn-organiatie om zo voldoende capaciteit vrij te maken om de DM beheerorganiatie te laten groeien. oordelen deze aanpak kunnen zijn: nelle tart mogelijk efficiënte benutting mencapaciteit groei wordt niet belemmerd geen formatie-technich oponthoud In dit kader moeten de gepreenteerde organiatiemodellen dan ook meer gezien worden al een logiche clutering van rollen tijden het groeiproce, dan al een voortel voor een nieuwe- op korte termijn - in te paen tructuur. 5.3 elatie tuen ITIL-proceen elatie tuen ITIL-proceen onderling zijn in dit rapport nog onderbelicht. Wellicht dat de ITIL-methodiek al zodanig deze beperking ook in de hand werkt. Focu i terk gericht op de inhoud van de proceen en minder op de raakvlakken die de proceen met elkaar hebben. oor de verdere inrichting van de DM beheerorganiatie zijn aanvullende afpraken nodig met betrekking tot de relatie tuen de interne beheer proceen van zowel de collectieve al de regionale DM beheerorganiatie. anvullend zijn ook afpraken nodig met betrekking tot de amenwerking tuen de collectieve en regionale beheerorganiatie. Model voor regionale DM beheerorganiatie 12

17

18 Bijlage 1 I-chema Model voor regionale DM beheerorganiatie 13

19

20 trategich ctiviteiten Functie Klant klant gebr. overl. trategich hoofd erv. mgr. kern team Tactich CB erv. I. mgr. bech. beh. oper. coord. config beh. Operationeel 1e lijn hd probl. WIJZ. mdw. beh7 beht hw beh. w beh. 2e lijn techn. funct. pec. pec. leverancier leverancier Beleid Dientenbeleid ytemenbeleid ICT-beleld ttfd$mrp/.v;'.;;: v ; : >:.]'i / / / Management beheer managementyteem beoordeling managementyteem management rapportage inkoop beoordeling jeverancier documentenbeheer / I * * y* v* Organiatie organiatietructuur werving peroneel functioneringgeprekken opleidingplannen / / I / (*) in regio liggen verantwoordelijkheden bij hoofd rep. erv. mgr. ^ Model regionale DM beheerorganiatie v1.0 (opgeteld volgen I techniek) Definitief, 30 eptember /1

21

22 Tactich ctiviteiten Functie Klant klant gebr. overl. trategich hoofd erv. mgr. kern team Tactich CB erv. I. mgr. bech. beht oper. coord. config beh. Operationeel 1e lijn hd probl. wijz. mdw. beh. beh. hw beht w beh. 2e lijn techn. funct. pec. pec. leverancier leverancier ervice level management dienten catalogu afluiten ia' klanten afluiten onderhoudcontracten afluiten ia' leverancier adm. afhandeling contracten ^ T /l /l "/i" ~' "" vattellen perf/kwal indicatoren meten performance/kwaliteit bewaken kwaliteit en evalueren (onderteunende) dienten ^ F. rapporteren... "n ÏÉllï' bechikbaarheidbeheer vattellen eien optellen plan_ inwinnen gegeven bewaken en ignaleren i d?diiü'r :^ ^ f; 3 :5i rapporteren I ""'T " : '"" kotenbeheer vattellen koten doorberekenen koten rapporteren tijd.duuï.>t%tv4; : ^ '% ' ;- /, '.', " ^ /l r I Model regionale DM beheerorganiatie v1.0 (opgeteld volgen I techniek) Definitief, 30 eptember /1

23

24 Operationeel ctiviteiten Klant gebr. overl. trategich hoofd erv. mgr. kern team Tactich CB erv. I. mgr. bech. beh. Operationeel 1e lijn oper. config hd probl. wijz. coord. beh. mdw. beh. beh. hw beh. w beh. 2e lijn techn. funct pec. pec. leverancier leverancier Helpdek (opzetten) autom. detectie identificatie/aanmelden regitratie t4d ii H Tll claificatie verwijzing/toewijzen l H9fflM r -»l ilm^i analye en diagnoe oploing en hertel luiten / / I "K " '&;.fy&$fw.. i v/ v/ I v/ "] ï* """v r ""' rf r voortgangcontrole/bewaking rapportage \7 T WM W^- ' r * aanvraag gegeventrekking vertrekken gegeven v (rd) J_ (*) afhankelijk van toring en onderhoudcontract T^\ T Model regionale DM beheerorganiatie v1.0 (opgeteld volgen I techniek) Definitief, 30 eptember /6

25 Operationeel ctiviteiten Klant klant jebr. overl. trategich hoofd erv. mgr. kern team Tactich CB erv. I. mgr. bech. "bëht oper. coord. config "beht Operationeel 1e lijn hd probl. wijz. mdw. beh. beh. hw beh. w "beht 2e lijn techn. funct. pec. pec. leverancier leverancier Probleembeheer opporen problemen ^iiiyiri)j ;; : i iiili i i*bilp identificatie/melden probleem regitratie i claificatie toewijzen v ' : * _ I analye en diagnoe (incl. workaround) IliyilfiiiJi liilï optellen wijzigingverzoek foutbeheer I ~"v afluiten I voortgangcontrole/bewaking rapportage I 'v'" "' iïiï "' """ w * "'*" (*) afhankelijk van probleem en onderhoudcontract Model regionale DM beheerorganiatie v1.0 (opgeteld volgen I techniek) Definitief, 30 eptember /6

26 Operationeel ctiviteiten Klant klant Jjebr. overl. trategich hoofd erv. mgr. kern team Tactich CB erv. (EC) I. mgr. bech. beh. oper. coord. Operationeel 1e lijn config hd probl. WIJZ. beh. mdw. beh. beht hw beh! w beht 2e lijn techn. funct. pec. pec. leverancier leverancier wijzigingbeheer optellen wijzigingverzoek filteren regitratie claificeren categorieren.tildéöjmyrllllii^lf-tpn:'?'' riico & impact analye d dju fii T; autorieren plannen opdracht vertrekken I I.\yiy.f..;:...;... / i I I _ ÏÏp KI m-m realieren optellen/bijwerken atp/at (*) accepteren.. p:' 'i:.t iylk-:. evalueren afluiten työ purt T T: TflIT T) : - i" "y" voortgangcontrole/bewaking tüdduulöft"-;fi^-j^\ T; rapportage v v (*) atp/at = acceptatie tet plan / acceptatie tet pecificatie Model regionale DM beheerorganiatie v1.0 (opgeteld volgen I techniek) Definitief, 30 eptember /6

27 Operationeel ctiviteiten Klant gebr. overl. trategich hoofd erv. mgr. Tactich kern CB erv. bech. team I. mgr. beh. oper. coord. config beh. Operationeel 1e lijn hd probl. WIJZ. mdw. beh. beh. hw beh. w beh. techn. pec. 2e lijn funct. pec. leverancier leverancier Configuratiebeheer identificatie regitratie/vatlegging beheer CMDB tatu accounting i u iii verificatie ITM verificatie applicatie databae ii^fl'pp^ I*.!* Pilt _y_ v 'T v i.i; : i. : ï :::;:::i:i.f:.:; 3WÏ «:"..:*;. J! i* / "/* ifat»iipi WÊKÈ T ' '1T IT" ~~ rapportage t id u ;pfi ïbïfi Model regionale DM beheerorganiatie vlo (opgeteld volgen I techniek) Definitief, 30 eptember /6

28 Operationeel ctiviteiten Functie Klant klant gebr. overl. trategich hoofd erv. mgr. kern team Tactich CB erv. I. mgr. bech. beht oper. coord. config beh. Operationeel 1e lijn hd probl. wijz. mdw. beh. "beh." hw beht w beh. 2e lijn techn. funct. pec. pec. leverancier leverancier oftwarebeheer erie / releae beheer: releae/patch amentellen integreren 'mimêêêèii^êie releae teten optellen ace. tet plan/pec. accepteren (FT) intalleren implementeren (doe, opl) evalueren (T) iè'-fjêfüi I " ï' T I I iïfli iüiï 18 X ' ïïïtit mm imfft "~ T v F Handhaving / intandhouding: parameter intellen regitreren intellingen accepteren (I) I / ~'2 rapporteren öjddüür3 Model regionale DM beheerorganiatie v1.0 (opgeteld volgen I techniek) Definitief, 30 eptember /6

29 Operationeel ctiviteiten Klant jjebr. overl. trategich hoofd erv. mgr. kern team Tactich CB erv. bech I. mgr. beh. Operationeel 1e lijn oper. config hd j probl. wijz. hw w coord. beh. mdw. beh. beh. beh. beh. 2e lijn techn. funct. pec. pec. leverancier leverancier Hardwarebeheer Intallatie apparatuur: beluit aanchaf aanchaf hw, w, pw levering inpecteren ' regitreren i-;.::"-'-^ intalleren * "/C teten optellen ace. tet plan/pec. accepteren Handhaving / intandhouding^ vervanging defecte onderdelen /l beheer (backup,inpectie,etc.) onderhoudcontracten hw, w rapporteren ti M.w B: : K^: ; II ^!' Model regionale DM beheerorganiatie vlo (opgeteld volgen I techniek) Definitief, 30 eptember /6

30 Bijlage 2 Logich groeimodel 3 peronen functie m t f activiteit m kb im bb oc hd t pb wb eb hb hd f pb wb eb b 4 peronen functie m hd t f activiteit m kb im bb oc hd eb t (hd) t pb wb hb (hd) f pb wb b 5 peronen functie m oc hd t f activiteit m kb im bb hd pb wb hd eb t (hd) t hb (hd) f b 6 peronen functie m oc hd t f pb activiteit m kb im hd bb (Pb) hd eb t (hd) t hb (hd) f b pb wb (hb) (b) 7 peronen functie m oc hd t f pb wb activiteit m kb im hd bb (Pb) hd eb t (hd) t hb (hd) f b pb (wb) wb (hb) (b) 8 peronen functie m im oc hd t f pb wb activiteit m kb im hd bb (Pb) hd eb t (hd) t hb (hd) f b pb (wb) wb (hb) (b) Model voor regionale DM beheerorganiatie 14

31 In ondertaande tabel i een verklaring gegeven van de functie en activiteiten op trategich, tactich en operationeel niveau. trategich anduiding Functie ctiviteit m ervice manager beleid, management en organiatie Tactich anduiding Functie ctiviteit im bb kb ervice level manager bechikbaarheidbeheerder kotenbeheerder ervice level management bechikbaarheidbeheer kotenbeheer Operationeel 1e lijn anduiding eb oc hd pb wb hb b Functie configuratie beheerder operationeel coördinator helpdek medewerker probleembeheerder wijzigingbeheerder hardware beheerder oftware beheerder ctiviteit configuratie beheer coördinator helpdek en configuratie beheer helpdek probleembeheer wijzigingbeheer hardwarebeheer oftwarebeheer Operationeel 2e lijn anduiding Functie ctiviteit t f techniche upport functionele upport technich pecialit functioneel pecialit Model voor regionale DM beheerorganiatie 15

32 Bijlage 3 Organiatie modellen 1. TTENDE BEHEEOGNITIE (reactief) 3FTE ervice Manager madewerker.;^.^-r..: : v.; : ' HarWoftware 2. CONOUDEENDE BEHEEOGNITIE (proactief) 6 FTE ervice Manager Helpd.medewer- kertoperabooeei- «cóökrj*3p beheerter medewerker 3. KLNT- en KWÜTEIT GEICHTE BEHEEOGNITIE 10FTE ervice Manager ervice) leval chikbaarheidbeheerder igaorohèbiiï: beheefder behearder Hard-/oft»»afe beheerder : bébéwdc' < Helpdek ;^edewefter^ Helpdek medewerker {: : 9Helpdeip: medewerker functiecombineerbaar Model voor regionale DM beheerorganiatie 16

33

34

Aanvullende analyses variant 1 nieuwe verhuiskostenregeling

Aanvullende analyses variant 1 nieuwe verhuiskostenregeling Aanvullende analye variant 1 nieuwe verhuikotenregeling Datum augutu 2008 Kenmerk VW064 MuConult B.V. Potbu 2054 3800 CB Amerfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail INFO@MUCONSULT.NL Internet

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.0064. Dnst. : C&E

2005. Nr. : 05.0064. Dnst. : C&E Nr. : 05.0064. Dnt. : C&E 2005. Beantwoording van de inpraak op het voorne-men de locatie Haagweg 13 aan te wijzen voor de opvang van (verlaafde) daken thuilozen. Leiden, 17 mei 2005. Op 21 december 2004

Nadere informatie

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw,

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw, tail STUDIO Amterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dientenaanbod Geachte heer, mevrouw, U hebt in het verleden een taalanalye of contra-expertie bij De Taaltudio aangewaagd. Zoal u vermoedelijk via

Nadere informatie

www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl Telefoon 020-5141320 De Benchmark Burgerparticipatie wordt uitgevoerd door:

www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl Telefoon 020-5141320 De Benchmark Burgerparticipatie wordt uitgevoerd door: Benchmarkrapport 2014-1 Gemeente Utrecht AUTEURS Jurgen de Jong, enior advieur Partner+Pröpper Marleen Henbergen, projectleider Totta Reearch CONTACT Webite www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl E-mail

Nadere informatie

Evaluatie inzet motivatie monitor

Evaluatie inzet motivatie monitor Evaluatie inzet motivatie monitor Auteur : Joke Gierveld Betandnaam : Evaluatie inzet motivatie monitor Verie : 0 Statu : Vatgeteld in werkgroep 7 november 007 Document datum : 7 november 007 Aantal pagina

Nadere informatie

De organisatie van Scorlewald

De organisatie van Scorlewald De organiatie van Scorlewald Inleiding Elk levend organime vernieuwd zich periodiek. Het gemakkelijkt wordt dat zichtbaar aan de meete planten. In het voorjaar komen de eerte prieten boven de grond, de

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering Maatchappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering Maatchappelijk verantwoord ondernemen (mvo) De Nederlande overheid wil graag de Nederlande export bevorderen, maar niet tegen elke

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. pim mulier organisatie papendal

!pet projectinrichters. binnenkomer. pim mulier organisatie papendal binnenkomer pim mulier organiatie papendal t buiten naar binnen... het gebouw ligt op papendal in arnhem, midden in de natuur. een wit hert komt verbaad de entreehal van het gebouw binnenlopen... taan

Nadere informatie

Bestemming van de nummers (geografisch en nietgeografisch)

Bestemming van de nummers (geografisch en nietgeografisch) Beluit Staatecretari van Economiche Zaken van... 2008, nr. ET/TM/..., houdende wijziging van het Nummerplan telefoon en ISDN-dienten in verband met de invoering van een uniform het routeren van oproepen

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE. Raadsvergadering 15 december 2015. Herfstnota 2015 (2e financiële rapportage 2015)

3* LEUNINGEN GEMEENTE. Raadsvergadering 15 december 2015. Herfstnota 2015 (2e financiële rapportage 2015) GEMEENTE 3* LEUNNGEN Onderwerp Herftnota 2015 (2e financiële rapportage 2015) Raadvergadering 15 december 2015 Nummer(agenda) Commiie 1 Fin en AZ Regitratienummer BW15.00795 Datum 2 december 2015 Regitratiecode

Nadere informatie

heronderzoeksformulier Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

heronderzoeksformulier Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) cliëntnummer: datum vorig onderzoek: heronderzoekformulier Ioaz (Wet inkomenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidongechikte gewezen zelftandigen) datum ontvangt: belangrijk: lee deze algemene toelichting

Nadere informatie

Project Excellence. 3 december 2012

Project Excellence. 3 december 2012 Project Excellence 3 december 2012 Introductie Henk Drenth Onderwerpen - General management - Outourcing - IT Service Management - Programma en Interim Management - Lean Six Sigma - Human Reource Management

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Wij geven IT terug aan de business 1.

Wij geven IT terug aan de business 1. Wij geven IT terug aan de buine 1. Wij van Buine Benefit Solution geven IT aan de buine terug. Of er nu voldoende goede redenen waren of niet voor 2 gecheiden werelden: daar moet een einde aan komen. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikerhandleiding Inhoud 1. Inleiding...2 2. Leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan een le...2 2.1. Leerlingen in kla weergeven...5 2.2. Leerlingen...6 2.2.1. Viion ME-leerling...6 2.2.2. Betaande

Nadere informatie

inlichtingenformulier loaw (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

inlichtingenformulier loaw (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) cliëntnummer: datum aanvraag: nummer aanvraag: inlichtingenformulier loaw (Wet inkomenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidongechikte werkloze werknemer) belangrijk: lee deze algemene toelichting voordat

Nadere informatie

Verslag schriftelijke adviesronde maart 2008: Conceptbesluiten deeltijd programma en overgangsregeling BSA

Verslag schriftelijke adviesronde maart 2008: Conceptbesluiten deeltijd programma en overgangsregeling BSA Verlag chriftelijke advieronde maart 2008: Conceptbeluiten deeltijd programma en overgangregeling BSA Er zijn 4 reactie ontvangen van de leden van de opleidingcommiie Nederland recht. In dit document zijn

Nadere informatie

onderwerp Subsidieverlening 2011 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH)

onderwerp Subsidieverlening 2011 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Subidieverlening 2011 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) Portefeuillehouder J.C.W. Nedertigt Collegevergadering 15 december 2010 inlichtingen Suzanne

Nadere informatie

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil Preentatie van onderzoekreultaten Martijn Brinkhoff mei 2008 Inhoud Aanleiding Theorie over multimedia-effecten Doel van het onderzoek Onderzoekmethode

Nadere informatie

Eenvoudige installatie. Wat heeft Notion Lite te bieden? Draadloze registratie. Temperatuurregistratie wordt eenvoudig met Notion Lite

Eenvoudige installatie. Wat heeft Notion Lite te bieden? Draadloze registratie. Temperatuurregistratie wordt eenvoudig met Notion Lite Temperatuurregitratie wordt eenvoudig met Notion Lite Draadloze regitratie Eenvoudige intallatie Wat heeft Notion Lite te bieden? Krijgt u momenteel een waarchuwing bij een afwijkende temperatuur? Door

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012-2013

Activiteitenplan 2012-2013 activiteitenplan 2012-2013 1 Activiteitenplan 2012-2013 VOORWOORD. Het werkplan van Brede chool de BRON betaat uit een activiteitenplan en een terugblik op het afgelopen chooljaar: de highlight. Voor overige

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK

HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK HET EXPERIMENT VAN GALILEI MET HET HELLEND VLAK Robert E. Jonckheere INLEIDING Het i genoegzaa bekend dat Galilei proeven deed et ballen rollend op een hellend vlak en daarbij aantoonde dat onder invloed

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0025195 Vaststelling bestemmingsplan' Hoofddorp Noord'

Raadsvoorstel 2013.0025195 Vaststelling bestemmingsplan' Hoofddorp Noord' gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadvoortel 0.00 Vattelling betemmingplan' Hoofddorp Noord' Portefeuillehouder dr. M.J. Bezuijen teller dr. A. Breuer-Linchooten Collegevergadering april 0 Raadvergadering.

Nadere informatie

MaetisArdyn NN Intensief 1

MaetisArdyn NN Intensief 1 Module Dientverlening MaetiArdyn NN Intenief 1 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de (Algemene) voorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatchappij geloten verzekering. De begrippen in de

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Tule ARR 2010 BWK. Appendixes. Technische Universiteit Eindhoven CORESTA GROUP Q University oftechnology. torporate rul estah strategv

Tule ARR 2010 BWK. Appendixes. Technische Universiteit Eindhoven CORESTA GROUP Q University oftechnology. torporate rul estah strategv ARR 2010 BWK 4548 HEALTHCARE BOULEVARDS, WHAT'S IN IT? A concept tudy for Healthcare Boulevard Appendixe Tule Techniche Univeriteit Eindhoven CORESTA GROUP Q Univerity oftechnology torporate rul etah trategv

Nadere informatie

Vaststelling voorontwerp bestemmingsplan 'Hoofddorp Noord'

Vaststelling voorontwerp bestemmingsplan 'Hoofddorp Noord' gemeente Haarlemmermeer Nota van B& Onderwerp Vattelling voorontwerp betemmingplan 'Hoofddorp Noord' Portefeuillehouder dr. M.J. Bezuijen Collegevergadering januari Inlichtingen A. Breuer-Linchooten Regitratienummer.

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 13-11-2007 Aanvang: 17:00. Tijd. Raadzaal 1.02 17:00. Besluit zonder debat

OVERZICHT. De Raad 13-11-2007 Aanvang: 17:00. Tijd. Raadzaal 1.02 17:00. Besluit zonder debat OVERZICHT De Raad 13-11-2007 Aanvang: 17:00 Tijd Raadzaal 1.02 17:00 Beluit zonder debat 1. Vetiging gemeentelijk voorkeurrecht ten behoeve van opvangvoorzieningen. Toelichting : Het gaat hier om een techniche

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eulderinkweg 22. Toelichting. Voorontwerp-bestemmingsplan

Bestemmingsplan Eulderinkweg 22. Toelichting. Voorontwerp-bestemmingsplan Betemmingplan Eulderinkweg 22 Toelichting Voorontwerp-betemmingplan Gemeente Enchede Dient Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 2 betemmingplan "Eulderinkweg 22" (concept) Gemeente Enchede Dient Stedelijke

Nadere informatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Tranportketting ZMC i een van de grootte Europee producenten op het gebied van tranportkettingen. Het bedrijf i opgericht in 1955. ZMC produceert genormalieerde tranportkettingen volgen DIN 8181, DIN

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SCHAALVERGROTING SOVOS-SCHOLEN SCHIEDAM

BESTUURLIJKE SCHAALVERGROTING SOVOS-SCHOLEN SCHIEDAM Stichting Openbaar Voortgezet Onderwij Schiedam BESTUURLIJKE SCHAALVERGROTING SOVOS-SCHOLEN SCHIEDAM Notitie t.b.v. de gemeenteraad Schiedam STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS SCHIEDAM (SOVOS) POSTBUS

Nadere informatie

Integrale bekostiging per 1 januari 2015 Wat betekent dit voor de ZBC s? LEXSIGMA Healthcare en HVK Stevens Belastingadvies. in samenwerking met

Integrale bekostiging per 1 januari 2015 Wat betekent dit voor de ZBC s? LEXSIGMA Healthcare en HVK Stevens Belastingadvies. in samenwerking met Integrale bekotiging per 1 januari 2015 Wat betekent dit voor de ZBC? LEXSIGMA Healthcare en HVK Steven Belatingadvie in amenwerking met [datum] 1 Indeling Wat houdt integrale bekotiging in? Hoe i het

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed Personeel en Organisatie

Mandaatoverzicht concernbreed Personeel en Organisatie Mandaatoverzicht concernbreed Peroneel en Organiatie Bevoegdheid Wettelijke grondlag Oorpr. bev. 1. Aanwijzen van werkplaat voor werkzoekende in het kader van leer-werkbaan 2. Begeleiden van werkzoekende

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de kosten...

Tegemoetkoming in de kosten... 4 nr. december 2015 Gatouderbureau krijgt een uniek tariefyteem Het pedagogich beleid van Kinderopvang Avonturijn Uitdaging voor peuter. Start het Peuterpalei. Nieuwe uurtarieven kinderopvang 2016 > Meer

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

van activiteit, geografische locaties en leidingeven. tentoonstellingen in Engeland, op International gebied en in de industrie specifieke media

van activiteit, geografische locaties en leidingeven. tentoonstellingen in Engeland, op International gebied en in de industrie specifieke media Zij hebben het wervingproce vereenvoudigd en hebben de belangrijkte vaardigheden om de behoeften van de klant te begrijpen en uittekende kandidaten voor te tellen Litgrove Limited, opgericht in 1975, biedt

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Centrum

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Centrum gemeente Haarlemmermeer Nota van B& Onderwerp Vattelling ontwerpbetemmingplan Hoofddorp Centrum Portefeuillehouder dr. M.J. Bezuijen Colleg evergadering oktober Inlichti ng en dr. J.L.N.M. Poulen Reg itratienummer.

Nadere informatie

inlichtingenformulier startersregeling Bbz (Besluit bijstandverlening zefstandigen 2004)

inlichtingenformulier startersregeling Bbz (Besluit bijstandverlening zefstandigen 2004) bijtandcategorie: n gehuwden/geregitreerde partner n alleentaande ouder n alleentaande categorie tarter: n voorbereidingperiode n beginnende zelftandige cliëntnummer: datum aanvraag: nummer aanvraag: inlichtingenformulier

Nadere informatie

Het lasproces functioneert semiautomatisch:

Het lasproces functioneert semiautomatisch: platic pipe technology Inleiding De kwaliteit van een kunttofleidingyteem i in grote mate afhankelijk van de duurzaamheid en de dichtheid van de verbindingen. HENZE biedt duurzame verbindingen door deze

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

' & A<8HJF5E<89 6B?B:<F6;8 &BA<GBE<A: Inhoud. NEM essentieel voor biodiversiteitsgraadmeters. Jaargang 7 juli 2008

' & A<8HJF5E<89 6B?B:<F6;8 &BA<GBE<A: Inhoud. NEM essentieel voor biodiversiteitsgraadmeters. Jaargang 7 juli 2008 9 Jaargang 7 juli 28 Inhoud NEM eentieel voor biodiveriteitgraadmeter Rode Lijten worden langer Klimaatverandering heeft invloed op oorten De tand van het boerenland NEM eentieel voor biodiveriteitgraadmeter

Nadere informatie

Nederlands HAVO 2010-2012

Nederlands HAVO 2010-2012 ederlad HAVO 000 eriode Toet tofomchrivig oort toet Tidduur Herkabaar E0 E7 E8 E9 E0 tv tuetide toete tv toet blok tv toet blok Ik verteltheorie / verhaalaalye Ik literair werk e leze / verwerke E0 E7

Nadere informatie

UITWERKINGEN selectie KeCo-opgaven mechanica (beweging) 1

UITWERKINGEN selectie KeCo-opgaven mechanica (beweging) 1 UITWERKINGEN electie KeCo-opgaven mechanica (beweging) KeCo M.4. Twee auto A en B rijden over een rechte weg. Auto A heeft een nelheid van 79 km/uur en auto B heeft een nelheid van 85 km/uur. De auto rijden

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Verkalit interlock-zetstenen

Verkalit interlock-zetstenen Verkalit interlock-zettenen HET BESCHERMINGSSYSTEEM VOOR DIJKEN BESCHERMING TEGEN HOOGWATER AAN KUSTEN www.lbn.nu BESCHERMING VAN KUSTEN BIJ KLIMAATVERANDERING De menen zijn bezorgd, over de immene hoogwaterchade

Nadere informatie

De Leigraaf. Oude Ijssel. Uitvliet Cortenoever. Oekense Beek. Oostelijke Spoorbeek s. Engelandse Sloot. Gemaal Leuvenheim.

De Leigraaf. Oude Ijssel. Uitvliet Cortenoever. Oekense Beek. Oostelijke Spoorbeek s. Engelandse Sloot. Gemaal Leuvenheim. 10 eptember 2008 GemeenteThui Wat vindt u ervan? Gemeente komt met viie over water Ik ben benieuwd wat onze inwoner van dit plan vinden. Die vraag telde wethouder Dick ter Maat hardop tijden een informatiebijeenkomt

Nadere informatie

Beauty Business Academy

Beauty Business Academy ! e in u B r u o y t o o B Beauty Buine Academy MASTEROPLEIDINGEN VOOR ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE VOOR WIE? tingcampagne te voeren. Je leert beleid te maken op tra- De Beauty Buine Academy i een op

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Standaardisatie en z-scores

Standaardisatie en z-scores Prof. dr. Herman Callaert Inhoudtafel 1 Standaardiatie bij concreet cijfermateriaal... 1 1.1 Een eerte voorbeeld: de punten van Pol... 1 1.1.1 De ruwe core... 1 1.1.2 Vergelijken met het klagemiddelde...

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Gids voor het instellen van klassen

Gids voor het instellen van klassen Gid voor het intellen van klaen Viion ME - Gid voor het intellen van klaen Inhoud 1. Inleiding...2 2. Klaen toevoegen...4 3. Lemateriaal toevoegen...5 4. Aanbevolen werkwijzen...7 4.1. Lemateriaal ordenen...7

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Er zijn twee soorten cosmetische ontharingsmiddelen: een hars en een crème of lotion.

Er zijn twee soorten cosmetische ontharingsmiddelen: een hars en een crème of lotion. Ontharingmiddelen 068 1 Ontharingmiddelen Inleiding Grote groepen vrouwen en een groeiend aantal mannen gebruiken cometiche ontharingmiddelen. Schoonheidpecialiten meren dagelijk vele keren ontharende

Nadere informatie

Uplifting Leadership het nieuwe creëren in de context van het oude

Uplifting Leadership het nieuwe creëren in de context van het oude Uplifting Leaderhip het nieuwe creëren in de context van het oude Performance beyond expectation Exploring organization in education, buine and port that perform beyond expactation Internationaal onderzoek

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Semantiek & Correctheid Thread synchronisatie & communicatie

Semantiek & Correctheid Thread synchronisatie & communicatie emantiek & Correctheid Thread ynchroniatie & communicatie Naam: Chritian Gilien (0342688) Maurice amulki (034239) Datum: 30 juni 2004 Verie: 2.5 Inhoudopgave Inhoudopgave...2 Inleiding...3 Thread ynchroniatie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting

Programma van Toetsing & Afsluiting Programma van Toeting & Afluiting PTA VMBO-3, Baiberoepgerichte Leerweg D&C 2015-2016 Datum vattelling: eptember 2015 INHOUD REGLEMENT VOOR HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ENKELE BEPALINGEN UIT

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Agile & Rijkswaterstaat. 23 maart 2017

Agile & Rijkswaterstaat. 23 maart 2017 Agile & ITIL @ Rijkswaterstaat 23 maart 2017 Content Aanleiding start verandering? Agile technieken toepassen ITIL als kwaliteitsborging Toekomst Henk Kroeskamp Afdelingshoofd IRN-INFRA Stephen Ley Joost-IT

Nadere informatie

VDL Industrial Products. Specificatie Dunwandig leidingwerk & toebehoren Prijslijst Sluizen 2010 2012-02. www.vdlindustrialproducts.

VDL Industrial Products. Specificatie Dunwandig leidingwerk & toebehoren Prijslijst Sluizen 2010 2012-02. www.vdlindustrialproducts. V Indutrial Product Specificatie unwandig leidingwerk & toebehoren Prijlijt Sluizen 2010 2012-02 www.vdlindutrialproduct.com 2 3 Index embleer methode 5 Verzinkte buizen angnaad gelat / gefelt 6 Inchuifbuizen

Nadere informatie

kjbs De Lispeltuut verbeterplannen 2007-2008

kjbs De Lispeltuut verbeterplannen 2007-2008 kjb De Lipeltuut verbeternen 2007-2008 katholieke jenachool De Lipeltuut Pauwenburg 8 8226 TA Lelytad 0320-219300 / 06-14398888 084-7378419 info@lipeltuut.nl www.lipeltuut.nl Stichting Katholiek Onderwij

Nadere informatie

College 2 Enkelvoudige Lineaire Regressie

College 2 Enkelvoudige Lineaire Regressie College Enkelvoudige Lineaire Regreie - Leary: Hoofdtuk 8 t/m p. 65 - MM&C: Hoofdtuk 0 - Aanvullende tekt 3 (alinea ) Jolien Pa ECO 0-03 Correlatie: Hoe en Waarom? Een correlatie bechrijft niet HOE en

Nadere informatie

Apotheker in WGBO. Apotheker in WGBO. Apotheekbalie. Communicatie aan de apotheekbalie 7-3-2016. Liset van Dijk, NIVEL

Apotheker in WGBO. Apotheker in WGBO. Apotheekbalie. Communicatie aan de apotheekbalie 7-3-2016. Liset van Dijk, NIVEL Apotheekbalie Communicatie aan de apotheekbalie Liet van Dijk, NIVEL Veel kanen voor communicatie over geneemiddelen met de patiënt - Laatte plaat waar menen komen voor geneemiddelgebruik - Laagdrempelig,

Nadere informatie

Zotero Handleiding door Ben Welman

Zotero Handleiding door Ben Welman Zotero Handleiding door Ben Welman Zotero Handleiding Inhoudopgave 3 Inhoudopgave Inleiding...5 Verie...7 Hoofdtuk 1: Intallatie en optarten van Zotero...9 Intallatie van Zotero...10 Zotero optarten...11

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management 1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

PTA 3 MAVO 2009-2010. Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA 3 MAVO 2009-2010. Programma van Toetsing en Afsluiting PTA 3 MAVO 009-00 Programma van Toeting en Afluiting Groen van Printererlyceum (onderdeel van de Lentiz onderwijgroep) Inleiding In deze gid wordt het Programma van Toeting en Afluiting (PTA) van het derde

Nadere informatie

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd Personalia Naam : Sandries Voornaam : Dario Geboortedatum : 23-07-1972 Woonplaats : Leiden Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Introductie Kennis en ervaring opdoen en deze vervolgens weer toepassen

Nadere informatie

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd?

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? ITIL CHECKLIST: Algemeen A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? A-2: Wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd administratie systeem waar alle gegevens in kunnen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Schakelen, besturen en communiceren eenvoudig ea y

Schakelen, besturen en communiceren eenvoudig ea y Building Automation Indutrial Automation Sytem Product Information Schakelen, beturen en communiceren eenvoudig ea y tuurrelai eay400, 600, 800 Bildgröe 210 x 118,5 mm 222 Logo 17 x 17 mm Think future.

Nadere informatie

VDL Industrial Products. Specificatie dunwandig leidingwerk en Toebehoren Prijslijst Sluizen 2010 Versie: 2011-09. www.vdlindustrialproducts.

VDL Industrial Products. Specificatie dunwandig leidingwerk en Toebehoren Prijslijst Sluizen 2010 Versie: 2011-09. www.vdlindustrialproducts. VL Indutrial Product Specificatie dunwandig leidingwerk en Toebehoren Prijlijt Sluizen 2010 Verie: 2011-09 www.vdlindutrialproduct.com VL Indutrial Product bv Alleen het bete i goed genoeg voor uw organiatie.

Nadere informatie

Business Continuity Planning Consultants

Business Continuity Planning Consultants Productnaam: Business Continuity Planning Consultants als het om continuïteit gaat Business Continuity Business Continuity Planning Consultants hanteert voor het opstellen van een calamiteiten- of continuïteitsplan

Nadere informatie

Sectoraal akkoord van 19 november 2008 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen

Sectoraal akkoord van 19 november 2008 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen Sectoraal akkoord 2008-2013 van 19 november 2008 voor het peroneel van de lokale en provinciale beturen De Vlaame Regering heeft op 21 november 2008 kenni genom het ectorale akkoord 2008-2013 van 19 november

Nadere informatie

ondersteuning krijgen van de helpdesk

ondersteuning krijgen van de helpdesk Inleiding Deze SLA heeft tot doel de afspraken tussen de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat en de Gemeente Heusden over de kwaliteit en de omvang van de dienstverlening vast te leggen.

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

EHBSO... ...kits. Eerste hulp bij sportongevallen. Kerkenbos 10-127A 6546 BJ Nijmegen Tel. Fax

EHBSO... ...kits. Eerste hulp bij sportongevallen. Kerkenbos 10-127A 6546 BJ Nijmegen Tel. Fax S Eerte hulp bij portongevallen EHBSO......kit BHV Kerkenbo 0-7A BJ Nijmegen Tel. Fax + (0) 789 + (0) 8898 E-mail info@afe-product.nl internet www.afe-product.nl Sportverenigingen EHBSO Kit Uw veiligheid,

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer iwa/gd

gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer iwa/gd A gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer November 2013 iwa/gd13006902 NovemberNovember 2013 Wijzigingsbeheer gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie