Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Lagere School - De Wingerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Lagere School - De Wingerd"

Transcriptie

1 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Lagere School - De Wingerd te Schilde Hoofdstructuur BaO Instellingsnummer 8292 Instelling Gemeentelijke Lagere School - De Wingerd Directeur Wilfried MAES Adres Frans Pauwelslei 'S GRAVENWEZEL Telefoon Fax Website/URL Bestuur van de instelling Gemeentebestuur van Schilde te SCHILDE Adres Brasschaatsebaan SCHILDE Scholengemeenschap/Consortium De Voorkempen te WIJNEGEM Adres Bergenstraat WIJNEGEM CLB Vrij CLB Voor - en Noorderkempen te BRASSCHAAT Adres De Zwaan BRASSCHAAT

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. RELEVANTE KENMERKEN 4 2. FOCUS VAN DE CONTROLE 4 3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID Organisatie Veiligheid van de leer- en werkomgeving Gezondheid en hygiëne Milieu 6 4. STERKTES EN ZWAKTES Relevante aspecten waarin de instelling goed is Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren 7 5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE 8 6. REGELING VOOR HET VERVOLG 8 Gemeentelijke Basisschool De Wingerd te 2970 s-gravenwezel 2

3 INLEIDING Op 0/01/1900 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen. Zij is daarbij bevoegd voor: de controle van het studiepeil; de naleving van de onderwijsregelgeving; de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne. Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren. Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken. Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden. Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht. Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen: gunstig; gunstig beperkt in de tijd; ongunstig. Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling. Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden. Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres of op Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving). Gemeentelijke Basisschool De Wingerd te 2970 s-gravenwezel 3

4 1. RELEVANTE KENMERKEN Contextuele kenmerken Situationele factoren 2. FOCUS VAN DE CONTROLE Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek: Organisatie van het welzijnsbeleid Veiligheid van de leer- en werkom geving Gezondheid en hygiëne M ilieu Ja Ja Ja Ja 3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID 3.1 Organisatie Het bestuur van de instelling Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden. Toelichting: De schooldirectie en de preventieadviseur hebben geen concreet zicht op budgettering en de financiële middelen om het jaaractieplan en het globaal preventieplan te realiseren Comité 1 Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit. Toelichting: De werknemers van de school zijn niet vertegenwoordigd in de Dienst Preventie en Bescherming op het Werk van de gemeente. De directeur en de preventieadviseur hebben nauwelijks zicht op de werking en de functie van de dienst PBW Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk. Toelichting: De interne dienst wordt voorzien door de Gemeentelijke diensten en de school is niet steeds rechtstreeks betrokken bij de werking. Het ontbreekt de preventieadviseur van de scholengemeenschap aan de noodzakelijke vorming en opleiding Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst. 1 Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ) dat in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt. Gemeentelijke Basisschool De Wingerd te 2970 s-gravenwezel 4

5 3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur van de scholengemeenschap bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen. Toelichting: Het is op schoolniveau onduidelijk hoe het aankoop- en indiensstellingsbeleid binnen de gemeente is georganiseerd en wat de opdracht voor de preventieadviseur van de school daarbij inhoudt. 3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving Bewoonbaarheid De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten Veiligheid van het domein van de instelling De vigerende reglementering met betrekking tot de veiligheid van het domein van de instelling wordt nageleefd. Toelichting: Het is niet mogelijk om de schoolpoorten veilig af te sluiten Verkeersveiligheid Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig Brandveiligheid De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid. Toelichting: Het brandpreventieverslag dateert van 2003, vermeldt inbreuken en is sindsdien niet meer geactualiseerd Evacuatie Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden. Toelichting: Standaardzinnen in het verslag van de evacuatieoefening kunnen leiden tot verwarring Veiligheid van de elektrische installatie De elektrische installatie voldoet niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen. Toelichting: Het keuringsverslag van de elektrische installatie vermeldt inbreuken waarvan niet is aangetoond dat ze zijn weggewerkt Veiligheid van toestellen 2 Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd. 2 Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten. Gemeentelijke Basisschool De Wingerd te 2970 s-gravenwezel 5

6 Toelichting: Niet alle apparaten hebben veiligheids- en onderhoudsinstructies en er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen. 3.3 Gezondheid en hygiëne Sanitaire installaties De sanitaire installaties en toebehoren voldoen EHBO De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd. Toelichting: De school inventariseert en analyseert de ongevallen niet Rookverbod De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod Voedingsmiddelenhygiëne De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving. 3.4 Milieu Omgaan met gevaarlijke producten De omgang met gevaarlijke producten voldoet Zwembaden Niet van toepassing Gemeentelijke Basisschool De Wingerd te 2970 s-gravenwezel 6

7 4. STERKTES EN ZWAKTES 4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is De algemene bewoonbaarheid en het onderhoud van de schoolgebouwen en het domein. De verkeersveiligheid en de schoolomgeving en de inspanningen die de school daarvoor levert. De wijze waarop het beheersdossier is opgebouwd. 4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren Het schoolbestuur kan voorzien in een organieke opdracht voor de preventieadviseur. Er kan deskundige vorming voorzien worden voor de preventieadviseur. De school en haar personeel kan actiever betrokken worden bij de werking van het CPBW als overlegorgaan. De school kan de werken die voorzien worden in het globaal preventieplan en het jaaractieplan budgetteren. 4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren Tegen september Het aankoop- en indienststellingsbeleid. Tegen september Een actueel brandpreventieverslag voorleggen en de eventuele inbreuken wegwerken. Tegen september De inbreuken en opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installatie wegwerken. Gemeentelijke Basisschool De Wingerd te 2970 s-gravenwezel 7

8 5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd. Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren: Tegen september 2012: Het aankoop- en indienststellingsbeleid. Tegen september 2012: Een actueel brandpreventieverslag voorleggen en de eventuele inbreuken wegwerken. Tegen september 2012: De inbreuken en opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installatie wegwerken. 6. REGELING VOOR HET VERVOLG Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2012 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken. Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever Erik Verhoeven Datum: Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur: Wilfried MAES Gemeentelijke Basisschool De Wingerd te 2970 s-gravenwezel 8

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Stap voor stap te Tienen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Stap voor stap te Tienen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Nieuwpoort

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Nieuwpoort Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool te Sint-Niklaas

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool te Sint-Niklaas Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Zuid - Oost - Vlaanderen te Oudenaarde

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Zuid - Oost - Vlaanderen te Oudenaarde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool - Heilig-Hart

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool - Heilig-Hart Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School te Brugge

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zoutleeuw

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zoutleeuw Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Zuid - Limburg te Tongeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Zuid - Limburg te Tongeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Vrije Basisschool te Sint-Niklaas

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Vrije Basisschool te Sint-Niklaas Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van De Vrije Basisschool De Dames te 2000 Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van De Vrije Basisschool De Dames te 2000 Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Voor - en Noorderkempen te Brasschaat

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Voor - en Noorderkempen te Brasschaat Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO De Ring te Halle

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO De Ring te Halle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van viio 3 te Tongeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van viio 3 te Tongeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - Tongelsbos te Westerlo

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - Tongelsbos te Westerlo Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Lutgart te Tongeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Lutgart te Tongeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Ninove

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Ninove Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Oudenaarde te Oudenaarde

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Oudenaarde te Oudenaarde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool Maria Immaculata te Kapellen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool Maria Immaculata te Kapellen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Octopus te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Octopus te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te De Haan

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te De Haan Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Kontich

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Kontich Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zedelgem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zedelgem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De knipoog te Geetbets

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De knipoog te Geetbets Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School - Westdiep te Oostende

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School - Westdiep te Oostende Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Virgo Sapientiae Instituut te Maldegem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Virgo Sapientiae Instituut te Maldegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Kleuterschool - Heilige Familie te Sint-Niklaas

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Kleuterschool - Heilige Familie te Sint-Niklaas Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Kluisbergen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Kluisbergen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Sint-Lambertus te Ekeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Sint-Lambertus te Ekeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Halle

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Halle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Don Bosco te Leuven

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Don Bosco te Leuven Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Hendrik Conscience te Oostende

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Hendrik Conscience te Oostende Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Brugge

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrij CLB Noordwest - Brabant

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrij CLB Noordwest - Brabant Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Sint-Niklaas

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Sint-Niklaas Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van O.-L.-V.-Presentatie 2 te Lokeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van O.-L.-V.-Presentatie 2 te Lokeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool 1 - Bloemendaal te Schoten

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool 1 - Bloemendaal te Schoten Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het. Immaculata Instituut

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het. Immaculata Instituut Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk CLB Antwerpen te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk CLB Antwerpen te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Brugge(n) te Brugge

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Brugge(n) te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool - 't Baeckelandje. Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool - 't Baeckelandje. Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Buitengewoon Secundair Onderwijs Don Bosco te Aalst

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Buitengewoon Secundair Onderwijs Don Bosco te Aalst Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van M.S.G.O. III te Hasselt

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van M.S.G.O. III te Hasselt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School-H.Familie te Sint-Niklaas

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School-H.Familie te Sint-Niklaas Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Spiere- Helkijn

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Spiere- Helkijn Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Maldegem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Maldegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van P.S.B.S.O. Spectrum te Buggenhout

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van P.S.B.S.O. Spectrum te Buggenhout Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Midden - Limburg te Houthalen-Helchteren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Midden - Limburg te Houthalen-Helchteren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool te Neerpelt

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool te Neerpelt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO te Overpelt

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO te Overpelt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van GO! CLB Deinze-Eeklo te Eeklo

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van GO! CLB Deinze-Eeklo te Eeklo Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool te Lembeek

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool te Lembeek Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Instituut Zusters Maricolen - Middensch. te Maldegem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Instituut Zusters Maricolen - Middensch. te Maldegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Koksijde

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Koksijde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Mater Dei te Brasschaat

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Mater Dei te Brasschaat Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Geluveld

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Geluveld Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Sint-Jozef te Ekeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Sint-Jozef te Ekeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Rodenburg te Kortrijk

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Rodenburg te Kortrijk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Jan Berchmanscollege te Malle

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Jan Berchmanscollege te Malle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De vuurtoren te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De vuurtoren te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Aalter

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Aalter Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - School van Morgen te Nazareth

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - School van Morgen te Nazareth Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs. Blankenberge

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs. Blankenberge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool - De Kleine Prins

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool - De Kleine Prins Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Sint-Martens-Latem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Sint-Martens-Latem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool - De Horizon

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool - De Horizon Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van BARNUM te Roeselare

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van BARNUM te Roeselare Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. CVO Vormingslg. Soc. & Pedagogisch Werk

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. CVO Vormingslg. Soc. & Pedagogisch Werk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Stekene

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Stekene Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Zandhoven

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Zandhoven Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Instituut Sint-Lutgardis te Zomergem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Instituut Sint-Lutgardis te Zomergem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO te Neerpelt

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO te Neerpelt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van V.I.B.O. Sint-Barbara te Beringen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van V.I.B.O. Sint-Barbara te Beringen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Kaprijke

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Kaprijke Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De Ark te Mechelen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De Ark te Mechelen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Rollegem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Rollegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Oudenaarde

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Oudenaarde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool - De Groene Poort te Zottegem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool - De Groene Poort te Zottegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool te Veurne

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool te Veurne Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Lagere School voor Buitengewoon

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Lagere School voor Buitengewoon Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Benoth Jerusalem te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Benoth Jerusalem te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Meulebeke

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Meulebeke Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het K.A. Merksem te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het K.A. Merksem te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Sint-Jan Berchmanscollege

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Sint-Jan Berchmanscollege Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School Regina Pacis 1 te Hove

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School Regina Pacis 1 te Hove Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Houthulst

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Houthulst Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint- Pieter te Oostkamp

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint- Pieter te Oostkamp Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de. Intercommunale BuSO-school De Wissel

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de. Intercommunale BuSO-school De Wissel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Jozef Coloma te Mechelen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Jozef Coloma te Mechelen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool Sint-Andreas te Oostende

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool Sint-Andreas te Oostende Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie