Programma van Eisen. Digitaal Bewaar Depot. als onderdeel van het E-Depot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen. Digitaal Bewaar Depot. als onderdeel van het E-Depot."

Transcriptie

1 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Programma van isen Digitaal Bewaar Depot als onderdeel van het -Depot. Opdracht door Projectgroep Stadsarchief Digitaal Status Definitief Auteur Bert Nijhoff Datum 27 augustus Versie 3.4p openbaar Referentie D.AZ

2 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Versiebeheer Versie Datum Wijziging Concept voor commentaar Projectgroep Stadsarchief Digitaal Voor commentaar aan MT Aangepast aan definitieve versie D3 van mei Gecompleteerd a.d.h.v. Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot door Filip Boudrez Diverse inhoudelijke correcties n.a.v. eerste gesprek met HC isen versie 2.2. enkelvoudig gemaakt tot 7.3 beheer en additionele eisen isen versie 2.2. enkelvoudig gemaakt vanaf 7.3 beheer Aantal cosmetische aanpassingen gedaan. Diverse onduidelijkheden opgelost. Begrippenlijst aangevuld alsmede de raadpleegbare documentatie. Huidige infrastructuur aangevuld Nagelopen/aangevuld a.d.h.v. voorbeeld Pv s en Begrippenlijst aangevuld Tekstuele veranderingen en toevoeging open vragen. Hoofdstuk bestek verwijderd uit Pv Commentaren ACB, HC verwerkt Commentaar TDA verwerkt. Combinatie met bestek gerealiseerd Commentaar Projectgroep SD verwerkt. Appendix A toegevoegd Adviezen HC na rollenspel en nagekomen commentaar PSD verwerkt Na goedkeuring Projectgroep Stadsarchief Digitaal Na goedkeuring MT definitief Kleine tekstuele wijzigingen n.a.v. opmerkingen leveranciers. Begrip VIP-Beleid toegevoegd. 2

3 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Inhoudsopgave 1. Organisatie 4 2. Algemeen Voorgeschiedenis Informatie m.b.t. dit Pv Begrippenlijst en verwijzingen 7 3. Huidige infrastructuur SAN LAN Werkplekken Servers Doelstelling Initiële Sizing Randvoorwaarden isen & wensen Leverancier en project aanpak M.b.t de implementatie M.b.t. gebruikers M.b.t. functie inname van ODA in DBD M.b.t. beheer van ODA/DBD M.b.t. techniek M.b.t de licensering M.b.t. onderhoud Raadpleegbare Documentatie Aanvullende bijlagen Functionele scheiding -Depot Huidige omgeving -Depot Proces archival storage Netwerkarchitectuur Serveroverzicht Appendix A: 32 3

4 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 1. Organisatie Het Stadsarchief Amsterdam (SAA) heeft als taak het cultureel erfgoed te bewaren voor het nageslacht. Om tegemoet te komen aan de huidige ontwikkelingen heeft het SAA zich tot doel gesteld om een -Depot te implementeren en te onderhouden. Het onderdeel DBD zal de gedigitaliseerde- en digitaal geboren informatie kunnen innemen, opslaan en duurzaam bewaren. SAA bewaart de archieven van de stedelijke overheid en particuliere instellingen en bedrijven die iets met Amsterdam te maken hebben. Deze archieven worden toegankelijk gemaakt opdat iedereen de documenten kan raadplegen. De kennis over de stad Amsterdam die in de archieven te vinden is, wordt zoveel mogelijk naar buiten gebracht in de vorm van publicaties, tentoonstellingen en evenementen. Het SAA houdt ook toezicht op de manier waarop de stadsdelen en de diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam met hun archieven omgaan. Hij ziet er op toe dat documenten die voor altijd bewaard moeten blijven, op tijd aan het Stadsarchief worden overgedragen en dat de rest daadwerkelijk wordt vernietigd. Indien gewenst kan het SAA daarbij helpen of adviseren. Zo blijven de documenten die van belang zijn voor de geschiedenis van de stad bewaard. 2. Algemeen Om de visie uit de strategienota van het Stadsarchief te realiseren moet het zich eerst ontwikkelen tot een speler van formaat in de digitale wereld. Wil het Stadsarchief als zodanig worden erkend dan moet het zich onderscheiden als een bekwaam digitaal kennisinstituut en als een betrouwbare samenwerkingspartner. Randvoorwaarden om die positie te bereiken zijn de aanwezigheid van een goed geoutilleerde digitale infrastructuur en van een uitgebreide digitale kennisstructuur. Oftewel, in meer dagelijkse taal, de juiste middelen en de juiste mensen. Hiervoor zijn een aantal stappen nodig. De eerste en meest vitale stap is het inrichten van een professioneel Digitaal Bewaar Depot (DBD) als onderdeel van het -Depot (hoofdstuk 9.1). 2.1 Voorgeschiedenis In 2007 heeft het SAA gekozen om voor het inrichten van een -Depot, het Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) zoveel mogelijk te volgen. In februari is de Projectgroep Stadsarchief Digitaal gestart. Dit project is opgedeeld in vijf deelprojecten: 1. Bouw DBD. 2. Integratie systemen voor beheer metadata. 3. Beleidsdocumenten. 4. Digitalisering extern. 5. Digitalisering intern. 4

5 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot De keuze om als eerste een depot voor permanente bewaring (DBD) te realiseren heeft de volgende voordelen: - en betrouwbaar DBD geeft SAA de tijd en mogelijkheid het beleid, de procedures en de organisatie uit te werken zonder onnodige tijdsdruk. - Continuering van de inname van content. - Het opdelen in deelprojecten vermindert het risico op lange doorlooptijden door voortschrijdend inzicht. Dit programma van eisen (Pv) zal zich dan ook beperken tot het onderdeel DBD. Het onderdeel van het -Depot waarin de digitale archiefstukken worden geplaatst voor duurzame bewaring en beschikbaarstelling met garantie op authenticiteit. Als handleiding voor het opstellen van dit Pv is vooral gebruik gemaakt van het eerdergenoemde OAIS model en het toetsingskader isen Duurzaam Digitaal Depot (D 3 ) van het Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs (LOPAI). 2.2 Informatie m.b.t. dit Pv Uitgangspunt is het gebruik van open standaarden om continuïteit naar de toekomst te waarborgen. Het doel van dit Pv is om, na vaststelling door het Projectteam Stadsarchief Digitaal en goedkeuring van het MT, leveranciers een offerte te laten doen inzake de noodzakelijke hard-, software en dienstverlening. Het deelproject kent de volgende globale fasering: - Go/No Go beslissing MT 11 augustus. - Offerte traject 18 augustus tot 20 september. - Leveranciers beoordeling en keuze voor 10 oktober. - Start aanvang dienstverlening 1 november. In dit programma van eisen (Pv) wordt het wensen en eisenpakket voor het nieuwe DBD uiteengezet. Bij het aangeven of een is of Wens al dan niet van toepassing is, dient u de volgende regels in acht te nemen: 1. Beantwoording met Ja betekent dat de functionaliteit onderdeel is van de aangeboden applicatie(s) en eventueel geconfigureerd dient te worden. De functionaliteit mag niet worden geleverd d.m.v. maatwerk of een add-on. 2. Beantwoording met Nee betekent dat de functionaliteit GN onderdeel is van de aangeboden applicatie(s). Indien u de gevraagde functionaliteit op een andere wijze kunt leveren, kunt u dit aankruizen in de kolom opmerkingen en dit verder toelichten/beschrijven op het formulier in Appendix A. U dient daarbij niet alleen een kwalitatieve beschrijving te geven, maar tevens een beschrijving die de 5

6 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot selectiecommissie inzicht geeft in de omvang (tijd en geld) en zwaarte van een eventuele oplossing om de Ja situatie te kunnen bereiken. 3. Ook als u twijfelt of de applicatie de functionaliteit kan leveren en of u de is of Wens hebt begrepen, kunt u gebruik maken van kolom opmerkingen en kunt u een beschrijving geven van geboden functionaliteit. 4. Wanneer in de kolom Wens/is K of KT staat dan is dit een Knock-out-is die bij niet voldoen automatisch leidt tot uitsluiting van verdere deelname. 5. Wanneer in de kolom Wens/is T of KT staat dan is dit een eis of Knock-out- is waarbij het verplicht is om bij een Ja antwoord een nadere toelichting te geven. Ook hiervoor kan gebruik worden gemaakt van formulier in Appendix A. Het Pv is het uitgangspunt voor het offertetraject. Mochten er onduidelijkheden en/of vragen zijn dan kan op 21,22.25,26 augustus tussen 10:00 en 12:00 uur contact opgenomen worden met de opdrachtgever. De offertes zullen beoordeeld worden zoals aangegeven bij de gunningscriteria in het bestek. In de offertes dient volgens het aangegeven template te worden aangegeven of het aanbod aan de gestelde eisen voldoet. Daarnaast wordt verzocht een overzicht (Bijlage II van het bestek) te geven van; 1. Incidentele kosten bestaande uit: a. Aanschaf hardware b. Aanschaf software/licenties c. Diensten (manuren) 2. Structurele kosten voor technisch onderhoud (services). 6

7 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 2.3 Begrippenlijst en verwijzingen ADA Aangeboden digitaal archiefstuk. Archiefstuk zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het DOD. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd uit zijn gecontroleerde omgeving en aangeleverd aan het DOD. De bijbehorende (soorten) metadata worden door de dienst, in overleg met de zorgdrager vastgesteld. OAIS term SIP. Archiefbewaarplaats Bewaarplaats voor analoog en digitaal archiefmateriaal (het Stadsarchief Amsterdam is de archiefbewaarplaats van Amsterdam). Archiveringssysteem en informatiesysteem dat is ontwikkeld met als doel het opnemen, opslaan en beschikbaar stellen van archiefstukken zodanig georganiseerd dat de betrouwbaarheid en authenticiteit op de lange termijn kan worden gewaarborgd. Authenticiteit Voorkomen van (onrechtmatige) wijzigingen van een BDA en de metadata; fixeren van de content. Garanderen van de echtheid (oorspronkelijkheid). Dus dat archiefbescheiden dezelfde inhoud, structuur, uiterlijk en gedrag hebben als op het moment van hun ontstaan en dus ook integriteit en volledigheid. BDA Beschikbaar digitaal archiefstuk. Archiefstuk dat op aanvraag van gebruikers wordt aangeboden met die metadata, die nodig zijn om de gebruikers vertrouwen te geven in de authenticiteit van het archiefstuk en hen in staat te stellen om het beschikbaar te stellen. Vorm, structuur en metadata van het BDA hoeven niet identiek te zijn aan die van het ODA. OAIS term DIP. Beheerinformatie Structurele metadata die nodig zijn voor het beheer van brongegevens. De beheerinformatie bestaat uit verwijzingsinformatie, herkomstinformatie, contextinformatie, integriteitinformatie en de onderlinge samenhang daarvan. OAIS term PDI. Bestandsformaat Wijze waarop een digitaal bestand is gecodeerd. Meestal op bestandsniveau herkenbaar aan een vastgestelde bestandsextensie. Brongegevens De combinatie van digitaal bronobject en representatie informatie, die bewaard moet blijven CIFS Common Internet File System is een netwerk protocol voor het delen van bestanden op een LAN. Het protocol zorgt ervoor dat een netwerkcomputer bestanden kan manipuleren alsof het op zijn/haar eigen computer staat. 7

8 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Digitaal Ontvangst Depot (DOD) Onderdeel van het -Depot; is het geheel van opnamepakketten (ADA) met de daarbij behorende apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden om deze opnamepakketten in te nemen en geschikt te maken voor het Digitaal Bewaar Depot. Digitaal Bewaar Depot (DBD) Onderdeel van het -Depot; is het geheel van digitale archiefstukken (ODA) met de daarbij behorende apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden om deze archiefstukken op lange termijn te beheren en beschikbaar te houden. Digitaal Raapleeg Depot (DRD) Onderdeel van het -Depot; is het geheel van apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden om de digitale informatiepakketten (BDA) beschikbaar te stellen. -depot en e-depot, ook wel digitaal depot, is het geheel van digitale informatiepakketten met de daarbij behorende apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden om deze informatiepakketten in te nemen en op lange termijn te beheren en beschikbaar te stellen/houden. HTTP HyperText Transfer Protocol is een protocol voor communicatie tussen een webclient en webserver. Integriteit Is de BDA nog aanwezig en zijn de bits onveranderd. LAN Local Area Network, Netwerk met aansluitingen binnen een beperkt gebied. NDMP Network Data Management Protocol is een open standaard protocol voor transport voor gegevens naar een aan het netwerk aangesloten opslag. Vaak gebruikt voor back-up. OAIS-RM Open Archival Information System-Reference Model. Referentie model voor een elektronisch archief model. Ook wel kortweg OAIS genoemd. ODA Overgedragen digitaal archiefstuk dat in het DBD is opgenomen en wordt bewaard voor de langere termijn. Het archiefstuk met de bijbehorende metadata zodanig vormgegeven en beschreven, dat het in goede, geordende en toegankelijke staat beheerd kan worden. OAIS term AIP. 8

9 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot SAN Storage Area Network, Concept van netwerkopslagsystemen verbonden via Fibre Channel. ScopeArchiv Ook wel Scope. Archiefbeschrijvingssysteem (metagegevens) op basis van een Oracle 10g database. Strategienota en/strategienota.pdf TRAC Trustworthy Repositories Audit & Certification, basisnorm voor een betrouwbaar beheer Archiefdocumenten en -bestanden in elektronische vorm. VIP-Beleid Oorspronkelijk ngelstalige term voor activiteiten gericht op het verkrijgen van commitment van het management tijdens een veranderingsproces, zoals het ontwikkelen van een korte handleiding voor het Management Team van het Stadsarchief of het geven van een presentatie op strategisch niveau WebDAV Web-based Distributed Authoring and Versioning is een netwerk protocol dat het delen van bestanden op het World Wide Web mogelijk maakt. Het protocol zorgt ervoor dat een computer bestanden kan manipuleren op het WWW alsof het op zijn/haar eigen computer staat. 9

10 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 3. Huidige infrastructuur 3.1 SAN SAA maakt op dit moment gebruik van een IBM SAN omgeving voor het opslaan van de digitale informatie (hoofdstuk 9.2). 3.2 LAN Het lokale netwerk is stervormig ethernet netwerk. Voedingen en netwerkpaden van switches en servers zijn redundant. 3.3 Werkplekken Binnen SAA zijn momenteel drie soorten werkplekken ingericht. Deze drie werkplekken worden hieronder verder gespecificeerd. Werkplek 2005 Wyse thinclient Werkplek De werkplek bestaat o.a. uit: Windows Vista Business NL met SP1 Office 2007 Professional plus NL SP1 I 7 Java 1.6 Flash Servers 10

11 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 4. Doelstelling De doelstelling van dit project is geformuleerd in de opdrachtomschrijving van hoofdstuk 1.1 van het bestek. Vervanging van het huidige bewaardepot d.m.v. soft- en hardware, dient te geschieden zodat: Voldaan wordt aan de wettelijke eisen (Zie randvoorwaarden); Voldaan wordt aan de eisen geformuleerd in hoofdstuk 7; Alle voorkomende bestandsformaten als ADA kunnen worden ingenomen en als ODA geplaatst; De ODA gegarandeerd permanent integer en authentiek kan worden bewaard; De ODA kan worden beheerd en automatisch gecontroleerd en hersteld; Informatie over het DBD en de ODA s kan worden opgevraagd; De toegang op ODA s kan worden geautoriseerd d.m.v. rollen; Op een gecontroleerde en open standaard gebaseerde manier raadpleegbaar is (BDA); Kan worden gecommuniceerd met de metagegevens database scopearchiv (Oracle 10g); Het DBD controleerbaar is door de daarvoor aangewezen instanties. 5. Initiële Sizing Momenteel is voor het DBD 2,3 TB in gebruik. In het ontvangstdepot staat op dit moment 8,5 TB klaar voor overbrenging naar het DBD. De verwachting is dat er voor medio 2009 ca. 10 TB aan digitale data zal binnenkomen. Voor het tot stand komen van het digitaal bewaardepot gaan we dan ook uit van: Minimaal 25 TB netto. Jaarlijkse groei (gerekend vanaf 1/7/2009) met 10 TB. Aanbod van 25 GB per dag (kan sterk fluctueren). Vier geregistreerde (applicatie)beheerders waarvan maximaal twee tegelijk (zie ook hoofdstuk 7.7). Geen beperking aan gebruikers voor raadplegen. 11

12 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 6. Randvoorwaarden Het digitaal bewaardepot dient, voor zover niet anders aangegeven in dit Pv, te voldoen aan de volgende standaarden en regelgeving: NN 2082: isen voor functionaliteit van informatie en archiefmanagement in programmatuur; De marktstandaarden OAIS (ISO-14721:2003) en TRAC; NN-ISO :2001 en NN-ISO :2001 (Archiefbeheer); D 3, isen duurzaam digitaal depot. ; Archiefwet Archiefbesluit Archiefverordening 1997 van de gemeente Amsterdam. g.pdf Bovendien dient het depot te voldoen aan de reguliere eisen van de gemeente Amsterdam: Besluit informatiebeheer 1997 van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke Informatie Beveiligingsnorm (GIBN) Handboek Architectuur van de gemeente Amsterdam 12

13 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 7. isen & wensen 7.1 Leverancier en project aanpak Gezien het belang van het DBD voor concern Amsterdam zoekt het stadsarchief een betrouwbare leverancier met aantoonbare ervaring in de archivering. en partner volgens het Fitness for purpose principe: en leverancier die tijdens de ontwikkeling en ingebruikname wil meedenken met het stadsarchief en die qua kennis en expertise past bij grootte en ambitie van Stadsarchief Amsterdam. Concreet betekent dit o.a. een leverancier die uiteraard de e-depot software uitrolt maar ook bereid is en de expertise in huis heeft om: De invoering/ uitrol zorgvuldig te begeleiden en te onderschrijven dat de uitrol een stap is in een organisatie veranderingsproces van Stadsarchief Amsterdam. Gebruikersondersteuning te bieden via training, VIP-beleid, duidelijke handboeken en coaching tijdens de fase van uitrol. Mee wil denken met het stadsarchief over de te nemen stappen tijdens dit project op technisch, organisatorisch en bestuurlijk terrein. Adequaat de stap te nemen van uitrol naar de beheersfase. De beheers/ onderhoudsfunctie zorgvuldig in te vullen met vaste contactpersonen. De leverancier is verantwoordelijk voor de voorbereiding, documentatie, kennisoverdracht, uitvoering en nazorg van het project. De opdrachtgever werkt via een gestructureerde projectaanpak. Voor de start van de werkzaamheden wordt in overleg met opdrachtgever een projectplanning met mijlpalen en resultaten afgesproken. Periodiek wordt over de voortgang gerapporteerd. Voorgestelde Projectaanpak met daarbij aandacht voor: Heldere projectfasering en mijlpalen; Kennisoverdracht aan het Stadsarchief; Het testen bij migratie naar de nieuwe omgeving; Nazorg na afronding van het project. Toelichting gevraagd bij 7.1 De leverancier wordt gevraagd de vragen op de volgende pagina te beantwoorden. 13

14 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Welke ervaring is er in vergelijkbare trajecten in de archiefwereld (indien mogelijk met opgave van referentie)? Welke ervaring is er met het werken in complexe bestuurlijke en politieke omgevingen (indien mogelijk met opgave van referentie)? Hoe stelt u voor invulling te geven aan onze behoefte aan een meedenkende leverancier? Hoe stelt u de projectaanpak voor? 14

15 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 7.2 M.b.t de implementatie Omschrijving Wens/ is Voldoet Ja Nee Opm /Toel 1. De implementatie van de applicatie dient te gebeuren na goedkeuring van een nader overeen te komen test proces waaronder in ieder geval een technische en gebruikers- acceptatietest op de bestaande infrastructuur (zie ook Artikel 37 van ICT inkoop voorwaarden). K 2. De implementatie van de applicatie door de leverancier dient te gebeuren met minimale werkonderbreking (< 4 uur). 3. Bij de implementatie van de applicatie door de leverancier dienen de rollen in eerste instantie te worden ingericht door de leverancier. W 4. Voor en tijdens de implementatie van het systeem door de leverancier, dient de leverancier adequate gebruikersondersteuning te bieden. 5. Voor en tijdens de implementatie van het systeem door de leverancier dient de leverancier tien gebruikers, drie applicatiebeheerders en drie systeembeheerders getraind te hebben. r kan gebruik worden gemaakt van het opleidingslokaal van het Stadsarchief. W 6. Voor en tijdens de implementatie van het systeem door de leverancier dient de leverancier een VIPbeleid te voeren. W 7. Tijdens en na de implementatie van het systeem door de leverancier dient de leverancier een duidelijke handboek voor gebruikers te hebben aangeleverd. 8. Tijdens en na de implementatie van het systeem door de leverancier dient de leverancier een duidelijke handboek voor applicatiebeheerders te hebben aangeleverd. 9. Tijdens en na de implementatie van het systeem door de leverancier dient de leverancier een duidelijke handboek voor systeembeheerders te hebben aangeleverd. 10. Tijdens de implementatie zal de leverancier vaste contactpersonen inzetten voor de systeem- en applicatiebeheerders (zie ook punt 77). K 15

16 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Omschrijving Wens/ is Voldoet Ja Nee Opm Toel 11. De leverancier zal aanpassingen aan het systeem (functioneel en/of technisch), die door de leverancier worden opgeleverd, tevens verwerken in nieuwe versies van handboeken/handleidingen (voor gebruikers en applicatie- en systeembeheerders). W 12. De leverancier garandeert bij het installeren van nieuwe releases en/of service packs een foutloze overname van actuele instellingen en data. 13. De leverancier is bereid de broncode van de, tijdens het traject ontwikkelde, maatwerk software direct beschikbaar te stellen aan opdrachtgever na aanschaf. K 7.3 M.b.t. gebruikers Omschrijving Het systeem: Wens/ is Voldoet Ja Nee Opm /Toel 14. Beschikt over een Nederlandstalige user interface (of is als zodanig in te stellen). W 15. Maakt alle gebruikersfunctionaliteiten via een standaard webinterface beschikbaar.te benaderen door de huidige versies van: MS Internet xplorer, Mozilla Firefox. Apple Safari. 16. Is een gebruiksvriendelijke oplossing. 17. Garandeert werkplekonafhankelijkheid (flexwerken, roamen). 18. Heeft de look & feel van Windows. W 19. Heeft een gebruikersinterface waarvan de vormgeving vrij aanpasbaar is. W 20. Beschikt over een on-line helpfunctie. W 21. Biedt een standaard interface met zoekfunctie voor alle gebruikers. 22. Biedt de mogelijkheid de standaard interface met zoekfunctie aan te passen voor specifieke gebruikers met speciefieke zoekfunctionaliteiten.. 16

17 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 7.4 M.b.t. functie inname van ODA in DBD Omschrijving. De door de leverancier geboden oplossing: Wens/ is Voldoet Ja Nee Opm /Toel 23. Maakt alle standaard functioneel beheer functionaliteiten ook via een standaard web interface beschikbaar. 24. Verzorgt de opslag van beheerinformatie (metadata) die bij de opslag van ODA s vereist zijn t.b.v. controle van authenticiteit. (al dan niet ingekapseld in XML container). T 25. Gebruikt metadata die het opzoeken en terugvinden van broninformatie in het depot mogelijk maken. 26. Garandeert een koppeling met scopearchiv voor verificatie op aanwezigheid van metadata per in te nemen ADA. r wordt dus gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan voordat het als ODA wordt opgeslagen. 27. Garandeert een koppeling met scopearchiv voor eventuele toevoeging aan scopearchiv van, bij inname, gecreëerde metadata. 28. Kan automatisch metagegevens, zoals bijvoorbeeld overdrachtstermijn en vernietigingstermijn conform de archiefwet, instellen door deze vanuit ScopeArchiv op te vragen. 29. Biedt de mogelijkheid om bij aanmaak van een nieuwe versie van een ODA, de metadata en koppelingen met andere ODA s te overerven van de vorige versie. 30. Voorziet in inname en opslag van alle voorkomende bestandsformaten. K 31. Voorziet in een vrije keuze voor een te gebruiken hashing-algoritme t.b.v. de digitale handtekening per ODA. Het algoritme zal meestal al bij inname in het DOD worden toegekend aan het ADA. T 32. Maakt inname en raadpleging minimaal mogelijk via CIFS, NDMP, NFS, HTTP, WebDAV. T 33. Heeft een performance die garandeert dat er minimaal twee TB en/of één miljoen objecten per week kunnen worden ingenomen of beschikbaar gesteld. 17

18 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Omschrijving. De door de leverancier geboden oplossing: Wens/ is Voldoet Ja Nee Opm /Toel 34. Heeft een performance die bij het inname proces garandeert dat ook grote bulk bestanden met onderlinge samenhang snel en probleemloos worden verwerkt. 35. Heeft de mogelijkheid van logging: De applicatie is in staat selectief activiteiten bij het inname proces vast te leggen resulterend in overzichten met: K a. Naam identificatie van het proces b. Startdatum en tijd proces c. inddatum en tijd van het proces d. Initiator van het proces e. Aantal aangeboden objecten f. Aantal geplaatste objecten g. Hoeveelheid geplaatste objecten in GB h. Specificatie afgewezen objecten met reden. i. Aantal afgewezen objecten j. Resterend aantal GB s vrij in DBD 36. Voorziet in een specificatie (zie 35h) met als redenen: metadata niet aanwezig in ScopeArchiv, object niet leesbaar, object al aanwezig, niet genoeg ruimte in depot. 37. Voorziet in een flexibele en instelbare rapportage opmaak van het inname proces. 38. Kan rapportages van het inname proces opslaan/exporteren in rtf, html, odf en csv. 18

19 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 7.5 M.b.t. beheer van ODA/DBD Omschrijving De door de leverancier geboden oplossing: Wens/ is Voldoet Ja Nee Opm /Toel 39. Biedt de mogelijkheid om een aangeleverde digitale handtekening te gebruiken maar ook om deze automatisch toe te kennen bij opslag van een ODA en deze te registreren in ScopeArchiv (zie ook 31) 40. Garandeert de authenticiteit van de opgeslagen ODA s. KT 41. Voert een doorlopende controle uit op de authenticiteit van de objecten en metadata. KT 42. Voorziet in een geautomatiseerde en gecontroleerde herstelprocedures bij het constateren van afwijkingen aan de, onder punt 41, genoemde punten. KT 43. Genereert meldingen van geconstateerde afwijkingen ten aanzien van authenticiteit met melding van afwijkingen aan de rol beheren via e- mail en logboekregistratie. T 44. Voorziet in controle op referentiële integriteit (links pointers en referenties tussen een ODA en zijn metadata (dus ook met scopearchiv). 45. Voorziet in roll-back mogelijkheid wanneer een proces niet volledig doorlopen is. W 46. Voorziet in de mogelijkheid om op basis van bewaartermijnen uit scopearchiv tot vernietiging van ODA s over te gaan of een nieuwe bewaartermijn via ScopeArchiv in te geven en deze aan de ODA s te koppelen (zie ook 47 en 48). 47. Biedt de rol beheerder de functionaliteit om vernietiging van ODA s te fiatteren op basis van een gegenereerd overzicht van ODA s die in aanmerking komen voor vernietiging. 48. Biedt de rol beheerder de functionaliteit om het onder punt 47 gegenereerde overzicht opnieuw te genereren nadat nieuwe bewaartermijnen in scopearchiv zijn ingesteld. W 49. Biedt de mogelijkheid een overzicht te produceren van ODA s a.d.h.v. bepaalde kenmerken (t.b.v. migratie en export naar website). KT 19

20 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Omschrijving De door de leverancier geboden oplossing: Wens/ is Voldoet Ja Nee Opm /Toel 50. Biedt de mogelijkheid om de bestanden van de in het, onder punt 48 genoemde, overzicht met bijbehorende metadata uit het DBD te kopiëren en op een zelf te bepalen locatie neer te zetten. T 51. Geeft toegang op basis van gedefinieerde gebruikersgroepen (rollen) rekening houdend met objectbeveiligingsclassificaties (b.v. openbaar, niet openbaar). r moeten minimaal rollen zijn voor: T a. Inname (opname van ADA in het DBD) b. Beheer (beheer van alle ODA s en uitgeven van autorisatie op DBD, bekijken van logbestanden) c. Systeem (beheer van de soft- en hardware t.b.v. DBD) d. Ontsluiten (mogelijkheid voor het beschikbaar stellen van een ODA t.b.v. het aanvullen/wijzigen van bijbehorende metadata in ScopeArchiv) e. Bekijken (mogelijkheid voor het ontvangen van een BDA op basis van selectiecriteria als openbaarheid) 52. Sluit dataverlies uit, anders dan door rampen van buitenaf zoals brand- en/of waterschade. T 53. Biedt audit & logging; Het systeem biedt mogelijkheden voor het selectief vastleggen van activiteiten (lezen, plaatsen, beheerhandelingen, etc.) op het DBD KT 54. Biedt de mogelijkheid de audit en logging op een andere locatie dan het DBD vast te leggen. 55. Biedt de beheerder de mogelijkheid om rapportages te genereren van de audit- en logbestanden. 56. Is controleerbaar d.m.v. externe audits door de daartoe aangewezen en bevoegde instanties zonder continuïteitsproblemen. T 57. Voorziet in de mogelijkheid voor het aanmaken van eigen rapportages uit logfiles en het kunnen aanpassen van de layout van deze rapportages. 20

21 Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot 7.6 M.b.t. techniek Omschrijving Het systeem: Wens/ is Voldoet Ja Nee Opm /Toel 58. Garandeert een maximale beschikbaarheid >= 99%. 59. Garandeert redundantie van data anders dan door tapeback-up. De hoeveelheid data wordt te groot voor een conventionele back-up/restore. 60. Wordt gepresenteerd als één grote digitale bewaarplaats zodat: a. r geen rekening hoeft te worden gehouden met besturingssysteem limieten (b.v. maximale lun-grootte van 2 TB onder Windows 2003 en IBM DS4700 (v 9.23)). b. Het voor de gebruiker/beheerder van het systeem niet merkbaar is dat het DBD over meerdere fysieke dan wel virtueel gescheiden opslagplaatsen verspreid is. c. Bij uitbreiding van de fysieke opslag geen migratie trajecten nodig zijn voor de al aanwezige data. 61. Garandeert geen Vendor lock-in (proprietary lock-in) zodat: a. Migratie naar andere oplossingen zonder tussenkomst van oude leverancier mogelijk is. b. Zelf de controle hashing kan worden bepaald volgens open standaarden (zie ook punt 31). 62. Is een schaalbare oplossing die modulair uitbreidbaar is op het niveau van hardware. 63. Is een schaalbare oplossing die modulair uitbreidbaar is op het niveau van software. 64. Laat functioneel onderhoud (reorganisatie, bestandmigratie etc..) toe op het DBD zonder onderbreking. 65. Laat technisch onderhoud (software updates, herstel en upgrades) toe op het DBD zonder grote onderbreking (langer dan twee uur). T T T 21

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Functionaliteit e-depot

Functionaliteit e-depot Functionaliteit e-depot Gevraagde demonstraties en toelichting van de functionaliteiten van de aangeboden e-depot voorzieningen. Inhoud Inleiding... 2 Generieke onderwerpen... 3 Opname van archiefobjecten...

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem Aanbesteding Raadsinformatiesysteem 2017 Raadsinformatiesysteem Amsterdam 1 september 2017 moet één oplossing aanbesteed, geïmplementeerd en in gebruik zijn genomen ter ondersteuning van de openbare vergaderingen

Nadere informatie

Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot

Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot Filip Boudrez Expertisecentrum DAVID vzw Antwerpen, 2006 0. INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Opname en verwerking... 2 2.1 Controles... 2 2.2 Transformatie van

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam HNW010 en Alfresco Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam stafafdeling inspectie Stadsarchief Rotterdam oktober 2012 HNW010 doc.loods 965177 1/8 Inleiding

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/187 ADVIES NR 13/77 VAN 3 SEPTEMBER 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE

Nadere informatie

OPENBAAR EXEMPLAAR, NAMEN ZIJN VERWIJDERD

OPENBAAR EXEMPLAAR, NAMEN ZIJN VERWIJDERD OVERDRACHT VAN DIGITALE INFORMATIE DOOR DE ARCHIEFVORMER: HET SUBMISSION INFORMATION PACKAGE (SIP) Deelproject 8 Preserveringsbeleid OPENBAAR EXEMPLAAR, NAMEN ZIJN VERWIJDERD Datum Wijziging versie 18

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Checklist calamiteiten

Checklist calamiteiten Checklist calamiteiten Op grond van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht dienen gevolmachtigde assurantiebedrijven te beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan moet erin voorzien

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

3. Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan openbaarheid en vertrouwelijkheid vanuit de Wbp en Wob?

3. Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan openbaarheid en vertrouwelijkheid vanuit de Wbp en Wob? Generieke onderwerpen Vragen antwoord Onderstaande gevraagde functionaliteiten zijn van toepassing op alle onderdelen van de e-depot voorzieningen. 1. Voor welke onderdelen / functionaliteiten vindt logging

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit

Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit Inhoudsopgave Inleiding 3 Generieke onderwerpen -1 4 Generieke onderwerpen 2 5 Opname van archiefobjecten 6 Opslag van archiefobjecten

Nadere informatie

6. Wordt binnen het e-depot gebruik gemaakt van encryptie? Nee

6. Wordt binnen het e-depot gebruik gemaakt van encryptie? Nee Generieke onderwerpen 1. Voor welke onderdelen/functionaliteiten vindt logging plaats? Voor opschoning, vernietigen, overbrenging en ingest. De laatste twee maken onderdeel uit van de informatiepakketjes,

Nadere informatie

De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en DWR Archief

De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en DWR Archief Erfgoedinspectie Pagina 2 van 18 Inhoud Inhoud Inleiding... 4 1 Algemeen beeld... 5 2 Het in bewaring geven van digitaal archief bij het e-depot... 7 3 Het e-depot van het Nationaal Archief als voorziening...

Nadere informatie

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding E-depot Achterhoek Algemene inleiding 1 Deelnemende partijen 2 Algemene inleiding op het project E-depot voor de Achterhoek De ontwikkelingen op het gebied van digitaal werken binnen de overheid gaan zeer

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer)

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) Overwegende: De Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface Met de implementatie ervaring van de vele Microsoft UC projecten die Communicativ heeft uitgevoerd binnen de groot zakelijke markt zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden om gelijkwaardige functionaliteit

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Project Diva De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Ad Overgaag, projectleider provincie Utrecht Marko van Schaijk, euroscript delt 1 Oude situatie Veranderende taken Krimpende

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr.

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr. Project Document Management Naar full digital en de veranderaanpak 10 februari 2015 Henk de Lauré. Organisatie IDM IDM Totaal 10,4 Fte 1 Coördinator 1 FAB 8,4 Medewerkers Wat vooraf ging.. 2003: 2004:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/350 ADVIES NR 12/120 VAN 4 DECEMBER 2012 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/145 ADVIES NR 10/29 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

DUURZAAM. Digitaal Archief

DUURZAAM. Digitaal Archief DUURZAAM Digitaal Archief Introductie Hans Mannaert Organisatie, commercie, financiën Frans Wessels Beheer, certificering Sybolt an der Schoot Techniek, ontwikkeling Agenda Inleiding Architectuur / Continuïteit

Nadere informatie

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Saxion Data Security Beleid Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Mei 2015 Documenteigenschappen Documentrevisies Saxion Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1

Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1 Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1 Versie Datum Wijzigingen 0.1 11-8-2010 Initiële versie Versiebeheer 0.2 20-10-2010

Nadere informatie