Heldere kijk op schoonmaak bij. Prettige feestdagen en een gelukkig In dit nummer. Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heldere kijk op schoonmaak bij. Prettige feestdagen en een gelukkig 2013. In dit nummer. Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64"

Transcriptie

1 Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64 HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Bert Nannen (links) en Meindert de Wit Prettige feestdagen en een gelukkig 2013 Heldere kijk op schoonmaak bij In dit nummer 1 Heldere kijk op schoonmaak bij De Wit 2 Leningen voor de eigen woning! 3 Pensioenactualiteiten anno Nieuwe beleidsregels voor ontslagtaak UWV De Wit Schoonmaken is van alle tijden. Meindert de Wit van het gelijknamige schoonmaakbedrijf uit Groningen weet daar alles van. Vijftig jaar geleden begon vader Sjoerd het bedrijf, samen met een compagnon. Hij bracht zijn heldere kijk op het vak al snel over op zijn zoon. In de loop der jaren bouwden ze een trouwe klantenkring op van gerenommeerde bedrijven. 5 Nieuwe websites voor HLB familie: Een HLB-website met meer gezicht 6 Wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen verduidelijkt 6 Komt uw afnemer zelf goederen bij u ophalen? Let op de btw! 7 8 Adresinformatie 8 Nieuwe ontwikkelingen in het ondernemingsrecht Belofte De eerste grote opdrachtgever in de jaren 60 was het Diakonessenhuis in Groningen. Toegegeven, Sjoerd de Wit kwam er binnen met een beetje bluf, toen hij zei dat zijn bedrijf veertig medewerkers telde. In werkelijkheid waren het er op dat moment vier... Dat hij de klus kon klaren, was echter geen grootspraak. Hij maakte zijn belofte waar en zolang het Diakonessenhuis heeft bestaan, bleef De Wit er schoonmaken. 1 Kwaliteit Tevreden klanten typeren nog altijd het schoonmaakbedrijf: institutionele beleggers, woningcorporaties, maar ook organisaties als de Suikerunie en het Groninger Museum. Meindert de Wit: Ons geheim zit in de kwaliteit. Voor veel opdrachtgevers is prijs het selectiecriterium. Zij wisselen elke paar jaar van schoonmaakbedrijf. Onze klanten willen kwaliteit en continuïteit. Handwerk Natuurlijk zijn er ontwikkelingen die het schoonmaakproces versnellen en daarmee de prijs iets verlagen. Neem het telescopisch glaswassysteem Lees verder op pagina 2

2 Vervolg van pagina 1 TuckerPole, dat werkt met osmosewater. Ook De Wit maakt er gebruik van. Je kunt er sneller vierkante meters mee maken, legt hij uit. Wij gebruiken machines waar ze inzetbaar zijn, maar schoonmaken is gewoon veel handwerk. Sopje Dat handwerk gebeurt nog altijd op de traditionele manier. Wonderdoekjes tref je bij De Wit niet aan. Zo n droog doekje werkt wel sneller, maar lang niet zo schoon. Wij gebruiken een sopje, want dat heeft sterk reinigende werking. En het ruikt lekker fris. Ervaring De emmers met sop worden ter hand genomen door ervaren schoonmakers die weten wat van hen verwacht wordt. Bert Nannen kan dat beamen. Bijna vijftig jaar geleden besteedde de voorloper van HLB Nannen de schoonmaak van het accountantskantoor al uit aan Meinderts vader. Ook nu nog wordt het Groninger pand gereinigd door De Wit. Bij ons op kantoor komt al jaren dezelfde dame, weet Bert Nannen. Dat is gewoon heel prettig. Continuïteit Omgekeerd is Meindert de Wit net zo te spreken over de mensen van het accountantskantoor, die hem bijstaan op juridisch en fiscaal gebied en uiteraard de jaarrekening verzorgen. Dat HLB Nannen dit jaar 70 jaar bestaat, laat zien dat ook hij gerust kan zijn als het gaat om continuïteit. R.A. (Rosalinde) Stasse FB Vestiging Emmen Leningen voor de eigen woning! Hoe nu verder in 2013 en 2014? De kogel is door de kerk! Het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II beperkt de renteaftrek op leningen voor de eigen woning voor oude en nieuwe gevallen. Maar de maatregelen uit het Belastingplan 2013, die alleen nieuwe financieringsleningen raken, worden eveneens per 1 januari 2013 doorgezet. Eigen woning rente aan banden De komende jaren kunt u steeds een beetje minder eigenwoningrente in aftrek brengen. Vanaf 2014 wordt het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar afgebouwd naar het tarief van de derde schijf in de inkomstenbelasting. Deze maatregel geldt zowel voor bestaande eigenwoningschulden als voor nieuwe eigenwoningschulden. Belastingplan 2013 Vanaf 1 januari 2013 is het voor belastingplichtigen die een nieuwe lening voor de eigen woning aangaan dan wel hun bestaande lening daarvoor willen verhogen, nog slechts mogelijk om de betaalde rente als aftrekbare kosten aan te merken, indien zij de lening daadwerkelijk en ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen (of lineair aflossen). Annuïtair aflossen betekent dat de belastingplichtige iedere maand een gelijk bedrag betaalt aan de geldverstrekker en dat aan het einde van de looptijd het volledige bedrag van de lening is afgelost. Als de belastingplichtige vanaf 1 januari 2013 een andere leningsvorm wenst (dan annuïtair of lineair), dan kan dat, vergeleken met de huidige situatie, de belastingplichtige honderden euro s per maand schelen. Kan er nu dan nog iets worden geregeld? Welke mogelijkheden zijn er nu nog? Een lening die in 2013 wordt aangegaan met betrekking tot een op 31 december 2012 bestaande koopovereenkomst, hoeft niet annuïtair te worden afgelost. Men dient dan wel uiterlijk op 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst te zijn aangegaan waarbij de levering van de woning plaatsvindt in Dit overgangsrecht geldt ook voor een per 31 december 2012 bestaande aannemingsovereenkomst met betrekking tot de verbouwing van een bestaande woning. Er moet dan wel een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke schriftelijke overeenkomst zijn tot het verrichten van onderhoud aan of verbetering van de woning en het onderhoud of de verbetering in 2013 voltooid is. Restschuld? De overheid komt u tegemoet Verkoopt u uw woning en blijft u met een restschuld zitten, dan is er goed nieuws. De rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 kunt u (maximaal tien jaar) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. Na tien jaar zijn de rente en de kosten niet meer aftrekbaar. Conclusie De voorgestelde maatregelen zijn fundamenteel en hebben grote gevolgen voor alle belastingplichtigen in Nederland. Het is derhalve van belang om na te gaan of in de laatste weken van 2012 nog gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om ook na 2012 de bestaande regelingen te kunnen benutten. 2

3 A.J.L. (Marjolein) van Wijngaarden FB Pensioenactualiteiten Onderstaand volgt een kort overzicht van enkele pensioenactualiteiten uit het belastingplan 2013 en het regeerakkoord. anno 2012 Opbouw Met een inkomen boven t (driemaal modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd. Nadere invulling is nog onbekend. Hoe dit wordt vormgegeven in de situatie dat sprake is van middelloon in plaats van eindloon, is nu nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de pensioenopbouw bij inkomens boven het genoemde bedrag minder wordt. Opbouwpercentage Het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt verlaagd. Pensioen in eigen beheer Het kabinet heeft het advies van de Studiecommissie Belastingstelsel om de pensioenopbouw in eigen beheer af te schaffen (vooralsnog) niet overgenomen. Er komt een mogelijkheid om in situaties van substantiële onderdekking (dekkingsgraad minder dan 75%, veroorzaakt door reële beleggings- en ondernemingsverliezen) de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken te verlagen (het zogenoemde afstempelen). Dit alles onder strikte fiscale voorwaarden: de bewijslast ligt bij u en een en ander dient plaats te vinden op de ingangsdatum van het pensioen. Er is aangekondigd dat er een overgangsmaatregel komt voor op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen. Het voorgaande is een ommekeer, omdat de staatssecretaris tot op heden altijd heeft geweigerd om voor de directeur-grootaandeelhouder een dergelijke fiscale faciliteit te bieden. Let op! Het is de vraag of het in uw specifieke situatie verstandig is om gebruik te maken van de afstempelingsfaciliteit. Het verlengt ook de levensduur van de bv, hetgeen soms niet wenselijk is. Soms is het beter het pensioen uit te keren totdat de pot leeg is. Laat u in elk geval voorlichten door uw adviseur wat voor u de mogelijkheden zijn. Bij het beoordelen van de hiervoor genoemde vraag of afstempeling tot de mogelijkheden behoort, zal de Belastingdienst ook letten op (on)middellijke uitdelingen van winst (dividend) door het eigenbeheerlichaam (uw bv) gedurende 10 jaren voorafgaande aan de pensioeningangsdatum, alsmede op (onvolwaardige) schuldvorderingen van het eigenbeheerlichaam op de directeur-grootaandeelhouder (en met u verbonden lichamen of personen). Dividend en pensioen Een voor de Belastingdienst belangrijke kwestie is dividenduitkering in combinatie met het in eigen beheer houden van pensioenaanspraken. Dividend uitkeren en geld lenen van uw bv in combinatie met in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken is anno 2012 geen vanzelfsprekendheid en al zeker geen sinecure. Bij de vraag of dividend uitgekeerd kan en mag worden, dient altijd de vraag beantwoord te worden of de bv nog in staat is om het pensioen volledig uit te keren. Het resterende vermogen van de bv is van belang. Er moet op grond van fiscale regels voldoende vermogen in de bv achterblijven om het pensioen op korte en lange termijn volledig te kunnen uitbetalen. Als sprake is van een dividenduitkering en er wordt niet voldaan aan de fiscale spelregels dan zal de Belastingdienst de pensioenaanspraken willen belasten tegen 72% (belastingtarief van 52% + revisierente van 20%). Vanzelfsprekend moet alles erop gericht zijn een dergelijke draconische heffing te voorkomen. Tot slot De vraag die u zich kunt stellen is of het in uw situatie nog zinvol is om door te gaan met de opbouw van pensioen in eigen beheer. Wanneer u bedenkt dat het belastingvoordeel in de vennootschapsbelasting maximaal 25% bedraagt (maximumtarief 2012) en u straks 42% of 52% inkomstenbelasting betaalt (tarieven 2012), dan is de vraag of er geen alternatief is. Neem daarvoor contact op met uw adviseur. 3

4 A.J.L. (Marjolein) van Wijngaarden FB Nieuwe beleidsregels voor ontslagtaak UWV Het UWV WERKbedrijf heeft de wettelijke taak ontslagaanvragen te beoordelen. Bij de uitvoering van de ontslagtaak hanteert zij beleidsregels. Per 1 september 2012 zijn deze geactualiseerd en vastgelegd in de Beleidsregels Ontslagtaak UWV Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen. Verstoorde arbeidsrelatie Bij een verstoorde arbeidsrelatie geldt de schuldvraag niet als toetsingscriterium. Het is niet aan het UWV om de schuldvraag bij de beslissing te betrekken, dat wil zeggen dat indien een werkgever van mening is dat de werknemer schuldig is aan de verstoorde arbeidsrelatie, hiertoe altijd een kennelijk onredelijk ontslagprocedure bij de kantonrechter moet worden gevolgd. Langdurige arbeidsongeschiktheid Bij een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid wordt aan de werkgever overgelaten de stukken te selecteren, die relevant zijn om de aanvraag te onderbouwen. Procedurele aspecten Het UWV gaat op termijn de mogelijkheid creëren om de ontslagaanvraag digitaal in te dienen. Ook zal het UWV een nieuw toetsingskader toevoegen, om te beoordelen of een herhaalde aanvraag wel of niet in behandeling genomen wordt. Nagekomen informatie zal niet langer verplicht bij de beoordeling van de ontslagaanvraag betrokken worden. Een te laat ingediende reactie of nagekomen informatie blijft buiten beschouwing, behoudens bijzondere omstandigheden. Afspiegelingsbeginsel In de nieuwe beleidsregels is opgenomen dat indien twee werknemers, met dezelfde, uitwisselbare functie, zijn ingedeeld in dezelfde leeftijdsgroep en op dezelfde datum in dienst zijn getreden, de werkgever een keuze mag maken wie hij voor ontslag voordraagt. Bedrijfsvestiging De nieuwe beleidsregels bevatten criteria om vast te stellen of meerdere rechtspersonen samen één bedrijfsvestiging vormen. Hierdoor kan bijvoorbeeld bij een moeder- en een dochteronderneming feitelijk sprake zijn van één organisatorische eenheid, waarbij de zeggenschap over het personeel is geconcentreerd. Die meerdere rechtspersonen vormen dan één bedrijfsvestiging. Herplaatsing Als er zowel een interne als een externe gegadigde voor een passende functie is, gaat in beginsel de interne kandidaat voor. Geen ontslagvergunning wordt verleend indien de werknemer de herplaatsingsmogelijkheden betwist. De uitspraak van de interne bezwarencommissie is bepalend voor de vraag of de werknemer al dan niet terecht voor ontslag is voorgedragen. Collectief ontslag Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd bij de melding omtrent het collectief ontslag. Dit ziet zowel op de termijn als op de onderbouwing. Ontslag en leeftijd Het UWV verleent geen toestemming als de werkgever een ontslagaanvraag indient omdat de werknemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt en tijdens de procedure blijkt dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met de bedoeling om daarna een nieuw, tijdelijk contract met de werknemer te kunnen aangaan. In een dergelijke situatie wordt namelijk geen ruimte gemaakt voor arbeidsparticipatie van een jongere op de arbeidsmarkt. Deskundigenadvies Om de proceduretijd te verkorten, kan het UWV al na ontvangst van het eerste verweer van de werknemer op de ontslagaanvraag deskundigenadvies inwinnen. Het is dus voor de werkgever zaak de aanvraag direct zo gedetailleerd mogelijk in te dienen. Een ontslagaanvraag is voor de meeste werkgevers geen routineklus. De beleidsregels van het UWV geven u enig houvast hoe u om dient te gaan met ontslagkwesties. Wellicht kunt u bijsturen om aan bepaalde criteria te voldoen. Verder is tijdige aanlevering van informatie van belang. 4

5 Mr. E. (Bert) Nannen Nieuwe websites voor HLB familie: Een HLB-website met meer gezicht Waarschijnlijk heeft u het gemerkt: HLB Nannen heeft een nieuwe website in de lucht. De uitstraling is eigentijds, fris en actueel en doet recht aan wat mensen van een moderne website mogen verwachten. Centraal staan de mensen. Dat geldt voor onze medewerkers die je digitaal kunt ontmoeten, maar natuurlijk ook voor de bezoekers van onze website, legt Bert Nannen uit. Bert Nannen was met een landelijk team van HLBmedewerkers verantwoordelijk voor de nieuwe website. Eigenlijk is er sprake van vier nieuwe websites. HLB Nannen, HLB Van Daal & Partners, HLB Kallen Raeven en HLB Den Hartog behoren allen tot de HLB Nederland familie. Ze hebben allemaal hun eigen website, waarbij de uitstraling, indeling en structuur voor alle partners hetzelfde zijn. Zo benadrukken we dat familiegevoel, het feit dat we het samen doen en ook kunnen terugvallen op een zeer breed netwerk van eigen experts. Voor de bezoeker is het nu nog makkelijker te ontdekken waar de voordelen liggen van het samenwerkingsverband binnen HLB Nederland. HLB Nederland Naast de vier partnersites is er een website voor HLB Nederland. Uiteraard op dezelfde leest geschoeid. Op die website is dan ook weer duidelijk dat we als HLB Nederland behoren tot het wereldwijde netwerk van HLB International. Ook voor mensen die interesse hebben om bij HLB te komen werken, is er volop informatie te vinden. Voor klanten die gebruik maken van online diensten is de website tevens de springplank naar HLB Online. Actueel De site oogt eigentijds. Bert Nannen: Voortbordurend op de huisstijl die we hadden, kom je met moderne inzichten en technieken tot een website die aansprekend is. We houden onze site dankzij de moderne technieken makkelijker up-to-date en kunnen onze bezoekers sneller informeren over de meest actuele zaken. Mensenwerk Door de overzichtelijke navigatie kun je als bezoeker je weg makkelijk vinden. Dat komt omdat we ons bij alles hebben afgevraagd wat bezoekers en klanten van ons zouden willen weten. Als HLB hebben we de oplossingen voor veel vragen die klanten kunnen hebben, de klant staat dan ook centraal bij de diensten die we op de website aanbieden. Bovendien hebben de HLB-medewerkers letterlijk een gezicht op de site. Adviseren is mensenwerk. De kracht van de HLBkantoren zit in het feit dat we dicht bij onze klanten staan. Onze accountants en adviseurs kennen de regio en weten wat er speelt. Ze zijn betrokken en dat vertellen ze ook op een persoonlijke manier. HLB Eindejaarstips 2012: doe er uw voordeel mee! 5

6 Drs. J.A.B. (Bijka) de Wit - Schippers FB Wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen verduidelijkt Exitheffingen zijn belastingen die onder andere worden geheven wanneer een onderneming verplaatst wordt naar het buitenland. Nederland kent zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting een onmiddellijke exitheffing bij emigratie van een onderneming respectieveljk zetelverplaatsing van een vennootschap. Dergelijke exitheffingen zouden bedrijven ervan kunnen weerhouden hun recht op vrijheid van vestiging binnen de EU uit te oefenen. Hof van Justitie Op 29 november 2011 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie hierover een arrest gewezen (National Grid Indus C-317/10). Het hof oordeelde dat een eindheffingsregeling, waarbij meteen moet worden afgerekend over de latente meerwaarden bij verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap naar een andere lidstaat, niet aan het evenredigheidsbeginsel voldoet en daarom strijdig is met EU-recht. Wetsvoorstel Naar aanleiding van dit arrest heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen noodzakelijk geacht. Hierdoor krijgt de vertrekkende belastingplichtige ondernemer de keuze om direct af te rekenen of af te rekenen op het tijdstip dat het voordeel op de vermogensbestanddelen wordt gerealiseerd. Het wetsvoorstel biedt de Invorderingswet de mogelijkheid om niet direct te hoeven afrekenen over (fiscale) reserves en meerwaarden in vermogensbestanddelen die in Nederland in een onderneming of bij het behalen van een resultaat uit een werkzaamheid werden gebruikt en vervolgens worden gebruikt bij voortzetting van de activiteiten in een ander EU/EER-land. Er zijn twee varianten: 1. Er wordt op verzoek uitstel van betaling verleend en er hoeft pas afgerekend te worden op het tijdstip dat het voordeel op de vermogensbestanddelen wordt gerealiseerd. 2. Naast de mogelijkheid tot direct afrekenen en uitstel van betaling wordt ook nog de mogelijkheid geboden om de belastingaanslag in tien jaarlijkse termijnen te betalen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van de aanslag en de volgende termijnen steeds een jaar later. Bij deze mogelijkheid hoeft er jaarlijks geen fiscale balans en resultatenrekening aan de Belastingdienst te worden verstrekt en ook geen overzicht van de vermogensbestanddelen waarvoor het verleende uitstel van betaling moet worden beëindigd. De administratieve verplichtingen zijn dus minder streng dan bij de andere vorm van uitstel van betaling. Wel dienen in beide varianten zekerheden te worden gesteld en zal er invorderingsrente verschuldigd zijn. Het wetsvoorstel is tevens van toepassing op bedrijfsfusies, juridische fusies en juridische splitsingen waarbij vermogensbestanddelen worden overgebracht naar andere lidstaten van de EU/ EER. Verduidelijking wetsvoorstel Recent heeft de staatssecretaris antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel. Hierdoor zijn enkele zaken verduidelijkt. Zo is duidelijk dat de staatssecretaris niet voornemens is de al bestaande, bijzondere emigratieregelingen voor bijvoorbeeld de aanmerkelijkbelanghouder die emigreert, aan te passen. Bij deze regeling is geen invorderingsrente verschuldigd, hoeft geen zekerheid te worden gesteld, wordt rekening gehouden met latere waardedalingen en eindigt het automatisch verkregen uitstel van betaling uiterlijk na tien jaren eventueel gevolgd door kwijtschelding. Dit omdat het Hof van Justitie verschillend heeft geoordeeld voor de belastingheffing over latente meerwaarden bij emigratie van een natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang en bij verplaatsing van een onderneming/zetel van een vennootschap. D.J. (Douwe Jan) Dijkstra Komt uw afnemer zelf goederen bij u ophalen? Let op de btw! Als u het vervoer naar het buitenland niet kunt aantonen, kan de Belastingdienst 21% btw bij u naheffen plus een boete! Afnemer binnen de EU Als u goederen levert aan een ondernemer in een ander EU-land, mag u voor de btw het nultarief toepassen. Voor deze intracommunautaire leveringen (ICL) is vereist dat de afnemer een btw-nummer heeft in een andere EU-lidstaat. Bovendien moet u aantonen dat de goederen zijn verzonden of vervoerd naar die andere lidstaat. Het aantonen van het vervoer is eenvoudig als u een opdracht geeft aan een transportondernemer. U krijgt dan een getekende vrachtbrief (CMR). Het probleem ontstaat als de goederen worden afgehaald door een afnemer. Hierbij moet u ook kunnen aantonen dat de goederen ook daadwerkelijk naar het buitenland zijn vervoerd. De bewijslast rust dus op u, ongeacht welke leveringsvoorwaarden u hanteert. Ook bij een levering ex works of af-magazijn bent u zelf verantwoordelijk voor het nultarief. Als u het vervoer naar het buitenland niet kunt aantonen, kan de Belastingdienst 21% btw bij u naheffen, plus een boete. 6

7 Mr. J.H.M. (Jos) Dröge Vestiging Emmen... steeds meer regelingen inkomensafhankelijk gemaakt worden? Na de verkiezingen is dit nogmaals gebleken.... er weliswaar minder Nederlanders een eigen bedrijf zijn gestart in de eerste drie kwartalen van 2012 (ten opzichte van 2011)? Maar dat dit er toch nog altijd zijn geweest? Van deze starters is 61% man en 39% vrouw. Ten opzichte van vijf jaar geleden (69% versus 31%) is het aandeel vrouw enigszins gegroeid. De populairste branches voor vrouwen waren schoonheidsverzorging / pedicure / manicure, organisatie- & adviesbureau, overige paramedische praktijken, thuiszorg en haarverzorging. Voor mannen waren dit algemene burgerlijke en utitliteitsbouw, ook organisatie & adviesbureau, ontwikkelen / produceren maatwerksoftware, koeriers en reclamebureaus.... de forensentax niet doorgaat? Werknemers kunnen daardoor ook volgend jaar nog t 0,19 per kilometer voor het woon-werkverkeer netto onbelast ontvangen.... volgens het regeerakkoord de verhoging tot 1,6% voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet doorgaat? De vrije ruimte wordt in ,5% van de fiscale loonsom.... de werkgever met ingang van 1 januari 2013 over het privégebruik auto van de zaak premies werknemersverzekeringen moet betalen? De oorzaak is de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip.... uit de evaluatie van de werkkostenregeling blijkt dat de systematiek van de regeling goed in elkaar zit? De regeling wordt niet afgeschaft en is met ingang van 1 januari 2014 verplicht. Toch is maar slechts 10% van de werkgevers overgestapt tijdens de overgangsfase. Er komt overigens geen aparte vrijstelling voor de fiets van de zaak en de bedrijfsfitness.... u tijdig moet starten met de inventarisatie voor de werkkostenregeling? Implementatie kost tijd. Meten is weten en zonder te weten kunt u geen beleidsbeslissingen nemen. Mogelijke oplossing: de afhaalverklaring In één situatie mag u aannemen dat de afnemer de goederen naar een ander EU-land zal vervoeren. Als het gaat om een vaste afnemer kan er met een schriftelijke afhaalverklaring worden gewerkt, tenzij eerdere intracommunautaire leveringen aan deze afnemer tot problemen hebben geleid. In combinatie met de overige administratie (zoals orders en betalingen) over de betreffende leveringen kan aannemelijk worden gemaakt dat de goederen naar het betreffende land zijn vervoerd. Onlangs heeft Hof Den Bosch overigens beslist dat het ontbreken van een afhaalverklaring niet altijd een probleem hoeft te zijn. In die situatie beschikte de leverancier echter over voldoende andere bewijsmiddelen. Vraag blijft hoe de Hoge Raad hierover zou oordelen. Bovendien heeft u vooraf geen zekerheid dat de Belastingdienst op basis van deze bewijsstukken zal instemmen met een toepassing van het btw-nultarief. Afnemer buiten de EU Als goederen de EU verlaten, is er voor de btw geen ICL maar is er sprake van uitvoer. U mag ook het nultarief toepassen als u aan de hand van boeken en bescheiden kunt aantonen dat de goederen de EU verlaten. Douanedocumenten zijn daarbij essentieel. Levert u aan een buitenlandse ondernemer buiten de EU die zelf de goederen bij u afhaalt dan kan de afhaalverklaring formeel niet worden toegepast. Een door de douane afgetekende kopiefactuur geeft wel enige vorm van bewijs. Dit is echter niet meer dan een aanvullend bewijsstuk. Als u de uitvoer niet kunt aantonen, breng dan de Nederlandse btw in rekening. Uw klant kan de door hem betaalde Nederlandse btw terugvragen bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland in Heerlen. 7

8 Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs Vestigingen: Emmen: Waanderweg 16b 7812 HZ Emmen Postbus AA Emmen Tel. (0591) Fax (0591) Groningen: Paterswoldseweg BM Groningen Postbus KE Groningen Tel. (050) Fax (050) Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse J. (Jaap) Meerens AA/CB Vestiging Emmen Nieuwe ontwikkelingen in het ondernemingsrecht Het is u vast niet ontgaan dat op 1 oktober jongstleden de Flex bv is ingevoerd. Maar daarmee is de vernieuwing van het ondernemingsrecht nog niet compleet. Op 1 januari 2013 treedt namelijk de Wet Bestuur en Toezicht in werking die met name van toepassing zal zijn op bv s en nv s. De invoering van deze wet zal evenals de invoering van de Flex bv niet voor iedereen meteen aanleiding zijn om de statuten van de vennootschap aan te passen. Sommige nieuwe regelingen zijn echter van rechtswege van kracht. Dit betekent dat zij meteen van toepassing zijn zonder dat daarvoor een aanpassing nodig is. Tegenstrijdig belang Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de tegenstrijdigbelangregeling zoals we deze nu kennen. Deze regeling komt namelijk vanaf 1 januari 2013 in haar geheel te vervallen! Wat is tegenstrijdig belang? Het criterium hiervoor is dat de bestuurder zich zou kunnen laten leiden door zijn persoonlijk belang (het hoeft dus niet zeker te zijn). Voorbeeld: een persoon gaat in privé een transactie aan met de vennootschap waarvan hij bestuurder is of sluit bijvoorbeeld een lening af met deze vennootschap. Tot op heden geldt dat wanneer er sprake is van tegenstrijdig belang - ook als slechts één bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap - het gehele bestuur onbevoegd is. Vaak is hiervoor in de statuten een escape opgenomen. Onder de nieuwe wet dient een bestuurder waarbij het tegenstrijdig belang speelt zich te onthouden van beraadslaging en besluitvorming, de overige bestuurders blijven bevoegd. Bij een vennootschap met één bestuurder of bij tegenstrijdig belang bij alle bestuurders wordt de raad van commissarissen bevoegd. Als deze er niet is dan wordt de algemene vergadering bevoegd. Van deze regeling kunt u in de statuten afwijken, aanpassing van de statuten is dan wel nodig. Verder wordt in beginsel ook de (huidige) externe werking van een tegenstrijdig belang vervangen door interne werking. Bestuurders kunnen elkaar aanspreken maar richting derden blijft de transactie in stand. Overige wijzigingen - Er komt een variant op de vennootschap met een bestuur en een afzonderlijke raad van commissarissen, namelijk the one-tier board. Dit betreft een vorm waarbij uitvoerende bestuurders (de gewone bestuurders) en niet-uitvoerende bestuurders (toezichthouders) samen het bestuur van de vennootschap vormen. - Het aantal nevenfuncties voor bestuurders en commissarissen van grote bv s, nv s en stichtingen wordt beperkt. Voor sommige stichtingen is hiervoor een uitzondering gemaakt. Van grote rechtspersonen is sprake indien wordt voldaan aan twee van de volgende drie criteria: waarde activa meer dan t 17,5 miljoen, netto-omzet meer dan t 35 miljoen, gemiddeld aantal werknemers 250 of meer. - Grote bv s en nv s dienen er naar te streven dat de zetels van zowel het bestuur als de raad van commissarissen voor ten minste 30% bezet worden door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. - De rechtsverhouding tussen een bestuurder en een beursvennootschap wordt niet langer als een arbeidsovereenkomst aangemerkt. De arbeidsrechtelijke bescherming komt daardoor te vervallen. Dit is tevens van invloed op regels op het gebied van pensioenen, arbeidsongeschiktheid en sociale verzekering. Reeds bestaande arbeidsovereenkomsten tussen bestuurder en beursvennootschap worden gerespecteerd. foto: Aija Lehtonen / Shutterstock.com 8

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. AKTUELE INFORMATIE HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 126 Maart 2014 Knap dat de overname op een familiaire

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie