Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)"

Transcriptie

1 Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: De heer P.R. de Jong Adviseur: Mevrouw Nicolaï Datum: 21 november 2014

2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. De scores op de competenties zijn bepaald door alle onderdelen uit het onderzoek samen te nemen. Afhankelijk van het onderzoek kan dit bestaan uit tests en vragenlijsten, een criteriumgericht interview en een of meer rollenspelen. De beschrijving van de competenties gaat in op elk onderdeel afzonderlijk en eindigt met een conclusie per competentie. Een competentie kan opgevat worden als het vermogen om resultaat te bereiken in het werk, door daarvoor noodzakelijk gedrag te laten zien. Het bezitten van bepaalde competenties kan van veel factoren afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld van bepaalde persoonseigenschappen, maar ook van vakkennis of andere voor de competentie relevante factoren. In dit rapport wordt weinig aandacht besteed aan bijvoorbeeld concrete vakkennis, maar ligt de nadruk op persoonseigenschappen en gedrag dat iemand heeft laten zien in de praktijk. Dit ligt aan de basis van toekomstig (werk)gedrag. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin bepaalde competenties aanwezig zijn of kunnen worden ontwikkeld. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

3 Sociale wenselijkheid Zwak Sterk Sociale wenselijkheid Sociaal wenselijk antwoorden betekent dat iemand steeds kiest voor antwoorden die in de maatschappij als gewenst worden beschouwd en die sociaal aantrekkelijk zijn. De heer De Jong geeft in de persoonlijkheidsvragenlijst globaal gezien niet bijzonder veel sociaal wenselijke antwoorden. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

4 Algemeen werk- en denkniveau Ver Ver benedengemiddeld bovengemiddeld Algemene cognitieve capaciteiten Verbale capaciteiten - Analogieën (H) - Diagrammen (H) - Woordenschat (H) Cijfermatige capaciteiten - Cijferreeksen (H) - Sommen (H) Figurale capaciteiten - Figuurreeksen (H) - Kubussen (H) Algemene cognitieve capaciteiten De heer De Jong heeft diverse cognitieve tests gemaakt en die geven samen een beeld van zijn algemeen werk- en denkniveau. Dit beeld is ontstaan door zijn scores te vergelijken met die van een normgroep van personen die eerder op hetzelfde niveau zijn getest. In vergelijking hiermee zijn zijn capaciteiten bovengemiddeld. Dit betekent dat hij zich gemakkelijk nieuwe kennis eigen kan maken en zijn kennis op nieuwe terreinen zal weten toe te passen. Verbale capaciteiten Het verbaal-analytisch vermogen van de heer De Jong is bovengemiddeld ontwikkeld. Hij heeft een gemiddelde vaardigheid in het leggen van relaties tussen begrippen. Deze vaardigheid is van belang bij het onderkennen van samenhangen en het zien van grote lijnen. Redeneren van het algemene naar het specifieke kost hem doorgaans weinig moeite. Daardoor zal hij meestal goed in staat zijn om theorie naar praktijk te vertalen of richtlijnen te interpreteren en toe te passen. Hij beschikt over een ruime woordenschat, wat bijdraagt aan een goede taalvaardigheid. Cijfermatige capaciteiten De cijfermatige capaciteiten van de heer De Jong zijn gemiddeld. Zijn vermogen om wetmatigheden en trends te ontdekken in cijfermateriaal is bovengemiddeld ontwikkeld. Dit vermogen houdt verband met het abstractieniveau dat iemand aankan in de analyse en verwerking van cijfermatige gegevens. Uit de testresultaten komt een benedengemiddelde rekenvaardigheid naar voren; dat wil zeggen dat hij minder goed in staat is oplossingen voor rekenkundige vraagstukken te bedenken, formules toe te passen, en vlot en nauwkeurig te rekenen. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

5 Figurale capaciteiten De heer De Jong beschikt over gemiddelde figurale capaciteiten. Hij is in gemiddelde mate in staat om logisch te redeneren met figuren en abstracte patronen. Dit is onder andere van belang bij het ontdekken van verbanden en trends in figuren of schema's. Hij is in gemiddelde mate in staat zich ruimtelijke figuren voor te stellen en deze in gedachten te manipuleren. Dat wil zeggen dat hij een gemiddeld vermogen heeft driedimensionaal te denken. Dit vermogen is onder andere van belang bij het kunnen interpreteren van tekeningen. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

6 Prestatiemotivatie Sterk Iemand met een hoge prestatiemotivatie stelt zich in het werk actief op en kiest de aanpak die het snelst tot het beste resultaat leidt. Van zo iemand kunnen collega's op aan en hij of zij draagt op een positieve manier bij aan het resultaat. Uit het persoonlijkheidsonderzoek kan worden opgemaakt dat de prestatiemotivatie van de heer De Jong sterk aanwezig is. Hij zet zich sterk in om uitzonderlijke prestaties te leveren. Omdat hij het belang van presteren inziet, zal hij zich regelmatig uitdagende doelen stellen en er daarbij hard voor werken om deze snel en volgens de gestelde eisen te behalen. Verder is hij een betrouwbare collega, die zijn werkzaamheden in teamverband naar verwachting uitvoert en tijdig afrondt. Hij vindt het belangrijk om afspraken na te komen en neemt zijn aandeel in moeilijke of vervelende taken. Plannen en organiseren Sterk De competentie plannen en organiseren heeft betrekking op het vermogen om je werk goed te plannen en het ook volgens die planning te organiseren en uit te (laten) voeren. Hiervoor is naast een gestructureerde werkwijze, een zekere zorgvuldigheid en oog voor detail nodig. De heer De Jong beschikt in ruime mate over de noodzakelijke persoonlijkheidskenmerken voor deze competentie, zo blijkt uit het onderzoek. Dit betekent dat van hem een sterk gestructureerde aanpak verwacht kan worden. Hij is goed in staat om een gedetailleerde planning te maken en zich hieraan te houden. Verder zal hij zorgvuldig en netjes zijn in het afwerken van zijn taken. Verwacht wordt dat hij niet snel fouten zal maken bij opdrachten die nauwkeurig en precies moeten worden uitgevoerd. Initiatief Sterk De competentie initiatief staat niet alleen voor het in actie komen als er in de omgeving iets voorvalt, maar ook voor het uit zichzelf signaleren van knelpunten en kansen en daarop actief reageren. Een initiatiefrijk persoon komt met vindingrijke oplossingen en weet anderen mee te krijgen in zijn of haar plannen en ideeën. Uit het persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat het initiatief van de heer De Jong sterk te noemen is. Hij heeft er geen moeite mee om doortastend op te treden; hij komt snel tot een beslissing en kijkt positief tegen zaken aan. Daarnaast kan hij uitstekend improviseren en creatieve oplossingen voor problemen bedenken. Ook zal het hem goed lukken om anderen voor zijn ideeën en plannen te winnen. Probleemoriëntatie Sterk De competentie probleemoriëntatie heeft betrekking op 'alle kanten van een probleem willen onderzoeken', 'doorvragen als je nieuwe informatie hoort' en 'op zoek blijven naar aanvullende Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

7 informatie'. Iemand bij wie deze competentie sterk ontwikkeld is, kun je herkennen aan het feit dat zijn of haar belangstelling snel gewekt is. Voor zo iemand is een zekere mate van zorgvuldigheid wel belangrijk om zaken grondig te onderzoeken en inconsistenties in informatie op te merken. Het persoonlijkheidsprofiel van de heer De Jong beantwoordt prima aan dit beeld. Langdurig en diepgaand nadenken over een onderwerp is iets dat hij graag en veel doet. Hij zal niet snel genoegen nemen met informatie die al voorhanden is, maar doorspitten en doorvragen om meer te weten te komen over achtergronden en verbanden. Verder gaat hij zorgvuldig en grondig te werk. Regelmatig controleert hij of informatie wel juist en compleet is. Ook heeft hij voldoende oog voor details. Inlevingsvermogen Sterk De competentie inlevingsvermogen geeft uitdrukking aan iemands bereidheid om erachter te komen wat er in anderen omgaat en de vaardigheid om daar met respect op te reageren. Iemand met inlevingsvermogen is belangstellend en vriendelijk. De heer De Jong beschikt over een sterk inlevingsvermogen, zo blijkt uit het persoonlijkheidsonderzoek. Hij kan zich goed inleven in de gedachten en gevoelens van een ander. Anderen zal hij met respect benaderen en veel ruimte geven om hun verhaal te doen. Ook zal hij veel begrip tonen, zelfs wanneer het standpunt van de ander afwijkt van de zijne. Verder geeft hij blijk van een brede en zeer diepgaande belangstelling voor personen en zaken. Hij is niet snel tevreden met informatie op grote lijnen en zal op zoek gaan naar meer gegevens. Klantgerichtheid Sterk De competentie klantgerichtheid vereist een aantal persoonlijkheidskenmerken. Iemand die succesvol wil zijn in de dienstverlening aan klanten moet onder meer begrijpen wat handig of gepast gedrag is en hiernaar handelen. Ook is het belangrijk dat zo iemand op de hoogte is van wat er bij een klant speelt, hierop goed kan doorvragen en inventief is in het bedenken van oplossingen. De resultaten uit het persoonlijkheidsonderzoek laten zien dat de heer De Jong in sterke mate over de genoemde kenmerken beschikt. Meestal lukt het hem om goed voor de dag te komen; hij voelt een situatie snel aan en kan inschatten wanneer of hoe hij iets het beste kan zeggen. Hij is heel geïnteresseerd in wat er bij een klant precies speelt; hij zal informeren hoe het gaat en goed doorvragen naar achtergronden. Verder weet hij goed bij een klant kansen te creëren, voorstellen te doen of met oplossingen te komen die niet direct voor de hand liggen. Overtuigingskracht Sterk De competentie overtuigingskracht heeft betrekking op het beïnvloeden van de mening van anderen en het verkrijgen van instemming voor voorstellen, plannen en ideeën. Uit het persoonlijkheidsonderzoek komt de heer De Jong naar voren als iemand die over veel Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

8 overtuigingskracht beschikt. Hij kan goed een standpunt innemen, komt vlot met argumenten en blijft rustig wanneer zijn opvattingen ter discussie worden gesteld. Verder is hij heel zeker van zichzelf. Hij zal weinig twijfelen en heeft doorgaans geen advies of bevestiging van anderen nodig, waardoor hij zeer zelfverzekerd zal overkomen. Naar verwachting weet hij in te schatten wat hij het best kan zeggen of doen om een goede indruk te maken op anderen. Omgevingsbewustzijn 1 2 Gemiddeld 4 Iemand met een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn beweegt zich soepel in zijn of haar werkomgeving en is handig in het leggen van contacten, ook met mensen op sleutelposities. Zo iemand gedraagt zich naar de geschreven en ongeschreven regels die daar gelden doordat hij of zij zich correct en constructief opstelt. De resultaten uit het persoonlijkheidsonderzoek wijzen uit dat de heer De Jong aan dit beeld beantwoordt. Hij kan zich op de juiste manier presenteren in sociale situaties; hij voelt een situatie snel aan en reageert gepast. Ook weet hij in te schatten hoe hij op anderen overkomt. Doorgaans is hij attent naar anderen; afspraken komt hij na en hij houdt zich aan zijn woord. Relatiebeheer Sterk Iemand die goed is in relatiebeheer heeft bepaalde kenmerken in zijn of haar persoonlijkheidsprofiel. Zo iemand is op de omgeving gericht en voelt zich prettig in uiteenlopende sociale situaties. Hij of zij legt gemakkelijk nieuwe contacten en benut daarbij kansen om via anderen zijn of haar doelen te bereiken. Het profiel van de heer De Jong komt sterk overeen met dit beeld. Hij vindt sociale contacten zeer belangrijk en voelt zich prettig en op zijn gemak in het gezelschap van anderen. Meestal kan hij goed met iedereen opschieten en heeft hij oog voor de waarde van de bijdrage van anderen aan zijn werkzaamheden. Hij werkt zeer doelgericht; hij stelt doelen en doet er alles aan om deze te bereiken. Daarbij zal hij vaak goed gebruik weten te maken van zijn netwerk bij het realiseren van zijn doelen. Ontwikkelen van anderen Sterk Met de competentie ontwikkelen van anderen wordt uitgedrukt in welke mate iemand in staat is anderen te helpen om in hun werk te groeien en hen te begeleiden bij hun professionele ontwikkeling. Hiervoor moet je belangstelling voor anderen hebben en iemand ook kunnen overtuigen. Het persoonlijkheidsonderzoek wijst uit dat de heer De Jong in sterke mate over deze kenmerken beschikt. Uitgebreid nadenken over een onderwerp is iets wat hij graag en veel doet. Ook gaat hij op zoek naar meer informatie over een persoon of een situatie, hij zal naar anderen informeren en vragen hoe het gaat. Hij zal dan ook goed op de hoogte zijn van wat er speelt bij een ander. Hij is goed in staat om het gedrag of mening van een ander te beïnvloeden; hij heeft overwicht en weet Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

9 zaken uitstekend te beargumenteren en te onderbouwen. Verwacht wordt dat hij bij problemen snel zal ingrijpen. Samenwerken 1 2 Gemiddeld 4 Om goed te kunnen samenwerken moet iemand het plezierig en nuttig vinden om samen met anderen aan een resultaat te werken en hierover te overleggen en af te stemmen. De competentie samenwerken vergt dus het een en ander van je contactgerichtheid en van je houding. Het persoonlijkheidsonderzoek wijst uit dat de heer De Jong beschikt over de eigenschappen die belangrijk zijn voor een goede samenwerking. Hij is te typeren als een teamwerker die het gezelschap van collega's sterk waardeert en omgekeerd zullen zijn collega's zijn aanwezigheid plezierig vinden. Hij zal veel rekening houden met anderen. Hij is zich bewust van de bijdrage van anderen en laat zijn waardering daarvoor ook blijken. Gewoonlijk zal hij zijn taken met toewijding uitvoeren en afmaken waaraan hij begonnen is. Hij ziet het belang in van het nakomen van gemaakte afspraken en zal zich daar dan ook doorgaans aan houden. Wanneer hij in teamverband werkt, zal hij zich positief opstellen en een constructieve bijdrage willen leveren. Leiderschap Sterk Voor de competentie leiderschap zijn verschillende persoonlijkheidskenmerken van betekenis. Zo is het belangrijk dat iemand contactgericht is en een plezierige werksfeer weet te scheppen. Verder moet zo iemand vlot besluiten kunnen nemen en tot actie kunnen overgaan. Ten slotte moet zo iemand over overtuigingskracht beschikken. Het persoonlijkheidsprofiel van de heer De Jong beantwoordt sterk aan deze kenmerken. Hij vindt sociale contacten zeer belangrijk; hij werkt graag met anderen samen en houdt met anderen ook veel rekening, wat bijdraagt aan een goede verstandhouding met zijn medewerkers. Verder is hij goed in staat anderen te overtuigen, waardoor het hem vaak zal lukken om bij zijn medewerkers draagvlak voor plannen of opdrachten te creëren. Ook is hij besluitvaardig te noemen; hij vindt het niet moeilijk om te kiezen en durft ook snel tot een besluit te komen. Probleemanalyse 1 2 Gemiddeld 4 Het vermogen om problemen te analyseren wordt bijvoorbeeld aangesproken wanneer een complex probleem moet worden begrepen en ontrafeld. Om grip op het probleem te krijgen moeten de onderdelen van het probleem logisch worden geordend en gestructureerd en moeten hoofd- en bijzaken van elkaar worden onderscheiden. Bovendien moet duidelijk worden hoe zaken met elkaar samenhangen, wat oorzaken zijn en wat mogelijke consequenties. Een zorgvuldige werkwijze is bij het analyseren van de problematiek van belang, omdat anders bepaalde probleemaspecten vergeten of overgeslagen kunnen worden. De heer De Jong is in staat problemen te analyseren. Uit de specifieke redeneeronderdelen van de cognitieve test blijkt dat zijn analytisch vermogen op het onderzochte niveau gemiddeld is. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

10 Verder gaat hij nauwkeurig en precies te werk bij het proberen te doorgronden van problemen. Visie Sterk Op basis van iemands intelligentie kan de best mogelijke voorspelling worden gedaan voor de competentie visie. Het hangt van iemands cognitieve niveau af, of hij of zij in staat is om met een zekere afstand naar feitelijke zaken en concrete gebeurtenissen te kijken, en overzicht te krijgen over complexe samenhangen, effecten en consequenties. Van iemand met een hoog intelligentieniveau mag je verwachten dat hij of zij in staat is zaken in een breed perspectief te plaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat zo iemand ook innovatief is; kan hij of zij toekomstige mogelijkheden en kansen voor zich zien en zelf kansen creëren of nieuwe ideeën naar voren brengen? Iemand met visie zou op basis van zijn of haar inzichten richting moeten kunnen geven aan een afdeling of hele organisatie, een project of onderzoek, een vereniging of politieke partij et cetera. De bovengemiddelde resultaten die de heer De Jong in de cognitieve test heeft behaald en de zeer creatieve wijze waarop hij met kansen en problemen omgaat, leiden tot een sterk positieve voorspelling wat betreft de competentie visie. Expertise Sterk Met de competentie expertise wordt iemands houding bedoeld ten aanzien van vakkennis en algemene kennis. Als deze competentie sterk aanwezig is bij iemand, dan zie je dat die persoon een zeer brede belangstelling heeft en steeds op zoek blijft naar nieuwe kennis. Om daadwerkelijk als expert op te treden is het nodig dat iemand ook de vertaalslag van kennis naar de praktijk kan maken, bijvoorbeeld door het doen van voorstellen of het bedenken van oplossingen. Ten slotte is het belangrijk dat iemand zijn of haar kennis weet uit te dragen en anderen ergens van kan overtuigen. De heer De Jong beschikt in sterke mate over de kenmerken van iemand met expertise, zo blijkt uit het persoonlijkheidsonderzoek. Zijn belangstelling is zeer breed en hij vindt het ook leuk om langer na te denken over een onderwerp of zich ergens goed in te verdiepen. Daarnaast is hij goed in staat een voorstel te doen of met een oplossing te komen, ook als het gaat om het verzinnen van geheel nieuwe dingen of het bedenken van creatieve oplossingen. Verder geeft hij gemakkelijk zijn mening en weet hij middels zijn houding of argumentatie anderen vaak sterk te beïnvloeden. Zelfbeheersing Sterk Voor iemand met een grote mate van zelfbeheersing zijn evenwichtigheid en controle over emoties en gedrag kenmerkend. Zo iemand maakt een kalme indruk, ziet zaken in de juiste proporties en heeft niet snel last van stress. Ook zul je zo iemand niet snel betrappen op ongenuanceerde uitlatingen of heftige reacties als anderen daartoe wel aanleiding geven. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

11 Het geschetste beeld is zeer van toepassing op de heer De Jong, zo blijkt uit het persoonlijkheidsonderzoek. Hij is iemand die kalm blijft, ook bij tijdsdruk of tegenslagen. Doorgaans is hij rustig en ontspannen en reageert hij nuchter op problemen. Ook relativeert hij gemakkelijk en zullen spanningen zijn functioneren weinig beïnvloeden. Verder heeft hij zijn emoties goed onder controle. Bij problemen of tegenslagen zal hij kalm blijven en zijn reactie afstemmen op de situatie. Waarschijnlijk zal hij goed met kritiek kunnen omgaan, omdat hij feiten en emoties weet te scheiden. Zelfvertrouwen Sterk Iemand met veel zelfvertrouwen herken je aan zijn of haar zelfverzekerde optreden. Zo iemand treedt met geloof in zichzelf de wereld tegemoet. Uit het persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat het profiel van de heer De Jong goed overeenkomt met dit beeld. Hij is zeker van zichzelf en zal een positieve houding hebben ten opzichte van zijn eigen prestaties. Doorgaans heeft hij geen advies of bevestiging van anderen nodig. Hij bepaalt zelf wat hij doet en wanneer en weet zaken goed naar eigen hand te zetten. Flexibiliteit Sterk Flexibiliteit blijkt uit de wijze waarop iemand omgaat met veranderingen en onverwachte situaties. Iemand die daar soepel mee omgaat en meebeweegt met wat er om hem of haar heen gebeurt, laat flexibel gedrag zien. Zo iemand zal vaak positief tegen vernieuwingen of veranderingen aankijken en daar met zijn of haar gedrag op in weten te spelen. De heer De Jong komt uit het persoonlijkheidsonderzoek als zeer flexibel naar voren. Hij is niet behoudend; hij heeft een grote voorkeur voor vernieuwing en verandering en zal soepel om weten te gaan met nieuwe, onbekende situaties. Verwacht wordt dat hij in zijn werk geen moeite zal hebben met regelmatig veranderende functie-inhoud of sterk van elkaar verschillende werkzaamheden. Verder heeft hij geen moeite om vlot in actie te komen. Op onverwachte zaken reageert hij vrijwel meteen en met een zekere doortastendheid. Organisatiecommitment 1 2 Gemiddeld 4 Iemand met veel organisatiecommitment handelt in lijn met de organisatiedoelen. Zo iemand brengt zijn of haar eigen gedrag in lijn met wat wenselijk voor de organisatie is en doet moeite om een bijdrage aan de organisatie te leveren. De heer De Jong komt uit het persoonlijkheidsonderzoek naar voren als iemand met organisatiecommitment. Hij zal doorgaans doen wat van hem verwacht wordt en zich voor de volle honderd procent inzetten. Ook zal hij vervelende klusjes niet uit de weg gaan, voor zijn fouten uitkomen en houdt hij zich aan een belofte of afspraak. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

12 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Sterk Iemands verbaal-analytisch vermogen heeft invloed op zijn of haar schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Goede verbale capaciteiten zullen bijdragen aan het kunnen schrijven van een overzichtelijk en begrijpelijk betoog. Daarnaast is het ook van belang dat iemand anderen kan meenemen in zijn of haar verhaal door informatie, ideeën of opvattingen duidelijk en waar nodig met argumenten op papier te zetten. De onderzoeksresultaten laten zien dat de heer De Jong in sterke mate over de genoemde kenmerken beschikt. Zijn verbale capaciteiten komen als bovengemiddeld uit de cognitieve test naar voren. Verwacht wordt dat hij hierdoor goed in staat is een helder en logisch verhaal op schrift te stellen. Hij komt verder naar voren als iemand die goed zijn mening kan geven en anderen kan overtuigen. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Sterk Iemands mondelinge uitdrukkingsvaardigheid wordt voor een groot deel bepaald door zijn of haar verbaal-analytisch vermogen. Daarnaast spelen verschillende persoonseigenschappen een rol. Zo is het belangrijk dat iemand zich aangetrokken voelt tot gezelschap en zich gemakkelijk kan uiten. Ook is het bij het overbrengen van informatie, ideeën of opvattingen van belang dat iemand de aandacht op zich durft te vestigen. De mondelinge uitdrukkingsvaardigheid lijkt een sterk punt van de heer De Jong te zijn. Zijn verbale capaciteiten komen als bovengemiddeld uit de cognitieve test naar voren. Dat maakt het zeer waarschijnlijk dat hij een helder en logisch verhaal kan houden. Hij durft op de voorgrond te treden; hij maakt zeer gemakkelijk met anderen contact, heeft een vlotte babbel en reageert vaak spontaan. Verder is hij in staat zich goed te laten gelden. Hij geeft zijn mening, kan een afwijkend standpunt innemen en zal de discussie zeker niet uit de weg gaan. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

13 Drijfveren Een drijfveer zegt iets over wat iemand wil bereiken. Meestal is er sprake van een behoefte die iemand heeft, waardoor hij of zij wordt gemotiveerd en wordt aangezet tot actie. Dit bepaalt mede het gedrag dat hij of zij laat zien. Daarom is het belangrijk te weten welke aspecten een persoon sterk of juist minder sterk nastreeft. Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van de scores op alle drijfveren. Daarna volgt er een beschrijving van sterkste en zwakste drijfveren. Zwak Sterk Competitie Aanzien Materiële beloning Invloed Carrière Sensatie Waardering Zingeving Leren Samenwerken Perfectie Helpen Sterkste Drijfveren Leren De heer De Jong heeft een sterke behoefte om voortdurend te blijven leren en zijn talenten steeds verder te ontwikkelen. Mensen met een dergelijke drijfveer hebben veel behoefte aan kennis, willen weten hoe iets werkt of waarom iets zo is. Ze ontlenen plezier aan het gevoel van verbazing of bewondering dat zij ervaren wanneer zij nieuwe kennis opdoen. Zij hebben vaak een sterke nieuwsgierigheid en wanneer ze eenmaal veel van een onderwerp of vakgebied weten zullen ze er veel voor doen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Vaak hebben ze een brede algemene belangstelling en worden gedreven door inhoudelijke kwaliteit. Een mogelijke valkuil voor leergierige mensen kan zijn dat zij erg veel tijd steken in het verzamelen van nieuwe kennis waardoor zij minder tijd overhouden voor het verrichten van hun dagelijkse werk. Zingeving Zingeving vormt een sterke drijfveer voor de heer De Jong. Mensen die gedreven worden door Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

14 zingeving willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze hebben de behoefte om iets te betekenen voor de samenleving. Ze laten zich leiden door hun persoonlijke idealen en dragen deze uit. Ze willen zo bijdragen aan een groter geheel en putten daar ook voldoening uit. Ze hechten sterk aan hun persoonlijke normen en waarden. Een valkuil voor mensen die hun idealen nastreven kan zijn dat zij zó sterk overtuigd raken van het gelijk van hun overtuiging dat zij een afwijkende mening van anderen niet accepteren. Zwakste Drijfveren Aanzien Aanzien hebben lijkt de heer De Jong niet zo belangrijk te vinden. Mensen die streven naar aanzien hechten eraan zich in positieve zin te onderscheiden van anderen. Aanzien hebben betekent voor hen dat ze belangrijk gevonden worden. Ze zullen zoveel mogelijk datgene doen waarvan ze verwachten dat dit respect, bewondering of ontzag van anderen zal opleveren. Mensen die aanzien onbelangrijk vinden zijn vaak bescheiden; ze zullen niet snel de aandacht vestigen op wie ze zijn en wat ze kunnen. Daarom is een valkuil voor mensen die weinig belang hechten aan aanzien dat hun prestaties minder zichtbaar zijn voor anderen en ze niet de waardering krijgen die ze verdienen. Wanneer het werk verlangt dat iemand zich profileert, dan kan een lage behoefte om aanzien te verwerven nadelig zijn. Materiële beloning Voor de heer De Jong is materiële beloning geen belangrijke drijfveer. Mensen die gedreven worden door materiële beloning hebben behoefte aan welvaart. Zij zullen streven naar een zo hoog mogelijk inkomen en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Zij hechten veel waarde aan luxe en materieel bezit. Een valkuil voor mensen die materiële zaken minder belangrijk vinden kan zijn dat ze te weinig oog hebben voor financiële zaken. Dit kan nadelig zijn voor henzelf en eventueel ook voor de organisatie. Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

15 Gebruikte normen Capaciteiten H TPI Drijfveren Persoonlijkheid V7.1 HBO Zonder norm Vergelijking met niet-selectiekandidaten Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) - De heer P.R. de Jong - 21 november

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea het Voorbeeld Datum: 3 juni j.lem@meurshrm.nl Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: De heer A.B. Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Van Dongen Datum: 1 december 2011

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: De heer A.B. Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Van Dongen Datum: 1 december 2011 Naam: De heer A.B. Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Van Dongen Datum: 1 december 2011 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. De

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Assessmentrapportage. Naam: De heer S Bekkum Datum: 23 mei 2011

Assessmentrapportage. Naam: De heer S Bekkum Datum: 23 mei 2011 Assessmentrapportage Naam: De heer S Bekkum Datum: 23 mei 2011 Inleiding Bedankt voor je deelname aan de online tests. Om een goede match te kunnen maken met je toekomstige functie willen we je graag zo

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Datum: 5 september 2014

Datum: 5 september 2014 Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage Career Scan Zorg

Persoonlijke rapportage Career Scan Zorg Career Scan Zorg P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.biz gegevens Naam: T. Persoon2 Loopbaanveld: Functie: Zorg en begeleiding administratief mederwerkster Hoogste afgeronde opleiding:

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback Marieke de Vries 1 mei 007 60 feedback 1 Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9 Sterkte

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder In aanloop naar de verkiezingen in 2014 is het goed om duidelijk vast te stellen waaraan (nieuwe) politieke kandidaten voor D66 moeten voldoen. Deze functieprofielen,

Nadere informatie

Rapport SQ-Sales. Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1

Rapport SQ-Sales. Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1 Rapport SQ-Sales Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1 Rapportage SQ-test voor commerciële competenties. Gebruikersnaam: proef Naam: Lydia Beelders Geslacht: Vrouw Geboortejaar: 1988 Opleiding: HBO Testdatum:

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Drijfveren. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 25.11.2014. Email:

Drijfveren. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 25.11.2014. Email: Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 25.11.2014 Email: j.lem@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 25.11.2014 / Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij je leiden

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Online Assessment System. imotiv. Overzichtsrapport. Meneer T.S.T Proefpersoon. imotiv selfassessment Construct 29.03.2012

Online Assessment System. imotiv. Overzichtsrapport. Meneer T.S.T Proefpersoon. imotiv selfassessment Construct 29.03.2012 OASYS Online Assessment System Overzichtsrapport 29.03.2012 OASYS is een product van Cubia en CONSTRUCT bedrijfspsychologie Aangemaakt op 30.03.2012 08:43 Uur OASYS Inzicht in uw motieven en drijfveren

Nadere informatie

Capaciteiten scan. Mw A. Demo. Naam. Datum assessment

Capaciteiten scan. Mw A. Demo. Naam. Datum assessment Capaciteiten scan Naam Datum assessment Mw A. Demo 4-4 - 2014 Gegevens kandidaat Naam E-mail Mw A. Demo ademo@abc.nl Geboortedatum 23-2 - 1986 Organisatie ABC BV Datum assessment 4-4 - 2014 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl Denkvermogen en denkstijl Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag... 4 3. Bijlage: Het lezen van de uitslag... 5 Pagina 2 van 7 1. Inleiding Op 5 april 2016 heeft Ruben Smit een

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Inleiding. Uitleg bij het rapport

Inleiding. Uitleg bij het rapport Alan Johnson Inleiding Wat geeft de doorslag om terug te komen bij een koffiezaak, een vliegmaatschappij of een leverancier? Dat ligt meestal niet alleen aan het product of dienst, maar aan de service,

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by Sales Scan Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014 Inhoud Inleiding 02 Competentiescores bij het salesproces 03 Salesstijlen 04 Salesmotieven 05 Bijlage I Persoonlijkheid 06 Bijlage II Werkstijlen 07 De

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

1 Het sociale ontwikkelingstraject

1 Het sociale ontwikkelingstraject 1 Het sociale ontwikkelingstraject Tijdens de schoolleeftijd valt de nadruk sterk op de cognitieve ontwikkeling. De sociale ontwikkeling is in die periode echter minstens zo belangrijk. Goed leren lezen,

Nadere informatie

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258. Marcq Supervisor Assessment Kandidaat Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 31 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.B1 Rabobank: 1643157

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER

COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER COMPETENTIES BELEIDSMEDEWERKER Betekenis vakjes van links naar rechts vakje 1 onvoldoende: vakje 2 matig: vakje 3 goed: vakje 4 excellent: vertoont concreet beschreven gedrag nauwelijks vertoont concreet

Nadere informatie

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies RAPPORT WPV Van: J. van de Doe Administratienummer: A1237 Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2 Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Intake assessment. Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA. Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010. www.noa-vu.nl

Intake assessment. Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA. Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010. www.noa-vu.nl Intake assessment Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010 Wat doet NOA? Online tests en vragenlijsten Advies en productontwikkeling Training en coaching

Nadere informatie

RAPPORT WPV. T Kandidaat Administratienummer: Datum: 23 Sep 2011. de heer Consultant Consultant

RAPPORT WPV. T Kandidaat Administratienummer: Datum: 23 Sep 2011. de heer Consultant Consultant RAPPORT WPV Van: T Kandidaat Administratienummer: Datum: 2 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Consultant 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Rapportage Assessment Bert Voorbeeld

Rapportage Assessment Bert Voorbeeld Rapportage Assessment Bert Voorbeeld UITGANGSSITUATIE INTELLECTUELE CAPACITEITEN PERSOONLIJKE KWALITEITEN SAMENVATTING EN CONCLUSIE 25 MEI 2009 ADVANCE TRAINING & COACHING trainer/coach Dit rapport bevat

Nadere informatie

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek!

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek! Bram Voorbeeld Over dit Bridge 360 rapport 2 INHOUDSOPGAVE Over dit Bridge 360 rapport...2 Inhoud van het Bridge 360 rapport...3 Over het Bridge 360 profiel...4 Bridge Werkgedrag Profiel-Besturen...6 Bridge

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK De resultaten van dit onderzoek mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de doelstelling zoals door de opdrachtgever geformuleerd. Bovendien zijn de resultaten

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Loopbaanassessment en loopbaanadvies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door onze opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Competentiematch en interviewgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Competentiematch en interviewgids. Sara Berger 17 maart 2010 Talentenanalyse Competentiematch en interviewgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com De Competentie-analyse De Competentie Analyse vertaalt

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Jorge Borges. Competentierapport. Kandidaatcode. Invoerdatum 07 januari 2013. Online Talent Manager. Programmer / Random Answers.

Jorge Borges. Competentierapport. Kandidaatcode. Invoerdatum 07 januari 2013. Online Talent Manager. Programmer / Random Answers. Competentierapport Jorge Borges Kandidaatcode RBBCN Invoerdatum 07 januari 2013 Afdeling Functie Online Talent Manager Programmer / Random Answers Online Talent Manager Jorge Borges / RBBCN Pagina 1 van

Nadere informatie

e-assessment Rapport

e-assessment Rapport www.gitp.nl e-assessment Rapport Opdrachtgever GITP Focus D. Demopersoon Geboortedatum 1 1 1970 onderzoek 13 05 2005 Vraagstelling e-assessment Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Denkkracht: 3 Analytisch vermogen

Ondersteuner ICT. Denkkracht: 3 Analytisch vermogen Denkkracht: 3 Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie