Zorg News Update Zomer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg News Update Zomer 2013"

Transcriptie

1 Zorg News Update Zomer 2013 Marry de Gaay Fortman Weyer VerLoren van Themaat T +31 (0) T +31 (0) In deze News Update vindt u de meest recente publicaties op het gebied van wet- en regelgeving, jurisprudentie en toezicht in de zorg Dit overzicht betreft de periode van 1 juli 2 september 2013 U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website Redactioneel Na het zomerreces sturen wij u met veel genoegen de eerste Zorg News Update toe Het reces betekent niet dat ook de ontwikkelingen in de zorg hebben stil gelegen Er ligt een nieuw Zorgakkoord, de discussie rond de introductie van de Jeugdwet laait verder op, het aanbieden van protonentherapie in Nederland komt steeds dichterbij, en Minister Schippers heeft onomwonden te kennen gegeven geen coulance te bieden richting noodlijdende ziekenhuizen Ook ons zorgteam heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten Voor een overzicht van onze zaken verwijzen wij naar de speciale bijlage bij de Zorg News Update Wij kijken ernaar uit om u ook in het nieuwe 'seizoen' van de ontwikkelingen op de hoogte te houden Weijer VerLoren van Themaat en Marry de Gaay Fortman Wet- en regelgeving Bron Kamerstukken: https://zoekofficielebekendmakingennl/zoeken/parlementaire_documenten (overheidnl) Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk nr E Eerste Kamer Aangenomen op 4 juli 2013 Agenda Eerste Kamer: 1 oktober - Com VWS: voorbereidend onderzoek Zie ook: Tweede Kamer neemt Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg aan KNMG, /

2 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg Voorlopig verslag Kamerstuk nr B Eerste Kamer Bijlagen: Brief Actiz van 5 juli 2013 bij ek-b Brief NVZ van 5 juli 2013 bij ek-b Zie ook: Eerste Kamercommissie kritisch over Kwaliteitsinstituut ActiZ, Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Brief regering; Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Kamerstuk nr 253 Tweede Kamer Bijlagen: Voorlichting Update Doorontwikkelagenda DOT Uitwerking voortgangsreportages Brief regering; Eerste tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven Kamerstuk nr 254 Tweede Kamer Bijlagen: Advies Verkorten doorlooptijden DBC-zorgproducten Achtergronddocument impactanalyse verkorten doorlooptijd DBC-zorgproducten Brief regering; Uitkomstbekostiging in de curatieve zorg Kamerstuk nr 255 Tweede Kamer Bijlage: No cure, no pay? Rijksoverheidnl, Brief regering; Macrobeheersinstrument (mbi) 2014 in relatie tot het advies van de commissie Baarsma Kamerstuk nr 256 Tweede Kamer Brief regering; Onderhandelaarsresultaten beperking uitgavengroei curatieve zorg Kamerstuk nr 257 Tweede Kamer Bijlagen: Onderhandelaarsresultaat medisch specialistische zorg 2014 t/m 2017 Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017 Onderhandelaarsresultaat geestelijke gezondheidszorg Verslag schriftelijk overleg inzake korting kaakchirurgen Kamerstuk nr 258 Tweede Kamer Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

3 Zie ook: Onderhandelingsresultaten Schippers met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, GGZ en huisartsen; Groei zorguitgaven verder teruggeschroefd, extra besparing van circa 1 miljard - Nieuwsbericht Min VWS, Verzekerden zoveel mogelijk ontzien bij forse bezuinigingen zorg ZN, Inkomens specialisten niet onder topinkomensnorm Medisch Contact, Zorgverzekeraars stemmen in met zorgakkoorden ZN, Meerderheid NVZ-leden stemt in met zorgakkoord NVZ, Herziening Zorgstelsel Brief regering; Kabinetsreactie op het CPB Rapport Gezondheid loont, tussen keuze en solidariteit Kamerstuk nr 469 Tweede Kamer Brief regering; Kabinetsreactie op adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) over solidariteit Kamerstuk nr 471 Tweede Kamer Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk nr 10 Tweede Kamer Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) Verslag van een schriftelijk overleg over maatschappelijk debat over grenzen aan de zorg Kamerstuk nr G Eerste Kamer Brief inzake macrobeehersinstrument (mbi) 2014 in relatie tot het advies van de commissie Baarsma Kamerstuk nr H Eerste Kamer Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) Brief inzake toezeggingen T01604 en T Kamerstuk nr J Eerste Kamer Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

4 Topinkomens Brief regering; Uitvoering afspraken regeerakkoord terzake van topinkomensbeleid publieke en semipublieke sector Kamerstuk nr 64 Tweede Kamer Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen Brief regering; Derivatengebruik van instellingen voor langdurige zorg Kamerstuk nr 11 Tweede Kamer Toekomst AWBZ Brief regering; Pgb-tarieven Kamerstuk nr 364 Tweede Kamer Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 16 en 17 mei 2013, over de toekomst van de langdurige zorg Kamerstuk nr 365 Tweede Kamer Brief regering; Geriatrische revalidatiezorg Kamerstuk nr 366 Tweede Kamer Bijlage: Advies afbouw transitiemodel geriatrische revalidatiezorg Brief regering; pgb: alternatief 10-uurscriterium en afbouwtraject verblijfsgeïndiceerden Kamerstuk nr 367 Tweede Kamer Bijlagen: Rapport "Wat betalen budgethouders voor zorg" Casussen niet- professioneel tarief Brief regering; Voortgang Hervorming Langdurige Zorg Kamerstuk nr 368 Tweede Kamer Bijlage: Monitor Investeringen VenV Eénmeting juni 2013 Brief regering; Reactie op de brief van de NZa over de ontwikkeling van de contracteerruimte AWBZ Kamerstuk nr 369 Tweede Kamer Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2013, over Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis Kamerstuk nr 370 Tweede Kamer Zie ook: Kamerbrief Geriatrische Revalidatiezorg: beleid voor 2014 ActiZ, Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

5 Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 Brief regering; Verantwoordelijkheden en informatieafspraken over decentralisatieprojecten in het sociale domein Kamerstuk VII nr 80 Tweede Kamer Brief regering; Gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het sociaal domein Kamerstuk VII nr 81 Tweede Kamer Bijlagen: Samenwerking voor de decentralisatie van AWBZ-taken naar de Wmo Eerste inventarisatie 31 mei 2013 Samenwerking voor de decentralisatie participatie Eindbeeld 31 mei 2013 Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg Derde inventarisatie 31 mei 2013 Geneesmiddelenbeleid Brief regering; Stand van zaken beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Kamerstuk nr 254 Tweede Kamer Bijlagen: Definities geneesmiddelen met een valse voorstelling van identiteit Overzicht van partijen die betrokken zijn bij het tegengaan van vervalsingen van medische producten en deelnemen aan de VWS bijeenkomsten Brief regering; Plan van aanpak geneesmiddelentekorten Kamerstuk nr 255 Tweede Kamer Brief regering; Verslag van de ronde tafel demedicalisering op 22 april Kamerstuk nr 256 Tweede Kamer Bijlagen: Verslag van de ronde tafel demedicalisering Brief aan de genodigden van de ronde tafel demedicalisering op 22 april 2013 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2013, over geneesmiddelenbeleid Kamerstuk nr 257 Tweede Kamer Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen Geleidende brief Kamerstuk nr 1 Tweede Kamer Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) Kamerstuk nr 2 Tweede Kamer Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

6 Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) Kamerstuk nr 3 Tweede Kame Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Financiering Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis in grote financiële problemen verkeert Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis in grote financiële problemen verkeert Bijlage: Bestuurlijke situatie Slotervaartziekenhuis BV Zie ook: Kamerbrief met aanvullende informatie inzake Slotervaartziekenhuis Kamerstuk: Kamerbrief Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met aanvullende informatie inzake Slotervaartziekenhuis Schippers: geen hulp bij bankroet Slotervaart Medisch Contact, Beantwoording Kamervragen over het bericht dat zorginstellingen hun eigen vermogens hebben vergroot naar 9 miljard euro Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat zorginstellingen hun eigen vermogens hebben vergroot naar 9 miljard euro Zie ook: Persbericht: Zorginstellingen verbeteren hun financiële positie Intrakoop, Verspilling in de zorg Aanpak verspilling topprioriteit Schippers en Van Rijn Ruim meldingen verspilling in de zorg Nieuwsbericht Sinds de lancering op 23 mei zijn er ruim meldingen binnengekomen bij het Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg De meeste meldingen betreffen de verspilling van geneesmiddelen en verspilling binnen een zorgverleningstraject Dit schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn vandaag in een brief aan de Tweede Kamer Hierin geven zij een eerste en voorlopige stand van zaken van de meldingen Voor de bewindslieden van VWS is de aanpak van verspilling in de zorg topprioriteit Het belang van het tegengaan van verspilling is volgens Schippers en Van Rijn groot, omdat het de betaalbaarheid van de zorg aantast, evenals de solidariteit waar het zorgstelsel op gebaseerd is Met alle partijen in het zorgveld wordt daarom naar oplossingen gezocht om verspilling in de zorg tegen te gaan Zie ook: Nieuwsbrief Verspilling in de zorg Juli 2013 Circulaire, Kamerbrief over verspilling in de zorg Kamerbrief, Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

7 Beantwoording Kamervragen over fraude in de thuiszorg Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat er opnieuw is gefraudeerd in de thuiszorg Langdurige zorg Beantwoording Kamervragen over het bericht dat thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen worden Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens minister Asscher (SZW) op vragen van de Kamerleden Kooiman en Ulenbelt (beiden SP) over het bericht dat thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen worden Beantwoording Kamervragen over het bericht Verdriet en angst in verzorgingstehuizen Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht Verdriet en angst in verzorgingstehuizen Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Verzekeraars zetten ouderen op straat' Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Krol (50PLUS) over het artikel 'Verzekeraars zetten ouderen op straat' Kamerbrief over interbestuurlijk toezicht bij gemeenten Kamerstuk: Kamerbrief Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over interbestuurlijk toezicht bij gemeenten in het kader van de Wmo (tariefsbijdrage Hattem) Bijlage: Brief aan Stichting Alphatrots over interbestuurlijk toezicht bij gemeenten Kamerbrief over Uitvoeringstoets Overheveling langdurige ggz naar de Zvw Kamerstuk: Kamerbrief Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de Uitvoeringstoets Overheveling langdurige ggz naar de Zvw Beantwoording Kamervragen over het bericht dat patiënten gedwongen worden te verhuizen Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat patiënten gedwongen worden te verhuizen Beantwoording kamervragen over het extramuraliseren van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 en 2 en het inkoopbeleid van zorgkantoren Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Keijzer (CDA) over het extramuraliseren van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 en 2 en het inkoopbeleid van zorgkantoren Bijlage: Notitie naar aanleiding van bezoek leden Tweede Kamer dd 1 juli 2013 Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

8 Kabinet legt kwaliteitseisen zorg vast in nieuw wetsvoorstel Nieuwsbericht De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om het wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen in te trekken en om de daarin beschreven kwaliteitseisen voor de langdurige zorg op te nemen in het nieuwe wetsvoorstel voor de AWBZ Het nieuwe wetsvoorstel wordt aan het einde dit jaar aan de Tweede Kamer gezonden Overig Beantwoording Kamervragen over de bescherming van persoonsgegevens in digitale patiëntendossiers Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van minister Schippers (VWS), mede namens staatssecretaris Teeven (VenJ) op vragen van het Kamerlid Oosenbrug-Blokland (PvdA) over de bescherming van persoonsgegevens in digitale patiëntendossiers Beantwoording Kamervragen over zorgverzekeraar Achmea die een omzetgrens hanteert bij het inkopen van zorg Kamerstuk: Kamervragen Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat zorgverzekeraar Achmea een omzetgrens hanteert bij het inkopen van zorg Rechtspraak Bron: wwwrechtspraaknl ECLI:NL:GHSHE:2013: Zorgkantoor verbreekt contract met thuiszorgaanbieder wegens fraude Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD /01 Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding Spoedeisend belang bij hoger beroep kort geding; zorgkantoor verbreekt contract met thuiszorgaanbieder wegens fraude (niet gemeld gebruik van onderaannemers) ECLI:NL:RBDHA:2013: Kort geding Aanbesteding laboratoriumdiensten Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C KG ZA Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Kort geding Aanbesteding laboratoriumdiensten Voorshands is niet gebleken dat de door de aanbestedende dienst gegeven motivering van het gunningsvoornemen onzorgvuldig is geweest Het had voor eiseres als normaal oplettende en behoorlijk geïnformeerde inschrijver duidelijk moeten zijn dat zij per verrichting op het Inschrijvingsbiljet een prijs, gebaseerd op het geprognosticeerde aantal Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

9 verrichtingen, had moeten invullen Door niet bij iedere verrichting een tarief te vermelden heeft eiseres in strijd met de gestelde eisen gehandeld De aanbestedende dienst hoefde eiseres niet in de gelegenheid te stellen nadere informatie te verstrekken, aangezien het niet of niet volledig invullen van een Inschrijvingsbiljet niet kan worden aangemerkt als een omissie die zich voor eenvoudig herstel leent Voor heraanbesteding bestaat geen aanleiding Dat de aanbestedingsprocedure rommelig is verlopen is hiervoor niet voldoende ECLI:NL:GHAMS:2013: Onderzoeksrapport Meavita Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 OK Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig Uitspraak ondernemingskamer 21 augustus 2013; onderzoeksrapport Meavita ECLI:NL:RBOBR:2013:4678 Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, Complexe, langlopende ICTopdracht met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van (maatwerk-) software Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer / Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste aanleg - meervoudig Op tegenspraak Contradictoir Complexe, langlopende ICT-opdracht met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van (maatwerk-) software Ontbindingsverklaring door de klant niet gerechtvaardigd Verzuim Ingebrekestelling Uitleg overeenkomst ECLI:NL:RBOBR:2013:4346 WOZ, Waardebepaling ziekenhuis Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AWB-12_1120 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig WOZ Waardebepaling ziekenhuis Beroep op werktuigenvrijstelling slaagt ECLI:NL:RBROT:2013: Bestaan zorgovereenkomst/vergoeding declaraties Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/10/ / KG ZA Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Kort geding Bestaan zorgovereenkomst/vergoeding declaraties Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

10 ECLI:NL:GHSHE:2013: Regionale Ambulance Voorziening Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD en HD Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2013:BY7971, Overig Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Verbod aan ziekenhuis om aan een ander dan een Regionale Ambulance Voorziening opdracht te verlenen tot het verzorgen van interklinisch vervoer, omdat vervoer valt onder de werking van de Tijdelijke wet ambulancezorg ECLI:NL:CBB:2013:72 - Tarieven (vrijgevestigde) psychotherapeuten Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AWB 10/914 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste en enige aanleg Ondeugdelijke grondslag vaststelling tarieven (vrijgevestigde) psychotherapeuten Motivering, belangenafweging en zorgvuldigheid Geen toepassing bestuurlijke lus ECLI:NL:RBROT:2013: Zorgverzekeraar betaalt onjuiste facturen aan zorginstelling Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/10/ / HA ZA Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Zorgverzekeraar betaalt onjuiste facturen aan zorginstelling Jegens de zorginstelling wordt succesvol een vordering uit onrechtmatige daad dan wel onverschuldigde betaling ingesteld Daarnaast stelt de zorgverzekeraar een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid in (gebaseerd op de artt2:9 en 6:162 BW), die slaagt ECLI:NL:CBB:2013:73 - Investeringen zorginfrastructuur, nacalculatie, terugwerkende kracht Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AWB 12/1039 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste en enige aanleg Investeringen zorginfrastructuur, nacalculatie, terugwerkende kracht Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

11 ECLI:NL:RBROT:2013: Vordering niet-gecontracteerde zorgaanbieder tegen zorgverzekeraar tot vergoeding declaraties van verzekerden Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C KG ZA Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Kort geding Vordering niet-gecontracteerde zorgaanbieder tegen zorgverzekeraar tot vergoeding declaraties van verzekerden Jeugd-GGZ Sprake van geneeskundige zorg? Detailcontrole/materiële controle ECLI:NL:GHDHA:2013: "bestuurder/directeur" in cao Ziekenhuizen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding Kort geding; "bestuurder/directeur" in cao Ziekenhuizen; beroep door van werkgever op pensioenontslagbepaling in cao in dit geval gerechtvaardigd? ECLI:NL:RBOBR:2013: Omroep Brabant heeft onrechtmatig gehandeld jegens Stichting Addictioncare Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening Omroep Brabant heeft onrechtmatig gehandeld jegens Stichting Addictioncare met de publicatie van onjuiste en door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard Stichting Addictioncare heeft er belang bij dat zo spoedig mogelijk aan dat onrechtmatige handelen een einde komt en dus wordt Omroep Brabant veroordeeld tot verwijdering van de onjuiste publicaties en openbaarmaking van rectificaties ECLI:NL:RBDHA:2013:7944 Belastingrecht, waarde een multidisciplinair ziekenhuis Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AWB-12_8158 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste aanleg - meervoudig Proceskostenveroordeling Verweerder heeft de waarde een multidisciplinair ziekenhuis bij bezwaar vastgesteld op In de beroepsfase stelt eiseres onder andere dat in de door verweerder gehanteerde herbouwwaarde ten onrechte vrijgestelde werktuigen zijn betrokken Verweerder neemt het standpunt in dat bij de Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

12 waardering van het complex gebruik is gemaakt van de herbouwwaarde zoals deze voortvloeit uit de Taxatiewijzer en kengetallen deel 8 ziekenhuizen waarbij reeds rekening is gehouden met de procesgebonden installaties die onder de werktuigenvrijstelling vallen hetgeen eiseres betwist De rechtbank overweegt hieromtrent dat in de Taxatiewijzer voor de onderhavige waardepeildatum niets is opgenomen over de werktuigenvrijstelling en dat de Taxatiewijzer 2012 geen antwoord geeft op de vraag welke werktuigen onder de vrijstelling vallen Eiseres heeft aannemelijk gemaakt dat verweerder bij de bepaling van de kengetallen geen, althans onvoldoende, rekening heeft gehouden met de vrij te stellen werktuigen Eiseres heeft immers zowel in bezwaar als in beroep gedetailleerde lijsten overgelegd met daarop de in het ziekenhuis aanwezige installaties en per installatie de vraag beantwoord of deze onder de vrijstellingsregeling valt Verweerder heeft de stellingen van eiseres hierover niet anders weersproken dan met een verwijzing naar de taxatiewijzer, waarin in zijn algemeenheid met de werktuigenvrijstelling rekening gehouden zou zijn Nu de rechtbank oordeelt dat in de omvang van de herbouwwaarde uit de Taxatiewijzer voor het onderhavige jaar geen rekening is gehouden met de procesgebonden installaties die onder de werktuigenvrijstelling vallen is het beroep gegrond ECLI:NL:GHAMS:2013: Slotervaartziekenhuis Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 OK Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig De Ondernemingskamer heeft: - verzoekers niet ontvankelijk verklaard voor zover het het verzoek tot het houden van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Slotervaartziekenhuis BV en Parkrand BV betreft; - MDI van Waveren en RSA van Waveren niet ontvankelijk verklaard voor zover het het verzoek tot het houden van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van A2 Antwoord Service BV en Meromi Holding BV betreft; - de wettelijk vertegenwoordiger van MMT Koç in de gelegenheid gesteld om een machtiging als bedoeld in artikel 1:349 BW over te leggen onder gelijktijdige toezending aan Meromi Holding BV; - Meromi Holding BV in de gelegenheid gesteld om binnen één week nadien daarop te reageren; - iedere verdere beslissing aangehouden; en - haar beschikking uitvoerbaar bij voorraad verklaard ECLI:NL:GHSHE:2013: Wetsvoorstel voor nieuw art 13 Zvw Hinderpaal-criterium nu nog geldend recht Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD /01 Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding Toewijzing in spoed kort geding van vordering van kliniek voor tweedelijns GGZ, die geen contract heeft met zorgverzekeraar, dat zorgverzekeraar voor naturaverzekerden 75% van het NZa-tarief moet blijven vergoeden; de polis voor 2013 vermeldt een verlaging van 75% (2012) naar 50% Wetsvoorstel voor nieuw art 13 Zvw Hinderpaal-criterium nu nog geldend recht " Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

13 ECLI:NL:GHSHE:2013:2753 Zorgverzekeringswet, geen verplichting zorgverzekeraar om declaraties van een zelfstandig behandelcentrum te voldoen Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding Zorgverzekeringswet; kort geding; geen verplichting zorgverzekeraar om declaraties van een zelfstandig behandelcentrum te voldoen; screening, verzekerde zorg, poortwachterfunctie huisarts, verwijzing ECLI:NL:RBNNE:2013: Reflexwerking wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K L VZ VERZ (E) Rechtsgebieden Arbeidsrecht Bijzondere kenmerken Rekestprocedure Op tegenspraak Ontbinding; arbeidsovereenkomst; lid Raad van Bestuur; reflexwerking wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector ECLI:NL:RBZWB:2013: Vergoeding specialistische geestelijke gezondheidszorg naturapolis Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/02/ / KG ZA Bijzondere kenmerken Kort geding Vergoeding specialistische geestelijke gezondheidszorg naturapolis Hinderpaalcriterium: vormt een vergoeding van 50% een feitelijke hinderpaal ECLI:NL:CBB:2013:5 - De NZa Beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AWB 12/424 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste en enige aanleg NZa heeft de aanvraag van een zorginstelling op grond van de Beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties (CU / CA-415) ten onrechte afgewezen, aangezien het aangemelde experiment zorg betreft waarvoor in de reguliere beleidsregels nog geen prestatiebeschrijving is vastgesteld ECLI:NL:RBOVE:2013: Disfunctionerende clientenraad Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

14 Datum publicatie Zaaknummer C/08/ / KG ZA Bijzondere kenmerken Kort geding Disfunctionerende clientenraad - representativiteit - bestuurlijke verantwoordelijkheid Toezicht Nederlandse Zorgautoriteit Wijzigingen AWBZ beleidsregels per De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de AWBZ-beleidsregels voor 2014 vastgesteld Dit biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de gelegenheid om tijdig te starten met het zorginkooptraject Verzekeraar en ziekenhuis aan zet over apart declareren geneesmiddel Advies over nieuw beleid geneesmiddelen in ziekenhuizen Laat verzekeraars en ziekenhuizen zelf voorstellen doen welke geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg zij apart willen declareren Dat staat in een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de minister Een verzekeraar en een ziekenhuis kunnen samen bij de NZa een voorstel indienen om een geneesmiddel als een add-on te declareren De NZa neemt hier vervolgens een besluit over, nadat zij andere zorgaanbieders en verzekeraars om advies heeft gevraagd NZa stelt prestaties en tarieven basis GGZ vast Zorgaanbieders en verzekeraars kunnen tarieven gebruiken voor zorginkoop 2014 De NZa heeft prestaties en tarieven voor de generalistische basis GGZ (basis GGZ) voor 2014 vastgesteld Mensen die last hebben van een stoornis voor wie behandeling in de specialistische GGZ te zwaar en te duur is, kunnen voortaan terecht in de basis GGZ Met de prestaties die de NZa heeft vastgesteld kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgcontracten voor 2014 sluiten Lagere zorgpremie in 2013 door positieve resultaten verzekeraars NZa publiceert marktscan Zorgverzekeringsmarkt De gemiddelde zorgpremie daalde licht in 2013 Dit komt door de positieve resultaten van zorgverzekeraars, die zij onder andere behalen door een scherpe inkoop van zorg Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast in haar jaarlijkse marktscan van de zorgverzekeringsmarkt Zonder de inspanning van verzekeraars had iedere verzekerde dit jaar 117 euro meer moeten betalen aan de zorg Zie ook: Kamerbrief over NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2013 Rijksoverheidnl, Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

15 Huisartsengroep verwijst patiënten door naar apotheek van voorkeur Huisartsen Prinsenbeek verwijzen ook naar internetapotheken Patiënten van een huisarts moeten vrij kunnen kiezen van welke apotheek zij hun medicijnen willen krijgen Een huisartsenpraktijk met een regionale machtspositie mag zijn patiënten daarin niet beperken, maar moet doorverwijzen naar alle apotheken die verantwoorde medische zorg leveren Een huisarts mag zijn patiënten hierover uiteraard wel op medisch inhoudelijke gronden adviseren De Huisartsenpraktijk Prinsenbeek geeft, na een verplichting van de Nederlandse Zorgautoriteit, nu aan patiënten expliciet de keus waar zij hun medicijnen willen krijgen Autoriteit Consumenten & Markt Nieuwsberichten ACM staat samenwerkingsverband zelfstandige apotheken toe Een samenwerkingsverband van zelfstandige apotheken die geen concurrenten van elkaar zijn, mag gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars Dit zegt de Autoriteit Consument & Markt in haar informele zienswijze aan de Coöperatieve Vereniging PACT UA Breder toepasbaar in de zorg De systematiek van het gehanteerde model voor samenwerking kan ook toepasbaar zijn in andere sectoren van de zorg, aldus bestuursvoorzitter Fonteijn Aan de hand van vuistregels wordt gekeken welke partijen niet met elkaar concurreren en daarom gezamenlijk kunnen optreden richting de zorgverzekeraars Daarvoor wordt een objectieve dataset gebruikt Daar waar twijfel bestaat wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld De zorgverzekeraar heeft een belangrijke stem bij de inschatting van de onderlinge concurrentiedruk tussen partijen Meer toelichting op de mogelijkheden voor samenwerking in de zorg zijn te vinden in de Richtsnoeren voor de zorgsector Meer in deze zaak: Informele Zienswijze beoordeling concurrentie tussen apotheken Zorgaanbieder Vierstroom mag LangeLand Ziekenhuis overnemen De zorgaanbieder Vierstroom mag het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer overnemen De overname is goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Het gaat hier om een overname van een ziekenhuis door een zorgaanbieder op het gebied van onder andere thuiszorg en diverse zorgwoonvormen Vierstroom en LangeLand bieden verschillende typen zorg aan Er is dus geen overlap en ze concurreren niet direct met elkaar Partijen verwijzen wel patiënten en cliënten naar elkaar ACM heeft gekeken of dit de concurrentie zou kunnen beïnvloeden Fusiemeldingen Stichting Dag- en Woonvoorziening Verstandelijk Gehandicapten - Stichting GORS concentratiemelding Parnassia Groep BV - Stichting Reakt concentratiemelding Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

16 Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Curamus concentratiemelding Amarant - NSWAC concentratiemelding Bronovo - MCH concentratiemelding Lievensberg Ziekenhuis - Franciscus Ziekenhuis vergunningsaanvraag Besluiten Ontheffingsbesluit TDH Services BV - Erasmus Holding BV - Leids Universitair Medisch Centrum Oaktree - Top Mondzorg eindmededeling Stichting Laurens - Stichting Thuiszorg Rotterdam concentratiebesluit Cordaan - Beth Shalom concentratiebesluit Alliade - Tjallingahiem concentratiebesluit Nieuws brancheverengingen Nieuw: Vereniging voor Compliance in de Zorg Vereniging voor Compliance in de Zorg, De Vereniging voor Compliance in de Zorg (VCZ) heeft tot doel het bevorderen van compliance in de zorg in de breedste zin De vereniging richt zich daartoe onder meer op naleving van regels, normen en best practices inzake kwaliteit, veiligheid, financiering, organisatie/governance, privacy en mededinging door zorgaanbieders en zorgverzekeraars De vereniging brengt ontwikkelingen in beeld en biedt een platform voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, toezichthouders, belangenorganisaties en adviseurs om kennis en ervaringen op het gebied van compliance uit te wisselen Veilige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg met definitieve gedragscode KNMG, De koepels van zorgverleners publiceren vandaag de definitieve versie van de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) Deze breed gedragen gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

17 Advies Het belang van wederkerigheid sluit aan bij hervormingen Langdurige zorg RVZ, juli jl heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn, een reactie gegeven op het RVZ advies Het belang van wederkerigheid Hierin schrijft hij dat het kabinet de richting van het advies en de opgenomen aanbevelingen deelt Het concept wederkerigheid sluit aan bij de omslag in denken die wordt beoogd met de door het kabinet voorgenomen Hervorming van de Langdurige zorg Het kabinet onderschrijft de conclusie van de RVZ dat het gaat om het organiseren van vertrouwen in wederkerige solidariteit door mensen meer bewust te maken van en verantwoordelijk te maken voor het algemeen belang Veder hoopt en verwacht hij dat er in de toekomst nog veelvuldig debat gevoerd zal gaan worden over de vormgeving van solidariteit nu en in de toekomst Zorginkoopbeleid 2014 dient veranderingen zorg onvoldoende ActiZ, Hoge tariefskortingen en hervormingen die sneller en harder gaan dan de overheid beoogt, blijven uitgangspunten in het AWBZ inkoopbeleid van de zorgverzekeraars Dit beleid is niet goed voor het veranderingsproces in de langdurige zorg, stelt ActiZ na een analyse van het definitieve inkoopbeleid van de verzekeraars Gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg definitief NVZ, De koepels van zorgverleners hebben de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) definitief vastgesteld Deze breed gedragen gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders Wordt de discussie over kosten in de zorg vlot getrokken? RVZ, Op vrijdag 6 september organiseren de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) het symposium Sturen op kosten in de zorg: patiënt, professional, politiek? Centraal staat de vraag of kosten expliciet moeten worden meegenomen in de besluitvorming over de individuele zorgverlening De mogelijkheden worden belicht vanuit patiënt, zorgprofessional, maatschappij en politiek Publicaties Jaarverslagenanalyse zorgsector 2012: Een analyse van de uitgaven en financiële positie van de Nederlandse zorgsector Intrakoop, ; Persbericht: Zorginstellingen verbeteren hun financiële positie Ondanks de bezuinigingsmaatregelen en vooruitlopend op de plannen van de overheid heeft de zorgsector haar financiële positie in 2012 verbeterd De huishoudboekjes zijn over het geheel genomen op orde Dit maakt de sector in financieel opzicht weerbaar WFZ Bulletins Nr 2, juni 2013: interview Marco Varkevisser (Erasmus Universiteit), artikel fusiebeoordelingen door WFZ, highlighs WFZ Jaarverslag 2012 Zowel vanuit de wetenschap als door de politiek worden vraagtekens gezet bij de voortschrijdende schaalvergroting van ziekenhuizen en de toegevoegde waarde van fusies Desalniettemin is er sprake van een fusiegolf Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

18 Zorgvisie magazine, september 2013 In het septembernummer van Zorgvisie magazine wordt de top-100 grootste zorginstellingen van PwC van alle kanten belicht Ook in dit nummer: een interview met Anton Westerlaken, Rob Kievit en Koos Moerland over de voortzetting van het failliete Ruwaard van Putten Verder de focus toezicht met verhalen over onder andere een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders en meer vrouwelijke toezichthouders Artikelen WFZ WFZ is geen saneringsfonds - Zorgvisie weekoverzicht 27, 5 juli 2013 Fusieperikelen - Headline, juni 2013 Medisch Contact Nieuwe klachtwet kent plussen en minnen MC, Nr 31/32-01 augustus 2013 Auteur: Joost Visser Positie kleine ziekenhuizen spannend MC Nieuwsbericht,13 augustus 2013 Auteur: Mathijs Smit Economisch Statistische Berichten Winstuitkering bij ziekenhuiszorg ESB 30 augustus Emke Plomp, Erik Schut Er zijn belangrijke redenen om instellingen voor medisch-specialistische zorg vrij te stellen van het huidige verbod op winstuitkering, zoals het kabinet voorstelt Tijdschrift voor Gezondheidsrecht TvGR 2013/6 - Artikel - Het voorgestelde verbod op verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders TvGR - Plomp, E Mededinging in de Praktijk MP 2013/5 - De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? MP Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

19 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marry de Gaay Fortman Weyer VerLoren van Themaat T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Bijlage: One-pager Zorgteam Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

20 Juni 2013 Health Care Zorgteam Houthoff Buruma heeft een team van juristen met een bijzondere focus op de zorg Door de combinatie van juridi sc he vakkennis en praktische sectorkennis bieden wij instellingen, investeerders en brancheverenigingen wezenlijke toegevoegde waarde Wij denken mee over de grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat Ook schromen wij niet pro-actief oplossingen aan te dragen of ons te mengen in het publieke debat De zorg gaat immer s ook ons aan het hart Recente zaken Acquisities en investeringen - Advisering Gimv bij de acquisitie van een meerderheidsbelang in Oldelft Ultrasound - Advisering Elysee Dental bij de acquisitie van TTL Oosterwijk BV en Oralscan Nederland BV - Advisering NPM Healthcare bij haar participati e in Samenwerkende Tandartsen Nederland - Advisering NPM Healthcare bij haar participati e in het Oogziekenhuis Zonnestraal ACM fusietrajecten - Advisering St Elisabeth ziekenhuis / TweeSteden ziekenhuis bij hun fusie ACM besluit 2 november 2012: vergunning verleend - Advisering Kennemer Gasthuis / Spaarne ziekenhuis bij hun fusie ACM besluit 2 november 2012: vergunning verleend Regulatoir en governance - Kort geding tegen de Staat namens de NVZD inzake de onrechtmatigheid van de Wet normering topinkomens met betrekking tot de maximale regulering van zorginstellingen - Advisering MEE Nederland over de (financiële) afwikkeling van de voorgenomen overheveling van de 'Mee-middelen' gefinancierd onder de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning - Oriënterende advisering aan Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) over de juridische houdbaarheid van het beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten - Advisering van het Le ger des Heils over verschillende governance- en gezondheidsrechtelijke vraagstukken waaronder wijziging governancestructuur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszo rg - Advisering zes jeugdzorginstellingen in de procedure tegen aankondiging van subsidiebeëindiging met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet - Advisering in het kader van diverse fusies en overnames over de toepassing van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet en de Wet marktor dening gezondheidszorg Vastgoed - Advisering Stichting HagaZiekenhuis bij diverse grondtransacties in het kader van r enovatie en nieuwbouw - Advisering Stichting Avenier (gesloten jeugdzorg) over de (financiële) afwikkeling van de verplichte afstoting van onderdelen van haar zorgvastgoed - Advisering Zorgcoöperatie Nederland omtrent de ontvlechting van het zorgvastgoed en de overdracht van het vastgoed aan de verschillende leden - Advisering van diverse zorginstellingen, waaronder het Leger des Heils, omtrent zorgvastgoed en de afschaffing van het bouwregime Deze nieuwsbrief wordt u ter informatie toegestuurd De inhoud geldt niet als juridisch advies Houthoff Buruma is de handelsnaam van Houthoff Buruma Coöperatief UA, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ) De algemene voorwaarden van bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden op wwwhouthoffcom

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge Paar vragen hebt u een huis? bent u getrouwd? onder huwelijkse voorwaarden? /2 Teksten SP kamerlid Leyten laat bestuurders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Alleen de hoofdzaken

Alleen de hoofdzaken Alleen de hoofdzaken Bekostiging in de care (middagprogramma) Klaas Meersma 11 januari 2011 Wat komt aan de orde? Wijziging in de WMG Wijziging in Besluit zorgaanspraken, Zorgindicatiebesluit en de beleidsregels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijn straat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 25 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): OCW i.v.m. agendapunt 2 Activiteit: Procedurevergadering Datum: woensdag 25 Tijd: 10.15-11.30 uur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 402 Wet cliëntenrechten zorg Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS Den Haag, 13 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): RU i.v.m. agendapunt 17 SZW i.v.m. agendapunt 13 V&J i.v.m. agendapunt 17, 29 WR i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

medische gezondheidsrecht

medische gezondheidsrecht & BRANCHETEAM GEzoNdHEidSzoRG Wij hebben onze kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Wij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering Europese aangelegenheden

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering Europese aangelegenheden Den Haag, 22 juni 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 39, 41 BuZa i.v.m. agendapunt 31 EU i.v.m. agendapunt 2 FIN i.v.m.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 284 Vragen van de leden

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wat is de actualiteit van het hinderpaalcriterium van artikel 13 Zvw? 01 augustus 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 juli 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 juli 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 juli 2016 Betreft Beleidskader van de ACM voor de zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 juli 2016 Betreft Beleidskader van de ACM voor de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV. 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof

Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV. 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof ONTWIKKELINGEN TAKEN & BEVOEGDHEDEN NZA 2 Overzicht (relevante) taken NZa Toezicht op basis van Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen?

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? NvGZP Utrecht Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? Janneke van den Berg-Vervest - jurist VvAA consultants in de gezondheidszorg Inleiding:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

LHv-Lobby: WAt valt er nog te Winnen? EINDSPRINT WETSvERNIEUWINGEN

LHv-Lobby: WAt valt er nog te Winnen? EINDSPRINT WETSvERNIEUWINGEN LHV-Lobby 13 T EK S T: CO R I EN L A M B R E G T S E // B EELD: H O L L A N D S E H O O G T E LHv-Lobby: WAt valt er nog te Winnen? EINDSPRINT WETSvERNIEUWINGEN 2015 In den Haag wordt een laatste sprint

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten R.M. (SP) over het faillissement van STN (Ingezonden 8 januari 2010).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten R.M. (SP) over het faillissement van STN (Ingezonden 8 januari 2010). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ 2015-2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Datum 5 februari 2016 Betreft Commissiebrief Eerste Kamer inzake Vragen nav voortgangsrapportage Kwaliteit Loont.

Datum 5 februari 2016 Betreft Commissiebrief Eerste Kamer inzake Vragen nav voortgangsrapportage Kwaliteit Loont. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

U heeft namens Dermatologisch Centrum Wetering (DCW) een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen zorgverzekeraar Menzis U.A.

U heeft namens Dermatologisch Centrum Wetering (DCW) een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen zorgverzekeraar Menzis U.A. Dermatologisch Centrum Wetering T.a.v. mevrouw dr. R. Krijnen Nieuwe Weteringstraat 11 1017 ZX AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 299 Ziekenhuiszorg Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16992 23 juni 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2015, kenmerk 776212-137548-MC,

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 112222-167609 Bij brief van 18 december 2014, die is ingekomen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 19 december 2014, is door de gezamenlijke zorgverzekeraars (bezwaarden) bezwaar

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F en G te D, in deze vertegenwoordigd door E te F Zaak : Geneeskundige zorg, preventieve bodyscan Zaaknummer : 2009.00199

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Herziening Zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening Zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------------- In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties

Nadere informatie

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. 34279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

Welke richting kiest u voor 2015?

Welke richting kiest u voor 2015? 6 TransiTies zorg T EK S T: S A N D ER P E T ER S // B EELD: A A D G O U DA P P EL lhv de dokter mei 2014 DE GROTE WETSWIJZIGINGEN OP EEN RIJ Welke richting kiest u voor 2015? 7 Door vier grote wetsvernieuwingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 februari 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 februari 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Zienswijze vergunningsaanvraag. stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en stichting Kennemer Gasthuis

Zienswijze vergunningsaanvraag. stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en stichting Kennemer Gasthuis Zienswijze vergunningsaanvraag stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en stichting Kennemer Gasthuis Juli 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Melding concentratie 3 1.2 Vergunningaanvraag concentratie

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40557 29 juli 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 33 509 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie