De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement"

Transcriptie

1 De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

2

3 De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197

4

5 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen verantwoordelijk voor het management van uw entiteit. U levert ook een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de verschillende horizontale beleidsdoelstellingen. Een van die doelstellingen is het reguleringsmanagement, de inspanningen die de Vlaamse overheid levert voor administratieve vereenvoudiging en voor de verhoogde kwaliteit van de Vlaamse regelgeving. Ik ben ervan overtuigd dat exacte, toegankelijke informatie over reguleringsmanagement een noodzakelijke voorwaarde is om de doelstellingen op dat vlak te bereiken. Daarom vindt u in dit rapport de uitwerking van de indicatoren voor het reguleringsmanagement. Reguleringsmanagement is een jonge beleidsmaterie. Het ontwikkelen van relevante indicatoren was dan ook geen eenvoudige opdracht. Bovendien bleef internationale inspiratie beperkt. Vlaanderen is binnen Europa immers een van de koplopers bij de systematische toepassing van instrumenten als de administratieve lastenmeting en de impactanalyse. De kengetallen in dit rapport zullen elk kwartaal aangevuld worden, zodat de beleidsdomeinen er gebruik van kunnen maken. Vanzelfsprekend zullen ze in de toekomst verder verfijnd en uitgebreid worden. Ik feliciteer de entiteiten die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de indicatoren. Het is verheugend vast te stellen dat beleidsdomeinen en bevoegde ministers de informatie vandaag al gebruiken in hun communicatie. Ik hoop dat deze publicatie, en vooral de kengetallen voor uw entiteit, u zal helpen bij het realiseren van de administratieve vereenvoudiging en bij de verbetering van de kwaliteit van de regelgeving. Luc Lathouwers Secretaris-generaal Departement Bestuurszaken 3.

6 4.

7 I N H O U D samenvatt ing 7 INLEIDING 9 De ontwikkeling van het reguleringsmanagement in Vlaanderen Inleiding Kenmerken van goede regelgeving Structurele initiatieven Actieplannen Opvolging en evaluatie 18 De uitwerking van de monitor reguleri ngsmanagement Reikwijdte van de monitor Doelstellingen en opbouw van de monitor De selectie van indicatoren 27 D e m o n i to r r e g u l e r i n g s m a n ag e m e n t i n d e pr a k t i j k Geselecteerde indicatoren en resultaten Communicatie en rapportage 41 C o n c l u s i e s e n to e ko m s t i g e s ta p p e n 4 7 BIJLAGEn 1.

8 6.

9 s a m e n v a t t i n g De Vlaamse overheid bouwt sinds enkele jaren het reguleringsmanagement uit. Belangrijke beleidskeuzes hierbij waren het uittekenen van actieplannen, de bepaling van de kenmerken van goede regelgeving, de invoering van de reguleringsimpactanalyse (RIA) en het beheersen van de administratieve lasten via de Compensatieregel. Die methodes en standaarden worden intussen steeds vaker toegepast in landen die kiezen voor een gefundeerde aanpak van administratieve vereenvoudiging en verhoogde regelgevingskwaliteit. Om de resultaten van dit beleid in kaart te brengen en de ontwikkelingen te volgen, werden belangrijke indicatoren geselecteerd. Een set van tien indicatoren geeft informatie over de ontwikkelingen, onder meer op het vlak van projectrealisaties, de vermindering van de administratieve lasten, de kwaliteit van de RIA s en regelgeving, en de goede omzetting van de Europese regels. U vindt een overzicht van de indicatoren op bladzijde 75. Sinds 2005 houdt de Vlaamse overheid die indicatoren bij. Samen geven ze een beeld van de inspanningen in de verschillende beleidsdomeinen. Op dit ogenblik kan alleen de ontwikkeling van de cijfers voor projectrealisaties en voor de vermindering van de administratieve lasten geïnterpreteerd worden. Indicatoren met betrekking tot de goede omzetting van Europese regelgeving en de kwaliteit van de RIA s en regelgeving vragen een breder tijdsperspectief. De gerapporteerde kengetallen zijn een waardevol instrument bij het communiceren van de resultaten aan de burger, het bedrijfsleven, de lokale overheid en socioprofitorganisaties. De cijfers hebben ook een sensibiliserende werking. Daarnaast helpen ze de leidend ambtenaar bij het aansturen van het beleid. 7.

10 8.

11 I N L E I D I N G 9.

12 10.

13 De zorg voor een goede regelgeving staat ondertussen al enkele jaren hoog op de politieke agenda in Vlaanderen. Met de oprichting van de Dienst Wetsmatiging werd het reguleringsmanagement organisatorisch ingebed in de Vlaamse overheid. De verbetering en vereenvoudiging van regelgeving, formulieren en procedures werd aangepakt met een driesporenbeleid: administratieve lastenvermindering, juridisch-technische vereenvoudiging en reguleringsimpactanalyse. E Om dit driesporenbeleid te realiseren, stelde de Vlaamse Regering tot voor kort elk parlementair jaar een actieplan op. Vandaag is het een rollend actieplan waaraan de Ministeries ook in de loop van het jaar nieuwe initiatieven kunnen toevoegen. Die actieplannen zijn een belangrijk werkinstrument. Ze bevatten verschillende projecten, acties en structurele initiatieven om de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren en de omvang ervan te verminderen. E Naarmate het reguleringsmanagement zich verder ontwikkelde, groeide de belangstelling voor de evaluatie van de impact van dit beleid en van performantie van de ontwikkelde instrumenten 1. Bovendien evolueerde het regelgevingsbeleid in Vlaanderen van een meer centraal gestuurd beleid waarbij de Dienst Wetsmatiging projecten opstartte en instrumenten ontwikkelde, naar een meer decentrale verankering binnen de Ministeries. Die laatste ontwikkelen zelf meer initiatieven. Dat maakt een opvolgingssysteem noodzakelijk om die acties en projecten te registreren en beheren. E De Dienst Wetsmatiging investeerde daarom in de ontwikkeling van een monitoringinstrument voor het reguleringsmanagement. Uit een eigen beperkte rondvraag blijkt dat Vlaanderen met dit initiatief mee tot de pioniers van landen of regio s behoort die hun reguleringsmanagement op een gestructureerde manier opvolgen aan de hand van indicatoren. E In deze paper willen we het Vlaamse monitoringsysteem toelichten en de eerste ervaringen ermee bespreken. We geven eerst een schets van de ontwikkeling van het reguleringsmanagement in Vlaanderen en parallel daarmee van de behoefte aan monitoring. Daarna bespreken we het Vlaamse monitoringsysteem en stellen we de boordtabellen en indicatoren voor die daarbij worden gebruikt. Vervolgens geven we aan hoe Vlaanderen het monitoringsysteem in de praktijk heeft geïmplementeerd. Tot slot trekken we enkele conclusies en gaan we in op de plannen voor de verdere uitbouw van het monitoringsysteem. 1 Ook in andere landen die structureel werken aan de verbetering van hun regelgeving, identificeerde de OESO een gelijkaardige behoefte aan evaluatie en aan het meten van de output en de resultaten van het beleid. 11.

14

15 D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t r e g u l e r i n g s m a n a g e m e n t i n V l a a n d e r e n 13.

16 Sinds het regeerakkoord van 8 juli 1999 is administratieve vereenvoudiging en de verbetering van de kwaliteit van de regelgeving een prioriteit voor de Vlaamse Regering. Op 25 juli 2000 werd een algemeen kader voor de vereenvoudiging van wetgeving, regels en procedures goedgekeurd. Daaraan werd verdere uitvoering gegeven met de beslissing van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 om een Dienst Wetsmatiging op te richten. Deze entiteit ondersteunt, coördineert en evalueert sindsdien het beleid van de Vlaamse Regering inzake reguleringsmanagement. Het Vlaamse reguleringsmanagement is gericht op de verbetering van de kwaliteit van wetgeving en op de vereenvoudiging van regelgeving, formulieren, procedures en regels. Het is gebaseerd op drie sporen: de vermindering van administratieve lasten (ALV), de juridisch-technische vereenvoudiging (JTV) en de analyse van de effecten van voorgenomen regelgeving (RIA). De intentie om werk te maken van administratieve vereenvoudiging, vereenvoudiging van regelgeving en verbetering van wetgevingskwaliteit loopt ook als een rode draad door het Vlaams Regeerakkoord Dit is niet toevallig. Uit internationale studies blijkt immers dat de concurrentiekracht en de economische performantie van een land meer en meer bepaald worden door de kwaliteit van het bestuur en van de regelgeving. Maar ook voor burgers, ondernemingen en organisaties zijn goede regels en eenvoudige procedures van groot belang. Transparante en duidelijke regels bieden rechtszekerheid en vertrouwen in de overheid. Daarnaast is er ook de druk van Europa. In het kader van de Lissabon-strategie en het Better Regulation initiatief, moeten de lidstaten werken aan de vermindering van administratieve lasten, in het bijzonder voor KMO s, en aan de verbetering van hun regelgevingskwaliteit. Onderstaande kader (Kader 1) geeft chronologisch de belangrijkste mijlpalen aan in de ontwikkeling van het Vlaamse reguleringsmanagement tot op heden. Kader 1: Mijlpalen reguleringsmanagement Hierna gaan we dieper in op de belangrijkste mijlpalen en initiatieven. 25/07/2000 en 14/09/2001: Vlaamse Regering keurt algemeen kader voor de vereenvoudiging van wetgeving, regels en procedures goed en richt Dienst Wetsmatiging op. Juni 2002: Start eerste actieplan volgens een methodiek die de Dienst Wetsmatiging jaarlijks herhaalt. 7/11/2003: Vlaamse Regering keurt de 8 kenmerken van goede regelgeving goed. 1/1/2005: De Vlaamse Regering voert de Compensatieregel voor administratieve lasten in. 1/1/2005: De Vlaamse Regering voert de Reguleringsimpactanalyse (RIA) in. 20/1/2006: De Vlaamse Regering keurt de oprichting van cellen wetskwaliteit goed. 05/05/2006: De Vlaamse Regering keurt de uitbouw van een formulierenwebsite goed Regeerakkoord 2004: Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen (De ontplooiing van Vlamingen en Vlaanderen duurzaam bevorderen, een zorgzame, lerende samenleving, goed en doelmatig bestuur), de Vlaamse Regering

17 2.1 Kenmerken van goede regelgeving De doelstelling van het reguleringsmanagement is de kwaliteit van de regelgeving bevorderen. De Vlaamse Regering heeft die doelstelling nader omschreven met de goedkeuring op 7 november 2003 van de 8 kenmerken van goede regelgeving (zie Kader 2). Deze kenmerken vormen de standaard voor kwaliteitsvolle regelgeving. Kader 2: 8 kenmerken van goede regelgeving 1. Noodzakelijk en doeltreffend: Goede regelgeving is regelgeving waarvan is aangetoond dat overheidstussenkomst noodzakelijk en doeltreffend is voor het bereiken van het beoogde doel, en dat regelgeving daarvoor het beste instrument is. 2. Doelmatig en afgewogen: Goede regelgeving creëert maatschappelijke welvaart en welzijn. Het realiseert het beoogde doel tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, en minimaliseert ongewenste neveneffecten. 3. Uitvoerbaar en handhaafbaar: Goede regelgeving houdt waarborgen in dat er in de praktijk gevolg aan wordt gegeven. Zij moet uitvoerbaar en afdwingbaar zijn. 4. Rechtmatig: Goede regelgeving respecteert de eisen en grenzen die het recht aan de wetgeving stelt, en komt tegemoet aan democratische bekommernissen. 5. Samenhangend: Goede regelgeving is samenhangend. Zij vertoont op zich of geplaatst naast andere regelgeving geen overlappingen en tegenstrijdigheden en maakt deel uit van een coherent geheel. 6. Eenvoudig, duidelijk en toegankelijk: Goede regelgeving is goed begrijpbaar, concreet en vlot toegankelijk voor iedereen voor wie zij van belang kan zijn. 7. Onderbouwd en overlegd: Goede regelgeving is zorgvuldig voorbereid. Zij is gebaseerd op alle nuttige wetenschappelijke en empirische informatie die redelijkerwijze beschikbaar is. Over de doelstellingen, alternatieven, inhoud en effecten ervan is ruim ambtelijk, maatschappelijk en politiek overlegd. 8. Blijvend relevant en actueel: Goede regelgeving verzekert dat de beoogde doelen blijvend doelmatig en doeltreffend worden bereikt. 2.2 Structurele initiatieven Het Vlaamse reguleringsmanagement wordt gekenmerkt door een systematische aanpak. Die staat er borg voor dat zowel bestaande als nieuwe regelgeving geleidelijk aan beantwoorden aan de kwaliteitsstandaarden van goede regelgeving. Die systematische aanpak krijgt vorm via zogenaamde structurele initiatieven: instrumenten die het regelgevingsproces zelf aanpakken en die ertoe moeten bijdragen dat het beleidsproces van begin tot einde aan kwaliteitsnormen voldoet. Zij vormen de ruggengraat van het reguleringsmanagement. We lichten hierna de belangrijkste structurele initiatieven toe. E Meetinstrument administratieve lasten Het meetinstrument voor administratieve lasten wordt in Vlaanderen sinds 2003 gebruikt om de administratieve lasten die verbonden zijn aan de wet- en regelgeving te meten. Dat gebeurt via een methodiek die afgestemd is op het Nederlandse Standaardkostenmodel (SKM). Voor de ontwikkeling van het Vlaamse meetinstrument werd die methodiek aangepast om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de 15.

18 Vlaamse bevoegdheden. In het bijzonder werd het meetinstrument in Vlaanderen afgestemd op het meten van administratieve lasten voor burgers en organisaties, naast de gangbare aanpak voor bedrijven. Elk meetonderzoek start met het doorlezen van de wet- en regelgeving om na te gaan of er sprake is van informatieverplichtingen. Vervolgens worden de benodigde gegevens verzameld om de kosten van de naleving van die wettelijke informatieverplichtingen voor de betrokken actoren in te schatten. De omvang van de administratieve lasten wordt dan uitgedrukt in euro. Momenteel wordt het SKM in steeds meer Europese landen gebruikt om administratieve lasten in kaart te brengen en in euro uit te drukken. Toch zijn er verschillen met het Vlaamse meetinstrument. Het belangrijkste verschil ligt in het gebruik van het instrument: het SKM wordt in andere landen hoofdzakelijk ingezet om regelgeving van volledige beleidsdomeinen in kaart te brengen. De Vlaamse overheid daarentegen heeft ervoor geopteerd om administratieve lasten te meten in het kader van vereenvoudigingsprojecten en van de Compensatieregel voor administratieve lasten. De recente invulling door de Europese Commissie van het SKM komt evenwel overeen met de wijze waarop het meetinstrument ook in Vlaanderen wordt ingezet. E Compensatieregel voor administratieve lasten De initiatieven van de Vlaamse Regering richtten zich tot 2004 voornamelijk op het verminderen van administratieve lasten van bestaande regelgeving. Resultaten die daarmee werden geboekt, dreigden echter tenietgedaan te worden door administratieve lasten van nieuwe regelgeving. Daarom voerde zij de Compensatieregel voor administratieve lasten in. De regel bepaalt dat elke verhoging van administratieve lasten als gevolg van een regeringsbeslissing (decreet, besluit, ), gepaard moet gaan met een minstens even grote daling van bestaande administratieve lasten. De toepassing ervan is verplicht voor alle regelgeving die een regulerend effect heeft op het bedrijfsleven, de burger of non-profit organisaties. Daaronder vallen alle voorontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit, behalve regelgeving zonder inhoudelijke impact en individuele beslissingen en besluiten van de Vlaamse ministers. De Compensatieregel verhelpt het dweilen met de kraan open. Het creëert een stilstand op vlak van bijkomende administratieve lasten door invoering van het principe van compensatie. De Compensatiebalans is het centrale werkinstrument voor de toepassing van de Compensatieregel: administratieve lastenverlaging wordt afgewogen tegenover administratieve lastenverhoging, het saldo moet nul of negatief zijn. Cijfers voor die balans worden aangeleverd door de Vlaamse administraties. Per kwartaal worden de cijfers en resultaten gecommuniceerd. E Reguleringsimpactanalyse (RIA) De Vlaamse Regering besliste vanaf 1 januari 2005 een systeem van reguleringsimpactanalyse of RIA in te voeren. RIA bestaat in veel andere landen en op Europees niveau 3. Het gaat om een gestructureerde analyse van de beoogde doelstellingen en van de verwachte positieve en negatieve effecten van een voorgenomen regelgeving in vergelijking met alternatieven Ook op Europees vlak vormt de RIA inderdaad een belangrijk instrument voor de verbetering van de wetgevingskwaliteit. Niet alleen maakt de Commissie een Impact Assessment op voor elk belangrijk voorstel van regelgeving (verordening, richtlijn, e.d.m.) op basis van strikte richtsnoeren, maar daarnaast heeft de Raad recent beslist dat deze Impact Assessment het centrale beleidsdocument wordt op basis waarvan het overleg of de beraadslaging over het betreffende voorstel van richtlijn binnen de Raad kan gevoerd worden.

19 In Vlaanderen moet voor alle regelgeving die een regulerend effect heeft op de burger, het bedrijfsleven of nonprofit organisaties een RIA opgemaakt worden. Om de implementatie van de Vlaamse RIA te ondersteunen, heeft de Dienst Wetsmatiging een helpdesk opgericht en een RIA-gids en een RIA-handleiding gepubliceerd. Ze organiseert tevens vorming op drie niveaus: een beginnerscursus, interactieve sessies voor gevorderden en halfjaarlijkse studiedagen over gespecialiseerde thema s. Voorafgaand aan de finale RIA, adviseert de Dienst Wetsmatiging over een ontwerpversie zodat de RIA-opsteller de mogelijkheid heeft om de RIA en de opgemaakte regelgeving bij te sturen. Verder in het besluitvormingsproces gebeurt er een formele RIA-controle waarbij de finale RIA wordt getoetst op een reeks kwaliteitscriteria. De Minister bevoegd voor Reguleringsmanagement wordt van de resultaten van deze controle op de hoogte gesteld en neemt dit mee tijdens de bespreking van het regelgevingsdossier op de Vlaamse Regering. Deze twee adviesmomenten moeten verhinderen dat de RIA-toets afglijdt naar een formaliteit. Verder in dit rapport wordt ingegaan op het scoringsinstrument waarmee de Dienst Wetsmatiging de opgemaakte RIA s evalueert. E Structurele verankering De voorbije jaren werden ook enkele initiatieven genomen om het reguleringsmanagement structureel te verankeren in de beleidsdomeinen. Leidraad Reguleringsmanagement voor leidend ambtenaren Deze leidraad schetst de beschikbare instrumenten, geeft aanbevelingen om het regelgevingsproces te beheren en om het reguleringsmanagement aan te sturen met een set van indicatoren. Cellen wetskwaliteit Om de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren, besliste de Vlaamse Regering op 20 januari 2006 dat er per beleidsdomein een cel wetskwaliteit opgericht wordt. Hierin worden per beleidsdomein de experts op het gebied van regelgeving samengebracht. Het doel van die cellen wetskwaliteit is de kwaliteit van regels en RIA s beter bewaken, de regels en formulieren beter op elkaar afstemmen, en de kans op overbodige of overlappende regels sterk inperken. Formulierenwebsite Voor de burgers en het bedrijfsleven is het niet altijd eenvoudig de juiste formulieren te vinden. Daarnaast laat de kwaliteit van heel wat formulieren ook te wensen over, veel formulieren zijn verouderd en onduidelijk. De Vlaamse overheid vraagt te veel overbodige gegevens op en vaak wordt telkens opnieuw naar dezelfde gegevens gevraagd. Een centrale website met kwaliteitsvolle Vlaamse formulieren wil zorgen voor uniformiteit en kwaliteit in het aanbod aan Vlaamse formulieren. De overheid streeft er daarbij naar om geen informatie op te vragen waarover ze zelf beschikt. 17.

20 2.3 Actieplannen In de jaarlijkse actieplannen formuleren de Vlaamse ministers en hun administraties vereenvoudigingsprojecten. Tot op heden gebeurde dit in drie actieplannen 4. Het Actieplan Reguleringsmanagement telde 117 vereenvoudigingsprojecten. Administratieve lastenverlaging vertegenwoordigde meer dan 45% van alle ingediende projecten. Er werden ook vooral projecten ingediend met het bedrijfsleven als doelgroep. Het Voortgangsrapport meldde een afwerkingsgraad van 75% van de projecten. Het Actieplan Reguleringsmanagement omvatte meer dan 90 concrete projecten en 36 structurele initiatieven. De concrete projecten zorgden voor zichtbare resultaten op korte termijn terwijl de structurele aanpak garant stond voor duurzame resultaten. Eén jaar na de start van het Actieplan stond de teller van het aantal afgewerkte projecten op 57%. Het actieplan 2005 Goede regels. Eenvoudige procedures werd op 29 april 2005 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit actieplan is een rollend actieplan waarbij doorlopend nieuwe projectvoorstellen kunnen worden ingediend. Het plan legt enkele nieuwe klemtonen. Zo wordt de vereenvoudiging zoveel mogelijk uitgedrukt in cijfers en is het actieplan sterker gericht naar doelgroepen: burgers, bedrijven, organisaties en de lokale overheid. Bovendien kunnen de beleidsdomeinen indien zij dit wensen een eigen actieplan opstellen. De beleidsdomeinen Leefmilieu, Landbouw, Onderwijs en Welzijn hebben dit ondertussen ook gedaan. Uit de evolutie van de actieplannen blijkt dat de rol van de Dienst Wetsmatiging geleidelijk aan verschoven is van centrale initiatiefnemer naar coördinator en begeleider. In de beginfase was het reguleringsmanagement immers een nieuwe materie. Omdat heel wat beleidsdomeinen intussen voldoende kennis hebben van de methodieken en doelstellingen van het regeleringsmanagement en een eigen beleid ontwikkelen, spitst de Dienst Wetsmatiging haar aandacht nu toe op ondersteuning, begeleiding en kwaliteitsbewaking bij het gebruik van de methodieken en op de coördinatie van beleidsdomeinoverstijgende projecten. 2.4 Opvolging en evaluatie Samen met de ontwikkeling van het Vlaamse reguleringsmanagement, is er een toenemende aandacht voor de evaluatie van de impact van dit beleid en van de performantie van de instrumenten. Dit is ook het geval in andere landen. Volgens de OESO is die toenemende aandacht het resultaat van drie met elkaar verband houdende ontwikkelingen 5 : De beleidsmakers moeten rekenschap afleggen voor de (toenemende) budgettaire middelen en het politiek kapitaal dat wordt geïnvesteerd in het reguleringsmanagement. Er is een groeiende interesse om na te gaan hoe het regelgevingsbeleid meer op feiten kan worden gebaseerd en kan worden ondersteund door empirische bevindingen. Er is een algemene trend naar ex-post evaluatie van het overheidsbeleid en activiteiten. Die ontwikkelingen zijn ook in Vlaanderen van toepassing. De opvolging van het reguleringsmanagement gebeurde in Vlaanderen tot 2005 via de jaarlijkse voortgangsrapporten. Daarin werd een stand van zaken opgemaakt van de vereenvoudigingsprojecten en de De volledige actieplannen kunnen geconsulteerd worden op de website van de Dienst Wetsmatiging: 5 OECD, Working Party on Regulatory Management and Reform, Regulatory performance: ex post evaluation of regulatory tools and institutions, Draft report by the Secretariat, GOV/PGC/REG(2004), 6, september 2004.

21 structurele initiatieven uit het actieplan. Op basis van de conclusies over de projecten en de structurele initiatieven formuleerde de Dienst Wetsmatiging telkens ook enkele aanbevelingen. Toch stelde zich vanuit verschillende overwegingen de behoefte aan een verdergaande monitoring. Die moet er voor zorgen dat: de resultaten van het reguleringsmanagement niet enkel kwalitatief maar ook kwantitatief worden uitgedrukt, de impact van de vereenvoudigingsprojecten en structurele initiatieven wordt opgevolgd, wordt nagegaan of de vooropgestelde doelstellingen worden bereikt, de behaalde resultaten worden gerapporteerd en gecommuniceerd en de noden aan bijsturing van het beleid en het vastleggen van nieuwe objectieven voor het nieuwe beleid worden gedetecteerd. Daarom nam de Dienst Wetsmatiging begin 2005 het initiatief om een uitgebreider monitoringsysteem op te zetten. We lichten het hierna toe. 19.

22 20.

23 D e u i t w e r k i n g v a n d e m o n i t o r r e g u l e r i n g s m a n a g e m e n t 21.

24 Uit een eigen beperkt onderzoek is gebleken dat er al veel, vooral internationaal studiewerk is verricht naar indicatoren inzake reguleringsmanagement die toelaten om landen onderling te vergelijken. Maar de ontwikkeling van monitoringsystemen door individuele landen om hun activiteiten en de impact ervan op te volgen, blijkt nog in zijn kinderschoenen te staan. Er was dus nood aan een op maat gemaakt monitoringsysteem dat aansluit bij het Vlaamse reguleringsmanagement. Niettemin werden de principes en ervaringen binnen de OESO en de EU als inspiratiemateriaal gebruikt (zie Kader 3). In dit hoofdstuk gaan we in op de conceptuele ontwikkeling van de monitor reguleringsmanagement in Vlaanderen. Met monitor bedoelen we het geheel van indicatoren waarmee we het reguleringsmanagement volgen. We besteden daarbij aandacht aan achtereenvolgens de reikwijdte van de monitor, het conceptueel kader dat werd ontwikkeld en de set van kernindicatoren die werd voorgesteld. Kader 3: De ontwikkeling van indicatoren inzake reguleringsmanagement door OESO en EC De OESO is al sinds midden de jaren 90 actief met de opmaak van indicatoren inzake reguleringsmanagement. De aanleiding was een aanbeveling, goedgekeurd in 1995, om de kwaliteit van overheidsregelgeving te verbeteren. De aanbeveling bevatte ook al een checklist ter beoordeling van het regelgevingsproces. Hierop verder bouwend zijn er een aantal surveys ontwikkeld (in 1998 en in 2000) die op basis van indicatoren toelieten om OESO-landen onderling te vergelijken. In 2004 werd een nieuwe survey voorgesteld met vragen rond 4 centrale thema s: de kwaliteit van het regelgevingsbeleid, de beschikbare ondersteunende instrumenten, de betrokken instellingen en de dynamische aspecten van regelgevingskwaliteit. Ook de Europese Commissie en in het bijzonder DG Ondernemingen, is actief op het terrein. Zo werden eind 2004 de resultaten van het project Indicators of regulatory quality, gecoördineerd door professor Radaelli van de University of Bradford, voorgesteld. Toch waren de aanpak en de ervaringen van de OESO en de EC om meerdere redenen minder bruikbaar voor de conceptuele ontwikkeling en de praktische uitwerking van de Vlaamse monitor reguleringsmanagement. Vooreerst concentreren de indicatoren die de OESO en de EC voorstellen zich bijna uitsluitend op de kwaliteit van de regelgeving en, vooral, op de institutionele inrichting van het regelgevingsproces. Een tweede reden houdt verband met de achterliggende bedoeling van de OESO. Die bestaat er vooral in om landen met elkaar te vergelijken. Daartoe organiseren ze surveys die tamelijk generiek van aard zijn, precies omdat ze potentieel van toepassing moeten zijn op elk van de landen. Tenslotte geldt in het bijzonder voor de initiatieven van de OESO dat ze ingebed zijn in een ruimer kader waarbij de relatie wordt gelegd met de competitiviteit van de landen. Vlaanderen had dus nood aan een meer op maat gemaakt monitoringsysteem dat beter aansluit bij het Vlaamse reguleringsmanagement. Hoewel de gebruikte methodes om tot een indicatorenset te komen geïnspireerd zijn op deze van de OESO en de EC, zijn de geselecteerde indicatoren op maat van de Vlaamse context. Bronnen: OECD (2005), Indicators of Regulatory Capacities and Quality in OECD Countries, Working Party on Regulatory Management and Reform, GOV/PGC/REG(2005)4, p. 65 Commission of the European Communities (2004), Indicators on Regulatory Quality, final report, DG Enterprise, p

25 3.1 Reikwijdte van de monitor Bij de ontwikkeling van een monitoringsysteem, is een belangrijke vraag wat men wel en wat men niet wil monitoren. Hierna overlopen we de belangrijkste uitgangspunten die bij die afbakening werden gehanteerd. E De doelstellingen van het regelgevingsbeleid als vertrekpunt In Vlaanderen werden de doelstellingen van het wetgevingsbeleid vertaald in 8 kenmerken van goede regelgeving. Het monitoringsysteem moet idealiter toelaten om de realisatie van elk van die 8 kenmerken op te volgen. Door de relatie met de kenmerken van goede regelgeving te leggen, kan tevens worden verzekerd dat het monitoringsysteem alle relevante aspecten van het reguleringsmanagement dekt. Dit uitgangspunt sluit aan bij de aanpak van de OESO. Die stelt dat de gedefinieerde indicatoren de regelgevingskwaliteit moeten reflecteren 6. E Een dynamisch systeem met groeimogelijkheden Omdat niet alle aspecten van het regelgevingsbeleid al in dezelfde mate ontwikkeld zijn in Vlaanderen, werd het monitoringsysteem expliciet ingevoerd als een dynamisch systeem. Dat houdt in dat het systeem kan meegroeien met de verdere ontwikkeling van het regelgevingsbeleid in Vlaanderen. Er zijn dus aspecten die al van bij de start worden opgevolgd en aspecten die (eventueel) later zullen worden toegevoegd aan het opvolgingssysteem. Zo wordt bijvoorbeeld het aspect consultatie bij de voorbereiding van nieuwe regelgeving nog niet meegenomen in de monitor omdat dit momenteel nog niet sterk is uitgebouwd, met uitzondering van de advisering door adviesraden die evenwel vrij laat in het regelgevingsproces plaatsvindt. E Bottom-up aanpak als basis Een derde belangrijk uitgangspunt is dat het monitoringsysteem vertrekt van informatie op het niveau van de individuele projecten en initiatieven (bottom-up). De indicatoren op Vlaams niveau zijn dus dikwijls een aggregatie van de indicatoren die op projectniveau opgevolgd worden. We hebben er ook voor geopteerd om in eerste instantie indicatoren in het monitoringsysteem op te nemen die gebaseerd zijn op informatie die binnen de Vlaamse overheid aanwezig is. E Focus op instroom van nieuwe regelgeving Een vierde en laatste uitgangspunt is de klemtoon op de monitoring van de activiteiten gericht op de stroom van nieuwe regelgeving. Het draagvlak voor het meten van de administratieve lasten van alle bestaande regelgeving is onvoldoende groot. De focus op de monitoring van de instroom aan nieuwe regelgeving neemt niet weg dat ook indicatoren gerelateerd aan de voorraad bestaande wetgeving worden opgevolgd. 6 Zie voor meer info Regulatory Quality Indicators, methodological Issues for the Output and Outcome Indicators; Working Party on regulatory Management and Reform, OESO, september 2005 (GOV/PGC/REG(2005)12 23.

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Meten om te weten Het opzetten van een monitoringbeleid

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : - Aangekondigde

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Rapport 2006 D2006/10106/005

Rapport 2006 D2006/10106/005 Spoor financieel management en prestatiemeting De praktijk van performance audit: een drielandenstudie Miekatrien STERCK Veerle CONINGS Dr. Vital PUT Prof. Dr. Geert BOUCKAERT Rapport 2006 D2006/10106/005

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie