Paragraaf inzake baten-lastendiensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paragraaf inzake baten-lastendiensten"

Transcriptie

1 Profiel (BHf) is als agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belast met de uitvoering van weten regelgeving op het gebied van het mestbeleid. BHf wil als uitvoeringsorganisatie de logische en effectieve schakel zijn tussen beleid en doelgroepen. Opdrachtgevers mogen rekenen op een efficiënte wijze van uitvoering van de wet- en regelgeving, doelgroepen mogen rekenen op een klantgerichte service. In het type werk van zijn twee belangrijke componenten te onderscheiden. + Het omzetten van wet- en regelgeving in administratieve processen + Het registreren en beoordelen van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die wet- en regelgeving. Taken (Instrumenten) Voor de uitvoering van het mestbeleid is in de loop der jaren een aantal instrumenten ingezet. Door middel van de inzet van het instrument Rechten is beoogd een plafond aan te brengen in het houden van dieren (via mestproductie-, varkens- en pluimveerechten). Het Mineralenaangiftesysteem (Minas) kijkt naar het mineralenmanagement van het boerenbedrijf. Minas is in 1998 ingevoerd. Aan de ene kant wordt geregistreerd hoeveel mineralen worden aangevoerd (kunstmest, voer) en aan andere kant wordt gemeten hoeveel mineralen er weer uitgaan (mest, dieren, producten). Het verschil kan wordt beschouwd als verlies. Dat verlies mag voldoen aan een maximum plafond: de verliesnorm. Om de milieunorm van 50 mg nitraat per liter grondwater te kunnen halen, is in 2002 tevens het stelsel van mestafzetovereenkomsten ingevoerd. Iedere veehouder moet nog voordat hij mest produceert kunnen aantonen waar hij die mest kwijt kan. Naast de uitvoering van de drie genoemde stelsels heeft BHf nog een aantal andere taken: + Uitvoering van de Wet herstructurering varkenshouderijen, de Opkoopregeling varkensrechten en de afronding van de Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV); + Uitvoeren van de Regeling administratieve voorschriften bestrijdingsmiddelen; + Uitvoeren van de Regeling «Financiering identificatie en registratie» (FIER); + Leveren van inbreng bij vormgeving van het nieuwe mestbeleid en de totstandkoming van regelgeving en het verschaffen van gegevens ter beoordeling van de effectiviteit van het gevoerde beleid; + Voorlichting en communicatie. Planning/Verantwoording In een protocol zijn de afspraken vastgelegd tussen de opdrachtgever (veelal de beleidsdirectie Landbouw) en inzake de te volgen procedure en de bestuurlijke informatie bij de totstandkoming en het onderhouden van opdrachten. BHf maakt door middel van offertes inzichtelijk welke tijd en kosten gemoeid zijn bij de uitvoering van nieuwe taken als gevolg van beleids- of wetswijzigingen. Over de planning van de uit te voeren taken, die in het jaarplan en de begroting zijn opgenomen, wordt vooraf met eigenaar van het agentschap, de Bestuursraad, en de opdrachtgever overleg gevoerd. Over de realisatie van het jaarplan en de Persexemplaar 144

2 begroting wordt aan de Bestuursraad gerapporteerd. Dit gebeurt middels de CCS- en de begrotingsrapportages. Het productenkader maakt deel uit van deze rapportages. Ontwikkelingen Voor het mestbeleid als geheel geldt een formatieve taakstelling van 40%. Dit vormt aanleiding om voortdurend kritisch te kijken naar de eigen financiën, verdere efficiencyverbeteringen, stroomlijning van de bedrijfsprocessen, enz. Daarnaast is een robuust nieuw meststelsel een belangrijke voorwaarde. Het Nederlandse mestbeleid is al geruime tijd onderwerp van discussie met de Europese Commissie (EC). De EC is van mening dat Minas niet voldoet aan de nitraatrichtlijn en heeft Nederland in gebreke gesteld bij het Europese Hof van Justitie. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie over MINAS is van groot belang voor het huidige Nederlandse stelsel van mestwet- en regelgeving. Deze uitspraak wordt in het najaar van 2003 verwacht. is hier vanuit de rol als uitvoerder van het beleid nauw bij betrokken evenals bij de Evaluatie Meststoffenwet Strategische agenda De strategische agenda van BHf geeft de belangrijke speerpunten voor 2004 aan. Partner in beleid Vanuit de expertise die BHf als uitvoerder van wet- en regelgeving heeft opgebouwd levert BHf een bijdrage aan de vormgeving van het mestbeleid. BHf wil zich bij de uitvoering van het beleid concentreren op de sterke en toekomstvaste elementen in het bestaande beleid en de zwakkere elementen afbouwen. Aspecten die bij deze afweging van belang zijn: administratieve lasten, klantgerichtheid, effectiviteit, uitvoeringskosten, uniforme/generieke processen. Daartoe biedt BHf aan de opdrachtgever opties voor de verbeterde vormgeving van de uitvoering van het mestbeleid aan. Klantgerichtheid In de missie is aangegeven wat de klant van mag verwachten. In 2002 is een aantal zaken in gang gezet die in 2004 verder ontwikkeld of benut zal worden. Integrale klantafhandeling Een belangrijke stap in het verbeteren van de dienstverlening richting de boer is het werken volgens het uitgangspunt van integrale klantafhandeling (IKA). Dit betekent dat een klant zoveel mogelijk door één medewerker wordt geholpen, die daarbij aandacht heeft voor de samenhang tussen de verschillende instrumenten. Vermindering administratieve lastendruk Een belangrijke bijdrage aan een hogere tevredenheid van de klant wordt eveneens bereikt door een verdere verlaging van de administratieve lasten. Door verdere digitalisering moet het in 2004 mogelijk worden om transacties en aangiften elektronisch te melden. Daarnaast wordt gewerkt aan de harmonisatie van begrippen en de overgang naar één registratienummer voor bedrijven (samen met DBR). Persexemplaar 145

3 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2004 Bedragen x Baten Opbrengst moederdepartement Opbrengst derden Rentebaten Exploitatiebijdrage Totaal baten Lasten Apparaatskosten * personeel * materieel Huisvesting Rentelasten Afschrijvingskosten * materieel * immaterieel Dotaties voorzieningen 399 Totaal lasten Saldo van baten en lasten Toelichting Baten De Opbrengst moederdepartement in 2004 sluit aan bij de in de begroting van LNV geraamde bedragen. De Opbrengst derden heeft grotendeels betrekking op het registreren van blokkaderecht en het toepassen van het profijtbeginsel bij overdracht mestproductierechten, pluimvee- en varkensrechten. Het betreft vergoedingen (leges) die veehouders moeten betalen voor de behandeling van overdracht van mestproductierechten dan wel pluimvee of varkensrechten. De leges dienen vooraf te worden voldaan. De Rentebaten hebben betrekking op het voordelige saldo van de Rekening-courant. Lasten De personele kosten in 2004 hebben betrekking op de salariskosten van het personeel op de vaste en tijdelijke formatieplaatsen (400 fte) en van uitzendkrachten (10 fte) en zijn gebaseerd op een middensom van ,. De externe inhuur (10 fte) wordt verantwoord onder de materiële kosten. De totale personele bezetting is verlaagd van 570 in 2002 naar 420 fte s in De materiële kosten in 2004 bestaan uit personeelsgebonden kosten (10%), automatiseringskosten (19%), logistieke kosten (37%) en diensten derden(4%) en overig (30%). Persexemplaar 146

4 De huisvestingskosten betreffen de exploitatielasten (huur, energie, schoonmaakkosten etc.) van de panden waarin is gehuisvest. De rentelasten hebben betrekking op de financiering van de vaste activa d.m.v. leningen (aflossingsdragend vermogen met verschillende rentepercentages). De afschrijvingen voeden de begroting van kapitaaluitgaven en -ontvangsten. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn gebaseerd op de historische aanschafwaarde. De afschrijvingslasten in 2004 bestaan uit 2,2 mln afschrijvingen materieel en 3,3 mln afschrijvingen immaterieel. Kasstroomoverzicht 2004 Bedragen x Rekening courant RIC 1 januari Totaal operationele kasstroom a. -/- totaal investeringen b. + totaal boekwaarde desinvesteringen Totaal investeringskasstroom a. -/- uitkering aan moederdepartement b. + storting door moederdepartement 4c. -/- aflossingen op leningen d. + beroep op leenfaciliteit Totaal financieringskasstroom Rekening courant RIC 31 december (incl. deposito) (= ) De operationele kasstroom bestaat uit het saldo baten en lasten, de afschrijvingen en de mutaties werkkapitaal. Voor 2003 is in de mutatie werkkapitaal uitgegaan van een bijdrage vanuit het moederdepartement t.b.v. de gedane voorfinanciering ad. 3,9 mln. De investeringen 2004 zijn onderverdeeld in: + Hardware, maatwerk software, software en ontwerpen van formulieren door derden ( 3,9 mln. met afschrijvingstermijn 3 jaren) + Inventaris/installaties en overige materiële vaste activa bestaande uit kantoormeubilair, kantoormachines en overige aanschaffingen ( 0,2 mln met afschrijvingstermijn 5 jaren) + Verbouwingen en huisvesting ( 0,3 mln. met afschrijvingstermijn 10 jaren) Persexemplaar 147

5 Overzicht vermogensontwikkeling Bedragen x Eigen vermogen per 1 januari Saldo van baten en lasten a. Uitkering aan moederdepartement b. Bijdrage moederdepartement ter versterking van eigen vermogen 3c. Overige mutaties 3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen Eigen vermogen per 31 december (1+2+3) Het positieve exploitatieresultaat over 2002 wordt grotendeels uitgekeerd aan het moederdepartement. Prestaties Ten behoeve van de planning en de verslaglegging is een productenkader opgesteld in de vorm van instrumentafspraken met Directie Landbouw waarin de hoofdproducten (= kerntaken) van zijn benoemd. Per instrumentafspraak worden de gerealiseerde output en de bestede uren vermeld. Productenkader 2003 Producteenheden x Uren x Uren per Lasten totaal x Lasten per 1. Minas , ,45 2. Rechten , ,38 3. Mestafzetovereenkomsten , ,63 4. Overig wet- en regelgeving , ,87 Subtotaal , ,29 5. Dienstverlening Totaal Persexemplaar 148

6 Productenkader 2004 Producteenheden x Uren x Uren per Lasten totaal x Lasten per 1. Minas , ,40 2. Rechten , ,53 3. Mestafzetovereenkomsten , ,98 4. Overig wet- en regelgeving , ,95 Subtotaal , ,52 5. Dienstverlening Totaal Toelichting 1. Bestaat uit aangifte Minas (80 000), invordering Minas (2000) en diverse registraties (mestopslag, MAB, VDM, BOOM, voerjaaroverzicht). 2. Bestaat uit transacties Mestproductierechten (11 730), transacties varkensrechten, bedrijfsmutatieformulieren (14 425), blokkaderecht en RBV. 3. Bestaat uit Mestafzetovereenkomsten (50 500) en Mest buiten Landbouw (TME 350). 4. Bestaat uit registratie grensboeren (600), registratie EVOA (24 200), bestrijdingsmiddelen (500), Melding voorafgaand aan export (9 800). Doelmatigheidsgegevens Telefoon Telefoon Aantal Raming 2003 Aantal Raming 2004 Divisie Rechten Divisie Heffingen Divisie R&I Totaal De aantallen 3e lijns telefoon (op dossierniveau) is de afgelopen jaren verminderd. De sector is beter bekend met de wet- en regelgeving. Bovendien behoren de achterstanden in de afhandeling van Minasaangiften vanaf 2004 tot het verleden; de 1e en 2e lijns telefoongesprekken worden door het LNV-loket behandeld. Persexemplaar 149

7 Klachten Klachten Aantal Raming 2003 Aantal Raming 2004 Rechten Minas Mestafzetovereenkomsten 5 Totaal De klachten Minas zullen enigszins afnemen omdat de achterstanden in de afhandeling van Minas-aangiften zijn ingelopen. Klachten over Mestafzetovereenkomsten zijn gesteld op 5 per jaar. De norm is dat klachten binnen 14 werkdagen afgehandeld worden inclusief terugkoppeling van het resultaat naar de klant. Bezwaar & Beroep Bezwaarschriften/categorie Aantal Raming 2003 Aantal Raming 2004 Rechten Minas Mestafzetovereenkomsten Totaal Beroepschriften/categorie Aantal Raming 2003 Aantal Raming 2004 Rechten Minas Mestafzetovereenkomsten 40 Totaal Rechten: De raming van het aantal af te handelen bezwaren in 2004 is hoger omdat de voorraden zijn toegenomen. De raming van het aantal beroepszaken ligt in 2004 hoger omdat de resterende zaken complexer zijn, waardoor vaker beroep aangetekend zal worden. Het aantal af te handelen bezwaarschriften Minas zal afnemen omdat er, door het inlopen van de achterstanden in af te handelen Minas-aangiften, in 2004 minder nieuwe bezwaar- en beroepschriften binnen zullen komen (minder beoordelingen minder bezwaren minder beroep). Op basis van ervaringscijfers is het aantal bezwaar- en beroepschriften MAO bijgesteld naar respectievelijk 200 en 40 per jaar. Bezwaar- en beroepschriften Rechten worden afgehandeld binnen 6 weken, met eventueel verdaging van nog eens 4 weken. Bezwaar- en beroepschriften Minas-aangifte worden afgehandeld binnen 6 maanden tenzij verdaging plaatsvindt. Persexemplaar 150

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Hans Leneman Martien van Bavel Henk van Blitterswijk Martijn van Wijk Gabe Venema Projectcode 20009 Juni

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Professioneel. klantgericht. betrouwbaar. Jaarverslag. professioneel. P-Direkt. Jaarverslag 2013 P-Direkt 1

Professioneel. klantgericht. betrouwbaar. Jaarverslag. professioneel. P-Direkt. Jaarverslag 2013 P-Direkt 1 klantgericht Jaarverslag professioneel betrouwbaar 2013 P-Direkt Jaarverslag 2013 P-Direkt 1 Klantgericht 2013 Voorwoord Eén concern bedrijfsvoering Rijk Eén concern bedrijfsvoering Rijk, dienstverlenend,

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie