Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer"

Transcriptie

1 Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 3 februari 2012 Kenmerk N MTU-evp-V02-NL Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer 1 Aanleiding onderzoek Het bestemmingsplan voor de wijk Palenstein in Zoetermeer wordt geactualiseerd. In de wijk worden woningen gesloopt en nieuw gebouwd. Tevens wordt er detailhandel gesitueerd en blijft een deel van het plangebied conserverend van aard. In het kader van deze bestemmingsplanactualisatie dient een aantal milieukundige onderzoeken uitgevoerd te worden. Een van deze onderzoeken is een bedrijfsmilieuzoneringsonderzoek. Het doel van dit bedrijfsmilieuzoneringsonderzoek is het vaststellen van mogelijke knelpunten ten gevolge van de herontwikkeling van de wijk Palenstein vanwege de bestaande hindercontouren van bedrijven voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Als basis voor dit onderzoek is een tweetal lijsten met bedrijven en hun bijbehorende SBI-code gebruikt, welke is aangeleverd door de gemeente Zoetermeer. De bijbehorende richtafstanden zijn bepaald volgens de VNGpublicatie Bedrijven- en milieuzonering. Codes uit de lijst van de gemeente komen niet altijd overeen met de codes in de VNG-publicatie editie Op basis van expert judgement zijn de bijbehorende codes bepaald. Indien hindercontouren van bedrijven de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) overlappen en mogelijke knelpunten vormen, kan vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Hierbij worden de vigerende bestemmingsplannen en de milieuvergunningen beschouwd. In dit onderzoek is enkel gekeken naar het te ontwikkelen deel van het plangebied. Het overige deel van het plangebied wordt conserverend bestemd. 2 Werkwijze en bevindingen De gemeente heeft een tweetal bedrijfslijsten aangeleverd met de bijbehorende SBI-codes. De bedrijven die liggen ter plaatse van de te slopen bouwblokken/woningen zijn uit deze lijst verwijderd. Van de overige bedrijven zijn de bijbehorende richtafstanden uit de VNG-publicatie bepaald. Deze lijst met relevante bedrijven is opgenomen in bijlage 1. Bij een groot deel van de bedrijven met bijbehorende activiteiten die in de lijst en het plangebied voorkomen, gaat het om aan huis gebonden bedrijvigheid of betreft het postadressen. Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer 1\5

2 Kenmerk N MTU-evp-V02-NL Alvorens de definitieve hindercontouren van bedrijven bepaald kunnen worden, dient het plangebied gedefinieerd te worden als gemengd gebied en/of rustige woonwijk. Bij het te ontwikkelen gedeelte van het plan Palenstein kan een gedeelte van het plangebied worden getypeerd als gemengd gebied en een deel als rustige woonwijk. De grootste richtafstand van bedrijven zoals die omschreven staan in de VNG-publicatie mogen in gemengd gebied met één afstandsstap verminderd worden. In figuur 2.1 is het onderscheid tussen gemengd gebied en rustige woonwijk weergegeven in het te ontwikkelen plangebied. Figuur 2.1 Onderscheid rustige woonwijk en gemengd gebied In tabel 2.1 zijn de verschillen van de gebiedstypering opgenomen zoals in de VNG-publicatie worden uiteengezet. Voor bedrijven waar een C aan de categorie is toegevoegd is de richtafstand niet met één stap verkleind omdat deze bedrijven continu in bedrijf kunnen zijn. 2\5 Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer

3 Kenmerk N MTU-evp-V02-NL Tabel 2.1 Verschil gebiedstypering volgens de VNG-publicatie Rustige woonwijk en rustig buitengebied Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied, stiltegebied of een natuurgebied. Omgevingstype gemengd gebied Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemening. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal van belang. In bijlage 1 zijn per bedrijf de SBI-codes en de grootste richtafstand voor de belangrijkste milieuaspecten weergegeven. De grootste richtafstanden van deze bedrijven zijn in figuur 2.1 door middel van hindercontouren in een GIS-kaartje weergegeven. Vanwege de hoeveelheid bedrijven, zijn de contouren bepaald vanuit het middelpunt van het perceel van het bedrijf. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de contouren uit het groene boekje richtafstanden zijn die uitgaan van worstcase. Figuur 2.1 Richtafstanden bedrijven in en rond het te ontwikkelen gebied Palenstein Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer 3\5

4 Kenmerk N MTU-evp-V02-NL In figuur 2.2 zijn de contouren van die bedrijven weergegeven die het te ontwikkelen gebied overlappen. In Bijlage 2 is de tabel opgenomen met deze 26 bedrijven en hun bijbehorende afstanden die het ontwikkelgebied overlappen. De bedrijven 21 tot en met 24 en 26 overlappen het gemengde gebied. Deze contouren zijn daarom met één afstandsstap verminderd. Een groot deel van deze bedrijven die het ontwikkelgebied overlappen, betreffen echter aan huis gebonden bedrijvigheid, zijn een postadres of overlappen geen van de te ontwikkelen bouwblokken en zijn daardoor niet van belang met betrekking tot milieuzonering. Ze vormen namelijk geen knelpunt. Figuur 2.2 Milieuhindercontouren die het plangebied Palenstein overlappen Voor het aspect geluid is gekeken naar de afstand (en de richting) van de bestaande woningen tot de bedrijven. Als deze afstand kleiner is dan de afstand van de ontwikkelen locatie tot de bedrijven, is ervan uitgegaan dat deze bedrijven niet relevant zijn. In de bestaande situatie moet immers voldaan worden aan grenswaarden die voortvloeien uit een milieuvergunning of een melding op grond van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Omdat een aantal bedrijven in de buurt van bestaande woningen liggen, leveren deze waarschijnlijk geen knelpunten op voor het onderdeel geluid. Als een bedrijf volgens de milieuzonering wel voor een mogelijk knelpunt zorgt, moet in dit vervolgonderzoek naar het vigerend bestemmingsplan en de milieuvergunning gekeken worden. 4\5 Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer

5 Kenmerk N MTU-evp-V02-NL In tabel 2.2 is per bedrijf die het te ontwikkelen gebied overlapt, aangegeven of er nader is of niet. De vetgedrukte bedrijven dienen nader onderzocht te worden. Hierbij zijn een aantal bedrijven afgevallen omdat: Het huisgebonden bedrijvigheid betreft Het een postadres betreft Er in de huidige situatie woningen dichterbij de te ontwikkelen bouwblokken staan Deze bedrijven wel het te ontwikkelen gebied overlappen maar niet de bouwvlakken Tabel 2.2 Bedrijven met overlappende milieuhindercontouren Nr. Adres Omschrijving Nader onderzoek Bedrijf Geur Stof Geluid Gevaar Grootste afstand nodig? 1 Aannemersbedrijven met Ambachtsherenlaan 127 werkplaats: b.o. > 1000 m Aannemersbedrijven met 2 Rakkersveld 21 werkplaats: b.o. > 1000 m Rakkersveld 207 Postorderbedrijven Rijtjeswoning. Geen nader Woning. Geen nader Woning. Geen nader 4 5 Willem van Cleeflaan 681 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Willem van Cleeflaan 701 Houtzagerijen Contour raakt geen geluidgevoelige objecten, geen nader Woning. Geen nader Contour raakt geen geluidgevoelige Willem van Cleeflaan Aannemersbedrijven met objecten, geen nader werkplaats: b.o. > 1000 m Willem van Cleeflaan Sportscholen, Nader te onderzoeken gymnastiekzalen C 0 30 Willem van Cleeflaan Asselierspad 2 10 Asselierspad 4 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten Postadres. Geen nader Geluid in huidige situatie geen probleem, dus in toekomstige situatie ook niet Geluid in huidige situatie geen probleem, dus in toekomstige situatie ook Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer 5\5

6 Kenmerk N MTU-evp-V02-NL Nr. Adres Omschrijving Nader onderzoek Bedrijf Geur Stof Geluid Gevaar Grootste afstand nodig? niet Geluid in huidige situatie geen probleem, dus in 11 Asselierspad 10 Verhuur van en handel in onroerend goed toekomstige situatie ook niet 12 Asselierspad 10 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Geluid in huidige situatie geen probleem, dus in toekomstige situatie ook niet 13 Sandrinapad 2 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Geluid in huidige situatie geen probleem, dus in toekomstige situatie ook niet 14 Sandrinapad 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m Postadres. Geen nader 15 van Beeckstraat 2 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs Postadres. Geen nader 16 van Beeckstraat 11 Meubelfabrieken Postadres. Geen nader onderzoeken nodig 17 van Beeckstraat 39 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Postadres. Geen nader 18 van Beeckstraat 41 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m Contour raakt geen geluidgevoelige objecten, geen nader 19 van Duvenvoordepad C 0 10 Geluid in huidige situatie geen probleem, dus in toekomstige situatie ook niet 20 van Duvenvoordepad 7 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Geluid in huidige situatie geen probleem, dus in toekomstige situatie ook niet Contour raakt geen geluidgevoelige objecten, geen nader 21 Ambachtsherenlaan zonder LPG * 22 du Meelaan 28 Aannemersbedrijven met * Postadres. Geen nader 6\5 Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer

7 Kenmerk N MTU-evp-V02-NL Nr. Adres Omschrijving Nader onderzoek Bedrijf Geur Stof Geluid Gevaar Grootste afstand nodig? werkplaats: b.o. > 1000 m Handel in vrachtauto's (incl. Nader te onderzoeken 23 van Aalstlaan 10 import en reparatie) * 24 van Aalstlaan 10 - met LPG >1000 m3/jr * Gevaar is in het externe veiligheid onderzoek uitgezocht middels een QRA 25 Zegwaartseweg 27 Recreatieve doeleinden Nader te onderzoeken 26 Du Meelaan 558 Verhuurbedrijf voor transportmiddelen * Nader te onderzoeken * Deze bedrijven grenzen aan gemengd gebied waardoor de hindercontour met 1 afstandsmaat verkleind wordt In figuur 2.3 staan de vier bedrijven die nader onderzocht moeten worden met hun maximale contour gepresenteerd. Hierbij is gemeten vanaf de perceelgrenzen van de bedrijfslocaties. Bij alle vier de knelpunten is geluid de kritieke factor. In bijlage 3 zijn deze contouren nogmaals in een grotere kaart opgenomen. Voor deze bedrijven met een contour die de ontwikkelingsvlakken overlapt, dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden. Hierbij wordt op basis van de vigerende bestemmingsplannen en milieuvergunningen bekeken wat de concrete milieubeperkingen zijn voor de bedrijven ten gevolge van de voorgenomen ontwikkelingsplannen. Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer 7\5

8 Kenmerk N MTU-evp-V02-NL Figuur 2.3 Nader te onderzoeken bedrijven 3 Conclusie Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat een viertal bedrijven, zie tabel 3.1, nader onderzocht dienen te worden op basis van een overlappende geluidscontour met het te ontwikkelen gebied. Bij deze nadere beschouwing worden de vigerende bestemmingsplannen en de vergunningen van de bedrijven doorgenomen en wordt geverifieerd of er daadwerkelijk sprake is van een knelpunt met betrekking tot milieuzonering. Tabel 3.1 Overzicht nader te onderzoeken locaties Nummer Adres Omschrijving Nader onderzoek 7 Willem van Cleeflaan 1141 Sportscholen, gymnastiekzalen Geluid 30C 23 Van Aalstlaan 10 Handel in vrachtauto s Geluid Zegwaartseweg 27 Recreatievendoeleinden Geluid Du Meelaan 558 Verhuurbedrijf voor transportmiddelen Geluid 30 8\5 Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer

9 Bijlage 1 SBI codes bedrijven

10

11 STRAATNAAM hnr toev pcd STRNAAM_CA HSNR_CA TOEVHN_CA POSTCD_CA SBI2008 NEVACT1 NEVACT2 ACTOMS196 ACTOMS40 DOSSIERNR SUBDOSSIER REG_LTR HN_1X45 sbi2008t SBI2008_1 SBI_1993 SBI_2008 NUMMER OMSCHRIJVI GEUR STOF GELUID GELUIDC GEVAAR GEVAARV GR_AFST Ambachtsherenlaan CW Ambachtsherenlaan CW Markthandel in overige goederen Markthandel in overige goederen H Partijgoederenhandel Gerlag Sr A Detailhandel voor zover n.e.g Ambachtsherenlaan CZ Ambachtsherenlaan CZ Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) Handel/rep. personen-/lichte bedr.auto's H Auto-Ambacht Zoetermeer Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) Ambachtsherenlaan CZ Postbus AH 4730 Benzinestations Benzinestations H Tango Zoetermeer zonder LPG Ambachtsherenlaan CZ Ambachtsherenlaan CZ Overige maatschappelijke dienstverlening, advies en informatie Overige maatschappelijke dienstverlening H Human Reflections , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Ambachtsherenlaan CZ Ambachtsherenlaan CZ 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Valklus , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Ambachtsherenlaan CZ Ambachtsherenlaan CZ Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten Ondersteuning/begeleiding gehandicapten H van den Steen Soc. Pedagogisch Ondersteuning , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Cornelis Boslaan TS Cornelis Boslaan TS Thuiszorg Thuiszorg H Claujens , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Cornelis Boslaan TT Cornelis Boslaan TT 8553 Auto- en motorrijscholen Auto- en motorrijscholen H Rijschool Toscana , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Cornelis Boslaan TV Cornelis Boslaan TV 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Bob de Schilder , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Cornelis Boslaan TV Cornelis Boslaan TV 9609 Overige dienstverlening n.e.g. Overige dienstverlening n.e.g H Mi Cariño C 0 10 du Meelaan ZB du Meelaan ZB 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Onderhoudsbedrijf Ritjet , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m du Meelaan ZB du Meelaan ZB Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware Ontwikkelen/produceren maatwerksoftware H Develup du Meelaan ZB du Meelaan ZB 8553 Auto- en motorrijscholen Auto- en motorrijscholen H Autorijschool D. van der Kolk , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren du Meelaan ZC du Meelaan ZC 7430 Vertalers en tolken Vertalers en tolken H Arawelo Tolk- en Vertaalbureau , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren du Meelaan ZC du Meelaan ZC Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen Inst. verlichting/telecom/alarm in geb H Wessels Geluidstechniek , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m du Meelaan ZC du Meelaan ZC Reproductie van video-opnamen Reproductie van video-opnamen H Acidict Productions Reproduktiebedrijven opgenomen media du Meelaan ZC du Meelaan ZC 4334 Schilderen en glaszetten Schilderen en glaszetten H Schildersbedrijf HB , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m du Meelaan ZD du Meelaan ZD Overige belangenbehartiging n.e.g. Overige belangenbehartiging n.e.g H Vereniging Paranormaal Alternatief Collectief , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) du Meelaan ZE du Meelaan ZE Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. Overige gespec. werkz. in de bouw n.e.g H Hofman Onderhoud en Reparatie , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m du Meelaan ZG du Meelaan ZG Praktijken van psychotherapeuten en psychologen Praktijken van psychotherapeuten/-logen H Jannie Kooistra, Supervisie en Coaching , , 8692 Consultatiebureaus du Meelaan ZG du Meelaan ZG Holdings (geen financiële) Holdings (geen financiële) H Van Veen Beheer B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren du Meelaan ZJ du Meelaan ZJ 6832 Beheer van onroerend goed Beheer van onroerend goed H R. Taat Beheer B.V , 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed du Meelaan ZK du Meelaan ZK 5829 Overige uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software H ARDEVI internet , 63 B Datacentra C 0 30 du Meelaan ZK du Meelaan ZK Verhuur van aanhangwagens, containers, caravans, motoren en spoorwegmateriaal Verh. aanhangw./containers/caravans e.d H HGcamperverhuur , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren du Meelaan ZL du Meelaan ZL Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) Winkels tweedeh. goederen (geen kleding) H Arie's Partijhandel A Detailhandel voor zover n.e.g du Meelaan ZL du Meelaan ZL Boekhoudkantoren Boekhoudkantoren H Theo Koks Administratiekantoor , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren du Meelaan ZM du Meelaan ZM 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Onderhoudsbedrijf ADNP , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m du Meelaan ZM du Meelaan ZM Overige belangenbehartiging n.e.g. Overige belangenbehartiging n.e.g H VVE Du Meelaan 396 en 400/ , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) du Meelaan ZM du Meelaan ZM Organisatie-adviesbureaus Organisatie-adviesbureaus H Psa Projects , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren du Meelaan ZM du Meelaan ZM Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) Preventieve gezondh.zorg (geen arbobeg.) H Pluszorg B.V , , 8692 Consultatiebureaus du Meelaan ZM du Meelaan ZM Uitzendbureaus Uitzendbureaus H PlusZend Uitzendbureau , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren du Meelaan ZM Saturnusgeel CT 9609 Overige dienstverlening n.e.g. Overige dienstverlening n.e.g H Black & White Dance Studio C 0 10 du Meelaan ZM du Meelaan ZM Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease) Verh. personen-/lichte bedrijfsauto's H Autoverh. Meerzicht & v. Maanen R.N.F. V.O.F , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Verhuurbedrijven voor transportmiddelen Verhuurbedrijf voor transportmiddelen du Meelaan ZM du Meelaan ZM 6420 Financiële holdings Financiële holdings H Meerzicht Holding B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Jan van Beierenlaan VD Jan van Beierenlaan VD Beoefening van podiumkunst Beoefening van podiumkunst H Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Johan van Bourgondielaan VN Johan van Bourgondielaan VN 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Onderhoudsbedrijf Ferdinand , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Johan van Bourgondielaan VN Johan van Bourgondielaan VN Gezelligheidsverenigingen Gezelligheidsverenigingen H Wijkvereniging Palenstein Samen A Buurt- en clubhuizen C 0 30 Johan van Bourgondielaan VR Johan van Bourgondielaan VR 161 Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Primaire houtbewerking/verduurzamen hout H BN Diensten Houtzagerijen R 100 Johan van Bourgondielaan VR Johan van Bourgondielaan VR 9313 Fitnesscentra Fitnesscentra H Stichting Fitness en Vechtsport Sorba Ly F Sportscholen, gymnastiekzalen C 0 30 Rakkersveld BM Rakkersveld BM Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur Inst. verwarmings-/luchtbehandelingsapp H W. Kranenburg Installatietechniek , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Rakkersveld BM Rakkersveld BM Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen HB in voedings- en genotmiddelen H Cupido Wings Benelux B.V Handelsbemiddeling (kantoren) Rakkersveld BN Blauw-roodlaan SK Basisonderwijs voor leerplichtigen Basisonderwijs voor leerplichtigen H De Meerpaal (De Meerburgh) , , 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs Rakkersveld BN Postbus AD Sociaal-cultureel werk Sociaal-cultureel werk H Jongerencentrum Castellum Palenstein A Buurt- en clubhuizen C 0 30 Rakkersveld BN Rakkersveld BN Detailhandel via postorder en internet Detailhandel via postorder en internet H Daily Print Online Postorderbedrijven Rakkersveld BN Vondelstraat RE Sporthallen, sportzalen en gymzalen Sporthallen, sportzalen en gymzalen H Fithealth C 0 30 Rakkersveld BN Postbus GB Sociaal-cultureel werk Sociaal-cultureel werk H PiëzoCentrum Palenstein A Buurt- en clubhuizen C 0 30 van Aalstlaan RL Postbus BB Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) Handel/rep. personen-/lichte bedr.auto's H Autohaag Zeeuw Zoetermeer Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) van Aalstlaan RL Werfstraat AV 9411 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties Bedrijfs- en werkgeversorganisaties H Zoetermeerse Autodealer Associatie , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) van Aalstlaan RL Postbus CX 4730 Benzinestations Benzinestations H AVIA Zoetermeer met LPG >1000 m3/jr van Aalstlaan RL Postbus AA Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging H Monuta Ogier begraafplaatsen van Aalstlaan RM Postbus AE 6010 Radio-omroepen Radio-omroepen H Lokale Omroep Zoetermeer , , 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) C van Aalstlaan RM Postbus AA 6010 Radio-omroepen Radio-omroepen H Stichting Commerciële Omroep Zoetermeer , , 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) C van Aalstlaan RM van Aalstlaan RM 8130 Landschapsverzorging Landschapsverzorging H Hoveniersbedrijf Schout Velthuijs , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Aalstlaan RM van Aalstlaan RM Software consultancy Software consultancy H TrueConnections A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d van Aalstlaan RR van Aalstlaan RR 5621 Eventcatering Eventcatering H Walmar Catering Cateringbedrijven C van Aalstlaan RR van Aalstlaan RR Overige belangenbehartiging n.e.g. Overige belangenbehartiging n.e.g H Stg. Digitale Educatie- en MediaOntwikkeling , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) van Aalstlaan RT van Aalstlaan RT Winkels in antiek Winkels in antiek H Het Adres A Detailhandel voor zover n.e.g van Aalstlaan RT van Aalstlaan RT 9411 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties Bedrijfs- en werkgeversorganisaties H Stichting Air Cargo Business Club Ac/BC , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) van Aalstlaan RV van Aalstlaan RV Productie van televisieprogramma's Productie van televisieprogramma's H MiDia Productions van Aalstlaan RX van Aalstlaan RX Benzinestations Benzinestations H BP Palenstein zonder LPG van Aalstlaan RX van Aalstlaan RX Thuiszorg Thuiszorg H Thuiszorg INIS B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Aalstlaan RX van Aalstlaan RX Praktijken van fysiotherapeuten Praktijken van fysiotherapeuten H Fysiotherapeutisch Centrum Palenstein , , 8692 Consultatiebureaus van Aalstlaan RX van Aalstlaan RX Praktijken van tandartsen Praktijken van tandartsen H Jeugdtandverzorging Zoetermeer , , 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven van Aalstlaan RX Nieuwlandstraat DW Praktijken van tandartsen Praktijken van tandartsen H Tandarts Abigail Verlinden , , 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven van Aalstlaan RX van Aalstlaan RX Technisch speur- en ontwikkelingswerk Technisch speur- en ontwikkelingswerk H Tmphysics Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk R 30 van Aalstlaan RX van Aalstlaan RX Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus) Advisering ohgv management/bedrijfsv H Synapius B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Aalstlaan SB van Aalstlaan SB 9604 Sauna's, solaria, baden e.d. Sauna's, solaria, baden e.d H Children of the Universe B Persoonlijke dienstverlening n.e.g C 0 10 van Aalstlaan SG van Aalstlaan SG Bedrijfsopleiding en -training Bedrijfsopleiding en -training H D.I.V. Opleidingen & Consultancy , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Aalstlaan SJ van Aalstlaan SJ Belastingconsulenten Belastingconsulenten H Belasting Advieskantoor E.P. van Hagen , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Willem van Cleeflaan TB Willem van Cleeflaan TB Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus H Fred Spaans Vormgeving , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Willem van Cleeflaan TC Willem van Cleeflaan TC Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen Niet-gespec. GH in niet-consumentenart H Noor Enzymes Solutions , 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d Willem van Cleeflaan TC Willem van Cleeflaan TC Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen Inst. verlichting/telecom/alarm in geb H Atra Elektra , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Willem van Cleeflaan TD Willem van Cleeflaan TD 161 Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Primaire houtbewerking/verduurzamen hout H Deler Houtzagerijen R 100 Willem van Cleeflaan TH Willem van Cleeflaan TH Markthandel in textiel, kleding en schoenen Markthandel in textiel/kleding/schoeisel H Fazel A Detailhandel voor zover n.e.g Willem van Cleeflaan TJ Willem van Cleeflaan TJ 8553 Auto- en motorrijscholen Auto- en motorrijscholen H Autorijschool Bhajan , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Willem van Cleeflaan TJ Willem van Cleeflaan TJ 4331 Stukadoren Stukadoren H Stukadoorsbedrijf Rahal , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m Willem van Cleeflaan TK Willem van Cleeflaan TK Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren HB textiel/kleding/schoeisel/lederwaren H Al Safa Tex Handelsbemiddeling (kantoren) Willem van Cleeflaan TK Willem van Cleeflaan TK 3213 Vervaardiging van imitatiesieraden Vervaardiging van imitatiesieraden H FoxBeads Fabricage van munten, sieraden e.d Willem van Cleeflaan TL Willem van Cleeflaan TL Overige reclamediensten Overige reclamediensten H Bor Design C 0 10 Willem van Cleeflaan TL Willem van Cleeflaan TL 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Onderhoudsbedrijf P.W. Stocker , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Willem van Cleeflaan RB Willem van Cleeflaan RB Overige belangenbehartiging n.e.g. Overige belangenbehartiging n.e.g H Stg. Orgaan Bewonerscomm. Vidomes Zoetermeer , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) Willem van Cleeflaan RC Willem van Cleeflaan RC Dansscholen Dansscholen H Stichting Dans en Cultuur Dansscholen C 0 30 Willem van Cleeflaan RC Willem van Cleeflaan RC Dansscholen Dansscholen H Dança do Brasil Dansscholen C 0 30 Willem van Cleeflaan RE Willem van Cleeflaan RE Kracht- en vechtsport Kracht- en vechtsport H Octo Consulting F Sportscholen, gymnastiekzalen C 0 30 Willem van Cleeflaan RG Willem van Cleeflaan RG 8553 Auto- en motorrijscholen Auto- en motorrijscholen H Arjan Nijhove Rijopleidingen , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Willem van Cleeflaan RG Willem van Cleeflaan RG Bedrijfsopleiding en -training Bedrijfsopleiding en -training H Hanneke van Staalduine , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Willem van Cleeflaan RJ Willem van Cleeflaan RJ 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Onderhouds en afbouwbedrijf Yus , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Willem van Cleeflaan RJ Willem van Cleeflaan RJ Productie van films (geen televisiefilms) Prod. films (geen televisiefilms) H Samitan Productions , , 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) C Willem van Cleeflaan RK Willem van Cleeflaan RK Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport Overkoepelende organen e.d. (sport) H Stichting Gezond, Fit & Welzijn F Sportscholen, gymnastiekzalen C 0 30 Willem van Cleeflaan RK Willem van Cleeflaan RK 6420 Financiële holdings Financiële holdings H AvD Consultancy Holding B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Zegwaartseweg PP Zegwaartseweg PP Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk Overkoepelende organen e.d. (welzijnsw.) H Stg. Org. Levensbesch. Instell. en Detentie , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Zegwaartseweg PP Zegwaartseweg PP Religieuze organisaties Religieuze organisaties H Stichting 'Uit-Zicht' , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) Zegwaartseweg PP Zegwaartseweg PP Cafés Cafés H Palensteinerhof Discotheken, muziekcaft's C Asselierspad BL Asselierspad BL 9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunst Dienstverlening voor uitvoerende kunst H Elsmarie , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Asselierspad BL Asselierspad BL Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Schoonheidsverzorging/pedi-/manicures H Coloured' Make-Up, Nagelsalon & pedicure Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten Asselierspad BL Postbus AL 6831 Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed Bemidd. bij handel/huur/verhuur onr.goed H INDIVAL B.V , 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed Asselierspad BL Postbus AL 6420 Financiële holdings Financiële holdings H Judicieus Holding B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Bootsmastraat CT Bootsmastraat CT Overige reclamediensten Overige reclamediensten H Energydreams C 0 10 Cretstraat AK Cretstraat AK 8553 Auto- en motorrijscholen Auto- en motorrijscholen H Autorijschool Albatros , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren de la Gardestraat AT de la Gardestraat AT Vlechten van betonstaal Vlechten van betonstaal H Betonijzervlechters- en timmerbedr. F. Yilmaz de la Gardestraat AT de la Gardestraat AT Vlechten van betonstaal Vlechten van betonstaal H Betonijzervlechters- en tim.bedr. M. Temurtas de la Gardestraat AT de la Gardestraat AT 8553 Auto- en motorrijscholen Auto- en motorrijscholen H Bij Henk , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Douzapad AW Douzapad AW Organisatie-adviesbureaus Organisatie-adviesbureaus H Qrip B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Geuzenpad AV Geuzenpad AV Boekhoudkantoren Boekhoudkantoren H Evenwichtig Financiële Dienstverlening , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Geuzenpad AV Geuzenpad AV Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen Speur-/ontw.werk ogv maats./geesteswet H het Fluitschip Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek Geuzenpad AV Geuzenpad AV Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment GH voedings-/genotmiddelen algemeen ass H L'Herbe Marianne , , 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen Geuzenpad AV Geuzenpad AV Industriële reiniging; reiniging van kachels, boilers ed Reiniging, industrieel/kachels/boilers H Tetteroo , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Lumeystraat AN Lumeystraat AN Kinderopvang Kinderopvang H Kinderopvang Karin Kinderopvang Lumeystraat AN Lumeystraat AN Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware Ontw./prod./uitgeven standaardsoftware H Rysoft Lumeystraat AN Lumeystraat AN 6420 Financiële holdings Financiële holdings H Ph.J. van der Burg Holding B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Lumeystraat AN Lumeystraat AN Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware Ontwikkelen/produceren maatwerksoftware H C&R engineering Osijlaan CV Osijlaan CV 4332 Bouwtimmeren Bouwtimmeren H Timmerbedrijf B.M. Storre , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m Sandrinapad CE Sandrinapad CE Organisatie-adviesbureaus Organisatie-adviesbureaus H Ribasconnect , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Sandrinapad CE Sandrinapad CE 4332 Bouwtimmeren Bouwtimmeren H Ruud Schilperoort Timmerbedrijf , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m Sandrinapad CE Sandrinapad CE Winkels in ijzerwaren en gereedschappen Winkels in ijzerwaren en gereedschappen H CAF-Parts Sandrinapad CE Sandrinapad CE 4651 Groothandel in computers, randapparatuur en software GH computers, randapparatuur en software H Pelecom , Grth in overige consumentenartikelen van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. Studiebegeleiding/vorming/onderwijs neg H Vincent Zaalberg , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Producenten van podiumkunst Producenten van podiumkunst H Stichting Dwarf Theaterprodukties , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus H Evita Art & Music , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Verv. woon-/slaapkamer-/tuinstoelen H De Houtsmid Meubelfabrieken van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Stratenmaken Stratenmaken H Lauwers Straat- en Grondwerken , 42, bouwbedrijven algemeen: b.o. <= m van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Klussenservice Plasmeijer , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Overige specialistische zakelijke dienstverlening Overige special. zakelijke dienstverl H Hoff Verhuur , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB 6420 Financiële holdings Financiële holdings H VNT Beheer B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Boekhoudkantoren Boekhoudkantoren H NVT Administratie , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Beeckstraat BB van Beeckstraat BB Afwerking van vloeren en wanden Afwerking van vloeren en wanden H Woninginrichting P. van Gilst , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m van Beeckstraat BC van Beeckstraat BC 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw H Mega Stuuc Art , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m van Beeckstraat BC van Beeckstraat BC 4331 Stukadoren Stukadoren H Stucadoorsbedrijf R. van Bommel , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m van Beeckstraat BC van Beeckstraat BC 8560 Dienstverlening voor het onderwijs Dienstverlening voor het onderwijs H Stichting Onderwijsadvies , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Beeckstraat BC van Beeckstraat BC Basisonderwijs voor leerplichtigen Basisonderwijs voor leerplichtigen H Rooms Katholieke Basisschool De Achtsprong , , 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs van Boisotring AA van Boisotring AA Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding Beleggingsinst. met beperkte toetreding H SLSR B.V van Boisotring AA van Boisotring AA Thuiszorg Thuiszorg H Z.W.Z. Serviam , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AA van Boisotring AA Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers Overige paramedische praktijken H Prakt. Cranio-Sacraal therapie & Pers. Ontw , , 8692 Consultatiebureaus van Boisotring AA van Boisotring AA Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers Overige paramedische praktijken H Praktijk voor Logopedie Aan Huis , , 8692 Consultatiebureaus van Boisotring AA van Boisotring AA 6420 Financiële holdings Financiële holdings H H. Alberts Holding B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 van Boisotring AA van Boisotring AA Organisatie-adviesbureaus Organisatie-adviesbureaus H Juliette Management Advies , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AA van Boisotring AA Overige specialistische zakelijke dienstverlening Overige special. zakelijke dienstverl H Partytainment , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AA van Boisotring AA Markthandel in overige goederen Markthandel in overige goederen H Bea Records A Detailhandel voor zover n.e.g van Boisotring AD van Boisotring AD Fotografie (geen persfotografie) Fotografie (geen persfotografie) H JSPR Fotografie , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AA van Boisotring AA Boekhoudkantoren Boekhoudkantoren H Dutchcon Economics , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AA Postbus CC Technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw Techn. ontw.-/adv.bureaus burg/util.bw H SDZ Vastgoed Beheer B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AA Postbus CC Technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw Techn. ontw.-/adv.bureaus burg/util.bw H Dutchcon Woningen B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AA van Boisotring AA 6420 Financiële holdings Financiële holdings H Deremaux Beheer B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 van Boisotring AB van Boisotring AB Technisch speur- en ontwikkelingswerk Technisch speur- en ontwikkelingswerk H Ten-X B.V Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk R 30 van Boisotring AB van Boisotring AB Assurantietussenpersonen Assurantietussenpersonen H A.H. Schippers Assurantiën , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 van Boisotring AB van Boisotring AB Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) Kunstzinnige vorming voor amateurs H Lucreatief , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs van Boisotring AB van Boisotring AB Winkels in meubels Winkels in meubels H OnwijsLeuk! A Detailhandel voor zover n.e.g van Boisotring AB van Boisotring AB Organisatie-adviesbureaus Organisatie-adviesbureaus H A. van Velzen Holding B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AB van Boisotring AB Boekhoudkantoren Boekhoudkantoren H Administratiekantoor Rigas , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AB van Boisotring AB Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding Beleggingsinst. met beperkte toetreding H L. Tuijt Beheer B.V van Boisotring AB van Boisotring AB Overig sport- en recreatieonderwijs Overig sport- en recreatieonderwijs H LT-sports , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs

12 van Boisotring AB van Boisotring AB Denksport Denksport H Schaakvereniging Promotie A Buurt- en clubhuizen C 0 30 van Boisotring AB van Boisotring AB Rechtskundige adviesbureaus Rechtskundige adviesbureaus H Juridisch Adviesbureau van Groesen , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Boisotring AB van Boisotring AB Beleggingsinstellingen in financiële activa Beleggingsinstell. in financiële activa H M.J. Hamar B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 van der Aapad BD Wingerd JL Overige buitensport Overige buitensport H Midgetgolfclub 'Zoetermeer' H Golfbanen van der Aapad BD van der Aapad BD 8121 Interieurreiniging van gebouwen Interieurreiniging van gebouwen H Schoonmaakbedrijf Yaman , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus) Advisering ohgv management/bedrijfsv H Yellow Button , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden GH med./tandheelk.instr./verpl.art. e.d H Eltra Holland B.V , Grth in overige consumentenartikelen van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH 9609 Overige dienstverlening n.e.g. Overige dienstverlening n.e.g H Victoria C 0 10 van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's Overige gespec. reparatie/slepen auto's H ASD-X Services Autowasserijen van der Maasstraat BH Postbus CK Productie van films (geen televisiefilms) Prod. films (geen televisiefilms) H E2E B.V , , 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) C van der Maasstraat BH Postbus CK 6420 Financiële holdings Financiële holdings H FVE Holding B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH Wielersport Wielersport H GO! BMX F Sportscholen, gymnastiekzalen C 0 30 van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH Wassalons en -verzendinrichtingen Wassalons en -verzendinrichtingen H Wasserette Zoetermeer A Wasverzendinrichtingen van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH 9609 Overige dienstverlening n.e.g. Overige dienstverlening n.e.g H Beauty & Piercing Clinic Sweetlake C 0 10 van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH 9609 Overige dienstverlening n.e.g. Overige dienstverlening n.e.g H Body Art Studio Sweet-Lake C 0 10 van der Maasstraat BH van der Maasstraat BH Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Primaire houtbewerking/verduurzamen hout H Loon- en montagebedrijf W. Korving Houtzagerijen R 100 van der Maasstraat BJ van der Maasstraat BJ Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen (geen radio, geen exploitatie van geluidsopnamestudio's) Maken geluidsopn./uitgeven muziekopnamen H DJ Ennergize , , 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) C van der Maasstraat BK van der Maasstraat BK 8553 Auto- en motorrijscholen Auto- en motorrijscholen H Autorijschool Nora Ghazoun , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van der Werffstraat AR van der Werffstraat AR 6420 Financiële holdings Financiële holdings H W.P.C. van den Broek Holding B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 van der Werffstraat AR van der Werffstraat AR 1 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Landbouw, jacht en dienstverl. ervoor H Jacques van Doezum B.V , 012, bedrijfsgebouwen C van Duvenvoordepad CB van Duvenvoordepad CB 9609 Overige dienstverlening n.e.g. Overige dienstverlening n.e.g H Escort Vera C 0 10 van Duvenvoordepad CB van Duvenvoordepad CB 7312 Handel in advertentieruimte en -tijd Handel in advertentieruimte en -tijd H Teleweb Media , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Egmondstraat BG van Egmondstraat BG Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Schoonheidsverzorging/pedi-/manicures H A.J.C. van den Blink-Kramer Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten van Egmondstraat BG van Egmondstraat BG Scheppende kunst en documentaire schrijvers Scheppende kunst/documentaire schrijvers H Hobby Atelier 'Nanaktief' , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Lodensteinstraat CG van Lodensteinstraat CG Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed H De Bouwmaatschappij B.V , 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed van Lodensteinstraat CH van Lodensteinstraat CH Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) Preventieve gezondh.zorg (geen arbobeg.) H Dokter Raggie , , 8692 Consultatiebureaus van Lodensteinstraat CJ van Lodensteinstraat CJ Haarverzorging Haarverzorging H Saskia s Knipservice Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten van Lodensteinstraat CJ van Lodensteinstraat CJ Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen HB in voedings- en genotmiddelen H In 2 the blue Handelsbemiddeling (kantoren) van Lodensteinstraat CJ van Lodensteinstraat CJ Organisatie-adviesbureaus Organisatie-adviesbureaus H BoGlue , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Lodensteinstraat CJ van Lodensteinstraat CJ Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus H Jos van Schilt Consultancy B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Wijngaardenstraat CM van Wijngaardenstraat CM Religieuze organisaties Religieuze organisaties H Stichting Oosteuropahulp , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) van Wijngaardenstraat CM van Wijngaardenstraat CM Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging H A.L.C.S. (Audio, Licht, Computers & Security) , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Wijngaardenstraat CN van Wijngaardenstraat CN Organisatie-adviesbureaus Organisatie-adviesbureaus H Dijkstra Civiele Techniek B.V , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Wijngaardenstraat CN van Wijngaardenstraat CN Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Schoonheidsverzorging/pedi-/manicures H Detendre Huid en Voetverzorging Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten van Wijngaardenstraat CN van Wijngaardenstraat CN Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) Steunfondsen (niet ohgv welzijnszorg) H Stg. Bevordering Diagnostische Morfometrie van Wijngaardenstraat CN van Wijngaardenstraat CN Software consultancy Software consultancy H GC' Gerlsma Consultancy A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d van Wijngaardenstraat CN van Wijngaardenstraat CN 9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunst Dienstverlening voor uitvoerende kunst H GSound , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Wijngaardenstraat CN van Wijngaardenstraat CN Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding Biotechnol. speur-/ontwikkelingswerk H MakingMeat , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren van Wijngaardenstraat CN van Wijngaardenstraat CN Praktijken van tandartsen Praktijken van tandartsen H Tandartspraktijk Jurgens B.V , , 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven Vendelpad AL Vendelpad AL 4791 Detailhandel via postorder en internet Detailhandel via postorder en internet H Seizoen Postorderbedrijven Voorhamstraat CC Voorhamstraat CC 8121 Interieurreiniging van gebouwen Interieurreiniging van gebouwen H Schoonmaakbedrijf Akimbo , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Voorhamstraat CC Voorhamstraat CC Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. Studiebegeleiding/vorming/onderwijs neg H Van Paassen Coaching , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs Voorhamstraat CC Voorhamstraat CC Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g. Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g H Bloempjes Decoratie , 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d Voorhamstraat CC Voorhamstraat CC Groothandel in computers, randapparatuur en software GH computers, randapparatuur en software H Tranquality , Grth in overige consumentenartikelen Voorhamstraat CC Voorhamstraat CC Thuiszorg Thuiszorg H MBT Speciaal voor u , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Voorhamstraat CC Voorhamstraat CC Sociaal-cultureel werk Sociaal-cultureel werk H Stichting Sayidaati A Buurt- en clubhuizen C 0 30 Wolfertstraat AG Wolfertstraat AG Kinderopvang Kinderopvang H Hummeltjeshof Kinderopvang Wolfertstraat AG Wolfertstraat AG Overige zakelijke dienstverlening n.e.g. Overige zakelijke dienstverlening n.e.g H Rik DrankenAdvies , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Wolfertstraat AG Postbus AA Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging H Van Dongen UitvaartZorg B.V begraafplaatsen Wolfertstraat AG Wolfertstraat AG Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Schoonheidsverzorging/pedi-/manicures H Vrolijke Voetjes Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten Wolfertstraat AG Wolfertstraat AG Rechtskundige adviesbureaus Rechtskundige adviesbureaus H Kleingeschil.nl , 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Wolfertstraat AG Wolfertstraat AG 6420 Financiële holdings Financiële holdings H Peter Snel Holding B.V , 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Wolfertstraat AH Wolfertstraat AH 4334 Schilderen en glaszetten Schilderen en glaszetten H Schildersbedrijf Duopaint , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m van Doornenplantsoen ZA Dorpsstraat AK Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Voorbereidend middelbaar beroepsonderw H SCZ Stedelijk College , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs van Doornenplantsoen ZA van Doornenplantsoen ZA Overige belangenbehartiging n.e.g. Overige belangenbehartiging n.e.g H Oud.ver. Stedel. Coll. Van Doornenplantsoen , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) van Doornenplantsoen ZA Postbus AA 5629 Kantines en contractcatering Kantines en contractcatering H Sportvereniging Phoenix Cateringbedrijven C van Doornenplantsoen ZA van Doornenplantsoen ZA Middelbaar beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs H ROC ID College , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs van Doornenplantsoen ZA van Doornenplantsoen ZA Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs Brede scholengemeens. voor voortg. ond H Stg. Samenw.scholen Voortgezet Onderw. Z'meer , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs van Doornenplantsoen ZA van Doornenplantsoen ZA Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs Brede scholengemeens. voor voortg. ond H Erasmuscollege voor Vwo Havo en Mavo , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs van Doornenplantsoen ZA van Doornenplantsoen ZA Overige belangenbehartiging n.e.g. Overige belangenbehartiging n.e.g H Oudervereniging Erasmus-College Zoetermeer , 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) Zegwaartseweg 27 b 8891 Kinderopvang

13 adres nummer toevoeging postcode PLAATS X Y naam bedrijve_1 sbi_enq sbi93enq sbi_sectie sbi_sect_1 SBI_1993 SBI_2008 nummer OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID geluidc GEVAAR GROOTSTE Plesmanstraat NV Zoetermeer Borgmeijer GoHoornerhage 1392 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen vanc Industrie Bewerken en spinnen van textielvezels Plesmanstraat NV Zoetermeer Gordijnenateli Hoornerhage 1392 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen vanc Industrie Bewerken en spinnen van textielvezels Plesmanstraat NV Zoetermeer Kendo Hoornerhage 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw F Bouwnijverheid 45 41, 42, m² Zegwaartseweg PA Zoetermeer J CammeraatZoeterhage 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw F Bouwnijverheid 45 41, 42, m² Darwinstraat PX Zoetermeer Denys Engine Hoornerhage 4221 Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen F Bouwnijverheid 45 41, 42, m² Plesmanstraat NV Zoetermeer Borgmeijer GoHoornerhage 4333 Afwerking van vloeren en wanden F Bouwnijverheid 45 41, 42, m² Plesmanstraat NV Zoetermeer V.O.F. van de Hoornerhage 4333 Afwerking van vloeren en wanden F Bouwnijverheid 45 41, 42, m² Fokkerstraat NJ Zoetermeer Glascentrum AHoornerhage 4334 Schilderen en glaszetten F Bouwnijverheid 45 41, 42, m² Fokkerstraat NK Zoetermeer Vip Tax Zoete Hoornerhage 4932 Vervoer per taxi H Vervoer en opslag Taxibedrijven C 0 30 Fokkerstraat NH Zoetermeer Bode ScholtenHoornerhage 4941 Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)h Vervoer en opslag schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² C Darwinstraat PX Zoetermeer Wedel Comm Hoornerhage 5912 Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductij Informatie en communicatie 921, , 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) C Darwinstraat PX Zoetermeer Stg Comm OmHoornerhage 6020 Televisie-omroepen J Informatie en communicatie 921, , 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) C Darwinstraat PX Zoetermeer PCH Phone CHoornerhage 6110 Draadgebonden telecommunicatie J Informatie en communicatie B1 groter vermogen: onderzoek!) C Plesmanstraat NV Zoetermeer Granton Mark Hoornerhage 6110 Draadgebonden telecommunicatie J Informatie en communicatie B1 groter vermogen: onderzoek!) C Darwinstraat PX Zoetermeer Het IT BV Hoornerhage 6202 Advisering op het gebied van informatietechnologiej Informatie en communicatie A bureau's e.d Darwinstraat PX Zoetermeer Hartman Serv Hoornerhage 6202 Advisering op het gebied van informatietechnologiej Informatie en communicatie A bureau's e.d Plesmanstraat NV Zoetermeer Borgmeijer ZoHoornerhage 6420 Financiële holdings K Financiële instellingen 65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Plesmanstraat NV Zoetermeer Th H Borgmei Hoornerhage 6420 Financiële holdings K Financiële instellingen 65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Fokkerstraat 42 A 2722NK Zoetermeer Van Rooij AssHoornerhage 6622 Assurantietussenpersonen K Financiële instellingen 65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C 0 10 Fokkerstraat NJ Zoetermeer Addington B.VHoornerhage 7311 Reclamebureaus M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 74 73, 74, 77, A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Fokkerstraat NK Zoetermeer Onderkomen Hoornerhage 8411 Algemeen overheidsbestuur O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) Fokkerstraat NH Zoetermeer Imaba Grafisc Hoornerhage Drukkerijen van reclame C Industrie diepdrukkerijen) Plesmanstraat NV Zoetermeer Kuyvenhoven Hoornerhage Interieurbouw C Industrie Meubelfabrieken Darwinstraat PX Zoetermeer Zoetermeer's Hoornerhage Tandtechnische bedrijven C Industrie 33 26, 32, 33 A apparaten en instrumenten e.d. incl Plesmanstraat NV Zoetermeer Maat & Ortho Hoornerhage Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmc Industrie 33 26, 32, 33 A apparaten en instrumenten e.d. incl Fokkerstraat NK Zoetermeer Autobedrijf Ja Hoornerhage Handel in en reparatie van personenauto's en bedr G Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 501, 502, , 452, 454 en servicebedrijven Plesmanstraat NV Zoetermeer Autoservice 't Hoornerhage Handel in en reparatie van personenauto's en bedr G Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 501, 502, , 452, 454 en servicebedrijven Fokkerstraat NJ Zoetermeer AutoschadebeHoornerhage Reparatie van specifieke auto-onderdelen G Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 501, 502, , 452, 454 en servicebedrijven Fokkerstraat NK Zoetermeer Bos Car ComfHoornerhage Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdg Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 503, accessoires Fokkerstraat NK Zoetermeer Remto Autom Hoornerhage Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdg Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 503, accessoires Fokkerstraat NK Zoetermeer Euromaster Hoornerhage Groothandel en handelsbemiddeling in banden G Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 503, accessoires Darwinstraat PX Zoetermeer Alfa Ramen & Hoornerhage Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterg Groot- en detailhandel; reparatie van auto s algemeen: b.o. > 2000 m² Fokkerstraat NH Zoetermeer Kungfu SupplyHoornerhage Winkels in sportartikelen (geen watersport) G Groot- en detailhandel; reparatie van auto s algemeen: b.o. > 2000 m² Darwinstraat PX Zoetermeer Fotografie WimHoornerhage Winkels in optische artikelen G Groot- en detailhandel; reparatie van auto s Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt Zegwaartseweg PA Zoetermeer In de Drie HooZoeterhage Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en confe I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 5511, oorden en congrescentra Plesmanstraat NV Zoetermeer E.B.S. Trade BHoornerhage Boekhoudkantoren M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 74 73, 74, 77, A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Zegwaartseweg 47 B 2723PA Zoetermeer Horeca- en BeZoeterhage Organisatie-adviesbureaus M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 74 73, 74, 77, A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Plesmanstraat NV Zoetermeer Stichting Moo Hoornerhage Maatschappelijk werk Q Gezondheids- en welzijnszorg 74 73, 74, 77, A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren

14

15 Bijlage 2 Tabel overlappende contouren Tabel b2.1 Bedrijven met overlappende milieuhindercontouren Nr. Adres SBI 2008 Bedrijf gemeente SBI 2008 VNG Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar Grootste afstand Afstand stap kleiner 1 Ambachtsherenlaan , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Rakkersveld , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Rakkersveld , Postorderbedrijven Willem van Cleeflaan , 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m Willem van Cleeflaan Houtzagerijen Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 6 Willem van Cleeflaan , 42, m Sportscholen, 7 Willem van Cleeflaan F gymnastiekzalen C 0 30 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 8 Willem van Cleeflaan , 42, m , 69tm71, 73, 74, 77, Overige zakelijke dienstverlening: 9 Asselierspad , 80t A kantoren Kappersbedrijven en 10 Asselierspad schoonheidsinstituten Verhuur van en handel in onroerend 11 Asselierspad , 68 A goed Banken, verzekeringsbedrijven, 12 Asselierspad , 65, 66 A beurzen C , 69tm71, 73, 74, 77, Overige zakelijke dienstverlening: 13 Sandrinapad , 80t A kantoren

16 Nr. Adres SBI 2008 Bedrijf gemeente SBI 2008 VNG Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar Grootste afstand Afstand stap kleiner 14 Sandrinapad , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m van Beeckstraat , , 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs van Beeckstraat , Meubelfabrieken Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 17 van Beeckstraat , 42, m van Beeckstraat , 42, aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m van Duvenvoordepad C , 20 van Duvenvoordepad tm71, 73, 74, 77, 78, 80t A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Ambachtsherenlaan zonder LPG Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 22 du Meelaan , 42, m Handel in vrachtauto's (incl. import en 23 van Aalstlaan , reparatie) met LPG > van Aalstlaan m3/jr Zegwaartseweg Kinderopvang Du Meenlaan Verhuurbedrijf voor transportmiddelen

17 Bijlage 3 Knelpuntenkaart

18

19 Overlappende milieuhindercontouren Palenstein Knelpunten Perceelsgrens Herontwikkelingslocaties Gemengd gebied Rustige woonwijk Ontwikkelgebied Plangebied Km 1:5000 GREEN\mtu : _10005D.MXD

20

BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten Versie 1.02, mei 2011 Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden NUMMER GEUR STOF GELUID GEVAAR MILIEU- CATEGORIE VAN DE FUNCTIE VERKEER Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden SBI-CODE OMSCHRIJVING CATEGORIE PER MILIEUASPECT

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

Meso-economie en bedrijfsomgeving

Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving Een bedrijfstakanalyse A.J. Marijs W. Hulleman Vijfde druk Noordhoff Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: PhotoDisc Bronvermelding

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 12 1 De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie CBS: J. van der Meulen J. Boskamp E. Daems R. Goossens C. Oostrom J. van den Tillaart HAN: E.R. Oldenboom W.I.J. de Boer Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Nulmeting BreedNet. Project: 7208 In opdracht van Economische Zaken en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Nulmeting BreedNet. Project: 7208 In opdracht van Economische Zaken en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Nulmeting BreedNet Project: 7208 In opdracht van Economische Zaken en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam drs. C. van Oosteren drs. M. Roelofs drs. J. Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Energievisie Vlieland

Energievisie Vlieland Energievisie Vlieland Inventarisatie energiegebruik, mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking ten behoeve van het project Stappenplan Duurzame Waddeneilanden Definitief In opdracht

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven

Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven een analyse van de regeling SKO (subsidie kennisoverdracht ondernemers) Beleidsinteractierapport 2003-4 a Colofon Dit rapport is opgesteld door Ir. J.J

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers

Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers Bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers november 2011 vorige volgende index Directie Bedrijfsvoering, afdeling Facilitair Bedrijf,

Nadere informatie

Rapportage Vrijetijdseconomie: Kansen voor Brabant Tilburg, 3 april 2014

Rapportage Vrijetijdseconomie: Kansen voor Brabant Tilburg, 3 april 2014 Rapportage Vrijetijdseconomie: Kansen voor Brabant Tilburg, 3 april 2014 Uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant door Telos i.s.m. Fabric en Bureau Geo-informatie van de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Contactgegevens Projectgegevens Projectnaam: Duurzaam Lage Weide Projectcode: D13000000 Gebiednaam: Bedrijventerrein Lageweide Postcode: 3542 Gemeentecode:

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014 regels Lith Centrum - 2014 Plannaam: Lith Centrum - 2014 Plannummer: Datum vaststelling: Datum goedkeuring: BPlithcentrum2014 nvt nvt Versie: voorontw erp d.d. 10 december

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN Onderzoek naar aangrijpingspunten voor overheidsbeleid Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoerders : SenterNovem, Utrecht : H. Korbee : M. van Werkhoven

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie