ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemene bepalingen II. Maatwerksoftware III. Dienstverlening IV. Verkoop van apparatuur V. Levering van standaardsoftware Algemene voorwaarden van INDASTRIAL AUTOMATION, gevestigd te Heerlen (Nederland) aan de Welterlaan 23, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Limburg te Maastricht onder nummer d.d. 14 juli 2011

2 I. Algemene bepalingen Artikel 1. Toepasselijkheid Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst, opdracht en verbintenis onder welke benaming dan ook, van Indastrial Automation, gevestigd te Heerlen, hierna te noemen: INDASTRIAL, met derden, hierna te noemen: OPDRACHTGEVER. Lid 2: Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de uitvoering van het genoemde in artikel 1, lid 1 van deze voorwaarden. Lid 3: Algemene voorwaarden en/of standaardvoorwaarden, welke gehanteerd worden door OPDRACHTGEVER worden uitdrukkelijk niet door INDASTRIAL aanvaard, tenzij vooraf schriftelijk door INDASTRIAL anders overeengekomen. Artikel 2. Offertes Lid 1: Alle offertes welke door INDASTRIAL zijn gedaan, vormen wat betreft prijs en overige voorwaarden één geheel en zijn vrijblijvend. Aan offertes zoals bedoeld in dit lid kunnen door OPDRACHTGEVER geen rechten ontleend worden. Alle door INDASTRIAL opgegeven indicaties in de vorm van illustraties, ontwerpen, berekeningen, prototypen, calculaties, programmatuur en specificaties betrekking hebbende op prestaties, capaciteit en/of resultaten binden INDASTRIAL op geen enkele wijze, tenzij vooraf schriftelijk door INDASTRIAL anders overeengekomen. Voorgenoemde indicaties worden dan ook geacht bij benadering te zijn opgegeven. Lid 2: INDASTRIAL behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot de informatie die indastrial in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van illustraties, ontwerpen, berekeningen, prototypen, calculaties, programmatuur en specificaties aan OPDRACHTGEVER ter beschikking stelt. De informatie mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van INDASTRIAL door OPDRACHTGEVER niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op elke andere wijze worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal OPDRACHTGEVER op verzoek van INDASTRIAL de informatie en alle eventuele kopieën daarvan, met inbegrip van de offerte, per ommegaande aan INDASTRIAL overdragen. Lid 3: Overeenkomsten, opdrachten en verbintenissen hoe dan ook genaamd, worden geacht te zijn tot stand gekomen, na aanvaarding van een offerte van INDASTRIAL door OPDRACHTGEVER. Deze aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van INDASTRIAL en het feit dat OPDRACHTGEVER hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, alsmede louter uit het feit dat INDASTRIAL uitvoering geeft aan de overeenkomst. Artikel 3. Leveringstijden Lid 1: Leveringstijden opgegeven door INDASTRIAL zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Deze leveringstijden gelden slechts bij benadering en vanaf de datum van schriftelijke bevestiging door INDASTRIAL zoals bedoeld is in artikel 2, lid 3 van deze voorwaarden. Lid 2: Een overschrijding van leveringstijden zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze voorwaarden niet ontstaan door opzet of grove schuld van INDASTRIAL verplicht INDASTRIAL jegens OPDRACHTGEVER niet tot enigerlei vergoeding van schade, welke door OPDRACHTGEVER en/of door derden zijn geleden. Door overschrijding van leveringstijden zoals in dit lid bedoeld is, verkrijgt OPDRACHTGEVER niet enig recht tot ontbinding van de overeenkomst, noch het recht tot het niet nakomen van enigerlei verplichtingen welke op hem mogen rusten uit hoofde van de met hem aangegane overeenkomst. Lid 3: Indien een overschrijding van leveringstijden zoals in artikel 3, lid 2 van deze voorwaarden bedoeld is van een aanmerkelijk lange duur is, is OPDRACHTGEVER, na INDASTRIAL schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, waarbij INDASTRIAL een redelijke termijn gegund is alsnog aan haar leveringsverpichtingen jegens OPDRACHTGEVER te voldoen, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Voorgenoemde ontbinding geeft OPDRACHTGEVER niet het recht op enigerlei schadevergoeding jegens INDASTRIAL, noch het recht tot het niet nakomen van enigerlei verplichtingen welke op hem mogen rusten uit hoofde van andere met hem aangegane overeenkomsten dan de overeenkomst die de overschrijding van leveringstijd betreft. Artikel 4. Overmacht Lid 1: In een situatie van overmacht en/of andere omstandigheden van dusdanige aard, waarin naar alle redelijkheid een tijdige nakoming van de overeenkomst, verbintenis of opdracht niet van INDASTRIAL kan worden verlangd, wordt de leveringstijd verlengd met een tijdsduur, welke gelijkstaat aan het voortduren van bovengenoemde situatie. Lid 2: De bepaling in artikel 4, lid 1 van deze voorwaarden is eveneens van toepassing op een situatie waarin INDASTRIAL door derden van wie INDASTRIAL zich ter uitvoering van de overeenkomst, verbintenis of opdracht bedient ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming van de overeenkomst, verbintenis of opdracht in staat wordt gesteld. Lid 3: Indien na aanvaarding van een overeenkomst, verbintenis of opdracht, zoals bedoeld in artikel 2, lid 3 van deze voorwaarden blijkt dat deze als gevolg van aan INDASTRIAL onbekende omstandigheden onuitvoerbaar is, verwerft INDASTRIAL het recht te vorderen dat waar mogelijk de opdracht dusdanig wordt gewijzigd dat uitvoering hiervan wel mogelijk zal zijn. Mocht de in dit lid genoemde verlenging van de leveringstijd naar het oordeel van INDASTRIAL langer zijn dan 3 maanden, ofwel een nakoming in zijn geheel onmogelijk zijn dan is INDASTRIAL gerechtigd de overeenkomst voor dat deel dat niet nagekomen kan worden te annuleren. In die situatie zal OPDRACHTGEVER een deel van de totale prijs verschuldigd zijn, naar rato van de nagekomen verplichtingen in de betreffende overeenkomst, verbintenis of opdracht. Artikel 5. Assistentie Lid 1: OPDRACHTGEVER zal uit hoofde van de overeenkomst, verbintenis of opdracht assistentie verlenen aan het uitvoeren van deze en alle terzakedoende en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Lid 2: Tenzij vooraf schriftelijk door INDASTRIAL anders overeengekomen dient OPDRACHTGEVER op eerste verzoek van INDASTRIAL alle (meet)apparatuur, materialen, installaties en werkruimten op locatie bij OPDRACHTGEVER beschikbaar te stellen welke INDASTRIAL voor uitvoering van de met OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst nodig acht. Lid 3: Indien het bepaalde in artikel 5, lid 2 van deze voorwaarden niet, niet juist of niet tijdig aan INDASTRIAL ter beschikking wordt gesteld en/of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, verbintenis of opdracht voldoet, kan dit tot een opschorting van de uitvoering of een ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, van de overeenkomst, verbintenis of opdracht aanleiding geven en/of kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, dit ter keuze van INDASTRIAL Artikel 6. Betalingscondities Lid 1: Tenzij vooraf schriftelijk door INDASTRIAL anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door INDASTRIAL aangegeven bankrekening. Lid 2: Alle prijzen genoemd in offertes, overeenkomsten, verbintenissen, opdrachten, communicatie of documenten van welke aard dan ook zijn exclusief B.T.W. Lid 3: Indien binnen de in artikel 6, lid 1 van deze voorwaarden genoemde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is OPDRACHTGEVER nalatig en heeft INDASTRIAL het recht 1% rente over het factuurbedrag te berekenen voor elke periode van 30 dagen of iedere gedeelte daarvan naar rato dat betaling van het verschuldigde na verloop van de bovengenoemde termijn achterwege is gebleven. In een situatie waar INDASTRIAL oordeelt vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen zijn de hierbij verschuldigde incassokosten voor rekening van OPDRACHTGEVER. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij INDASTRIAL aantoont dat de daadwerkelijk gemaakte kosten meer bedragen, in deze situate zijn de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van OPDRACHTGEVER. Louter de inschakeling van derden door INDASTRIAL doet de verschuldiging van de incassokosten ontstaan. Lid 4: In een situatie waarin geen bepaalde prijs is overeengekomen voor de door INDASTRIAL te verrichten werkzaamheden, gelden de standaard tarieven van INDASTRIAL zoals deze zijn ten tijde van de uitvoering met inbegrip van reiskosten, maaltijden, logies en dagvergoedingen. Betaling vindt in bovengenoemde situatie plaats op basis van nacalculatie Lid 5: Betalingen van factuurbedragen dienen zonder korting te geschieden. Verrekening of compensatie door de OPDRACHTGEVER door middel van een tegenvordering is slechts toegestaan als deze tegenvordering door INDASTRIAL schriftelijk is bevestigd of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Bij klachten blijft de betalingsverplichting van OPDRACHTGEVER onverminderd van kracht. Artikel 7. Geheimhouding Lid 1: Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen zal INDASTRIAL maatregelen treffen ter geheimhouding van alle gegevens die INDASTRIAL ter ore komen voor de uitvoering van overeenkomsten,

3 verbintenissen en opdrachten welke in alle redelijkheid van INDASTRIAL verlangd kunnen worden en waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk is. Lid 2: Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen zal OPDRACHTGEVER maatregelen treffen ter geheimhouding van alle gegevens die OPDRACHTGEVER ter ore komen voor de uitvoering van overeenkomsten, verbintenissen en opdrachten welke in alle redelijkheid van OPDRACHTGEVER verlangd kunnen worden en waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk is. Artikel 8. Aansprakelijkheid Lid 1: INDASTRIAL is slechts aansprakelijk voor een vervangende schadevergoeding, hetgeen betekent dat INDASTRIAL enkel de waarde van de achterwege gebleven prestatie dient te vergoeden, in een situatie waar er sprake is van een aan INDASTRIAL toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, verbintenis of opdracht. Elke aansprakelijkheid van INDASTRIAL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, aanvullende schadevergoeding, ongeacht in welke vorm, of schade wegens gederfde winst. Lid 2: INDASTRIAL is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van onvoldoende assistentie, informatie of materialen door OPDRACHTGEVER, schade wegens overschrijding van leveringstijden als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door INDASTRIAL gegeven inlichtingen of adviezen, welke niet uitdrukkelijk gebaseerd zijn op de schriftelijke overeenkomst. Lid 3: In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal de door INDASTRIAL te betalen schadevergoeding wegens deze toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de contractwaarde, doch nimmer meer dan EUR De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door INDASTRIAL verleende crediteringen. Lid 4: Opdrachtgever is gehouden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na het ontstaan van de schade deze schade schriftelijk bij INDASTRIAL te melden. Lid 5: Opdrachtgever vrijwaart INDASTRIAL voor alle schade die INDASTRIAL mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door INDASTRIAL geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen: Aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van INDASTRIAL die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; Aanspraken van derden, werknemers van INDASTRIAL daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf; Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door INDASTRIAL geleverde produkten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen produkten, programmatuur of diensten van opdrachtgever tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van bovengenoemd gebruik, wijziging of doorlevering. Artikel 9. Ontbinding Lid 1: Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is INDASTRIAL te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. INDASTRIAL is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. Lid 2: Indien de behoorlijke nakoming door INDASTRIAL ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van INDASTRIAL komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Lid 3: Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van INDASTRIAL komen zijn, gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie INDASTRIAL bij uitvoering van een verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan INDASTRIAL bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstaking; werkliedenuitsluiting; ziekte; in-, uit-, en/of doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers; storing in de produktie; natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging. Artikel 10. Geschillen Lid 1: Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen - hoe ook genaamd - van INDASTRIAL is het Nederlands Recht van toepassing. Lid 2: Plaats van ten uitvoerlegging van met INDASTRIAL gesloten overeenkomsten is de vestigingsplaats van INDASTRIAL te Heerlen, Nederland. Lid 3: Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van door INDASTRIAL gedane aanbiedingen, door INDASTRIAL geaccepteerde opdrachten of met INDASTRIAL gesloten overeenkomsten of verbintenissen zullen bij uitsluiting worden berecht door de Nederlandse rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van INDASTRIAL in Heerlen. II Maatwerksoftware Artikel 11. Maatwerksoftware Lid 1: Onder ontwikkeling van programmatuur wordt verstaan elke overeenkomst waarbij INDASTRIAL zich verbindt tot het op basis van door opdrachtgever gegeven specificatie van functies welke in de programmatuur moeten worden opgenomen onder eigen verantwoordelijkheid ontwerpen, schrijven, testen en zonodig corrigeren van programmatuur en het implementeren ervan in het computersysteem van opdrachtgever. Lid 2: Het ontwikkelen van programmatuur heeft uitsluitend betrekking op de in de aanbieding genoemde toepassingsgebieden en/of programma's. Lid 3.1: Opdrachtgever kan schriftelijk opgave doen van gewenste wijzigingen in de opdracht. INDASTRIAL zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van een dergelijke opgave specificeren welke consequenties - inclusief financiële- de beoogde wijzigingen hebben. INDASTRIAL is pas aan dergelijke wijzigingen gebonden, nadat partijen deze en de financiële consequenties daarvan schriftelijk zijn overeengekomen. Lid 3.2: Indien aan INDASTRIAL blijkt dat uitvoering van een opdracht niet of niet optimaal kan leiden tot het door opdrachtgever beoogde resultaat, kan zij opdrachtgever schriftelijk opgave doen van de wijzigingen in de omschrijving van de opdracht, die zij in het belang van een goede uitvoering van de opdracht geboden acht, alsmede van de financiële consequenties van deze wijzigingen, al dan niet ten gevolge van meer- of minderwerk. Lid 3.3: Indien opdrachtgever zich niet binnen 10 werkdagen of binnen de daartoe in de overeenkomst gestelde termijn na ontvangst van een opgave in de zin van artikel 11, lid 2 van deze voorwaarden schriftelijk jegens INDASTRIAL akkoord heeft verklaard met de wijzigingen en de financiële consequenties daarvan, voert INDASTRIAL het project conform de oorspronkelijke overeenkomst dus ongewijzigd uit. Lid 3.4: Onverminderd het in artikel 3, lid 1 van deze voorwaarden bepaalde, verliezen toezeggingen of schattingen van INDASTRIAL omtrent de verwachte duur van en toezeggingen over de prijs voor de door haar te verrichten werkzaamheden hun gelding, indien een partij de wederpartij zoals in artikel 11 lid 3 sub 1 van deze voorwaarden te kennen heeft gegeven wijziging in de omschrijving van de opdracht te verlangen, behoudens voorzover deze gewenste wijzigingen niet resulteren in een gewijzigde overeenkomst in de zin van artikel 11, lid 1 of lid 3 van deze voorwaarden. Alsdan wordt alleen de overeengekomen leveringstermijn verlengd met in geval van door INDASTRIAL voorgestelde wijzigingen tenminste 8 werkdagen of de daartoe in overeenkomst gestelde termijn of zoveel minder als opdrachtgever eerder na ontvangst van een opgave van INDASTRIAL in de zin van artikel 11, lid 2 van deze voorwaarden afwijzend reageert; en in geval van door opdrachtgever voorgestelde wijzigingen met de termijn gemoeid met de onderhandelingen omtrent de wijzigingen die uiteindelijk niet in de overeengekomen wijziging hebben geresulteerd. Artikel 12. Aard van de overeenkomst Lid 1: Tenzij schriftelijk een vaste prijs of een andere regeling is overeengekomen is de overeenkomst tot ontwikkeling van programmatuur aangegaan op nacalculatiebasis aan de hand van bestede uren. Het bepaalde in de artikelen 16 t/m 18 van deze

4 voorwaarden is, in dat geval, op de overeenkomst tot ontwikkeling van programmatuur van toepassing. Lid 2: Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld, worden opgegeven prijzen steeds geacht te zijn exclusief kosten van verpakking, transport en invoer en reis- en verblijfkosten van het personeel van INDASTRIAL en kosten van assistentie van derden. Lid 3: Indien door INDASTRIAL, bij ontwikkeling op basis van nacalculatie, een maximumbedrag is opgegeven doch de overeengekomen ontwikkeling van programmatuur niet binnen dat bedrag kan worden gerealiseerd is INDASTRIAL, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen, gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen tenzij opdrachtgever een aanvullende opdracht geeft. Lid 4: Ook indien schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen is INDASTRIAL gerechtigd die vaste prijs te verhogen indien het loon- en prijspeil tussen de datum van de aanbieding en de datum van de oplevering van de programmatuur stijgt, zulks met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Lid 5: Alle door INDASTRIAL opgegeven bedragen zijn exclusief B.T.W. tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. Artikel 13. Oplevering en acceptatie Lid 1: INDASTRIAL zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever gebruiksklaar opleveren. Gebruiksklare oplevering kan in voorkomende gevallen, zulks ter keuze van INDASTRIAL, ook geschieden ten bedrijven van INDASTRIAL. Een dergelijke wijze van oplevering wordt aangeduid als "Acceptatietest". Van gebruiksklare oplevering zal kunnen blijken uit een door INDASTRIAL aan opdrachtgever te richten schriftelijke mededeling dat de programmatuur gebruiksklaar is opgeleverd. Lid 2: Opdrachtgever is gerechtigd de ontwikkelde programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze test zal bestaan uit het uitvoeren van een door opdrachtgever samen te stellen verzameling van testgevallen, welke desgevraagd aan INDASTRIAL tijdig voor de gebruiksklare oplevering ter beschikking dienen te worden gesteld. Lid 3: Opdrachtgever zal INDASTRIAL binnen 14 dagen na de gebruiksklare oplevering schriftelijk en gedetailleerd opgave doen van gebreken die opdrachtgever in de ontwikkelde programmatuur aantreft. Onder gebreken wordt tevens begrepen dat de ontwikkelde programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen specificatie van functies. INDASTRIAL zal gebreken in de programmatuur binnen redelijke termijn herstellen. Lid 4: De programmatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn geaccepteerd indien ofwel opdrachtgever niet binnen 14 dagen na gebruiksklare oplevering aan INDASTRIAL schriftelijk mededeling doet van geconstateerde gebreken ofwel INDASTRIAL de binnen de termijn van 14 dagen opgegeven gebreken heeft hersteld. Lid 5: Zodra levering conform de overeenkomst heeft plaatsgevonden in geval acceptatie criteria zijn overeengekomen derhalve na voltooiing van de overeengekomen systeem of acceptatietest gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor het geleverde over op opdrachtgever. Risico-overgang vindt tevens plaats op het moment dat INDASTRIAL zaken en/of diensten conform de overeenkomst ter levering aanbiedt, terwijl opdrachtgever om hem toerekenbare redenen niet laat installeren, levering onmogelijk maakt of niet afneemt. Kosten van bewaring en opslag en alle overige kosten ten gevolge van de vertraging of het verzuim van opdrachtgever, zoals onder andere (maar niet uitputtend) personeelskosten en kosten van materieel van INDASTRIAL, maar ook alle kosten tengevolge van redelijkerwijs aan opdrachtgever toe te rekenen vertraging van de uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever. Artikel 14. Garantie Lid 1: INDASTRIAL garandeert gedurende een periode van één maand gerekend vanaf de acceptatie overeenkomstig artikel 13 lid 4 dat de programmatuur in overeenstemming is met de overeengekomen specificatie van functies. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het (opnieuw) uitvoeren op haar kosten door INDASTRIAL van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de ontwikkelde programmatuur in overeenstemming te brengen met de overeengekomen specificatie van functies. INDASTRIAL garandeert niet dat de ontwikkelde programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken. De garantie vervalt indien de door INDASTRIAL ontwikkelde programmatuur door anderen dan INDASTRIAL is gewijzigd. INDASTRIAL is nimmer aansprakelijk voor verlies van verloren gegane gegevens en herstel van die gegevens valt niet onder de garantie. Uitsluitend op door INDASTRIAL zelf ontwikkelde programmatuur als bedoeld in artikel 11, lid 1 van deze voorwaarden geeft INDASTRIAL de in dit lid omschreven garanties. Artikel 15. Auteursrechtgarantie Lid 1: INDASTRIAL vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden gebaseerd op een beweerdelijke inbreuk van de ontwikkelde programmatuur op auteursrecht van die derden in Nederland. Lid 2: Opdrachtgever is verplicht INDASTRIAL onverwijld in kennis te stellen van zodanige aanspraken van derden en dient, op straffe van verval van de auteursrechtgarantie, zich te onthouden van enige erkenning van aansprakelijkheid jegens die derden en INDASTRIAL in de gelegenheid te stellen de afhandeling van de aanspraken van die derden zelf rechtstreeks ter hand te nemen. INDASTRIAL is (dit uitsluitend ter hare beoordeling) gerechtigd indien zij van oordeel is dat niet is uit te sluiten dat de ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op rechten van derden; Deze aan te passen opdat de inbreuk wordt beëindigd; Ofwel het auteursrecht te verwerven; Of de inbreukmakende programmatuur terug te nemen. Lid 3: De vrijwaring uit hoofde van het in het eerste lid bepaalde is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de opdrachtgever terzake van de ontwikkelde programmatuur aan INDASTRIAL heeft voldaan. III. Dienstverlening Artikel 16. Dienstverlening Lid 1: Onder dienstverlening wordt verstaan elke andere overeenkomst dan die tot ontwikkeling van programmatuur als hierna in hoofdstuk III omschreven, waarbij INDASTRIAL zich verbindt om tegen betaling werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever. Lid 2: Onder dienstverlening vallen derhalve in elk geval het geven van organisatieadviezen en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, het geven van opleidingen en assistentie bij ontwikkeling van programmatuur in eigen beheer door opdrachtgever. Artikel 17. Uitvoering Lid 1: De dienstverlening is een inspanningsverbintenis en INDASTRIAL zal de dienstverlening met zorg uitvoeren in overeenstemming met de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen procedures. Lid 2: Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan INDASTRIAL de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen tot opdrachtgever de resultaten van de afgesloten fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Lid 3: De dienstverlening vindt plaats op werkdagen gedurende 8 uren, te realiseren tussen en uur. Artikel 18. Prijzen Lid 1: De dienstverlening zal geschieden tegen de tarieven zoals deze bij aanvang van de dienstverlening door INDASTRIAL worden gehanteerd voor medewerkers die bij de opdrachtgever zullen worden ingezet. Lid 2: Tenzij door INDASTRIAL met opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen, geldt indien de dienstverlening op meer dan 8 uren per werkdag wordt verricht voor de uren die het aantal van 8 overschrijden een toeslag van 25% op de gebruikelijke tarieven en indien de dienstverlening plaatsvindt op zaterdagen geldt een toeslag van 50% op de gebruikelijke tarieven en indien de dienstverlening plaatsvindt op zon- en feestdagen, geldt een toeslag van 100% op de gebruikelijke tarieven. Lid 3: INDASTRIAL is gerechtigd om tussentijds de door haar jegens de opdrachtgever gehanteerde tarieven per 1 januari en 1 juli van enig jaar te verhogen met zodanig percentage als waarmee het totaalprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (zonder enige verlaagde weging) zoals jaarlijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), reeks voor werknemersgezinnen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering (1985 = 100) in dat jaar zal stijgen. Lid 4: Alle prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, in euro's ( ) en exclusief B.T.W. en andere heffingen en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven gebaseerd op de normale tarieven exclusief toeslagen, op de duur van de overeenkomst. Lid 5: De kosten van dienstverlening worden maandelijks door INDASTRIAL gefactureerd.

5 Artikel 19. Garantie Lid 1: INDASTRIAL geeft geen garantie voor programmatuur ontwikkeld als zijnde dienstverlening als bedoeld in artikel 16, lid 1 van deze voorwaarden. INDASTRIAL heeft enkel een inspanningverplichting voor programmatuur als in dit lid omschreven. Lid 2: INDASTRIAL geeft geen garantie voor diensten geleverd als zijnde dienstverlening als bedoeld in artikel 16, lid 1 van deze voorwaarden. INDASTRIAL heeft enkel een inspanningsverplichting voor diensten als in dit lid beschreven. IV Verkoop van apparatuur Artikel 20. Levering en verzending Lid 1: Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de bedrijfsruimte van INDASTRIAL te Heerlen. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de zaken daartoe afgezonderd voor vervoer naar de koper gereed liggen op een door INDASTRIAL aan te wijzen plaats in haar bedrijf of elders. Indien levering franco is overeengekomen betekent dit niet meer dan dat de kosten voor vervoer tot op de overeengekomen plaats van bestemming in de door INDASTRIAL te berekenen prijs zijn begrepen. Lid 2: Zodra levering conform de overeenkomst heeft plaatsgevonden in geval acceptatiecriteria zijn overeengekomen derhalve na voltooiing van de overeengekomen systeem- of acceptatietest gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor het geleverde over op opdrachtgever. Risicoovergang vindt tevens plaats op het moment dat INDASTRIAL zaken en/of diensten conform de overeenkomst ter levering aanbiedt, terwijl opdrachtgever om hem toerekenbare redenen niet laat installeren, levering onmogelijk maakt of niet afneemt. Kosten van bewaring en opslag en alle overige kosten ten gevolge van de vertraging of het verzuim van opdrachtgever, zoals onder andere (maar niet uitputtend) personeelskosten en kosten van materieel van INDASTRIAL, maar ook alle kosten tengevolge van redelijkerwijs aan opdrachtgever toe te rekenen vertraging van de uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever. Artikel 21. Voorbehoud van eigendom en rechten Lid 1: De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op opdrachtgever over nadat deze aan INDASTRIAL alles heeft voldaan wat aan INDASTRIAL terzake van de levering van die zaken, inclusief rente en kosten, verschuldigd is. Indien de opdrachtgever de zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan wordt de opdrachtgever bewaarder van de zaken ten opzichte van INDASTRIAL. De opdrachtgever is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. Zolang de eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enig recht daarop verlenen. Lid 2: Tot meerdere zekerheid van volledige betaling van alle vorderingen die INDASTRIAL mocht hebben of verkrijgen op de opdrachtgever is INDASTRIAL gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door INDASTRIAL aan opdrachtgever geleverde zaken en op alle vorderingen welke opdrachtgever terzake van door INDASTRIAL geleverde zaken op zijn afnemers mocht verkrijgen. Lid 3: Opdrachtgever verbindt zich op eerste vordering van INDASTRIAL opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke opdrachtgever op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, en een terzake door INDASTRIAL op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van het (stil) pandrecht. INDASTRIAL is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering. Lid 4: INDASTRIAL heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of opdrachtgever anderszins in verzuim is. Opdrachtgever zal bij zodanige terugneming dan wel uitoefening alle medewerking verlenen. Artikel 22. Aanvaarding en reclame Lid 1: Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien geen acceptatietest is overeengekomen dient opdrachtgever het geleverde binnen 10 dagen na levering nauwgezet op eventuele gebreken te onderzoeken en binnen deze termijn van 10 dagen de geconstateerde gebreken schriftelijk aan INDASTRIAL mede te delen. Indien deelleveranties zijn overeengekomen, geldt na elke deelleverantie een zelfde termijn als bedoeld in dit lid. Lid 2: Is wel een acceptatietest overeengekomen, dan dient opdrachtgever binnen 10 dagen na beëindiging van de acceptatietest, in een schriftelijk verslag de gebreken te melden aan INDASTRIAL, zodat kan worden beoordeeld of het door INDASTRIAL geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Lid 3: Indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan kan opdrachtgever daarop geen beroep meer doen indien hij INDASTRIAL daarvan niet binnen 10 dagen na levering, of althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd heeft kennis gegeven. Lid 4: Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is INDASTRIAL te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde, of vervanging van het geleverde. Lid 5: Opdrachtgever dient INDASTRIAL in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan ter kantore van INDASTRIAL bevinden dienen door opdrachtgever voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. Opdrachtgever dient in dit geval dermate goed voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico's is begrepen. Artikel 23. Retourzendingen Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien INDASTRIAL instemt met retourzending van geleverde zaken, dient de verzending franco aan INDASTRIAL plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de opdrachtgever en zullen slechts dan worden vergoed, indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat bij INDASTRIAL door opdrachtgever zijn afgeleverd. V Levering van standaard software Artikel 24. Algemeen Lid 1: Onder levering van standaard software wordt verstaan het door INDASTRIAL aan opdrachtgever verkopen van het recht tot gebruik van algemeen beschikbare, niet speciaal voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur (standaardpakket), ook indien het standaardpakket ten behoeve van opdrachtgever wordt aangepast. Een standaardpakket omvat, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bedongen, de programma's vastgelegd op voor de computer van opdrachtgever leesbare informatiedragers en de daarbij behorende documentatie, met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies. Lid 2: INDASTRIAL staat ervoor in dat zij gerechtigd is over het standaardpakket te beschikken. Artikel 25. Gebruiksrecht Lid 1: Het gebruiksrecht van standaardpakketten is niet exclusief, mag door de opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen of, al of niet tegen een vergoeding, in gebruik worden afgestaan en is beperkt tot het voor eigen gebruik aanwenden van het pakket in samenhang met het computersysteem waar het voor is besteld of een vervangende configuratie. Lid 2: Indien het standaardpakket tijdelijk niet op het in artikel 25, lid 1 van deze voorwaarden genoemde computersysteem gebruikt kan worden, als gevolg van aan het computersysteem te wijten omstandigheden, is opdrachtgever gerechtigd voor de duur van een dergelijke periode het standaardpakket te gebruiken op een ander systeem. Zo spoedig mogelijk na beëindiging van het gebruik op laatstbedoeld systeem zal opdrachtgever ervoor zorg dragen dat het standaardpakket volledig uit dit systeem verwijderd wordt. Lid 3: Opdrachtgever heeft het recht van het standaardpakket, waaronder begrepen de daarbij behorende documentatie, maximaal een kopie te maken voor beveiligingsdoeleinden. Deze kopie zal door opdrachtgever niet worden gebruikt maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden origineel materiaal. Het gereproduceerde materiaal moet dezelfde aanduidingen ten aanzien van auteursrecht en van herkenningstekens, merken en nummers dragen als op de originelen zijn vermeld. Zowel het originele als het gereproduceerde materiaal zal uitsluitend voor eigen gebruik mogen worden aangewend.

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: most frankly t.h.o.d.n. WebAffairs t.h.o.d.n. De Lekkerste Dingen t.h.o.d.n. PHEOS Keyserswey 57 2201 CX Noordwijk Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 273787210000 (AS 116-11)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE Versie 1-2013 you can canon.nl Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Techni Team

Algemene Voorwaarden Techni Team Algemene Voorwaarden Techni Team Hoofdstuk I Algemene Bepalingen Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Techni Team ICT B.V,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie