ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemene bepalingen II. Maatwerksoftware III. Dienstverlening IV. Verkoop van apparatuur V. Levering van standaardsoftware Algemene voorwaarden van INDASTRIAL AUTOMATION, gevestigd te Heerlen (Nederland) aan de Welterlaan 23, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Limburg te Maastricht onder nummer d.d. 14 juli 2011

2 I. Algemene bepalingen Artikel 1. Toepasselijkheid Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst, opdracht en verbintenis onder welke benaming dan ook, van Indastrial Automation, gevestigd te Heerlen, hierna te noemen: INDASTRIAL, met derden, hierna te noemen: OPDRACHTGEVER. Lid 2: Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de uitvoering van het genoemde in artikel 1, lid 1 van deze voorwaarden. Lid 3: Algemene voorwaarden en/of standaardvoorwaarden, welke gehanteerd worden door OPDRACHTGEVER worden uitdrukkelijk niet door INDASTRIAL aanvaard, tenzij vooraf schriftelijk door INDASTRIAL anders overeengekomen. Artikel 2. Offertes Lid 1: Alle offertes welke door INDASTRIAL zijn gedaan, vormen wat betreft prijs en overige voorwaarden één geheel en zijn vrijblijvend. Aan offertes zoals bedoeld in dit lid kunnen door OPDRACHTGEVER geen rechten ontleend worden. Alle door INDASTRIAL opgegeven indicaties in de vorm van illustraties, ontwerpen, berekeningen, prototypen, calculaties, programmatuur en specificaties betrekking hebbende op prestaties, capaciteit en/of resultaten binden INDASTRIAL op geen enkele wijze, tenzij vooraf schriftelijk door INDASTRIAL anders overeengekomen. Voorgenoemde indicaties worden dan ook geacht bij benadering te zijn opgegeven. Lid 2: INDASTRIAL behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot de informatie die indastrial in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van illustraties, ontwerpen, berekeningen, prototypen, calculaties, programmatuur en specificaties aan OPDRACHTGEVER ter beschikking stelt. De informatie mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van INDASTRIAL door OPDRACHTGEVER niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op elke andere wijze worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal OPDRACHTGEVER op verzoek van INDASTRIAL de informatie en alle eventuele kopieën daarvan, met inbegrip van de offerte, per ommegaande aan INDASTRIAL overdragen. Lid 3: Overeenkomsten, opdrachten en verbintenissen hoe dan ook genaamd, worden geacht te zijn tot stand gekomen, na aanvaarding van een offerte van INDASTRIAL door OPDRACHTGEVER. Deze aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van INDASTRIAL en het feit dat OPDRACHTGEVER hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, alsmede louter uit het feit dat INDASTRIAL uitvoering geeft aan de overeenkomst. Artikel 3. Leveringstijden Lid 1: Leveringstijden opgegeven door INDASTRIAL zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Deze leveringstijden gelden slechts bij benadering en vanaf de datum van schriftelijke bevestiging door INDASTRIAL zoals bedoeld is in artikel 2, lid 3 van deze voorwaarden. Lid 2: Een overschrijding van leveringstijden zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze voorwaarden niet ontstaan door opzet of grove schuld van INDASTRIAL verplicht INDASTRIAL jegens OPDRACHTGEVER niet tot enigerlei vergoeding van schade, welke door OPDRACHTGEVER en/of door derden zijn geleden. Door overschrijding van leveringstijden zoals in dit lid bedoeld is, verkrijgt OPDRACHTGEVER niet enig recht tot ontbinding van de overeenkomst, noch het recht tot het niet nakomen van enigerlei verplichtingen welke op hem mogen rusten uit hoofde van de met hem aangegane overeenkomst. Lid 3: Indien een overschrijding van leveringstijden zoals in artikel 3, lid 2 van deze voorwaarden bedoeld is van een aanmerkelijk lange duur is, is OPDRACHTGEVER, na INDASTRIAL schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, waarbij INDASTRIAL een redelijke termijn gegund is alsnog aan haar leveringsverpichtingen jegens OPDRACHTGEVER te voldoen, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Voorgenoemde ontbinding geeft OPDRACHTGEVER niet het recht op enigerlei schadevergoeding jegens INDASTRIAL, noch het recht tot het niet nakomen van enigerlei verplichtingen welke op hem mogen rusten uit hoofde van andere met hem aangegane overeenkomsten dan de overeenkomst die de overschrijding van leveringstijd betreft. Artikel 4. Overmacht Lid 1: In een situatie van overmacht en/of andere omstandigheden van dusdanige aard, waarin naar alle redelijkheid een tijdige nakoming van de overeenkomst, verbintenis of opdracht niet van INDASTRIAL kan worden verlangd, wordt de leveringstijd verlengd met een tijdsduur, welke gelijkstaat aan het voortduren van bovengenoemde situatie. Lid 2: De bepaling in artikel 4, lid 1 van deze voorwaarden is eveneens van toepassing op een situatie waarin INDASTRIAL door derden van wie INDASTRIAL zich ter uitvoering van de overeenkomst, verbintenis of opdracht bedient ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming van de overeenkomst, verbintenis of opdracht in staat wordt gesteld. Lid 3: Indien na aanvaarding van een overeenkomst, verbintenis of opdracht, zoals bedoeld in artikel 2, lid 3 van deze voorwaarden blijkt dat deze als gevolg van aan INDASTRIAL onbekende omstandigheden onuitvoerbaar is, verwerft INDASTRIAL het recht te vorderen dat waar mogelijk de opdracht dusdanig wordt gewijzigd dat uitvoering hiervan wel mogelijk zal zijn. Mocht de in dit lid genoemde verlenging van de leveringstijd naar het oordeel van INDASTRIAL langer zijn dan 3 maanden, ofwel een nakoming in zijn geheel onmogelijk zijn dan is INDASTRIAL gerechtigd de overeenkomst voor dat deel dat niet nagekomen kan worden te annuleren. In die situatie zal OPDRACHTGEVER een deel van de totale prijs verschuldigd zijn, naar rato van de nagekomen verplichtingen in de betreffende overeenkomst, verbintenis of opdracht. Artikel 5. Assistentie Lid 1: OPDRACHTGEVER zal uit hoofde van de overeenkomst, verbintenis of opdracht assistentie verlenen aan het uitvoeren van deze en alle terzakedoende en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Lid 2: Tenzij vooraf schriftelijk door INDASTRIAL anders overeengekomen dient OPDRACHTGEVER op eerste verzoek van INDASTRIAL alle (meet)apparatuur, materialen, installaties en werkruimten op locatie bij OPDRACHTGEVER beschikbaar te stellen welke INDASTRIAL voor uitvoering van de met OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst nodig acht. Lid 3: Indien het bepaalde in artikel 5, lid 2 van deze voorwaarden niet, niet juist of niet tijdig aan INDASTRIAL ter beschikking wordt gesteld en/of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, verbintenis of opdracht voldoet, kan dit tot een opschorting van de uitvoering of een ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, van de overeenkomst, verbintenis of opdracht aanleiding geven en/of kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, dit ter keuze van INDASTRIAL Artikel 6. Betalingscondities Lid 1: Tenzij vooraf schriftelijk door INDASTRIAL anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door INDASTRIAL aangegeven bankrekening. Lid 2: Alle prijzen genoemd in offertes, overeenkomsten, verbintenissen, opdrachten, communicatie of documenten van welke aard dan ook zijn exclusief B.T.W. Lid 3: Indien binnen de in artikel 6, lid 1 van deze voorwaarden genoemde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is OPDRACHTGEVER nalatig en heeft INDASTRIAL het recht 1% rente over het factuurbedrag te berekenen voor elke periode van 30 dagen of iedere gedeelte daarvan naar rato dat betaling van het verschuldigde na verloop van de bovengenoemde termijn achterwege is gebleven. In een situatie waar INDASTRIAL oordeelt vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen zijn de hierbij verschuldigde incassokosten voor rekening van OPDRACHTGEVER. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij INDASTRIAL aantoont dat de daadwerkelijk gemaakte kosten meer bedragen, in deze situate zijn de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van OPDRACHTGEVER. Louter de inschakeling van derden door INDASTRIAL doet de verschuldiging van de incassokosten ontstaan. Lid 4: In een situatie waarin geen bepaalde prijs is overeengekomen voor de door INDASTRIAL te verrichten werkzaamheden, gelden de standaard tarieven van INDASTRIAL zoals deze zijn ten tijde van de uitvoering met inbegrip van reiskosten, maaltijden, logies en dagvergoedingen. Betaling vindt in bovengenoemde situatie plaats op basis van nacalculatie Lid 5: Betalingen van factuurbedragen dienen zonder korting te geschieden. Verrekening of compensatie door de OPDRACHTGEVER door middel van een tegenvordering is slechts toegestaan als deze tegenvordering door INDASTRIAL schriftelijk is bevestigd of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Bij klachten blijft de betalingsverplichting van OPDRACHTGEVER onverminderd van kracht. Artikel 7. Geheimhouding Lid 1: Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen zal INDASTRIAL maatregelen treffen ter geheimhouding van alle gegevens die INDASTRIAL ter ore komen voor de uitvoering van overeenkomsten,

3 verbintenissen en opdrachten welke in alle redelijkheid van INDASTRIAL verlangd kunnen worden en waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk is. Lid 2: Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen zal OPDRACHTGEVER maatregelen treffen ter geheimhouding van alle gegevens die OPDRACHTGEVER ter ore komen voor de uitvoering van overeenkomsten, verbintenissen en opdrachten welke in alle redelijkheid van OPDRACHTGEVER verlangd kunnen worden en waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk is. Artikel 8. Aansprakelijkheid Lid 1: INDASTRIAL is slechts aansprakelijk voor een vervangende schadevergoeding, hetgeen betekent dat INDASTRIAL enkel de waarde van de achterwege gebleven prestatie dient te vergoeden, in een situatie waar er sprake is van een aan INDASTRIAL toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, verbintenis of opdracht. Elke aansprakelijkheid van INDASTRIAL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, aanvullende schadevergoeding, ongeacht in welke vorm, of schade wegens gederfde winst. Lid 2: INDASTRIAL is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van onvoldoende assistentie, informatie of materialen door OPDRACHTGEVER, schade wegens overschrijding van leveringstijden als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door INDASTRIAL gegeven inlichtingen of adviezen, welke niet uitdrukkelijk gebaseerd zijn op de schriftelijke overeenkomst. Lid 3: In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal de door INDASTRIAL te betalen schadevergoeding wegens deze toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de contractwaarde, doch nimmer meer dan EUR De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door INDASTRIAL verleende crediteringen. Lid 4: Opdrachtgever is gehouden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na het ontstaan van de schade deze schade schriftelijk bij INDASTRIAL te melden. Lid 5: Opdrachtgever vrijwaart INDASTRIAL voor alle schade die INDASTRIAL mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door INDASTRIAL geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen: Aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van INDASTRIAL die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; Aanspraken van derden, werknemers van INDASTRIAL daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf; Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door INDASTRIAL geleverde produkten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen produkten, programmatuur of diensten van opdrachtgever tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van bovengenoemd gebruik, wijziging of doorlevering. Artikel 9. Ontbinding Lid 1: Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is INDASTRIAL te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. INDASTRIAL is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. Lid 2: Indien de behoorlijke nakoming door INDASTRIAL ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van INDASTRIAL komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Lid 3: Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van INDASTRIAL komen zijn, gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie INDASTRIAL bij uitvoering van een verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan INDASTRIAL bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstaking; werkliedenuitsluiting; ziekte; in-, uit-, en/of doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers; storing in de produktie; natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging. Artikel 10. Geschillen Lid 1: Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen - hoe ook genaamd - van INDASTRIAL is het Nederlands Recht van toepassing. Lid 2: Plaats van ten uitvoerlegging van met INDASTRIAL gesloten overeenkomsten is de vestigingsplaats van INDASTRIAL te Heerlen, Nederland. Lid 3: Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van door INDASTRIAL gedane aanbiedingen, door INDASTRIAL geaccepteerde opdrachten of met INDASTRIAL gesloten overeenkomsten of verbintenissen zullen bij uitsluiting worden berecht door de Nederlandse rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van INDASTRIAL in Heerlen. II Maatwerksoftware Artikel 11. Maatwerksoftware Lid 1: Onder ontwikkeling van programmatuur wordt verstaan elke overeenkomst waarbij INDASTRIAL zich verbindt tot het op basis van door opdrachtgever gegeven specificatie van functies welke in de programmatuur moeten worden opgenomen onder eigen verantwoordelijkheid ontwerpen, schrijven, testen en zonodig corrigeren van programmatuur en het implementeren ervan in het computersysteem van opdrachtgever. Lid 2: Het ontwikkelen van programmatuur heeft uitsluitend betrekking op de in de aanbieding genoemde toepassingsgebieden en/of programma's. Lid 3.1: Opdrachtgever kan schriftelijk opgave doen van gewenste wijzigingen in de opdracht. INDASTRIAL zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van een dergelijke opgave specificeren welke consequenties - inclusief financiële- de beoogde wijzigingen hebben. INDASTRIAL is pas aan dergelijke wijzigingen gebonden, nadat partijen deze en de financiële consequenties daarvan schriftelijk zijn overeengekomen. Lid 3.2: Indien aan INDASTRIAL blijkt dat uitvoering van een opdracht niet of niet optimaal kan leiden tot het door opdrachtgever beoogde resultaat, kan zij opdrachtgever schriftelijk opgave doen van de wijzigingen in de omschrijving van de opdracht, die zij in het belang van een goede uitvoering van de opdracht geboden acht, alsmede van de financiële consequenties van deze wijzigingen, al dan niet ten gevolge van meer- of minderwerk. Lid 3.3: Indien opdrachtgever zich niet binnen 10 werkdagen of binnen de daartoe in de overeenkomst gestelde termijn na ontvangst van een opgave in de zin van artikel 11, lid 2 van deze voorwaarden schriftelijk jegens INDASTRIAL akkoord heeft verklaard met de wijzigingen en de financiële consequenties daarvan, voert INDASTRIAL het project conform de oorspronkelijke overeenkomst dus ongewijzigd uit. Lid 3.4: Onverminderd het in artikel 3, lid 1 van deze voorwaarden bepaalde, verliezen toezeggingen of schattingen van INDASTRIAL omtrent de verwachte duur van en toezeggingen over de prijs voor de door haar te verrichten werkzaamheden hun gelding, indien een partij de wederpartij zoals in artikel 11 lid 3 sub 1 van deze voorwaarden te kennen heeft gegeven wijziging in de omschrijving van de opdracht te verlangen, behoudens voorzover deze gewenste wijzigingen niet resulteren in een gewijzigde overeenkomst in de zin van artikel 11, lid 1 of lid 3 van deze voorwaarden. Alsdan wordt alleen de overeengekomen leveringstermijn verlengd met in geval van door INDASTRIAL voorgestelde wijzigingen tenminste 8 werkdagen of de daartoe in overeenkomst gestelde termijn of zoveel minder als opdrachtgever eerder na ontvangst van een opgave van INDASTRIAL in de zin van artikel 11, lid 2 van deze voorwaarden afwijzend reageert; en in geval van door opdrachtgever voorgestelde wijzigingen met de termijn gemoeid met de onderhandelingen omtrent de wijzigingen die uiteindelijk niet in de overeengekomen wijziging hebben geresulteerd. Artikel 12. Aard van de overeenkomst Lid 1: Tenzij schriftelijk een vaste prijs of een andere regeling is overeengekomen is de overeenkomst tot ontwikkeling van programmatuur aangegaan op nacalculatiebasis aan de hand van bestede uren. Het bepaalde in de artikelen 16 t/m 18 van deze

4 voorwaarden is, in dat geval, op de overeenkomst tot ontwikkeling van programmatuur van toepassing. Lid 2: Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld, worden opgegeven prijzen steeds geacht te zijn exclusief kosten van verpakking, transport en invoer en reis- en verblijfkosten van het personeel van INDASTRIAL en kosten van assistentie van derden. Lid 3: Indien door INDASTRIAL, bij ontwikkeling op basis van nacalculatie, een maximumbedrag is opgegeven doch de overeengekomen ontwikkeling van programmatuur niet binnen dat bedrag kan worden gerealiseerd is INDASTRIAL, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen, gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen tenzij opdrachtgever een aanvullende opdracht geeft. Lid 4: Ook indien schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen is INDASTRIAL gerechtigd die vaste prijs te verhogen indien het loon- en prijspeil tussen de datum van de aanbieding en de datum van de oplevering van de programmatuur stijgt, zulks met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Lid 5: Alle door INDASTRIAL opgegeven bedragen zijn exclusief B.T.W. tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. Artikel 13. Oplevering en acceptatie Lid 1: INDASTRIAL zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever gebruiksklaar opleveren. Gebruiksklare oplevering kan in voorkomende gevallen, zulks ter keuze van INDASTRIAL, ook geschieden ten bedrijven van INDASTRIAL. Een dergelijke wijze van oplevering wordt aangeduid als "Acceptatietest". Van gebruiksklare oplevering zal kunnen blijken uit een door INDASTRIAL aan opdrachtgever te richten schriftelijke mededeling dat de programmatuur gebruiksklaar is opgeleverd. Lid 2: Opdrachtgever is gerechtigd de ontwikkelde programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze test zal bestaan uit het uitvoeren van een door opdrachtgever samen te stellen verzameling van testgevallen, welke desgevraagd aan INDASTRIAL tijdig voor de gebruiksklare oplevering ter beschikking dienen te worden gesteld. Lid 3: Opdrachtgever zal INDASTRIAL binnen 14 dagen na de gebruiksklare oplevering schriftelijk en gedetailleerd opgave doen van gebreken die opdrachtgever in de ontwikkelde programmatuur aantreft. Onder gebreken wordt tevens begrepen dat de ontwikkelde programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen specificatie van functies. INDASTRIAL zal gebreken in de programmatuur binnen redelijke termijn herstellen. Lid 4: De programmatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn geaccepteerd indien ofwel opdrachtgever niet binnen 14 dagen na gebruiksklare oplevering aan INDASTRIAL schriftelijk mededeling doet van geconstateerde gebreken ofwel INDASTRIAL de binnen de termijn van 14 dagen opgegeven gebreken heeft hersteld. Lid 5: Zodra levering conform de overeenkomst heeft plaatsgevonden in geval acceptatie criteria zijn overeengekomen derhalve na voltooiing van de overeengekomen systeem of acceptatietest gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor het geleverde over op opdrachtgever. Risico-overgang vindt tevens plaats op het moment dat INDASTRIAL zaken en/of diensten conform de overeenkomst ter levering aanbiedt, terwijl opdrachtgever om hem toerekenbare redenen niet laat installeren, levering onmogelijk maakt of niet afneemt. Kosten van bewaring en opslag en alle overige kosten ten gevolge van de vertraging of het verzuim van opdrachtgever, zoals onder andere (maar niet uitputtend) personeelskosten en kosten van materieel van INDASTRIAL, maar ook alle kosten tengevolge van redelijkerwijs aan opdrachtgever toe te rekenen vertraging van de uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever. Artikel 14. Garantie Lid 1: INDASTRIAL garandeert gedurende een periode van één maand gerekend vanaf de acceptatie overeenkomstig artikel 13 lid 4 dat de programmatuur in overeenstemming is met de overeengekomen specificatie van functies. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het (opnieuw) uitvoeren op haar kosten door INDASTRIAL van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de ontwikkelde programmatuur in overeenstemming te brengen met de overeengekomen specificatie van functies. INDASTRIAL garandeert niet dat de ontwikkelde programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken. De garantie vervalt indien de door INDASTRIAL ontwikkelde programmatuur door anderen dan INDASTRIAL is gewijzigd. INDASTRIAL is nimmer aansprakelijk voor verlies van verloren gegane gegevens en herstel van die gegevens valt niet onder de garantie. Uitsluitend op door INDASTRIAL zelf ontwikkelde programmatuur als bedoeld in artikel 11, lid 1 van deze voorwaarden geeft INDASTRIAL de in dit lid omschreven garanties. Artikel 15. Auteursrechtgarantie Lid 1: INDASTRIAL vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden gebaseerd op een beweerdelijke inbreuk van de ontwikkelde programmatuur op auteursrecht van die derden in Nederland. Lid 2: Opdrachtgever is verplicht INDASTRIAL onverwijld in kennis te stellen van zodanige aanspraken van derden en dient, op straffe van verval van de auteursrechtgarantie, zich te onthouden van enige erkenning van aansprakelijkheid jegens die derden en INDASTRIAL in de gelegenheid te stellen de afhandeling van de aanspraken van die derden zelf rechtstreeks ter hand te nemen. INDASTRIAL is (dit uitsluitend ter hare beoordeling) gerechtigd indien zij van oordeel is dat niet is uit te sluiten dat de ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op rechten van derden; Deze aan te passen opdat de inbreuk wordt beëindigd; Ofwel het auteursrecht te verwerven; Of de inbreukmakende programmatuur terug te nemen. Lid 3: De vrijwaring uit hoofde van het in het eerste lid bepaalde is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de opdrachtgever terzake van de ontwikkelde programmatuur aan INDASTRIAL heeft voldaan. III. Dienstverlening Artikel 16. Dienstverlening Lid 1: Onder dienstverlening wordt verstaan elke andere overeenkomst dan die tot ontwikkeling van programmatuur als hierna in hoofdstuk III omschreven, waarbij INDASTRIAL zich verbindt om tegen betaling werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever. Lid 2: Onder dienstverlening vallen derhalve in elk geval het geven van organisatieadviezen en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, het geven van opleidingen en assistentie bij ontwikkeling van programmatuur in eigen beheer door opdrachtgever. Artikel 17. Uitvoering Lid 1: De dienstverlening is een inspanningsverbintenis en INDASTRIAL zal de dienstverlening met zorg uitvoeren in overeenstemming met de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen procedures. Lid 2: Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan INDASTRIAL de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen tot opdrachtgever de resultaten van de afgesloten fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Lid 3: De dienstverlening vindt plaats op werkdagen gedurende 8 uren, te realiseren tussen en uur. Artikel 18. Prijzen Lid 1: De dienstverlening zal geschieden tegen de tarieven zoals deze bij aanvang van de dienstverlening door INDASTRIAL worden gehanteerd voor medewerkers die bij de opdrachtgever zullen worden ingezet. Lid 2: Tenzij door INDASTRIAL met opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen, geldt indien de dienstverlening op meer dan 8 uren per werkdag wordt verricht voor de uren die het aantal van 8 overschrijden een toeslag van 25% op de gebruikelijke tarieven en indien de dienstverlening plaatsvindt op zaterdagen geldt een toeslag van 50% op de gebruikelijke tarieven en indien de dienstverlening plaatsvindt op zon- en feestdagen, geldt een toeslag van 100% op de gebruikelijke tarieven. Lid 3: INDASTRIAL is gerechtigd om tussentijds de door haar jegens de opdrachtgever gehanteerde tarieven per 1 januari en 1 juli van enig jaar te verhogen met zodanig percentage als waarmee het totaalprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (zonder enige verlaagde weging) zoals jaarlijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), reeks voor werknemersgezinnen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering (1985 = 100) in dat jaar zal stijgen. Lid 4: Alle prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, in euro's ( ) en exclusief B.T.W. en andere heffingen en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven gebaseerd op de normale tarieven exclusief toeslagen, op de duur van de overeenkomst. Lid 5: De kosten van dienstverlening worden maandelijks door INDASTRIAL gefactureerd.

5 Artikel 19. Garantie Lid 1: INDASTRIAL geeft geen garantie voor programmatuur ontwikkeld als zijnde dienstverlening als bedoeld in artikel 16, lid 1 van deze voorwaarden. INDASTRIAL heeft enkel een inspanningverplichting voor programmatuur als in dit lid omschreven. Lid 2: INDASTRIAL geeft geen garantie voor diensten geleverd als zijnde dienstverlening als bedoeld in artikel 16, lid 1 van deze voorwaarden. INDASTRIAL heeft enkel een inspanningsverplichting voor diensten als in dit lid beschreven. IV Verkoop van apparatuur Artikel 20. Levering en verzending Lid 1: Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de bedrijfsruimte van INDASTRIAL te Heerlen. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de zaken daartoe afgezonderd voor vervoer naar de koper gereed liggen op een door INDASTRIAL aan te wijzen plaats in haar bedrijf of elders. Indien levering franco is overeengekomen betekent dit niet meer dan dat de kosten voor vervoer tot op de overeengekomen plaats van bestemming in de door INDASTRIAL te berekenen prijs zijn begrepen. Lid 2: Zodra levering conform de overeenkomst heeft plaatsgevonden in geval acceptatiecriteria zijn overeengekomen derhalve na voltooiing van de overeengekomen systeem- of acceptatietest gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor het geleverde over op opdrachtgever. Risicoovergang vindt tevens plaats op het moment dat INDASTRIAL zaken en/of diensten conform de overeenkomst ter levering aanbiedt, terwijl opdrachtgever om hem toerekenbare redenen niet laat installeren, levering onmogelijk maakt of niet afneemt. Kosten van bewaring en opslag en alle overige kosten ten gevolge van de vertraging of het verzuim van opdrachtgever, zoals onder andere (maar niet uitputtend) personeelskosten en kosten van materieel van INDASTRIAL, maar ook alle kosten tengevolge van redelijkerwijs aan opdrachtgever toe te rekenen vertraging van de uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever. Artikel 21. Voorbehoud van eigendom en rechten Lid 1: De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op opdrachtgever over nadat deze aan INDASTRIAL alles heeft voldaan wat aan INDASTRIAL terzake van de levering van die zaken, inclusief rente en kosten, verschuldigd is. Indien de opdrachtgever de zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan wordt de opdrachtgever bewaarder van de zaken ten opzichte van INDASTRIAL. De opdrachtgever is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. Zolang de eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enig recht daarop verlenen. Lid 2: Tot meerdere zekerheid van volledige betaling van alle vorderingen die INDASTRIAL mocht hebben of verkrijgen op de opdrachtgever is INDASTRIAL gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door INDASTRIAL aan opdrachtgever geleverde zaken en op alle vorderingen welke opdrachtgever terzake van door INDASTRIAL geleverde zaken op zijn afnemers mocht verkrijgen. Lid 3: Opdrachtgever verbindt zich op eerste vordering van INDASTRIAL opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke opdrachtgever op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, en een terzake door INDASTRIAL op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van het (stil) pandrecht. INDASTRIAL is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering. Lid 4: INDASTRIAL heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of opdrachtgever anderszins in verzuim is. Opdrachtgever zal bij zodanige terugneming dan wel uitoefening alle medewerking verlenen. Artikel 22. Aanvaarding en reclame Lid 1: Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien geen acceptatietest is overeengekomen dient opdrachtgever het geleverde binnen 10 dagen na levering nauwgezet op eventuele gebreken te onderzoeken en binnen deze termijn van 10 dagen de geconstateerde gebreken schriftelijk aan INDASTRIAL mede te delen. Indien deelleveranties zijn overeengekomen, geldt na elke deelleverantie een zelfde termijn als bedoeld in dit lid. Lid 2: Is wel een acceptatietest overeengekomen, dan dient opdrachtgever binnen 10 dagen na beëindiging van de acceptatietest, in een schriftelijk verslag de gebreken te melden aan INDASTRIAL, zodat kan worden beoordeeld of het door INDASTRIAL geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Lid 3: Indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan kan opdrachtgever daarop geen beroep meer doen indien hij INDASTRIAL daarvan niet binnen 10 dagen na levering, of althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd heeft kennis gegeven. Lid 4: Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is INDASTRIAL te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde, of vervanging van het geleverde. Lid 5: Opdrachtgever dient INDASTRIAL in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan ter kantore van INDASTRIAL bevinden dienen door opdrachtgever voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. Opdrachtgever dient in dit geval dermate goed voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico's is begrepen. Artikel 23. Retourzendingen Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien INDASTRIAL instemt met retourzending van geleverde zaken, dient de verzending franco aan INDASTRIAL plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de opdrachtgever en zullen slechts dan worden vergoed, indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat bij INDASTRIAL door opdrachtgever zijn afgeleverd. V Levering van standaard software Artikel 24. Algemeen Lid 1: Onder levering van standaard software wordt verstaan het door INDASTRIAL aan opdrachtgever verkopen van het recht tot gebruik van algemeen beschikbare, niet speciaal voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur (standaardpakket), ook indien het standaardpakket ten behoeve van opdrachtgever wordt aangepast. Een standaardpakket omvat, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bedongen, de programma's vastgelegd op voor de computer van opdrachtgever leesbare informatiedragers en de daarbij behorende documentatie, met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies. Lid 2: INDASTRIAL staat ervoor in dat zij gerechtigd is over het standaardpakket te beschikken. Artikel 25. Gebruiksrecht Lid 1: Het gebruiksrecht van standaardpakketten is niet exclusief, mag door de opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen of, al of niet tegen een vergoeding, in gebruik worden afgestaan en is beperkt tot het voor eigen gebruik aanwenden van het pakket in samenhang met het computersysteem waar het voor is besteld of een vervangende configuratie. Lid 2: Indien het standaardpakket tijdelijk niet op het in artikel 25, lid 1 van deze voorwaarden genoemde computersysteem gebruikt kan worden, als gevolg van aan het computersysteem te wijten omstandigheden, is opdrachtgever gerechtigd voor de duur van een dergelijke periode het standaardpakket te gebruiken op een ander systeem. Zo spoedig mogelijk na beëindiging van het gebruik op laatstbedoeld systeem zal opdrachtgever ervoor zorg dragen dat het standaardpakket volledig uit dit systeem verwijderd wordt. Lid 3: Opdrachtgever heeft het recht van het standaardpakket, waaronder begrepen de daarbij behorende documentatie, maximaal een kopie te maken voor beveiligingsdoeleinden. Deze kopie zal door opdrachtgever niet worden gebruikt maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden origineel materiaal. Het gereproduceerde materiaal moet dezelfde aanduidingen ten aanzien van auteursrecht en van herkenningstekens, merken en nummers dragen als op de originelen zijn vermeld. Zowel het originele als het gereproduceerde materiaal zal uitsluitend voor eigen gebruik mogen worden aangewend.

6 Lid 4: De levering van een standaardpakket houdt geen overdracht van octrooi- of auteursrecht dan wel merkenrecht op het standaardpakket in. De broncode van het standaardpakket wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld. Tenzij een standaardpakket, danwel een deel van een standaardpakket onder de licentiebepalingen van de door Free Software Foundation opgestelde GNU General Public License of GNU Lesser General Public License valt. In dit laatste geval zal de broncode voor dat deel van het standaardpakket naar gelang de licentie ongecompileerd of gecompileerd ter beschikking gesteld worden. Artikel 26. Implementatie Lid 1: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het standaardpakket geïmplementeerd door INDASTRIAL in het computersysteem van opdrachtgever onder bijberekening van de met de implementatie gemoeide tijd tegen de bij INDASTRIAL gebruikelijk gehanteerde tarieven. Lid 2: Bij het implementeren zal opdrachtgever de nodige medewerking verlenen onder meer door het ter beschikking stellen van apparatuur waarin het standaardpakket zal worden geïmplementeerd en bedieningspersoneel. Artikel 27. Gebruik op proef Lid 1: Indien overeengekomen is dat het gebruik van het standaardpakket op proef zal geschieden, zal INDASTRIAL een exemplaar van het standaardpakket zonder kosten voor opdrachtgever in het computersysteem van opdrachtgever implementeren, doch zonder dat INDASTRIAL behoeft aan te tonen of er voor in te staan dat het standaardpakket goed functioneert. Gedurende de proefperiode heeft INDASTRIAL geen verplichtingen uit hoofde van garantie van het standaardpakket. Lid 2: Opdrachtgever zal INDASTRIAL uiterlijk op de laatste dag van de proefperiode in kennis stellen van zijn voornemen om het standaardpakket al dan niet te behouden. Behoudt opdrachtgever het standaardpakket na het einde van de proefperiode, dan wordt de implementatie op het tijdstip waarop de proefperiode eindigt als geslaagd aangemerkt en gelden daarna bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Behoudt opdrachtgever het standaardpakket niet dan zal opdrachtgever er voor moeten zorgdragen dat het standaardpakket volledig uit het computersysteem wordt verwijderd. overeenkomstig de gebruikelijke procedures van INDASTRIAL in de programmatuur geconstateerde gebreken aan INDASTRIAL melden. Na ontvangst van de melding zal INDASTRIAL naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties van het standaardpakket (gebruikershandleiding) voldoet. INDASTRIAL garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden. Lid 2: INDASTRIAL kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan INDASTRIAL toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan INDASTRIAL is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud. Lid 3: Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal INDASTRIAL bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar komen van een verbeterde versie is INDASTRIAL niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en nieuwe functies kan INDASTRIAL een vergoeding vragen. Artikel 31. Standaardpakket van toeleverancier Lid 1: Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in artikelen 25 en 27 t/m 30 van deze voorwaarden. INDASTRIAL zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Artikel 28. Garanties Lid 1: Uitsluitend op door INDASTRIAL zelf ontwikkelde standaardpakketten geeft INDASTRIAL de in de navolgende leden van dit artikel omschreven garanties. Lid 2: Gedurende een periode van drie maanden na levering zal INDASTRIAL naar beste vermogen eventuele gebreken in het standaardpakket herstellen indien het niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties van het standaardpakket (gebruikershandleiding) voldoet. INDASTRIAL garandeert niet dat het standaardpakket zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Lid 3: Uitsluitend indien er een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd. INDASTRIAL kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan INDASTRIAL toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien het standaardpakket door anderen dan INDASTRIAL is gewijzigd. Artikel 29. Vrijwaring Lid 1: INDASTRIAL zal opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat een door INDASTRIAL zelf ontwikkeld standaardpakket inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. INDASTRIAL zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits opdrachtgever INDASTRIAL onmiddellijk schriftelijk informeert van een op vermeende inbreuk op rechten van derden gebaseerde aanspraak en de behandeling van de zaak uitsluitend aan INDASTRIAL overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Evenwel is INDASTRIAL nooit gehouden tot betaling van enig bedrag hoger dan de totale koopprijs van het standaardpakket. INDASTRIAL kan te allen tijde het standaardpakket vervangen of zodanig wijzigen als INDASTRIAL juist acht. Artikel 30. Onderhoud Lid 1: Indien voor het door INDASTRIAL ontwikkelde standaardpakket een onderhoudsovereenkomst is afgesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding, waarbij onderhoud is inbegrepen, zal opdrachtgever

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Pagina: 1/9 Algemene leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden van Micropulse Group Susteren, gevestigd te Susteren (Nederland), aan de Tegelkamp 1, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Antwoordnummer 6155 1320 WB Almere Telefoon 06-17853802 ABN AMRO 438.586.921

Antwoordnummer 6155 1320 WB Almere Telefoon 06-17853802 ABN AMRO 438.586.921 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandigen. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v.

Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v. Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen, aanbiedingen, door ons gesloten overeenkomsten, verrichte

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd te 12-5-09 bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer. 1 Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De ondernemer die deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie